DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Regering hoopt vlees-distributie te kunnen opheffen Bloemen doorgedraaid Israel geboren in bloed en tranen Stalin antwoordt Wallace Twee jongens in rubberboot veroorzaakten veel last Wellicht spoedig weer zuidvruchten Reichswald brandt Praag ontdekt weer een complot Handelaren staken inkoop omzetbelasting? Naar devaluatie in Marshalllanden? De atoomcommissie der V.N. opgeheven Tel Aviv op jacht naar kaarsen en verduisteringspapier Sow jet Unie erkent Joodse staat Vreedzame regeling der geschillen is ongetwijféld noodzakelijk Vrede van Münster herdacht Weer naar Djogja Dinsdag 18 Mei 1948 Achtste jaargang, No. 1021 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- orljs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N,V, De Nieuwe Eert Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291, [Telefoon administratie 6235* MINISTER MANSHOLT TE MARKELO: DE Nederlandse regering hoopt door middel van het plan- Marshall, zoveel veevoeder te kunnen invoeren, dat de vlees-distributie zo spoedig mogelijk kan worden opgeheven. Deze optimistische woorden werden Zaterdagavond uitgespro ken door minister Mansholt. die op een bijeenkomst van de P. v. d. A. te Markelo een overzicht gaf van de huidige land bouwpolitiek. De minister zeide voorts goede verwachtingen te hebben, dat het groenten-exportprobleem binneh korte tijd zal zijn opgelost. Duitsland zal onze groenten in dollars betalen.0 minister Nederlandse houthakkers hadden bossen verlaten Wederom brandt het Duitse ..Reichswald" en ook nu is het op merkelijk. dat deze branden ont staan. terwjjl de Nederlandse hout hakkers de bossen hebben verlaten. Het brandend terrein bevindt zich tussen Asperden en Pfalzdorf aan de Nederlandse .kant van de Duitse stadjes Kleef en Goch. Het vuur in de droge dennen breidt zich zo snel uit. dat het niet is tegen te houden. Het gevaar voor brand op Nederlands gebied is zelfs niet denkbeeldig. Reeds is tweehon derd ha gekapt tophout door het vuur aangetast Amerika gepolst over lening voor Indonesië Nederlandse officials hebben zich de afgelopen week informeel in verbinding gesteld met verte genwoordigers van de Amerikaan se export en import teneinde deze te polsen over de mogelijkheid van een herstellening voor Indo nesië. met de bedoeling de pro- duCtie van rubber, tin. petroleum en andere producten van de archi pel te verhogen. De Nederlanders zijn eveneens van plan eontact te zoeken - met vertegenwoordigers van de pas opgerichte Economie Cooperative Administration ten einde te pogen op deze wijze de nodige fondsen te verwerven. De Nederlanders voeren een ar gument aan, dat in de Verenigde Staten indruk maakt: de Verenig de Staten hebben dringend behoef te aan tin en petroleum. De vroe gere afhankelijkheid van de Indo nesische rubber is echter voor een groot deel verdwenen sinds de synthetische rubberindustrie in de VS. een grote vlucht heeft geno men en de productie op Malakka zich snel herstelt. Een der facto ren. die bij de Amerikanen van invloed kan zijn. is overigens dat zij nog steeds niet overtuigd zijn van de politieke stabiliteit in Indo nesië. Weinig hoopgevend liet Mansholt zich uit over' de export van boter Hiermede is het volko men afgelopen. Denemarken en Nieuw Zeeland hebben ons van de markten verdrongen en geven ons geen kans deze te heroveren. Thans ligt ongeveer 10 000 ton boter opge slagen. die we niet kwijt kunnen Nederland kan tegen deze landen die boter exporteren tegen f 1.80 terwijl onze boter 4.70 zonder overheidssubsidie kost. niet meer concurreren. In verband hiermede wees de mi nister op de- noodzakelijkheid