Raad besloot tot restauratie van Burgerweeshuis Deelneemsters aan bondsdag bijeen in de Markthal „Mens, durf te leven," een bemoedigende film Storta mag tenten op slaan aan Leusderweg Hamerstukken Benoeming Meyer winnaar van Soesterkwartier tournooi Amersfoorter bijna verdronken \?oensc!a£ 26 Mei 1948 STADSNIEUWS In een zitting van precies één uur, waarvan het grootste deel nog door de rondvraag in beslag werd genomen, heeft de Amersfoortse gemeenteraad gisteravond de „agenda van de maand" behandeld. De raadsleden waren kort en duidelijk m de formulering van hun vragen en opmerkingen en de leden van het college in hun toelichtingen, die overigens schaars gegeven behoefden te worden. Vlot gingen de eerste vijf punten - waar onder het voorstel van B. en W. om een crediet te verlenen voor de viering van het regeringsjubileum door de schoolkinderen - onder de hamer door. Een millioen voor de woningbouw „De Lichtenberg-ziekenhuis" heeft de gemeente oj»net laatste nipper tje verzocht om een herziening van de regeling Inzake vergoeding voor verpleegden, die voor rekening van de gemeente in de plaatselijke zie kenhuizen zU" opgenomen. Daarom vroeg dc voorzitter om uitstel van behandeling voor het desbetreffen de voorstel, dat tijdons deze zitting aan de orde zou komen. Natuurlijk ging men hiermee accoord. Het voorstel van B. en W. om een cre diet te verlenen voor gedeeltelijke restauratie van hot Burgenvees- huis aan de Zuidsingel, ontlokte de heer K. Coolen (KVP) de opmer king, dat hh er graag mee accoord ging. doch dat hij een tegenstander Is van de uitvoerliw van deze res tauratie in regie. Je weet dan wel waar je aan begint, maar niet waar je ophoudt. Heeft de gemeente hiermee al niet eens eerder onaan gename ervaringen opgedaan? Hij stelde voor het werk aan te beste den. „Jammer dat 'k niet vóór u heb kunnen spreken", antwoordde wethouder Koopman. „Wy waren al van plan een desbetreffende wij ziging iri het voorstel aan te bren gen en nu nemen wjj dus graag uw voorstel over". B. en W. adviseerden, afwijzend te beschikken op het verzoek van een aantal begrafenisondernemers om de gebouwen op de Algemene Begraafplaats „Rusthof" te ver warmen. „Ik kan me op dit ogen blik best verenigen met dit ad vies". merkte de heer J. Steinebach (Arbeid) naar aanleiding hiervan op. „De tijden ziin er niet naar om daarvoor geld uit te trekken. Maar lk hoop toch, dat deze zaak hier mee met in de doofpot komt De mensen die op de begraafplaats komen, verkeren in een stemming, die in de wintermaanden verwar ming van de gebouwen nodig maakt." „We denken niet aan de doofpot", verzekerde wethouder Koopman. „Maar er moeten gunstiger tyden worden afgewacht De raad ging accoord met het voorstel van B. en W. tot het slui ten van een geldlening van f 1.000.000 ter financiering van woningbouw. T unnel-misère De heer W. v. Apeldoorn (CPN) was zeer verbolgen over een publi catie in één der plaatselijke bladen over de ligging van de toekomstige tunnel naar het Soesterkwartier. Voorts was hy geschrokken van een uitlating over het Amersfoort se uitbreidingsplan in een bijeen komst. waar ook mensen van do pers en andere personen, die er niet direct by betrokken waren, aanwe zig geweest kunnen ziin. Hii wildo er met nadruk op wyzen, dat dezo gang van zaken verontrusting heeft gewekt in zyn fractie. Burgemeester Molendtfk was het met hem eens dat de nodige discre tie nog betracht moet worden. De gewraakte publicatie is ook door het college betreurd. Door en kele instanties wordt dc voorzich tigheid niet voldoende in acht ge nomen. Het antwoord, dat wethouder v. Galen Last gaf op een vraag van de heer J. M. Veer (CPN) zal voet- ballicvend Amersfoort weer gerust stellen. Het terrein aan de Leus derweg. waarop in September grote landbouwtentoonstelling ge houden wordt de raad keurde het betreffendo voorstel goed en wilde ook deelnemen aan het ga rantiefonds moet na de expositie ln dezelfde toestand worden opge- Noteert U even GRAND: De Waternymph (geprol.) 