DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Arabieren verzoeken verlenging van wapenstilstandsorder Onrustige sfeer in Finland ROME: stad van goed geklede wandelaars en overvloedig licht Nieuwe Russische pressie op Berlijn verwacht Twents heideland verborgen achter rookgordijn Lenstra niet naar Oslo Gevechten gingen onverminderd door BRITSE HOUDING ONDUIDELIJK Melkhandelaren minister bij Deze week drie eieren Zuid-Afrika erkent Israël Dakota contra kerk Filmster en millionnair ,,Pakje machinegeweer... Niets herinnert hier aan een verstagen land „New Look" vond algemeen ingang JUSTITIA GLIMLACHTE MAAR WAS LANG NIET .MALS H.M. neemt strikte rust in acht Perszuivering en Raad van Beroep Dinsdag 25 Mei 1948 'Achtste jaargang, No. 1022 Opgericht door de Stichting „Het Parool - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N,V. De Nieuwe P.ers Redactie en Administratie: SnouckaertJaan 7, Amersfoort* Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. ^Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER- TOEN gisteravond om 8 uur plaatselijke tijd de termijn voor de order „staakt het vuren" in Palestina was verstreken, hadden de Arabieren in de UNO niets van zich laten horen, dat op een gehoor geven aan deze order leek en in het Heilige Land zelf bleven zij doorvuren. Enkele minuten echter na het aflopen van de tijdslimiet, deelde Faris al Choury, de Syrische vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad, mee dat de Arabieren de UNO verzochten de termijn met 36 uur te verlengen. Hij maakte verder melding van overleg dat in Amman, de hoofd stad van Transjordanië, wordt gehouden tussen de landen, van de Arabische Liga over een eventuele wapenstilstand. Bij het ter perse gaan wordt medegedeeld, dat de Veiligheids raad heeft besloten de aanvangstermijn voor de wapenstilstand in Palestina op Woensdag te 17 uur te stellen. UNO-leden per KLM Het schijnt echter, dat de Arabie ren slechts bereid zijn, wapenstil stand te sluiten, als de status quo van vóór 15 Mei wordt hersteld. Met andere woorden: zij eisen, dat het Joodse leger wordt ontbonden, dat wordt afgezien van het verdelings plan en dat de leden van de Haga- nah. die de Palestijnse nationaliteit niet bezitten, uit het land wor den gezet. De V. S. hebben een rechtstreek» beroep gedaan op de zeven Arabi sche landen om het bevel tot het staken van het vuren na te komen. De Arabische staten wordt medege deeld, dat Amerika „ernstig veront rust" is over de ontwikkeling in Palestina. Als de Arabieren niet gunstig reageren op dit laatste be roep. zal waarschijnlijk vandaag het Amerikaanse uitvoerverbod op wa pens worden opgeheven. Zwaai in Londen? De Britse houding blijft duister. Terwijl Reuter van bevoegde zijde in Londen zei te hebben vernomen, dat Engeland zal voortgaan met zijn wapenleveranties aan de Arabische staten, waarmee het verdragen heeft gesloten, maken andere pers berichten gewag van een andere zinspeling van Britse regeringszijde Er was sprake van. dat Groot- Brittannië zou overwegen, de Britse officieren uit het Arabische legioen terug te roepen en de wapenleve ringen stop te zetten, indien het bevel „staakt het vuren" niet zou worden opgevolgd. Ook werd er de nadruk op gelegd, dat de Britse ver plichtingen jegens de UNO zwaar der wegen dan die ten opzichte van de Arabieren. Deze verklaring kwam enige uren nadat Bevin. voor de tweede maal in 48 uur, een onder houd had .gehad met de Ameri kaanse ambassadeur in Londen, Douglas. Men schijnt zich in Lon den langzamerhand ongerust te gaan maken over de snelle verslechtering der Brits-Amerikaanse betrekkin gen. Groot-Brittannië is voorlopig nog gekant* tegen het instellen van sancties tegen de Arabische landen waartoe de Verenigde Staten wel bereid zijn doch men meent, dat Londen bij wijze van concessie wel niet zal kunnen