DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Moskou moet constructieve suggesties opperen Zeer belangrijk, maar.... eerst een begin Verdeelplan - Palestina zou weer kans maken Na het „nachtschaften" rukt de troep uit... Smith in antwoordnota aan Molotof: „Geen spel van pot en ketel" r Einaudi president van Italië WETSONTWERP TOT VERHOGING PENSIOENEN INGEDIEND Strijd in Jeruzalem weer begonnen Sadist hanteerde knuppel en bullepees Woensdag 12 Mei 1Q-1R Achtste jaargang, No. 1017 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.Y, De Nieuwe Hers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort, Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235, WASHINGTON WIL WEL PRATEN, MAAR: LEIDENDE Amerikaanse kringen leggen er de nadruk op. dat Molotofs antwoord op de npta van Bedell Smith niet voldoende blijk geeft van Russische bereidheid tot onderhande len om te rechtvaardigen dat Amerika thans toestemt in een vergadering om geschillen op te lossen. Wij zijn niet bereid met de Russen te praten op basis van schitterende algemeenheden. Als de Russen iets speciaals hebben voor te stellen, constructieve suggesties hebben te doen. zullen de besprekingen, waarop wij vurig hop^n, worden gehouden. nit is het standpunt van otficlöle Amerikaanse kringen lnaake de Jmjeste ontwikkeling In de Russisch Am" kaanse betrekkingen Men li:In Wash, nntas heeft gepubliceerd voordat Mo lotofs antwoordnota het State Depar.- men, had bereikt. „^^^"ge^errn'^rcMIng in de gehele wereld te veroorzaken. Terwijl In Moskou de k'anicnklosken nog zelden zo vroeg uitverkocht wa .1, gisteren - de Moskouse bladen wijdden gemiddeld drle kolommen ..n het onderwerp en arbeiders en kan toorbcdlenden spraken op we«naar hun werk over niets Se JUfc gunsbe commentaar geleverd op het nieuws Typerend is de opmerking van sc"a*"r Tnm Conally' Ih ben zeer lioopvol ge- temd Ik wacht al een hele tijd "P Iemand, die regt; ..Joze, tStabnl. wa, d Bedèll "mlth.' de Amerikaanseam- w hii Harrlman. de reizende am- mandlè te gaan. om te vissen. Smith's antwoord De Amerikaanse regering hee" nu ook he, antwoord "gegeven heeft S antwoord Is nota gegeven neen der pas. opnieuw zeer °Jq Dc v s bcgrUPc" {en'volle het Russ.schc verijtngen^anr nauwe belrekk'n^" maar de feiten Unie en haar ,k bcn vol greken voor zich zo gcbcurd ledig OP de howlle vap ullnodiglng "d'SSf ie aanvaarding weer Introk. en daarna a GoKwald een be zoek aan Moskou hadden gebraeht. De v.S besKtlden WJ™' nlsme niet om zij cn apeen omS* "c o^untsusche m|nderb- ru"eba"a„rS,X gekom- Met de mededeling da^hlj n_ spelletje van „de P gaan spcicn. dat hij zwart Molotof eczegd, dat heeft Smith aan Rooscvc,tLilwlnof overeenkomst nog de' fettme6, hadden geschom.™««-» Moskou. zo was hem hierop z„u echter geen nut heboe ooor te ga.n nn de t.elangr«n., aldus schilpuntcn ter zijae Smilh ti»t State Depart- Experts van het State ,05lcnalEMtKnindlplornatlcUhkrln- vooT doSeuV s.aat Om «nreking van do (wrote \v«n- TV'»t S^e" lnliddcn- S^^ondèrhnndeüngcn moeten xvor- ^^Ee^zecr^'onp^^^e heeft"™ ^Express" "ehaed.Bm Htnse ..Nneht ExpresSens^ door de Russen k Anterika- schrijft name^ de koude oorlog' nen senoes van ^J^'onderst.e- TER ATTENTIE VAN Gerechtigden tot kostwinnersvergoeding Ten dienste van henjje .n merkinK zouden ccn kostwm- voor de uitkering ministerie ncrsvergocdin*. \v aanvragen van oorlo„ oPJ° 'vorden ingediend