14.30. iSAó en 21 u. Zo. 14. 16.15 18.45*fen 21 u. CITY: Hoogste Roem (18 jr.) 14 30 18.45 en 21 u., Zo. 14, 16.15, 18.45 en 21 u. REMBRANDT: De brandklok luidt (14 ,1r.) Vrij. en Zat 14.30, 18.45 en 21 u. Overige dagen 14.30 en 20 U.. Zo. 14. 16.15. 18.45 en 21 u. 26 MEI: Demonstratiemiddag Ned. Ver. v. Huisvrouwen. Amicitia 14.30 uur. Grand theater: De club van drie Jeugdfilm 14.30 uur t.m. 27. Meiconferentie Vrije Ev Gem. Kerk Appelweg 15 en 19.30 u. Sprekers: ds v. Bruggen, ds. Mietes en ds Verboom. 27 Mei: Revue- „Zet de zorgen aan de kant". 'Buziau Jr Markthal 20 uur. Feestelijke jaarvergadering Ver. v. Beroeps Pensionhouders „De Wapenroem". 20 uur. 28 Mei: „St. Christoffel"lezing alg. secr. dhr. C Beking. hotel Frank 20 uur. Circus Strassburger Ronde-tafel v. d. nieuwe we reldorde. Ir. P. J. Wemelsfeldie, Regentesselaan 21. 20 uur. .Nederlanders naar Nw Guinea', drs. P. H. Schrauwen. Stichting Achter Davidshof Ia. 20 uur. D'OUDE LANTEERN: Herden kingstentoonstelling Chris Lanooy t.m. 6 Juni. Gedpend dagelijks 1012, 1417 u Zon. en feest dagen van 1417 uur. DANCING VAN T HUL> Zat.. Zon. en Woensd. dansen. 20—23 uur Zond. mld. 1518 u. (Orkest „The Rhythm Specials") DANCING d'ORANJEBOOM: Zat.. Zon. en Woensd dansen „STICHTSE HEUVEL": dagelijks dansen (The Red. White and Blue gang). OPENB. LEESZAAL EN BIBL da gelijks rullen v. boeken 14—17 u. Dl. VrJJd avond ook van 19—21 uur. Leesz. geopend dagelijks 10 —12.30 u. en 1417 u, DL en Vrijd. ook 1922 uur. leverd als waarin het werd aan vaard, aldus de wethouder. Voorts Is een aanvullende bepaling voor het huurcontract opgesteld, vol- fens welke op hot voetbalterrein at door „Amsvorde" met zoveel moeite en grote financiële offers voor het volgend seizoen ln orde werd gemaakt, geen vee mag wor den geëxposeerd. Uitsluitend ten ten zullen hierop worden geplaatst. De heer K. ter Burg (CPN) was helemaal niet tevreden over de wij ze van handelen van B. en W. met de materie, waarop het voorstel tot Intrekking of herziening van be sluiten tot hergroepering van ran gen van ambtenaren betrekking heeft. Waarom Is 't Georganiseerd Overleg hierbij niet betrokken ge worden? De huidige regeling is niet toereikend voor de behoeften in de arbeidersgezinnen. Als het G.O. was ingelicht, was dat mis schien met een tussenvoorstel ge komen. Wethouder van Galen Last kon hem geruststellen. Alle betreffende voorstellen zijn al tweejaar oud en dus nimmer aan het G.O. voorge legd. Overigens doen B. cn ,W. dit voorstel niet van harte doch nood gedwongen. Het is nu maar te ho pen, dat er spoedig een nieuwe re geling komt, die aan redelijke eisen voldoet. Als het zover is zal er ze ker met het G.O. worden bespro ken. De heer H. Koelewtfn (Arbeid) voegde er nog de opmerking aan toe, dat het destijds juist de ver tegenwoordigers van de arbeiders in het G.O. zyn geweest, die er op hebben gewezen, dat de punten waar het hierom gaat, nooit door de minister zouden worden aan vaard. Rondvraag Tijdeps de rondvraag vroeg de hoer J. R. Hartings (KVP) de aan dacht van het college voor een ge deelte van de Flierbeekstrnat, dat nodig moet worden hersteld. „Geen gemeente-eigendom". antwoordde wethouder Koopman, „maar we zullen zien". De president-directeur van dc Nederlandse Spoorwegen heeft, toen er tijdens een burgemees ters-bijeenkomst over dc lijn Amersfoort-Kesteren werd ge sproken. uitdrukkelijk gezegd „wij komen er terug". Dit is de enige troost, die de voorzit ter kan geven nan dc heer J. v. cl- Linden (KVP), die deze spoorlijn belangrijk voor onze stad acht en er vragen over stelde. Zondag de betreffende instanties te willen haasten, zou de heer W. van Apeldoorn toch wel eens graag het verslag willen zien verschijnen van de commissie, die de houding Tijdens de zitting van (le Amers foortse gemeenteraad van gisteren ontlokten o.a. de volgende punten weinig of geen discifisie. Notulen. Ingekomen stukken en mededelingen. Advies van burge meester en wethouders naar aan leiding van het verzoek van het be stuur der #Onze Lieve Vrouwe stichting om ten behoeve van de school voor u.l.o. buurhuizen 49b ae nodige gelden te mogen ontvan gen voor de aanschaffing van schoolbanken en boeken voor de hoogste u.l.o.