DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Joodse staat Israel uitgeroepen en reeds door Amerika erkend RUMOER IN TWEEDE KAMER CPN zingt strijdlied verdwijnt en Willem Barendsz thuis Tocht door juichend Parijs ging prinses te snel Haganah waarschuwt bevolking vöor invasie en luchtoorlog Laat Grote Drie met elkaar spreken Verkiezingen 7 Juli WEDLOOP MET DE DOOD WERD DOOR TECHNIEK GEWONNEN Twee duizend ton meer traan. Binnenkort meer brood Zaterdag 15 Mei 1948 'Achtste jaargang, No. 1020 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- orljs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers T 7 IJ leden van de Nationale Raad, vertegenwoordigers 99 van het Joodse volk in Palestina en van de wereld beweging der Zionisten proclameren vandaag, op de dag van het eindigen van het Britse mandaat in Palestina in plechtige vergadering bijeen, krachtens het natuurlijke historische recht van het Joodse volk en krachtens de resolutie van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, de oprichting van de Jood se staat Palestina, die voortaan Israel zal worden genoemd" - aldus luidt een deel van de tekst van de proclamatie, waarmee gisteravond do Joodse staat in Palestina in het leven is ge roepen. Regering van de nieuwe staat De huidige nationale raad zal voorlopig als Raad van State fun geren en het dagelijks bestuur van deze nationale raad zal de voorlopi ge regering van Israel vormen. Da vid Ben Goerion is minister-presi dent van de nieuwe staat. Israel zal openstaan voor Immigratie van Joden uit de gehele wereld. De staat zal gebaseerd ziin op princi pes van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede, zoals die door dc He breeuwse profeten zijn verkondigd. Uit Washington wordt ge meld, dat do Verenigde Staten de Joodse staat hebben erkend. President Truman heeft i^lt of ficieel bekend gemaakt. V*n gezaghebbende zijde in Lon den werd daarentegen vernomen, dat de Britse regering eerst zien wil hoe de nieuwe Joodse regering zich gedraagt, niet alleen in haar betrekkingen met de Arabieren, maar \ooral ten aanzien van.de te rugtrekking \an de Britse troepen en de Britse eigendommen in Pa lestina. Verrassing in UNO In Flushing Meadows, waar de speciale UNO-assemblée over Pa lestina wordt gehouden, heeft de Amerikaanse erkenning van Israel grote verrassing gewekt. Bij dc deden der Arabische delega ties heerste grote terncergeslagen- heid. Men meent dat de Ver. Staten Israel" hebben erkend om te voor komen. dat c\g Soviet-Unio het initiatief zou nemen. Ook Polen zou het voornemen hebben. Israel te erkennen, zo verluidde in Flushing Meadows. Guatemala heeft reeds het voorbeeld van Amerika ge volgd. Deze mededeling" kwam aan het eind van een vergadering, waar in de resolutie tot het benoemen van een UNO-bemiddclaar voor Palestina met 31 tegen 7 stemmen Britse suggestie: I Raymond Blackburn, een Brits Laboür-parlementslid, tevens des kundige op het gebied der atoom energie. heeft geopperd dat Stalin, Truman en Attlee van gedachten zouden wisselen over de atoomcon- trolé, waarover de UNO-commlssie dezer dagen het overleg heeft ge staakt. Blackburn zei dat Stalin „een ge ïsoleerd man" was en een slacht offer van zijn eigen terreur-regime. Het was noodzakelijk om met Sta lin zelf te spreken, daar deze vol gens Blackburn onjuist werd voor gelicht over de mening in Enge land en Amerika. Nederland kreeg gift van 80 millioen Voor de eprste periode van het plan Marshall ontvangt Nederland 105 millioen dollar, waarvan het liefst 80 millioen als schenking en 25 millioen als lening. De grootste toewijzing was voor Engeland en bedroeg 400 millioen dollar (schenking 300, Ipning 100 millioen). Frankrijk ontving 375 millioen (schenking 300 millioen) en Italië 165 millioen (schenking 140 millioen). NAAR AFSCHEIDING VAN SOVJETZONE? De komst van generaal Sjtarnof, die met maarschalk Sokolofsky uit Moskou naar Berlijn is gekomen, heeft volgens Duitse politieke krin gen ten doel, de afscheiding van de Sovjetzone van de rest van Duitsland te voltooien, en dc Westelijke gealli eerden uit Berlijn weg te werken. Van officiële Sovjetzijde in Berlijn weigert men dit te bevestigen.