DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Scheuring in KVP West-Europese Unie zou spoedig militair verdrag sluiten Bestrijding van kanker maakt vorderingen Haganah strijdt verbitterd tegen Arabische overmacht Zwendel met toewijzingen bij Wagon Lits Dus toch! Wordt Amerika zesde partner? Tabaksdistributie blijft Vliegtuigongeluk naar Den Haag? Tsjechen illegaal in Engeland geland Amerikaanscrediet voor Franco SCHULDIG OF ONSCHULDIG? Ambtenaar kocht broodje-met-vlees Weiter komt met eigen lijst voor verkiezingen Mirin Dajo ernstig gewond na degen te hebben ingeslikt Helaas is nog niet alles bekend Vrijdag 21 Mei 1948 Achtste jaargang, No. 1024 Opgericht door de Stichtinc ..Het Parool" - Giro 510130. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe P.ers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort* Telefoon redactie 4291* Telefoon administratie 6235. ^Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. t UIT goedingelichte Britse bron verneemt AFP, dat eerlang een militaire overeenkomst zal worden gesloten door de vijf mogendheden die betrokken zijn bij het pact van Brussel, namelijk Frankrijk. Groot-Brittannië en de Benelux-landen. Het wachten zou slechts nog zijn op een beslissing, inzake de kwestie aan wie het opperbevel van de strijdkrachten der vijf landen toevertrouwd zou worden. Hoewel de grootste geheimhouding In acht wordt genomen met be trekking tot de coördinatie van de strijdkrachten van de West-Euro pese Unie en de standaardisatie van de bewapening is men de mening toegedaan, nat de besprekingen voldoende gevorderd zün, om de com missie voor de buitenlandse aangelegenheden van de' Amerikaanse Senaat in de gelegenheid te stellen, eenparig een resolutie goed te k'*uren. v iarhü h*» de Verenigde Staten, toegestaan is. zich eventueel bü een militaire alliantie van de West-Europese landen te voegen. Juist op het ogenblik dat 'ons dit bericht uit Londen bereikte werd uit Washington gemeld, dat de commissie voor buitenlandse aan gelegenheden van het Amerikaan se Huis van Afgevaardigden in ge heime zitting een voorstel heeft besproken om haar steun er aan te geven, dat het Congres in beginsel zijn goedkeuring zou hechten aan militaire bijstand van de V.S. aan regionale defensieve overeenkom sten als de Westeuropese Unie. Dit voorstel gaat belangrijk vér- der dan de gisteren aangenomen Senaatsresolutie om een dergelijk advies aan de president uit te brengen. De Belgische minister van Oor log had het eveneens over dit vraagstuk toen hij verklaarde, dat het Belgische leger niet sterk ge noeg is om de veiligheid van het land te waarborgen. Het land, zo zcidc liü. behoorde ingevoegd te worden in een wijder internatio naal defensie-systeem. Wat betreft de Amerikaanse wapenleveranties aan Noorwegen en Denemarken heeft het Ameri kaanse departement van buiten landse zaken aan de pers een ver klaring verstrekt, waarin gezegd wordt, dat hun verzoek om wapens door de militaire autoriteiten in overweging wordt genomen. Ook in de twee andere Scandi navische landen bespreekt men de defensie-vraagstukken. De Zweed se minister van Oorlog verklaarde: .Indien wij alle poorten tot Scan dinavië afsluiten, zouden wij een kans maken, niet bij een derct* wereldoorlog betrokken te wor den." Het Finse parlement sprak zich in een vertrouwensvotum met 81 tegen 60 stemmen tegen het be leid van de communistische minis ter van Binnenlandse Zaken Yrjoe Leino uit. Op grond van dit re sultaat impliceert de grondwet het aanbieden van het ontslag van Leino, de .sterke man' der com munisten. (Van onze Haagse redacteur) Sedert enkele weken gaat het hardnekkig gerucht, ook ln som mige hl "*"*1 verschenen dat dis tributie van tabak en sigaretten binnenkort zou