DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Redt de hongerende kinderen Bevins Palestina-koers verandert onder zware Amerikaanse druk Sigaretten en tabak zullen duurder worden Arbitrage in Indonesië? Sensatie om fortuin van Paderewski Britse aandrang op Arabische Liga om strijd vandaag te staken Jeruzalem, tweede Stalingrad FINLAND KAN GEEN MINISTER VOOR LEINO VINDEN InFrankrijkstaker burgemeesters Te Bandoeng begint Donderdag de federale conferentie Vlammende rakettoren, een nieuwe kerm isa ttractie oensdag 26 Mei 1948 Achtste jaargang, No. 1028 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rorterdaai#<*b« Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of i.— p. kw. Losse nummers Jè cent Uitgave: N,Y, De Nieuwe Eers j Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort iTelefooa redactie 4291. Telefoon administratie 6235* ^Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER* Zwitserse publicaties over pressie op de musicus Sedert verscheidene jaren is een heftige polemiek aan de gang be treffende een zogezegd testament van de grote musicus Pador-wski, die in 1041 in de Verenigde Staten is overleden en die talrijke jaren in het kanton Waadtland te Mor- ges had gewoond, waar hij een landgoed en eon rylco verzameling van Kunstwerken bezat. De zaak komt thans opnieuw aan de orde ingevolge de publicatie te Genève van een boek getiteld „Het Paderewski drama" waarvan de schrijfster, mevr. Simone Giraud met de grootste beslistheid ver klaart: 1. dat Paderewski gedurende de laatste jaren van zijn leven opge sloten was; 2. dat. zijn omgeving hem hand tekeningen had afgeperst, zodat er erfenisvervreemding bedreven is; 3. dat een vooraanstaande per soon uit de Zwitse-se politieke kringen aan deze handelingen heeft deelgenomen, en dat tenslotte de Zwitserse justitie riet is tussen beide gekomen. Het blad „La voix ouvrièrt" te Genève heeft zich met de zaak bezig gehouden. Het eist dat de bondsraad de door de heer Henri Valloton, thans gezant van Zwit serland te Stockholm, gespeelde rol zal onderzoeken. Als advocaat te Lausanne was hij te zijner tijd be last met het beheer van het fortuin van Paderewski Het blad beschul digt de voormalige cretaris van Paderewski, de heer Stakacz, die in 1940 tot consul van Polen in de Verenigde Staten is benoemd, ver antwoordelijk te zijn geweest voor de verdwijning van het testament, dat door de beroemde musicus zou zijn opgemaakt. TE VEEL SHAG R.K. handelaren vragen extra bon De R.K. sigarenwinkeliers, die gisteren te Utrecht voor de 25ste keer in jaarvergadering bijeen wa ren, hebben de regering om maat regelen verzocht, hen te verlossen van de enorme hoeveelheden shag. De handelaren stelden voor, maan delijks een extra tabaksbon aan te wijzen. Voorts waren de sigaren handelaren van mening, dat ver wacht mag worden, dat binnen re delijke tü<l tabaksfabrikaten geheel van de bon zullen komen. Spaanse zangeres no. 1 in Scheveningen Tweede prijs voor een Italiaanse zangeres Het zangconcours van het inter nationale muziekconcours is ge wonnen door de Spaanse zangeres Maria de Los Angeles Morales. Zij ontvangt een prijs van f 2000, De winnares verwierf acht van de twaalf stemmen der jury-leden. De tweede prijs (van f 750) kreeg de Italiaanse zangeres Irma Bozzi Lucca. Er zijn twee zilveren medailles toegekend, te weten aan Kurt We- hofschitz en Gertrud Hopf, bei den uit Oostenrijk. Drie bronzen medailles zijn resp. voor de Hongaarse zanger Etienne Koszo, de