DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Molotof zegt Ja op scherpe Amerikaanse nota Congres in Den Haag eindigt met boodschap aan Volk van Europa Toezichthoudende regering zou Palestina besturen Republiek vermindert haar troepen reeds Naar direct RussiscJi-Amerikaans overleg over geschilpunten Amerikaanse volk is bezorgd Beneluxgedachte in de practijk ChurcliilU Ik geloof dat we elkaar kunnen feliciteren Radio-Oranje en de codeberichten Dinsdag 11 Mei 1948 Achtste jaargang, No. 1016 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.—p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235* AMERIKA heeft zes dagen geleden aan minister Molotof een verklaring over de Sovjctrussisch—Amerikaanse be trekkingen doen overhandigen. Molotof heeft in antwoord daar op namens zijn regering ingestemd met een Amerikaans voorstel om besprekingen te beginnen over de regeling van geschil punten tussen de beide landen. Dit nieuws is vanmorgen in de vroegte door radio-Moskou bekend gemaakt. De Amerikaanse nota was aan Molotof over handigd door generaal Walter Bedell Smith, de Amerikaanse ambassadeur in de Russische hoofdstad. Zondag heeft Molotof het antwoord aan Smith meegedeeld. In de Amerikaanse nota wordt verklaard, dat de bezorgdheid en de vastbeslotenheid van het Ame rikaanse volk is toegenomen in verband met de vijandige houding, die door de Sowjet-Unie aan de dag is gelegd met betrekking tot het program voor Europees herstel. Volgens de verklaring is de hui dige toestand ontstaan door het optreden van de Sowjet-regering of van politieke groepen, die onder haar controle staan. De V.S. svensen eén aantal pun ten duidelijk te maken, welke naar hun mening van groot belang zijn, opdat er geen misverstand zij, aldus de nota. Steun van volk Radio-Moskou citeert o.m. de volgende punten uit de verklaring: 1. De politiek van de Amerikaan se regering in internationale aan gelegenheden geniet de steun van de meerderheid van het Ameri kaanse volk. Deze politiek zal in de toekomst energiek worden voortgezet. 2. De regering der V.S. wil dui delijk doen uitkomen, dat de V.S. geen vijandige of agressieve bedoe lingen heeft in haar betrekkingen tot de Sowjet-Unie. De politiek der V.S. is zo uitge werkt, dat zij in het geheel geen ongunstige invloed kan hebben op de belangen van de Sowjet-Unie, indien de Sowjet-Unie er naar streeft in vrede met haar naburen te leven en zich onthoudt van po gingen om directe of indirecte in vloed uit te oefenen op dc zaken- van andedbn. In feite zouden vele elementen fn de buitenlandse politiek der V.S., die op het ogenblik zulke scherpe tegenwerpingen van dc zijde der Sowjet-pers uitlokken, nooit zijn ontstaan, indien er voer de V.S. geen noodzaak bad bestaan om aan andere landen hulp te brengen met het doel hun politieke onschend baarheid te beschermen tegen po gingen van dc zijde van communis tische minderheden om de macht to grijpen en regeringen te vormen, die ondergeschikt zijn aan buiten landse belangen. Indien deze po gingen ophouden, dan zal de nood zaak van zekere manifestaties in de buitenlandse politiek der V.S., die klaarblijkelijk te Moskou onte vredenheid wekken, verdwijnen. Wat de V.S. betreft blqkt de deur altijd open voor discussie en rege ling van* onze geschillen, aldus de nota. Vredespolitiek Op negen Mei ontving Molotof generaal Redell Smith en hij ver klaarde. dat de Sowjet-regering een positieve houding innam tegenover de Amerikaanse wensen om de be trekkingen tussen beide landen te verbeteren. Hij verklaarde zlcb accoord met het voorstel om be sprekingen te beginnen om de ge schilpunten. die tussen beide lan den bestaan, te regelen. „Het is bekend." z° gaat de ver klaring voort. ..dat de V S. even eens een politiek voeren, welke is gericht op versterking van hun be trekkingen met naburige landen, hetgeen geheel