- Skymaster op Schiphol door wiel gezakt Een Skymaster van de lijn Gene veMadridLissabon zakte gis termiddag bij de landing op Schip hol door het rechterwiel. De pro pellers sloegen tegen dc grond en werden beschadigd, maar gezag voerder Fr\jns kon het toestel tot stilstand brengen zonder dat een der inzittenden enig letsel opliep. Vredesconferentie met Japan Bevins wens Bevin heeft naar te Londen ver luidt. het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken doen" weten, dat hij de biieenroeping van ep« vre desconferentie voor Japan in de naaste toekomst van essentieel be lang acht De Britse regering zou zo nodig bereid zijn, zulk een conferen tie te houden zonder de Sovjet-Unie. bil 1^ onthoudingen werd goedge keurd. Zodra bekend werd. dat de V S. dc nieuwe joodsè staat erkend had den werd de aandacht van de UNO- vergadering geheel van de discus sies afgetrokken, omdat in de wan delgangen van dc vergaderzaal de Joegen van plezier stonden te dan sen en tc huilen. H. C. exit Generaal sir Alan Cunningham, die sinds 19-16 Britse Hoge Com missaris voor Palestina is geweest, heeft gisteren het land verlaten. Toen hi1 zich in Haifa inscheeDte. eindigde feitelijk de Britse rege- rincsbevocgdhcid. De gevechten in Jeruzalem ziin weer opgelaaid. Straatgevechten zijn In volle gang. doch de Haganah schijnt langzaam vorderingen te maken en zei gisteren reeds genoeg van de stad te hebben veroverd om te kunnen verzekeren dat zii Je ruzalem in haar macht heeft. Ook de Arabische havenstad Acdre heeft gisteren een zware Joodse aanval te verduren gekregen en volgens de Haeanah is dc vesting reeds bezet. Bii de nederzettinc Kfar Etzion schiinen de Joden ech-* ter zware verliezen te lijden, ter wijl ook bü Bab el Wad de krHes- kans ten gunste der Arabieren schijnt to ziin gekeerd. De Haganah heeft nu echtor versterkingen in de striid geworoen. Tel Avlv werd door zes onbeken de Spitfires gebombardeerd. De opperbevelhebber van de Ha ganah heeft ziin trbenen gewaar schuwd voor zorgeloosheid. „De vlianil staat klaar voor 'n invasie on alle fronten, maar het publiek moei ons ziin volle steun gc*en." aldus de verklaring. In do Joodse steden ziin verdiilsterlngsmaatregelen ge nomen en do bevolking Is gewaar schuwd voor Arabische luchtaan vallen. Te middernacht heeft Nokrasil Pasja. Egvpte's premier, die nu ook militaire gouverneur van het land Is. voor radio Cairo meegedeeld, dat aan Egvotli.che troepen bevel wa^s gegeven. Pa lestina binnen te trekken. Vol gens schattingen in Tel Aviv is het Egvptische leger aan Fa ustina's Zuidgrens tienduizend man sterk. In Irak. een der andere staten van dc Arabische Liga. is bii ko ninklijk decreet de uitzonderings toestand afgekondigd. In Libanon is de staat van beleg afgekondigd en Jemen heeft bekend gemaakt, dat het eveneens zal deelnemen aan wat het noemt de „heilige oorlog In Palestina". Een Egvptisch blad beweert, dat de 20 000 manschappen van de Ha ganah en de groep'-Stern in totaal ruim 120.000 man troepen uit Egypte. Svrië. Libanon. Irak en Transiordanië tegenover zich zul len vinden. LN DE VERGADERZAAL van dc Tweede Kamer heelt Vrijdagmiddag op plechtige doch sobere wijze de beëdiging^ van H. K. H Prinses Juliana als Regentes plaats gehad. Na dc eedaflegging brengen dc kamerleden een drie- werf hoezee uit op dc Regentes. Brits prinselijk paar hartelijk ontvangen door bevolking van Franse hoofdstad Nog maar luttele uren waren prinses Elizabeth en de hertog van Edin burgh gisteren in de Lichtstad, toen zij reeds het hart van de Parijse be volking hadtien gestolen. Omstreeks met middaguur reikte de president van de Franse Republiek. Vincent Auriol, aan de jonge prinses de hoogste Franse onderscheiding uit; het Grootkruis van het Legioen van Eer. Haar