Fransman Jacques Car- treau en de Deen Eski'd Rask Niel sen. De eerste prijswinn_res trad gis teravond c.ls laatste op voor de jury- Haar optreden werd door de grotendeels gevulde zaal met bui tengewoon enthousiasme ontvan gen. Achtmaal werd zij terugge roepen. Aan het gehele zangconcours werd door 158 deelnemers uit 23 landen deelgenomen. Tot het open baar concours werden toegelaten 12 zangeressen en 9 zangers, te weten 5 uit Oostenrijk, 4 uit Ne derland, 2 uit Italië, Denemarken en Spanje en telkens 1 uit België, Frankrijk, Hongarije, Zweden, Noorwegen en Portugal. Dimitrof naar Warschau De Bulgaarse premier Georgi Di mitrof, zal Vrijdag voor een drie daags bezoek in Warschau arrive ren om er een „verdrag van we derzijdse bétrekkingen" te tekenen. Men gelooft, dat het verdrag een militaire alliantie zal zijn en niet veel zal verschillen van de verdra gen die tussen andere leden van het Oostelijk blok zijn afgesloten. Meer deviezen voor zakenreizen (Van onze Haagse redacteur! Naar wij vernemen is binnenkort een flinke verruiming te verwach ten van de deviezentoewijzing aan ondernemingen, die bedoeld is om het maken van korte zakenreizen op grote schaal mogelijk te maken. Weerbericht AANVANKELIJK NOG REGEN Weersverwachting, gel dig tot Donderdagavond Aanvankelijk zwaar be wolkt met op vele f plaatsen regen, hier en daar met onweer, later opklarend. Meest mati ge wtnd tussen Zuid cn West. tijdelijk draaiend naar Noordwest. Mor gen overdag Iets kou der dan vandaag. Donderdag 27 Mei: Zon op 4.31, onder 20.44; maan op 0.40. onder 7.42. Met vrij grote snelheid schijnt zich een wijziging te voltrek ken in de Britse politiek ten aanzien van Palestina. Terwijl gis termiddag in de Lagerhuiszitting minister Bevin nog alle netelige vragen ontweek en vertelde, dat hij „zeer gaarne" een verkla ring zou afleggen, maar „niet vandaag" (Churchill had erop aangedrongen), beweerden gisteravond Labourparlementsleden dat Bevin van zienswijze was veranderd. Hij zou in een krach tige nota aan de Arabische landen heben meegedeeld, dat als zij het vuren Woensdag niet staken, zoals de order van de Veilig heidsraad eist. Groot-Brittannië alle gevolgen van de UNO- beslissing zou aanvaarden, tot en met zijn eigen deelneming aan sancties. „Wij zullen van Jeruzalem een tweede Stalingrad maken". Deze woorden, gesproken door een ver tegenwoordiger van het Joodse Bu reau op een persconferentie in de Heilige Stad de journalisten hoorden intussen overal bommen inslaan karakteriseren het ver bitterde voornemen van de Haga- nah, Jeruzalem tot het laatste huis te verdedigen. De hevige druk die van drie kanten op Jeruzalem wordt uitgeoefend, houdt onverminderd aan en de Joodse wijle verandert langzaam in een ruïne. In het Noorden van Palestina is de Haganah doorgedrongen tot op Libanees grondgebied en hééft daar het dorp Taibe bereikt. In dc nota zouf verder staan, dat bij een in gebreke blijven van de Arabische staten, de Veiligheids raad hen als aanvallers zou be schouwen. de Verenigde Staten het embargo op de voor de Joden be stemde wapens zou opheffen. Ver der zou Londen de terugroeping overwegen van de veertig officie ren die het aan Transiordanië heeft „uitgeleend" en zelfs zou Israël de facto worden erkend Pressie op Londen Dit zijn allemaal geruchten, maar zij lijken waarschijnlijk in het licht van de druk die Amerika op Groot-Brittannie uitoefent. Reeds deelde een woordvoerder van het Foreign Office mede. dat het EngelsAmerikaans