begrijpelijk is Het is evenzeer begrijpelijk, dat de Sowjet- Unie eveneens een politiek van ver sterking van haar betrekking met naburige en andere landen van Europa volgt." In de Sowjet-verklaring wordt voorts gezegd dat. indien de kwestie van het economisch herstel van de Europese landen werd opgelost op de basis van samenwerking binnen het ka der der V N„ er geen redenen zouden zijn voor een negatie ve houding van de Sowjet-Unie ten opzichte van het herstelpro gram voor Europa, te minder daar de Sowjet-Upie uitermate belang stelt in de ontwikkeling van de na-oorlogse internatio nale economische samenwer king. Tezelfdertijd acht de Sowjet-rege ring het nodig te verklaren, dat de spanning in de internationale toe stand een gevolg is van de politiek der V.S. gedurende de jongste pe- Passen- en deviezen controle vereenvoudigd (Van onze speciale verslaggever) Wij waren in Roosendaal Zon. dag. Wij zijn op deze zonnige voorjaars-Zondagmorgen als gast van onze Spoorwegdirectie naar de Nederlands-Belgische grens gere den en wij zijn getuige geweest van een onvergetelijk moment in de historie der betrekkingen tus sen het eigen goede vaderland en onze beste nabuur, België, 't Was de eerste dag van de gezamenlijke Belgisch-Nederlandse douane-pas poort- cn deviezencontröle op het spoorwegtraject RotterdamAnt werpen en het spreekt haast wel vanzelf, dat deze bijzondere ge beurtenis niet ongemerkt voorbij kon worden gegaan. Roosendaal zou Roosendaal niet zijn cn Bra bant geen Brabant als deze unieke gelegenheid niet was aangegrepen voor een groots festijn, een blij en opgewekt samenzijn van Belgen en Nederlanders, een verbroede ringsfeest tussen vertegenwoordi gers van twee volken in de beste betekenis van het woord. De Be neluxgedachte in de practijk. Ja, zo was het en niet anders. Spe ciale treinen hadden Belgische en Nederlandse autoriteiten naar de grens gebracht en op het feestelijk met vlaggen en bloemen versierd perron deed een Roosendaals har moniegezelschap zijn uiterste best de hoge gasten van beide landen zo prettig mogelijk te verwel komen. En met succes. Daar schudden vertegenwoordigers der departementen van financiën van beide landen elkaar hartelijk de hand, klopten Nederlandse en Bel gische douaniers elkaar vriende lijk op de schouder en hadden de allerhoogste autoriteiten der Spoorwegen van beide landen geen schoner gelegenheid om gezamen lijk in een allergemoedelijkste sfeer over gemeenschappelijke problemen van gedachten te wis selen. Ir. den Hollander, president directeur der Nederlandse Spoor- Weerbericht NOG ENKELE VERSPREIDE BUIEN Weersverwachting tot Woensdagavond. Aanvankelijk nog plaat selijk enkele regenbuien of onweer. Hier en daar ochtendmist. Over •w»\Yvv* het algemeen weinig \Vwind cn ongeveer nor- male temperatuur voor de tijd van het Jaar. Woensdag 12 Mei: Zon op 4.51, onder !0 22; maan op 6.42, onder wegen en zijn naaste medewer kers waren voortreffelijke gast heren en geen der genodigde» heeft zich in de gezellige sfeer van dit 'ongedwongen samenzijn ook maar een moment verveeld. Na tuurlijk werd er gesproken. Vei- tegenwoordigers der departemen ten van financiën van beide lan den, ïr. den Hollander, alsmede zijn collega van de Belgische Spoorwegen hebben allen in wel gekozen woorden uiting gegeven aan hun vreugde over de totstand koming van deze douaneovereen komst. Op het traject Rotterdam Antwerpen betekent de uitschake ling van het grensstation Esschen een tijdsbesparing van gemiddeld drie kwartier. Deze douaneover eenkomst zo' werd gezegd zal zo spoedig mogelijk ook op andere plaatsen van de grens tussen Bel- gie en Nederland in practijk wor den gebracht. Is nu het traject Maastricht—Luik aah de beurt en zal dan het Belgische grensplaatsje Visé de eer worden gegund? „Het Dagblad" opgeheven Het te 's-Gravenhage verschij nende „Dagblad" heeft opgehouden te bestaan. riode. Het scheppen van een derge lijke gespannen toestand wordt in de eerste plaats aangemoedigd door de stappen, die de V S heeft geno men in de richting van de steeds grotere ontwikkeling van het net werk van militaire. marine- en vliegbases in alle delen van dc we reld. met inbegrip van gebieden in de buurt van dc SowJe;-Unie. Meer nog: de pers ch een aantal officiële vertegenwoordigers der V.S. ver klaren ronduit, dat de stichting van deze bases gericht is op de omsinge ling van de Sowjet-Unie. Daarentegen volgt de Sowjet- regering een consequente vredes politiek ton opzichte van de V.S en andere staten, legt geen militalie bases in niulere landen aan en staat zichzelf niet toe welk land ook te bedreigen. In hot Russische antwoord op de Amerikaanse nota wordt voorts ge zegd, dat de militaire alliantie tus sen Engeland. Frankrijk en de Be- neltiN-lanclen niet alleen Duitsland op het oog heeft, maar nok gericht kan zlin tegen alle staten, die In de tweede wereldoorlog geallieerden waren. Tenslotte wnrilt or aan hor- Innerd, dat deze alliantie slechts mogelijk kon zijn dank zij de steun van do reger'ng der V.S. on dat hot „duidfljjk Is, dat het verdrag der (jf Westelijke staten niet kan w or den beschouwd als een verdrag van 7.elfverdedlging". De Sowjet-regering heeft altijd een politiële van vriendschap cn sa menwerking met de V.S. gevolgd, zo besluit het Russische antwoord. De Sowjet-regering verklaart dat zij van plan is deze politiek ook in de toekomst volkomen consequent voort te zetten en spreekt de hoop uit dat het mogelijk zal zijn een weg te. vim.en om alle bestaande geschilpunten uit de weg te ruimen. Twintig doden in Italië bij treinontsporing Ongeveer twintig personen zijn volgens de eerste berichten omge komen bii een 's>- irlng van de expresstrein TriestVenetië, nabij Quarto d'Altino, vijftien kilometer van laatstgenoemde stad. m I L«> --Jx- u Voordat dc vijand capituleerde heeft hij in onze havens grote vcrwnes- tingen aangerichtDc Amsterdamse Cocnhavcn heeft door dc misdadige bedoelingen van de bezetter ernstig schade geleden. Met dc voorbereidin gen voor het herstel van deze zo belangrijke haven is men reeds enige tijd bezig. Thans is de haven zover leeggepompt, dat spoedig met het eigenlijke herstelwcrk kan worden begonnen. Hoe ernstig de aangerichte schade is. blijkt duidelijk uit dc foto. genomen na het gedeeltelijk leeg- pompen Zes machinisten leggen papierbedrijf lam Sedert Maandagochtend ligt de gehele papierproductie op de fa brieken der firma Van Gelder Zonen te Velsen stil tengevolge van de ontslagname van een zes-tal hulpmachinisten, die in de centrale van het bedrijt werkzaam waren en een sleutelpositie innamen. Zodoende konden de ruim 500 employe's gistermorgen geen aan vang met de productie maken. Deze ontslagname staat in ver band met een loonkwestie, waar voor geen oplossing kon worden gevonden. Ook weer kleinere eieren in distributie De kleinere eieren zijn enige tijd niet in distributie gebracht, zodat het publiek op zijn bonnen bijna uitsluitend eieren van de gewichts klasse 1 en 2 ontvipg Thans wor den de winkeliers ook weer be voorraad met eieren van de lagere klassen, zodat men op de bon, wel ke Donderdag a.s. bekend gemaakt wordt ook met deze eieren genoe- i gen moet nemen. Militair pact tussen Nederland en België Tussen België en Nederland ls gisteren een militaire overeenkomst getekend. De ondertekening had plaats in Den Haag. waar It.