Goede plannen van de I.F.L. „Storta" trekt veel belangstelling Wijziging statuten sportstichting? Adler's werk wordt voortgezet In 1947 was de algemene waterstaat van de Eem en beken gunstig Eieren vlogen in het rond AZ en PC-I haalde prachtig op de Redacteur Amersfoort blijft niet achter 2 Vrijdag 21 Mei 1948 STADSNIEUWS Middeloo ook deze zomer vacantie-centrum Een schaal met zoute haring bracht vorig jaar Juli in huize Middeloo aan de Koningin Wil- helminalaan een hele conster natie teweeg. Om de avonddis zaten een stuk of wat Neder landers, waaronder een paar Amersfoorters, verder twintig Engelsen- en een Frangalse. De tafel was sober maar gezellig gedekt en de Amersfoortse le den van de International Friendschip League, die er de gastheren waren, dachten met de zoute haring een prettige, echt Hollandse verrassing op tafel te brengen. De buitenlandse gasten, allen leden van de LF.L., die in dit „Centre" een deel van hun vacantie door brachten, pikten ieder een van de zilverblauwe, druipende dingen aan hun vork en aten. Sommigen met smaak, de meesten met lange tan den. En later in de tuin vertelden de Engelsen ons, diit ze er een beet je griezelig tegen aaa gekeken had den. Nu is die zoute haring allang vergeten. Er waren ook zoveel pret tige en mooie dingen tijdens hun verblijf in Amersfoort, waarin zo'n ongewenste haring al gauw was verdronken. Het Amersfoortse zo- mer-centre kreeg sindsdien een goede naam bij de I.F.L.-leden over de hele wereld. In het laatste num mer van „Friendship News", het I.F.L. orgaan dat in Londen ver schijnt en in twaalf landen wordt gelezen, prijkte zelfs een foto van huize Middeloo. Het bijschrift ont hulde dat gedurende de maand Augustus dit ideale huis met z'n prettig intérieur en z'n ideale tuin weer als „centre" van de League voor ieder I.F.L. lid zal openstaan. In het archief van de secretaris der afdeling Amersfoort liggen brieven waarin nogal enthoqsiast wordt bedankt voor het heerlijk onthaal, dat de schrijvers ervan vo rig jaar in Amersfoort mochten vin den. Enige van hen zien we waar schijnlijk komende zomer weer op Middeloo terug. Elke week kunnen er ongeveer veertig gasten worden geborgen. Behalve* speurtoqhten door Amersfoort en omgeving, wor den ook trips naar Amsterdam, Marken en Volendam en natuurlijk naar Arnhem gehouden. De leiding zal waarschijnlijk berusten bij een academicus, met wie men op het ogenblik in onderhandeling is. Een Ook stamboekkeuringen en concours-hippique Uit de agenda voor de komende raadsvergadering blijkt, dat de ge meentelijke overheid belangstelling heeft voor de van 1 tot en met 4 September te dezer stede te hou den tentoonstelling de Storta. B. en W. stellen namelijk voor de ge meente voor 5000.te doen deelnemen in het garantiefonds. "Wij vernemen, dat ook de provin cie Utrecht voor eenzelfde bedrag in dit fonds wil deelnemen. Efit bewijst, dat deze tentoonstel ling van meer dan plaatselijke be tekenis is. Zij £al dan ook in kwa liteit 4e toets der critiek kunnen doorstaan, temeer waar in het uit voerend comité verschillende des kundigen hebben zitting genomen, wier medewerking een garantie zal zijn voor de kwaliteit van het ten toongestelde. Op het gebied van land- en tuinbouw, van veeteelt, bloemen, fruit en groenten zal hier alleen datgene worden geëxpo seerd, dat zowel vakman als leek zal treffen. De.stichting, welke de naam Storta draagt (StiQhting tot het Organiseren van Tentoonstel lingen in Amersfoort e.o.) heeft dan ook geen commercieel doel, doch stelt zich tot taak in Amers foort tentoonstellingen te organise ren, welke op een bepaald terrein voorlichtend zullen werken. Van daar, dat voor iedere te organise ren tentoonstelling een nieuw uit voerend en deskundig comité ial worden gekozen. Voor®de komende tentoonstelling zijn het uiteraard land- en tuinbouw-, veeteelt- en pluimveeconsulenten, die een be langrijke stem in het kapittel heb ben. Zij zal dan ook de bezoekers een indruk geven van de