DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Israel staakt het vuren na order van Veiligheidsraad Kanselboodschap tegen het communisme Jeruzalem van drie zijden onder Arabische druk Jij! „Amerika draagt de schuld Indien A ra bieren doorvech ten zal ook Joodse verdediging worden voortgezet Broodrantsoenen voor alle groepen hoger Italië's regering gevormd Getuigenis van de Herv. Kerk Londen zonder stroom Ook Hilversum krijgt binnenkort een zender voor televisie Nu de echte. Maandag 24 Mei 1948 Achtste jaargang, No. 1026 Opgericht door de Stichting ..Het Parool'' - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave.: NA', De Nieuwe P.ers j Redactie en. Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort* (Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. ^Hoofdredacteur: T J< DE BO.ORDER* De voorlopige regering van de staat Israel heeft een voor alle gewapende machten en op alle fronten geldende order „staakt het vuren" uitgevaardigd, die vanavond om 8 uur plaatselijke tijd van kracht wordt. Deze order is gegeven nadat de Veilig heidsraad een resolutie had aanvaard, waarbij de strijdende par tijen in Palestina werd opgedragen, binnen 36 uur de gevechten te beëindigen. Van Joodse zijde is er echter de nadruk op gelegd, dat wanneer de tegenpartij voortgaat met vuren, ook de Joodse verdediging zal worden voortgezet. Wil de tegenpartij het vuren eerder staken, dan wordt ook de Joodse order „staakt het vuren" eerder van kracht. In Tel Aviv verwachtte men niet, dat de Arabieren gehoor zouden geven aan de oproep van de Vei ligheidsraad. Wel wordt er van daag in de politieke commissie van de Arabische Liga te Amman over legd over de order „staakt het vu ren". Egyptische ministers ver klaarden. dat de termijn van 36 uur niet voldoende tijd liet voor volle dig overleg tussen de Arabische staten. Het Joodse aanbod is mee gedeeld aan de Amerikaanse vice- consul te Jeruzalem. Deze neemt de plaats in van Thomas Wasson, cle consul, die Zaterdag, toen hij zich voor een bespreking van het Franse naar het Amerikaanse consulaat begaf, door een Arabische scherp schutter werd getroffen en zo zwaar werd gewond, dat hij later overleed. Verzoek om UNO- lidmaatschap AFP meldt uit Tel Aviv. dat de staat Israël officieel *om toe lating tot het lidmaatschap van de Verenigde Naties heeft ver zocht. De militaire toestand vertoonde Zondagavond het volgende beeld: tegenover een succes van de Haga- nah, 30 kilometer ten Zuiden van Haifa, waar de laatste Arabische sterkte aan de kust, Tanturah, werd veroverd, staat het dreigende ver lies van Bethlehem, waar 90.000 Haganah manschappen worden be legerd door het Arabische legioen, waarmee nu bovendien de uit het Zuiden oprukkende Egyptenaren contact hebben gemaakt. Dit is ook gebeurd tussen de Egyptische troe pen en de Arabische strijdmacht, die nu al dagenlang poogt Jeruza lem te veroveren. De Heilige Stad wordt nu van drie kanten tegelijk aangevallen en in de Joodse wijk zijn de gevechten zo verbitterd, dat huis na huis en zelfs kamer na ka mer moet worden veroverd. De Arabieren schijnen langzaam te vorderen en de mannen van de Ir- goen Zwai Leoemi en de Haganah, opgesloten in de oude stad, vech ten voor hun leven. Reuters corres pondent seint dat wanneer de Ara bische sappeurs in het huidige tem po blijven voortgaan, er over een week in de Joodse wijk geen ge bouw meer overeind zal staan. Elke synagoge is veranderd in een cita del. De leider van de Rode Kruisdele- gatie in Jeruzalem, Jacques de Renier, is Vrijdag in