contact de beste methode is voor de oplos sing van hef Palestijnse probleem. Deze verklaring zal echter niet meer kunnen voorkomen, dat Paul Hoffman, de chef van het Marshall plan, een onderzoek zal instellen naar de beschuldiging, dat Ameri kaanse hulp Engeland in staat heeft gesteld om de Arbieren voor de strijd in Palestina te wapenen. De kwestie van het Amerikaanse embargo op wapens voor Israël is ook in Washington ter sprake ge komen by een onderhoud dat dr. Chaim \Veizmann, de president van de Joodse staat, aan president Tru- ma heeft gebracht. Truman had. volgens dc ^president van Israël toegegeven dat deze zaak dringend was en had voorts voorlopig inge stemd met een lening van negentig honderd millioen dollar voor Israël. De lening was nodig om verplaat ste personen met een frequentie van 15.000 per maand uit Europa te ha len. Zal Liga volharden In Amman, de Transjordaanse hoofdstad, zijn de Arabische leiders bijeengeweest om over het UNO- bevel tot wapenstilstand te spre ken. De vergadering zou vandaag weer bijeenkomen. Men verwacht dat de Arabische Liga zal vasthou den aan haar voorwaarden voor eert wapenstilstand: ontbinding van de Haganah, stopzetting van de immi gratie, annulering van de erkenning van Israël. IN MIDDEN EUROPA leven nog tienduizenden uit hun woonplaats ver dreven Joden in kampen. Nu de staat Israël is geproclameerd, heeft dc rege ring van Oostenrijk besloten de in dit land nog bestaande kampen van ver plaatste personen" te ontbinden, zodra dc bewoners ervan naar dc nieuwe staat kunnen vertrekken„Welkom aan nieuwkomers" staat in Hebreeuwse letters boven de deur van dc „club" in een van de Oostenrijkse kampen, dc houten barak, waarin dc bewoners van het kamp ontspanning in hun eentonig bestaan moeten vinden. PRINSES VOOR DE RADIO Mosje Sjertok, minister van bui tenlandse zaken van Israël, heeft telegrafisch bij de Veiligheidsraad geprotesteerd tegen het aan de Ara bieren verleende uitstel van de or der ..staakt het vuren". Dit is een poging om een militaire beslissing In Jeruzalem te krijgen, die de Hei lige Stad onder Arabisch beheer zou stellen, aldus het telegram. Amerikaans protest Amerika heeft bij Syrië en Egyp te krachtig geprotesteerd tegen de blokkade van de Palestijnse kust. Antwoord is nog niet ontvangen, Amerikaanse schepen zullen de Pa lestijnse kust niet mijden. Ook de Egyptische kust is gedeel telijk „gesloten". De haven-autori teiten te Alexandrië deelden reeds mede, dat op schepen, die tussen Zonsondergang en Zonsopkomst de Egyptische territoriale wateren na deren het vuur zal worden geopend. In de kampen^ voor verplaatste personen in Duitsland (Amerikaan se zone! heeft het Joodse Bureau mobilisatie afgekondigd voor alle Joodse mannen en vrouwen tussen 17 en 35 jaar.Wie zich aan deze oproep onttrekt, verliest het recht tot vestiging in Israël. Inmiddels heeft Tass bekend ge maakt, dat de Sowjet-Unie en de nieuwe staat Israël 'diplomatieke missies zullen uitwisselen. HET M.S. „BEATRIX" van de Stoomvaart Mij„Zeeland" is bij dc Ko ninklijke Maatschappij „De Schelde" geheel gerestaureerd. Het gepavoiseerde schip wordt van dc wert naar de sluis versleept. Prinses-regentes Juliana heeft gisteravond cp paleis Soestdijk, in haar kwaliteit van ere-voorzitster der Nederlandse afdeling van de „United Nations Appeal for Children" de volgende radiorede uitgesproken: „De UNAC „United Nations Appeal for Children" doet ook op het Nederlandse volk een beroep om zich te scharen in