-klas. Voorstel van B. en W. tot toe kenning aan besturen der bijzon dere lagere scholen van een voor schot op de vergoeding voor de vakonderwijzers over 1948. Voor stel van B. en W. om een aanvul lingsvoorschot uit 's rijks kas aan te vragen ten behoeve van het bou wen van schuurtjes achter de per celen Kleine Spui no's 2230. Voorstel van B. en W. tot het aan vragen van een grondvoorschot ten behoeve van het perceel Kranke- ledenstraat 24. Voorstel van B. en W. tot wijziging van de statuten van de Amersfoortse sportstichting. Voorstel van B. en W. tot vast stelling van een besluit ex-artikel 36 van de woningwet bepalende dat de herziening van het uitbrei dingsplan voor het Leusderkwar- tier wordt voorbereid. Voorstel van B en W. tot conversie van het res tant van een 3i/2 geldlening in een 3 lening groot f 1.172.000. (gedrukte verzameling nr. 51). Voorstel van B. en W. tot wijziging van de gemeente-begroting dienst 1947. Voorstel van B. en W. tot wijziging van het raadsbesluit van 30 September 1947, strekkende tot verkoop aan W. Trinks van een perceel bouwterrein aan de Ran- denbroekerweg. Voorstel van B. en W. tot wijziging van het raadsbe sluit van 30 September 1947, strek kende tot verkoop aan de stich ting Polynormbouvv van een strook grond, gelegen nabij de Randen- broekerweg. Voorstel van B. en^V. tot verpachting aan N. G. van Drie van een perceel tuingrond aan de Isseltseweg. In zijn zitting van Dinsdagavond benoemde de Amersfoortse ge meenteraad tot onderwijzeres aan de School voor Openbaar Lager Onderwijs nr. 8 (Leusderweg 249) mej„ H. Bolmer te Noordwelle in Zeeland. van dé communistische raadsleden in de commissies zal onderzoeken. (Men zal zich herinneren, dat in de raadszitting van 26 November van het vorig jaar de burgemees ter de opmerking maakte, dat de heer van Apeldoorn herhaaldelijk interpelleert over onderwerpen, die in het collego nagenoeg waren ge reed gekomen voor bespreking in de raad en in vele gevallen dus ln de raadscommissies waren bespro ken. Op voorstel van het lid der CPN-fractie, de heer K. ter Burg, werd toen een commissie gevormd om een onderzoek naar de juistheid hiervan in to stellen). „Het drukt zwaar op m'n ziel, dat het verslag nog niet klaar is", zei de heer Steinebach (Arbeid) die voor de commissie het antwoord gaf. „Maar ik kan u plechtig be loven dat u het de volgende maand hebt". Waarop de heer Van Apel doorn gevat antwoordde: „Dank u. Ik begrijp dat u er veol werk aan hebt". (Hilariteit). De heer K. Coolen (KVP) Infor meerde o.a. naar het dierenpark. „Wc horen er maar niets van," zei hy. Die vraag verbaasde wethou der Van Galen Last een beetle. Met de Pinksterdagen is er volop be zoek geweest. Er zijn al ezels en de speeltuin is ingericht. Men is bezig met een hertenkamp, er komt een beer, een kameel, een wild zwijn..." De burgemeester: „Om de kool met apen niet te vergeten". In ieder geval wordt er hard ge werkt en behoeven we helemaal niet verontrust te zyn, aldus ver volgde de wethouder. Alleen zal de invoer van de wilde dieren, door de deviezen-kwestie wel wat lang zaam gaan. Zondagsrust Dc „kermis" die begin van deze maand in Amersfoort werd gehou den, was een steen des aanstoots voor de heer J. de Gans (AR), die het college dringend verzocht, de verordeningen van de raad, die ook het houden van kermissen verbie den, na £e leven. Aan-de feestelijk heden van de Nationale Feestdag moeten alle bevolkingsgroepen kun ncn deelnemen. Ook om die reden