DAGBLAD VOOR AMERSFOORT HEVIGE BRAND WOEDDE IN PALEIS NOORDEINDE Transjordaans legioen rukt Jeruzalem binnen De blunder van Markelo Kunstschatten met vereende krachten gered Krachtige hulp van militairen en burgers J West-Duitse staat in de maak VLEES NIET BONLOOS Egyptische vliegtuigen hebben overmacht in de lucht .Woensdag 19 Mei 1948 'Achtste Jaargang, No. 1022 DE ARABISCHE LIGA IN OORLOG MET ISRAEL ÏÏWAL VA N HET j t \U8AN. LEBER I fö ?ËBqyËwiqÊÈr Eqfc» PGOfi HAGANAHpE^G JODEfi UIT DE" 3KAMPEN OP 3CYPRUS NAAR 4 HAIFA I [TROEPEN UfTIRA* I \fASSEREN DE GREftSl I'RABISCH HOORHCWMTfEl J»ori I BCt •StPOEMENT DÓ0R\ \£GVPr VLIEGTUIGEN TïcrïËT' 'j'T'. TR JORDANIË HEvtGE I rEVECHTENj EOfPT/SChEl COLONNES RUKKEN OP Opgtrlclit door de Stichting „Het Parool" - Qro 510330> TTitm.™.. N V Tl. Ni».,,.,» P„. Redactie en Administrate Snouckaerüaan 7, Amerafoort, Bank: Rotlerdamsche Baok. Postbus 9 Abonnement»- Uitgave. IN.V. JJe JNieUWe PeTB Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235, prijs 31 cent p. w. of p. kw. Losse nummers 10 cent MINISTER Mansholt, voor wiens kunde en energie wij veel respect hebben, ls sterk in het doen van beloften Sinds hl) minis ter van landbouw, visserij en voedselvoorziening ls goworden heeft hij ons volk talrijke malen hoerlljkhcden voorgespiegeld, dto niemand ooit op zl|n tafel hoeft gezien. Dat dit gebeurde ln do tijd, ioen vele mensen geloofden en hoopton, dat met do overwinning op do Duitsers ook het paradlfs op komst was, kunnen wij nog begrij pen. Dat mlnistor Mansholt thans de ene dag op oen vergadering ln Markelo belooft, dat een spoedig einde van de vleesdistributie op komst ls en de andere dag laat weten, dat hij allerminst de be- dooling heeft gehad oen dergelijke medodellng te doen, ls eenvoudig een blunder. Indien dergelijke mededelingen godaan moeten worden, behoren zij niet to geschieden op de ver gadering van een politieke partij. Dergelijke vergaderingen mot do daaraan verbonden spraakwater vallen zijn niet do plaats voor dit soort officiële mededelingen. Erger nog vindon wij het, dat dergelijke loze beloften en' voor spiegelingen blijk geven van een volkomen verkeerd begrip van wat in deze tijd voor ons volk nodig is en van do taak, die oen verantwoordelijk minister daarbij heeft. Wat wl| nodig hebben is niet het systeem van veel beloven en weinig geven, want wi| willen wel allemaal graag ln vreugde leven en een welvoorziene dis hebben, maar wij willen liever niet als gekken beschouwd worden. En de taak van do regering en dus van elko verantwoordelijke minister Is ons de waarheid te vertellen, ons do werkelijkheid te laten zien en die is, ln v/cerwil van het Marshall-plan, zo, dat we er alleen komen door heel hard te werken, door sober te loven en door duchtig te sparen Slechts In dat geval kan hot Marshall-plan ons in staat stellen or bovenop te komen. Zonder het Marshall-plan gaan Nederland en West-Europa rtaar de kelder. Dat ls do waarheid, die aan ons volk gezegd moet worden en de regering dient ons het goede voor beeld te geven. Daarbij Interes seert het ons niets of het wpllicht voor een bepaalde politleko partij nuttig ls om ons volk In deze tijd schone beloften to doen, die de volgende dag moeten v/orden In getrokken. Het gaat er ons om, dat tolkens weer ons volk de spiegel wordt voorgehouden, waarin te zien staat: zo staan we er voor. Het gaat er om, dat de regering, die do noden van ons volk en de mogelijkheden voor ons land kent, daaraan de conclusie verbindt) en zo kan het worden. Wat te Markelo gezegd en de volgende dag in Den Haag ont kend werd, veroorzaakt bij het Nederlandse volk alleen maar eon kater. En aan katers hebben wij nu net niet de geringste behoefte meer. (Van onze Haagse redacteur) Een der meest opzienbarende branden welke ons land sedert de verwoesting