DAGBLAD VOOR AMERSFOORT HOLLAND IN AMERIKA Engeland bereid wapenleveranties op te schorten Britse officieren in Transjordanië worden teruggeroepen Een bitter cadeau voor Smuts VAN MOOK OPENT IN BANDOENG DE FEDERALE CONFERENTIE „Kicken heaft zijn illegale opdrachten voortreffelijk vervuld" n ClJ Eerste Galaconcert in het kader van het internationale muziekconcours Grote staking in Ruhrstaal dreigt Verschil van menin Duitse volksver -In kort bestek Ai »eee Vrijdag 28 Mei 1948 Achtste jaargang, No. 1030 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.-- p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie co Administratie: §nouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. PALESTIJNSE KWESTIE IN VEILIGHEIDSRAAD Groot-Brittannië is bereid, de wapenleveranties aan Egypte. Irak en Transjordanië op te schorten, op voorwaarde, dat de Veiligheidsraad een algemeen embargo legt op levering van militaire goederen aan zowel Arabieren als Joden. Deze bereid heid van de Britse regering is gisteravond in de Veiligheidsraad te kennen gegeven door sir Alexander Cadogan, de Britse ver tegenwoordiger in de Raad. Cadogan deelde verder mee. dat eenentwintig Britse officieren, toegevoegd aan de Transjordaanse troepen zullen worden terug geroepen uit de dienst bij het Arabische, legioen, dat thans de aanval op Jeruzalem leidt. (Van de 37 Britse officieren die in het Arabisch Legioen dienen, zijn er 21 officieel uitgeleend, de zes tien anderen dienen privé in het Transjordaanse leger. Over hen heeft de regering geen zeggenschap). Cadogan diende een resolutie in. die beide partijen verzoekt, het vu ren gedurende vier weken te sta ken. zich ln die tild te onthouden van het aanvoeren van troenen of oorlogsmatcrleN en zorg te dragen voor bescherming van de heilige plaatsen en Jeruzalem. De eerstkomende termiln voor de subsidie die Engeland krachtens verdrag aan Transjordanië betaalt, vervalt op 12 Juli. zo zei Cadogan verder. Deze financiële verplichting zal voor die datum worden herzien in het licht van de door de UNO te nemen beslissingen. Reuter vatte gisteravond de voor uitzichten voor Palestina als volgt samen: wanneer een Brlts-Amorl- kaans vergelijk tot statid zou ko men wordt een regeling mogelijk geacht, waarbij het bestaan van een Joodse staat de facto zou worden erkend, de Arabieren de controle zouden krijgen over het Arabische "gedeelte van het land. zoals vast gelegd ln het verdelingsplan en daarbij de controle over Jeruzalem, terwijl er „enige wijziging" zou kunnen worden aangebracht In de grensregeling van het verdelings plan. In dezelfde Veillgheidsraadszlt- tlng heeft Gromyko namens de Sovjet Unie een resolutie ingediend waar bij Joden en Arabieren nog- rqaals worden opgeroepen het vu ren binnen 36 uur te staken en waarin voorts wordt gevraagd, vast te stellen, dat de toestand in Pa lestina een bedreiging vormt voor de vrede. Het Britse kabinet ls gisteren' bileen geweest om de situatie te bespreken. Bevin zal Maandag of eerder een verklaring in het La gerhuis afleggen. Hij heeft gisteren zijn vierde onderhoud gehad met de Amerikaanse ambassadeur in Londen. Trvgve Lie. secretaris-generaal der UNO, heeft ln een speciale boodschap aan Bevin zijn bezorgd heid te kennen gegeven, over ..ze kere verwikkelingen" in de Britse Palestina-politiek Truman: Niet gebonden President Truman heeft gisteren gezegd, dat hij zich op generlei wij ze verbonden had tot een dollar lening aan de Joodse staat. Voor zover hij wist. was er nog geen lening ingediend. Hiermee bedoelde' hii kennelijk, dat hij dc suggesties van Chaim Weizmann. de president van Israël, niet