Jeruzalem door Arabieren uit zijn auto ge sleurd. afgeranseld en beroofd van zijn kleren. Daarna liet men hem zijn gang gaan. In Tel Aviv is een Zwitserse Rode Kruis-verpleegster door een Meer voedingsvetten voor de jeugd Met ingang van 5 Juni zal het broodrantsoen voor de leeftijdsgroe pen A. B, C en D. met 100 gram per week worden verhoogd, terwtll voor de B-groep daarenboven nog 400 gram per week extra wordt verstrekt. Pe broodrantsoenen zullen dan per week bedragen: voor personen van 21 jaar en ouder (A-groep) 2200 gram: voor personen van 15 t.m. 20 jaar (B-groep) 3400 gram; voor personen van 5 t.m. 14 jaar (C-groep) 2600 gram; en voor per sonen van 2 t.m. 4 jaar (D-groep) 1400 gram. Bli deze hoeveelheden zijn inbegrepen de op de keuzebori- nen verkrijgbare hoeveelheden brood, of de op deze keuzebonnen verkrijgbare artikelen. Het brood rantsoen voor zuigelingen (E-kaar- ten) zal per 6 Juni met 100 gram worden verminderd tot 800 gram per week. Het rantsoen voedings- vetten wordt voor houders van B en C-kaarten, dus de leeftijdsgroe pen van 5 t.m. 20 jaar. met ingang van diezelfde datum gebracht van 250 op 375 gram per week. Deze verbeteringen zijn te dan ken aan de goede vooruitzichten die de broodgraan- en vetgrondstoffen- posities bieden. Een en ander staat mede in verband met de werking van liet plan-Marshall, blijkens een bekendmaking van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening. Ook Fransen krijgen meer brood Het dagelijkse broodrantsoen in Frankrijk zal dank zij import van Amerikaanse tarwe en bloem verhoogd worden van 200 tot 250 gram. Hiermee wordt weer het peil van tijdens de Duitse bezetting be reikt. Arabische kogel ernstig aan het hoofd gewond. Vier Britse soldaten van de RAF zijn Zaterdagavond gedood toen Egyptische vliegtuigen een aanval deden op de Britse vliegbasis Ramit David, 55 km. ten Oosten van Haifa. Vijf van de Egyptische bommen werpers zijn 'bij deze gelegenheid door het Britse vuur neergeschoten. Dit bombardement schijnt te wijten aan een onnauwkeurigheid van de Britten, die aan alle Arabische re geringen een complete lijst van al le Britse vliegvelden in Palestina had gezonden'. Zij hadden echter vergeten, het vliegveld Ramit Da vid te vermelden. érits-Amerikaanse wrijving Inmiddels stellen Britse en Ame rikaanse diplomaten alles in het werk om de tussen hun beide lan den ontstane spanning naar aanlei ding van Palestina te verminderen. Bevin heeft Zaterdag geconfereerd met de Amerikaanse ambassadeur in Londen, Lewis Douglas, en de Britse minister heeft er de nadruk op gelegd, dat Engeland en Ameri ka niet van elkaar moeten ver vreemden. In Washington geven functionarissen van beide staten toe. dat het Palestijnse probleem wrijving tussen hen heeft veroor zaakt: de Engelsen zijn gebelgd over de Amerikaanse erkenning van Israël, terwijl Amerika de steun die Londen aan de Arabische landen blijft verlenen, sterk af keurt. De Syrische minister van defen sie is Zondag afgetreden. De minis terpresident heeft zijn portefeuille tijdelijk overgenomen. Gandhi's moordenaars deze week berecht Negen mannen, die beschuldigd worden van de moord op Mahatma Gandhi, zullen waarschijnlijk deze week terech* staan. De juiste da tum van het proces is nog een of ficieel geheim. Worden de ver dachten schuldig bevonden, dan wacht hun de dood door de strop. De geheimhouding die wordt be tracht, houdt waarschijnlijk ver band met de vrees voor demon straties. De hoofdbelPiagde is Na- thuram Godse. Compromis tussen liberalen en socialisten Italië heeft sinds Zondagavond een nieuwe regering-De Gasneri. do zesde die deze chr.