de rij van 50 landen, die deze wereld-actie maken tot een gebeurtenis van grote betekenis. In de woorden de „Verenigde Naties helpen het kind" klinkt niet alleen de noodkreet van millioenen kinderen, die ten onder dreigen te gaan, maar ook de roep van de volkeren, om waarachtige internationale samenwerking. Het is in deze donkere tijden een bemoedigend feit, dat de UNO door het oprichten van het internationa le kinder-noQd-fonds en door dc organisatie van dit wereld-appèl een practische daad heeft gesteld. Ik spreek hier niet over het op zichzelf reeds ontstellende en helaas nog veel te weinig bekende feit. dat naar schat ting 200 a 300 millioen kinde ren in deze wereld niet die voeding ontvangen, die voor hun gezonde ontwikkeling no dig is. Het gaat thans om die kinderen, voor wie het uitblij ven van hulp lichamelijke of geestelijke ondergang betekent. Want naast de directé dreiging van ziekte en dood, staa* net wellicht nog grotere gevaar van verwildering, wanhoop en doffe apathie. In dergelijke ontberingen leven thans ongeveer 20 millioen kinde ren in Europa en talloze millioenen in andere werelddelen. Ongeveer 4 millioen kinderen in door de oorlog geteisterde landen van Europa ontvangen voeding, kleding en medische verzorging van het internationale kinder-nood- fonds, dat ook reeds in het door langdurige oorlog geteisterde China hulp verleent. Door gebrek aan fondsen, die de UNAC thans wil bijeenbrengen, blijven 16 millioen kinderen in Europa en veel meer millioenen daarbuiten, nog overge leverd aan mens-onterende om standigheden, Terecht is door mrs. Roosevelt nog kort geleden in haar rede in Den Haag met klem betoogd, dat vrede, veiligheid en voorspoed, die wij voor onze kinderen zo vurig wensen, niet verwacht kunnen wor den in een wereld, waarin een groot deel van dc jeugd door ontbering lichamelijk en geestelijk misvormd wordt. Terecht is door de Wereldraad der Kerken een boodschap gegeven tot ondersteuning van de „United Nations Appeal for Children" "erecht heeft het wereldvakver bond alle werkers opgeroepen om zich mede verantwoordelijk te voe len voor de noodlijdende kinderen Ten onrechte zijn er nog te velen, ook in ons land, die de oproep „de Verenigde Naties helpen het kind" nog niet gehoord hebben of die er niet naar luisteren willen, Daarom heb ik met grote belang stelling kennis genomen van de tot stand koming van het Nederlandse comité „UNAC", waaraan de ker ken, werkgeversorganisaties, vak verenigingen, onderwijskringen, so ciale instellingen cn publiciteits- organen hun medewerking hebben toegezegd. Moge ons gehele' volk het drie voudig getuigenis geven van ons aller liefde voor kinderen, van onze wil tot internationale samenwer king en van onze grote dankbaar heid voor de hulp, die het buiten land ons gaf in tijden van onze erg ste nood Wetsontwerp tot verhoging der belasting ingediend De goedkoopste soort sigaretten thans 42 cent ppr rakje. zal minstens 3 cent in pryff stygen en de kerftabak zal ook duurder wor den de goedkoopste soort zal In prijs stygen vnn 39',3 cent per half ons tot minstens 12 cent als gevolg van verhoging van de tabalcs- accyns. Deze verhoging vloeit voort uit het streven der rc£ct",n{yTde accijnzen in overeenstemming te brengen met die van do Belglscn-L.u- xemburgse economische unie. Dc klcinhandelsprys van de goedkopere soorten sigaren zal niet veranderen en misschien zal do accijns op si garettenpapier. die in dc Belglsch-Luxemburgso economlscho unio niet