ontkomen aan het terugroepen van de veertig Britse officieren die bij het Transjordaanse legioen dienen. Van de Engelse dagbladen is de Manchester Guardian de enige krant, die critiek op de regering heeft in verband met de Palestina-politiek Fronten: weinig verandering Terwijl in de toestand aan de fronten Maandagavond weinig ver- zeker een maand Nog distributie (Van onze Haagse Redacteur) Na een bespreking met vertegen woordigers van het departement van landbouw heeft de Federatie van Melkhandelaren besloten de aangekondigde actie tegen de vol gende melkbon te laten vervallen. De Federatie heeft haar veront schuldigingen voor de aankondi ging van deze actie aan de minis ter aangeboden. Naar verluidt bestaat er een kans, dat aan het einde van de periode waarover de tijdelijke ver hoging van het melkrantsoen loopt de melkdistributie zal kunnen wor den opgeheven. In kringen van ingewijden laat men zich hierover tamelijk positief uit. Zou deze mening door de minister gedeeld worden, dan be tekent dat, dat de einde van de melkdistributie over vier of vijf weken zal zijn aangebroken. Dank zij de gunstige elerenpro- ductie is het mogelijk deze week voor alle leeftijdsgroepen drie eie ren beschikbaar te stellen. „Kann denn Liebe Sünde sein?" vraagt Zarah De impresario van Zarah Leander en het bestuur van het Alhambra- theater te Brussel zijn m beroep gegaan tegen de beslissing van het ministerie van arbeid, dat op het laatste ogenblik de reeds toegeken de werkvergunning voor Zarah Leander heeft ingetrokken. Tevens zijn bij het ministerie van arbeid protesten ingekomen tegen de beschuldigingen in verband met de sympathieën van de filmster tij dens de oorlog. naar Palestina De leden van de vredesmissie van de V.N.. die naar Palestina gaan. zullen gebruik maken van een ge charterd K.L.M.-vliegtuig met de kentekenen van het Internationale Rode Kruis cn van de UNO. Aan dc Arabische staten Is verzocht het vliegtuig vrijgeleide te geven. Hot vliegtuig heeft een beman ning van vijf koppen. De huur be draagt 200 dollar per dag plus 250 dollar voor elk vlieguur. Morgen zal het vliegtuig graaf Folke Ber- nadottc. de bemiddelaar der V.N van Parijs naar het Heilige Land brengen. andcring was gekomen van beide zijde was er enige activiteit in de lucht en tegenover de val van een Joodse vesting bij Deir Suneid, die door Egyptenaren werd ingeno men. staat een succes van de Hago- nah, die bij Mordechai. ten Noorden van Gaza, door de Egyptische linies heenbrak, dreigt de verbitterde strijd in Jeruzalem de Heilige Stad lang zaam te vernielen. Hier is reeds voor millioenen schade aangericht Arabische soldaten banen zich huis voor huis een weg langs de met zandzakken en prikkeldraad ver sperde straten van de Joodse wijk. Dcs tijdslimiet van de order „staakt het vuren" verliep ongemerkt: de gevechten duurden onverminderd voort. „Ernstige slag" meent men in Londen Zuid-Afrika heeft gisteren do staat Israël erkend. Premier Jan Smuts heeft dit per telegram mede gedeeld aan Israels minister van buitenlandse zaken, Mosje Sjcrtok. Evenwel zal Zuid-Afrika hangen de hot besluit van dc V.N. geen be paalde grenzen voor het gebied van Israel erkennen. Deze erkenning Zuid-Afrika is het eerste cn tot dusver enige land van het Britse Gemenebest, dat Israël heeft erkend heeft tc Lon den het effect gesorteerd van ..ccn ernstige slag voor de Britse poli tiek". Door deze stap. zegt men in de Engelse hoofdstad, is de Britse delegatie te Lake Success, die reeds de Sovjet-Unie en Amerika tegen over zich vindt, nog meer geïsoleerd geraakt. Faalde dc hoogtemeter? (Van onze Haagse redacteur) Op 27 December van het vorige jaar vloog een K.L.M.