-democratische staatsman heeft gevormd. Zli be staat uit twintig ministers. Elf van heli zijn christen-democraten, drie democratischs socialisten, twee li beralen. twee republikeinen eri twee onafhankelijken. Graaf Sforza is weer minister van buitenlandse za ken. De nieuwe regering telt drie vice-premiers, van wie Saragat. de leider der gematigde socialisten er één is. Het kabinet wordt vandaag beëdigd, zal Donderdag biieenkomen en op 31 Mei voor het eerst voor het parlement verschiinen voor een votum van vertrouwen. In de tien afgelopen dagen van onderhandeling voor de vorming van dit kabinet ging de strild voor namelijk tussen socialisten en libe ralen over de administratie van de toewijzingen in het kader van hot plan-Marshall. De socialisten wens ten waarborgen, dat de Marshall hulp niet zal worden aangewend voor particulier voordeel van de in dustriëlen. terwijl de liberalen wensten te voorkomen, dat de hulo gebruikt zou worden voor uitvoe ring van socialistische plannen. De Gasperi loste het probleem on door Tremclloni te belasten met de lei ding van de coördinerende subcom missie en de portefeuille van1 indus trie en handel te geven aan een andere socialist, n.l. Lombardo. doch de liberalen een zetel te geven in de subcommissie voor coördina tie van de wederopbouw en het Europees herstelprogram. Michael nu statenloze Ex-koning beroofd van staatsburgerschap Ex-koning Michael van Roeme nië en vier van zijn familieleden zijn door de regering te Boekarest van hun Roemeens staatsburger schap vervallen verklaard. Hun be zittingen zijn tegelijkertijd staats eigendom geworden. Michaels moedor, ex-konlngin Helena, Is een van de vier familieleden, wie het staatsburgerschap is ontnomen. Eehalve een grote hoeveelheid 1u- welen, kostbare schilderijen, iachten en andere voer- of vaartuigen, heeft de Roemeense koninklijke fa milie meer dan honderdtwee en vijf tig duizend hectaren bouwland en bos bezeten, negen-en-twintig kas telen, honderdveertien andere ge bouwen, zestien jachthuizen en on- gever vier millioen aandelen in de belangrijkste Industriële onderne mingen en banken. Nog geen huwelijk Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat de geruchten over een huwelijk van ex^konlng Michael en prinses Anne van Bourbon Par ma prematuur ziin. in zoverre als ex-koning Michael niet voor 15 Ju ni a.s. te Atheno verwacht wordt. „WHEN IT'S SPRINGTIME in the Rockies'Als 't lente is in de Rockies ccn cowboy liedje van zon en bloemen. MEEN NU NIET dat dit onderschrift verdwaald is. Neen. dit plaatje gaat ook over de Rockies. Het enige is. dat het daar wel eens guur is en sneeuwt wanneer eigenlijk de zoele zon moet schijnen. Bovendien lccrt\dit plaatje dat ook in die pastorale streken stedelijke geneugten mogelijk zijn(Dit voor toe- komstige emigranten). Opnieuw zegt Moskou: 5? ■r„jsassas GULLIVER IN GLOUCESTER'. Wandelende als Gulliver door Lilll- put zien wij een jeugdige bezoeker uit Br it stol aan het model-dorp Bourton- on-t he-water (Engeland). Het model-dorp. dat opgericht is in het dorp van dezelfde naam. is gebouwd, op 1/9 van de ware grootte. Het model is een afbeelding van de werkelijkheid met winkelswoningen, boerderijen en zelfs herbergen, zowel als de rivier en de bruggen. Ja, vliegen gaat wel vlugger J~\ E 79-jarige Jacob Lambrcchfs stond Zondag in New York op het punt de eerste vlieg tocht van zijn leven te gaan maken, en niet zo'n kleintje ookn.l. van New York naar Neder