DAGBLAD VOOR AMERSFOORT H.M* de Koningin doet na jubileum afstand van de troon UNO de aangewezen plaats voor overleg Ernstig vermaan om vooral eendrachtig te zijn Moeder des Vaderlands „Staat schouder aan schouder met Juliana" r Wens, die werd vervuld Initiatief moet thans grotendeels van Rusland komen Brits Prinselijk Paar naar Parijs BONNENLIJST Donderdag 13 Mei 1948 ■\chtste jaargang, No. 1018 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Qro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235. H.M. Koningin Wilhelmina, die Vrijdag 14 Mei het bewind tijdelijk overdraagt aan Prinses Juliana, hoopt het op 30 Augustus, tot na de jubileumfeesten, weer van de Regentes over te nemen. Na de viering van het regeringsjubileum zal H.M. de Koningin afstand doen van de troon ten behoeve van de Kroonprinses. Deze mededeling heeft de Koningin gedaan in een radio-rede, welke zij V'oens dagavond om halfzes over de beide zenders heeft uitgesproken voor Nederland en de Overzeese gebiedsdelen. MET welk een genegen en liefdevolle aandacht heeft geheel het Nederlandse volk ge luisterd naar de toespraak van de Koningin. Haar stem is ons zo dierbaar .geworden, zo ver trouwd; hoe is zij, die krach tens haar hoge waardigheid, op een majesteitelijk-eenzame post staat, vooral in de jaren van druk, toen we haar aanvuring, haar vertrouwen, haar troostend geloof zo nodig hadden, dichtbij ons gekomen. En wij bij haar. En nu, nu zij haar voornemen heeft aangekondigd om jjfstand te doen ten behoeve van prinses Juliana, nu is zij ons dierbaarder dan ooit te voren. Want alleen een vorstin, die geheel een is met haar volk, kan zo spreken, zo sober, zo rustig, zo openhar tig, zo bemoedigend. Alleen een Oranje heeft de moed, de toe komst zo nuchter onder het oog te zien. Alleen een Oranje heeft de moed om te zeggen; '„Vooraf heb ik het ingewikkelde samen stel van hangende vraagstukken aan mijn geest doen voorbij trekken en zowel deze als de zeer moeilijke tijdsomstandig heden trachten te peilen, ja ik heb alle gezichtspunten in be schouwing genomen, die daar uit kunnen voortvloeien... Dus ben ik tot de slotsom gekomen, dat niet ik, doch een jonge kracht op mijn plaats moet me dewerken om het,zeldzame sa menstel van problemen, die ons en de gehele mensheid in hun greep houden, tot een goede op lossing je brengen." DE oorlogsjaren en de jaren 'daarna hebben van onze koningin het uiterste gevergd. Zij heeft zich volledig gegeven; vollediger dan ooit geeft zij zich nu. Een vorstin, die zich zo vol komen wijdt aan tie belangen van haar volk, dat zij zeggen kan: ga nti samen, verder op de weg, die ik u gewezen heb, zulk een vorstin is meer dan dat. Zij is moeder, Moeder des vader lands. Het parool, dat zij ons geeft, is: trouw jegens hen, die voor de vrijheid vielen. Die trouw al leen kan de eendracht scheppen. Hun trouw zij onze trouw, als wij ons te weer stellen tegen de onder ons volk rond warende geest van slapheid en verdeeld heid.'Alleen krachtens hun en onze trouw aan de vrijheids idealen van de.gevallenen kun nen wij als volk de verworven waardering behouden en opge wassen zijn tegen d,e grote tijd en onze plichten vervullen je gens onszelf; ons land, onze, bondgenoten en de volkerenge meenschap. DEZE trouw, waarvan de koningin l\et verheven voorbeeld is en nog heel lang moge blijven deze trouw maakt Koningin Wilhelfnirta-der Nederlanden tot de Moeder des Vaderlands. Toen de koningin op 6 Sep tember 1898 het bewind aan vaardde, zeide zij: „Laat ons sa men arbeiden voor het geluk en de voorspoed van het Neder landse volk. Dat zij ons aller le vensdoel." Aan .dit devies is de