van het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt heeft gekend heeft gistermiddag tussen drie- en vijf uur enorme verwoestingen aangericht in het Koninklijk Paleis aan het Noordeinde in Den Haag. Omstreeks zeven minuten over drie werd in de houten dakgoot het begin van de brand ontdekt door een schildersknecht, die even te voren deze goot met een verfbrander had bewerkt. Het vuur aangewakkerd door een krachtige wind pntwikkelde zich toen met een zo grote snelheid, dat, toen ongeveer tien minuten later de brandweer kwam. de gehele zolder reeds een woedende vlammenzee was geworden. Hier en daar braken de vlammen toen reeds naar bulten door de met lulde knallen uiteenspattende ramen. En ioen tegen half vier de magy- rusladders waren uitgedraaid en de strijd tegen de hel van vuur met kracht kon woren aangebonden scheen iedere hoop op oen gedeeltelijk behoud van liet oude poleis de bodem te zijn Ingeslagen. Po zes vensters van de bovenverdieping leken veranderd in kijkgaten waardoor men bet vagevuur kon zien loeien. Langs de gehele daklijst van de voorgevel speelde van Oost naar West een machtig St. Ellemis vuur, dat zo nu en dan slechts aan het oog onttrokken werd door de zwavelgele rook- massa's waardoorheen zich de zon slechts als een flauwe bloedrode lamp liet zien. portier van het palels te waar schuwen. Deze alarmeerde de brandweer en de hulsbrand weer. In 't paleis werden daar na de slangen uitgerold, doch ook dit vermocht nauwelijks meer wat uit te halen. Pas toen de eerste brandweerwa gens van de post Prlnsestraat wa ren aangerukt kon met kracht een bestrijding van de snel voortvreten- de vuurzee worden gemaakt. Naar het scheen overigens tevergeefs. Zo krachtig loeiden de vlammen en over zo'n groot oppervlak, dat veje deskundigen niet meer aan redding geloofden. Het gehele Koordeinde was voor het Paleis als bezaaid met slangen. Daartussen zochten de tientallen brandweerlieden, polltie-agenten en journalisten hun weg. En achter hen drong een onafzienbare schare toeschouwers op, die echter in be dwang werden gehouden door poli tie en militairen. Kort nadat prins Bomhard tegen kwart voor vier bij het brandend Palcis was aangekomen, werden wij in de gelegenheid gesteld het bran dend gebouw binnen te gaan. Op de onderste verdieping was toon niet veel anders te zien dan een ontzag lijk aantal mensen, die bezig wa- Op de klaarlichte Dinsdagmiddag werd het trotse ruiterstandbeeld op het Noordeinde daardoor in een wel uiterst angstaanjagende sfeer ver plaats* die meer aan een onder gaand pompei dan aan het hart van de Nederlandse residentie deed den ken. Wat intussen de duizenden gefas cineerde toeschouwers wel bij de werkelijkheid hield was de onbe schrijfelijke krachtsinspanning van de brandweer, die, opgetrommeld van de brandweertentoonstelling op Houtrust en van alle brandweerka zernes In Den Haag, er ln slaagde een aanvankelijk hopeloos schijnen de taak In nog geen anderhalf uur zo aan te pakken, dat om kwart voor vijf de brandweercommandant Otten het sein kon geven, dat men het vuur meester was. De bovenverdieping aan de frontzijde van het paleis waar verblijven van het personeel zijn. de fraaie balzaal en een dèel van de bovenverdieping van' de Zuid-Westelijke vleugel waren toen door de vlammen volledig verwoest; doch de mu ren waren overal overeind ge bleven en al hadden vele andero zalen veel waterschade opgelo pen. door het ♦uur waren ze niet aangetast. Door het bij zonder moedige, en nauwelijks met woorden te prijzen werk van enkele honderden soldaten, matrozen, mariniers. marc- chaussé's en vrijwilligers uit de burgerij kon voorts vrflwel de gehele bijzonder kostbare inboedel van het paleis in de tuinen en op straat in veilig heid worden gebracht. Onqclukkiq toeval De brand Is door een wol uiterst ongelukkige