ons op andere producten toe te leggen. Er moet meer kaas, gecondenseerde melk en dergelijke melkproducten worden gefabriceerd, waarnaar in het buitenland op het ogenblik gro te vraag is cn waardoor ook goede prijzen zijn tc maken. Voor deze omschakeling zhl de overheid zo no dig credieten beschikbaar stellen. Ten aanzien van do leveranties in het kader van hot plan-Marshall antwoordde de minister op een des betreffende vraag, dat het niet on mogelijk is. dat over enige tijd meer sinaasappelen, bananen en andere zuidvruchten in Nederland te ver krijgen zullen zijn. Voorts deelde de minister mede. dat de regering momenteel doende is de verplichte veelevering voor de landbouwers op te heffen. Volgens de minister zal deze maatregel een besparing geven van 100Ö a 1200 ambtenaren. Minister Mansholt merkte nog op. dat de regering er ernstig rekening mee houdt, dat ook de textiel industrie spoedig grote moeilijkhe den bij de export zal ondervinden. De veiligheidspolitie te Praag heeft Zaterdagavond weer een an ti-communistisch complot ontdekt. Zestien personen zijn reeds gear resteerd. De samenzweerders zou den een moordaanslag op de lei ders van de communistische partij voorbereid hebben. De gearresteer de personen behoorden tot de in middels ontbonden nationale socia listische partij. PRINSES ELIZABETH cn haar echtgenoot hebben drukke dagen gehad in Parijs vandaag zijn ze wc er naar Groot Brittannië vertrokken om op adem te komen) Bij de opening van de tentoonstelling .Acht eeuwen Brits leven en Frankrijk zcidc de, prinses: ..De tijd is gekomen om eng nationalisme prijs te geven. De mannen die in twee oorlogen schouder aan schouder hebben gestaan moeten over de grenzen van hun landen hccnzlcn." De prinses oogstte veel enthousiasme in de lichtstad, naar men zegt niet het minst om haar New Look japon en haar New Look hoed. Het Landelijk Comité uit de Bloemenhandel heeft Pinksterzondag een inkoop-staking voor onbepaalde tijd geproclameerd. Het is de bedoeling de staking te laten voortduren, totdat dc veilingen zouden toegeven aan de eis, om de twee procent omzetbelasting voor eigen rekening te nemen, d.w.z., dat dc omzetbelasting wordt betaald door de kwekers. Alhoewel verschillende verenigingen van bloemcnhandelarcn afwijzend tegenover deze actie slaan omdat ook dc bloemcnwinkeliers een afwijzend stand- 4 punt innemen, werd op verschillende markten, zoals te Aalsmeer en Rijnsburg, slechts voor export gekocht, zodat grote hoeveelheden bloemen op de veilingen moesten worden doorgedraaid. AVlP hoffUflf nil rlO noodzakelijke veilingwezen niet yy ic utiaaii nu uc meer in staat 2ijn om 2^n taak te ANP verneemt, dat verwacht mag worden, dat de staking geen algemeen karakter zal krijgen. Men is van oordeel, dat het motief, waarop de staking wordt geprocla meerd, een voorwendsel zou kun nen zijn, aangezien de bloemenhan del vrij is en dus geheel wordt be paald door vraag en aanbod. Onder deze omstandigheden ontstaan er prijsverschillen, ook bij het door berekenen van de omzetbelasting. De veilingen achten het van belang de omzetbelasting van de kwekers af te wentelen op de handelaren, omdat anders het gevaar zou bestaan, dat de kwekers buijpn de veiling om hun produc ten zouden afzetten. Dan zou, zo meent men, het uiteindelijk toch vervullen. Op de duur "Zouden daar van ook de handelaren het slacht offer worden. De bloemenveiling te Utrecht had Maandagochtend een vrij normaal verloop. Er werd een half uur la ter aangevangen, omdat het Vei- lingbestuur met Ket oog op even tuele onregelmatigheden wachtte op de komst der politie. Er werd regelmatig geveild. Alleen de straathandel