koningin trouw gebleven. En vandaag zegt zij ons hetzelfde. Stand vastig is haar hart gebleven in tegenspoed, standvastig is het vandaag. Deze standvastigheid maakt onze koningin tot de Moeder des Vaderlands. Omdat zij de Moeder des va derlands is, onze moeder, van ons vaderland, daarom hebben wij haar op deze dag liever dan ooit. En juist op deze dag, nu haar besluit genomen is, juist nu willen wij haar'zeggen; Ma jesteit, ons hart is bij U;-het ge hele volk leeft met U mee, wij zouden U op de handen willen dragen, om Uw liefde, om Uw standvastigheid, om Uw trouw, om Uw voorbeeld, om Uw troost. Indien ooit, dan zouden wij nu Oranje willen dragen,.om onze verbondenheid met U te tonen. De Moeder des Vaderlands heeft ons getroost in de zwaar ste dagen van ons volksbestaan. Indien wij haar, oji deze dag, behalve onze woorden van trouw aan Orartje, van dank baarheid en hulde, een woord van troost zouden mogen geven, dan moet het zijn dit eeuwige woord uit de bijbei: „Als een, die door zijn moeder wordt ge troost, zo zal ik U troosten, spreekt de Heer onze God." (SP.) De anders zo drukke Rcgulicrsbrec' straat was Woensdag voor alle ver- keer gestremd door het vele materiaal, waarmede de Amsterdamse brandweer was uitgerukt voor een uitslaande brand Heintje trekt uitverkochte zalen in New York Henriëtte Davids heeft Dinsdag avond in het Holland House te New York haar eerste voorstelling in Amerika gegeven voor eén ge heel uitverkochte zaal. Zij werd welkom geheten door de fungeren de Nederlandse consul-generaal Teixeira de Mattos. Ook voor de twee nog volgende voorstellin gen is de zaal reeds geheel uitver kocht. Na dit optreden in Holland House gaat Henriette Davids naar Hollywood. Weerbericht IETS WARMER OVERDAG Wecrsvèr wachting, geldig tot Vrijdag avond. Aanvankelijk zwaar hewolkt met hier en daar nevel of mist. Morgen overdag min der bewolking en iets hogere tempera turen dan vandaag. Droog weer en vret1 nig wind. Vrijdag 14 Mei: ZQn op 4 48. onder 20.25; maan op 9.06,' onder 1.44. Hare Majesteit zeide: „Land- en rijksgenooten, Als den dag van gisteren herinner ik mij nog den 12den Mei 1889, toen het veertig jaar geleden was, dat mijn onvergetelijke vader in Amsterdam werd beëedigd en ingehuldigd. Waar ik u over het wederom instellen van het regentschap van mijn dochter en .daarmede verband houdende plannen voor de toekomst wil spreken, meen ik daarvoor geen beteren dag te kunnen uitkiezen dan dezèn op één jaar na honderdjarigen her inneringsdag. Overgroote vermoeienis, die noch mijn werk, noch mijn gezondheid ten goede komt en die onder den druk van de uitoefening van mijn zware taak, geen kans krijgt over Ie gaan, noopt mij ten tweeden male mijn toevlucht te nemen tot een re gentschap. Maar er is meer! Er is de last van het klimmen der jaren, een achteruitgaan van veerkracht, weerstands- £n arbeidsvermogen, van de krachten welke den geest onontbeerlijk zijn voor het nemen van verant woorde beslissingen in de diepgaande en ingewikkelde vraag stukken, die er in den tegenwoordige;; tijd maar al te vele zijn. Voor deze nuchtere werkelijkheid ben ik gesteld en ofschoon ik mij steeds ten volle bewust ben, dat de mensch slechts wikt en God beschikt, meen ik toch in het wel begrepen belang van u ailen en van het Rijk ie handelen door het regeeringsbeleid toe te vertrouwen aan Juliana, die naast wijs inzicht ook haar leeftijd voor heeft en-over jonge, frissche krachten beschikt. Het" is op haar dringend verzoek, dat ik de troonswisseling uitstel tot het begin van September. Zij overwoog hierbij geen te leurstelling te willen wekken bij hen, die mijn jubileum willen