DAGBLAD VOOR AMERSFOORT DE MELK MOET VRIJ zeggen handelaren Met ojize haringvloot naar de visplaatsen Strijd van man tegen man in omsingeld Jeruzalem Amerika gaat uitvoerig in op Stalins elf punten Organisatie besluit nieuwe bon te weigeren Russisch vliegtuig mikte verkeerd Nederlands elftal samengesteld Labour-party ziet derde mogelijkheid Amerikaan is tegen vliegtuigbouw in Europa Onderwijs experts aan het woord Middendeel Paleis troosteloze ruine Feest op Kaap-Urk BONNENLIJST Je zou de straten niet herkennen. Om de Daviscup Dondefdag 20 Mei 1948 'Achtste jaargang, No. 1023 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. tt. TV V T") IV' P Redactie en Administratie: Snoudkaertlaan 7, Amersfoort Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- UltgRVC. !N« V.« JJC INlCUWC .TCTS Telefoon redactie 429f. Telefoon administratie 6235* orljs 31 cent p. w. of 4.-- p. kw. Losse nummers 10 cent (Van een eigen verslaggever) ,,De melk moet van de bon. En wel zo spoedig mogelijk. De tijd is rijp voor een vrije handel. Wij zitten met een overvloed van melk en wij kunnen onze te dure boter niet meer kwijt aan het buitenland. Met klem moeten wij er bij de regering op aan dringen, de melkdistributie op te heffen". Als melk vrij komt, gevaar voor clandestien karnen Aldus sprak Woensdagmiddag de heer A. Rensenbrink, voorzitter van de Federatie van Melkhande laren-organisaties in Nederland, tijdens een vergadering in de Han delsbeurs te Utrecht, die door on geveer duizend melkslijters en handelaren uit zeven provincies werd bijgewoond. Hij wees er op, dat naar zijn mening de melkbon- nen verleden jaar al hadden kun nen verdwijnen. Thans is. door het vroege en prachtige voorjaar, een zeer gunstige positie geschapen. Voor de winter behoeft men zich, naar sprekers oordeel, geen zor gen te maken. In eventuele perio den van schaarste, zei hij, zal het publiek gaarne genoegen nemen met blikjes gecondenseerde melk. Hiervan kan men nu^. reeds een voorraad vormen. Nog tijdens de vergadering be sloten de handelaren, de eerstvol gende melkbon niet meer van het publiek te accepteren, indien niet binnen veertien xlagen de melk wordt vrijgegeven. De Minister van Landbouw. Visserij en Voed selvoorziening is telegrafisch van dit besluit in kennis gesteld. Volgens berichten in bladen, die met Engelse en Amerikaanse toe stemming verschijnen, z\jn vlet .Duitsers gedood en 12 tot 20 ge wond tengevolge van bommen, die uitgeworpen werden door een Rus sisch vliegtuig, dat in de Russische zone ten Noord-Westen van Berlijn op oefenvlucht was. Volgens do be richten hadden de bommen in het Kremmer-meer terecht moeten ko men. In plaats daarvan werd echter een boerderij getroffen. „EUROPA, SLUIT U MILITAIR AANEEN" Amerikaanse steun i oor regionale verdragen? Militaire verhonden tussen de landen van West-Europa onderling worden aangemoedigd door een re volutie van de Amerikaanse Se naatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, waarin word^ voor gesteld dat de naties van West- Europa „hun veiligheid waarbor gen". De resolutie spoort de „nict- communistische landen in Europa" aan, een gezamenlijke verdediging op te bouwen „binnen het kader van de Verenigde Naties". Ook wort, voorzien in liet geval dat de Verenigde Staten zich hij zulke regionale pacten zouden aansluiten. Amerikanen verbieden Russische bladen De Amerikaanse militaire rege ring heeft oen verbod uitgevaardigd tegen de invoer van alle door do Russen toegestane publicaties in de Amerikaanse zone van Duitsland. Deze maatregel is een vergelding tegen de inmenging van dc Russen in de verspreiding van