als een formeel ver zoek had opgevat. Abdocllah in Jeruzalem Koning Abdoellah van Transjor danië. die het opperbevel voert over de Arabische legers tn Palestina, heeft gisteren een bezoek gebracht aan Jeruzalem. In de moskee van Omar, waar de graftombe is van ziin vader, enir Hussein, bad hij. Hij bezocht ook het Heilige Graf. Inspectie van zijn troepen en con ferentie met zijn commandanten schijnt het voornaamste doel te ziin geweest van zijn bezoek, doch er gaan ook geruchten over politieke venvikkelingen. Alle Joodse verdedigingslinies in Jeruzalem houden stand en de po sitie van de Haganah in de Zuide lijke buitenwijken is aanzienlijk versterkt. Dit deelde Donderdag avond Mosje Sjertok. Israel's mi nister van buitenlandse zaken mee. Hij zei dat de bedoeling om het uit stel van 48 uur te benutten om Je ruzalem onder Arabische controle te krijgen, was mislukt. Ernstig gevaar voor Franse regering Ernstig gevaar voor de Franse regering Is ontstaan door een ver schil van mening in dc boezem van hef kablnct-Schuman over het wetsontwerp tot bezuiniging door massaal ontslag 4 an ambtenaren. Het ontwerp is Ingediend door René Maver, de minister van finan cien en deze heeft gezegd, dat hij zou aftreden, als het wetsontwerp niet werd aanvaard. Vannacht om twaalf uur duurde het debat in de Nationale Vergadering nog voort. Daarna werd het verdaagd tot van middag. De eerste dertigduizend van de 150.000 broedeieren die Neder land naar Joegoslavië zendt, zijn Woensdag per Dakota te Belgrado aangekomen. Er was er niet één ge kneusd! Overwinning voor rechts Jan Smuts, da premier van Zuld- Afrlka. die Maandag j.l 78 Jaar werd, heeft van zijn kiesdistrict Staderton een bitter verjaardags- geschenk gekregen, toen h\j ln zyn district, dat hh 24 jaar vertegen woordigd hooit, verslagen werd met slechts 224 stemmen. Toen. Vrijdagmorgen de stemmen in heel Zuid-Afrika waren gesteld, bleek, dat de Nationalisten 70 ze tels hadden verworven. Hieraan moot nog worden toegevoegd 9 Afrikaanse leden, die met de Na tionalisten zullen samengaan. De Verenigde Partij (Smuts) heeft 65 zetels Zij zal gesteund worden door de drie Zuid-Afrikaanse ne gerleden en de zes labour-vertegen- woordigers De verhouding tussen de „verbonden" groepen wordt dus£' Tfl onder leiding van Malan te gen 74 onder leiding van Smuts. Smuts, die v(jf jaar geleden 88 zetels kreeg, heeft dus heel wat veld moeten ruimen. Als oorzaken van het overgaan der sympathieën naar de Nationa listen* worden genoemd: dc afkeer van de ook na de oorlog gehand haafde controlemaatregelen en het feit, dat de waarschuwing van de nationalisten voor „het zwarte ge vaar" niet alleen bij de Afrikaners, doch ook bij'n aanzienlijk deel van de Engels sprekende bevolking weerklank heeft gevonden. Handelsbesprekingen met Bizonie Een handelsovereenkomst tussen Nederland en Bizonië is het doel van besprekingen die 21 Juni in Frankfort zullen beginnen tussen een Nederlandse delegatie en auto riteiten van de Brits-Amerikaanse zone van Duitsland. Djog ja protesteert bij UNO-commissie „Ndfc altijd ziet men in Djokja de toetreding tot het federale Indone sische gezelschap als een soort nederlaag en nog altijd maakt men zich geen voorstelling van een overwinning, die eendrachtig samengaan op grondslagen -n democratie, federalisme en samenwerking voor ons allen zou betekenen. Het is inderdaad niet zo, dat dit samengaan vol ledige afbraak zou betekenen van de republikeinse organisatie. Integen deel! hetgeen daarin levend en doeltreffend is, zal dankbaar als verster king van het geheel worden aanvaard." Aan het conflict met de I^ppu- bliek wijdde de luit.