b^de°bu^emeest^van^de mimeen^ ka «oS van alle inKomsCe,b nen komcn na het DUchtiee heeft behou- van tlv dienstPbcn rop n,en den. De vergoeoin. js bchalve ?.trdTetcp^e^otafhan- en'de lec"thd van delnsvoncnde kln- gen. Weerbericht rustig weer <n\ Weersverwachting, gel- dig tot Donderdagavond. Aanvankelijk zwaar be wolkt met plaatselijk mist. later tijdelijke op klaringen. Vrijwel oV®raj 3/ droog weer met weinig A wind en ongeveer dezelf de temperatuur als van daag. Donderdag 13 Mei: Zon op 4 50, onder 20.24; maan op 7.47, onder 00.56. GEEN WIJZIGING IN KOERS DER USA President Truman heeft ln zijn commentaar op de notawis seling gezegd, dat de door Smith afgelegde verklaring geen nieuwe richting In de Ameri kaanse politiek betekent. Zij was een herhaling van het Amerikaanse standpunt, zoals dat herhaaldelijk tot uitdruk king is gekomen. Anderzijds wenst dc regering echter onmis kenbaar duidelijk te maken, dat de Verenigde Staten geen vijan dige of agressieve bedoelingen jegens de Sovjet-Unie koeste ren. V Senator Luigi Einaudi. de 71-jarige gouverneur van de Ita liaanse Bank. is gisteren gekozen tot president van de republiek Ita lië. Einaudi kreeg 508 stemmen. Zijn grootste rivaal was de 87- jarige Vittorio Orlando, die 320 stemmen, waaronder die van het Volksfront, op zich verenigde. Het Volksfront stemde tegen Einaudi op grond van diens economische In zichten: hij is voorstander van de particuliere onderneming en tegen stander van staatseigendom. Hij ls liberaal viee-premier en mlnistor van financiën geweest in het kabi net van De Gasperi. Lange tijd was hii hoogleraar in de economie te Turijn. In 1943, hoewel kreupel door een val, vluchtte hij voor de Duit sers. door naar Zwitserland te lo pen In 1945 benoemde koning Vic tor Emanuel hem tot senator. Een van Elnaudi's drie zonen. Giulio. is communist, en heeft een uitgeverij. AMERIKAANSE STEUN AAN WESTERSE UNIE Ontwerpresolutie bij Senaat ingediend De Amerikaanse regering heeft de Senaat aanbevolen een resolutie goed te keuren, die formeel collec tieve dcfensieregelingen als de Westeuropese Unie steunt en de V.S. ermede in verband brengt. Het voorstel, dat echter niet uitdrukke lijk verwijst naar de Westeuropese Unie, wefd in de vorm van een ontwerpresolutie door Lovett, on- der-mii.ister van buitenlandse zaken aan de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen voorgelegd. Bij het aannemen van de resolu tie, die waarschijnlijk door beide partijen zal worden goedgekeurd, zal vermoedelijk de clausule toege voegd worden, dat de huidige poli tiek van steun aan de Westeurope se Unie niet zal worden gewijzigd indien de Republikeinen bij de presidentsverkiezingen de overwin ning mochten behalen. Zij zou ook de mogelijkheid inhouden, dat de V.S. toetreden tot een soort Atlan tische Unie van Noordamerikaanse en Westeuropese landen. Kwestie-Honduras wordt Den Haag voorgelegd De regeringen van Engeland en Guatemala zjjn overeengekomen het geschil over de souvcrciniteit van Brits Honduras aan het Internatio nale Hof van Justitie voor te leg gen Engeland is echter niet bereid accoord te gaan met de voorwaar den van Guatemala, dat Engeland de „gewapende provocatie" zal sta ken door zijn oo/ogsschepen en troepen uit Honduras terug te trek ken. Engeland kan zijn recht om schepen en troepen naar Honduras te zenden niet bespreken voordat een orgaan als het Internationale Hof