Amerikaan, se publicaties in de Russische zone. Het verbod zal van kracht blijven totdat de Russische autoriteiten de Amerikanen de verzekering geven, dat zij bereid zijn tot een interzo nale uitwisseling van publicaties. Vader redt kinderen uit vuur en bezwijkt Woensdagmorgen brak er door het ontploffen van een petroleumver- gasser brand uit in een houten woonkeet te Nijmegen, bewoond door een bouwvakarbeider met vrouw en twee kinderen. De keet stond dadelijk in lichte laaie en brandde geheel af. hoe de brandweer zich ook inspande. De man redde zijn twee kinderen uit de vlammen en toen hij zich voor de tweede maal in het vuur waagde, werd hij zo ernstig met brandwonden overdekt, dat hij meer dood dan levend naar buiten kwam. De geneeskundige dienst, welke te gelijk met de brandweer ter plaatse kwam. bracht de zwaar gewonde onmiddellijk naar het ziekenhuis, waar de man des middags is be zweken. Het Nederlands voetbalelftal is voor de ontmoeting met Noorwe gen, die Woensdag 26 Mei te Oslo zal worden gespeeld, als volgt sa mengesteld Doel: Kraak (Stormvogels). Achter: Van Bun (MVV) en Schijvenaar (Edo). MiddenStoffelcn (Ajax). Ter- louw (DCV) en De Vroet (Feyen- oord). Voor: Van der Tuyn (Hermes DVS), Rijvers INAC). Roozenburg (Neptunia). Wilkes (Xerxes) en Lenstra (Hcerenveen). Reserves: Landman (Neptunus), Albers (Vitesse). Temming (DOS) en Schaap (Gooi). Het 3000ste schip is dit jaar. ruim twee maanden vroeger dan in 1947, toen dit op 23 Juli plaats vond. de Rotterdamse haven binnengelopen. De eer viel ditmaal de Nederland se tanker ..Perna" van de „Shell" te beurt. Het lükt niet uitgesloten - t nu de hoge kostprijs van boter dc export belemmert, het botcr- rantsocn (evenals trouwens dat van kaas) op een redelijk peil zou kunnen worden gebracht. In dat geval zou stellig de melk distributie kunnen worden af geschaft. Wanneer dat evenwel gebeurt. Is er kans. dat dc clan destiene bereiding van boteren kaas zo sterk zou toenemen, dat hierdoor dc consumptie-melk- voorziening in gevaar zou ko men. Overigens Ls het feitelijke melkrantsooM veel hoger dan wat wij officieel krijgen, door dat van het platteland, waar meestal de melk zonder bon wordt verkocTD grote hoeveel heden bonnen naar de stad ver huizen. V- Dnitsers krijgen steun in Ruhrbestuur Duitsers zullen zitting krijgen in een internationale contróleraad voor liet Ruhrgebicd, tot welks op richting besloten is door de Zes- mogendhedenconferentie in Londen (Amerika, Gr.-Brittannië, Frank rijk en de Benelux) over de toe komst van West-Duitsland. Definitieve overeenstemming is nog niet bereikt, maar, men ver wacht het aanstaande weekend de bekendmaking'van c-n plan dat in grote lijnen de instelling van een „gezag" voor het Ruhrgebied be helst. In deze raad zullen de zes mogendheden plus Duitsland zit ting krijgen. De drie grote mo gendheden krijgen elk twee stem men in de raad. de Beneluxlanden en Duitsland elk een. In het plan zitten belangrijke concessies van Frankrijk, dat eerst gekant was te gen 'n toezicht van meer landen op de kolen- cokes- en ïjzerertsverde- ling. Frankrijk had internationali satie geëist. Over het tijdstip, waarop de raad in functie zal tre den, is nog geen overeenstemming bereikt. Op de jaarlijkse conferentie van de Britse Labour-partij is een re solutie aangenomen, waarin een beroep op de regering wordt gedaan te streven naar nauwere samenwer- king met de landen van Europa en met de bevrijde volken van Azië en Afrika. Archibald Fenner Brockway, die de resolutie indiende, verklaarde: „Ons oogmerk is een nieuw Europa dat zich in socialistische zin ontwik- kelt. Wat Churchill