land. zijn vaderland. Lambrechts, dis een jaar geleden in New York aankwam vqor een bezoek aan zijn dochter, mevr. Dubois, is tot het besluit gekomen om te gaan vliegen als gevolg van as ervaringen die hij opgedaan had toen hij per boot naar Amerika trachtte te komen. Lambrechts vertrok op 5 Juni 1947 van zijn woonplaats Schoondijke in Zeeland en dacht op 14- Juni uit Rotterdam te kunnen vertrekken. Maar zijn boot ging niet. Hij wachtte toen ongeveer twee weken op de volgende boot. maar toen bleek dat deze geen passagiers mocht meene men. omdat het een vrachtschip was en er geen dokter aan boord was. Twee Nederlandse studenten hielpen hem Sterk verhaal vervolgens om naar Pa rijs te komen, waar hij de Nederlandse consul be zocht. die wist te rege len, dat hij uit Frankrijk kon afvaren. Zijn schip was echter al anderhalf uur vertrokken, toen hij in de haven kwam. Een Franse taxi-chauffeur greep zijn koffer en zette dé bejaarde heer in zijv wagen en reed weg. Maar Lambrechts had geen geld. en toep de chauffeur merkte, dat de portefeuille van zijn klant leeg was, zette hij hem er uit. Twee Franse voorbij gangers namen hem mee naar het hoofdkwartier van het Leger des Heils. Daar wercl passage voor hem geboekt op een schip, dat 2 Juli van Le Havre zou vertrekken. Nadat hij zich te Le Havre bi) zijn schip ge meld had en de haven weer verliet om op de dag van het vertrek te wachten, raakte hij de weg kwijt en wist het Leger des Heils in Le Havre niet meer te vin den. Een politieman bracht hem naar de Nederlandse consul te Le Havre die hem, weer bij het Leger des Heils afleverde, waarna hij tenslotte ein delijk op 2 Juli kon ver trekken. Witte borden - zwarte prijzen Grove winst op servies goed Nu het serviesgoed van de bon is blijkt toezicht op de prijzen niet overbodig te zijn. Op een van de Amsterdamse markten werden borden van 22 cent voor 1.25, ontbijtserviezen van f 14.14 voor 37.50, déjeuners van f 1.13 voor f 3.95 verkocht en nog veel ander serviesgoed ve,r boven de toegelaten prijs. Het verhoor van enkele marktkooplieden wees al spoedig in Zuidelijke richting, waar naarstig speuren aan het licht bracht, dat winkeliers uit Maas tricht en Valkenburg hun winkel voorraad ver boven de winkelprijs aan Amsterdamse zwarte grossiers verkochten. Deze maakten er op hun beurt weer een aardig prijsje voor, door het goed op gefingeerde, facturen aan de marktkooplieden af te leveren. De hoofddaders in dit zwarte bedrijf. M uit Valkenburg en H. uit Amsterdam Werden voor dê officier van justitie geleid. In totaal werd tegen 10 verdachten proces-verbaal opgemaakt. Een grote hoeveelheid serviesgoed is m beslag genomen. Marshall-goederen voor Nederland Zaterdag is in Washington mach tiging verleend voor het verzenden van Marshallgoederen naar Europa ter waarde van zes en driekwart millioen dollar. Op de liist van lan den, die van deze zending profite ren, komt ook Nederland voor: 18.000 ton tarwe en bijna 3% ton proteinevoedsel zijn de goederen die in het kader van deze verscheping naar Nederland worden gestuurd Met Roosevelt konden we WEL praten" De Sowjet-Unie heeft de Verenigde Staten er Zaterdag onverbloemd van beschuldigd de oorzaak te ziin varf de grote meningsverschillen tussen beide landen over de na-oorlogse wereld. Deze nieuwe verklaring over het Russische standpunt werd toegelicht in gedetailleerde lijst van geschilpunten, die ter verduidelijking van Stalin's antwoord aan Henry Wallace i6 gepubliceerd. Na een betoog, dat Amerika schuldig is aan elf feiten, die va