bestaat, worden afgeschaft. Dit nieuws is onder meer te lezen »in»de memorie van toelichting op een wetsontwerp tot verhoging van de opbrengst van enkele belastin gen. die gisteren bü de Tweede Kamer is ingediend. Voorts vermeldt de M. v. T. het verlenen van toeslagen ten be hoeve vdh de landbouwbedrijven op lichte gronden in totaal een bedrag vnn 85 millioen gulden vereist. In verband hiermee wordt o a. oe"n verhoging van de ondcrnemlngsbe- lasting voorgesteld, die echter be perkt zal blyvon tot 1918 en 1919. Ook is er aanleiding tot enige uitbreiding van de weeldebelasting, waarby ook zoveel mogeiyk reke ning wordt gehouden met do In België bestaande toestand ten nan- zlen van de weeldctnxe. De verho gingen wat betreft de weeldebelas ting cn dc tabaksaccijns, dragen in tegenstelling tot die der onderne mingsbelasting. een blyvcnd karak ter en men venvacht een totale bate van 43 millioen gulden hier van Consumptle-üs en. personenauto's z(jn enige vnn do artikelen, die voortaan onder de weeldebelasting zullen vallen. De minister erkent de bezwaren die aan het opnemen van auto's in dc tabel voor weelde belasting iijn verbonden, manr het niet opnemen van personenauto's zou nodig hebben gemaakt, dat tal van huishoudelijke gebruiksvoor werpen onder het verhoogde tarief hadden moeten worden gebracht en hieraan zijn nog grotere bezwa ren verbonden. Teznmen met per sonenauto's zullen ook motorrijwie len aan de verhoogde heffing wor den onderworpen. Benelux breekt baan „De regeringen zouden zich op vredesconferenties niet moeten aan. dienen met lijsten met de rechten, die zij menen te mogen opeisen, doch met lijsten met de offers clie zij be reid zijn te brengen", dit citaat van dc Britse journalist Wickam Steed, was het hoofdmotief van dc rede. waarmede premier Spaak in een Brussels warenhuis een grote Bene. lux tentoonstelling opende. In Ne derland, dat armer dan België uit ,de tweede wereldoorlog is gekomen, heeft de Benelux-gedachte eerder wortel geschoten dan-daar te lande. De gisteren geopende tentoonstelling zou erop wijzen, dat zoals de Ne derlandse spreker mr. van Rom- burgh zeidc. ook de Belgische zaken lieden. zich het belang ervan gaan realiseren, dat de Benelux op twee na de belangrijkste economische macht in de wereld is Nadat de tentoonstelling ook nog in Antwer pen te bezichtigen zal ziin geweest komt zij ook naar Nederland. Finland kan geen minister van binnenlandse zaken vinden. De por tefeuille van Yrjo Lelno. de ontsla gen communistische minister, is in een Dinsdagavond gehouden kabi netszitting aangeboden aan Elno Kllpi (die Lelno tot nu toe heef t ver vangen) en aan premier Pckkala, maar beiden weigerden. Kilpi is in tussen door de sociaaldemocratische party uitgestoten als lid, omdat hü zich candidaat had gesteld voor de communistische party der Volksde mocraten. De algemene verkiezin gen zullen in Juli worden gehouden. De onrust in Finland duurt voort. Verscheidene stakende havenarbei ders keerden Dinsdagmiddag vrijwillig terug naar hun werk in dc havens van Helsinki. Kotka en Petarsaari. Dit zijn de eerste tekenen, die erop wijzen, dat de communistische pogingen om een totale stillegging van alle bedrijven met aan het hoofd de havens, hebben ge faald. Do conservatieven, die de motie van wantrouwen tegen Leino hebben Inge luid en dus de crisis teweeg gebracht hebben, verklaren thans, dat zij niet tegen een communistische minister van Binnenlandse Zaken zijn, mits deze mi nister niet Lelno