worden opgeheven. Reeds had men ons ten departemen- te verzekerd, dat deze geruchten vojkomen uit de lucht gegrepen wa ren. Ten oven loede hebben wij ons nog cewenil tot de secretaris van de vakgroep sigarettenindustrie mr. W. J. Vroom die ons mededeelde dat hem van een maatregel in die geest niets bekend is. Bij al deze geruchten is de wens ongetwijfeld de vader van de ge dachte, zeide de heer Vroom. Ook de secretaris van dc vakgroep Kerf- tabakindustrie sprak deze geruch ten tegen.. Er is ongetwijfeld een toestand ontstaan waarbij de ver houding tussen het aanbod vah si garetten en tabak of shag scheef is getrokken door de te grote produc tie welke men vorig jaar heeft toe gestaan zo zeide deze zegsman, doch dat men een oplossing zal zoe ken door een gehele of gedeelte- lijke opheffing van de distributie Van deze artikelen is geheel onjuist. Er wordt zelfs n.iet over gesproken. Melkhandelaren zijn het niet eens Dè beide confessionele bonden van Nederlandse, melkhandelaren hebben minister Dïansholt laten weten, dat zjj geen verantwoorde lijkheid dragen voor de inhoud van stukken, adressen en telegrammen van de Federatie van IMelkhandela- ren-Organisaties. Zii kunnen ook niet staan achter de inhoud van fict telegram, dat gisteren van Utrecht Uit door do Federatie aan de minis ter werd gezonden. Beide bonden stellen zich op hpt standpunt, dat het gewenst is de melk vrij te geven van distributie. Zij willen echter in geen geval de revolucionnaire weg bewandelen. De ministers Lieftinck' en Götzen zijn vanmorgen in Batavia aangeko men. De heren'Neher, Abdoelkadir. Spoor, Pinke en Idenburg waren om. ter begroeting aanwezig. Veer tien dagen zal het bezoek duren, zei minister Lieftinck. Weerbericht KOUDE NACHT Weersveru achting, geldig tot Zater dagavond: Koude nacht met weinig wind en plaatselijk nacht vorst. Morgen overdag enkele overdrijvende wol kenvelden met droog weer en on geveer dezelfde temperatuur als vandaag. Zwakke tot matige wind uit richtingen tussen West én Noord. 22 Zon °P 4 onder 20.37; maan op 20.26, onder 4.10. OOSTENRIJK IS ZIJN BEZETTING MOE Betaal zelf uw bezettingskosten in dit land dit is de samenge vatte Inhoud van een nota die Oos tenrijk aan de vier grote bezettings mogendheden heeft gezonden. In ae nota wordt betoogd, dat een langer voortduren van de bezetting noch in het belang van Oostenrijk Is, noch in dat van dc wereldvrede. Daarom wordt de Grote Vier ver zocht. zelf de onkosten te dragen van Oostenryks bezetting. Dodelijk ongeval met grijpkraan Bji de gasfabriek te Gorinchem heeft zich Donderdagavond een on geval voorgedaan, dat aan de 23- iarige A. Lommerse het leven ge kost heeft. De tongeman wilde met een griipkraan een ilzeren bootie te water laten. Hri ging daartoe in het bootje zitten, toen op onverklaar bare wiize de griipkraan naar be neden stortte en het hoofd van de Gorinehemmer greep. Het slacht offer moet op slag dood zijn ge weest. Als tragische bijzonderheid moet worden vermeld, dat de va der van het slachtoffer van het ongeval getuige was. Dc Sowjet-Unie heeft de Britse eis tot betaling van schadevergoe ding wegens het verlies van levens bij de bptsing bij Berlijn tussen het Britse vliegtuig en de Sowjet-jager van de hand gewezen en tegelijker tijd een tegeneis ingediend De Britse regering zal dit tegen- verzoek van dc hand wijzen, zo wordt te Londen uit goedingelichte bron vernomen. Bevin weigert deze zaak als afgedaan te beschouwen en is voornemens nogmaals op schadevergoeding aan te dringen. Londen denkt er ernstig over. het geschil voor de internationale rechtbank van Den Haag te bren gen. zo het op nieuwe weigering stuit. In Engeland arriveerden acht Tsjechische vluchtelingen, die recht streeks van