-gouverneur- generaal dr. H. J. van Mook aldus een belangrijk deel van zijn rede, waarmee hij gisteren de federale conferentie te Bandoeng opende, waar vertegenwoordigers van de diverse afzonderlijke staatkundige eenheden van Indonesië, met uit zondering van de Republiek, zich zullen fberaden over dc opbouw van de toekomstige V.S. van Indonesië. Dr. Van Mook behandelde in dit verband in het bijzonder de vitale vraagstukken van buitenlandse be trekkingen en binnenlandse veilig heid. Hij wees daarbij op het voor deel van een snelle opbouw van een werkelijke buitenlandse dienst boven een aantal onregelmatige, niet internationaal erkende relaties, waarbij hij er op wees, dat de door de Republiek opgebouwde goodwill voör Indonesië, b.v. in de Arabische landen, als inbreng zeker zou wor den gewaardeerd. Met de binnen landse veiligheid/moet de federatie als geheel zich bezighouden, de ne gara's kunnen er geen eigen leger op na houden, hoewel gedeelten van de republikeinse strijdkrach ten het federale leger aan een deugdelijke kern kunnen helpen. „Schending van Renville" Het Republikeinse ministerie van voorlichting heeft de federale con ferentie in Bandoeng (waar de Re publiek niet vertegenwoordigd is) een schending naar letter en geest van de Renville-overeenkomst ge noemd. De Republikeinse regering heeft bij de commissie voor goede diensten een protest tegen de con ferentie ingeoiend. Naar aanleiding van de onder handelingen die Soeripno te Praag zou hebben gevoerd met een Sow- jetvertegenwoordiger over het uit wisselen van consulaire missies tus sen Moskou en Djokja, heeft Hadji Agoes Salim, de republikeinse mi nister van buitenlandse zaken, nog meegedeeld, dat de Republiek niet van plan was, haar betrekkingen met het buitenland verder uit te breiden. Soeripno zou misschien hebben onderhandeld als gevolg van een hem verleden jaar door premier Sjahrir gegeven opdracht, veronderstelde Agoes Salim. Salim zei verder dat de Repu bliek de staat Israël, die naar .haar mening „Palestina heeft overwel digd" niet zal erkennen. Een tafereel dat men in ons land zelden of nooit ziet, zond onze foto- correspondent uit het plaatsje Hol land in Michigan (U.S.A.) waar. nu honderd jaar geledeneen aantal voortvarende Nederlanders aan het werk ging. Ze vergeten het lieve vaderland nooit. Bij dc viering van het honderdjarig bestaan der stad trof onze fotograaf deze drie deern- tjes aan. Natuurlijk droegen zij voor deze gelegenheid onze nationale klederdracht Motie erkenning Israël Dinsdag in Senaat Erkenning: door Nederland van de staat Israel Is het onderwerp van een motie, bij de Eerste Kamer Ingediend door de heer Van Santen (CPN). Deze motie zal worden be handeld in de Eerste Kamerzitting die Dinsdagmiddag begint. IN BELGIE GAAT SUIKER VAN DE BON Brussel, 27 Ü.V.^'De Belgische minister van voedselvoorziening deelde mede. dat in September de suiker vrü van distributie zal zün. TREEDT JAPANSE KEIZER AF? TOKIO. In Tokio doen ge ruchten dc ronde, dat keizer Hiro- hito op vijftien Augustus zou af treden. Er is echter geen bevesti ging van dezet geruchten te ver krijgen. Verdedigster ontvangt ovationeel applaus EVENALS HIER TE LANDE worden de toeschouwers bij voetbalwedstrijden in Indonesië voor het begin van een belangrijke wedstrijd en tijdens de rust bezig gehouden met .opgewekte muziek"* Bij een kortgeleden te Batavia ge speelde wedstrijd verleende een Ambonnces fluitorkest zijn medewerking. Het batig saldo van de wedstrijd kwam ten goede aan de- Stichting 1940-~1945. liet proces tegen de oud-illegaal Kicken, alias majoor Braddock. bereikte zün