het bestaan van het Britse eigendomsrecht had ontkend. t.. tlNf J*- EVC is onafhankelijk, zegt brief aan PvdA .Onverenigbaarverklaring' onderwerp van vraag Het hoofdbestuur van de E.V.C. heeft aan Ik": partijbestuur van de Partij van de Arbeid een brief ge schreven naar aanleiding van de verklaring van dit bestuur over do onverenigbaarheid van lidmaat schap van de P.v.d.A. Tnet dat van dc E.V.C. In deze brief wordt van de hand gewezen dat de E.V.C. een werktuig van de C.P N. zou zijn. Het schrijven zegt, dat duizenden sociaal-democraten lid zijn van de E.V.C., die een onafhankelijke be weging is, waarin de wil van de le den het hoogste gezag vormt. De vakbondspolitiek der E.V.C. wordt dan in een vijftal punten nader ge preciseerd. waarin o m. de loon- en prijspolitiek, de medezeggenschap der arbeiders en de kwestie-Indone- sie ter sprake komen, en na elk der vijf punten wordt de categorische vraag gesteld, in welk opzicht deze beginselen met die van de P.v.d.A. of het, democratische socialisme In tegenspraak zijn. De P.v.d.A. \\jordt verzocht, die vraag even catego risch te beantwoorden, opdat de Ne derlandse werkers in staat worden gesteld het door de P.v.d.A ingeno men standpunt te kunnen beoorde len en hun conclusie kunnen trek ken. Gelegenheidswetgeving Mogelijkheid tot ontslag CPN-wethouders geen goede ontvangst Blykens hel Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op het Wets ontwerp tot aanvulling van de Pro vinciale en Gemeentewet welk wetsvoorstel betrekking heeft op de mogelijkheid tot het verlenen van tussentijds ontslag aan wethouders en léden van gedeputeerde staten, staat de Kamer hier niet onver deeld gunstig tegenover. Verscheidene Kamerleden verkla ren het wetsvoorstel niet anders te kunnen zien dan als een stuk gelegenheidswetgeving, dat aan democratische rechten een eind maakt Het lot dat vandaag de com munistische wethouders en gedepu teerden wordt toegedacht kan mor gen een ander treffen. Bij de Tweede Kamer ls een wetsontwerp ingediend tot verhoging' van pensioenen met een toeslag. In de bijgaande memorie van 'oplichting worden drie categoriën van pensioenen onderscheiden, namelijk pensioe, nen, berustende op grondslagen nog daterend van voor het einde va;i de eerste wereldoorlog; deze komen volgens de M. v. T. in aanmerking voor verhoging rnet honderd procent. Pensioenen, berustend op grond slagen die dateren van na de aan passing aaif de levensstandaard na de eerste wereldoorlog tot voor de aanpassing aan de levensstandaard van na de tweede wereldoorlog; vooj^deze groep wordt een toeslag percentage van 25 redelijk geacht. Voor de overige pensioenen (die dus na de tweede wereldoorlog zijn of worden toegekend) bestaat ov?r hej algemeen geen grond voor het toekennen van een toeslag cn het percentage van de toeslag voor deze pensioenen zal dan ook ver houdingsgewijs afnemen van 25 tot 0%. Aan de militaire, burgerlijke en spoorwegpensioenen zijn aparte afdelingen gewijd. Voorgesteld wordt, om de toe slag te verlenen te rekenen van 1 Januari 1947 af, zulks in aanslui ting op de uitkering ineens, die over de jaren 1945 en 1946 is toe gekend. Op 10 Juli zal de Nederlandse Jeugdgemeenschap ter gelegenheid van het regeringsjubileum van de Koningin twee opvoeringen verzor gen van een snel in het Olympisch Stadion te Amsterdam". Al fin - nieuw soort synthetisch rubber In Amerika is een nieuwe soort