DAGBLAD VOOR AMERSFOORTi Wat men toch niet moet verlieten Bevin erkent: 37 Britse officieren dienen in Arabisch Legioen Compromis in kabinet lost Finse crisis op LAATSTE NIEUWS Engelandmisschiengenooptverdrag met Transjordanië op te zeggen Een telefoontje met Jeruzalem Twee mannen door bliksem getroffen Beroep op stakers, werk te hervatten Fl. 85.000 verstopt tussen vodden Schooljeugd werkt voor UNAC Clavan in het oranje-shirt CKort en v. bondig j BONNENLIJST Donderdac 27 Mei 1948 'Achtste Jaargang, No. 1029. Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4y- p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N,V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235- ^Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER- Minister Bevin heeft gisteren in het Lagerhuis gezegd, dat 37 Britse officieren in dienst waren van het Arabisch Legioen. Slechts een van deze officieren, aldus de Britse minister van buitenlandse zaken, had deelgenomen aan de gevechten in Palestina. Bevin deelde verder mee, dat het Brits-Transjor- daanse verdrag, krachtens hetwelk deze offcieren ter beschik king van het legioen zijn gesteld, slechts zijn kracht zal ver liezen als de verplichtingen jegens de UNO Groot-Brittannië daartoe zouden noodzaken. „14 dagen niet gewassen' In Washington werd van diplo matieke zijde losgelaten, dat, nu niet alle strijdende partijen zich ac- coord verklaren met een wapenstil stand. Engeland waarschijnlijk op verzoek van de UNO zijn verdrag met Transjordanië zal moeten op zeggen. In Lake Success zinspeelde een woordvoerder van een der gro te mogendheden erop. dat wellicht van alle landen der wereld zal wor den geëist, dat zij hun betrekkin gen met de Arabische staten ver breken. Amerika en Rusland heb ben reeds te kennen gegeven dat zij voorstanders zijn van eeir krachtig optreden. Dollars voor Israel? De uitlating van Truman tegen over president Weizmann van Is rael over een mogelijke Amerikaan se lening aan Israel, heeft reeds tot gevolg gehad dat een Republikeins Congreslid een wetsontwerp heeft Ingediend voor het verlenen van 100 millloen dollar voor militaire hulp aan Israel. In Londen werd gisteren een Amerikaanse lening aan Israel ongunstig geacht, omdat daardoor de kans, dat de Arabie ren het vuren zouden staken, zeer gering zou worden. Het embargo Amerika heeft nog steeds het embargo op wapenuitvoer naar Pa lestina niet opgeheven. Uit een verklaring van Marshall is op te maken, dat men hiermee zal wach ten. totdat duidelijk zal zijn. tot welke conclusies de Veiligheidsraad zal komen. Toestand aan de fronten Te Latroen, ongeveer halverwege Jeruzalem—Tel Aviv, waar vol gens Arabische berichten 800 Jo den waren gesneuveld in een zwa re slag. is de strijd gisteren weer opgelaaid tussen Haganahtroepen fry gemengde Arabische s»rijdkrach ten! Een Iraaks communiqué zégt, dat de Iraaksc troepen blijven op rukken in het gebied van Nabloes, ongeveer 50 km ten Noorden van Jeruzalem. De Egvptenaren bewe ren dat Israeli-aanvallen op Deir Haim. aan de weg van Gaza naar Tel Aviv. zjjn afgeslagen. In Jeruzalem zelf ls de strijd er volgens Reuter voornamelijk een geworden om de toegangswegen tot de stad. Een Zuidelijke sector van het Jeruzalemfront werd door een succesvolle aanval van de Ha- ganah op Egyptische en Iraakse troepen onder Joodse controle ge bracht. Een Joodse woordvoerder heeft tegengesproken dat de Ara bieren op het punt zouden staan, geheel Jeruzalem in te nemen. Vrij wel geheel de moderne stad van Je ruzalem. wier Joodse bevolking meer dan 90.000 zielen telt.'wordt