had hij 5 Mei liever geen kermis aan de Hellestraat gezlon. Voorts was hem ter ore gekomen dat de gemeente het kermisterrein voor een luttel bedrag aan de Amersfoortse Gemeenschap had vorhuurd, die het voor een aanmer kelijk hoger bedrag had onderver huurd. Is het college zoals dat vroeger eens is gebeurd er in gelopen En tenslotte sprak de heer De Gans er zijn afkeuring over uit, dat het circus Strassburgcr op Zondag opon zal zyn. „Het feest aan de Hellestraat is ons een beetje uit de hand gelo pen", aldus het antwoord van de burgemeester. „Maar van een ker mis zou ik'toch niet willen spreken. Vergeleken bij de omvang van een echte kermis, was het er maar een aanzetje van. Wel is er een beetje te veel lawaai gemaakt en duurde het 's avonds wat lang. We zullen ons volgende keer een beetje moe ten beperken. Van „er ln lopen" is bij het verhuren vnn 't Hellestraat- terrein geen sprake gev/eest, zo vervolgde de voorzitter. De Amers foortse Gemeenschap organiseerde de herdenkings- en bevrijdingsfees ten op verzoek van het gemeente bestuur. De opvoering van „Sim- son" heeft veel gekost en dat moest door andere baten worden gedekt. Toch zullen B. en W. In den vervolge een andere weg bewande len, en voor de Amersfoortse Ge meenschap indien er weer zoiet3 aan de hand is, een subsidie voor stellen. Wat het geven van circus voorstellingen op Zondag be treft, achtte de voorzitter het niet wel mogelijk deze te ver bieden. De werkwijze van een circu^ gedoogt zulks niet. Ook zou zo'n maatregel niet ver antwoord zijn in een stad als Amersfoort met zijn gemengde be volking. „waarvan èen groot deel de bezwaren van de heer De Gans niet deelt. Hoewel dua het college op het standpunt staat, dat aan de wensen van hen, die de Zondags rust in acht willen nemen, zoveel mogelijk moet worden tegemoet gekomen, zal men aan beide zyden tolerantie dienen te betrachten. Een bepaalde modus is nu eenmaal moeilyk te vinden. Natte wegen zijn gevaarlijk Een automobilist, die met zijn wagen uit de richting van ae Kam perbinnenpoort waren, moest in de Langestraat uitwijken en remmen. De wagen sliepte, waarbij een 16- jarige wielrijdster werd aangere den. Zij kwam er met enkele schaafwondjes af. Burgemeester uitte waardering voor het werk Vandaag wordt in de Noor- derkerk te Spakenburg de Bondsdag gehouden van do Ge reformeerde Vrouwenvereni gingen (onderh. art. 31 K.O.). Ruim 2600 vrouwen uit alle delen van ons land worden daar verwacht. Waar velen Dinsdag reeds in onze stad aan kwamen organiseerde dc kring Amersfoort een begroetings avond in de Markthal, waar ongeveer 800 darfies aanwezig v/aren. toen mevr. Rijncveld Dubbeldam van Spakenburg het openingswoord sprak. Het was haar een groot genoe gen ook burgemeester Molendijk en wethouder Vam Galen Last welkom te mogen heten. Hierna werd door de Amerf^port- se verenigingen een declamatorium uitgovoerd „Rondom het Woord". Medewerking verleenden hieraan als vocaal soliste mevr. Kramp— Padding, orgel en koorlelding de heer J. Veenkamp, violist de heer R. van Loenep. Een geweldig applaus weerklonk, toen de voorzitster aankondigde, dat burgemeester Molendijk de ver gadering zou toespreken. Hoewel niet tot uw kring in en gere zin behorende, aldus de heer Molendijk, stel ik er toch wel prijs op, als buitenstaander, deze avond mee te maken. En als lk dan, als welwillend buitenstaander zeg wat ik er van denk, dan is het, dat ik vervuld ben van bewondering en ^erbicd voor wat wij hier gehoord en gezien hebben. Ik heb bemerkt, riat gij vertegenwoordigt een volks deel, waarin heel diep een overtui ging leeft. Gekomen uit alle delen van het land. allen doortrokken van een overtuiging, die uw leven voor een groot deel vult. Waar we zo vaak by veel mensen opmerken een geeste- ïyke leegte, doet het goed te constateren, dat gy staat op een hechte basis. Dat is van grote en onschatbare waarde, niet alleen voor