synthetische rubber uitgevonden, „Alfin" genaamd, die wegens haar grote sterkte voor dc loopvlakken van autobanden wellicht de plaats zal innemen van alle andere soor ten synthetische en ook van de na tuurlijke rubber. Het Alfin heeft n.l. bijzonder grote moleculen drie tot viermaal zo groot als dp moleculen van de beste soorten na tuurlijke en synthetische rubber, die thans bij de fabricage van autobanden worden gebruikt en de sterkte van rubber hangt af van de omvang der moleculen. Een na deel is, dat Alfin zo hard is, dat het zich moeilijk laat verwerken met de andere ingrediënten, die bij de vervaardiging van loopvlakken voor banden worden gebruikt. Bij verder onderzoek hoopt rhen daar iets op te vinden. De naam van deze nieuwe soort synthetische rubber is afgeleid van een soort alcohol en van een che mische stof, Olefin genaamd. T-T ET bericht, dat de Ver. Staten A Aen de Sowjetunie besprekingen gaan voeren om te komen tot een uit de weg ruimen van tussen beide mogendheden hangende geschillen, is wel het belangrijkste nieuws, dat wrj in tgden hebben vernomen. Het is in zijn soort haast even sensatio neel als de tijding van tien jaar ge leden, dat Chamberlain naar Eerch-'l tesgaden vloog. Maar dit is dan ook de enige overeenkomst tussen belde berich ten. Want ln de dagen van Cham berlain was het alles appeasement toegeving) wat de klok sloeg, was elke uitspraak, elke daad van het Westen een uiting van bewust zijn van eigen zwakte. Ditmaal ech ter is de scherpe not% van het State Department, welke naar de inhoud machtig veel weg heeft van een ul timatum, regel voor regel het be wijs van een ^kerheid van eigen kracht en wat psychologisch vast net zo belangrijk is van eigen goed recht. Dat Moskou, al wijst het de tegen zijn politiek In gebrachte beschuldigingen uiter aard af, op deze nota toestemmend in dan nog wel haast per omme gaande heeft geantwoord, bewijst onzes inziens duidelijk, dat 't Krem lin het Amerikaanse krachtsver toon allerminst voor bluf houdt, het integendeel zeer au sérieux neemt. Er liepen al lang geruchten, dat er in het Politbureau twee partijen waren. Aan de ene kant de „die hards", die niet alleen meenden, dat Moskou van de omstandigheid, dat er dit jaar presidentsverkiezingen in de V S. zijn, gebruik moest en kon maken om het onderste uit de kan te halen en voor een deel er zelfs niet voor terugschrikten, dat de uiterste consequentie hiervai* wel eens een derde wereldoorlog zou kunnen zijn. En daartegenover de gematigden, die. zo hun doeleinden in wezen al niet zo heel veel van de eerste groep verschilden. de overtuiging waren toegedaan, dat de Sowjetunie die uiterste consequentie, een derde wereldoorlog, niet aan kan en daar voor een periode van rust wensten, waarin alle provocaties achterwege dienden te blijven. De laatste maand of anderhalf was het ook naar buiten heel duidelijk, dat in net Kremlin deze opvat tingen op elkaar botsten. De Sowjet- politiek kreeg er zelfs een onzeker ntpiiiniimfimnmiiiiiiiiiii door dr. C. D. J. Brandt karakter door. De lezer herinnere zich b.v maar eens de merkwaar dige terughoudendheid van Moskou in»Italië en de gelijktijdige provo cerende acties in Berlijn, welke laatste trouwens ook nog weer hun up cn downs hadden of. als hij een ander voorbeeld wil, de heel an- defe manier, waarop Finland ten slotte behandeld is dan Tsjechoslo- wak ij e. Ik krijg de indruk, dat het _aan- vaarden van het Amerikaanse voor stel een overwinning van de gema tigde partij betekent. Dit kan moei- lilk anders betekenen dan dat Sta lin de doorslag ten haren gunste heeft gegeven Of dit nu ook ten gevolge zal hebben, dat Molotof zal verdwijnen, zoals Litwinof in Mei 1939 moest eclipseren?