-Dakota op weg van Schiphol naar Warden te gen de 78 meter hoge toren van de Sint Bonifaciuskerk in Leeuwarden. Hoewel het vliegtuig daarbij een groot deel van haar vleugel verloor, slaagde de bestuurder er in het zwaar gehavende toestel, dat tien passagiers vervoerde, veilig op een weiland-tc zetten. De Raad voor de Luchtvaart stel de gisteren in Den Haag naar de oorzaak van dit ongeval een open baar onderzoek jn. Als betrokkenen werden gehoord de bestuurder F. S. Kroon en de gezagvoerder Robin son. een Canadees vlieger in dienst bij dc K.L.M. De Canadees verklaar de dat het weer zo snel was veran derd dat de hoogtemeter niet de werkelijke hoogte meer aangaf dit instrument wordt ingesteld door middel van dc barometerstand doch dat het ongeveer honderd voet fout wees. De waarnemend chef meteoroloog van Schiphol, de heer Lenstra, achtte het echter onwaar schijnlijk dat de barometerstand een zo sterke daling zou hebben on dervonden als Robinson verklaarde. De Raad zal op 28 Juni uitspraak doen. HOOG BEZOEK aan Londen. Zo wordt de visite beschouwd van de 2S-ja' rige filmster Lena Turner uit dc Staten, die dc Engelse tin-milllonnair Henry Topping gaat huwen. Bij haar aankomst tc Southampton was de aanstaande bruidegom ter verwelkoming aanwezig. „Pak jc machine-geweer cn zet Leino op zijn oude plaats!", riep gis teravond ccn van de 30.000 toehoorders die te Helsinki luisterden naar een krachtige toespraak van dc vroegere minister van Binnenlandse Zaken, Irjoe Leino. Dc gewezen minister legde er vooral de nadruk op. dat de communisten de functie van minister van binnenlandse zaken niet aan de reactie zullen afstaan. Kusti Kulo, de voorzitter van de parlementaire fractie van het volksfront (een coalitie van communisten en links-socialisten) voegde hier aan toe, dat de strUd „met alle wettige middelen" zal worden voortgezet. Tot welke middelen de commu nisten hun toevlucht nemen en welke middelen "als wettig worden beschouwd werd reeds eerder dui delijk: dreigementen, stakingen cn protest vergaderingen. Zo dreigde het Volksfront een algemene sta king af te kondigen en het rege ringsgebouw te „omsingelen". Pre sident Paasikivi schijnt echter niet van plan te zijn toe te geven. De regering is in alle haast be gonnen, soldaten te oefenen in het lossen en laden van schepen, want reeds is ondanks het feit. dat de vakbeweging verklaard heeft, zich niet voor politieke doeleinden tc la ten gebruiken, in alle belangrijke Finse havens het scheepvaartver keer stilgelegd doordat de voor het merendeel communistische bootwer kers in staking zijn gegaan. Vele buitenlandse schepen zijn ook door de staking getroffen. Een Russisch schip werd echter onmiddellijk ge lost. Ook liggen reeds vele fabrie ken stil. Radio Moskou ,t ge ieclter NIETS is meer bedrieglijk voor hem, die een inzicht wil krijgen In de huidige economische structuur van Italië dan het leven der hoofdstraten van Rome of Milaan. Niets herinnert daar aan liet feit, dat deze steden behoren tot een \erslagen land. De nu-er dan voile winkels met alle denkbare artikelen, de voortreffelijke kleding der wandelaars, do drukbezochte restaurants waar men het zich aan niets behoeft te laten ontbreken, de glanzende nieuwe Alfa Romeo's en Laneia's, de over- 4 loedige lichtreclames en de voortreffelijke verkeersmiddelen, ziedaar een kleine greep uit de dingen, die dit land voor de oppervlakkig ziende bezoeker veel fortuinlijker doet schijnen dan menig land, dat de oorlog gewonnen heeft. bestempelen als een gevolg van de oorlog. Het is veeleer een traditie, die meer dan al het andere bewijst, dat de wortels van de Italiaanse armoede dieper liggen. De honderden groezelige kinde ren, vormen een levendige illustra tie van het probleem, dat de grond van alle Italiaanse zorgen is: de overbevolking. Het land mist de middelen om zijn 46 millioen men sen te voeden. Niemand twijfelt er in Italië aan, dat het land reeds lang verhongerd zou zijn. indien niet eerst de UNRRA en daarna de