de kring, die gy vertegenwoordigt, maar voor het gehele Nederlandse volk. Principes er op nahouden en pro beren, leer en leven in overeen stemming te brengen, samengebon den in geloof, dat hebben we nodig. Het gemeentebestuur van Amers- -foort wenst u goede, zegenryke dagen. Dat gij krachtiger weer na^r uw afgelegen posten zult te rugkeren. Ik hoop, besloot de burgemees ter, dat deze dagen zullen beant woorden aan de verwachtingen, waarmee gij naar Amersfoort zyt gekomen. Hierna sprak ds. J. A. Vink over „Het goede deel", er op wijzende hoe Jezus in zyn woord tot Maria (Lukas 10:42) het heeft willen doen zien, dat wij ons door dc aard se zorgen niet mogen laten aflei den van de Heere Jezus, maar dat wij in de zorgen van alle dag we ten van de zorg van de Vader. Temidden van het vele nodige, mogen wij niet vergeten het éne nodige: naar de Here te vragen en naar Zyne sterkte. Gaat dan, aldus besloot ds. Vink, ln tot. de vreugde van de Bondsdag als vrouwen, die geloven, dat over de zorg van elke dag, de zorg van de Hemelse Vader zich uitstrekt. Met gemeenschappelijk gezang en dankgebed werd het samenzijn gesloten. Amersfoorts jeugd naar de oorlogsgraven Op 30 Mei is het „Memorial day," de dag. waarop de Amerikanen, Engelsen en Canadezen hun doden herdenken van de oorlog 1940 1945. Aangezien er op Rusthof ook vele geallieerde soldaten begraven liggen cn hun families door de grote afstand die dag geen bloe men op hun graven kunnen leg gen, doet het Nederlands Oorlogs graven Comité een beroep op de Amersfoortse jeugd, om dat in de plaats van die families te doen. Laten het eenvoudige bloemen ziin uit eigen tuin; zij hebben even veel waarde, als de duurste krans, maar geen graf mag worden ver geten. Omdat 30 Mei op een Zon dag valt is het bezoek aan Rusthof bepaald op Zaterdag 29 Mei. Plaats van samenkomst is het Borneo- plein. Vertrek naar Rusthof om vier uur 's middags. Simultaan-seance tot besluit Na enig onvoorzien oponthoud is het schaaktournooi, georganiseerd door het Soesterkwartier dan toch beéindigd. Winnaar werd C. Meijer van „Ons Genoegen" met de schit terende score 5 uit 5 in de finale. Aan spanning heeft het niet ont broken. Zoals door de meesten is voorzien werd het een strijd tussen C. Meijer en L. Asperslag. In de laatste ronde moest de beslissing vallen. Hoewel beiden nog onge slagen had Meijer toch de beste papieren, aangezien Asperslag in twee remises een kostbaar punt had verspeeld. Bij het eerste»treffen moest na 3}a uur spelen worden afgebroken. De hervatting, op Maandag j.l. in het gebouw der speeltuinvereniging „het Soester kwartier" bracht een levendig, hoogstaand spel, waarbij Asperslag zoals te verwachten was, scherp op winst speelde. De hierdoor ontsta ne ingewikkelde complicaties verg den van beide spelers niet alleen veel inspanning, doch ook veel tijd. Asperslag's vlag viel op de 48e zet (tijdcontróle op de 50e) zodat de partij wegens tijdsQverschnj- ding, voor hem verloren werd ver klaard. Meijer werd hiermede le, Asperslag 2e in dit interessante tournooi. Maandag heeft de prijsuitreiking plaats, waarna de twee genoemde spelers, op Verzoek van het be stuur van „het Soesterkwartier", een simultaan-seancc voor de leden zullen geven. Het Burgerweeshuiswaaraan al jaren de ratten knagen, waar vader Ho- lierook van een nieuwe jeugdherberg droomde en een taaie strijd voerde tegen het door het lekke dak stromen- dc hemelwater, wordt gerestaureerd. Allereerst komt het dak aan dc beurt. Dit is een besluit van grote betekenis. Men moet dc toestand ter plaatse ken' ncn om te beseffen hoe dringend noodzakelijk de restauratie van dit historische huis is De gitaarklanken en het lied van de frekkendc jeugd zul' len cr niet meer klinken en dc oude kloostergang vullen. Zij moeten plaatsmaken voor dc hamerklop en het lied van dc restaura- teurs, die een karweitje naar hun hart oaan opknappen. Moeten