kocht niet, dit in te genstelling met de winkeliers en grossiers, die normaal kochten. De van overheidswege bepaalde verhoging der prijzen met 2vei- lingkosten wordt door winkeliers en grossiers evenzeer onrechtmatig ge acht, maar zij sluiten zich hierm aan bjj de mening van de vereni ging van bloemen, en plantenhan- delaren, dat een staking impopulair zal zijn bij het publiek. Wisselkoers in sommige landen te hoog geacht De regering der Verenigde Staten wordt aangeraden, devaluatie tc verlangen van bepaalde Marshall- landen. wanneer de V.S. zulks nood. zakelyk achten. Dit advies is ver vat in een rapport van de Nationale Adviesraad aan het Amerikaanse Congres. In dit rapport wordt ge zegd, dat dc wisselkoers van som mige landen een ongerechtvaardigde belasting vormt van hun betalings balans. Zo'n land zou dan overleg moeten plegen met 't Internationale Monetaire Fonds over dc devaluatie van zijn valuta Het berient, dat de raad als dwang maatregel stopzetting van de Mars hallhulp zou aanbevelen, is door een woordvoerder van de Nationale Adviescommissie ..eed sterk over dreven interpretatie" genoemd. In officiële kringen te Washington wordt het Britse pond sterling be schouwd als een van de Europese valuta die voor eventuele devaluatie in aanmerking zou komen. In dc laatste maanden hebben Frankrijk en Italië maatregelen genomen om hun valuta ten opzichte van de dol lar te devalueren. De commissie der V.N. voor de atoomenergie, (lie bijna twee jaar tevergeefs getracht heeft een over eenkomst te bereiken over interna tionale controle van atoomwapens, heeft gisteren te Lake Success met negen stemmen tegen twee (Sow- Jet-Unie en Oekraïne) besloten een einde aan haar bestaan te maken. Pinksteren in Arnersfoorts Bosbad Amcrsfoorts jeugd heeft van de zonnige Pinksterdagen een goed gebruik ge' maakt. Zij trok naar het Bosbad in Birkhoven of naar Pcsie en stoeide onder de douche. (Foto Bell) ,,De zwerVerstaf van dc wandelende Jood is verbrand," aldus een spreker op een der vele plechtige vergaderingen ter gelegenheid van de vestiging van de staat Israel. Dit vreugdevuur heeft echter een verzengen ie gloed, die goed noch bloed spaart. In de volste betekenis van het woord moet worden gezegd, dat de staat Israël in bloed en tranen ontstaat. Van vier zijden rukken Arabische legers het land binnen. .Egyptische vliegtuigen bestoken Joodse steden uit de lucht en in de hoofdstad van Israël. Tel Aviv, gelden verduisteringsmaatregelen. Er is een run op kaarsen en verduisteringspapier. Het eerste staatsblad van de nieu we staat weerspiegelt de ernst van de situatie. Het heet daarin, dat het uur vande hoogste beproeving heeft geslagen en roept aUe Joden op zich om de regering te scharen om een drievoudige taak tot stand te brengen, te weten, het winnen van de verdedigingsoorlog, het opbou wen van de nieuwe staat en immi gratie van Joden, die zich nog in de verstrooiing bevinden. Inmiddels is de politieke strijd om Palestina in een nieuwe phase getreden, nu niet alleen Amerika, maar ook de Sowjet Unie heeft besloten de nieuwe staat, die reeds een verzoek heeft ingediend lid te mogen worden van de gemeenschap d®r Verenigde Naties, te erkennen. De Sowjet-erkenning reikt ver der dan de Amerikaanse, daar hij zowel erkenning de faeto als de jure inhoudt. Mosje Sjertok. de minister van buitenlandse za ken van Israël, heeft beide sta ten ten hartelijkste dank gezegd voor hun stappen. Men acht de erkenning door ande re Oost-Europese staten thans nabij. De Amerikaanse erkenning heeft diepe teleurstelling bij de Arabieren teweeg gebracht. Dc Mohamme daanse broederschap te Cairo heeft Truman een