echtgenoot, die er in zijn donkerblauw marine-uniform zeer innemend uitzag, ontving het oorlogskruis met de palm. Maar de grootste onderscheiding ontving het prinselijk paar van de Parijzenaars. d-ic het jonge paar ovatie op ovatie brachten bij de feestelijke tocht door de stad. Allerwegen weerklonk de kreet „Vive la princesse." De plechtigheid op het Elysée, waar een erewacht stond opgesteld en een kapel der Garde Républi- caine een mars speelde, duurde slechts jfort. Van bet Elys^p begaf het prin- sélijk paar zich naar de Champs Elysées en de Are de Triomphe waar de prinses een krans neerleg de bij het graf van de Onbekende Soldaat. De gehele stad was getooid met Franse en Britse vlaggen. In groten getale verdrongen de Parijzenaars zich in de straten, "waarlangs de route van het prinselijk'paar leidde. De toejuichingen waren niet van de lucht. De prinses trachtte ook van haar kant naar de menigte te kijken. Een weinig onder de indruk en ver baasd. doch verrukt bekeek zij Parijs voor de eerste maal door de ruit van de grote auto, waarin zij gezeten was. De prinses zei tegen president Auriol hoe kalm het Parijse verkeer haar voorkwam" en Het doorsche meren, dat zij niet zoveel van de hoofdstad gezien had als zij wel ge wenst zou hebben. Dit slaat waarschijnlijk op het feit, dat de Parijse politie, beducht voor de veiligheid van het prinselijke paar. de ,stoet met vrij grote snelheid door de van te voren van verkeer gezuiverde straten heeft laten gaan. terwijl de prinses er aan gewend is, dat in Londen de ko ninklijke voertuigen langzaam door de overvolle hoofdver keerswegen rijden. Les voor Europa 's Middags heeft het prinselijk paar de tentoonstelling „Acht eeuwen Brits leven in Parijs" in het Galliera-museum geopend. In de rede, die zij bij deze gele genheid in het Frans uitsprak, zei de prinses: „Het is de eerste maal, dat ik een bezoek aan het buiten land breng. Ik ben zeer gelukkig, daf dit eerste bezoek Frankrijk geldt." De' prinses wees erop. dat de oude veten tussen Frankrijk en Groot Brittannië in een goede verstand houding waren verkeerd, hetgeen aantoonde, dat' zowel bij individuen als bij landen de scherpste tegen stellingen plaats kunnen maken voor de meest oprechte vriendschap. Hieruit was. volgens de prinses, een les fe trekken, die in zich de belof te draagt voor een betere toekomst van Europa. Deze foto op dc achtergrond waarvan men de Barclay Bank tc Jeruzalem ziet. is wel bijzonder actueel. Toen wij dit tafereel uit dz Heilige Stad heden ochtend ontvingenhad het ter illustratie moeten dienen van een bericht waarin sprake was van dc wijze, waarop dc Arabieren hun stelling beveiligen. Bij het ter perse gaan meldt Reuter, dat dc Joodse strijdkrachten juist dit strategisch uiterst belangrijk punt hadden veroverd. De Haganah voegde er dan later nog aan toe. dat de Arabieren ook uit een aantal andere gebouwen in Palestina waren verdrevenm Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort, Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235, MALIK OPVOLGER VAN GROMYKO Andrei Gromyko 7al als hoofd van do Russlichc (lelogati© bij do UNO vervangen worden door Jacob Malik, van wlenn rein nlt Berlin naar do Verenigde Staten w(J giste ren reed» melding maakten. Gromyko zal in* do komende we- ken Amerika verlaten om een lang durige vacnntle te nemen .in ztfn geboorteland. Op de vraag of hfj aanwezig zou z(in b(| de UNO-as- semblé© die in September tc ParHa wordt gehouden, antwoordde do 38-jarige Rus: Ik weet nog niet wat Ik in September zal doen. Men neemt aan. dat Gromyko een be- langrijke functie wacht op het Sov- letmlnlsterlo van bultcnlandso za ken. Gromyko, die economie studeer de en later doceerde te Moskou, werd in 1939 benoemd tot hoofd van de Amerikaanse sectie van het volkscommissariaat vnn buiten landse zaken. Nog In hot zelfde innr werd hij ambassaderaad to Washington, volgde In 1943 Litwl- nlpf op als ambassadeur tc Washing ton. en is sinds J9I6 permanent