vorderingen, welke op agrarisch en industrieel terrein zijn gemaakt en tevens la ten zien wat de wetenschap op ver schillend terrein heeft tot stand gebracht. Voor dit laatste zal voor al de inzending van het instituut voor moderne veevoeding De Schothorst te Hoogland, van- belang zijn. Op de Storta zullen ook stam boekkeuringen voor paarden, rundvee. Varkens en schapen wor den gehouden. Voor 4 September staat een groot nationaal concours hippique op het programma. nieuwe noot in dit veeltalige va- cantie-liedje is de cabaretgroep, die in de loop van het jaar ontstond uit de plaatselijke afdeling en inmid dels flink uit de kluiten is gewas sen. Deze amateurs werken aap een vlot en passend programma, waar mee de buitenlanders zullen wor den verrast. En dat in 't Engel# natuurlijk! Geringe bezwaren van Gedeputeerde Staten Gedeputeerde staten hebben het gemeentebestuur van Amersfoort, naar aanleiding van do aan dit col lege ter goedkeuring ingezonden be sluiten inzake de oprichting van de Amersfoortse Sportstichting ver zocht enkele wijzigingen van de voor deze stichting vastgestelde sta tuten nader in overweging te wil len nemen. De directeur mag zonder enige beperking opdracht verlenen tot het doen'van uitgaven tot bedragen van 1.000.—, terwijl het bestuur mach tiging van het college nodig heeft voor aankopen tot bedragen boven 500.Daar de directeur nooit meer hoeveelheid mag hebben dan het bestuur en dit ook meermalen voor uitgaven tot bedragen van minder dan 500machtiging van het college nodig heeft, komt het gedeputeerde staten nodig voor dat het bedrag van 1.000.wordt ge wijzigd in 500.— en dat dit lid wordt aangevuld met een bepaling waaruit blijkt, dat de directeur slechts binnen de grenzen van de door de raad goedgekeurde begro ting der stichting en nadat het be- stuyr in de daartoe strekkende ge vallen de vereiste machtiging of goedkeuring heeft verkregen, be voegd is een opdracht tot het doen van uitgaven te verstrekken Het woord „overige" in artikel 13, 6e lid, maakt volgens gedeputeerde staten de veronderstelling mogelijk dat de directeur, van wie in de -voorgaande leden van genoemd ar tikel sprake is, behoort tot het tij delijk en los personeel, zij geven daarom in overweging het woord „overige" te doen vervallen. Wat betreft de regeling van de rechtspositie van het in dienst der stichting zijnde personeel, veronder stellen gedeputeerde staten, dat het de bedoeling is die rechtspositie vast te stellen in overeenstemming met de regelingen voor het gemecn- tepersoneel. Dit ware naar het oor deel van gedeputeerde staten tot uitdrukking te brengen in het 7e lid van artikel 13. Tenslottè merken gedeputeerde staten nog op, dat in de statuten wordt gesproken van „uitgaven". Daar hier sprake is van het optre den van de gemeente als kassier voor de stichting wensen gedepu teerde staten het woord „uitgaven" te doen vervangen door „betalin gen". Het wil B. en W. voorkomen, dat de door gedeputeerde staten voorge stelde wijzigingen in de statuten der Amersfoortse sportstichting zon der bezwaar kunnen worden over genomen. Christen-onderwij zers. vergaderden De Vereniging van Christen-on derwijzers aan Overheidsscholen, die zich belast met het geven van godsdienstonderwijs vergaderde Dinsdag te Amersfoort. Uit het jaarverslag bleek, dat in 1947 41 donateurs zijn ingeschre ven. Daar tegenover stond, dat 85 leden, voor het grootste deel dona teurs, moesten worden afgeschre ven, zodat het nieuwe jaar begon met 831. Aan negen leden kon weer man daat tot het geven van godsdienst onderwijs namens de VCOO wor den uitgereikt. Als bestuurslid werd herkozen de heer C. M. van der Poel te 's-Gravenhage. Tot bestuursleden werden gekozen L. J. Visser to Pernis en T. van Buul te Arnhem. De heer A. J. Huyskens te Amers foort en de heer B. H. Brouwer te Erica werden benoemd tot plaats vervangende bestuursleden. Noteert JJ even GRAND: De Waternymph (geprol.) 14.30, 18.45 en 21 u. Zo. 14. 