Tsjechoslowakije naar Groot-Brittanntë gevlogen waren. De politieke vluchtelingen ontsnap ten in een tweemotorig toestel van de Tsjechische luchtlijn, welk toe stel zii hadden geleend". De mees te vluchtelingen zün vroegere pilo ten van de R.A.F. waarvan er. vijf met Engelse meisjes getrouwd zijn. die reeds eerder uit het land waren gevlucht. De president van de Amerikaanse Westinghouse Electric Corporation, Robertson, heeft te Madrid voorlopi ge besprekingen gevoerd over een crediet van 30 millioen dollar be stemd voor electrlficatie van de Spaanse spoorwegen. In de loop van de dag werd Robertson ontvan gen door Franco. jGraaf Bernadotte (Zweden) UNO-bemiddelaar in Palestijnse oorlog VIERDUIZEND man troepen van de Haganah. ingesloten in de Joodse wijk van Jeruzalem hebben aanvankelijk was bericht dat zij zich reeds aan de Arabieren zouden hebben overgegeven niet ge schroomd de strijd aan te binden met een Arabische troepenmacht van veertigduizend man. En alsof deze overmacht nog niet groot genoeg is, komen uit de richting van Jericho voortdurend versterkingen voor het Arabische legioen het land binnenstromen. Aan Arabische militaire zijde is men van oordcel, dat Jeruzalem binnen 24 uur in Arabische handen zal vallen. De Veiligheidsraad is overeenge komen tot bemiddelaar der Ver enigde Naties in de Palestijnse oor log de president van het Zweedse Rode Kruis, graaf Folke Bernadot te, te benoemen. De wapenstil standscommissie heeft echter laten weten, dat niet meer kan worden voorkomen, dat de Arabische strijdkrachten het Arabische ge bied van Palestina bezetten en dat slechts met de meest krachtige di plomatieke of militaire actie voor komen zou kunnen worden, dat„zij ook gedeelten van de Joodse zone bezetten. In de haven van Beiroet ging de Libanese politie aan boord van het Amerikaanse schip „Marine Carp" om de Joodse passagiers van boord te halen. De politie beval de opva renden de koffers te openen en identiteitspapieren te tonen. De ba gage van diegenen, die niet snel ge noeg aan 't bevel gevolg gaven, werd opengesneden. Door middel van luidsprekers werd de jongemannen, op wier paspoort als bestemming Palestina stond aangegeven, gelast zich naar een kant van het schip te begeven. Deze groep moest al haar hebben en houden bijeenbrengen en werd vervolgens naar een deti- neringskamp gebracht. Volgens een officieel communiqué „brengen zij de veiligheid van de Arabische le gers in gevaar." Haganah-vliegtuigen hebben Don derdag een aanval gedaan op Ara bische stellingen in Samakh, aan de Zuidrand van het meer van Galilea. Samakh ligt dicht by de grens tus sen Palestina en Transjordanië. Vier Spitfires van de RAF heb ben Donderdag laag ovbr Tel Aviv gevlogen, terwijl het de schijn had of ze een aanval deden op de stad. Volgens het Joodse militaire hoofd kwartier heeft deze vlucht, op een ogenblik dat Tel Aviv aan lucht aanvallen blootstaat, grote erger nis gewekt. W Thomassen te Zaandam geïnstalleerd „Als Zaandam zelf een burge meester had mogen kiezen, zou de keus geen8' andere zijn geweest". Met deze woorden illustreerde de loco-burgemeester van Zaandam gisteren de instemming die van alle zijden is betuigfl met de bemoeming van de heer W. Thomassen tot bur gemeester van de gemeente, waar van tot voor kort mr. In 't Veld. onze huidige minister van. Weder opbouw. de eerste burger is ge weest. Bij de installatie waren tal rijke autoriteiten aanwezig. Men zag er mr. In 't Veld, prof. mr. Kranenburg voorzitter van de Eer ste Kamer, en voorts waren er na tuurlijk leden van de Tweede Ka merfractie van de Partij van de Arbeid. De tweede etanne van de ronde van Belgie van Blankenberehe naar Bergeji (211 k.m.) is gewonnen 1 DE HEILIGE STAD IN VUUR EN" VUM T3T GEEN