ge delegeerde geweest bh dc UNO te Lake Success. .Zijn opvolger .MalIk Is bekend als deskundige voor bet Vorre Oosten. H(| is de man, die In 1945 de Rus sische oorlogsverklaring aan Japan overhandigde. (Van een eigen verslaggever) r Herinnert U zich de Ameri kaanse film ..Meneer Smith gaat naar Washington"? Welnu on geveer zoals' het in de zitting van de Amerikaanse volksver tegenwoordiging in die film toe gaat, is het gistoren getveest in de anders immer zo statige en waardige Nederlandse Tweede Kamer. In de middagzitting voerde de communistische fractie-voor zitter Wagenaar reeds obstruc tie tegen het wetsvoörstel-Rom- me c.s. tot herziening van de Grondwet door het afsteken Van een liiterst traag uitgesproken redevoering. Hiermede trachtte de fractie der CPN zoveel tijd in beslag te nemen, dat daar door verkiezingen in de loop van dit jaar wettelijk onmogelijk zouden worden. In de avonduren aanschouwde de Kamer het in Nederland nog nim mer vertoonde tafereel dat een groep afgevaardigden, in dit geval de communisten, zich naar de uit gang t begeeft, aldaar aangekomen e"en strijdlied, de Internationale, aanheft en de Kamer niet eerder verlaat dan nadat de laatste noot van de beide coupletten is verklon ken. Hamergcroffel van voorzitter Van Schaik kon hen er niet toe brengen het gezang te onderbreken. Bovendien werden afgevaar digden van andere politieke kleur door deze manifestaties aangestoken en gingen luide de klep van hun lessenaars op en neer slaan. Op het hoogtepunt van het lawaai wandelde tegen alle parlementaire statuten in een levensgrote politicagent, in dreigend zwart en met dc hand aan de koppelriem dwars door de vergaderzaal. Kortom de hilariteit nam steeds meer toe en ging, zoals gezegd, eerst weer liggen toen de communisten De minister van binnenlandse za ken heeft aan do gemeentebesturen medegedeeld, dat de regering er naar streeft, de eventuele verkie zing van de leden der Tweede Ka mer onvoorziene omstandigheden voorbehouden, te doen plaats heb ben op Woensdag 7 Juli. In <lat go- val zal de candidaatstelling op 4 Juni kunnen plaats hebben.- OORDAT men in ons land op snelle wijze kon voldoen aan het verzoek van een medicus uit Sorong (N. Guinea), om een hoe veelheid streptomycin te zenden, heeft men een gunstige wending kunnen bereiken in de ziekte .van een patiënt aldaar, die in - een toe stand van levensgevaar verkeerde. De patiënt vertoefde in een ziekenhuis te Sorong. De behande lende geneesheer wilde streptomycin proberen, daar de patiënt'op an dere gebruikte midde len niet reageerde. De medicus vroeg daarom telegraphisch aan de B. P M. te 's-Graven- hage, hem dringend een hoeveelheid streptomy cin te zenden. Nu is dit Amerikaanse geneesmiddel in ons land slechts schaars verkrijgbaar. Wil men het uitvoeren, dan is er een speciale vergunning voor nodig. Met medewerking van de geneeskundige hoofd- inspecteur van de Volks gezondheid te 's-Gra- venhage en een phar- maceutische firma, slaagde men erin een hoeveelheid aan te ko pen. Reeds daags na ont vangst van het tele gram was de zending op Schiphol. Hier on dervond men medewer king van de sectiechef van de douane aldaar, zodat het geneesmiddel met het KLM-toestel van 10.30 naar Batavia kon worden verzonden In Batavia werd dc hoeveelheid streptomy cin overgeladen in het vliegtuig voor Nieuw- Guinea Vier dagen na het vertrek van het toe stel van Schiphol kreeg de medicus het genees middel in handen, waarna de patiënt on middellijk een behan deling met streptomy cin kon ondergaan. Weer vier dagen later seinde de medicus nadr den Haag. dat de pa tiënt aan de beterende hand was. aan het slot van de Internationale onder geroep van „Vrijheid" 'weg- stommeldcn in dc wandelgangen. Dc agent, vreemde eend in de bijt werd door de voorzitter verwezen naar minder heilige grond en de zitting kon voortgang vinden. Het enige wat nog te doen stond was tc stemmen over het wets ontwerp en dat was gauw gebeurd. Het behaalde