16.15 18.45 en 21 u. CITY: Hoogste Roem (18 jr.) 14 30 18.45 en 21 u„ Zo. 14. 16.15, 18.45 en 21 u. REMBRANDT: De brandklok luidt (14 jr.) Vrij. en Zat 14.30. 18.45 en 21 u. Overige dagen 14.30 en 20 u.. Zo. 14, 16.15, 18.45 en 21 u. 21 MEI: Federale Wereldregering dhr J. P. Kremers over „De enige uitweg", Regentesselaan 21. 20 u. 22 MEI: Jubileum propaganda op tocht. A. B. v. L O. Toneelver. „De Diesel" met ,,'t Paard v. Tro- je", Amicitia, 20 u. Feestavond E.H.B.O. Acad de Danse, 19.30 u. Feestavond E.V.C. met Willy Al fredo's Variété. Markthal 20 u. D'OUDE LANTEERN: Herden kingstentoonstelling Chris Lanooy lm. 6 Juni. Geopend dagelijks 10—12, 14—17 u. Zon- en feest dagen van 1417 uur. DANCING VAN T HUL: Zat.. Zon. en Woensd. dansen, 20—23 uur Zond. mid. 1518 u. (Orkest „The Rhythm Specials") DANCING d'ORANJEBOOM: Zal, Zon. en Woensd dansen „STICHT5E HEUVEL": Zaterdag en Zondagavond en Zondagmid dag dansen (The Red. White and Blue gang). i i In de onmiddellijke nabijheid van het bekende Amersfoort se Zieken* annex rusthuis ..de Lichtenberg"aan dc Utrcehtsewcg. is door de Dienst der Genie 0[j een ddtl van het oefenterrein „dc Vlasakkers", een Militair Sanatorium in aanbouw In het Sanatorium, dat grotendeels bestaat uit Zweedse Barakken, wordt thans reeds een 130 tal Militaire t.b. patiënten verpleegd, terwijl tegen het cindf des jaars, wanneer alle thans in uitvoering zijnde werken gereed zijn, rond 250 patiënten zullen kunnen worden verpleegd. Dc resultaten van dc onder dc leiding van Militaire longspecialistcn gevolgde therapie blijken reeds thans 'indeze zocr gezonde omgeving uitermate gunstig. Op dc foto onder meer een drietal Belgische Gcnic-Offlciercn. dat ter gelegenheid van de herdenking van het 200-jarig bestaan van het Wapen der Genie een bezoek aan ons land brengt tijdens een excursie voor het Militair Sanatorium. (Foto Stakenburg) Zwemlessen voor invaliden Door een aanbod van de directie van Pesie's bad is het voor het be stuur der afdeling Amersfoort van de Algemene Nederlandse Invaliden Bond mogelijk voor zijn leden gratis zwemlessen te organiseren. In Amerika bereikte men met zwem lessen voor invaliden prachtige re sultaten. De ANIB organiseerde trouwens in andere plaatsen van ons land reeds zwemlessen. Op bepaalde uren zal het dus nu ook in Pesie's bad te Amersfoort voor de invaliden mogelyk zijn zich in de zwemkunst te bekwamen. Z\j die voor deze zwemlessen, die op bepaalde uren zullen worden gehou den, belangstelling hebben kunnen dit kenbaar maken aan Banka- straat 50. tel. 5805 en VV. van Me- chelen8traat 2. Er was een lege stoel op het stadhuis We hebben om ons zelf te troos- ten nooit erg willen geloven in het voor ons nogal pijnli/ke verhaaltje, dat het merendeel van dc krantenlezers eerst de burgerlijke stand en dan dc advertenties leest om tenslotte, als er nog tijd overblijft, via Ketelbinkie en het feuilleton misschien ook nog eens aan stad-, land- en wereldnieuws toe te komen. Voor hen. die hun krant wel op die manier verorberen, staat er vandaag belangrijk nieuws in hun „hoofdartikel"en wel onder het hoofd „Getrouwd". Volgens diegenen is immers voor een krant het allerbe langrijkst de man. die op het gemeen tehuis dc burgerlijke stand samenstelt en aan dc pers overhandigt. De amb tenaar. die dat hier in Amersfoort in derdaad zo tot aller tevredenheid doet. ontbrak gisteren en vandaag achter zijn altijd keurig opgeruimd bureau en wij namen het dagelijkse briefje van een andere ambtenaar in ontvangst. De burgerlijke stand-redactëur is gis teren n.l. getrouwd en de namen van het paar vindt U vandaag in Uw on ontbeerlijke rubriek: C. v. d. Craats en A. Viscc. We hebben gisteren even bij het stadhuis staan kijken toen dc trouwstoet arriveerde. Zij was in 't wit en hij ooh zeergekleed. Een mciske en een jongskc in 't blauw droegen dc sleep toen zij langs het personeel schreden. Een stoet lachende familie leden vulde dc trouwzaal toen de chefs van dc bruidegom, de heren A. f. Bruijnoogc