Js. De Sovjetbladen publiceerden Dinsdag volledig de tekst van een verklaring van de Finse communis tische party. Het wordt als veelbe tekenend beschouwd, dat men in Moskou zoveel plaatsruimte aan de gebeurtenissen in Finland besteedt. De vroede vaderen van 50 Fran se steden en dorpen hebben de pen er bij neergelegd. Deze staking is bedoeld als een protest tegen de regeringsovername van een groep scholen die aan de katholieke kerk behoorden. Een ander motief is dat de regering weigert om ^enkele gemeenteraden toe te staan in het onderhoud van de R.K. scholen bij te dragen. Nederlandse broedeieren naar Joegoslavië Honderdvijftigduizend Nederland se broedeieren zullen naar Belgrado worden vervoerd in het kader van het in Februari gesloten Neder- lands-Joegoslavische handelsver drag. De eerste zending vertrok vandaag per KLM-vliegtuig. De broedeieren zb'n bestemd voor het herstel van de Joegoslavische pluimveestapel. Winkelsluitingswet op de helling (Van onze Haagse redacteur) De minister van economische zaken heeft verschillende organisa ties en organen, die daarvoor in aanmerking komen, betrokken bij de voorbereiding van de wijziging van de winkelsluitingswet, welke waarschijnlijk over een maand of twee bij de Tweede Kamer zal worden aanhangig gemaakt. Ver wacht wordt dat in het ontwerp de sluitingstijd officieel op'6 uur na middags zal worden bepaald en voorts dat gestreefd zal worden naar een regeling volgens welke alle winkels een middag in de week gesloten zullen worden. Er bestaat een neiging om voor alle branches dezelfde middag te be palen en men denkt daarbij, naar verluidt, aan Dinsdagmiddag. Deze regeling geldt ook in andere lan den, soms plaatselijk, soms over het gehele land. Er zijn echter be zwaren aan verbonden en de wen-/ sen van vele betrokkenen gaan dan ook uit naar een regeling, waarbij verschillende sluitingsmiddagen voor verschillende branches wor den aangewezen. Tenslotte zou het ook in het voornemen liggen bij de regeling der winkelsluiting maat regelen te nemen, waardoor een einde wordt gemaakt aan de toe stand dat z.g. automatieken met name levensmiddelen-automatie ken na het sluitingsuur onafge broken worden bijgevuld. Dit wordt als een flagrante schending van de bedoeling van de winkel sluiting aangevoeld. Generaal Karei Janousek. tij dens de oorlog inspecteur-generaal van de Tsjechoslowaakse lucht macht in Groot-Brittannië. is ge arresteerd by een poging uit Tsjechoslowakije te ontsnappen. (Van onze Haagse redacteur) OP de Donderdag te Bandoeng beginnende federale conferen tie zullen ongetwijfeld ter sprake komen de vorming van een leger en politiemacht en de matp van zelfstandigheid der deelstaten tegenover de federatie. Wat in Bandoeng besproken wordt is van minder gewicht dan wat op het ogenblik tussen Nederland en de republiek wordt besproken. Reeds meermalen is gebleken dat de sympathie voor de republiek in verschillende van de deelstaten en plebisoietgebieden zich een weg heeft gebaand dwars door dc be- standslyn heen. Dat neemt intussen niet weg. dat bepaalde gebieden er bijzonder veel prijs op stellen ge westelijke belangen te beschermen tegen ongewenste beïnvloeding door de quantiteit van Java, zo men wil van Midden-Java. De deelstaten en voorlopige deel staten zullen dan ook ln sommige gevallen tegenover elkaar komen te staan. Leger en politie Op het ogenblik, dat de federatie de souverelniteit zal toevallen, zal er een machtsapparaat aan die fe deratie ter beschikking