wil is een nieuw Europa, waarin het kapitalisme wordt hersteld Een dergelijke oplossing, zo heet het in de motie, leidt regelrecht naar een derde wereldoorlog. Do Labour-partij wordt derhalve ver zocht samen te werken met dc ove rige socialistische partijen in Euro pa ten einde practische maatregelen te .treffen om te komen tot de So- cialistlsche Verenigde Staten van Europa die volstrekt onafhankelijk zouden zijn op politiek en militair gebied, zowel ten opzichte van dc Verenigde Staten als van.de Sovjdt- Unic". Bij dc aanvaarding dezer motie namens het partijbestuur verklaarde Dalton een groot voorbehoud aan de dag te leggen omtrent de moge lijkheden, die deze Westerse Unie biedt. De Republikeinse senator Owen Brewster heeft het denkbeeld ge opperd. dat Engeland en het Euro pese continent do vliegtuigproduc- tie aan de Verenigde Staten zullen overlaten. Brewster zegt ddt zulks de Amerikaanse vliegtuig-industrie welke van vitaal belang voor de veiligheid dei- betrokken naties is. zou versterken en de zware finan ciële lasten zou verlichten van lan den die een flink deel van hun in komsten uit de V.S. ontvangen. Ook zou een einde moeten worden gemaakt aan de groteske concur rentie tussen de Amerikaanse en de door Amerika gesubsidieerde bui tenlandse maatschappijen. Brewster stelde tenslotte nog voor. dat Engeland, Scandinavië. Frankrijk en Nederland een ge meenschappelijk schema voor het bevliegen van „de Atlantische route zouden uitwerken. Tiveede Kamer Woensdag' iddag zijn in de Tweede Kamcv de onderwijsspeci- alisten in het vuur gekomen. Aan de orde was het Wetsontwerp tot Wijziging van de Lager Onderwijs wet 1920. De wet heeft, niet uitzon dering van de communisten die zelfs twee sprekers in het veld brachten bij elke partij e'en lid bin nen het strijdperk gevoerd. Zowel de heer van SI een (PvdA) als mevrouw van den Muyzen- berg (CPN) bepleitten-dat 't ge hele onderwijs kosteloos zal wor den gemaakt.De minister ant woordde hen, dat het probleem van het schoolgeld niet zo eenvou dig is als het hier gesteld wordt. Weer andere leden vonden elkaar in de gemeenschappelijke klacht dat de redactie van de onderwijs wet zo langzamerhand niet meer met behoorlijk Nederlands te ma ken heeft (En dat voor een minis ter van onderwijs, foei!). De heer van Sleen, die zich bui tengewoon actief toonde diende een amendement in om de mogelijk heid te openen ook Esperanto to doen onderwijzen op lagere scholen Hij trok dit weer in, nadat de minister had verklaard dat hij een dergelijk amendement overbodig achtte, daar hij er geen enkel be zwaar tegcii had Esperanto onder wijs te doen geven, indien hem een verzoek daartoe bereikt, mits er waarborgen zijn dat de kwali teit van dat onderwijs deugdelijk zal zijn. In het wetsontwerp wordt de mogelijkheid geschapen zijn onder wijzers, die stellingen verspreiden, die in strijd zijn met 's lands wet ten te ontslaan. Deze paragraaf heeft uiteraard van communisti sche zijde veel verzet gevopden. De vergadering, die met klaar is ge komen met de behandeling van de wet, heeft zijn bijeenkomst heden middag hervat. Wisselende krijgskansen in Heilige Stad; elders successen voor Ilaganah In het geheel omsingelde Jeruzalem ivordt thans man tegen man ge vochten. Joodse strijdkrachten slaagden er in, de berg Zion, symbool van het Joodse verlangen naar onafhankelijkheid en andere belangrijke pun ten tc bezetten, maar moesten, nadat dc Transjordaanse artillerie op de Olijfberg het vuren had gestaakt om bet Arabische legioen gelegenheid te geven dc aanval te openen, dc beroemde universiteit en het grote ziekenhuis ontruimen. Gunstiger