en H. Th. dc fong, het hu welijk voltrokken. „Onze belangrijkste redacteur" dachten wij stilletjes. voor velen althans". En wc besloten hem na zijn wittebroodstijd namens alle lezers hartelijk te feliciteren. Burgerlijke Stand 20 Mei 1948 Geboren: Herman, z. v. G. Boode en H. J. Elzenaar: Francisca Maria, d. v. H. van der Heiden en J. F. W. S. van Kalleveen: Herman Antoni- us, z. v. P. W. Sleunnk en E. C. Hagen. Ondertrouwd: J. Fortuin en A. E. Grendel; E. G. J. Koot en P. de C^cs; A. W. van Oosten en B. Al- bers; A. Veldhuizen en W. Donker; J. van Kerkhof en P. J. van Raaii; J. M. Peper en A. J. Kuipers; G. J. Adam en L. C. Meijler. Gehuwd: J. C. Tietema en A. de Groot; A. M. Veenendaal en M. Boon; J. van den Hoek en R. A. Runia; C. de Gans en A. Lappain; C. van de Craats en J. A. Visee. Overleden: Sophia Hoogland, echtg. van Jacobus Kok, oud 63 jaar; WUhelmina Geertuida, de ^Veijer, oua 7 dagen. Lezingen over de individual-psychologie De Nederlandse Werkgemeenschap voor Individual psychologie schrijft ons: Vele Amersfoorters zullen zich de voordrachten van Prof. Adler herinneren die hij in Sierkunst hield of op de school van Wijsbe geerte. Op zijn levendige en pittige wijze vertelde hij van zijn leer, de individual-psychologie en door zijn humor boeide hij zijn gehoor en bracht dit niet alleen tot smakelijk lachen, maar ook tot nadenken en levensaanvaarding. In '70 geboren was hij in en na de le wereldoorlog in volle kracht cn is te Wendh voor velen een red der geweest in geestelijke nood. Helaas is hij te vroeg in '37 overle den. Ook nu in onze naoorlogse ma laise missen wij node zijn opwek kende woorden. Zijn werk wordt voortgezet in Holland door zijn leerlingen artsen en onderwijzers, die zijn moedige levensaanvaarding en zijn even nuchter als levens krachtig idealisme trachten door te geven en te vertolken. De individual-psychologie is oor spronkelijk een methode om neu rosen, d.w.z. zenuwziekten te ge nezen. Zij heeft zich echter ont wikkeld tot een leer, die van grote steun kan zijn bij de opvoeding van nerveuze en lastige kinderen en onevenwichtige mensen leert hun moeilijkheden op juiste wijze aan te vatten. Een nadere uiteenzetting daar over kunt U horen in vijf voor drachten van Dr. Ronge, die ge houden worden op de school van Wijsbegeerte gedurende het week end op 5 en 6 Juni. Deze voordrachten zijn bedoeld voor artsen, leraren, onderwijzers, jeugdleiders en voor ontwikkelde leken. Vooral voor de huisarts, wiens succes behalve op zijn grondig me disch weten op mensenkennis berust, is de voordracht van Dr. Ronge belangrijk. Uitbreidingsplan voor Leusderkwartier Bij uw besluit van 29 April 1947, no. 164 werd bepaald, dat de her ziening van het plan van uitbrei ding voor het Leusderkwartier werd voorbereid, zo schrijven B. en W. aan de raad. Dit raadsbesluit, dat noodzakelijk was ten einde te voorkomen, dat eventuele aanvragen om een bouw vergunning. welke strijd opleverden met het in bewerking zijnde plan, zouden moeten wórden ingewilligd, had slechts een werkingsduur van een jaar en is derhalve op 28 April .1. vervallen. Aanvragen om bouwvergunningen als hierboven bedoeld zijn geduren de dat jaar niet ingekomen. Aangezien de voorbereidende werkzaamheden voor de herziening van dit uitbreidingsplan, hoewel zeer ver gevorderd, nog niet gereed zijn, is het nodig opnieuw te beslui ten dat dê herziening wordt uitge breid. Heemraadschap geeft verslag van de werkzaamheden In het verslag omtrent de toestand van de algemene Wa terstaat van het Heemraad schap de rivier de Eem, beken en aankleve van dien ove» het jaar 1947, wijdden de samen stellers, Watergraaf en Heem raden zich vooral aan de bij zondere weersgesteldheid van dit jaar. Er zijn drie records behaald en het jaar is dienten gevolge voor de algemene wa terstaat gunstig geweesK Het aantal van 48 ijsdagen bleef 1 onder dat van het jaar 1789. De vorst drong in het eerste kwartaal van 1947 tot 50 c.M. diepte in de grond