telegram gestuurd, waarin het heet „Uw erkenning van de Zionistische staat is gelijk aan een oorlogsverklaring aan de Ara bische wereld." Het krijgstoneel Vooralsnog valt uit de berichten der krijgsverrichtingen af te leiden, dat de Mohammedaanse strijdkrach ten aan de winnende hand zijn Hierbij moet echter in aanmerking genomen worden, dat de Joden ken nelijk tot dusverre een treffen op groter schaal hebben vermeden. De Egyptische premier Nokrasji Pasja heeft tegenover de pers ver klaard. zeer tevreden te zijn over het verloop van de krijgsoperaties in Palestina, waarvan het in het of ficiële Egyptische communiqué heet dat de strijd gaat tegen de agressie van ongeorganiseerde Zionistische terroristische benden". Insgelijks luidt het communiqué dat Irak over de operaties tegen de Joden uitgeeft. Dit zegt: „Wij zijn verplicht geweest Palestina binnen te rukken om on gewapende Arabieren te beschermen tegen massamoorden van Joodse benden." In de stad Jeruzalem hebben de Joden het onderspit moeten delven tegen een Arabische overmacht. Na dagen van heftige strijd verscheen boven de Joodse stellingen de witte vlag en moesten 1300 Joden zich overgeven aan een strijdmacht van 15000 Arabieren. Egyptische colon nes, oprukkende uit het Zuiden, heb ben de havenstad Gaza veroverd en zijn sindsdien verder in Noordelijke richting doorgedrongen. Volgens nog onbevestigde berichten zouden zij de twintig kilometer ten Noorden hier van gelegen stad El Majdal even eens hebben bereikt cn nog slechts op ruim veertig kilometer van Tel Aviv staan In het Noorden van Israël hebben de troepen van Svrie en Irak con tact gekregen in de streek van''t meer van Tiberias. Enkele Joodse ne derzettingen in deze streek zijn ver loren gegaan. Weer andere eenheden van het leger van Irak rukken Pa lestina binnen over de Allcnbv-brug Zij zijn hier uitgezwermd in het ge bied van Nabloes en Ramallah in het Oosten van Israël. Ook hier spe len zich nog geen gevcchtèn af op grotere schaal. Joodse successen Joodse successen in de afgelopen dagen hebben bestaan in de verove ring van Arabische stellingen aan de weg van Tel Aviv naar Jeruza lem Zij hebben bij Latrocn concen traties van de Arabische legeraan voerder Fawzi H Kawakji uit elkaar geslagen Ook hebben de Joden een brug over de Jordaan in de-lucht doen vliegen cn een stuwdam door gestoken in dc JordaanvaUci in het grensgebied van Transiordanie in de buurt van Dagania. Hierbij zouden Arabische troenen met zware wa penuitrusting ziin verrast. Het aan tal doden is nog niet bekend. V.N. confereren In de Veiligheidsraad is een reso lutie van de Verenigde Staten aan hangig gemaakt De toestand in Pa lestina wordt hierin een bedreiging van de vrede genoemd. Indien deze resolutie wordt aangenomen zal de strijd binnen 36 uren moeten wor den gestaakt nn straffe van econo mische en militaire sancties tegen de staat, die tegen dit besluit zondigt De gevechten in Palestina hebben reeds aanleiding gegeven tof een internationaal conflict. Bij 't bombardement, dat Egyp tische vliegtuigen hebben uitge voerd op Tel Aviv. is een Pools schip, getroffen. De Poolse ge zant heeft een officieel protest ingediend in Cairo en de Egyp tische regering ervan in kennis gesteld dat zijn regering schade vergoeding ^al eisen. Een ander begeleidend verschijn sel van de spanning in Palestina is, dat vierhonderd Joden en. naar men zegt. communisten in Cairo zijn ge arresteerd Zij zijn overgebracht naar een concentratiekamp. Henry Wallace, de candidaat van de Amerikaanse arbeiderspartij voor het presidentschap van de USA. heeft verklaard, dat zijn regering druk moet uitoefenen op de olie maatschappijen