verliepen voor de Ha- WAAR zich maar Joden bevonden, allcrwcgc heelt het nieuws van dc vestiging van de staat Israël grote blijdschap tc mccg gebracht, In ftcw York, voor het Joodse agentschap, voerden leden van het personeel ccn vreugdedans uit onder de vlag van de nieuwe staat Daarachter wappert dc Amerikaanse vlag als hulde voor de erkenning door dc V.S. Moskou is schuld aan huidige impasse" Woordvoerders van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben maarschalk Stalin gisteren niet-offlciccl geantwoord op alle elf punten, die volgens de Russische premier tot onderwerp van nieuwe onderhandelingen moeten worden gemaakt. In het antwoord wordt Moskou-aansprakelijk gesteld voor dc*huidige impasse en wordt dc eis, dat het volgend initiatief om dc impasse te doorbreken van dc Sowjct-Unie moet komen, herhaald. Voorts wordt liet Amerikaanse standpunt opnieuw tot uitdrukking gebracht, dat dc verschillende pro blemen reeds wordei\^bchandcld door dc verschillende internationale Ontheffing rooiverbod Evenals in de voorafgaande jaren verleent het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit wederom alge hele ontheffing van het róoi-verbod voor vroege aardappelen. De ont heffing gaat in op 19 Mei van dit jaar. Granaten aangespoeld Ter hoogte van de Scheveningse vuurtoren spoelde gistermorgen een bus ^net luchtdoelgranaten op het strand aan. EPn politieagent betrok onmiddellijk de wacht bij het oor logstuig totdat de mijnopruimings- dienst 2ich over dit sinistere ge schenk van de zee ontfermde. •Het vuur is uitgewoed. Hoewel hier en daar gistermorgen nog kleine vlammen flikkerden en er uit de puinhopen nog rook opsteeg, was het Woensdag mogelijk een overzicht te verkrijgen van de schade welke i§, aangericht. Het middengebouw is geheel verwoest. De grote balzaal is één ruine ge worden en de kleine balzaal is ge deeltelijk verloren gegaan. De kroon welke in de grote balzaal hing men zie hiervoor de foto op deze pagina) en die duizend kilo woog, is naar beneden geko men en in duizend gruizels geval- HOE GROOT dc verwoestingen zijn, aangericht door dc brand, die Dins dagmiddag in het Paleis Noordcindc heeft gewoed, blijkt uit deze [oto, ge nomen in de grote balzaal. len. De kluis van het paleis daar entegen heeft zich goed gehouden. Alle goederen, die zich daarin be vonden zijn nog intact. Zo ook het grootste gedeelte van de inventaris van het paleis. Nadat aanvankelijk meubilair en kunstvoorwerpen naar buiten waren gedragen en in de tuin van het paleis een plaats hadden gevonden, slaagde men er nog voor acht uur des avonds in, alles onder dak te brengen De brandweer heeft het paleis nog niet vrijgegeven. organisaties. Het antwoord op elk afzonderlijk punt van Stalin luidt: I, Beperking der bewapening. Sedert 1946 wordt deze kwestie hehanrt'1^ door de commissie voor bewapening van dc Veiligheidsraad. 2 Atoomenergie. De Sowlet-lTnic. Po len en de Oekraïne worden aansprake lijk gesteld voor het verhinderen van pen doelmatige overeenkomst betreffen de de internationale contrAlc op de atoomenergie. De imnasse. die na bijna twee jaar en 220 bijeenkomsten der atoomcommissle is bereikt, heeft tot dc conclusie geleid, dat verder werk op eommissic-nivcnu nutteloos zou zijn. De Amerikaanse regering is nog steeds be reid deel tc nemen aan een waarlijk doelmatige contróle. 