hoogtepunt aan het einde van de rede van de verde digster van beklaagde, mcj. mr. Jacobs, toen zij zcide: „Ik vraag geen clementie voor mijn cliënt want hü heeft zijn taak in de ille galiteit op voortreffelijke wijze vervuld. Ik vraag onmiddcllUke in vrüheidsteliling". Bij deze woor den brak op dc tribune waar pu blick en genodigden zich bevonden een daverend ovationeel applaus los. Dc rechtbank, die zich hierna in raadskamer terug trok achtte ech ter geen termen aanwezig om aan het verzoek van de verdedigster gehoor te geven. De rechters zullen zich beraden over de eis van tien jaar, die gisteren door de officier van justitie is gedaan en op 10 Juni hun uitspraak doen. De verdedigster herinnerde er in haar betoog aan. dat alle Neder landers die Kicken heeft „celiqui- eerd" foute figuren waren. Zij wil de in het midden laten dat de oen misschien meer op zijn kerfstok had dan de ander, maar met der gelijke nuances kon men zich on der de Duitse bezetting niet bezig houden. „Daarom zaten de kogels soms wel eens heel los in de revol vers. Er mocht echter geen onkel risico genomen worden." De levensloop van K. volgende zeide de verdediging, dat hij i~n- Samaritaan onder de honden In Albany (Calilorniè) werd een cocker spaniel door een auto overreden. De chauffeur reed door en dc hond lag midden op een drukke verkeersweg Een voorbijganger telefoneerde de politic, dat dc hond hulpeloos op dc weg lag en er werd een agent op of gestuurd. Toen deze op dc plaats des ónhcils verscheen, zag hij. dat de enige die het arme slachtoffer probeerde te helpen een andere hond was. een wit-zwartc bastaard, die probeerde dc spaniel naar de kant van de weg te slepen. De agent bracht de gekwetste hond naar een eerste hulppost en nam de held mee naar het bureau, waar hij een warm maal mer fel anti-Duits was geweest. Dat K. in een zenuwgesticht was geweest in zijn jeugd ontkende zij niet. Zij schreef dit echter toe aan drijverij van familieleden. Voorts ontkende zij dat K. dc gestunte goederen voor een belangrijk deel te eigen nutte zou hebben aange wend. „Zoudt gij" zo sprak de ver dedigster tot de rechters „deze man veroordelen, dan vonnist ge daarmede tevens de gehele Haagse en andere KP." Generaal Bedell Smith, de Amerikaanse ambassadeur te Mos kou, die op 4 Mei de Amerikaanse notawisseling met Molotof opende en daarna vacantie in Frankrijk ging doorbrengen, is gisteren ln Berlijn aangekomen. Hü zal waar schijnlijk over een paar dagen naar Moskou terugkeren. "De Amerikaanse senaatscom missie voor de toewijzingen heeft zich er met 17 tegen 2 stemmen voor uitgesproken generaal Douglas MacArthur te verzoeken naar de Verenigde Staten terug te keren om een verklaring af te leggen over de situatie in het Verre Oosten in verband met de militaire behoeften van Amerika. Hoewel het eigenlijke muziekfestival te Schevcnlngen eerst over enige we ken een aanvang zal nemen, vinden er reeds nu ln het Kurhaus kunstmanifes taties plaats van Internationale beteke nis. Dit is te danken aan het Initiatief dat Philips Radio Eindhoven en de Maatschappij Zeebad Schevcnlngen na men tot het organiseren van een Inter nationaal Muziekconcours voor instru mentalisten en vocalisten en dat thnn3 besloten wordt niet een drietal Gala- gonccrten waarop de eerste prijswin naars nog een „ereronde" maken. Er heerste gisteravond in de Kurzaal zoals immer bij dergelijke gelegenhe den ccn feestelijke stemming die nog verhoogd werd door de aanwezigheid van buitenlandse en Nederlandse offi ciële persoonlijkheden en vele beroem de kunstenaars uit verschillende lan den. Weliswaar Is dc spanning die cr heerste