door de Israeli strijdkrachten ge controleerd. De Arabische aanval len zijn gericht tegen het ommuur de deel. waar slechts 1500 Joden wonen en de Arabieren vijftien maal sterker zyn. Eerste zege van Oranje op Noorwegen De Interlandwedstrijd Noorwe genNederland, welko Woensdag avond in Oslo werd gespeeld, is in een 21 zege voor de Oranje- truien geëindigd. De eerste over winning van ons nationaal team op de Noren. Het was een teleurstel lende strijd waarin Noorwegen *oor Soerensen na zeven minuten spelen de leiding nam. Twaalf minuten voor rust scoorde de debutant Cla- van de gelijkmaker. Een kwartier voor het einde viel de beslissing toen Van er Tuin met een schot vlak onder de lat Nederland de lei ding en tevens de overwinning be zorgde. Voor het verslag verwijzen naar pagina 3. Geen oefenwedstrijd van liet Ned. elftal De technische commissie van de K.N.V.B heeft besloten om voor 9 Juni. wanneer te Amsterdam de ontmoeting tegen Zweden wordt gespeeld, geen oefenwedstrijd van het Nederlands elftal meer vast te stellen aangezien hiervoor de tijd ontbreekt. Men komt volgende week voor de centrale training weer bij een en daar zal men zich nader be raden over de samenstelling van de ploeg voor de wedstrijd tegen het zeer sterk geachte Zweedse elftal. Twee personen werden gedood en een zwaar gewond toen gisteren bij de West-Zweedse kustplaats Halmsted 'n particulier vliegtuig in zee stortte Weerbericht PLAATSELIJK OCHTENDMIST Weersverwachting, LA A"7 ft geldig tot Vrljdag- Wv sjJ |i avond Koude nacht en nchtend met plaatse lijk mist en weinig wind. Morgen over dag weer toenemen- de bewolking, doch droog weer met zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen en Iets hogere temperaturen. Vrijdag 28 Mei: Zon op 4 30. onder 20.45; maan op 1.12, onder 8.52. De United Press correspondent Bob Miller is er in geslaagd van uit Amman een telefoonverbin ding tot stand te brengen met het belegerde Jeruzalem, waardoor het volgende ongecensureerde be richt verkregen kon worden. Vandaag kreeg ik per telefoon contact met een bevolking van een stad, die na een beleg van elf dagen dorstig en hongerig was en moet le ven van minimale voedselvoorra den zonder in staat te zijn zich te wassen. De correspondent van United Press, Leo Turner, zei, dat hij zich geen twee weken had gewassen. Er heerst een ijzeren discipline voor de gehele'bevolking, doch een goede organisatie doet alles wat in haar vermogen ligt om de beperk te watervoorraden te rekken tot de uiterste grens. De beschietingen bezorgen veel last. doch verhoudingsgewijs niet veel verliezen. De vernielingen in het nieuwe stadsdeel zijn tot dus ver niet groot. Volgens de meeste berichten is het moreel in de stad hoog ondanks de slechte levensomstandigheden en verscheidene families die ik per te lefoon sprak zeiden, dat er een al gemene vastbeslotenheid bestond om de strijd voort te zetten. De stad ontvangt geen bevoorra ding, alleen nu en dan door een klein vliegtuig, dat af en toe pak jes brengt. Pogingen die gisteren gedaan werden om de belegerde verdedigers van de stad van voed selvoorraden te voorzien mislukten totaal en vielen ver -in het gebied dat in Arabische handen is. Electri- citeit was slechts nu en dan ver krijgbaar en dan nog slechts in kleine gedeelten van de stad. Ik belde ongeveer een twaalftal mensen op en allen waren even ver baasd over dit contact met de bui tenwereld en waren zeer nieuws gierig te horen wat er te doen was. Een van hen werd op slag gedood Tijdens het vrij hevige onweer dat Woensdag boven Rotterdam woedde, zijn