Amerikaanse hulpdienst voor graan- invoer hadden gezorgd. Daarom is de welvaart hier bedrieglijke schijn. Hot herstel van het economische leven sedert het einde van de oor log is in Italië verre van regelma tig geweest. Het begon in 1946 met een productie, welke 28 procent van die van 1938 bedroeg, doch steeg vrij snel dank zii het feit. dat de verwoestingen in de bedrijven in Noord-Italië beperkt waren en dat grote voorraden grondstoffen beschikbaar 'waren gebleven. Ook de vorderingen in het herstel van de waterkrachtstations begunstig den deze herleving, die medio 1947 tot het hoogtepunt van 73 procent voor de productie-index leidde. Voor minstens tachtig procent was de industrie echter afhankelijk van Amerikaanse toevoeren. Daarna is evenwel een terugslag gevolgd, die bjergens heeft de modieuze en textiel verslindende lange rok zo algemeen ingang gevonden als in dit land, dat al zijn katoen en bijna al f.ijn wol moet importeren. Ter wijl in de Po-vlakte nog naarstig geboord wordt naar de eerste drup pels Italiaanse aardolie, toeren automobilisten op Zondagen vrije lijk langs de Noordelijke meren, wier schoonheid eens de toeristen uit heel Europa trok en een dank bare bijdrage leverde voor de eeuwige deviezennood van dit schiereiland. Het land heeft het geluk gehad te worden bezet door de legers van een natie, die zeven millioen bur gers van Italiaanse oorsprong telt en die mede op grond van de daar door ontstane banden vele midde len heeft aangewend om de totale ineenstorting van het land af te wenden. Wat er achter de weelderige schermen en de romantische pal mentuinen van Rome aan vuil en armzalig leven tiert kan men niet Je moet er maar zin In hebbenzelfs al is de man met de golfstok Danny Kayet die even rap ter hand moet zijn als piet de tong. de productie vrij snel tot iets bo ven zestig procent terug bracht. De regering slaagde er tegen het einde van 1947 in, de kosten van de normale levensbehoeften tot het indexcijfer 4900 (ten opzichte van 1938) te beperken, nadat de prijzen reeds tot het 62-voudige van 1938 waren gestegen. De pogingen om het prijspeil te stabiliseren zijn thans vrijwel ge slaagd en in de laatste maanden is er eerder een tendens tot verlaging dan tot verdere verhoging te con stateren geweest. Franse vakbonden eisen loonsverhoging De Franse vakverenigingen heb ben de regering om een loonsverho ging van 20% verzocht. Het ant woord, dat zii van de minister van arbeid. Daniel Mayer, ontvingen, werd door hen als een weigering beschouwd. Maver verklaarde tegenover jour nalisten. dat hii de eisen niet wei gerde te onderzoeken en dat hii deze aan de regering zou voorleg gen. Alain de Léap, secretaris-ge neraal vAn het algemeen vakver bond (C.G.T.), dat vijf millioen ar beiders vertegenwoordigt, zei: „WH hebben de regering onze eis tot een loonsverhoging van 20% voorge legd, daar de kosten van levens onderhoud sedert December 1.1. met 20% zijn gestegen. Wji hebben te vens een automatische herziening der lonen geëist, telkens wanneer de kosten van levensonderhoud met 10% zijn gestegen." omgeroepen uit de verklaring van de Finse communistische partij over het ontslag van minister Leino. Dit ontslag wordt gekenschetst als een „grondwetsschending" en een „capituleren voor de Amerikaanse reactie". Het Finse communistische blad Vapar Sana heeft dc houding van Paasikivi gekenschetst als „overeenstemmend met de methode der Tsjechoslowaakse reactionnai- ren". Nieuwe Russische druk wordt in Berlijn verwacht, zodra de resulta ten zullen worden bekendgemaakt van de conferentie die Amerika. Groot-Brittannië, Frankrijk en de Bencluxlanden tc Londen over de toekomst van Wcst-DuitslanU hou den. Mocht dc officiële bekendma king. die spoedig wordt verwacht, oen -aanwijzing bevatten, dat dc Westelijke mogendheden een West- Duitse staat in het leven