riëren van het gebrek aan een Duits vredesverdrag tot aan het falen om een internationale atoom- contróle in het leven te roepen, wordt gezegd: Van alles wat hierover gezegd wordt is duidelijk wie de verant woordelijkheid draagt voor de hui dige staat van de Russisch-Ameri- kaanse betrekkingen. Het is duide lijk, dat de Amerikaanse regering geen leiding kan geven in interna tionale aangelegenheden. Gezegd wordt dat de feiten het betoog van het Amerikaanse depar tement .van buitenlandse zaken weerleggen als zou de aanvaarding van reeds goedgekeurde besluiten voorkomen worden doordat Rus land zich niet inschikkelijk betoont Iedereen weet. dat onder de rege ring van Roosevelt de moeilijkste internationale problemen opgelost werden in volle eensgezindheid tus sen de Verenigde Staten, de Sow jet-Unie en Groot-Brittannië. Sinds Jalta en Teheran, zegt de verkla ring verder, is de houding van de Amerikaanse regering gewijzigd. Zij overtreedt niet alleen de daar genomen besluiten, maar ook die, welke te Potsdam zjjn genomen in aanwezigheid van president Tru man en die door deze zijn gete kend. Verder beschuldigt Tass de Ver enigde Staten er van het handvest van de UNO te schenden en de or ganisatie zelf te negeren. Over het algemeen bevatte de verklaring alle gewone Russische klachten uit de laatste twee-en-een- half jaar. In alle Ned. Hervormde Kerken van Nederland is Zondag een kan selboodschap voorgelezen, waaraan w ijhet volgende ontlenen: Gemeente van Jezus Christus. Temidden van de verschrikkin gen der oorlogsjaren is in verschil lende boodschappen van onze kan sels gezegd, dat de nationaal-socia- llstische levens- cn wereldbeschou wing In lijnrechte strijd is met liet Evangelie valt Jezus Christus. Even klaar en duidelijk moet van de kansels Worden verkondigd, dat ook het communisme, zoals het in onze dagen uit Moskou aan de vol keren wordt opgedrongen cn zich in zijn gewetenloze methoden doet kennen, In lijnrechte strijd is met het Evangelie van Jezus Christus. Zi), die door het communisme bekoord mochten zijn, omdat in hen een drang leeft naar sociale "gerechtigheid, moeten weten, dat het zijn wortels heeft In een vol strekt verwerpelijke leer, waarbij het menselijk willen cn handelen uitsluitend door maatschappelijke krachten wordt bepaald. Zoals het thans optreedt eist het totale gebondenheid aan menselijke machten, welke zich niet onder werpen aan God. maar zich in sa tanische hoogmoed stellen In de plaats van God. Het huldigt, In zijn niet meer van de practijk to schei den leer, ongebreideld .geweld. Met nadruk spreekt de Kerk uit, dat elke totalitaire binding aan een mens of mensen, al zou deze zich in christelijk gewaad vertonen, met even grote stelligheid moet worden verworpen. De Kerk der Hervorming ziet de drang om te kiezen: „Moskou of Rome", als een wereldse verzoe king. De Kerk komt niet op voor men selijke rechten zonder meer, maar boven alles voor het recht Gods en daarin voor het waarachtig welzijn van de mens. Maar zal de Kerk alzo spreken 23 Mei 1948 De De bevolking in het Oosten van Engeland werd gisteravond weer aan de dagen van de Blitz" herinnerd, toen plotseling de electrische centrale stroomloos was geworden. Treinen éh trollybusscn moesten de dienst staken, telefoon en telegraaf functionnecrden niet meer, electrische draaibruggen konden niet meer bediend worden en in de Londcnse dokken kwamen de grote kranen cn laadbruggen tot stil stand. zodat de goederen zich opstapelden. hulsgezinnen die over een electrische kookinstallatie beschik