wc nog gissen naar dc bc- stemming van dit gebouw als de res- tauratie is geschiedHet kan niet an- ders of het zal dienstbaar worden ge maakt aan de gemeenschap. Is gr een beter trefpunt in het hartje van onjc stad te vinden? (Archlfoto) Burgerlijke Stand Geboren: Jan Andries, z v G J ter Hoeven en H M van Kalleveen; Frits, z v A Gardenbroek en J P Bouman; Franciscus Johannes Ma ria, z v H J van Daatselaar en M M van 't Klooster. Gehuwd: J van Bokhorst en W Zoeren; E de Graaf en E Th Bokkers. Overleden: Willem Dijkhuizen, echtgen van M Ph van Gorp, 52 j; Willemijntje den Hartog, wed van D. Oosterhout, oud 87 j. 9 Benoeming Met ingang van l»Juni a s. is tot maatschappelijk werkster te Soest benoemd, mej. G. v. d. Broek uit Boxtel. Chauffeuf reed in de Leidsche Rijn Dank zij de moed van twee mili tairen is Dinsdagmiddag het leven gered van een Amersfoorts chauf feur, die met zijn wagen vlak bij de brug tegenover de Hommel in de Leidsche Run was gereden. Omstreeks half twee kwam de chauffeur H. uit Amersfoort met zijn particuliere wagen plus aan hangwagen op de Utrechtseweg uit de richting Den Haag gereden. Bij de Hommel moest hij een militaire wagen passeren, welks bestuurder F. W. S. links af de brug wilde opryden. Of hij toen zijn richtings aanwijzer te laat heeft uitgestoken of dat H. die te laat heeft opge merkt, dat is nog niet uitgemaakt, wèl dat de militaire wagen naar links ging. H. wist niet beter te doen dan zijn auto de berm op te rijden, de wielen slipten en H. verdween met auto en al onder water. S. remde onmiddellijk, sprong uit zijn wagen, pardoes het water in. Daar merkte hij, dat H.'s auto met de wielen omhoog lag. Met be hulp van een andere ijlings toege schoten militair gelukte het S. de wagen op z'n zij te kantelen en een ruit stuk te slaan. Toen kon H. uit de volgestroomde auto klimmen. Sterk onder de indruk van de ramp, die hem had bedreigd, moest de zeer nerveuze chauffeur naar het militaire hospitaal „Oog in Al" worden vervoerd. Gelukkig kwam hij weer snel bü zijn positieven, want hij kon ons zelf telefonisch te woord staan. „Wat er precies gebeurde, ik kan het U niet zeggen, want alles ging razend snel. Wel weet ik, dat mfjn eerste gedachte was: ik verdrink! Gelukkig is dat niet gebeurd, dank zij die twee flinke soldaten". Extra-busdienst op „De Lichtenberg" Voor het ziekenbezoek aan het ziekenhuis „De Lichtenberg" wordt per 31 Mei a.s. door de garage Nefkens een extra busdienst inge legd. Deze bus vertrekt dagelyks om 13.40 uur van de Emmakerk, 13.45 Varkenmarkt, 13.46 Juliana- plcin, 13 18 Leusdenveg (Edison- straat) 13.50 van Borneopleln naar het ziekenhuis. De retourbus ver trekt om 15.05 uur. Indien voor deze dienst belangstelling blykt te be staan. zal zo nodig tot uitbreiding worden overgegaan. Met de orga nisatie van deze dienst wordt een voor-oorlogse toestand hersteld. In de pacht van 24 op 25 Mei is ingebroken in een woning aan de Birkt. Een radiotoestel, een tafel kleed, een portemonnaie met wat klein geld en., een kistje sigaren zijn verdwenen. Volgende week in het Grand Theatre STEL U eens voor, dat U in de ge legenheid werd gesteld kennis te maken met de wereld, zoals die er zou hebben uitgezien, als U nooit was geboren. Zo volkomen verwor den als in het geval van George Baily uit de film .Mens durf te le ven" zou Uw naaste omgeving ze ker niet zijn geweest Maar toch zou U bij een vergelijking met de re aliteit zo nu en dan kunnen zeggen: ..Gelukkig is dit of dat in werke lijkheid niet zo. omdat ik er ben."' Anderzijds zoudt U tot de ontdek king komen dat de gemeenschap, alleen al door het simpele feit van Uw bestaan, rechten op U kan laten gelden en dat het m wezen misda dig is naar eigon believen over Uw leven te beschikken. Ons dit te le ren Is de bedoeling van de film „Mens. durf te leven", waarin die bemoedigende vermaning of ver manende bemoediging zo U wilt door