-kol. Fiévez, de* Nederlandse minister van oorlog, kol. Raoul de Fralteur. zijn Belgische collega, ontving. De Belgische minister brengt op het ogenblik oen bezoek aan ons land. Deze overeenkomst ls er een van zuiver militair-technische aard zon der verdere politieke strekking. Zii staat ook open voor Luxemburg en voor iedere andere mogendheid. De clausules zijn ten volle bekend aan de andere mogendheden van 't Vjjf- landenpact en zij wordt beschouwd als een belangrijke bijdrage tot ver dere militaire samenwerking tussen de vijf landen. België en Nederland verplichten zich hierbij tot de nauwst mogelijke samenwerking op militair gebied. Stakingen in Duitsland verbreiden zieli nog De stakingen in Duitsland brei den zich nog uit. In Münchcn heb ben 7000 spoorwegarbeiders Maan dag het werk neergelegd en Sn Ess- lingen zijn 2000 arbeiders van een machinefabriek in staking gegaan. ONDER daverend applaus van bijna duizend aanwezigen heeft gisteravond voorzitter Paul van Zeeland om tien minuten voor acht in de Ridderzaal te Den Haag het Congres van Europa gesloten verklaard. De slotapotheose was de voor lezing - door de Zwitser Deipis de Rougemont in het Frans, door de Nederlander Kcrstens in het Engels - van een bood schap aan het volk van Europa. Tevoren had Winston Churchill nog gelegenheid gekregen een toespraak te houden, namelijk toen er onderhandeld werd over een wijziging in de economische resolutie. Toen deze wijziging tot stand was gekomen, riep de voorzitter: ..Europa is het eens". Ik geloof, zei Churchill, dat we tot vorming ener politieke oppositie elkaar kunnen gelukwensen. Het 4 congres was een experiment, maar niemand heeft reden, zijn deelne ming te betreuren. Wij zijn het niet eens over een groot aantal bij zonderheden, maar wij zijn het eens over het grote doel. Wij moeten niet blijven staan bij onze verschil len van inzicht maar bij wat ons samenbindt. Ik heb de indruk dat dit congres een groot succes is ge weest. Lang en hartelijk werd de oude Brit toegejuicht en zijn rede maakte een einde aan de middag zitting. 's Avonds kwam de voorlezing van de boodschap aan de Europea nen. Wij Europeanen, hier^ verza meld aldus luidt het qlot van de ze boodschap om ecn^tem te ge ven aan alle volken van dit wereld deel, spreken plechtig onze ge meenschappelijke wil uit in de vijf volgende artikelen: Met al onze kracht 1. Wij wensen een Verenigd Europa, op welks gebied de vrije beweging van mensen, ideeën goederen is verzekerd. 2. Wij wensen een handvest voor^de rechten van de mens, dat de vrijheid van gedachten, vergade ring en meningsuiting en het recht De Dienst voor buitenlandse Jaarbeurzen cn Exposities heeft in samen werking met een 25-tal Nederlandse bedrijven een gemeenschappelijke inzending georganiseerd op de Internationale Jaarbeurs te Poznan (Polen), Aan deze inzending nemen o a. het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen "in Nederland. Philips tc Eindhoven en andere grote bedrijven deel. In de Oost-Europesc Pers wordt aan deze Nederlandse manifestatie dc grootste aandacht besteed. Toen een extra toestel van dc K.L.M. 36 Nederlandse standhouders naar Poznan bracht, verwelkom den 4 Poolse, jagers de Nederlandse Skymaster. De foto geeft een beeld van de entrée van de Nederlandse inzending op de Jaarbeurs te Poznan. garandeert 3. Wij wensen een hof van justi tie met toereikende sancties voor de in het Handvest vervatte rech ten. 4. Wij wensen een Europese As- semblée, waarin de levende krach ten van al onze volkeren vertegen woordigd zullen zijn. 5. Wij nemen te goeder trouw de verplichting op ons met al onze kracht', zowel in huiselijke kring als in het openbaar, in onze par tijen, kerken,beroepskringen en vakverenigingen die mannen en re geringen te steunen, die dit werk tot heil van het algemeen bevorde ren, deze prachtige kans op vrede cn waarborg voor een grote toe komst, voor deze generatie en de volgende. Na het voorlezen dezer bood schap sprak Paul van Zeeland een bewogen slotwoord, waarin hij de Nederlandse gastheren en de mede werkers van het congres dank bracht. Export-sigaren voor Nederlandse hotels Teneinde vreemdelingen, die Ne derland bezoeken, in de gelegen heid