3 De vrede met Duitsland. De Sow- <et-oppositie heeft tot nu toe alle vor der irrgon irwdoze kwestie verhinderd 4. De vrede met Japan. Het Is tot nu toe onmogeliik geweest de tegenstelling tussen de wild uiteenlopende opvattin gen met betrekking tot de grondslagT waarrtn de conferentie voor het vredes verdrag met Japan biieëp moet worden geroepen, te overbruggen 1 Terugtrekken van troepen nlt China Momenteel zijn er 1 496 soldaten en t 125 matrozen en mariniers van dc VS in China 6. Terugtrekken van troepen uit Korea. Rusland ontzegde de commissie der VN dc toegang tot dc Noordelijke zone van Knrca Burgeroorlog onder de Koreancn is niet uitgesloten. 7 Eerbiediging nationale smiverclnl- felt. Het optVcdcn en ue politiek de- belde regeringen ia alt opzicht zijn algemeen bekend en spreken voor zichzelf. 8 MilTalre bases Het ls interessant er op te wijzen, dat de VS in de Veilig heidsraad hebben voorgesteld, dat ge wapende strijdkrachten, die onder toe zicht van de Veiligheidsraad opereren, het onbeperkte recht van doortocht hebben en tevens het recht om bases, waar die ook gelegen zijn. tc gebruiken. Rusland heeft dit voorstel verworpen 9. Internationale handel. De Sowjet- rcgcring heeft geweigerd deel te nemen aan dc recente internationale handels conferenties te Oenéve dn Havflnnn 10 Hulp aan door de Inrlog getroffen landen. De' hulp. die "dpor de VS aan andere landen wordt verstrekt, moet ter beantwoording van dit punt vol doende zijn. II. Dc rechten van de mens. De com missie van dc VN voor dc rechten van de mens is bezig, terzake een ontwerp overeenkomst op 4c stellen. Het Engelse ministerie van Buiten- 'landse Zaken liet weten, het geheel eens te zijn met het Amerikaanse be sluit. het jongste voorstel van de Sow- jet Untc oro Amerikaans-Russische be sprekingen tc houden, te verwerpen. Verrassing te Moskou De. verklaring der Véïenigde Sta ten heeft te Moskou verrassing ge wekt De opvatting van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is volgens Tass geheel in strijd met een op vier Mei door de Amerikaanse regering afgelegde verklaring, welke, in plaats van de mogelijkheid' van bilaterale bespre kingen te verwerpen, deze vanzelf sprekend vind, want. anders zouden de Verenigde Staten zich niet tot dc Sowjet-regering hebben gewend met een verklaring over de wen selijkheid van het regelen van ver schillen. Het Sowjetvolk ls dan ook van me ning. dat de thans gerezen situatie het gevolg is van het agressieve standpunt van de tegenwoordige Amerikaanse regeling. FOUT IN SPOORBOEKJE I In de nieuwe reisgids van 9 Mei staat op tabel 107 b 'n verraderlijke fout Het betreft de bootdier.st van de eilanden Terschelling en Vlieland naar Har- lingen Alle genoemde vertrekuren van beide eilanden zijn 15 mifiuton vroeger dan in de reisgids staan aangegeven. ganah do gevechten om hot reus achtig militaire kamp Sarafand. Dit voormalig Engelse kamp is van stra tegisch belang, omdat het dc hoofd weg die van hot Zuid-Oosten naar Tel Aviv loopt, beheerst; het is thans stevig in handen van de Haganah In Tel Aviv was men opgetogen over dit succes. Met deze operatio ,is namelijk 2.500.000 dollar verdiend; het Joodse Agentschap lmd Enge land deze som voor het land en do gebouwen gebóden. Toen de Engel sen het kamp hadden verlaten trok ken echter do .^abieren binnen en tie Engelsen lieten de Joden weten, dat dc verkoop niet kon doorgatin. Van do overige fronten is slechts te melden, dat dc Arabieren Tibe rias, de belangrijkste stad aan het nicer van Galilea zijn gepasseerd. De Veiligheidsraad debatteert nog steeds over twee resoluties: ten eerste een Amerikaanse, waarbij do Veiligheidsraad verzocht wordt to verklaren, dat er een „schending van do vrede" in Palestina plaats vindt en een beroep gedaan wordt op heido partijen, de strijd binnen 36 uur to staken. Ton tweede een Britse reso lutie, die dc Raad verzoekt zijn taak als