moeten staan. Op 30 April zyn tussen de Nederlandse delegatie en die der republiek in Kalioerang reeds in formele besprekingen gevoerd over het leger. De republiek stelde de els dat in dat federale leger de TNI een overwegende plaats zou moeten innemen, hetgeen voor de Nederlanders onaanvaardbaar was. Kans op tegemoetkoming op dit punt schijnt voorlopig niet aanwe zig. Men kan wel aannemen dat een discussie over dit punt in Bandoeng de Nederlanders niet onwelkom zal zijn, omdat ze misschien kan leiden tot een uitweg uit de impas se, welke in de onderhandelingen mrt de republiek is ontstaan. Reeds bij de besprekingen in de Veiligheidsraad js door verschillen de sprekers aangedrongen op het verlenen van arbitraire bevoegdho- den aan dc Commissie van de Ver enigde Naties. Nederland heeft zich daar echter met grote felheid tegen verzet, doch het gevaar, dat voor Nederland in een arbitrair optreden van de Verenigde Naties aanvart- kelijk door Den Haag aanwezig werd geacht zal thans ongetwijfeld veel minder worden gevoeld. Dit is van de grootst mogelijke betekenis, nu wy uit Washington berichten ontvangen, welke er op wijzen, dat de mogeiykheid niet is uitgesloten dat de Commissie voor Goede Diensten aan de Veiligheids raad zal laten weten dat uitslui tend een uitbreiding van haar be voegdheden nog in staat zal z\jn om uit de impasse te geraken. Waar- schynlijk houdt het bezoek, dat mr. van* Kleffens aan Den Haag heeft gebracht met deze mogelijkheid nauw verband. Dodelijk ongeluk op onbewaakte overweg Op een onbewaakte overweg bli Nunspeet is gistermorgen de 54- jarige J. Rens uit Doornspijk met zyn paard en wagen onder de snel trein AmersfoortZwolle gekomen. Een vuilnistrein, die ter plaatse op een zijspoor op de sneltrein stond te wachten, is oorzaak geweest, dat R- dc naderende sneltrein niet kon zien. Hetpaard werd gedood, de wagen versplinterd, en de voerman liep zulke zware verwondingen op, dat hy bij het vervoer naar een zie kenhuis te Zwolle overleed. Ondertvijssalarjssen Misschien voorschot op aanstaande verhoging Op vragen van het Tweede Ka* merlid mevrouw Fortanicr—de Wit (V.V.D.) betreffendo do vertraging in de uitbetaling der salarisverho ging voor het personeel bli het voorbereidend hoger cn middelbaar onderwijs heeft minister Gielen ge* antwoord: Het Is de minister bekend, dat ln de kringen van et V.H.M.O. teleur stelling heerst over het feit, dat de toegezegde salarisverhoging nog niet is uitbetaald. H\| acht het in derdaad noodzakelllk, dat do uitbe taling van deze salarisverhoging spoedig plaats vindt. Na de ln December 1947 gedano toezeggingen van do regering is do commissie vnn advies tot overeen stemming gekomen over de hoofd- punten der salarisrcgcling. Nadien moest het advies van do commissie worden uitgewerkt tot een ontwerp voor een nieuwe salarisrcgcling. Het ontwerp voor deze regeling moet echter, voordat het aan de Kroon kan worden voorgelegd, eerst nog beoordeeld worden door dc salaris commissie ad hoe. Zodra dit advies is uitgebracht, kan het ontwerp besluit. nadat de Raad van State hieromtrent zal zijn gehoord, aan de Kroon ter bekrachtiging worden voorgelegd. In verband hiermede is een nauw keurige datum voor dc uitbetaling van de salarisverhoging nog niet te noemen. Teneinde aan dc bestaande moei lijkheden tegemoet te komen, is 5 Mei een schrijven gericht aan ge meente. cn schoolbesturen, waarin dc minister, na overleg met zijn ambtgenoot van financiën, de mo gelijkheid opent