de beroemde regisseur Frank Capra zo eenvoudig en zonder fran je aan het publiek wordt voorgezet, dat hy de bioscoop blijer en met een beetje meer levensdurf verlaat. George Baily de lange, rustige James Stewart was geknipt voor de ze rol is zo'n man, die de zorgen zo boven het hoofd groeien, dat hij zegt; „Dood ben ik meer waard dan levend." Op hetzelfde moment, dat James Stewartt bekend uit andere Capra-films els „Mr. Deeds goes to town" en „Mc. Smith goes to Wash ington" vervult de rol van George Baily in „Mens, durf te leven". hij in de sneeuwjacht bijna te ver over de rand van een brug leunt en naar het kolkende water tuurt, stij gen uit vele huizen van zijn woon plaats zegenbeden voor hem op, Zo dringend zijn deze boodschappen van de aarde, dat in de hemel wordt beraadslaagd hoe George Baily door deze crisis kan worden geholpen. Op zich zelf een aardige, originele vondst die echter vrij banaal werd uitgewerkt. Dit Is dan ook naar on ze mening de enige zwakke plek in deze en dit zijn geen gemeen plaatsen menselijke en ontroeren de film. De Engel tweede klas. die de opdracht krijgt Baily te helpen, wordt door zijn chef eerst eens langs verschillende episodes uit diens leven gevoerd. Een goede, en opofferingsgezinde man lsx George Baily geweest, de tegenpool van een steenrijke vrek (Llonell Barry- more) die de bewoners van Bed ford Falls uitbuit en er op uit is ook Baily voor deze manier van za kendoen te winnen. Maar George gaat met zijn „Bouw- en Leenbank" voort de mensen te helpen, totdat. de catastrophe dreigt. Nu wordt de engel actief en hij is het. die de wanhopige Baily het dorpje Bedford Falls toont, zoals het er zou uitzien als hij niet had geleefd. Tenslotte overweldigt een hevig verlangen naar het leven Baily weer en, door zijn engel verlaten, stormt hij naar huis. En daar, bij zijn vrouw (Don na Reed) en kinderen, omringd door deurwaarders en politie-man- nen, treedt de gemeenschap naar voren, die hij jarenlang heeft ge diend. en redt hem uit zijn moei lijkheden. „Mens durf te leven" heeft een sterke sociale inslag wonderlijk voor zo'n Amerikaanse film en is tegelijk een origineel, humoristisch en„ onopgesmukt verhaal van een doodgewone familie. Een rolprent, die het praedicaat „film van de maand" met recht verdiende. Uitslagen vlucht Quievrain der A.C.C. Uitslag wedvlucht Quievrain op Zondag 23 Mei. In concours 652 duiven gelost om 7.30 met Z.W. wind. Snelheid le duif 12,94,1, laatste prljsduif 11.54.5 p. m. Aan- gew. 25 ct. no. 1 cn 6. Aangew. 10 ct. no. 2 en 9. Koningspoule no. 3, 6, 7, 8. 9. Speciaals no. 13 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 17 18 19 20. C Veenendaal Ed 1, 53. A v Pla teringen Ed 2, 46, 47, 49, 79. G Malensteln Rd 3, 72. G v Doornik. Or. 4, 62, 108. J de Vries Rd. 5, 75, 144. H. Heideveld Or. 6, 74. H. dc Graaf Rd. 7, 59. A. Wiekart Or. 8, 14, 81, 92, 103, 154, 155. D Hofland Rd. 9, 15, 38, 129. G. Wjjnands Or. 10. M. v Keken Or. 11, 13, 138. J. Leijenh'orst Or. 12, 89, 161. C. Vee- nendaal Rd. 15. M v d Linden lp. 16. S Visscher Or. 17, 104, 127, 134, 162. G Klvers Rd. 18, 56, 71, 93, 135, 136, 153. J v d Burg Rd. 19, 29, 115. J H Schuiten lp. 20, 30, 54, 87. W. Collet en Zn. lp. 33. J Bar bie Rd. 22, 80. N Egink lp. 23. mevr. v d Berg lp 24, 43, 70, 73, 91, 119, 123. J Maassen Rd 25, 147. J v d Heuvel lp. 26. Hvd Lisdonk Or. 27, 130, 157. E v d Brink Or. 28, 126. G Krijn en lp. 31. S Witte- vcen lp. 32, 55, 61, 99, 106, 163. Gebr. Iabrie Rd. 34, 41, 76, 95, 107, 150, 152. J Burgsteden Or. 36, 42, 148. Joh. Vovert Or. 37, 114 160. H Dasselaar Rd. 39, 65, 78, 122. W Verheuvel Rd. 40. J Schcllart Rd. 44. W. v. Kuilen Or. 45. 