willen roe. pon, dan zullen dc Sovjetautorltcl- ten waarschijnlijk spoed maken met plannen om ook in Oost-Dultsland een staat op te richten en nieuwe stappen nemen om de Fransen. En gelsen en Amerikanen te dwingen Berlijn tc verlaten. Berlijn zou dan hoofdstad moeten worden van do „Duitse Volksrepubliek". Verbindingsofficieren van de drie Westelijke geallieerden hebben zich Maandag geïnstalleerd op de cen trale bureaux van de Berlijnse poli tie. De Russen hebben deze beslis sing onwettig genoemd, omdat deze bureaux zich in de Russische Sector bevinden en hebben Paul Mark- graff, de chef der politie, aangera den geen rekening te houden mot hot bevel om de bureaux ter be schikking van de verbindingsoffi cieren te stellen. Toen dc Britse vertegenwoordiger zich meldde, „Zilveren" veto van Gromvko Gromvko, de Sovjetafgevaardigdc in de Veiligheidsraad, heeft giste ren een soort jubileum bereikt. Door tweemaal gebruik te maken van het recht van veto. bracht hii het aantal koren dat hii dit wapen heeft gebruikt, in de vergadering van gisteron op 25. De Raad wilde een commissie In stellen voor de Tsjechoslowaakse kwestie. Eerst moest echter worden vastgesteld, of het veto van toe passing zou kunnen zijn, als de meerderheid vóór instelling van deze 'commissie was. Toen hierover gestemd werd. maakte Gromvko ge bruik van ziin vetorecht. Hii deed het voor de tweede maal tegen de instelling van de commissie zelf. Hardnekkige brand vreet onder de grond voort (Van onze speciale verslaggever) Bruinehaar, Dinsdag 25 Mei. Al dagenlang ligt het buurtschap Bruinehaar, oostelijk van Vriezen- veen, verborgen achter een dicht gordijn van vuil-wittc rookwolken, die opstijgen uit de grond. Een grond, die blakert ljoven een ver nietigend heet vuur, dat veertig centimeter onder de oppervlakte woedt. Toch beheersen geen vlam men het beeld. Alleen de sissende rookstraaltjes, die bij millioenen vrijkomen, duiden op een brand, die slechts met stromen regenwa ter kan worden geblust. Mensen staan hier machteloos, hoewel zij dag cn nacht paraat blijven, loe rend naar de grote venen, die nog niet zijn aangetast, dank zij de brede weg, die het vuur een halt toeroept. Scheepsbouiver is klaar met zijn strafiverk In Cadzand is in dc laatste oorlogs dagen de reddingsboot verloren ge gaan. Tot nu toe was deze Zuid- Nederlandse kustplaats niet in het bezit van een nieuweEen scheeps bouwer. die voor dc Duitsers had gewerkt, kreeg echter als straf maatregel de opdracht een nieuwe reddingsboot te vervaardigen. Deze boot is thans gearriveerd. Zij -is geschikt voor het vervoeren van ongeveer 20 personen met een be manning van vier koppen. De boot draagt de naam .^eeuwsch-Vlaan deren". DE tekenaar Albert l Hahn gaf gisteren in Amsterdam een uitvoe rige uiteenzetting over de strekking van poli tieke caricaturen. Hij stond daarbij voor een groene tafel, want het geheel speelde in het Amsterdamse gerechts hof. In het verdachten bankje stond namelijk Tom Rot. de 39-jarige redacteur van het so cialistische weekblad voor vrijheid en cul tuur „De Vlam", die verantwoordelijk is ge steld voor de publica tie van een caricatuur, welke vrouwe Justitia beledigend heeft ge acht voor de Neder landse legerleiding in Indonesië. Rot werd door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld, ging in hoger beroep en zo moet thans het ge rechtshof een oordeel vellen over de straf baarheid van deze pu blicatie. Glimlachend luister den de leden van het Hof naar de anecdotes. die de deskundige teke naar verhaalde. Ge amuseerd wisselden zij met de getuige menin gen uit over het al of niet beledigende karak ter van beroemd ge worden caricaturen. Hahn haalde, al spre kende. een boek met griffier het boek aan de getuige-deskundige teruggaf. „Ik acht de plaat be ledigend." zeide mr.' J. Fabius echter in zijn requisitoir, „en