gedurende d^ dagen toen Jonge kunstenaars in edele wedstrijd elkaar bckampten geweken, doch het vooruit zicht de belde eerste prijswinnaars der violisten nog eens op het podium te zien cn hen te horen ln werken die elke muziekminnaar door cn door kent, geeft zo'n avond toch iets scnsa'.loncc/v Iets sensationeels was het ook wel. toen dc veertienjarige Franse knaap Christian Ferras, prachtig begeleid door hot Residentie Orkest onder Frits HILVERSUM I 7 00 Nieuws .715 Ochtendgymnastiek; 7 30 Gr muziek: 8 00 Nieuws: 8 18 Morgcnklnnkcn: 0 13 Kamermuziek: 10 00 Morgenwijding: 10 20 Radlofeullloton; 10 33 Zong en pla no: 10 30 Voor de arbeiders: 12 00 Gr. muziek; 12.30 Weerpraatje: 12.33 Zong cn orgelspel; 13 00 neg uitz.; 13 30 The Ramblers. 14 00 Het Ned. lied: 14.15 Filmmuziek: 14 45 Gr muziek; 15.00 Het NVV., 15 15 Gevarieerd progr.; IC.00 Communistisch manifest; 10 15 Ama teurs: 16 45 Om en nabil de twintig: 17 15 Volksconcert. 18 00 Nieuws; 18.13 Sport; 18.30 Reg ultz HILVERSUM II 7 00 Nieuws: 7.15 Maria ter ere; 7,-15 Gebod; 8 00 Nieuws: 8 15 Pluk de dag. 0 00 Voor de vrouw: 905 Phllh. orkest: 9 30 Waterstanden: 9 35 Madame Butterflv: 10.no Kleutertje; 10.15 Britse componisten: 11 00 De Zon- 1 nebloem: 11 45 Schoolradio: 12.15 Zang: 12 30 Weer overzicht; 12.33 Lunchcon cert; 12 55 Zonnewijzer: 13 00 Nieuws: 13.20 Lunchconcert; 13.30 Film en To- Hct orkest dat ook In Mendelssohn' H-I0 Franse componisten: 14 40 voortreffelijk begeleidde; opende het Kamerorkest; 15.15 Huize Knreol: 15 45 programma met ccn fraai verklankto Kiosk; 16 00 Thccplnntjcs; 16.20 Het eerste uitvoering van dc Variations grote maatschappelijke kwaad: 16 30 De ^cricuscs sur un thème lngénu Van schoonheid van het Gregoriaans: 17 00 Robert de Roos. een compositie die hoe ^>e Wigwam; 18 00 Volkslieriercnkwnr- gocd ook van conceptie te weinig mclo- *®L 18.15 Weekoverzicht; 18 30 Rcpor- dlsche cn harmonische tegenstellingen tagc; 18.40 Splncuza bezit om bij voortduring te boelen. HERMAN VAN BORN. GERMAINE DEVEZE. de 26-jarige Franse pianiste weed winnares in dc piano-afdeling van het door Philips georganiseerde Internationale Muziek concours tc Schevcningcnm Schuurman, het eerste deel uit het vioolconcert van Tsjalkowsky speelde Het was een goede gedachte geweest de Jonge kunstenaar slechts één deel van dit ook physiek veeleisende werk tc laten voordragen, want dat de voor afgaande dagen voor dc dcclnemcrsywel zeer vermoeiend waren behoeft geen betoog. Wanneer ik voorop stel. dat de af mattende gebeurtenissen die voorafgin gen. uit het spel van Ferras een enkele maal waarneembaar waren dat bleek bijvoorbeeld uit een soms iets tc spich tig spiccato dan moet daaruU geens zins afgeleid worden, dat hier geen sprake zijn zou van een enorm groot talent. Want Ferras' toon bezit een diepte '.en warmte die men van een 14-jarige jongen nauwelijks z.ou ver wachten en in technisch opzicht heeft het spel reeds een hoge graad van vir tuositeit bereikt. Daarvan getuigde de cadens en de als toegift gespeelde. Ca price van Paganlnl In zeer grote mate. Mnnr dat ondnnks nl deze zeldzame begaafdheden en ernstige co gezonde Scl\p hp/i.Anouiéên muzikale eigenschappen die dc Jeug dige violist in dc vertolking van het concert wist te demonstreren toch nog ccn veel inniger artistieke syn these tussen speclschoonheid cn muzi kaal ultbccldlngsvcrmogcn denkbaar is, kwam daarna dc 2D-Jarige Pool Mlchal Szwalbe bewijzen met dc voordracht van Mendelssohn's vioolconcert. Dit was het spel van een meester hetwelk zich in dienst stelde van het werk cn zodoende in alle opzichten deed denken aan dat van de allergrootste