-Om hierover met enige zekerheid te kunnen spre ken zou ik meer moeten weten over de interne verhoudingen in het Kremlin dan ik weet, ik zou b.v. moeten kunnen zeggen, of er op het ogenblik in de Sowjetunie iemand te vinden is die zijn plaats kan in nemen. Vergeet niet, dat Molotof er steeds op uit is geweest om de bui tenlandse zaken te monopoliseren. Maar enfin, de vfoegcrc ambassa deur in Londen, nu een van de on der-ministers aan het departement in Moskou nl. Maiskv. is er ook nog en die gold altiicl als een aanhanger van dc toenaderingsgedachte tot het Westen. In ieder geval zou er voor mji heel wat meer perspectief komen in dc aanstaande Sowjet- Amerikaansc besprekingen, wan neer ik reeds nu wist. dat zij van Sowjetziidc niet door een van het trio Molotof-Gromyko-Wisjinsky zouden worden gevoe'rd. UIT dit laatste kan u blijken, dat ik allerminst neiging heb om nu al geestdriftig hei te gaan roe pen. Ik bcn oprecht verheugd, dat Washington en Moskou eindelijk gaan praten met elkaar, dat er dus een kans komt, dat de wereld uit de impasse raakt, waar ze momenteel in zit. Maar ik ben mij ook bewust van twee dingen: le. dat praten op zichzelf nog niet betekent: tot overeen stemming komen; 2e. dat veel zo niet alles afhangt van de geest, waarin men die be sprekingen begint. En tenslotte zou ik nog iets wil len memoreren, dat mii belpt om zonder meer te jubelen over dit be richt. Ik ben nl bang voor één ma nier. waarop de Grootste Twee het voor het ogenblik relatief heel ge makkelijk eens kunnen worden, nl. wanneer z ij de wereld eenvoudig in twee in vloedssferen verdelen. Ik ontken niet, dat. hierdoor het actuele oorlogsgevaar zou vermin deren, misschien zelfs verdwijnen, wat op zichzelf natuurlijk een winst zou zijn, maar toch... voel ik mij als bewoner van Europa niet be haaglijk bij deze gedachte. BAL IN LONDENPrinses Elizabeth cn prinses Margaret Rose, in gezelschap ran de Duke ot Edinburgh, woonden dezer dagen een weldadig- heidsbal bij te LondenNa dc wals-soupcr verzamelden dc gasten zich aan tafel. Zoals men ziet is in die kringen het gebruik weer ingevoerd dat de dames met lange handschoenen aan de maaltijd gebruiken. De kans dat de UNO terugkeert tot het in dc steek gelaten verdelingsplan voor Palestina, schijnt toe te nemen. Aanhangers van dit verdeelplan voeren constant actie om de weifelende UNO-asscmblée met argumenten te overtuigen. Zoals bekend wordt het verdelingsplan sinds Amerika zijn steun terugtrok alleen nog gesteund door de Sovjet-Unie en een zevental andere staten, maar volgens Reuter winnen de argumenten van deze leden veld en zou men zich niet moeten verbazen als het oor spronkelijke delingsbesluit toch doorgaat - eenvoudig omdat er geen tijd meer is om een meer practische regeling te ontwer pen. „WIJ ZIJN EN BLIJVEN NEUTRAAL" Nieuwe verklaring van Zweedse minister IJndon, do Zweedse minister van buitcnlandso zaken, heeft ander maal do nadruk gelegd op do wil tot neutraliteit van zijn land in een verklaring, waaHn gezegd wordt, dat „indien do Zweedse leiders niet tot het Westelijk blok willen toe