door. Het tweede record werd geboekt gedurende de warme droge zomer van 1947. In Augustus noteerde men een onafgebroken periode van 117 zomerse, dagen. Voor een vergelijk met andere ja ren moet men tot 1849 teruggaan. Het derde record lag besloten in de zware regenval in December 1947. Sinds mensenheugenis is op de beide Kerstdagen niet zoveel regen gevallen als in 1947. De wa terstand van de Eem steeg dien tengevolge van 50 cM. beneden NAP op 19 December (Koppel poort) tot 46 c.M. boven NAP op 28 December. Eenzelfde beeld ver- toönde de Barneveldse beek. Hoge waterstanden kwamen trouwens ook voor in Maart van het verslag jaar. Door de vorming van ijsdam- men enz. kon'het water niet vlug genoeg worden afgevoerd. De wa terstand van de Eem steeg toen in drie dagen van 40 c.M. beneden NAP tot 80 c.M. boven NAP. Wat er gebeurde De Moorsterbeek verkeerde ten gevolge van inundatie der Gelder se Vallei in 1940 in een slechte toe stand. In 1947 werd het gedeelte van de uitmonding in het Gelderse Valleikaneal tot even beneden de Moorsterweg zodanig verbreed en genormaliseerd, dat na de zware regenval in December de water, stand niet noemenswaardig steeg Op verzoek van de Provinciale Waterstaat zullen in 1948 voor re geling van de waterstand, drie stu wen in deze beek worden geplaatst. De Luntersebeefc-.werd gezuiverd. Meer dan 8000 Kg. ijzer en steen werd uit de beek opgehaald. Over een lengte van enige honderden meters was de beek geheel dichtge groeid. Waar nodig is de bodem ver breed en verdiept. Meer dan 1500 M3 grond werd verzet. Voor de verbetering van de Leusder Grift en de Kuipersgracht is 7500 M3 grond verzet. Door verruiming van de Mun- nickebeek zijn belangrijke verbete ringen tot stand gekomen waar mede ook het Gelders grondgebied zeer gebaat is. Voor de verbetering werd 2500 M3 grond verzet. Ook de Emminckhuizer wetering en de Modderbeek werden gebaggerd en waar nodig verbreed en verdiept. Aan de drinkplaatsen voor het vee werd bijzondere aandacht besteed. In de Hamersveldse wetering is nabij, de Smousensteeg een nieuwe duiker gelegd. En in Amersfoort? In Amersfoort of in de onmid dellijke omgeving daarvan zijn aan de beken verbeteringen aange bracht. De waterleiding tussen de Lunterse beek nabij de Zwaan straat en de Flierbeek is uitgebag gerd en zijn de waterplanten ge sneden. Bij de Heiligenbergerweg zijn' potten, pannen en andere in de sloot geworpen voorwerpen ver wijderd. Uit de Westelijke gracht zijn tussen de Kamp en «de Stoney- sluis zijn zes vrachten oud roest uit de gracht opgehaald. Uit de Westelijke greaht zijn nabij de brug in de Hendrik van Viandenstraat twee vrach ten oud roest opgediept. De toestand vah het water in de rivier'de Eem was nabij Amers foort slecht en verspreidde een on aangename lucht. Voorbij Coelhorst was het water nog niet helder, doch^van een onaangename lucht was daar geen sprake. Van de kleine Melm tot de uitmonding was het water helder en verkeerde in een goede toestand. Vrouwen graaiden naar kneusjes De wind, die al stormachtiger be gint te worden! kreeg vanmorgen op de hoek van de §nouckaertlaan en de Brouwerstraat vat op een ge laden auto van een eierhandelaar uit Hoevelaken. Een der „eivolle" kisten werd van de wagen gerukt cn kwam met een droevige smak op de straatstenen terecht Er \va- ïcn nog hele eieren bij! Enfin, de een z'n doodOm de ongelukki ge handelaar, die de behouden eie ren uit de struifzee viste, schaarden zich begerige hulsvrouwen met tas sen en 'schaaltjes, die op de gebar sten en gebroken exemplaren aas den.