kunste naars Zeshonderdduizend arbeiders In do staal Industrie van het Ruhrge- hled dreigen 1 Juni in staking to giuin uit protest tegen do aanstel ling van een nieuwe leider van do dagelijkse commissie voor do staal industrie. Dc nieuwe figuur Is Hermann Rcusch en hij wordt zowel door communisten als door gematigde sociaaldemocraten aangevallen als tegenstander van dc ontbinding van kartels cn ccn werktuig van hot AmerJkaanso kapitalisme. Hoge Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben met Dultso vak- vcrenigingslclders geconfereerd om te trachten, do staking af to wen den. De Britten noemen de agitatie ongegrond omdat do commissie wnarvnn Reusch do leider zal wor den, zuiver technisch zal zijn en slechts ndvlserendo bevoegdheden zal hebben. Generaal Clay heeft op een pers conferentie over de dreigende sta king gezegd, dat zü zeer dicht zou grenzen aan een staking tegen het militaire bestuur. Hij zei niet. welke maatregelen de mllitairo regering zal nemen. President Benesj vandaag 64 jaar Het communistische dagblad „Rudo Pravo" hoeft gisteren „Gods zegen" afgesmeekt voor president Benesj die vandnng 61 jaar wordt. Het blad herhaaldo de Nieuw jaarswensen, die premier Gottwald dc president had toegezonden cn waarin deze dc zieke staatsman „een goede gezondheid, voorspoed en God's zegen" had toegewenst. De krant wljddo geen cnkql woord aan de zwakke gezondheid van pre sident Benesj. Do president had zich geschikt V.naar do wens van het volk" en wetuigenls afgelegd van zijn vrien- 2opJljke gevoelens jegens Rusland en orV nieuwe weg, die Tsjccho-Slowa- SclV» Ivl-'nouitVii, 2~.45 ücuW; JiuO Nieuws; 23.15—24 00 Gr.muzlek. Morgen Was reeds het publick uitermate op getogen na do prestaties van de kleine Fransman, die men dan ook eerst liet gaan. toen hij de reeds genoemde toe gift had gespeeld: nauwelijks had het laatste accoord van Mendelssohn's meesterwerk geklonken, of een storm achtigc toejuiching brak los die maar niet ophield, zelfs niet, toen Szwalbe zonder instrument kwam danken Er moest nog ccn toegift volgen cn dc/.e kwam ln de vorm van de volkomen gaaf en vlekkeloos gespeelde Caprice No 24 van Paganlnl. Federalisme bedreigd meent Frankrijk De conferentie der zes (Amerika, Engeland. Frankrijk en dc Benelux) over Dhitsland te Londen heeft Donderdag gepauzeerd. Deze gele genheid is door de Amerikaanse af vaardiging te baat genomen om met Washington overleg te plegen, terwijl de Franse afvaardiging kon worden ingelicht over het verloop van de jongste ministerraad te Pa rijs. Volgens het Amerikaanse stand punt betreffende de verkiezingspro cedure voor oen West-Duitse consti tuante dienen de leden van dit lichaam bü algemeen stemrecht, naar rato van één afgevaardigde voor 75.000 inwoners, te worden ge kozen. De Britse delegatie is dit standpunt bijgevallen. De .Franse voorkeur gaat even wel uit naar een verkiezingsproce dure, die op de huidige deling van Duitsland in Lknder is afgestemd. De Fransen noemen deze aangele genheid zeer belangrijk en menen dat dc toekomst van het federalis me hierdoor in het geding komt. Do Britten voeren aan, dat een algemeen stemrecht dc meerderheid in handen van de voorstanders van het federalisme zal geven. Verder is nog hangende de kwes tie" van het tijdstip van in functie komen van dit nieuwe politieke ra derwerk. Het Franse verzet tegen de bepaling van een datum staat nauw in verband met het probleem Voor een dollar millionnair In China kunt U voor ccn dollar 'LbrVif-ao -pun* tlcke conclusies van Londen neer tc leggen. Naar aanleiding van berichten, volgens welke Lewis Douglas de Fransen en dc Britten zou hebben gepolst over de mogelijkheid dc ge allieerde zaak tc Berlijn desnoods met geweld te verdedigen, wordt gezegd, dat een Amerikaanse toe lichting over het eventuele aandeel ln de Europese defensio ten zeerste is geboden. 