herdenken. Ik hoop, dat het mij gegeven zal zijn den 30sten Augustus de teugels van het bewind over te nemen tot na de teesten om daarna afstand te haren be hoeve te doen. Gij kunt ervan verzekerd zijn, dat ik eerst na rijpe overwe ging tot dit besluit gekomen ben en dat alleen uw belang en mijn plichtsbesef den doorslag hebben gegeven. Vooraf heb ik het ingewikkelde samenstel van hangende vraag stukken aan mijn geest doen-yoorbij trekken en zoowel deze als de zeer moeilijke tijdsomstandigheden trachten te peilen, ja ik heb alle gezichtspunten in beschouwing genomen, die daaruit kun nen voortvloeien. Al deze problemen hebben dit eene gemeen, dat zij nog langen tijd onze aandacht zullen vragen. Dus ben ik tot de slotsom gekomen, dat niet ik, doch een jonge "kracht op mijn plaats moet medewerken om het zeldzame samen stel van problemen, die ons en de geheele menschheid in hun greep houden, tot een goede oplossing te brengen. Hoeveel zoude ik tot u kunnen zeggen op een dag als deze, na al wat in den laatsten tijd door hoofd en hart is gegaan, maar dan zoude ik veel te veel geduld van u moeten vragen. Slechts wil ik u zeggen, dat mijn gedachten steedè zullen blij ven uitgaan naar hen, die hun leven gaven in den strijd tegen den overweldiger en naar al degenen, die nog lijden, door wat zij verloren hebben. Wij moeten tezamen den geest overwinnen, die spreekt uit de handelingen en nalatigheden, welke in de jaren van oorlog en bezetting den weerstand hebben belemmerd en zelfs vele goede Nederlanders het leven hebben gekost, en die ook thans nog in ons volk rondwaart. Doch op dit oogenblik roep ik u met den meester, ernst toe: in dezen "tijd van geweld en gevaar, sluit u nauw aaneen, een dracht en nog eens eendracht. De goede eigenschappen, die wij in en na den oorlog konden ontplooien hebben buiten onze grenzen bij allen, die van goeden wille zijn, waar ook ter wereld, vertrouwen en waardëering gewekt. Dit vertrouwen en deze waardeering zijn een kostbaar bezit, dat wij niet verloren mogen laten gaan door verdeeldheid of het vooropstellen van ons persoonlijk belang. Toont opgewassen te zijn tegen den grooten tijd, waarin wij leven, met een wijden blik voor het wereldgebeuren en met begrip voor het wezenlijke, waar het voor ons allen om gaat. En vervult zoodoende uw plicht tegenover uzelf en tegenover het vaderland, tegenover onze bondgenooten en de groote gemeen schap der volkeren. Gaat de toekomst tegemoet schouder aan schouder met Juliana, God zegene u en mijn geliefd kind." n Verbindt geluk, verdriet smeedt hechter banden, En onze liefde, door ons leed verrijkt, Brengt L' vandaag één enkele offerande: Dat zij, wat ook mag ivoeden, niet bezivijkt. (Het Vrij Nederlandsch Liedboek) Prins Willem do Z w il- tfer tot Koningin Wil helmina: „Ik geef ons volk mtfn krachten, miin fortuin, mijn leven. Gèef Gij, hope des Vader lands, het Uw hart, en GU zult millioenen ten zegen z(jn.n (Onder een plaat van Braa- kenslek in de ..Groene" vart 4 September 1898). AMERIKA 'S STANDPUNT A MERIKA is niet van plan, onderwerpen, waarhij ook andere dan de Russische en de Amerikaanse regeringen belang heb ben, in rechtstreekse onderhandelingen met de Sovjet-Unie te gaan besprdken. Het standpunt van de Amerikaanse regering is, dat de UNO en andere geallieerde instellingen voor overleg van dit soort de aangewezen organen zijn. Dit gezichtspunt is Woens dag uiteengezet door George Marshall. Marshall zei. op het ogenblik geen plannen te hebben tot verdere mededelingen aan Molotof. Speci fieke voorstellen van Ruslands kant zijn nodig, geen algemene bespre kingen. De Sovjet-regering noet