samenloop van om standigheden ontstaan. Juist deze morgen waren de schilders begon nen met hun werkzaamheden aan de daklijst van het Paleis en ln verband' met de naderende jubi leumfeesten had men aan een ge renommeerd schildersbedrijf te Den Haag opdracht gegeven, ditmaal niet te volstaan met een afkrabben van de verf; men had het wense lijker geoordeeld de ongeveer drie honderd jaar oude gevel, waar dat moest, maar te laten afbranden. De aannemer had dat wol bezwaarlijk geacht, doch men achtte een radi cale schoonmaak op deze wijze be ter gediend. Met twee geleende, knechts is toen het werk dat in verband met de beëdiging van de prinses reeds een week was uitge steld op de morgen na Pinksteren begonnen. Toen echter de opzichter van de firma bemerkte, dat het houtwerk van de dakgoot hol was adviseerde hij het branden mot het oog op het gevaar maar te staken doch terwijl hij dat beneden besprak was het kwaad reeds geschied. Op een plaats was de holle goot naar later bleek, reeds doorgebrand en aangewakkerd door de felle wind dfe pal op de gevel stond ontwikkel de zich in de holte uit de vonken het eerste vuur. Van dat ogenblik af ging het In razend tempo verder. Eerst naar binnen en later door het dak en de ramen weer naar buiten. Het enkele emmertje zand dat de schildersknechts mee naar boven hadden geno men kon tegen deze wilde vlam menjacht niets meer uitrich ten. Een dor knechts is toen naar beneden gesneld om de T JET palcis t het Noordcinde Jtl werd in 1533 door 'n particulier gebouwd en in I5S4 door dc Staten van Holland aan Louise dc Colip- ny. de weduwe van Willem de Zwijger, ten geschenke gegeven. Daarna kwam liet door erfenis in bezit van de Pruisische koningin, die het tot woning van de Duitse gezant bestemde. Later werd het gebouw door de weduwe van Wil- lent V met andere bezittingen van het Huis ran Oranje aange kocht In 1795 werd het staatsdo mein, doch na het herstel onzer on afhankelijkheid weer het eigendom van het Huis van Oranje. Sinds dien werd het steeds door de ko ninklijke familie bewoond. lingen, geschenken, die nog hij de geboorte der prinses door Indische vorsten waren aange boden. Terwijl dit alles naar bulten ging. zochten wij binnen onze weg ho ger, naar do eerste etage, waar de felste strijd gestreden werd. De zolderverdieping was aan dc voor zijde niet meer te redden. Doch men sloot het vuur ln om de grote bal zaal op de eerste etage. Toen wjj daar aankwamen, koepelde het ho ge ronde plafond nog naar het scheen ongeschonden omhoog. Doch even later begon waar de giganti sche luchter was opgehangen het vuur aan het plafond te knagen. Lang zou die kroon het niet meer houden. Doch nor vijf minuten gaf men haar wel. Een brandweerman wilde, nadat ook hij Xieh daarvan had overtuigd dc zaal nog even in, om ric kop van een slang te pakken. Zes stapnen scheidden hem van die plaats. Toen hij er drie had re- daan rilde iedereen hem een halt toe, want de luchter had losgelaten en met donderend geweld boorde deze zich vlak voor zijn voeten in do bodem, een harel van rlas. ijzer en vuur in het rond slinrerend. De schrik was velen haast noodlottig creworden» Iedereen weck terur. in de aangrenzende kamer, waar nor reen minuut later vlak achter ons van de bovenste verdiepinr een enprme hoeveelheid nuin met rc- weld door een lantaarn sloeg. Dat daarbij niemand werd gewond mar een wonder heten. Toen wij het voor onze oren zaren gebeuren, on nor reen meter van de anderen en van onszelf, kreer men de indruk dat er een bom in de grom? sloeg. Balzaal prooi der vlammen Intussen was na dc luchter ln de grote balzaal dc gehele halzaal een Palcis Noordcinde brandt!" als stro- vuur ging dit bericht, dat velen aan vankelijk weigerden te aeloucn, door Den Haag Het ongelooflijke was echter u-aar Een dikke gele rookkolom boven het hartje van de stad beves tigde het Een leger brandweerlieden met een keur van blusmaleriaal had het yjiur met twintig stralen in enkele uren bedwongen. (K LM.