te stellen, zowel voor gebruik hier te lande als voor uitvoer naar het buitenland, sigaren te kopen, heeft het Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten de volgende regeling bekend gemaakt. Hotels, welke door de Nederlandse Bank gemachtigd zijn vreemd geld in te wisselen, kunnen sigaren kopen tegen een stuksprijs van f 0.30, f 0.40 of f 0.50 plus opcenten. De sigaren zullen verpakt moeten zijn in verpakkingen van 10, 25 of 50 stuks. Deze verpakkingen moeten behalve van een kistbanderolle voorzien zijn van een exportzegel, dat mits in ongeschonden staat als uitvoervergunning dienst doet. De betreffende hotels kunnen hun bestellingen bij het RBTT in Den Haag indienen. Senoritas val len niet onder deze regeling. Meer sigaren? Het Ministerie van Economische Zaken heeft toegestaan, dat de si garenfabrikanten bijna 2/3 van hun achterstand, mogen inhalen. Het is daardoor niet uitgesloten, dat binnen niet al te lange tijd wat meer sigaren op de markt gebracht zullen worden. Vrijdag had dc opening plaats van dc wereldbekende Alkmaarsc kaasmarkt, waarvoor direct weer zeer veel be langstelling bestond. UNO KOMT MET EEN PLAN: Onweer richtte overal schade aan Het hevige onweer dat gistermid dag over ons land trok, heeft op tal van plaatsen schade aangericht. In het Westland hebben de gewas sen te velde, vooral dc aardappe len, andijvie, sla cn bloemkool erg geleden door de hagel, die het on weer vergezelde. Ook het treinverkeer is ge stremd geweest. Doordat op het tracticterrein te Leidschendam de bliksem in de bovenleiding sloeg, stond tussen vier uur cn half vijf het verkeer tussen Rotterdam cn Den Haag stil. Tussen Voorburg en Den Haag werd de lijn naar Utrecht getroffen. Het gevolg hier van is, dat dc treinen daar over ehkel spoor moeten rijden, hetgeen de treinen naar Den Haag vertra ging deed krijgen. Ook op de spoorbrug bij Vclzcn werd dc bo venleiding getroffen, waardoor eveneens vertraging ontstond. Ten slotte was dit ook het geval bij Den Bosch, waar de bliksem de brug over de Dieze trof. 1 Jeruzalem komt onder bescherming te staan van het Rode Kruis De JNO-commlssle voor Palestina heeft Maandag een plan opgesteld voor een „toezJchthoudendc regering" voor Palestina, wanneer het Britse mandaat afgelopen is, Maandag ls dc oprichting van een „centrale com missie" overwogen. Deze zou moeten optreden als tijdelijke vertegen woordiging der UNO in Palestina. Arabieren en Joden zouden het recht hebben, dc reeds in hun gebieden fuuctlonnercndc diensten verder t« ontwikkelen. Arabieren en Joden hebben in beginsel toegestemd in een plan tot demilitarisering van Jeruzalem, waarbij dc stad onder bescherming van het Rode Kruis zal worden ge plaatst. Elders in Palestina duurt de strijd echter voort Dc Ilnganah schijnt erin te zijn geslaagd, dc Ara bische blokkade op dc weg Jeruza lemTel Aviv, die twintig dagen heeft geduurd, te breken. Vierdui zend soldaten van dc Haganah heb ben alle strategische hoogten rond om de bergpas Bab el Wad, die de weg van Jeruzalem naar de Pa lestijnse vlakte afsnijdt, bezet. Joden op Cyprus vrij Dc Britse autoriteiten zullen op 15 Mei de ongeveer 25.000 Joden die op het ogenblik op Cyprus geïnterneerd zijn, vrij laten. Zij kunnen vrij naar Pa lestina gaan; indien zij trans portmiddelen kunnen krijgen. Verwacht wordt, dat het Jood se Agentschap voor schepen zal zorgen. Voorts wofdt gemeld, dat de En gels-Amerikaanse druk op de Ara bische regeringen, om hen tc doen afzien van hel in de strijd werpen der geregelde legers, is toegeno men. Volgens Reuter echter wordt in ieder Arabisch kabinet een ware strijd gevoerd, omdat „het volk lui der en luider effectieve interventie eist". Drie Arabische leden van de Raad voor Jaffa hebben aan de Britse districtscommissaris schrif telijk verklaard, dat de stad niet voor militaire doeleinden zal