om hun betalingen aan de Arabische vorsten te staken. Dit zal. volgens hem. het enige ef fectieve middel zijn om aan de ge vechten een eind te maken. Dc Chalm Weizmann, 73 jaar. is gekozen tot president van dc voorlopige Nationale Raad van dc staat Israel. Hij is op het ogenblik nog Brits onderdaan, maar men verwacht dat hij bij het aanvaar' den' van zijn junctie van staatsbur' qcrschap zal veranderen. Dr. Weizmann ging in 19IS naar Pa lestina als hoofd van de officiële, door dc Britse regering erkende Zionistische commissie die als ver bindingsorgaan optrad tussen de militaire autoriteiten en dc*Pales tijnse JodenVan 191S tot 1931 was hij president4 van de Wereld organisatie van Zionisten Weiz mann vernam hef nieuws van zijn verkiezing te New York. waar hij het afgelopen weckend onder dok tersbehandeling was. Maarschalk Stalin heeft persoonlijk geantwoord op dc open brief die Wallace tot hem richtte. In dit antwoord, dat door Radio Moskou is uitgezonden, noemt Stalin de brief van Wal lace „een document van het grootste belang".- „Do brief van Wallace" 7.0 vervolgt Stalln, „kan niet beschouwd wor den als alleen maar een verklaring over de wonsel\|khold uui verbete ring van de Internationale situatie. TenvUl de verklaring der Ameri kaanse regering van 4 Mei en het antwoord van de Sou-Jet-regerlng van J) Mei niet verder gaan dan te wijzen op de wensell)kh#d van een rege ling van de Russlsch-Amerlkaanse geschilion, beperkt do open brief zich niet tot een verklaring, doeh Is een ernstige poging om rtn vreedzame regeling van deze geschillen mogelijk te maken doordat oen concreet program daartoe aan do hand gedaan wordt. Stalln schrijft dan verder: Men kan niet zeggen, dat de open brief van Wallace allo geschilpunten om vat, Dat ls echter nlot het belang rijkste op dit ogenblik. Het .voor naamste ls, dat Wallace in zijn brief een open en eerlijke pogipg doet een concreet program te geven voor een vreedzame regeling en concrete voorstellen doet. Het ls mogelijk, dat men voor of tegen het program van Wallace ls. doch niettemin ls één ding zeker: Er ls geen staatsman, dlo geeft om vrede en samenwerking tussen de volken, dlo dit program kan nege ren. Wat de regering van do Sowjet- TTnlo betreft, de/.e is van mening, dat liet program van Wallace zou kunnen dienen als een goede en vruchtbare basis voor een derge lijke overeenkomst en i oor de ont wikkeling van de Internationale sa menwerking. De Sowjet-regerlng In van mening, dat ondanks liet ver schil Van ecbnomlseh stelsel en Ideologie, hei naast elkaar bestaan van «leze stJlsels en een vreedzame regeling vnn de geschillen niet al leen mogelijk, doeh tevens onge twijfeld noodzakelijk Is in het bc- lang van een algemene vrede. In hoofdartikelen in de Prnwda en de Tzwestla werd Zondag even eens nadrukkelijk verklaard, dat er geen Russische-A mcrlkannse ge schillen zijn, die niet aan do confe- rentlétafel zouden kunnen worden opgelost De Prawda schrijft, dat deze besprekingen gebaseerd moe ten zijn op voor helde partijen aan vaardbare principes. Gisteravond herdacht het Alge meen Nederlands Verbond in de Ridderzaal dc vrede van Münster. De avond werd geopend door de algemeen voorzitter van het Ver bond. do heer E. H. Bos, die na een welkomstwoord op deze belangrijke vrede wees, die immers do geboorte betekende van de republiek der ze ven gewesten. Vervolgens las Albert Vogel Jr een fragment uit het vijfde bedrijf der Leeuwendalers voor, dat Joost van den Vondel ter gelegen heid van dc Münsterse vrede schreef De Koninklijke militaire kapel ver leende haar medewerking. VOORLOPIG GEEN ROLFILMS In vakkringen is men uitetst