treden, zil dat ook niet zullen doen vla oen Scandinavische alliantie". Wjj moeten vertrouwen hebben, zei Undcn. toen hij over 'de internatio nale toestand sprak. Ik vraag mij af of de mensheid hanr zinnen ver loren heeft of slechts haar zenuwen niet meer beheerst. FRANSE POLITIE OP HAAR HOEDE Maatregelen voor bezoek Rrits prinselijk paar Het bezoek dat prinses Elizabeth van Engeland en de hertog van Edinburgh het aanstaande weekend aan Parijs zullen brengen, heeft de Franse politie aanleiding gegeven tot speciale veiligheidsmaatregelen. Deze zijn getroffen toen bekend werd, dat leden van de 'Joodse Stemgroep uit Italië in Frankrijk waren nnngekomen. In do afgelopen \ycck zijn reeds tachtig „verdachte vreemdelingen" voor ondervraging aangehouden en het doen en laten van „Joodso en andere extremis ten". aldus de berichten, wordt nauwkeurig gadegeslagen. RETDE PARTIJEN REMISE Voor de 23e ronde van het tour- nool om het wereldkampioenschap werden heden de partijen Smyalof-Bot- wlnnik en Rcshev.sky-Keres gespeeld. Belde werden remise, de eerste na 18 en de tweede na 27 zetten. Op Donder dag 13 Mei worden de partijen voor de 24o ronde gespeeld. Ann het einde van de eerate dag van de ontmoeting NoorwegenEnge land voor de Davls Cup stonden helde Landen gelijk, met ieder een gewonnen en een verloren partij. Dit „delingsblok" betoogt, dat de verdeling onder internationaal toe zicht ordelijk zou kunnen worden uitgevoerd. De staten die de verde ling aanhangen, delen openlijk mee, dat wanneer de Joodse staat zal worden uitgeroepen (Vrijdagavond om 11 uur Nederlandse tijd loopt het Britse mandaat af), hun rege ringen die zullen erkennen. Jeruzalem geen stad? Jeruzalem .zal vandaag of Don derdag tot open stad worden ver klaard, volgens een mededeling van het Internationale Rode Kruis te Geneve, tenzij zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Te mid dernacht is in de Heilige Stad ech ter het vuren weer begonnen. Vol gens Joodse kringen zouden de Arabieren een aanval zijn begon nen. Amerika heeft bij de ÜNO voorgesteld dat deze organisatie het volledige gezag over dc stad zou krijgen. Volgens neutrale waarnemers is de Haganah na de verovering van Safad en het vrijmaken van de weg Tel Aviv-Jcruzalcpi nu op enkele nederzettingen in het Zui den cn aan de Syrische grens na meester in het gèhele gebied,1 dat volgens het UNO-verdelingsbesluit tot de Joodse staat zou gaan beho ren. De Britse marine-blokkade van Palestina zal 15 Mei, tegelijk met het aflopen van het mandaat ein digen. Door dit nieuws ontstonden er in Tel Aviv geruchten, dat er orihuddcllijk schepen met wapens, manschappen cn zelfs Joodse lucht en marine-eenheden zouden bin nenkomen. EEN ROOSEVELT-PENNING In opdracht van een Amerikaanse firma heeft dc Nederlandse beeldhou wer Geurt Brinkgrcvc een hccinnc- rings-munt geboetseerd ter herdenking van wijlen President Roosevelt De Dinsdagavond op Houtrust ge- speelde wedstrijd tussen het Haagse elftal en een Zwaluwen-ploeg ls met 32 door dc Hagenaars gewonnen. Na de eerste helft leidden zij met 20. Mariniers op manoeuvre: .Overal" betekent afscheid nemendan helpt geen ge-lieve-bootsman meer (Van onze speciale verslaggever) „Vanmorgen, of liever: vannacht om half drie was het „Overal" voor ons", vertelt ons een Marvo-correspondcnt, die derl uitmaakt van het detachement uit dc Afdeling Mariniers te Doorn, dat voor twaalf