wor den gebruikt. Zij vragen, dat de UNO 'n neutrale waarnemer zal be noemen, die erop moet toezien, dat de status van open stad in Jaffa ge ëerbiedigd zal worden. Haifa, de andere Palestijnse ha venstad zal na het neerleggen van het Britse mandaat bestuurd wor den door een speciale raad, be staande uit een Brit, een Arabier en drie Joden. Verklaring van twee leidende fipnren De heren J. W. Lebon en H. J van de Broek verzoeken ons het volgende onder uw aandacht te brengen: Tijdens de behandeling van de zaak Van der Waals, meer in het bijzonder in verband met hot z.g „England-Spiel" zijn herhaaldelijk dc van tijd tot tijd door Radio- Oranje uitgezonden codebood» schappen ter sprake gekomen. Welke rol Radio-Oranje daarbij was loehedceld cn welke verant woordelijkheid liet droeg, is echter, gelijk ten overvloede nog uit do1 motivering van het vonnis blijkt, niet duidelijk komen vast te staan. Dit heeft tot betreurenswaardig gevolg gehad, dat daaromtrent mis verstanden zijn blijven heersen on wat betreft de houding van do re- gcringsomroep in Londen, hier on daar de woorden ..argeloos" cn zelfs „in de kaart van dc vijand spelen" i brulkt. Ondergetekenden, belden In oor logstijd niet de leiding van Radio Oranje belast geweest stellen er daarom prijs op te verklaren, dat zij -4- indien zij nis getuigen wnren ongeroepen de rol vnn Radlo- Oranjc als volgt zouden hebben om schreven; Radlo-Ornnle vervulde, bij het uitzenden vnn de code-berichten, niet anders dan dc functie van spreektrompet. Do rode-boodschap- i en worden ann Radio-Oranje dwin gend ter uitzending voorgelegd door de daartoe bevoegde instanties en op niet duidelijke stempels cn pa rafen gewaarmerkte papieren. Chefs noch redacteuren van Ra dio-Oranje hebben ooit enige kennis bezeten of willen bezitten van de werkelijke inhoud dezer boodschap pen, Pas na de oorlog hrbben zij, als ieder ander, uit de pers de ach tergrond van sommige der geheim zinnige berichten vernomen. J. W. Lebon H. J. van dc Broek. USA-regcring vordert spoorwegen Dc Amerikaanse spoorwegvak- verenlgingcn hebben Maandag avond de staking van 190.000 spoorwegarbeiders, die heden ochtend zou hebben moeten begin nen, afgelast. In verband met dc dreigende staking had president Truman een decreet getekend, waarbij dc ex ploitatie van de spoorwegen door de Amerikaanse regering werd overgenomen. Hierdoor was het federaal gerechtshof bevoegd de vakvercnigingsleiders het bevel te geven de stakingsorder in te trek ken. Mohammed Natsir geeft zijn visie op de onderhandelingen MOHAHMED NATSIR, do ml- nister van voorlichting van de Indonesische republiek, heeft even als de ondervoorzitter van do Ne derlandse delegatie, jhr. Van Vrr- denburch dat verleden week deed, zijn visie gegeven op de stand der Nederlands-Republikeinse onder handelingen in een Interview met Antara. Uit zijn woorden is het vol gende een samenvatting: Volgens overeenkomst moeten beide partijen bun strijdkrachten verminderen. Welnu, de Republiek ls hiermee al begonnen en men moet dit zien als een uiting van goede wil. Dat de Republiek na het bereiken v?yi een politieke overeen komst geen strijdkrachten zou mo gen hébben is geenszins bedoeld. Als men verlangt, dat de macht der Republiek opgelost wordt, wat be tekent dan het voortzetten der on derhandelingen Het standpunt der CvGD is duidelijk genoeg. In haar verduidelijkingen wordt gezegd, dat de ondertekening der beginselen geen enkele verandering in de sta tus der belde partijen brengt. Deze Churchill gastheer Winston Churchill was giste ren gastheer bjj een lunch ten huize van de Canadese ambassa deur, de heer Pierre Dupuy. Als gasten zaten aan: de Nederland se minister van buitenlandse za ken mr. C. G. W. G. baron van Boetzelaer van Oosterhout, de Belgische ambassadeur en deken van het corps diplomatique de heer L. C. Nemry. de