bemiddelaar te blijven vervullen, zonder een der partijen als schender van de internationale vrede te be stempelen. Engeland steunt Arabic En terwijl in Parijs in overweging wordt genomen dc nieuwe staat Is raël te erkennen, is te Londen be kend gemaakt, dat Engeland het Arabisch legioen in het Midden- Oosten met geld en wapenen zal blij ven steunen. Engeland, zo werd aan deze ver klaring toegevoegd, ziet geen enkele reden om zjjri verdragsverplichtin gen tegenover de Arabischo Staten niet meer na te komen. Ook do Engeke spreker in de Veiligheids raad verklaarde, dat niet kan wor den bepaald, wie in Palestina de aan valler is. Wapens uit USA voor beide partijen De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Marshall, heeft op een persconferentie meegedeelddat Amerika over weegt, het verbod tot uitvoer van wapens naar Palestina cn de omliggende landen op te heffen Het is bekend, dat zo wel vertegenwoordigers van de staat Israël als van dc Arabi- se landen bij particuliere Ame rikaanse fabrieken en ook do de autoriteiten bestclluiccn hebben geplaatst voor wapehs. Voor het tijdvak van 23 Mei t.m. .5 Juni 1048 zijn de volsendc bon nen geldig en geven recht op het k0PBÖliVaarten KA. KB. KC 806 362 Melk: liter melk (reed» aangew. Geldig t.m. 22 Mei) 391 Melk: 6 liter melk 393 Melk: 7 liter melk 396 Vlees: 100 gram vlees 397 Vlees: 300 gram vleA# 398, 399 Boter: 250 gram Tioter of margarine of 20(^ gram vet 412 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 414 Algemeen: 200 "gram brood (Geldig t.m. 29 Mei) 416 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei) 417 Algemeen: 50 gram thee 418 Algemeen; 200 gram kaas of 250 gram korstlozc kaas 419 Algemeen: 125 gram koffie 403 Reserve: 20t) gram kaas of 250 gram korstlozc kaas 404 Reserve: 800 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei) 406 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei) Bonkaarten KI), KE 806 893 Melk: 12 liter melk 896. 897 Vlees: 100 gram vlees 898 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 899 Boter: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 912 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 911 Algemeen: 200 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei) 916 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei) 918 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstlozc kaas 903 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 20 Mei) Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD. MF. MG. Mil 806 (hifz. arb., a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook F. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 21 Mei worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 24 Mei a.s, mag worden gekocht. Een rantsoen vermicelli e.d. be draagt: 300 gram vermicelli, ma caroni, spaghetti, noedels, mie. tar- wegnesmeel cn met tarwegriesmeel .samengestelde puddingpoeder of 400 gram vermicellisoep (d i droge soep, waarvan tenminste 75% uit vermicelli bestaat of de vermicelli- vorm heeft). Woensdagmiddag was het op IIrk leest. Het voormalige eiland is officieel bij dc vastclandsgcmecnschap ingelijfd. De weg waarlangs dc auto's naar Urk kunnen komen heeft dc kroon op het werk gezet. De dorpsstraten zijn echter zo nauw dat daar nog steeds geen auto's worden getolereerd. Ze kunnen aan het begin van het dorp parkeren. 