dagen het bivak hoeft opgeslagen in do Landmachtkazerne „De Harskamp" en alleen een marinier weet wat dit wil zeggen. „Overal" is het sein. dat de meest aan Morpheus verknochte knaap onmiddcMük tot actie drjjft cn dat valt niet mee op zo'n ongewoon uur, vooral niet voor wie do vo rige avond zo om en bij half twaalf is binnengekomen van een week-end verlof. Maar a! look er ook lood in de schoenen tc zitten en al waren vela jongens nieuwsgierig naar de afloop van een nauwelijks begonnen droom, er hielp geen ge-lieve-bootsman aan en er was slechts één harde wer kelijkheid: afschcidnomen van'het vertrouwde tampatje. Het „Ochtend- schaften", dat sommige mariniers hardnekkig nachtschaften bleven noe men wachtte en daarna: de reis. Maar laat ons liever een deelnemer aan de „vcldocfcningen op groter schaal" aan het woord laten. Mariniers en optimisten ziin Anderen, die meer van „dat kei harde" in zich hebben, gaan in ka- zerncstiil met knarten spelen en do listigen zoeken alvast naar dc poort om te weten hoe met de aanstaand© feestdagen de weg naar huis moet worden ingeslagen. De cantino flic hier heel ruim cn bijzonder fraai is blijkt minder gcmakkelük to vinden dan andere noodzakelijk te bezoeken plaatsen, maar een mari nier in nood gejukt alles cn zo blijkt al gauw, dat de uitgestrektheid van de Harskampkazerne niet lang geheimen kan vasthouden. synoniem en daarom verliep de start niet al te somber. Toen dc twaalf trucs Jn de duisternis uit Doorn wegreden was er nl een sprankje levenslust doorgebroken bij dc tóchteenotcn wier wagens een lint van lichtjes legden over de nog verlaten wegen. Allengs steeg de stemming tot boven nul cn toen even buiten Ede het daglicht vaag merkbaar werd waren ook de laat ste sombere slaapccvoclens ver dwenen. Toch bleef het zwijgen nog domineren tot om half zes het tij delijk tehuis was bereikt, maar dan wèg landerig gevoel en vage oeh- tendziektc Een uitgelaten troep neemt bezit van de kooien die naar het uiterlijk doen denken aan dq overblijfselen van do tocht naar Chattam. De ..kopkussens" vormen nogal kop zorgen en wee hem, die heeft ver geten zijn kussenovertrek mede te nemen. hii zal ervaren dat stro schramt en. jeukt. Even inrichten Een militair voelt zich doorgaans gauw ergens thuis en het ln orde maken der bedden, het inpakken van kasten en opbergen van het leergoed vergt dan ook niet veel tijd. Strozakken worden verkend cn natuurlijk ettelijke malen verlegd, want iedere marinier ligt. zoals hij gerugd is en stompend cn duwen^l trachten de jongens hun lichaams vormen in het weinig soepele ma teriaal te griffen, doch als ook dat is gelukt gaan de meestcn „plat" om snurkend nog even iets ln te halen van de schade die door het extra vroege ..overal" is ontstaan. Doodstraf geëist voor het Hof De procureur-fiscaal van het Am sterdamse. bijzondere gerechtshof heeft gisteren de doodstraf geëist tegen Wilhelm Fricdrich Gerbsch. de eerste en mogelijk enige Duitser, die voor een Nederlandse rechtbank terechtstaat* wegens misdaden, be dreven tegenover Nederlanders in Duitsland. Gerbsch is bewaker ge weest in het Arbeitserziehungslager te Zöschcn, een strafkamp waar zich arbeiders van diverse nationa liteiten bevonden, onder wie vele Nederlanders. Gerbsch was het prototype van de Duitse sadist. Hu hanteerde gummiknuppel en bulle pees zeer veelvuldig cn onder zijn regime zijn dan ook in het kamp