twee mannen aan de Westzijde van de Waalhaven door de bliksem getroffen. Een van hen werd op slag gedood. Arbeiders, die van hun werk kwamen, vonden de beide mannen omstreeks kwart voor vijf in be wusteloze toestand, even voorbij de Vondelingenweg. Zij waarschuw den onmiddellijk dokter Rengeling van de Heyplaat, die constateerde dat de 44-jarige W. Koekendal uit de Brielselaan, op slag moest zijn gedood. Het tweede slachtoffer, de 21-jarige J. Veldhuis uit de Bouw manstraat was inmiddels bij ken nis gekomen. Hij bleek slechts licht gewond en kon, na in het Zuider ziekenhuis behandeld te zijn, naar zijn woning worden vervoerd. PRESIDENT BENESJ ERNSTIG ZIEK President Benesj van Tsjeehn- slowakjjo ls ernstig ziek en men verwacht niet dat hjj zal herstellen. Dit nieuws werd gisteren meegc- dceid uit officiële Tsjcchoslnwaakse diplomatieke bron te Londen. Er werd aan toegevoegd, dat do presi dent onlangs twee beroertes had ge had en dat zijn ziekte nu al vele maanden duurt. Het schllnt ader verkalking te zijn. Een zegsman van de Tsjechoslo waakse ambas sade te Londen gaf toe. dat Benesj' toestand „zeer ernstig" was. Te Praag werd daarentegen offi cieel medegedeeld, dat Benesj Woensdagmiddag nog in de tuin van zijn resiaentie heeft gewandeld en dat z\jn gezondheidstoestand goed scheen. In geen geval ls de gezond heid van de president slechter ge- worden na de attaque die hjj de vorige herfst heeft gehad. Vrijdag zal in Londen een Tsjechoslöwaaks vluchtelingenpar- lement biieenkomen om de a s. Zon- da.T in Tsiechoalowakjje te houden verkiezingen ongeldig te verklaren. De leden van dit parlement zijn 36 gevluchte leden van de volksverte genwoordiging in Praag. Deze on- geldigverklaring van de verkiezin gen zal de eerste daad van de Tsjechoslowaakse verzetsbeweging in het buitenland ziin. Men koestert echter niet het plan een regering- in-ballingschap te vormen. EEN ERNSTIG AUTO-ONGELUK heeft plaats gehad in het Belgische dorpje Froidvcau nabij DinantEen vrachtwagen met aanhangwagenge laden met bomen, sloeg door onbekende oorzaak van de weg af en stortte naar benedenIn de val verwoestten de beide wagens een woning. Het ver wonderlijke van het geval is. dat zowel de inwoners van het huis. een echt paar en twee kinderen, vrijwel ongedeerd onder de puinhopen vandaan ge haald werden, als het feit, dat de bestuurder van de vrachtwagen geen kwetsuren opliep Afbeelding van de grote autobus, die. zoals wij reeds meldden, gisteren in het Winschoterdiep reed. Drie inzittenden van de bus werden gewond. Een oude man die, door een paal waar de bus tegen opreed, werd getroffen, was op slag dood. De crisis In Finland is opgelost door de benoeming van Eino Kllpl tot minister van binnenlandse za ken als opvolger van Yrjoe Lelno. Dn stakingen namen gisteren reeds af en do partijvoorzitter van de Unie der Volksdemocraten heeft per radio do arbeiders verzocht weer aan het werk te gaan. Eino Kilpi. die nu de plaats in neemt van de ontslagen communis tische minister van binnenlandse zaken, is zelf links-socialist. Hjj was lid van de socialistische partij, maar werd geroyeerd omdat hü zich voor de verkiezingen candidaat liet stellen voor de Unie van Volks democraten, waartoe de communis tische partij behoort. Zijn benoe ming wordt nu beschouwd als een compromis, waarmee alle partijen het eens kunnen zijn. Kilpi, die tot nu toe minister van onderwijs was. wordt aan dit de partement opgevolgd door Lennart Heljas, een Lutherse dominee en een van de leidende figuren in de agrarische partij. Heljas staat be kend als een tegenstander van de communistische partijpolitiek. Pcltonen (soc.