de door de rechtbank opgelegde boete van 50 gulden te laag. weshalve ik Uw Hof verzoek verdachte een vonnis van 300 gul den, subsidiair 100 da- Rot 300 gulden gen gevangenisstraf op te leggen." Eis tegen Tom caricaturen van de te kenaar Trier uit zijn actetas. sloeg dit open en zeide. dat hij zijn stelling gaarne wilde illustreren met een daarin afgebeelde teke- „Als er weer pers vrijheid in ons land zal zijn," was een verzuch ting. die de verdediger mr. P. de Braauw zeide te hebben geuit tijdens de bezetting. Hij deelde ning. Hij reikte de pro- "het Hof mede. dat bij cureur-generaal het tijdens de bezetting de- opengeslagen boek toe. Met onverholen plezier bladerden daarop de le den van het Hof het boek door. Tenslotte klapte de president, mr. J. Sprey. het dicht en inspecteerde de voor zijde. Met vette letters stond daarop als titel gedrukt: „The pen is mightier," waarop de zelfde Tom Rot voor een Duitse rechtbank had moeten verdedigen, omdat ook de Duitsers van mening waren, dat zij door Rot waren be ledigd. Na een juri disch betoog vroeg pleiter ontslag van rechtsvervolging. Het Hof zal op 7 Juni uitspraak doen. Niet het veen brandt daar in Bruinehaar; het is de bolster, die na de ontginning op de dalgrond moet blijven liggen om het land vruchtbaar te maken. Deze bolster gaat verloren op zestig bunder nieuwe grond, waar sinds Zater dag vopr Pinksteren toen iemand een asla achteloos lecg- stortte het vuur zich heeft ge nesteld. Toch hebben de boeren van Bruinehaar nqg geluk gehad, want de wind, die eerst pal Oost stond, is gedraaid naar het Noord-Westen, met het gevolg, dat de brand kon worden gelocaliseerd en de rook naar Duitsland wordt afgedreven. Maar het gevaar zal pas voor goed geweken zijn, als regenwater het vuur zal hebben gedoofd. Dus wachten de Bruinhaarders op een plensbui In de eerstkomende maanden is de koningin voornemens van de haar thans geboden gelegenheid om, ontheven van het regeringsbe leid, algehele rust te vinden, volle dig gebruik te maken, aldus deelt de particuliere secretaris van H.M. ons mede. Later hoopt zij nog vaak blijk te kunnen geven van haar grote be langstelling voor hetgeen door het Nederlandse volk wordt verricht. PRINS ASCHWIN WEER IN NEDERLAND Prins Aschwin, die in de V.S. aan enige universiteiten een bezoek heeft gebracht, is gisteren op Schip hol aangekomen. HU werd o m. be groet door prins Bemhard. die zün broer van het Amsterdamse vlieg veld in zjin eigen Dakota meenam naar Soesterberg.' waarna de beide prinsen zich per auto naar SoestdUk hebben begeven. Schoenenhandel nu kalmer dan onder distributie In een vergadering van de Na tionale Vereniging van Schoenen winkeliers, die Maandagmiddag te Waalwijk werd gehouden, is men tot de conclusie gekomen, dat de opheffing van de schoenendistri butie, na een aanvankelijke storm loop van het publiek op de winkels een daling in de verkoop te weeg heeft gebracht. In verband hierme de, meent men, dat de regering £oed zal doen de prijsvormende maatregelen voor deze branche ge heel te laten varen, daar de onder linge concurrentie-het publiek vol doende bescherming zal bieden te gen prijsstijgingen. De vergaderong heeft de vakgroep verzocht zich in deze geest in verbinding te stellen met de minister van economische zaken. Nederlandse eenheden nemen aan Belgische manoeuvres deel Als resultaat van het militair ac- coord tussen Belgi en Nederland zal tot 26 Mei een mobiele colonne van het Nederlandse leger groot 200 man met 80 auto's aan de Bel gische manoeuvres in de Ardennen deelnemen. vroeg Mnrkgraff: „Bont U hier ge komen om de politie bevelen te ge ven 7" Do Brit antwoordde: „He lemaal niet. Ik kom hier alleen om te zien. dat do reglementen van d© vier mogendheden nageleefd wor- den." Temming van DOS ook geblesseerd Abe Lenstra, die als linksbuiten In het