gedurende viif maanden 563, mensen om het leven gekomen. Een Am sterdammer moest eens. als straf voor een ontvluchtingspoging, een kruiwagen ettelijke malen snel te gen een heuvel opduwen. Tenslotte viel de Amsterdammer uitgeput neer. Toen kwam Gerbsch met zijn gummiknuppel en heeft de man zo afgeranseld dat hij enkele dagen later overleed. Andere getuigen vertelden de geschiedenis van Ge rard Koch, een ander slachtoffer van Gerbsch. Nadat Koch was neer geslagen. zei Gerbsch: Leg hem maar ln eén kist. hij gaat toch dood. Dit is gebeurd, cn dc kist is dicht getimmerd. Later, toen Gerbsch weg was, hebben de Nederlanders de kist weer geopend en de nog le vende Koch eruit gehaald. Vijf da gen later konden zij hem er echter weer inleggen en toen voorgoed: dc man was aan de mishandelingen be zweken. Het betoog van de verdediger, dat het Hof n. v bevoegd was deze Duitser te veroordelen, werd door' de procureur-fiscaal beantwoord met het aanhalen van het arrest van de biizondcrc raad van cassatie van 17 Februari 1947. dat op deze vraag z.i. voldoende antwoord geeft. Uitspraak volgt op 25 Mei. Staking legde Le Bourget enige ur^n stil Een staking om loonsverhoging onder de kruiers en het grondperso neel van het Pardse vliegveld Le Bourget is oorzaak geweest dat het verkeer op deze luchthaven Dins dag gedurende enkele uren geheel stil stond. Tegen de avond echter hervatten de arbeiders hun werk, zonder een regeling der loonkwestie af te wachten. Langzamerhand is er wat kalmte over dc mariniers van het eerste contingent neergedaald. Zij 'wach ten op de tweede ploeg die om half negen uit Doorn zou vertrekken en nu wel spoedig zal arriveren. Als ook die is ingemarinierd wordt het tijd voor het ..mlddagschaftcn". tevens het ogenblik waarop dc or ders zullen worden voorgelezen en daarmee begint dan ook het leven in De Harskamp voor de mariniers uit Doorn op volle toeren tc draaien Zii zijn benieuwd wat dit zal bren gen. In de verte wacht het oefenter rein, waar uitdagend „de knobbel" rijst... Oslo haalde Churchill enthousiast in Winston Churchill is Dinsdagmid dag uit Nederland per vliegtuig in Oslo aangekomen, waar hij op het vliegveld werd verwelkomd door koning Haakon en kroonprins Olaf, wier gast hij is gedurende zijn vijf daags bezoek aan Noorwegen. Churchill, die het eredoctoraat van de Oslose universiteit komt aan vaarden. is door een menigte van tienduizenden enthousiast ontvan gen in ccn stad die geheel met Noorse en Britse vlaggen was ver sierd cn waar de kranten met hoofdartikelen in het Noors en het Engels do Britse oud-prcmler be groetten. Minister In 't Veld bezoekt Utrecht Mr. dr. J. in 't Veld, de minister van dc Wederopbouw, zal. op 28 Mel een bezoek brengen aan de provin cie Utrecht. Des morgens wordt een bpeenkomst gehouden met alltylmr- gemecstcrs uit de provincie. Dczo samenkomst, waar ae minister met alle raadsvoorzitters,kennis zal ma ken. wónlt gehouden in de Staten* zaal tc Utrecht, 's Middags zal do minister zich oriënteren over alles wat met de wederopbouw verband houdt en o.a. een bezoek aan Rhe* nen brengen. Op Zaterdag 22 Mei wordt de groto OveriJselso betrouwbaarheldsrit gehou den waaraan dit Jaar ook motorrijders van buiten de provincie deel kunnen nemen. Gereden wordt ln een sport-er» een toer-klasse. over een parcours van 350 km. Start en ünish te Almelo.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1