19 Mei. Aan boord van logger Excelsior" Een vloot van honderd schepen, die ter haringvisserij uitvaart, is een stroom van vijftienhonderd mensen, die naar hun gewone werk gaan. De vissers begeven zich op weg, zoals kantoormensen cn arbei ders. Deze weg is wel wat lang, want dc schepen hebben 'n 30 uur nodig om er te komen, maar de weg is recht als Broadway in New York en de zijstraten zijn ook genummerd. T j een mooie kans tot de eersto te De Nederlandse haringhavens liggen in de buurt van de 52e breedtegraad en de halve maatjes worden verondersteld tc zwemmen bij de 57e breedtegraad. Tussen de straten in liggen 60 mijl zee, die overal hetzelfde gezicht vertoont Je zou de zijstraten niet herken nen, als jc geen kaarten had. Men zou zo denken, dat een uit varende haringvloot een soort con- vooi is. omdat alle schepen éen doel hebben: de grote visbank. Maar niets is minder waar dan dat Het is merkwaardig, hoe gauw zo'n trogp schepen, als Schevenin- gen uitgezonden heeft, op zee uit elkaar ligt. Dat komt. omdat zij allemaal eon andere snelheid ma ken en voorts, omdat de zee zo groot is en iedere schipper zich naar zijn werk spoedt, zo hard hij kan. De Scheveningen 310, „Excel sior", onder schipper Maarten Buis. aan boord van welk schip wij ons bevinden, behoort tot een van de snelste loggers. De logger maakt behoren, die vanavond bij de grote visbank aankomen en de netten zullen schieten, want vannacht om 12 uur begint men voor dc eerste maal in dit seizoen de netten te halen. De vissers hopen op een goede vangst. Nieuwe Duitse vlag zwart-rood-goud De Duitse Volksrat in i heeft voor de geprojecteerde Duit se centrale regering, die door Rus land gesteund wordt, de vlaggekleu- ren zwart, rood <*i goud gekozen. Deze kleuren werden in 1848 ge bruikt dbor dc Duitse rcvolutionnai- ren en na de eerste wereldoorlog door de republiek Weimar. In Frankfort, waar dc West-Duit sers gisteren de 100ste verjaardag van de mislukte arbeiders-revolu tie vierden, wapperde de nieuwe vlag reeds van de daken. Een Rembrarifit ontdekt Het nieuwsbureau Rador bericht, dat men een onbekend werk van Rembrandt heeft ontdekt tijdens herstellingswerkzaamheden in het stedelijk museum van Boekarest, Japan levert textiel voor Indonesiërs De Nederlands-Indische regering en de Japanse regering hebben een textielcontract gesloten, dat door het hoofdkwartier van generaal MacArthur wordt beschreven als „hot grootste in de geschiedenis van de tcxtielniiverheid". Japan zal ka toenen textielgocdercn leveren voor een totale waarde van 37.900000 dollar. Men verwacht, dat de leve ring voor het najaar zal zijn vol tooid. De textielgoederen zijn be stemd voor de bevolking van Indo nesië. Twpe millioen sigaretten uit Nederland gesmokkeld Voor het trAKfaal van een En gelse contrölfWfhmmissie stonden gisteren „een Amerikaan en twee Denen trircl^2rie ervan werden be- schulrlterd. Ivfy millioen sigaretten uit Ncdcrlatiü naar Duitsland te hebben gesmokkeld.. Terwijl de Amerikaan zijn onschuld betuigde, bekenden de twee Denen het ten laste gelegde. Ob verzoek van de Nederlanders is de kwartfinale van de Britse Da viscup tegen Neerland vastgesteld op 10 11 en 12 Juni. In Parijs hebben de Benclux-spe- lers Woensdag bij de voortzetting van de eerste ronde van de Franse internationale tenniskampioen schappen twee Amerikanen uitge schakeld. Robert van Meegeren. (Neder land). sloeg de Amerikaan William W Robertson. 46, 60, 64, 6—3. Weerbericht IETS KOELER Weersverwachting, gel dig: tot Vrijdagavond Geleidelijk afnemende bewolking met slechts enkele verspreide huien. Aanvankelijk vooral langi de Waddeneilanden een krachtige Noord-Ooste- lljke wind, later matige tot zwakke wind tussen Noord en Noord-West. Enige verdere daling van temperatuur. Vrijdag 21 Mei: Zon op 4 38. onder 20.36; maan op 19.02, chder 3 53.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1