*,, Vóóruit, vis maar mee", zei de handelaar en daar kropen ze op elkaar, graaiend en grissend, de gele vingers zo nu en dan schoon- vegend aan schort of jak. Onder de bedrijven kwam de verkeerspo litie aan razen om4 de schuldige te bekeuren en bet straatgedeelte om de gewonden heen af to zetten. Maar de wind loeide vol leedver maak cn de gewonden waren al bij na van de straat'verdwenen Ben beetje jammer voor die ijve rige politiemannen. .Hadden we ook maar een schaaltje meegeno men", zei de een. „Moet je niet zeg gen", zei toen een huisvrouw, ,,'t zijn maar gebroken -eieren'. En haastig greep ze de laatste voor de glimmende politie-laars weg. Uitweg voor perceel aan Krankeledenstraat B en W. brengen om. ter kennis, van de Raad. dat door het aanbren gen van een achteruitgang voor het perceel Krankeledenstraat 24 de be woonbaarheid der woning ten zeer ste wordt verhoogd. De waarde van het perceel wordt als zodanig hoger, zodat B. en' W. menen, dat de extra uitgave van 975 ten volle ge wettigd moet worden geacht Voor de bestrijding van de ge noemde kosten zal een aanvrage tot het verkrijgen van een grondvoor- schot uit 's rijks kas worden inge zonden. Afscheid van 't Tribunaal Aan het slot van de gisteren ge houden (laatste^ zitting van de 5e kamer van het Utrechts Tribunaal, sprak dr. J. H. Schèurer. een kort afscheidswoord, waarin hij er op wees dat deze Kamer aan het eind van haar werkzaamheden is geko men. Maar een slot zonder slot, omdat nog niet alle aangebrachte zaken zijn afgehandeld. Hoe de verdere afwikkeling zal geschieden zal nog nader door dó Regering uitgemaakt worden. Van deze gelegenheid wilde de voorzitter gebruik maken om zijn medeleden te danken voor de toe wijding en accuratesse, waarmede zij zich van hun taak gekweten hebben, in het bijzonder voor de grondige studies van de dossiers, waarbij er steeds naar gestreefd werd de juiste motieven te vinden, welke de delinquenten tot hun ge dragingen hebben geleid. Het Tri bunaal aldus mr. Scheurer heeft gestreefd naar een objectieve behandeling van de zaken, zonder zich door politieke sentimenten te laten meeslepen. Aldus heeft het Tribunaal in de bescheiden om vang van zijn taak, het zijne bij gedragen tot herstel van de in de achter ons liggende jaren verstoor de rechtsstaat in ons vaderland. Bellamy-landdag op Birkhoven Op 22 Mei zal de vijftigste sterf dag van de Amerikaan Edward Bellamy wordey herdacht in de algemene vergadering van de In ternationale Vereniging Bellamy, die op deze dag jn Amsterdam wordt gehouden. Ook de op 13 Juni in het open- luchtheater „Birkhoven" te Amers foort te houden landdag zal aan Bellarpy gewijd zijn. Individual-psychologie in Amersfoort De Nederlandse werkgemeen schap voor Individyalpsychologie houdt op 5 en 6 Juni een weekend in de Internationale school voor Wijsbegeerte te Amersfoort. Op de eerste dag spreekt mevr. I. J. de Vries over „Individual psycholo gie en het gezin" en de heer G. H van Asperen* over „Individualpsy- chologie en de school". Zondag houdt dr. P. H. Ronge een inlei- idng over „Individualpsychologio en de arts". Dr. A. Muller spreekt over „Philosophische grundlage der individualpsychologie". Ons dagelijks te veel In de Utrechtsestraat ging ie mand op de bon egens overtreding van het stopverbod. Een Amers- foorter, die een persoon ouder dan tien jaar achter op zijn fiets mee voerde, kreeg eveneens een proces verbaal. Zwemmen J I Robben gingen toch met de eer strijken AZ en PC I-heren speelden een goede wedstrijd tegen de Robben, die in de competitie één klasse ho ger is ingedeeld. Achterspeler Butzelaar is een aanwinst voor het Amersfoortse teatn. Zijn sRel is beheerst en zijn opstelling knap. Doelverdediger Frits Weyschedé heeft voldaan en verrichtte'aardige dingen. Het wa ter bleek te koud voor hem te zijn, waardoor hij enige minuten voor het einde zijn doel moest verlaten. Hij werd vervangen door speler Henk de Jongh, die zich meester lijk van zijn taak kweet. Gerty Mos terd had het af en toe te kwaad met Jan Stender. Laatstgenoemde is zeker niet meer op zijn plaats in het eerste zevental van de Robben. Invaller Kuis deed het schitterend en maakte enige fraaie doelpunten, welke getuigden van een uitste kende kijk op het spel. Smeitink, Theo Mosterd en' Henk de Jongh, speelden een goede partij. Direct na de aanvang ontstond er verwarring in de A.Z. en P.C. achterhoede. Henk de Jongh ver