thans grotendeels het initiatief ne men Na de alinea uit Molo'tofs verkla ring, waarin deze de nadruk legt op de vredelievendheid van de Sov- jetpolitiek, te hebben voorgelezen, merkte Marshall op: Ik ben er ze ker van dat de wereld met belang stelling zal toezien, met welk een standvastigheid deze politiek wordt voortgezet. Terugkomend op de reden, waar om de V.S het eerst een nota in dienden. zei Marshall, dat men het van belang achtte, de Amerikaanse politiek opnieuw aan de Sovjet- regering uiteen te zetten „omdat men soms aan zijn eigen propagan da gaat geloven, als deze maar lang genoeg duurt". De4 Amerikaanse minister bedoelde hiermee dat offi-* cleuze redevoeringen (in het Ame rikaanse congres erv elders) over een mogelijk op handen ziinde oor log, de Sovjetregering aanleiding tot misvattingen kunnen hebbeh gegeven omtrent de bedoelingen van de politiek der Verenigde Sta ten. Daarom was de regering ver plicht de Russen de officiële versie van de Amerikaanse buitenlandse politiek voor ogen te houden. Marshall sprak zijn teleurstelling uk over het feit dat radio-Moskou het diplomatieke vertrouwen had geschonden door de nota's te publi ceren en betreurde ook, dat de op merkingen van Molotof in extenso waren weergegeven, terwijl die var. Smith slechts ten dele werden ge publiceerd. De Engelse regering heeft thars afschriften ontvangen van de offi ciële samenvattingen van cle be sprekingen tussen Bedell Smith en Molotof. Volgens een woordvoerder van het Engelse ministerie hebben de vertegenwoordigers der beide landen geen officiële nota's uit gewisseld, doch slechts besprekin gen gevoerd, waarvan een „aide memoire" is opgesteld, die Enge land thans in afschrift ontvangt. „Dit is aanzienlijk minder officieel dan een uitwisseling van nota's", aldus deze woordvoerder. Inmiddels is ook meegedeeld, dat Bedell Smith zijn vacantie in Nov- mandië zal doorbrengen en 25 Mei weer naar Moskou terug zal keren. Goudtransport in Siam overvallen Gewapende bandieten in Bang kok hebben een overval gedaan op een internationaal goudtransport Ier waarde van 500.000 pond ster ling. Dc zending was op weg van India naar de Portugese kolonie Macao in China en bevindt zich aan boerd van een KLM-vlicgtuig dat in Bangkok had overnacht. De rovers waren vermomd als politie agenten en soldaten. Zij hielden een vrachtauto aan die 120 kg. goud naar de douanepost vervoer de om daar bewaard te worden. Negen bewakers werden geboeid, het goud gestolen en de benen ge nomen. De Siamese politie is erin geslaagd een tiende deel van de gestolen waarde tc achterhalen maar nog 35 kistjes worden gemist. Nederlands-Russisch handelsverdrag Volgens betrouwbare Nederland se bronnen verlopen de Nederlands- Russische. hgndelsbesprekingen gunstig, meldt AP uit Moskou. De Nederlanders willen zich cr echter niet over uitlaten, wanneer het han delsverdrag tussen deze beide lan den zal worden gesloten. De Franse politie kamde gisteren Partfs uit om voldoende avondkle ding te bemachtigen voor de geheime lyfwacht van het Britse prinselijk paar, wanneer dit de volgende week de Parjjse opera zal bezoeken Ook wil men voorbereid zijn. wanneer het prinselijk paar onverwachts een nachtgelege«hei(l met een bezoek zou willen vereren. e Voor het tijdvak van 16 t/m 29 Mei 1948 zijn de volgende bonnen geldig en geven recht op het kopen van: BONKAARTEN KA. KB. KC 806 38(1 Algemeen: 200 gram brood (gel dig t/m 22'Mei). 381 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen ge£ak 382 Algemeen: 1600 gram brood (geldig t/m 22 Mei). 383 Algemeen: 750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. oï 1500 gram jam. stroop enz. of 750 gram versnaperingen. 