-dem.) wordt thans minister van sociale zaken. Voorts is in het kabinet opgeno men Hertta Kuusinen, de bekende communistische leidster. Zij wordt minister zonder portefeuille en men neemt aan. dat haar benoeming de communistische partii tevreden zal stellen. Hertta Kuusinen is sinds 1946 de vfouw van de thans ontsla gen minister Leino. Ambtenaren van de PRAC te Groningen hebben tijdens een col- laboratie-onderzoek bij J. ter H. fabrikant te Veendam. tussen een hoop lompen een bedrag van f 85.000.gevonden. BU een nader onderzoek werden op andere adres sen nog zeer belangrijke geldbedra gen aangetroffen, die eveneens van de fabrikant afkomstig waren. Men constateerde in zijn boeken enorme knoeierijen. Het onderzoek, dat in samenwerking met enkele inspecteurs van de belastingen werd verricht, is nog in volle gang. Ter H. is in verzekerde bewaring ge steld. Kusti Kule. voorzitter van de Unie der Volksdemocraten, heeft per radio de stakende arbeiders aangemaand, de staking te beëindi gen. Volgens Kule had president Paasikivi da verzekering gegeven, dat tegen de arbeiders die hebben gestaakt geen tuchtmaatregelen zullen worden genomen. De Franse bezettingszone zal 3000 van de 52.000 Duitse vluchtelingen in Dehemarkcn opnemen. Vijf communisten, onder wie 'n professor, zijn Woensdag te Peking gefusilleerd. Zij zouden de studen ten tot staking hebben aangezet, meldt AFP. De Nederlandse en Republikein se delegaties vergaderen weer in Kahoerang op niet verre afstand van de beroemde Borobocdocr. Zal de symbolische voorstelling hiervan werkelijkheid worden in deze onder handelingen? Vanaf het aardse stijgt het leven in diverse trappen naar de aller hoogste staat. Deze staat wordt op de Boroboedöer voorgesteld door de hoogste stocpa. die tegelijk de ge hele bekroning van de Boroboedoer vormt. De Boroboedoer is in feite een voorstelling van de lange weg via verschillende gaanderijen om hoog. De foto toont een doorkijkje van een der lage aardse trappen naar de hoogste stoepa. JJ IT voorjaar scheen te staan in het teken van een eenheid van het Westen: plan-Marshall. Pact van Brussel, garantie dei- Ver. Sta ten voor een Westelijke Unie. het volgde elkaar allemaal zo logisch op, het leek zo mooi te gaan. Te mooi om waar te zpn. had lk bijna gezegd. Want wie op dit ogen blik om zich heen ziet. bespeurt al heel weinig meer van die zo nood zakelijk geachte en in z\jn eerste begin zo algemeen toegejuichte een heid van het Westen. De curve van de Amerikaans-En gelse verhouding b.v. vertoont een dieptepunt. Eerst is het State De partment begonnen met besprekin gen te voeren met Moskou zonder het Foreign Office er zelfs maar in te kennen en nu is het helemaal mis vanwege Palestina. Trouwens. Be- vins opvattingen ten opzichte van Palestina dreigen, als het zo door gaat. Engeland in de hele wereld te isoleren. Er gaat een golf van anti-Engelse gevoelens over heel West-Europa en zelfs in de Domi nions wordt het onrustig, nu Zuid- Afrika de staat Israël erkend heeft. Smuts is ook inderdaad een pracht - figuur om tegen Bevin uit te spelen. Want dat is ook nog het merkwaar dige. dat degenen, die de Engelse politiek in Palestina afkeuren, deze meer en meer als een soort pnvé- onderneming van Bevin gaan af schilderen. Dit heeft mjj b.v. ook getroffen in de beschouwing, welke Dr. van Blankenstein Zaterdag j.i. in ons blad aan de kwestie Pa lestina heeft gewijd. Sprak hij niet van ,,de grove hand van Bevin. die nu de Engelse politiek leidde" Wat mli hierbij treft ziin drie din- gen. die billijkheidshalve tech eens gezegd moeten worden: le. dat het formeel en feitelijk onjuist is om van een eigen politiek van Bevin te spreken, dat de prime minister en het hele kabinet de verantwoording over de politiek van de Foreign Secretary dragen. 