ISRAËLIETEN, MAAR ISRAELI'S De voorlopige regering van de staat Israël heeft besloten, dat zijn burgers Israeli's zullen heten en geen Israëlieten. De minister van buitenlandse za ken. Mosje Sjertok, deelde als toelichting aan de Hebreeuwse pers mee: Israëlieten was de naam, die gebruikt werd in bij belse tijd. Ons volk is een mo derne natie. PRINSES ELI SABETH. met haar echtgenoot ge fotografeerd na te rugkeer op een Londens vliegveld van het vierdaags Pinkstcrbczock aan Parijsziet cr op dit plaatje niet be paald schuldbewust uitMaat zij wist op het moment dat dc [oto werd geno men ook r\pg niets van dc verontwaar diging die zich van dc Schotse kerk heelt meester ge maakt over dc ge dragingen van het jonge paar in dc Franse hoofdstad Wat is namelijk het gevalDc Engelse kroonprinses en haar gemaal zijn. na Zondagmorgtn tweemaal naar ccn kerkdienst te zijn geweest, 's middags dc paardenrennen gaan bijwonen en hebben 's avonds gedanst in ccn Franse nachtclub. Dit nu aldus dc Schotse dominees, komt niet te pas. Hoewel het programma' voor het bezoek aan Parijs door koning George cn door Attlcc was goedgekeurd hebben dc handelingen van dc prinses, zo beweren dc Schotse predikanten. ..afschuw gewekt bij dc grote massa van dc trouwe onderdanen van Zijne Majesteit Engelse .dominees hebben het voot dc prinses cn haar gemaal opgenomen cn ook dc Fransen verdedigenhet paar ridderlijk ..Waarom zou Elisabeth niet Frangaise met dc Fransen mogen zijn?") maar dit heeft niet kunnen verhin- derendat de Schotten een protcstboodschap naar Attlcc hebben gestuurd. Toen een ambtenaar enige tijd geleden tijdens een treinreis een broodje-met-vlees had gekocht, waarvoor hem te vpcl werd berekend, werd onmiddellijk ccti onderzoek ingesteld. Deze speurtocht bracht aan het licht, dat dc Wagons-Llts een hoeveelheid rantsoenen in bezit had, die niet langs rechtmatige weg was verkregen. Zo beschikte men in zes weken over rantsoenen voor honderdachtduizend eieren. De administra tie bleek geen kans te zien een behoorlijke bonnenadministratie te voeren cn op een gegeven ogenblik waren zelfs vijftigduizend rantsoenen eierenverdwenen. I Naar aanleiding van deze feiten werd een onderzoek ingesteld ten huize van de adjunct-inspecteur van het bedrijf, de heer K., in wiens woning een bedrag van f 60.000 werd aangetroffen, waarvoor hij geen redelijke verklaring kon ge ven. Aanvankelijk trachtte hij zich uit de moeilijkheden te redden, door een verhaal op te dissen, dat hij zijn tas had vefloren cn deze naderhand had teruggekregen, maar er toen een grote hoeveelheid rantsoenen uit miste. De waarheid was dat de coupures werden ver handeld. Als tussenpersoon trad ccn der werksters van de maat schappij op, die gehuwd was met een arbeider. Het feit, dat het ge zin een slaapkamerameublement voor f 3000.- had kunnen aanschaf fen, gaf reeds een aanwijzing, dat men inkomsten had buiten het loon om. Een andere werkster van het be drijf werd gearresteerd juist op het moment, dat zij naar een bruiloft ging. Verder waren tal van personeels leden in de gelegenheid van de le veranciers van het bedrijf levens middelen te betrekken zonder af gifte van bonnen. Deze. werden dan afgeschreven van het tegoed der maatschappij. Gearresteerd en voorgeleid' zijn. behalve personeel der Wagons- Lits* drie kruideniers, een aan tal slagers en de twee werksters. De verschillen van mening in dc Katholieke Volkspartij heb' ben er thans toe geleid, dat het voorlopig Katholiek Comité van Actie in een manifest aan het Nederlandse volk heeft mede gedeeld, dat het m<?t een eigen lijst aan dc verkiezingen zal deelnemen. Dc lijstaanvoerder is dc heer Ch. J. E. M. Welter. Als no. 2 op dc lijst staat dc heer: M. L. F. Bajctto. Het comité noemt