-foto) in elkaar te zitten, doch in wer kelijkheid werd het vermolmde hout door de verf bijeengehou den. Toen men die verf afbrandde Is in het holle houtwerk bliikbaar een vonk gevallen. Dat was trouwens 's morgens ook al gebeurd. Toen had men het vuur nor met mate riaal uit hét paleis kunnen blussen. In de verwachting dat het deze keer ook wel weer zou lukken heeft men toen de brandweer te laat ge waarschuwd. Enkele minuten maar. Doch waarschijnlijk zijn deze vijf minuten noodlottig geworden. Met twintig spuiten heeft de brandweer het vuur aangepakt Niet frontaal c- V. - v> -••••' ren de kostbaarheden naar bulten te werpen. Juist achter ons stortte toen wjj het bordes betraden, een loodzwaar tapijt van enorme afme tingen op straat. Een brandweer man werd er pijnlijk door getroffen. Binnen was het zo nu en dan al even gevaarlijk als men de meters hoge schilderijen van de wand los maakte. Dc lopers werden van de trappen gerukt, terwijl de brand slangen diezelfde trappen werden opgehesen. Open lucht uitstalling Elders stootte men weer op het begin \an de minstens hon derd motors-lange menselijke ketting, waarlangs het gouden servies een weg vond naar het park dat ln een grotesk mu seum veranderde. Schilderden stonden tegen iedere boom op gestapeld. Het grasveld was overdekt niet meubelen, hon derden fraaie uniformstukken uit vergane eeuwen, verzame- Dc Empire balzaal in het paleis Noordcinde. In deze ruimte werd het vuur tenslotte bedwongen. Geblakerde muren zijn dc stomme getuigen van de ver nietigende strijd tussen vuur en water prooi der vlammen geworden. Do klelno balzaal en de balconzaal die nog voor de grote balzaal lagen wa ren reeds verwoest. Nu volgde stukjes bii beetjes het plafond van de grote balzaal telkenmale met donderend geweld. Op een gegeven ogenblik kreeg de aanvoerder van de- brandweer, commandant Otten. bijna 't zwaar ste deel van het plafond op zijn hoofd. Velen dachten dat hij onder het puin was gekomen, doch toen men hem nog zocht had hij om kwart voor vijf reeds het sein kun nen geven d^f het gevaar was ge weken. De man die naast hem had gestaan had inderdaad een deel op zijn helm gekregen, welke hem van het hoofd was gerukt. Een stuk vuur was in zijn laars gerold en had hem lelijk gewond. Toen het gevaar Bedwongen was door het prachtige werk van de Haagse brandweer, die assistentie had gekregen van een Westzaanse ploeg, die iuist de brandweer-ten toonstelling had bezocht, kon men de schade gaan bepalen. Schade kwart millioen In een onderhoud dat wij met hem hadden verzekerde de brand weercommandant Otten ons. dat hij deze raamde op ongeveer 214 ton. Dat bedrag wordt door verzekering gedekt. Het zou echter een ramn zijn geworden als niet. dank zii de hulp van militairen en burgerii alle kostbaarheden naar de tuinen wa- kren gedragen. Want er waren bui ten de talloze familieportretten der Oranjes verschillende meesterstuk ken in huis. Om. een Joseph en Maria van Murillo. Het is mij een raadsel, zeide commandant Otten nog. dat men heeft kunnen besluiten met voorbijgaan van de politiever ordeningen. welke voor gebou wen. die onder Monumenten zorg vallen, gelden, opdracht te geven tot het verrichten van werkzaamheden met open vuur. Weliswaar leek de voor kant van dit gebouw nog goed Met hift. méést moderne brandweer- materiaal tasïtc men het vuur aan. aldus de commandant. Dat was fa taal geworden. Door het vuur in te sluiten zijn wii er in geslaagd het te overmeesteren. En de wat ouder wetse bouw is ons daarbii van dienst geweest. Bii een gebouw uit een latere tiid het palels stamt uit 1533 was er van blussen ook geen sprake geweest. Die ouden