2e. dat deze overschatting van lestjjnse vraagstuk is in wezen con- de positie van Bevin heel dikwijls sequent geweest, zo consequent uit dezelfde hoek komt. waar hem het vorig jaar constant is verweten, dat hij niet meer was dan een soort spreekbuis van zijn (conservatieve) adviseurs in het Foreign Office. 3e. dat de Labourpartv op haar jongste congres met overgrote meerderheid de buitenlandse poli tiek van de regering heeft goedge keurd. dus ook die in Palestina, en zelfs, dat zij het risico van bh de duivel terecht te komen heeft aan vaard. Herinnert U zich nog Bevin's be kende rede in het Lagerhuis van 22 Jan. j.l., waarin hü voor het eerst de gedachte van een Westeuropese Unie heeft geponeerd? Welnu dan zult U zich misschien ook nog her inneren. dat hij in diezelfde speech h?fdr,^or0tdfet»Vnera?^H00rdellik' zinspeelde op een toekomstige f ede Eheid ervoor heeft aam aard. ratle in het jviidden-Oosten. En de R is mh nog meer opgevallen, goede verstaander begreep, hoe dit De critici en tegenstanders van bedoeld was en hü kon ziin veron- de Engelse politiek verwijten haar. derstelling meer en meer zekerheid sympathie dan dat zij in het con fhet tussen Ara bieren en Joden de zijde van eerstgenoemden heeft gekozen, dat zij" met name zo niet haar toch zeker haar politieke militaire steun verpand heeft aan Koning Abdoellah van Transjorda nië. Dit oordeel over de politiek van Londen is volkomen terecht, tot haar eenvoudigste motieven terug gebracht ligt de zaak bij de politie* van Londen zó en niet anders. Maar. vraag ik. dit is toch geen ontdekking van de laatste tijd, laat staan een openbaring. Wanneer in een artikel van de Amerikaanse journalist Edgar Ansel Mowrer in Het Parool van Dinsdagavond de indruk gewekt wordt, dat hierin voor het eerst ,.de werkelijke ver klaring van Engelands complot te- door prof. dr. C. D. J. Brandt zien worden naar mate hij de on derhandelingen van Engeland met Irak en met Transjordanië over een nieuw verdrag zag gebeuren. In vele commentaren op deze rede van Bevin is bovendien nog iets meer tot uitdrukking gebracht, n.l. dat de Foreign Secretary die Westeuropese Unie en die federatie in het Midden-Oosten met elkaar in verband bracht, ze zag als twee ver takkingen van eenzelfde politiek: de vorming van een werkelijke Derde Macht in de wereld (West- Europa plus het Midden-Oosten en het Britse Rijk) tussen de beide reuzen de Ver. Staten en de Sow jet Unie. Met andere woorden: voor Bevin lagen en liggen het Pact van Vjjf te Brussel en zijn poging a een Palestina" wordt gegeven. dan om via Abdoellah van Transiorda- - - nie zun nieuwe orde in het Mid den-Oosten te vestigen in een en de zelfde Uin. En nu vind ik er iets on plezierigs in. dat sommige onder de commentatoren, die Bevin's rede van 22 Jan. j.l. als een uiting van Want dit konden wij toch al lang ziin constructieve politiek hebben weten. Immers één ding staat vast: toeeeruicht:. toen seen woorden ge- noeg hebben kunnen vinden om zon de Engelse politiek van de laatste VjSje te prijzen, die in het bijzonder maanden ten apzichte van het Pa« ook gewenst acht(t)en, dat er tus- noem ik dit op ziin zachtst gezegd een onderschatting van de voorlich ting in Nederland zowel als van het begriD van de Nederlandse kranten lezer. sen de Grootste