in zijn manifest o a dc volgende doelstellingen: dat het zal verdedigen dc zedelijk® grondslagen van de katholieke -gods dienst cn zijn cultuur cn daadwerkelijk het communisme zal bestrijden: dat het krachtig zal streven naar ver hoging van do volkswelvaart; dat het zal trachten een vcrsneldo wederopbouw alsmede ccn rechtvaar dige vergoeding van de oorlogsschado te bevorderen; dat het zal strijden voor ccn actieve gezinspolitiek; dat het zal voorstaan ccn ingrijpendo vermindering van de overheidsbe moeienis in landbouw. Industrie en middenstandsbedrijven en vrije ont plooiing van het particulier initiatief; dat het wenst ccn krachtig cn zelf standig buitenlands beleid, dat Inmen» ging van derden In binnenlandse aan gelegenheden zal weerstaan. dat Nederland cn zijn overzeese ge biedsdelen door een ln moderne vorm aan dc tijdsomstandigheden aangepast werkelijk staatsverband zullen moeten blijven verbonden onder het wezenlijk gezag van de Ndderlandsc Kroon; dat het bestrijdt ccn coalitie tussen K V.P. cn partij v d. arbeid op de principiële grond dat de diepste begin selen dier partijen onverenigbaar zijn; dat het de coalitie ook op practlreho gronden bestrijdt omdat zij geleld heeft tot morele en materiële ellende voor ons volk en do K V P. belemmert in do daadwerkelijke uitvoering van haai program tot schade van dc belangen der volkeren van het Koninkrijk Het comité stelt zich op het stand punt. dat z|jn doelstellingen hartelijke instemming hebben van duizenden ka tholieken cn dat de huidige leiding der K.V.P niet bereid ls dc voorstanders van deze doelstellingen gelegenheid tc geven aan hun zienswijze langs demo cratische weg In colleges uiting tc geven. Het manifest ls getekend door Ch. J. E M Weiter. voorzitter; vice-vooi'ztt- tcr M. L F. Bajetto; secretaresse mej. J. E. van Ravesteyn. De Amerikaanse luchtmacht heeft bekend gemaakt, dat van bases in dc VS uit bijna elk strategisch doel. waar ook ter wereld, gebombardeerd kan worden. Een non-stop oefcnvlucht over 12.800 km van ccn B-36 supcr-bommcn- werper zou deze veronderstelling heb ben bewezen. Het bloemen-confiict duurt voort Het conflict in de bloemenhandel over de doorberekening van de ..yeilingkosten" (lees omzetbelas ting) duurt voort Weliswaar wer den gisteren op de beide veilingen van Aalsmeer en op die van Hon- selersdijk, Hilversum en Nijmegen alle aangevoerde bloemen verkocht, maar op de specifieke veiling van bolgewassen en buitenbloemen te Rijnsburg, waar de meeste venters uit de grote steden de normale af nemers plegen te zijn, werd niets omgezet. Ook op de veilingen te Utrecht. Berkel en Rodenrijs lag de handel stil. (Eigen berichtgeving) Mirin Dajo; de Hol landse fakir, die' de laatste tijd in Zwitserland optrad, is verleden week zwaargewond in een ziekenhuis te Ztlrich opgenomen, 'nadat het inslik ken van eeh 40 centimeter lange degen een ernstige kwetsuur aan zyn slokdarm tengevolge had gehad, waar door Mirin Dajo een operatie moest ondergaan. Zün toe stand liet zich daarna vrij ernstig aanzien, maar heeft later een wending ten gunste genomen. Het inslikken van de degen was een experiment, waar mee Mirin Dajo de „overwin ning van «le geest over het lichaam" wilde demonstreren Het voorwerp zou zich name lijk, zo beweerde hij, in zijn lichaam oplossen. Het gevolg van deze gevaarlijke proef was, dat het staal zich door de slokdarm boorde, hetgeen zware bloedingen veroor zaakte. Een dergelijke verwonding is in meer dan de,helft van de ge vallen dodelijk. Tijdens het tweedaags verblijf in het ziekenhuis dat aan de operatie voorafging, bleef Mirin Dajo bij kennis een bewjjs voor de wils- Op het Ere veld te Scmarang herdacht 2—6 R.I.. dat huiswaarts gaat keren, zijn doden. Een laatste