waren wel voorzichtig! De Verenigde Staten, Groot Brit- tannié, Frankrijk en de landen van de Benelux hebben gisteren bespre kingen over de economische en po litieke toekomst van West-Duits- land hervat. Volgens diplomatieke autoriteiten zijn de Westerse grote drie en de landen van de Benelux, het vrijwel eens over 'plannen om tegen 1 September een voorlopige Duitse regering in te stellen. Het voornaamste meningsverschil over economische kwesties gaat over de Franse protesten tegen de Amerikaanse plannen om het in dustriële herstel van Duitsland op te voeren. Paardentram in Breda Met een officieel tintje u-erd te Breda de klok een kwart eeuw teruggezet. Op feestelijke wijze werd namelijk in de Baromcstad de paardentram in ere hersteld. Door pittige rossinanten kan men zich thans in fonkelnieuwe ..trams" door het Mastbos en Ulvcnhoutse bos laten trekken. Voorwaar, een voor treffelijke gedachte in onze tijd van hyper-techniek. TERWIJL de Veiligheidsraad druk debatteerde over de rraag, of de correspondentie met Israel geadresseerd moest worden aan de „voorlopige regering van Israël" (zo3ls voorgesteld door de V.S.) of aan „de Joodse autoriteiten in Palestina" (Engels voorstel), lag Jeruzalem onder het kanonvuur van het Transjordaans legioen en bombardeerden Egyptische vliegtuigen, die thans in de lucht de overmacht hebben, op de vierde achtereenvolgende dag de voorlopige hoofdstad van Israël, Tel Aviv. Bom op Tel Aviv eist twintig' doden Uit de berichten, die Dinsdag bij stukjes en beetjes uit Palestina zijn binnengekomen, blijkt, dat de Ara bische legers zonder veel tegenstand te ondervinden een uitvalspoort vestigen, vanwaar zij gecombineerd kunnen oprukken naar de zich in Joodse handen bevindende Mid dellandse zeekust. Het goed getrainde Transjor- daanse legioen rukte, nadat het zich over een oppervlakte van meer dan 80 km. ten Noorden en Zuiden van Jeruzalem had opgesteld en de Joodse wijk van deze stad onge veer twec-cn-ccn-half uur lang liad beschoten, Jeruzalem binnen. Ongeveer 1000 Joden gaven zich over. De strijd woedt thans in de straten van de nieuwe stad. Ook Bethlehem, is in handen der Arabieren. Het Egyptische legercommuniqué maakt melding van artillerie-aan vallen in de omgeving van Mira, ten Zuid-Oosten van Gaza. De Egyptenaren voeren nog steeds ver der luchtaanvallen uit op de mili taire objecten in de omgeving van Tel Aviv. De Iraakse, Syrische en Libanese troepen, die in het Noordelijk deel van Palestina opereren, maken slechts lichte vorderingen. Grote ontmoetingen zijn er dan ook nog niet geweest. De onder Sowjetrussisch toezicht staande „National Zritung" zegt. dat vele Duitse soldaten uit het voormalige Afrlka-rorps van Rom mel in Palestina strijden In de. ge lederen der Arabische legers. „Deze soldaten, aldus het blad, zijn door de Britten als kanonnenvlees aan de Arabieren verkocht." De Joden zijn nog steeds vol goede moed en menen weer stand te kunnen bieden a?n de ze gecombineerde aanvallen. In politiek opzicht zien zij zich ge steund door het feit, dat thans ook Uruguay en Tsjechoslowa- kije de staat Israël erkennen. Ook de Poolse regering heeft d(? nieuwe staat Israël erkend. De grootste Joodse militaire overwinning is de capitulatie van fort en stad Acre. De Veiligheidsraad hechtte zijn goedkeuring aan een definitieve vorm van een vragenlijst, die aan de Arabische en Joodse autoritei ten zal worden gezonden. Deze moeten tot Vrijdag antwoorden. Het ziet er naar uit, alsof de Amerikanen een oogj£ in het zeil willen houden door juist nu grote manoeuvres in de Middellandse zee te houden. Aan deze oefeningen zullen 13 schepen, w.o. het slag schip „Missouri" en het vlicgtuig- dekschip „Coral Sea" deelnemen. Dinsdagmiddag laat heeft een wachthuisje voor een buslijn in Tel Aviv, waar veel mensen stonden te