Twee een Derde Macht in de wereld zou verrijzen, nu ineens scherpe critiek hebben op de Engelse regering, omdat zij met Koning Abdoellah onder één deken ligt. Zoals er voor mij iets vreemds in blijft zitten om de politiek van Truman nu ineens te horen prij zen tegenover die van Bevin door dezelfde mensen (en ik heb hier be slist niet de communisten mee!), die anders altijd zoveel bezwaren hebben tegen de Amerikaanse poli tiek en zo vurig opkomen voor een zelfstandig Europa. T K zou zo kunnen doorgaan en -1- b.v. kunnen opmerken, dat het mij verwondert naar aanleiding van de erkenning van Israel door Zuid- Afrika, waarvan de grote betekenis door iedereen wordt onderstreept, zodat er zelfs van een slag voor Londen wordt gesproken (het Vrije Volk haalt zelfs enige raakpunten van de levens van Smuts en'Chur chill op en wekt daarbij zelfs de in druk bij zijn lezers alsof deze slag van Smuts op het hoofd van Chur chill neerkomt in plaats van zo als het toch werkelijk is op de Labourregering) nog door niemand, voor zover ik weet. de vraag zelfs maar is gesteld in hoeverre deze zeer nadrukkelijk onafhankelijke handelswijze van Smuts met haar ongetwijfeld enigermate anti-En gels karakter misschien ook gezien moet worden in verband met de al gemene verkiezingen in Zuld- Afrika? Maar ik zal dit niet doen. Ik wil alleen nog met nadruk één ding zeggen. Het is hoegenaamd niet mijn bedoeling gewebst om de En gelse politiek in Palestina goed te praten verre van dien. Ik heb mij echter verplicht gevoeld om enkele dingen naar voren te brengen, waaraan door de critici miins in ziens te weinig aandacht wordt ge schonken en die tot het vormen van een bezonnen oordeel het hunne kunnen bijdragen. In Delft kunt U dezer dagen hard werkende kinderen zien. Zij poetsen ongevraagd de schoenen van de hele familie, maken fietsen schoon, doen boodschappen en zijn in de weer als zouden zij morgen naar Amerika vertrekken. Maar dat is niet het geval. De kinderen zijn biy in hun ouders een „werkgever" gevonden te hebben die hun schriftelijk beves tigt, dat zij „werk" hebben verricht en dat zii derhalve gemachtigd zijn het verdiende „loon" af te dragen aan de Delftse schoolvereniging, die het door de kinderen verdiende geld de UNAC ter beschikking zal stel len. Wie iets van de ouders toege stopt krijgt zonder daarvoor Iets te hebben gepresteerd, zal dit geld niet mogen afdragen. (Van onze sportredacteur te Oslo) (Telefonisch) Clavan zat na afloop in de Ne derlandse kleedkamer nog een beet je onwennig tussen zijn ervaren teamgenoten in. Hij had de even eens jeugdige Rijvers opgezocht, het Oranje-kereltje dat evenwel het klappen van de zweep zo langza merhand wel kent. Clavan was nog wat schuchter in zijn uitlatingen, hoewel hij een belangrijk aandeel in deze overwinning had. Terwijl hij zh'n oranjehemd uit trok dat hy ongetwijfeld nog wel eens meer zal mogen dragen vertelde hy ons. dat deze wedstrijd nog zeer plotseling voor hem was gekomen. „Maandagavond kreeg ik opeens bericht, dat ik naar Noor wegen moest om de plaats van Lenstra in te nemen. Het was cer- lijk gezegd wel wat onverwacht voor me. Ik had gelukkig m'n pas en toen ben ik dus Dinsdag In het vliegtuig geklommen. Ik vind het een grote voldoening, dat lk er in geslaagd ben het eersto doelpunt to scoren/' Verder neemt Rijvers het van hem over. Kees ls als Brabander vlot van de tongriem gesneden. „Ik beloof je, dat het een zware wed strijd was. Die Noren moeten nog eens beweren dat zc niet kunnen voetballen! Wij waren evenwel veel te lauw, hetgeen ongetwijfeld kwam