ken moesten genoegen nemen met een half tct - bcreid maal en overal werd koortsachtig ge zocht naar stompjes kaars en zaklantaarns, voorwerpen, die na het beëindigen van de ver duistering in discrcdiet waren geraakt. Duizenden mensen die het weckend in de bad plaatsen aan de Zuid- en Oostkust hadden door gebracht konden niet naar hun woonplaats te rugkeren omdat in Zuid Engeland een overwe gend deel van het spoor wegnet Is geelectrifl- ceerd. De uitzendingen van de BBC moesten geruime tijd worden onderbroken. In de hospitalen moesten de noodcentrales te hulp komenIn ccn ziekenhuis staakten alle aanwezige ijzeren longen de dienst. Vooral i n Londen, maar ook in de steden Norwich, Yarmouth. Southend. Canterbury Folkstone en Hastings waren honderden politie agenten op de been om het verkeer, dat door het uitvallen van de stop lichten geheel in wan orde was gebracht, tc regelen. Er zijn dan ook gelukkig geen ongeval len gemeld. „Sferische aberratie Zeeuwse melkhandel niet achter ultimatum De Zeeuwse melkfederaties, waar in alle melkhandelaren in Zeeland zitting hebben, hebben in een tele gram aan de minister van land bouw. visserij en voedselvoorzie ning. er op gewezen dat de federa ties in Zeeland niet gekend zijn in het besluit van de federatie van or ganisaties van melkhandelaren in Nederland, om aan de minister een ultimatum betreffende de melkdis- tributie te stellen en dat zij een dor- gelijk revolutionnair optreden van de hand wijzen en onder geen voor waarde zuilen uitvoeren. Wel drin gen de Zeeuwse melkfederaties er bij de minister op aan, het vrijgeven van de melk te beVorderen. Vrouw verbetert record in de lucht Uit Palmsprings (V.S.) wordt ge meld. dat miss Jacqueline Cochran Zaterdag het wereldsnelheidsrecord vliegen met 717,8 km. per uur over een gesloten circuit van 2.000 km. verbeterd zou hebben. Het vorige record was 708,1 kmh en werd op 19 Mei 1946 door luitenant J. Han cock van de Amerikaanse lucht macht in een „Shooting star" ge vestigd. gecorrigeerd Philips' experimentele televisie- uitzéndingen vinden nog steeds voortgang. Iedere week worden ei voor enige tientallen technici twee a dfie uitzendingen gegeven door de televisiezender in Eindhoven, over een afstand van ongeveer 35 km. Het televisiebeeld van 567 beeld lijnen wordt uitstekend opgevan gen, en men is over de experimen tele resultaten al zeer tevreden. Na elke uitzending worden er door de televisietechnici rapporten inge diend over-de ontvangstkwaliteit en de lichtintensiteit. Men kreeg deze week zelfs een rapport binnen van een Utrechtse televisie-amateur, de PTT-man Cor Jansen, die er dank zij de verdere voortbeweging der ultra-korte golven bij een egale be wolking, v/aarbij de wolken als „buiskromme" werden benut, in was geslaagd, het beeld op zijn eigen ontvangapparaat op te vangen op«een afstand van 80 km. Binnenkort zal er een tweede Philips-televisiezender te Hil versum worden opgesteld en zal men ook in het Noorden kennis kunnen nemen van dit experiment. Het televisieapparaat zendt 25 Uit Lawton (Oklahoma) wordt door het blad Lawton Constitution gemeld, dat de beruchte Ameri kaanse gangster Jesse James, die op 3 April 1882 door een lid van ziin bende zou zijn gedood, nog in leven is. Het blad verklaart on weerlegbare bewijzen te hebben, dat destijds niet James maar een ander is vermoord. De bende zou besloten hebben dit geheim te houden tot alle leden de honderd jaar zouden zijn gepasseerd of overleden zouden zijn. De oude Jesse is de enige, die fop 5 Sept. 1947) 100 iaar