dank zij de afwezig heid van de communisten de grootst mogelijke meerderheid, die van 60 tegen 0 stemmen. Dc zakelijke oorzaak van al dit rumoer was het voorstel van wet dat door de heer Romme (KVP) en met hem door de voorzitters van alle andere kamerfracties, met uit- zóridering van de CPN-voorzitter was ingediend, strekkende tot aan vulling van het tiende hoofdstuk van de Grondwet, ter regeling van de overdracht van grondwettelijk© bevoegdheden van burgerlijk gezag in geval van een staat van beleg. Reeds in het begin van de middag zitting deed Gerben Wage naar» (CPN) een poging uitstel van de behandeling tc krijgen. Een daartoe gedaan voorstel werd ver worpen met 60 tegen 7 stemmen. In de avondvergadering betoogao de heer Stokvis (CPN), dat Nederland noch van binnenuit, noch van buitenaf wordt bcdreigc), zodat deze buitengewone maat regelen overbodig zijn. De heer D c Groot (CPN) zag verband tussen dit wetsontwerp en het Marshall plan. De heer Romme, die 'daarop ge legenheid kreeg zijn voorstel tc verdedigen zeide dat dc uitvoerige communistische betogen zich tegen zichzelf hebben gekeerd. Hij ont kende dat de voorgestelde grond wetswijziging .zich tegen onze democratische vrijheden richt. Nadat drie amendementen, waar onder een van de heer Vonk (VVD) en twee van dc commCmis- ten waren yerworpen verlieten de communisten op de hierboven be schreven wijze dc vergadering, waarna het wetsontwerp, met 60 tegen 0 stemmen, werd aange nomen. De tweede Nederlandse walvisvaart-expeditie is ten einde. Gistermor gen is de drijvende traanfabriek „Willem Barendsz" In Umulden binnen gelopen en paar de hoofdstad gesleept. Do vangst Is bevredigend: 1300 walvissen,.waaruit 14.150 ton traan ls gekookt, dat Is 2000 ton meer dan vorig jaar. De gehele expeditie. Is verlopen zonder een enkel ongeval, ter wijl ook geen ernstige ziektegevallen zjjn voorgekomen. Het weer is niet gunstig geweest en heeft de vangst ongunstig beïnvloed. Dat desondanks een beter resultaat ls bereikt dan bi) de eerste expeditie is te danken' aan de grotere ervaring der bemanning. ste 120 meter uitmaakt van de har- poenlijn. Er zijn dit jaar meer harpoenen gebroken dan het vorig jaar. De Zweden, die deze harpoe nen vervaardigpn, hebben beloofd, dat de volgende zending beter zal zijn." Nederlanders hebben dit jaar nog niet als harpoeniers' gedebu teerd. Het ligt echter in de bedoe ling op de duur ook de Nederlan ders met dit werk vertrouwd te maken. Een pakje sigaretten als eerste groet Zes maanden heeft de vangst in het Zuidpoolgebied geduurd, heb ben de harpoeniers htm dodelijk wapen in de speklaag van de be weeglijke kolossen gejaagd en naar de drijvende „slok-op" gesleept, zoals de „Willem Barendsz" heet. Maar vandaag is voor de mannen van de expeditie de reis pas wer kelijk ten einde. Ze stonden alle maal aan boord toen het schip ir. IJmuiden .binnenliep en wierpen ontelbare pakjes sigaretten tussen de wachtenden, die hen als eersten in hét vaderland verwelkomden. De directeur-generaal voor de scheepvaart, de heer J. J. Oyevaar, sprak de bemanning toe. Hij herin nerde aan de woorden van Chur chill, „bloed, zweet en tranen". Voor de mannen van de „Willem Barendsz" hebben deze woorden echter een andere betekenis. Het bloed was ditmaal dat van de wal vissen, aldus de heer Oyevaar, het zweet uw zweet en de tranen het traan, dat het Nederlandse volk zo zeer behoeft. Aan kapitein Klaas Visser en aan voorman Harm Jonk reikte de directeur-generaal daarop de „De Ruyter-medaille" uit als blijk van'de grote waardering van de regering voor de prestaties van de gehele bemanning der walvis vaart-expeditie. Kapitein Visser vertelde nog, dat hij uitstekend tevreden is over het Nylon-touw, dat thans de eer- West-Duitsers krijgen hoger broodrantsoen Enkele uren nadat de leiders van de vakbonden in Beieren de staking vanwege de lage voedselrantsoenen hadden afgelast, is van Brits-Ame rikaanse zijde bekend gemaakt, dat het broodrantsoen in