385 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel. 387 Algemeen: 120 gram spijsolie. 389 Algemeen: 2 eieren. 379 Algemeen: 250 gram waspoeder. 375 Reserve: 800 gram brood (geldig t/m 22 Mei). 378 Reserve: 400 gram brood (geldig t/m-22 Mei) BONKAARTEN KD. KE 806 879 Algemeen: 500 gram waspoeder. 830 Algemeen: 200 gram brood (gel dig t/m 22 Mei). 881 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak. Tijdens het gehele bezoek van 't prinselijk paar aan Frankrijk zal de pclitie in burger zijn, omdat het hier een onofficieel bezoek betreft, doch het bezoek aan de opera is een geklede gelegenheid, waarbij de po litie dienovereenkomstig voor dc dag zal moeten komen. De jonge hypolitc Corbi, die per soonlijk verantwoordelijk is voor het welzijn, van de prinselijke echte lieden tijdens hun verblijf in de lichtstad, heeft een mogelijkheid uitgedacht om de prinses en de prins „alleen" te kunnen laten wandelen in het beroemde park van Fontainebleau. AJs jongeman kan hij zich voorstellen, dat de beide 882 Algemeen: 400 gram brood (gel dig t/m 22 Mei). t 883 Algemeen: 500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1000 gram ^jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen. 885 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kindërbiscuits. 887 Algemeen: 120 gram spijsolie. 889 Algemeen: 2 eieren. 875 Reserve: 400 gram brood (gel dig t/m 22 Mei). 878 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. TABAKS- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA. QB. QC 802 49, 50. 53 Tabak: 2 rantsoenen siga-* retten of kerftabak 51 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 400 gram Jam. stroop enz. 54 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooiscl enz. of 200 gram jam, stroop enz. Niet-aangewezen en vernietigd kunnen worden: de bonnen 332, 334, 335. 834, 835 Melk; 340, 341. 342. 344, 347, 844, 846 en 847 Reserve; 300, 330, ,800, 830 Algemeen. prinselijke geliefden een korte wan deling in de prachtige tuinen wil len maken, doch als politie be denkt hij hierbjj de mogelijkheid, 'dat hen iets kan overkomen. Daar om hoeft hij zijn mannon laten oefenen in het zich verbergen in grote heesters, zodat de prinses en de prins niemand zullen zien, doch zelf wel gezien zullen kunnen wor den en over hun welzijn zal kunnen worden gewaakt. Het bezoek, oorspronkelijk als on officiële reis opgezet, is uitgegroeid tot ren overladen program, dat het prinselijk paar nauwelijks gelegen heid geeft op adem te komen. Het was dp bedoeling, dat «Ie gasten voldoende tijd zou overblijven om te winkelen en uitstapjes te maken, maar de Britse autoriteiten en die der dominions hebben steeds meer officiële onderdelen aan het pro gram vastgekoppeld, zodat er ten slotte, welgeteld, maar ë'én „vrije avond" voor hen overblijft. Het oorspronkelijk program is o.m. uitgebreid met de uitreiking van Frankryks hoogste onderschei ding aan de prinses, het grootkruis yan het legioen van eer. Philip zal het militaire kruis met de palm ontvangen. Leedwezen in Amerika De leden van het Congres heb ben Woensdag met leedwezen het nieuws vernomen, dat Koningin Wilhelmina van plan is af te tre den. Een van de leden van de com missie voor buitenlandse zaken, van het Huis van Afgevaardigden, me vrouw Frances Bolton, gaf het vol gende kenmerkende commentaar; „Ik ben van mening, dat niet alleen Nederland, doch alle landen de rechtstreekse cn indirecte in vloed zullen verliezen van een vrouw, die over grote moed, scherp inzicht en een gezond oordeel be schikt."

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1