is ge- worden. Hij meent na een advo caat te hebben geraadpleegd over de mogelijkheden, dat nog een ver volging tegen hem wordt ingesteld nu veilig weer te kunnen herrijzen. Vijftig jaar lang heeft hii al tijd nog volgens de Lawton Consti tution als gelukzoeker de wereld doorkruist, overal opduikende vvaar oorlog werd gevoerd. Het nare is, dat al viermaal een Jesse James is herleefd de eerste ln 1932, de tweede in 1934, een derde eveneens in 1934 en nog een vierde in 1938. beelden per seconde uit. Door hel loepassen van de z.g. correctieplaal van Schmidt is men er in geslaagd de televisiebeelden vergroot te pro jecteren, zonder dat dit een te grole stijging van kosten meebrengt. De „sferische aberratie", welke ontstaat doordat de lichtstralen aan de rand van de optieklens sterker worden gebroken dan in het mid den, waardoor alle stralen uit één punt niet in een punt achter de lens samenvallen en een minder scherp beeld doen ontstaan, wordt door deze correctieplaat opgeheven. De uitzendingen die Philips te Brussel heeft gedaan waren zc'n groot succes dat het publiek de deur van de ontvangstcabine ineen- drukte. Het uitgezonden programma is nog van heel eenvoudige aard. Het wordt hoofdzakelijk uit eigen per soneel samengesteld, afgewisseld door enige beroepsartisten, enkele goochelaars, cabaretzangers, decla matoren en orkestjes. Binnenkort zi.in ook buitenopnamen van be langrijke voetbalwedstrijden en his torische gebeurtenissen per televi sie te verwachten. in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en vanuit de belijdenis, dan moet tevens doordringen, dat de christenen zelf zo weinig op do rechte wijze het Woord Gods heb ben gehoord cn beleefd en zo on trouw zijn geweest aan het ware belijden van Jezus Christus, het enige Hoofd der Kerk en de Heer der wereld. Dan zullen zij, die zich gaarne christenen willen noemen, diep verontrust moeten worden wanneer zij verstaan, dat hun in het communisme en in de woelin gen dezer dagen onbetaalde reke ningen worden voorgelegd. Het moet blijken, dat zij die tot do Kerk van Christus behoren, in woord en daad van betere dingen getuigen zijn. Hoeveel onchristelijke leringen cn praktijken worden met de christelijke naam gedekt? Hoeveel bestaand onrecht werd niet gezien of stilzwijgend aanvaard? Hoezeer is men verblind door burgerlijke be houdzucht? Hoeveel tegenstand is er tegen noodzakelijke maatschap pelijke hervormingen Triomfantelijk mag de Kerk door het geloof leven uit de overwinning van Jezus Christus, om zo te zijn één der tekenen van het komend© Rijk. Onvervaard en onverschrokken spreke zij haar woord, omdat zij aller zonde vijand moet zijn. „Een iegelijk, die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid". Daarom spreke zij nieft alleen tegen het communisme, maar evenzeer tegen iedere vorm van samenle ving, waarin de arbeid koopwaar wordt en de mens aan winstbejag is prijsgegeven, ja tegen elke boos heid waarin de zonde van de van God losgeslagen mens zich open baart, Deze boodschap mag niet eindi gen, zonder dat U een zeer bijzon dere nood wordt voorgehouden. Gelijk in de oorlogsjaren, is ook thans Israël de spiegel van de nood der wereld. Het cude volk Gods moet zeer bijzonder de zorg der Kerk zijn. Voortdurend moet zij zich herinneren, wat God haar door het volk Israël zegt. Conflict over bloemen duurt voort Het bestuur van de kring bloe menveilingen heeft zich Zaterdag ln een vergadering to Aalsmeer, waar ook het landelijk comité van actte uit de bloemenhandel vertegen woordigd was. bereid