pes simistisch gestemd ten aanzien van de voorziening van rolfilms voor amateur-fotografen. Van dc im port van lichtgevoelig materiaal is 95 procent voor wetenschappelijke, industriële en vakdoeleinden be stemd. Dc résterende vijf procent is, niet voldoende om ook maar enigszins aan dc vraag te kunnen voldoen. Door de schaarste zijn de handelaren geneigd alleen hun klanten te voorzien, zodat touristen voorlopig waarschijnlijk aan het kortste eind zullen trekken. Camera's worden, behalve voor vakdoeleinden, vrijwel niet geïm porteerd. Twee Nederlandse bedrij ven bouwen thans, gedeeltelijk voor export, kleine,*vrij goedkope fototoestellen. Voor eenvoudig amateurwerk acht men deze came ra's geschikt. Gevorderde amateurs echter zullen waarschijnlijk nog lang moeten wachten*. Gesteriliseerde me^k loopt twee cent op Met ingang van Maandag 17 Mei wordt de prijs van gesteriliseerde melk en de daaruit bereide melk producten in verband met de ge stegen verwerkingskosten van ge steriliseerde melk verhoogd met 2 cent per liter. Het prijsverschil tus sen gepasteuriseerde- en gesterili seerde flessonmelk, dat tot dusver 1 cent per liter bedroeg, zal dus voortaan 3 cent per liter bedragen. Ook kaas duurder Ten vervolge op de maatregelen, welke reeds eerder met het oog op de rentabiliteit van het kruideniers- bedrijf zijn genomen, worden met ingang van Zondag 16 Mei 1948 de maximumprijzen van alle binnen landse en van overzee aangevoerde kaassoorten verhoogd met 10 Cent per kilogram. De bestaande maxi muminkoopprijzen voor de detail listen blijven echter gehandhaafd. Oostenrijkse woningen De aanvoer van de 800 „Thermo- bau"-woningen uit Oostenrijk, wel ke aanvankelijk allesbehalve vlot ging. laat thans niets meer te wen sen over. In verschillende provincies zijn deze betrekkelijk ruime houten woningen reeds gebouwd en be trokken. Op 1 Mei jl. waren er reeds 208 geheel gereed. Vader verdronken na kind te hebben gered Pinkstermaandag was de 48-ja- rige A. Eygenraam met zijn vrouw en enige kinderen op de Vlaarding- sVVaart aan het roeien toen onver wachts het twee-jarig dochtertje over boord viel. Als goed zwemmer sprong hij onmiddellijk te water en slaakte het genoegen dc kleine te grijpen, doch door de wind was de boot intussen afgedreven, zodat hij moeite had deze weer te bereiken. Een tweede persoon kwam te hulp en nam het kind van hem over zon der verder aandacht aan dc vader te schenken, die daarop echter op onverklaarbare wijze in dc diepte was verdwenen. Eerst na uren kon zijn lijk worden opgehaald. De man laat een vrouw en vijf kinde ren achter. Wol was goed zaakje voor smokkelaars Na lang speureti heeft de CCD te Tilburg dc draad in handen gekre gen van een smokkelcomplot van belangrijke omvang. Bij een' groot expeditiebedrijf te Tilburg was een handlanger van een smokkelbende in dienst. Diens gangen werden na gegaan cn bij ccn inval in het expe ditiebedrijf werden 1000 knotten Belgische wol en bijna 1400 zakdoe ken. alles keurig verpakt, aange- troffen en in beslag genomen Op de pakken bevonden zich adressen, welke evenwel gefingeerd bicken. evenals de plaats van herkomst Een verder onderzoek wees uit. dat in het laatste half jaar njet minder dan 34.000 knotten wol, met ccn gewicht van 3400 kg cn zeer vele zakdoeken ons land waren binnengesmokkeld. In het Westen d«s lands werden deze goederen met winsten van f 8. f 10.