Nederlands clfta' was ge kozen voor de wedstrijd tegen Noorwegen, die Woensdagavond te Oslo wordt gespeeld zal de reis naar Scandinavië op medisch ad vies niet meemaken. Naar men weet heeft Lenstra In de kampi oenswedstrijd van Zoiulag een blessure opgelopen. De geneesheer achtte liet beter, dat hii heden niet naar Oslo zou vertrekken. Bij de reserves was Bas Tem ming van DOS gekozen. De Utrechtenaar trof het wel heel ongelukkig toen hij gister avond uit de bus in Rotterdam stapte, op weg naar de laatste training en daarbij door zijn enkel zakte. Ook Temming zal de reis naar Oslo dus niet kunnen meemaken. De keuzecommissie van de KNVB heeft nu besloten, de ADO-spelcr Clavan alsnog naar Oslo mee te nemen. Het definitieve elftal zal, in verband met het uitvallen van Lenstra en Temming, pas Woens dag ln Oslo worden samengesteld. Ooggetuigeverslag van Noorivegcn-Nederland Woensdag a.3. geeft de V.A.R.A over Hilversum 1 een reportage van de voetbalwedstrijd Noorwegen Nederland, van 18,25 uur tot 20.30 uur. Dc reporter is ir. A. van Em- nicnes. Twee leden bieden ontslag aan Twee leden van de Raad van Be roep voor de Perszuivering hebben de minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen hun ont slag aangeboden. Het zijn de heren A. Stapelkamp te Utrecht en dr. W. P. Berghuis te Smlldo, die de volgende beweegredenon tot hun besluit opgeven: „De jurisprudentie van dc Raad van Beroep ontwikkelt zich in een richting, waarmede zij (de onder getekenden) zich principieel niet kunnen verenigen. In een aantal uitspraken van die raad (genoemd worden die inzake het Nieuwsblad van het Noorden, het Leldsch Dag blad en het Algemeen Handels blad) is een min of meer algemeen oordeel over en waardering van do houding van de dagbladpers in be zettingstijd neergelegd. Tegen de daarin tot uitdrukking komende en de jurisprudentie van de raad tot nu toe beheersende op- vatting, dat het opnemen van na- tlonaal-socialistlsche en pro-Duitse publicaties aanvaardbaar is, indien zulks geschiedde om de uitgave van het blad te kunnen voortzetten ten behoeve van het personeelsbelang, het behoud der persen cn het blij ven verschaffen aan het publiek van een .leesbare" krant, hebben z(j overwegende bezwaren. Z(j ach ten deze opvatting ook in strijd met de wetnoodvoorziening pers wezen. Weliswaar komen dc uitspraken, die z\1 op het oog hebben, niet voor hun rekening, aangezien zij bij do desbetreffende zaken niet betrok ken zijn geweest. Dit neemt echter niet weg, dat zij, door deel te blij ven uitmaken van de Raad van Be roep, mede verantwoordelijk zou den zijn voor de by diens jurispru dentie gevolgde algemene lijn. En het is hun niet mogeiyk deze ver- antwoordeiykheld te dragen". BLOEMENCONFLICT TEN EINDE Het landelijk comité uit do bloe^ menhandel deelt mede. dat op grond van diepgaande besprekin gen, gevoerd met vertegenwoordi gers van de bloemenkwekers uit. den larlde, het landelijk comité heeft bpslotcn de grote vernietiging van producten cn nationaal vermogen stop te zetten en de handel van (lit moment af normaal voortgang te doen vinden. Beide partijen zijn be sloten onmiddellijk besprekingen to openen, welke de grondslag moeten vormen tot een hechte samenwer king tussen de partijen ln de toe komst. Alle vellingen in den lande zou-» den vanmorgen ora half elf weer beginnen. Twaalf Londense buschauf feurs en bestuurders van trarn en ondergrondse zün gisteren naar Ne derland en België vertrokken om te zien hoe hun collega's in deze lan den werken. Weerbericht VEEL BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Woensdag avond. Meest zwaar be wolkt met tijdelijk enige regen. Veran derlijke wind. Op de meeste plaatsen Iets minder koud, vooral des nachts. Woensdag 25 Mei: Zon op 432. onder 20.42; maan op onder 637.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1