giste zich en duwde de bal in eigen doel. (01). Hierna komen enige aanvallen van de Amersfoorters. Gerty Mosterd werkt zich tot twee maal toe door de achterhoede van de Robben en bekogelt met venij nige schoten het Robben-doel. Doelverdediger Rohner is echter telkens op zijn plaats -en redt op bewonderenswaardige wijze. Hier na brengt Kuis de stand op gelijke voet door het leder vlak langs .Jan Stender en keeper Röhner laag in te schieten. (11). Even voor de rust profiteerden de Robben wederom van een fout in de achterhoede en maakten er 12 van. In de tweede helft zijn Jan Stender en Gerty Mosterd voortdurend met' elkander op on reglementaire wijze in duel, waar aan de scheidsrechter een einde maakt door beide spelers voorlo pig -uit het water te stttren. De Robben komen nu sterk in de aanval en maken kort na elkander nog twee doelpunten (14). A.Z. en P.C: komt nu op toeren en Kuis en Smeitink nemen ieder nog een mooi doelpunt voor hun rekening (34). Wim Mosterd bezorgde AZ en PC-2 de zege De eerste aanval in de wedstrijd A.Z. en P.C.Robben 2 (heren) werd opgezet door A.Z. en P.C. en besloten met een schot van Hoegen, waaruit een comer ontstond. Dc bal werd door de Robben-achter hoede wederom naar voren ge werkt. De Amersfoorters bleven echter aanvallen. Aan beide zijden werd veel en Snel gezwommen. Enige malen zien de Robben kans om jloor te breken tot vlak voor keeper Ter Weel, die telkens mees terlijk wist te redden. Toch blijft de druk op de Robbenveste aanhouden. Jan Mosterd plaatst op een gege ven moment de bal by Hardebol, die A.Z. en P.C. de leiding bezorgt. Met deze 10 voorsprong gaat de rust in. Na de hervatting ziet de Robben- mldvoor vrij spoedig kans om er 11 van te maken. De strijd gaat gelijk op en er wordt hevig gevoch ten om het winnende doelpunt» De dertienjarige Wim Mosterd ont vangt het leder uit eén vrije worp, bedenkt zich geen ogenblik cn ver rast met een hard schot de doelver dediger van de Robben. Stand 21 voor de A.Z. en P.C., waarin geen verandering meer komt. AZ en PC-dames hadden geen vat op Robben Donderdagavond opende de A. Z. en P. C. het waterpolo-seizocn in Pesie's Bad met enkele wedstrijden tegen de club van Jan Stender, de Robben uit Hilversum. Het eerste dames-zevental van de groen-witten moest in haar Hilver- sumse zusters over de gehele linie zijn meerdere erkennen. De Amers foortse achterhoede kon de vele aanvallen van de Robben-dames niet verwerken en faalde hopeloos. De enige die zwom en het gehele middenveld 'voor haar rekening nam, was Bep Buket Midvoor Greetje Smink kreeg te weinig bal len taegespeeld om er iets van te maken. Bij de Robben was het heel anders gesteld. Onophoudelijk werd er gezwommen en kwamen aardige aanvallen tot stand. De zowel links, als rechtshandige speelster. Hennie Dijkstra, \yas de beste van het veld. Zij nam alle doelpunten voor haar rekening. Eindstand 40 voor de Robben. In Uw blad van 22 April las ik de mededeling over operaties tegen hardhorendheid in de keel-, neus- en oorheelkyndigekliniek te Utrecht. Mag ik U meedelen dat wij als Amersfoorters niet naar Utrecht behoeven te gaan om daarvoor ge opereerd te worden. Persoonlijk ben ik in Januari van dit jaar in het ziekenhuis „De Lichtenberg" voor hardhorendheid geopereerd door dr H C Overbosch, uit Amersfoort. Deze geneesheer heeft, naar mij bekend is, in Amersfoort al ver scheidene van deze operaties ver richt. Een oud patiënt TE DEN BURG (Texel) werd de eerste van de zes grote lammerenmarkten gehouden. Als hef schape/feiland van ons land heeft Texel de grootste lam- mercnmackt. Loven en bieden op de markt. Amersfoortse kunstenaars gaan exposeren Het is niet mogelijk gebleken de derde expositie „De Haagse School" in de serie van de „Vijf generaties" dit voor jaar of in de komende zomer te organiseren. De sectie beeldende kunst der Amersfoortse Gemeen schap heeft zich over deze situatie beraden. Om een verslapping in de activiteit op dit gebied tc voorko men is «besloten tot de organisatie van groeps- of individuele exposi ties van de werken van Amers foortse kunstschilders, grafische kunstenaars en/of tekenaars. Voor de bij het Amersfoortse Kunste naars Genootschap en de Amers foortse Schildersgroep „De Ploegh" aangesloten leden zal op deze wijze dus de gelegenheid openstaan om hun laatste werk in het St. Pieter en Bloklandtsgasthuis to exposeren. De eerste expositie hoopt men vol-" gende week Zaterdag te openen. De „Haagse scholl" expositie zal nu in het najaar worden gehouden. Hoogland Uitreiking bonkaarten Maandag 24 Mei wordt een aan vang gemaakt met de uitreiking van de nieuwe levensmiddelen-, ta baks- en versnaperingenkaarten. Alleen zij, die volgens onderstaand schema worden opgeroepen, worden op deze data geholpen. Voor de aankomende week ge schiedt de uitreiking als volgt: Maandag 24 Mei, zij wier naam begint met de letters A tot en niet E. Vrijdag 28 Mei, zü jvier naam be gint met de letters F tot en met H. De Inwisselingsbónnen dienen van de lopende bonkaarten te worden afgeknipt en met de stamkaarten van het gezin te worden overgelegd. De uitreiking geschiedt van 912 uur ten distributïckantore. Voor de anderen wordt de datum van uitreiking nog nader bekend gemaakt. Deze uitreiking geldt uitsluitend voor zelf verzorgers. Burgerlijke stand 2 tot cn met 8 Mei Geboren: Maria Margaretha AicL da Theresia, d v Johannes Elver- ding en Margaretha Heijmeskanip; Hendrikus Cornells, z v Everardus van Westerlaak cn van Hendrika van Daatselaar. Ondertrouwd: Johan van Eijden. cn Maria Issard. Gehuwd: Timotheus van Loenen en Hendrika Houtveen. f.eusden Burgerlijke stand Geboorten: Aaltje van Bokhorst d. v. E. van Bokhorst en van A. Guliker Huwelijk: W. J. de.Vor met D. M. Verbeek, K. Willemscn met A. Ver beek. Stoutenburg Burgerlijke stand Geboorten: Wilhelmus Gerardus Smit. z. v. H. Smit en T. G Kok. Hendrik Bos, z. v. W. Bos en H. A, van de Pol. Huwelijk: G. J Breij met G. A. M. van Burgsteden. A. W Vrijhoef met H. A. vair de Héngel. T. G. van de Hengel met G. A. Vrijhoef, Jubileumnummer van „De Vluchtheuvel" Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Heldring Stichtingen is van „De Vluchtheuvel", welke iede re drie maan'den verschijnt, een ju bileumnummer verschenen, waarin door woord en beeld een overzicht wordt gegeven van het ontstaan van deze zegenrijke arbeid en de lotgevallen van de Stichtingen in deze honderd jaar, niet in het minst in de oorlogsjaren. Ook worden de verwachtingen, die men voor de toekomst koestert kenbaar ge maakt, waarbij men natuurlek zeer hoopt, dat velen in den land© deze mogelijk zuHen maken door een ju bileumgift aan de Stichting te zen den. Voor het buitenland is tevens een Engelse uitgave van' dit num- mor van „De Vluchtheuvel" uitge geven. Protestantse Synode te Buitenzorg Aan de vooravond van de Synode, Zondagavond 30 Mei. zal In de Pro testantse Kerk te Buitenzorg een wijdingsdidpst worden gehouden waarin een' Indonesisch en een Ne derlands predikant zullen voorgaan. De opening van- de Synode ge schiedt op Maandagmorgen 31 Mei met een rede van de waarnemend voorzitter van het Kerkbestuur, Dr M. van der Voet. Tot het bijwonen van deze opening zijn vele autori teiten uitgenodigd. Door de ziekte van Ds van Herwerden zal worden voorgesteld om het presidium van de vergadering in handen te leggen van een commissie bestaande uit de predikanten Van der Voet, Supit, fceers, Kainama en Rasker, die elk een deel van de agenda voor hun rekening zullen nemen. De hoofd schotel wordt gevormd door het ontwerp voor de nieuwe Kerkorde. Ook zal een nieuw Synodaal Mode- ramen moeten worden gekozen. De gehele Synode is tweetalig: Indo nesisch en Nederlands. Een aantal zusterkerken zijn uit genodigd om afgevaardigden te zenden die als gasten de Synode zullen .bijwonen. Het Zendingscon sulaat zal vertegenwoordigd wor den door de zendingsconsul Jhr. Dr U. H. van Beyma.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2