wachten, bij een bombardement een voltreffer gekregen. Er vielen twin tig doden en een groot aantal men nen werden gewond. Het was de derde luchtaanval op Tel Aviv in één dag. Financiering herstel van Indonesië Bij de Tweede Kamer ia ingediend een 'wetsontwerp tot oprichting van de Nederlands-Indonesische Maat schappij tot Financiering van het Economisch Herstel van Indonesië N.V. Dit wetsontwerp is te be schouwen als het complement op het ontwerp van wet regelende de credletvcrstrekking aan Neder- lands-Indië. Aangezien thans ln het geheel niet te zeggen ls ln welke omvang dc kapitaalbehoefte van de Herstel- bank voor Indonesië deelneming door Nederland nodig maakt, acht de regering het juister één maxi mum bedrag voor de totale steun verlening te stellen. Na overleg met de Nederlands-Indische regering meent de regering dit bedrag voor lopig te moeten beperken tot 125 millioen gulden. Russische manoeuvres ten Westen van Wenen Drie dagen geleden zijn op 30 km. ten Westen van Wenen manoeuvres van bet Russische leger begonnen Hoofddoel van deze manoeuvres, welke twee weken zullen duren en waaraan door 30 000 soldaten wordt deelgenomen, schijnt te zijn „het oversteken van rivieren bij hard nekkig vijandelijk verzet". Nederland vraagt geld voor vrachtschepen De wereldbank houdt zich op het ogenblik bezig met een Nederlands verzoek 'om een lening ter finan ciering van de aankoop van vracht schepen. Voorts maakt de Wereld bank bekend, dat nog 15 andere na ties, waaronder 4 die onder com munistische invloed staan, aanvra gen om leningen hebben ingediend. Het originele handschrift van „Allee In Wonderland" van Lewis Carroll zal door Lord Inverchapcl uit Amerika naar Engeland worden overgebracht i Dr. L. N. Evans van de Library of Congress verklaarde, dat hij het ma nuscript en dc originele tekeningen van de schrijver als een geschenk van het Amerikaanse volk aan Engeland cadeau wilde doe.n Evans betaalde Jaren gele- den 12.500 pond voor het werk. Minister Mansholt heeft gisteren in de loop van de dag commentaar geleverd op het verslag dat het ANP over zijn te Markelo gehou den rede aan de dagbladen heeft gezonden. Volgens deze ministeri ele toelichting heeft het ^INP-be- richt de verrassende indruk geves tigd, dat de vleesdistributie binrten afzienbare tijd zou worden opgehe ven. Volgens de minister is slechts gesproken over het feit d^t de re gering overweegt, of de veelcvering door de poeren kon worden opge heven. Van opheffing der vleesdls- tributle is volgens de minister geen sprake. Zetmeelproducten weer van de bon Met ingang van 21 Mei kan aard appelmeel. gcoxydeerd aardappel meel. aardappeisago. aardappel- tapioca. maïzena, tarwezetmeel, alsmede uit zetmeel bereide cus tard, vlapoedcr en puddingpoeder door consumenten weer zonder bon worden'gekocht. De keuzebon zal in het vervolg worden aangeduid als brond-vermicelli-bon en nog slechts gelden voor het kopen van brood- vermicelli, macaroni, spaghetti, mie én tarwegriesmeel. Dc- Nederlandse Mij voor Haven werken te Amsterdam en een Franse onderneming zijn een contract aange gaan met het Egyptische ministerie van openbare werken voor de bouw van een stuwdam ln de Oostelijke Nljimond bij Elflna. De kosten van deze bouw bedragen 3.274.000 Egyptische ponden- Het werk, dat onmiddellijk wordt be gonnen, moet op 1 Maart 1951 voltooid zijn. Weerbericht DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Donderdag avond- Tamelijk heldere nacht, echter ln het Noorden van het land tijdelijk mist of lage wolkenbanken. Mor gen overdag enkele overdrijvende wolken velden Droog weer. Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen. Weinig verandering ln tem peratuur. Donderdag 20 Mei: Zon op 4.39, ond« 20.34; maan op 17.39, onder 3 39

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1