98. G de Graaf Or. 48, 102- G Veldhuizen Or. 50. A Poort lp. 51. H Lam- brechts Ed. 52, 94, 131, 141. W v d Brink Rd. 57, 87, 116. W Belt lp 58, 140. Voert Ed. 60, 132. J Verst raten Rd. 63, 85, 80, 145. J Bol haar Or. 64, 84. C de Goede lp. 66. B v d Burg Qr. 67. B v d Burg Rd. 68. J Ocereem 69, 79, 156. F Har- teman 83, 88, 120. H Daatselaar lp.. 90. G te Kulve Or. 96, 112. A L Veerstraten Rd. 97, 100, 110, 133. "Dirks lp 101. Th. Peerenboom Or. 105. P Ras Rd. 109, 143. J Jagten- berg Or. Ill, 149.H Verhoef Rp. 113. J Toonen Or. 117. J de Haas Oi. 118, 125. R. Scholten Or.#121, 128. E Hoek Rd. 124. H Bluemmk Rd. 137. B Jansen Rd. 139. J. Kas pers Rd. 142. A Kaal Or. 146. Grol Ed. 151. „De Luchtpost" kwam uit België De A.P.V. De Luchtpost te Amers foort hield Zondag een wedvlucht uit Quivrain, afstand middenstad 2ST7.5 km. Los 7 uur 30 min. Z-W- wind, betrokken weer. In concours 393 duiven. Bere kende afstand 226 km. Aankomst eerste duif 10 u. 30 min. 35 sec-, laatste 10 u. 50 min. 26 sec. Koningspoule nr. 1. Aangewe zen 25 ets. nr. 1, 2, 4. Aangewezen 10 ets. nr. 5, 6, 14. Speciaal 10 ets. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 10, 11, 12, 13. De prijzen werden gewonnen door: J. de Bruyn 1, 43, 45, 48. M. J. v. d. Linden 2. J. Hendriksen 3, 63, 81. W. H. Colletz Sr. 4, 13. J. H. Schutten 5. 10. 23, 42. 93. R. Bronkhorst 6. N. H. Efink 7. J. v. d. Heuvel 8. 84. G. Krijnen 9, 94, 95. Mevr. v. d. Berg 11, 16, 30, 37, 41, 55, 56. 67, 68,>69, 73. 85. F. Jan sen 12, 57. G. J. H. te Kulve 14. W. Brandsen 15. S- J. Witteveen 17, 34. 40, 53, 58, 75. G. Schimmel 18, 29, 33, 82 W. Buitenkamp 19. T. Rekers 20. H. Morren 21, 65. A. K. Poort 22. W. v. d. Riet 24, 62, 64. H. v. Eeden 25. W. v d. Belt 26, 60, 71, 77. C. v. Doornik 27, 91. R. Bronkhorst 28, 61. T. Fijnenberg 21. A. Kuysters Sr. 32, 51. E. de Goede 33, 80, 87. G. van Barneveld 35. C. II. Jansen 36. H. J. v. Daat selaar 39, 74. J. Steenbeek 44. 89. W. H Dirkx 46. C. Snijders 47, 92. G. Timmerman 49. J. Noorman 50, 54. H. Verhoef Jr. 52, 76. T. de Bruyn 59- A. Huyskes Jr. 66, 88. B. Elzenaar 70. M. W. v. d. Bergh 72. A. v. d. Berg 78. G. A. Tuithof 79. M. L. Snijders 83. W. Gerritsen 86. G. H. J. Lambrechts 90. A. Lablans 96 J. Veenendaal 97. A. v. Eldert 98. A. Bronkhorst 99. Uit Roosendaal Ook werd door „De Luchtpost" een wedvlucht uit Roosendaal ge houden. Afstand middenstad 94.5 km. 23 Mei 1948. Vermoedelijk los 10 uur 15 min. Z.W. wind. Betrok ken weder. In concours 227 duiven. Berekende afstand 93 Km. Aankomst eerste duif 11 uur 27 min. 24 sec. laatste 10 uur 41 m. 55 sec. Koningspoule Nr. 1. Aangewe zen 25 ets. nr. 1, 9. Aangewezen 10 ets. nr. 3, 11. Speciaal 10 ets. nr. 1 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. De prijzen werden gewonnen door: E de Goede 1, 43. M J v d Linden 2. H v d Linden 3, 10. N H Guik 4, 21. E v d Hoek 5, 23. G J H te Kulve 6. A Kuysters Sr. 7, 8, 32, 33 41. A K Poort 9. S J Witte veen 11, 36, 38, 46, 49. H Brons 12, 13, 17, 22, 48. B. Elzenaar 14, 31, 47. H. Verhoef Jr. 15. J. de Bruyn 16, 30, 39. J v d Heuvel 18, 24. W Brandsen 19, 25, 51. Jac. Litjens 20, 26. W F Colletz 27. T Rokers 28. J Steenbeek 29, 37. M W v d Bergh 34, 44. Flip Kok 35, 50. J v Pluuren 40. J H Schutten 42. S Appel 45. R Bronkhorst 52, 53. F Jansen 54. H Verhoef Sr. 55. N v Kuiten 56. R Krijnen 57. POSTDUIVENVERENIGING „DE VRIENDSCHAP" De Postduivenvereniging „De Vriendschap" hield j.l. Zondag een wedvlucht van Quievrain, afstand 226 km. Er waren 164 duiven in concours, die om 7.30 uur werden vrijgelaten. De eerste duif kwam aan om 10 uur 38 min. en 21 sec.; De laatste duif om 10 uur, 55 min en 31 sec. De uitslag is als volgt: 1. E Daat selaar 1-6-8-12-25-28-39, 2. C Dijkman 2-7-11-16-24-30, 3. A J Verkerk 3-32, 4 J Rijnders 4-5-14- 20-21-22-27, 5. W Nieuwenhuis 9- 10-26-29, 6. J1 Splkman 13-33, 7. Th de Muijnck 15. 8. G v d Broek 17. 9. J Mulders 18-38, 10. G Su- kel 19-36, 11. W Roest 23, 12. H Polhman 31-40, 13 mej G Zimmer man 34, 14 Th Luytelaar 35, 15# H v Sitter 37, en 16 S Hartogsveld 41

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2