eerbiedige rondgang langs de graven van hen. die hjer zullen achterblijven. Als de tekenen niet bedriegen, zullen in de niet verre toekomst nieuwe perspectieven ten aanzien van de bestrijding en behandeling van kanker naar voren komen. Deze voor alle kanker-lijders zo bemoedigende Woor den werden gisteren uitgesproken door dr. Brutel de la Rivière, voorzit ter van do Gezondheidsraad, tijdens een persconferentie te Amsterdam over het tc vormen fonds voor dc kankerbestrijding. Zoals men weet zal dit fonds als nationaal huldeblijk worden aangeboden aan de koningin. Tegen deze ziekte is nog geen universele geneesmethode gevon den, aldus* dr. Brutel de la Rivière, doch in de loop der jaren heeft de bestrijding ervan vorderingen ge maakt. Kanker eist bijzondere maatregelen en de behandeling ver eist zeer kostbare installaties. Een wetenschappelijk onderzoek boven dien vereist voor het ontdekken van de oorzaken van de ziekte, de voorkoming en de genezing ervan en voorts dient men te komen tot een vroegtijdige diagnose van kan ker. Irj ons land, waar de kanker bestrijding helaas nog niet zeer ver gevorderd is, bestaan slechts twee kanker-instituten, in Rotterdam en Amsterdam. Het js helaas nog niet zover, dat over kanker alles bekend is, ver volgde spreker. Maar als de teke- geu niet bedriegen, zullen in de niet te verre toekomst nieuwe perspec tieven ten aanzien van de bestrij ding en behandeling naar voren komen. Wanneer het zover zal zijn, is het strikt noodzakelijk, dat de wetenschap zich gesteund weet door een krachtige organisatie, die on middellijk de nodige fondsen kan verstrekken. Mirin Dajo bij een van zijn gevaar lijke experimenten. Hier laat hij zijn borst van zij naar zij met een floret doorboren. wustzijn en tijdens de operatie zelf aanvaardde hg dankbaar de nar cose. Van medische zijde was reeds lang gewaarschuwd tegen de expe rimenten van Mirin Dajo. die een- door Declexca. Hfi lerde de afstand 1 kracht van de fakir maar bjj de 'maal een noodlottige wending zou- af ln 5 uur 43 min. 40 sec. röntgenopname verloor hij het be- den moeten nemen, Tsjang Kai Sjek pleit voor Japan Tsjang Kai Sjek heeft bij het aanvaarden van zijn ambt als eerste gekozen president van China 'een beroep gedaan op de V.N. grootmoe, dig te ziin ten opzichte van Japan en Duitsland. China stelde Japan geen buitensporige eisen, aldus ver klaarde hij in zijn toespraak Jot het parlement. Binnen de door de ge allieerden gestelde grenzen moest Japan toegestaan worden zijn eco nomie op te bouwen zodat het volk een passend bestaan gewaarborgd zou worden. STERK VERGROTE AFBEEL DING van de jubileumspeld, die in omloop zal worden gebracht ter gele genheid van h et Regeeings Jubileum van H M, de Koningin. Dc opbrengst zal geheel ten goede komen aan ccn londs voor dc kankerbestrijding, dat in overleg met de Koningin gekozen is als huldeblijk aan Hare Majesteit. T_J et 1» dus toch zover ga- FJ-korcion: de heren Weiter c.s. komen met een eigen lijst uit. Zelfs de bezwering van Mr. Rom- me. dat. als zij dit zouden doen, het eerste gevolg zou zijn, dat de Pv.d.A. de sterkste partij bij de verkiezingen zou worden, heeft niet mogen baten, de rechter vleugel van de K.V.P. Is afgeknapt. Dat wil natuurlijk zeggen, het eerste begin is gemaakt, want eqrst de stembusultslag zal aan tonen, hocvelen ln de K.V.P. hun conservatieve beginselen hebben laten gaan boven de eenheid ln de partij. Het ls mogelijk, dat er vrij wat van dezulken zullen zijn. in het bijzonder ls het denkbaar, dat de welbekende opvatting van de lijst aanvoerder over Indonesië nogal wat aantrekkingskracht zal blij ken te hebben. Wij weten echter niet, of er nu een extra groot ver lies voor de K.V.P. zal zijn, gezien het feit, dat, naar