vier staten verhoogd zal worden met 1000 gram, zodat het op 8.500 gram per maand gebracht wordt. Per 1 Juli, zal het rantsoen in alle staten van de Britse-Amerikaanse zone op 10.000 gram worden gebracht. \an Kleffens onderweg naar Nederland Mr Van Kleffens is gisteren per vliegtuig uit New York vertrokken voor een kort bezoek aan Neder land. CRISIS IN BELGIE OPGELOST De algemene raad van de Belgi sche Socialistische Partij heeft gis termiddag met 145 stemmen t^gen. 72 bij 5 •onthoudingen een resolutie aangenomen, waarin h() zijn goed keuring hecht aan het nccoord. dat tijdens de conferentie van negen tussen katholieken cn socialisten met betrekking tot de onderwijs kwestie is bereikt. Deze beslissing betekent, dat de kabinetscrisis thnn<r volledig is op gelost en de oude regering onder leiding van Spaak haar werkzaam heden zal voortzetten. Op 22 en 23» Mei a s. zal de Ronde van Brabant worden gehou den. welke wedstrijd dit jaar alleen open is voor amateurs. Wordt communisme in Amerika illegaal? Trnmans veto verwacht Het Amerikaanse Huis vnn Af gevaardigden is Vrijdag begonnen met een debat over een wetsont werp strekkende tot het „buiten da wet stellen van de Amerikaanse communistische pnrtij als een ge heime samen zwecrdersorganisatlo", ofschoon het bijna zeker is, dat pre sident Truman over dit Wetsont werp zijn veto zal uitspreken. Voor standers van de maatregel voor spellen.dat het debat, dat waar schijnlijk tot de volgende week Dinsdag zal worden voortgezet, be sloten zal worden met een stem ming van 4 tegen 1 vóór het wets ontwerp. Naar wil vernemen wordt verwacht da't binnen afzien bare tlld een niet. onbelangrllke verhoging vnn het broodrant soen zal worden bekend ge maakt. Op 't ogenblik worden over do vorm waarin flezo ver hoging van het broodrantsoen tot stand zal worden gebracht nog besprekingen gevoerd. Men ovérwccgt n.L of men er mede kan volstatfn dc keuzebon- artlkclcn weer vrij tc geven of dat men deze artikelen on een aparte bon moet bliiven distribueren, om daardoor de brood-kcuzebon weer geheel aan het broodrantsoen ten goede tc doen komen. Tijdelijk meer melk Het melkrantsoen voor volwasse nen zal tijdelijk, d.w.z. zo mogelijk gedurende 6 of 8 weken worden verhoogd ot 6 liter per twéé we ken. Reeds voor de volgende weck kan een e.^tra-bon voor een halve liter melk voor personen boven de 21 jaar worden aangewezen. Met ingang van 15 Mei 1948 geeft bon 362 melk recht p het kopen van een halve liter gestandaardiseerde melk. Volgende week weer koffie en thee In de bonnenliist welke de vol gende week wordt bekend gemaakt, zal weer een bon voor 125 gram koffie en een andere voor 50 gram thee worden aangewezen. Wat ijs' mag kosten Consumptieijs mag met ingang van 21 Mei 15 cent per 45 gram kosten, ■wanneer het verkocht wordt in sta tionsrestauraties, aan buffetten bij bijeenkomsten of voorstellingen en in treinen of aan boord van schepen. In alle andere gevallen blijft dc maximumprijs 10 cent per 45 gram. Slechts als tevens porties van 22'j gram voor 5 cent cn porties van 45 gram voor 10 cent verkocht worden, mogen ook porties van 90 gram voor 10 cent worden verkocht. Bij bedie ning aan tafel mag voor ijs in cou- pes of glazen 14 cent per 45 gram worden gerekend en 28 cent per een. heid van 45 gram bij sorbets, maar alleen Wanneer voor degenen die niet van tafelbediening gebruik ma ken. ijs tegen bovenvermelde prij zen te koop is. Weerbericht ZONNIG WEER Weersverwachting, geldig tot Zondag avond. Gedtircndc de nacht op enkele plaatsen tijdelijk Z vorming van mist of lAge wolkenban- ken Overdag zon- nig droog en ta- iij. melljk warm weer, met een matige, In do namiddag nu en dan vrij krachtige Oostelijke wind. Zondag 16 Mei: Zon op 4.45.' onder 20.29} maan op 12.01, onder 2 40. Maandag 17 Mei: Zon op 4 43, onder 20 30; maan op 13.28. onder 2.53. Dinsdag 18 Mei: Zon op 4 42. onder 20.31; maan op 14 52, onder 3.12.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1