heren Paij van Zeeland en Paul Reynaud, sir John Anderson, captain Ha rold MacMIllan. senor J. Mada- rlaga y Rojo. de heren P. A. Kerstens. J. D. Woodruff, Daniel Serruys, mr. A. H. G. Lovink en mr. A, Ford, de niet-officiële waarnemer der Canfedese rege ring op het Congres van Europa. verduidelijkingen zijn door beido partijen geratificeerd. Over de buitenlandse betrekkin gen formuleerde Natsir zijn inzich ten ongeveer als volgt: De Repu bliek is de jure en de facto erkend door verschillende landen en alleen de facto door verschillende grote mogendheden. Ook onderhoudt do Republiek reeds buitenlandse be trekkingen. Voorts is een feit het bestaan der TNI, geboren door de wil van het land om z\jn eigen gren zen te verdedigen met zijn eigen krachten, want sedert 1942 heeft het Indonesische volk geleerd geen garanties voor zjjn veiligheid van andere landen te vertrouwen, aldus Natsir. Twee conferenties Als tegenzet tegen een manoeuvre van dr. Van Mook. die tegen 19 Mei reeds weken geleden een conferen tie tc Bandoeng heeft aangekon digd om vraagstukken tc bespreken die samenhangen met de structuur vorming van de Verenigde Staten van Indonesië, hebben de Republi keinen het plan opgevat om in Juni tc Batavia een soortgelijke confe rentie te houden. Deze conferentie zal moeten bewijzen, dat de Indone sische leiders van gebieden, die nu onder Nederlandse controle staan, niet bereid zijn deel te nemen aan de V.S. van Indonesië, indien de Re publiek hier buiten gelaten wordt. Communisten rukken op naar Moekden Vijf communistische troepenco lonnes. tezamen naar schatting 500.000 man sterk.,trekken op naar Moekden. de hoofdstad van Mand- sjoerije. Men verwacht nu de be slissende slag om het bezit van deze stad, die verdedigd wordt door troepen van de Chinese rege ring. Men schat, dat de communis tische legers hier drie maal zo sterk zijn als de beschikbare regerings troepen. Brits schip voor IJmuiden op mi jn gelopen Tijdens het noodweer liep giste ren het Britse stoomschip William Bursley ter hoogte van Callantsoog op een mijn. Een reddingboot en ccn sleepboot verlieten IJmuiden ter assistentie en ook uit Terschel ling kozen drie sleepboten met het zelfde doel zee, maar dc William Bursley, dat een gat in de achter steven boven de waterlijn had ge kregen, seinde later, de reis op eigen kracht te kunnen voortzet ten en geen sleepboothulp nodig te hebben. Later werd bericht opge vangen, dat het schip toch nog naar IJmuiden opstoomde. Daar heeft men het schip, dat met een lading steenkool onderweg v/as van Gdynia naar Antwerpen, leeg ge pompt. Spaak gekant tegen tweepartijenregering Dc ontwikkeling ln de Eelglsche regeringscrisis was gisteravond in zoverre gunstig, dat met dc hulp van Henrl Rolln. de voorzitter van de Belgische Senaat, de katholieken cn de socialisten het eens zijn ge worden over de te volgen school politiek. De enige oorzaak van do verlenging der crisis, zo werd ln Brussel meegedeeld, was de weige ring van Spaak, om opnieuw een tweepartijenregering te vormen. Snaak zou hedenmorgen naar Parijs vertrekken om daar met Averell Harriman besprekingen te voeren over kwesties betreffende het plan- Marshall. Vanavond om 11 uur wordt Spaak in de Belgische hoofd stad terugverwacht. Keres-Smyslov remise Dc afgebroken partij uit de 22e ronde van het wereldkampioen schap schaken tussen Keres en Smvslov eindigde na 49 zetten in remise. In de gemeenschappelijke zitting van de, nieuw gekozen Italiaanse Kamer van Afgevaardigden en de Senaat heeft Enrico de Nicola, sinds 1 Juni 1946 voorlopig president van Italië, de meeste stemmen behaald. De nieuw te benoemen president moet In de drie eerste stemmingen een meerderheid van twee derden behalen, terwijl in de vierde stem ming een enkelvoudige meerderheid voldoende is.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1