onze mening, vele leden van die partij, die hot speciaal met do Indonesische poli tiek oneens zijn, toch reeds hun stem elders, d.w.z. bij de A R. zou den hebben ondergebracht. Een feit blijft het echter natuurlijk, dat de nieuwe eigen lijst hun de afval heel wat gemakkelijker maakt Iedere partij staat aan afschel- dingen van kleinere of grotere groepen voortdurend bloot. Maar deze kans bestaat natuurlijk in het bijzonder, wanneer het een partij betreft met een speciale rell- gieuse binding ln een tijd, waarin tegenstellingen van heel andera aard de politiek beheersen. Daar staat echter tegenover, dat zo'n partij er dikwijls haast onbegrij- pelljk lang ln slaagt om aan de Interne spanningen het uitbarsten te beletten. De politieke organi satie van de Nederlandse Katho lieken eerst in dc Staatspartij en na de oorlog in de Volkspartij ls van dit laatste, laten we zeggen sinds 1918, juist een treffend voor beeld. Voor de hele politieke sfeer ln ons land achten wij deze afschel- ding Intussen een winst: hoe dui delijker de scheidingslijn tussen progressief en conservatief komt te lopen, hoe beter. Nog mooier zouden wij het vinden, wanneer nu ook nog de scheidsmuurtjes tussen conservatieven van libe ralen, antl-revolutionnalren en katholieken huize v/egvielen en er één conservatieve partij ontstond, waarvoor In ons staatsbestel zeker piaats zou wezen. Stikker naar Indonesië Mr D. U. Stikker, voorzitter van de Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie. is heden naar Indonesië vertrokken. Als lid van het college van negen (dat tot taak heeft deel te nemen aan het overleg ter voor bereiding van de ronde-tafelconfe rentie) wenst hij zich te oriënteren betreffende de stand van het Indo- nesigche probleem. Uitstel is geen afstel (Van onze Haagse redacteur) Het wetsontwerp op de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie, met dc voorbereiding waarvan nu al weer meer dan twee jaar is heen gegaan. schijnt Vnet een week of twee op de, griffie van dc Tweede Kamer te zullen aankomen. Dat wil zeggen, datade vraag of nog vóór de verkiezingen dit stuk door do Tweede Kamer kan worden behan deld nauwelijks meer bevestigend kan worden beantwoord, omdat de tijd, welke deze kamer rest om de behandeling van dit ontwerp voor te bereiden thans wel erg krap ia geworden. Een der belangrijkste punten van het program van de regering Beel zal men twee jaar later bü het af-' treden van dit kabinet dan nog niet hebben kunnen realiseren. Sterke Noorse ploeg tegen Nederland De Noorse voetbalbond heeft het volgende elftal samengesteld dat op 29 Mei in Oslo tegen Nederland zal uitkopien: Torgeir Torgensen; Johan Saks- vik en Erik Holmberg: Wllly Sund- blad. Thorbjoern Svendsen en Bjoern Spydevold; Gunnar Thore- sen, Reidar Kvammen, Odd'Wang- Socrensen, Harry Boye Karlsen en Gunnar Dahlen. Twee van dit elftal spelen voor de eerste maal in het Noorse nationale team. nl. de rechtsback Johan Saksvik en de rechtshalf Willy Sundblad. Dit team ls ongetwijfeld het sterkste, dat Noorwegen momenteel kan opleveren en is' voornamelijk samengesteld uit jonge, spelers. Reidar Kvammen is de enige speler van het team, die voor de oorlog in het internationale elftal speelde. De belangstelling, voor de wed strijd in Noorwegen is enorm. Men verwacht dat de 35.000 plaatsbewjj. zen uitverkocht zullen worden. „Verboden te vrijen" Om te verhinderen dat afbreuk wordt gedaan aan de waardigheid van het nieuwe Roosevelt-monu ment te Londen, is het aan paartjes verboden om op het gras aan de voet van het monument te vrijen. Een woordvoerder der Britse re gering deelde mede. dat de (cgcring op grond van vele klachten dit be sluit heeft moeten nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1