verklaard, over alle concrete grieven te spre ken, mits eerst de staking wordt opgeheven. Over de twee procent omzetbelasting, die niet door de veilingen maar door de overheid wordt geheven, kan niet meer worden gepraat, volgens do Kring. In Amsterdam hebben 250 bloe misten, die het met de houding van hun bestuur niet eens ziin. besloten de „niet-koop-actlo" t£ steunen. Bruids- cn grafbouquetten zullen echter wel worden verkocht. Van een algehei© sluiting der bloemen winkels is nog geen sprake. In Nijmegen hebben Zaterdag twee sprekers uit het Westland een vergadering van grossiers en bloe- menventers aangespoord, zich soli dair te verklaren met de collega's uit het Westen. Een weg voor kromme komkommers Nu Engeland geen kromme kom- kommers meer aanvaardt, blijkt Duitsland eer grage afnemer te zijn. ln de beste kwaliteit worden zij aangekocht voor d. 2327 per 100 kg. Z\j moeten worden geëxporteerd in groentenklsten met een netto ge wicht van 18 kg. per kist. Ruime aanvoer van bloemkool Door het aanhoudende groeizame weer van de laatste dagen stijgt de aanvoer van bloemkool op alle Westlandse veilingen met de dag. En ondanks de export-afname voor Denemarken en Tsjecho-Slowaklje was de prijs niet houdbaar. Deze daalde voor de goede soorten tot 40 en 50 ct. per stuk. hetgeen niet wegneemt dat deze prijs voor bui tenkool nog zeer behoorlijk is te noemen. Sprinkhanen bedreigen Mexico Grote zwermen sprinkhanen hebben zich een weg gegeten door El Salvador. Honduras en Nicara guaan zijn nu in Guatemala neer gestreken, deelt de directeur-gene raal van Landbouw van deze Cen- traal-Amerikaanse republiek me de. Hij vreest, dat een derde van de graanoogst vernietigd zal wor den. De zwermen, die Mexico be dreigen, worden door versterkte brigades bestreden, in een poging, om het gevaar af te wenden, voor dat het Mexico bereikt. RADIOREDE VAN DE PRINSES REGENTES De Prinses-regentes zal zich als ere-voorzitster van de Nederlandse afdeling van de „United Nations Appeal for Children" (U.N.A.C.) de hulporganisatie voor kinderen in een radiorede richten tot het Neder landse volk. Deze rede wordt gehou den morgenavond 25 Mei te 20.05 uur. Op de veiling te Fijnaart zijn Vrijdag de eerste aardappelen van de koude grond aajigevoerd. waar mee West-Brabant dus een lande lijke primeur heeft. De prijzen voor grote eerstelingen waren: 65, 75, 59 cent per kg. Voor kriel: 33, 39, 49 ct, per kg, Internationale bestrijding van coloradokever Een fonds van 200.000 pond ster ling ls toegewezen aan het Inter nationaal Comité voor de strijd te gen de coloradokever, zo wordt of ficieel op het ministerie van land bouw medegedeeld. Dit bedrag zal het mogelijk maken grote met aard appelen beplante oppervlakten te behandelen, zowel ln Frankrijk als in België, 'Nederland en W. Duits land. Finland vraagt verlichting van herstelbetalingen Drie communistische Finse mi nisters hebben de Sovjetregering per brief verzocht, de Finse herstel betalingen te verlichten. In Moskou verluidde, dat de Russische rege ring op dit verzoek goedgunstig zou beslissen. Weerbericht PLAATSELIJK BUIEN Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond. Wisselend be wolkt met plaatse lijk enkele buien, maar aanvankelijk, vooral ln het Oos- ten van het land nog zwaar be wolkt met enige regen. Zwakke tot matige wind tus sen Noord cn West. later draaiend naar Zuidwest. Morgen overdag kouder dan vandaag. Dinsdag 25 Mei: Zon op 4.33, onder 20.41; maan op 23.56, onder 5.43.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1