tot het verstrekken van een voorschot op de tc ver wachten verhoging. Groot vliegtournooi te Soesterberg Demonstralies met alle soorten machines In verband met het 10-jarig be staan van de Koninklijke Neder landse Vereniging voor Luchtvaart, wordt op 12 Juni op het vliegveld Soesterberg een groot vliegtournooi gehouden. Do startbanen zijn ver nieuwd en dc zwaarste cn snelste machines kunnen er starten cn lan den. Aan «lil vliegtournooi nemen deel dc K.L.M., de Lucht Strijd Krachten, de Marino Luchtvaart dienst, de Rijksluchtvaartschool, de Nat. Luchtvaartschool. Sportvlie gers. Fokker. Avio Diepen en de Si- kofskv Helicoptère. Er zal gede monstreerd worden met de meest vooraanstaande types o.a. Douglas, Lockheed, Spitfires, Hhrvards, Fi reflies. Mitchells, Bcechcrafts, Pi- pers, Fokkerpromotor. Fokker S II, Tiger- Moth. Ook de nieuwste aan winst van dc Marine Luchtvaart dienst, de Sca-Furies. zal een vlucht maken.» Voorts zullen to zien zijn deklan- dingen, esqundrillevluchten en pa rachute-droppings. Het programma wordt geopend met de opstijging van de 600 M3 KNVVL luchtballon, de „Dr. Can- negiéteronmiddellijk gevolgd door demonstraties uit de beginperiode der aviatiek. De K.L.M. houdt die dag rondvluchten boven Centraal Nederland. De belangstelling voor dit vlieg tournooi is zeer groot, wat onder meer blijkt uit het bezoek, dat de 75-jarige Henri Farman aan Soes terberg zal brengen. Deze vermaarde Franse aviateur ontwierp in 1907 een tweedekker en in 1908 vestigde hij een record door 1 km. in gesloten lijn te vlie gen. Met zijn broer stichtte hij de vhegtuigenfabriek .Farman". Be kende Nederlandse pioniers als Ri- nus van Meel en Versteeg vlogen reeds bij de stichting van Soester berg met „Farmans". Ook de toen malige luitenant Plesman behaalde zijn brevet in het type Farman. DE inwoners van Jette, een Brusselse voorstad, zijn de eer sten geweest, die de „vlammende raketto ren", een nieuwe door drie Haagse zakenlie den geëxploiteerde ker misattractie, in werking konden zien en op haar deugdelijkheid konden beproeven. *0 Boven in de"ie 35 me ter hoge toren beweegt een electro-motorvan 45 P.K. tien „raketten", die ieder aan 8 10 per sonen plaats bieden, in het rond. De snelheid kan 75 km. per uur zijn. De „raketten" beschrij- vén dan een cirkel .met een omtrek van 110 me ter en zweven 38 meter boven de grond. Aan de achterzijde van de „raketten" ontvlamt een koud vuur, waar door de suggestie van echte raketprojectielcn nog wordt vergroot. Op een cirkelvormig plat form kunnen 500 men sen wachten, tot zij in een der „raketten" kun nen plaatsnemen. Bij de constructie van dit plat form en de trappen die er heen leiden heeft men zich' beijverd, de kans op onaangenaam- neden voor mensen met hoogtevrees uit te schakelen. Het Nederlands Tech nisch Bureau voor ont wikkeling van de in-, dustrie in Den Haag heeft de berekeningen voor dit project ge maakt. Het idee is van een Tilburgse kermis exploitant. Te Jette werd dezer dagen do officiële opening verricht op het platform van de ra kettoren, 20 meter bo ven de begane grond. De burgemeester en de commissaris van politie voerden er het woord. Om kwart voor negen 's avonds begon de kaartverkoop, en tot 1 uur 's nachts was er grote toeloop bij de kassa. De ondernemers heb ben reeds aanbiedingen gehad om met hun ra- kettoi'en naar Frank rijk en Portugal te ko men, maar er zijn nog geen definitieve plan nen bekend.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1