doordat iedereen in Noorwegen er van overtuigd was dat wij zouden wónnen. En dat trek ie je toch on gemerkt aan. Ons tempo lag daar om veel te laag. Na de rust werd het wat beter, omdat wil er toen van doordrongen waren dat WÜ al les moesten geven. Nu gaan we nog een paar dagen uitrusten cn van het schoons in Noorwegen genieten, en lk hoop alleen maar dat meneer Boeljon flink wat ping-ping heeft!" Voor een dollar millionnair In China kunt U voor een dollar milionnair worden. U kunt thans name lijk voor een Amerikaanse dollar een millioen yoean kopen. Nu moet U ech ter weten, dat de yoen eens de bijnaam ..Chinese dollar" droeg en toen 50 Amerikaanse dollarcent waard was. Edoch, dat was een jaar of tien ge leden. BINNENLAND Op 24 Juni bestaat de luchtver- blnolng AmsterdamParys 25 jr. De redacteur van „De Nieuwe Post", die in een artikel de uitla ting bezigde „men fluistert, dat mi nister Mansholt belanghebbende is in de coöperatieve vlasfabriek Din- teloord", hoorde heden het vonnis, zes weken voorwaardeiyk met een proeftijd van drie jaar en een boete van f 200. Amsterdam heeft bezoek gekre gen van een Noorse walvisvaarder. Het schip zal by de Amsterdamse Droogdok My. enige reparaties on dergaan. BUITENLAND In het Ruhrgebied zullen meer dan 500.000 arbeiders der ijzer en staalnüverheid op 1 Juni een twee daagse staking beginnen. Senator Vandenberg heeft gezegd dat hy niet van plan is zich candi daat voor de presidentschapsver kiezingen te laten stellen. Buitenlandse correspondenten in Tsjechoslowakye zullen Zondag by de verkiezingen voor het parlement geen toegang tot de stembureau* hebben. GELIJKSTELLING VOOROOR LOGS- EN NAOORLOGS JAVA- BANKPAPIER By besluit van de staatssecreta ris voor Financiën, Is met ingang van heden een wettelijke regeling vastgesteld, waarbij het voor-oor- logse Javabanlipapier cn de voor oorlogse muntbiljetten van de Ja- \ase Bank wederom tot wettig be taalmiddel zijn verklaard en dus tot de volle nominale waarde naast de na de oorlog uitgegeven bank- en muntbiljetten als algemeen betaal middel geldig zullen zjjn. MINISTER VOOR DE RADIO OVER COLORADOKEVER (Van onze Haagse redacteur) Minister Mansholt zal zo verne men wij Vrijdagavond om 5 over 8 voor de radio spreken over de strijd tegen de coloradokever wel ke in verband met de, internationa le overeenkomst tussen de landen om de Noordzee gesloten dit jaar met aanzienlijke grotere kracht moet worden aangepakt dan vori ge jaren. brood brood Bonkaarten KA, KB, KC 806 409 Algemeen: 1600 gram brood Voor het tijdvak van 30 Mei t.m. 12 Juni 1948 zijn de volgende bon nen geldig verklaard: (Geldig t.m. 5 Juni) 410 Algemeen: 3 eieren 411 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 413 Algemeen: 250 gram zachte zeep -j- 250 gram soda 415 Algemeen: 750 gram suiker, boterhpmstrooiscl enz., of 1500 gram jam, stroop enzof 750 gram versnaperingen 405 Reserve: 800 gram (Geldig t.m. 5 Juni) 408 Reserve: 400 gram (Geldig t.m. 5 Juni) Bonkaarten KD, KE 806 909 'Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 5 Juni) 910 Algemeen: 3 eieren 911 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 913 Algemeen: 500 gram zachte zeep 500 gram soda 915 Algemeen: 750 gram suiker, botcrhamstrooisel enz., of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram versnaperingen 905 Reserve: 400 gram brood (Geldig tjn. 5 Juni) 908 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits Tabaks- cn versnaperingenkaarten enz. QA. QB. QC 802 55,59 Tabak: 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 57 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of 200 gram suiker, botcrhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 60 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 28 Mei worden ge bruikt. Zachte zeep en soda zullen niet overal direct verkrijgbaar zijn. Niet aangewezen cn vernietigd kunnen worden de bonnen: 364, 365. 