— per kg verkocht Op de middag van de eerste Pinksterdag werd aan het Zaïulvoortse strand alarm geslagen, toen twee onbekend gebleven jongens in hun rubberbootje door de zuiging van het water naar zee afdreven. Nadat een badman dc jongens tevergeefs In een vletschuit achterna was ge roeid, koos dé Zandvoortse reddingsboot, Dudok de Wit, zee. Aangezien het rubberbootje naar het Zuiden moest zijn afgedreven, voer om 8 uur ook de reddingsboot Arthur, die des middags reeds een andere rubber- boot'had achterhaald, van Schcveningcn uit. Later op de dag nam ook de Neeltjc Jacoba aan deze speurtocht deel. terwijl tevens een marinctoc- stel van het vliegveld Valkenburg beschikbaar werd gesteld om dc „operaties" tc leiden. Al deze bemoeiingen bleken ech ter nodeloos geweest te zijn. De po litie werd namelijk van particuliere zijde ingelicht, dat twee jonge man nen in een groen-gele rubberboot uit de zee terugkeerden. Reeds op het ogenblik, waarop de reddings boot Dudok de Wit zee koos. zouden de beide jongens per fiets in de richting Haarjem zijn vertrokken Maar eerst nadat tot kwart over elf geen berichten van vermissing van twee jbngens waren ontvangen, werden de speurtochten door de Zandvoortse politie afgelast en keerden de reddingsboten naar Zandvoort en IJmuiden terug. In de bij Scheveningen afgedre ven rubberboot zat een jonge mi litair. Met twee meisjes had hij de boot door de branding geduwd. Vrijwel ormiddellijk bemerkte hij, hoe sterk de stuwing van het wa ter en de felle wind h'em de terug tocht naar het strand afsneed. De beide meisjes namen een kloek be sluit en sprongen de boot uit. Met moeite bereikten zij de kust. De mi litair daarentegen wilde zijn boot niet in de steek laten en begon een hopeloze strijd tegen de elementen. De meisjes alarmeerden de beman ning van de reeds genoemde Red dingsboot Arthur, die er na een tocht van ruim l»/2 uur *n slaagde, de rubberboot U/0 mijl uit de wal, ter hoogte van Loosduinen te berei ken. De door emotie en vermoeid heid toen reeds uitgeputte, maar verheugde jonge man werd overge nomen en veilig naar de wal gc- gebracht. Ook de rubberboot werd geborgen, zodat dit avontuur geen ernstige gevolgen heeft gehad. Een klein gezelschap Van bevoegde zijde verneemt Aneta dat het thans wel vaststaat, dat de Nederlands-Republikeinse onderhan delingen volgende week wederom naar Djogja zullen worden* ver plaatst. Indien technisch mogelijk, zal de delegatietrein Maandag a s. de tweede reis naar Djogja ondernemen Het gezelschap zal ditmaal kleiner zijn. aangezien de meeste subcom missies voor het vertrek van de de legaties hun werk zullen hebben be ëindigd. Nederlandse coaster redde bemanning van Brits schip Zaterdagavond liep het Britse stoomschip „Polglen", groot elfhon derd ton, bij Borkum op een mijn. Reeds na twee uur verdween het schip, dat geladen was met mijn- hout, in dc diepte. De bemanning van het schip, veertien koppen, werd door de op weg naar Delfzijl zijnde Nederlandse coaster „Glory" aan boord genomen en in de Ne derlandse haven aan land gezet. De „Polglen" was op weg \an Ham burg naar een haven in Engeland. Nederlands vliegtuig bij Tokio verbrand De elf personen aan boord van een Nederlands legervliegtuig, dat Zondagavond t- Bigasaki een noodlanding moest maken en uit brandde. zijn er met verwondingen afgekomen. De machine was on derweg van Batavia naar Tokio met officieren van het Nederlandse leger. Gedwongen door het slechte weer moest de machine 45 km. ten Zuiden van Tokio op het strand •landen. Weerbericht ZEI.FDE £- WEERBEELD P Weersverwachting. 7 Q geldig tot Woens- dagavond: Heldere. tamelijk k®ude nacht. Mor gen overdag droog en over het alge meen zonnig weer met Iets lagere temperaturen dait- vandaag. Meest matige wind tus sen Oost en Noord- Oost. Woensdag 19 Mei: Zon op 4 41, onder 20.33; maan op 16.15, onder 3.26.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1