864, 865 Melk, 370, 371, 372, 377, 874, 876, 877 Reserve. Amerikaanse goederen naar Finland De Amerikaanse minister van handel heeft machtiging gegeven voor leveringen aan Finland ter waarde van 3,890.000 dollar. Hier door is het embargo op de export van industriële goederen naar Oost-Europese staten weer gedeel telijk opgeheven. Geëxporteerd zul len worden electrische generatoren, machine-werktuigen, staal-produc- ten en ander materiaal. EERSTE STEEN VOOR NIEUW LAGERHUIS In Londen is gisteren de eerste steen gelegd voor een nieuw ge bouw voor het Lagerhuis. Het oude is op 10 Mei 1941 door Duitse bom men verwoest en de leden vergader den sindsdien in de zaal van het Hogerhuis. De Lords kwamen in een ander gedeelte van Parliaments House bUeen. Frankrijk in October naar de stembus In October zullen in Frankryk verkiezingen worden gehouden voor vernieuwing van de helft der depar tementale raden (te vergelijken met onZe provinciale staton». Ook heeft de regering een wetsontwerp op de verkiezingen voor dc Raad der Re publiek (de Franse Eerste Kamer) goedgekeurd. Over de departementale verkie zingen bestond verschil van mening in het twecpartUenkabinet: de so cialisten wilden de verkiezingen uit stellen tot 1951. om dan% geheel nieuwe raden te laten kiezen. Hun vrees voor een succes van De Gaulle, zoals ook bti de gemeente raadsverkiezingen aan de dag trad, speelde daarbij een rol. De rechter zijde van dc coalitie (M.R.P.) wenst behoud van het huidige systeem, waarbij de departementale raden zes jaar zitting hebben, en om de drie jaar door verkiezingen voor do helft worden vernieuwd. FrankrUks beste tennnlsspeler Marcel Bernard ls vnn verdere deel neming nan de open Franse tenniskam pioenschappen uitgeschakeld door de Zuid-Afrikaan Eric Sturgess. die in drie sets ((63. «.6—2. 97) won. De vier demi-finalisten 7.(Jn thans dc belde Amerikanen Patty en Parker. Sturgess cn Drobny, De presidenten van 21 vakvereni gingen van spoorwegpersoneel in de V-S hebben de regering verzocht om nationalisering van de spoorwegen, hetzy op tijdelijke hetzij op perma nente basis. IN BELGÏE GAAT SUIKER VAN DE BON Brussel, 27 McL De Belgische minister van voedselvoorziening deelde mede. dat in September de suiker vrij van distributie zal zUn. AMERIKAANSE VLIEGTUIGEN OP CYPRUS Nicosia, 26 Mei. Zestien Dakota's en drie vliegende forten van de Amerikaanse luchtmacht zijn Woensdagavond op het vliegveld Cyprus geland. Zij zullen beschik baar worden gehouden om. zo no dig de Amerikanen in het Midden- Oosten te evacueren. Naar schat ting bevinden zich meer dan 12.300 Amerikanen in het Midden-Oosten, waarvan ongeveer 4000 In Palesti na en 5000 in Saoedi-Arabië. SMUTS BEHAALT OVERWINNING Johannesburg. 27 Mei. De laatste uitslagen van algemene verkie zingen in Zuid-Afrika tonen aan. dat generaal Smuts' Verenigde Partij met 89 zetels een grote voor sprong heeft op de andere partijen. Nationalisten behaalden tot dusver 48 en de arbeiderspartij 8 zetels. De communisten hebben nog geen zetel. Bij de laatste verkiezingen, die vijf Jaar geleden plaats hadden, veroverde Smuts 88 zetels, de na tionalisten 47. de dominonpartij 7 en de onafhankelijken Z zetelt.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1