1 Men kan zich voorstel len wat dit betekent, als een jonge Duitser in de Amerikaanse sector wil trouwen met c*en meisje in de Russische sector. Waar moeten zü de echtelijke bon- LS Cupido voor zijn t\jd grüze haren krijgt, dan zal dit voor een groot deel te wijten zijn aan de moeilijkheden, waarmede hii bij de uitoefening van zijn romantisch handwerk te kampen heeft In het woning vestigen en sinds de oorlog in vier sec- kaarten halen toren verdeelde Berlijn, waar vier bezettende mo gendheden op haar eigen terrein dé zaken naar eigen inzicht bedisselen en bovendien de moeilijkhe den tussen de Russen ener zijds en de Westelyke mo gendheden anderzijds hand over hand toenemen. Aangezien er een chro nisch tekort aan levens middelen en woningen heerst, kan niemand, die in de ene sector woont, maar niet zonder meer verhuizen. Hü moet eerst in die andere sector iemand vinden, die een overeenkomstige woning en overeenkomstige bon kaarten met hem wil rui len. moeten gelijk zijn, anders dichter bij haar werk te Het blad „Der Tag" ver telt de volgende bijzonder heden over de beproevin gen van zulk een paartje. De bruidegom kwam op het huisvestingsbureau van zijn sector. De ambtenaar zeide: „Zo. u wilt naar een andere sector verhuizen? Kunt u iemand noemen, die van die sector naar de uwe wil overgaan?" De bruidegom: „Moet het Iemand zijn. die dezelf de rantsoenen krijgt als ik, of mag hii ook een bonkaart voor lagere of hogere rantsoenen heb ben?" De ambtenaar: „Huls vesting en rantsoenen kunt u niet verhuizen. U kunt natuurlijk wel trou wen. maar u zult met on der een dak kunnen le ven." Trouwlustigen zün dus practisch in hun keus be perkt tot partners, die in dezelfde sector wonen en dit weerspiegelt zich zelfs in de huwelüksadverten- ties. Kort geleden bood een jongedame de volgende advertentie, aan: „Gezonde jongedame. 22 iaar, blond, niet onbemid deld. zoekt kennismaking met het oog op huwelijk. Eerste vereiste: bewoner van zelfde sector." Uit de aard der zaak be staan de moeilijkheden niet voor trouwlustigen alleen. Een boekhoudster van The Associated Press, die met haar moeder in de Franse sector woont, pro beert al twee jaar tever geefs naar de Amerikaan- zijn. Haar ongeluk is, dat beide vrouwen voor de huidige Berljinse toestan den een buitensporig grote woning hebben. n.l. drie kamers. Zij staan wat ruil betreft voor een onoplos baar probleem, aangezien voor haar niet meer dan twee personen uit de Ame rikaanse sector in de Franse kunnen worden toegelaten en de dienst der huisvesting de drie ka mers niet opnieuw aan twee personen wil toewü- zen. Er moeten er minstens drie zijn. maar de Franse sector laat er geen drie toe, als er niet ook drie uit gaan. Er rest de belde, vrou wen dus niets anders dan te blijven waar zij zjjn en de boekhoudster moet elke dag een lange rit door de stad blijven maken om op se sector te verhuizen om haar werk te komen. H. K. II. PRINSES JULIANA heeft Woensdagavond in het Indisch Insti tuut te Amsterdam als cre-voor zit ster van het Nederlandse Comité United Nations Appeal for Children (UNAC) dc première bijgewoond van dc Zwit- terse praesens-film ..Achter dc wol ken". In de hal van het Indisch Insti tuut bood Jetje van Radio Oranje onze Prinses-Regentes bloemen aan. Weerbericht MINDER WIND Weersverwachting, geldig tot Zaterdag avond. Aanvankelijk zwaar bewolkt met enige re gen in het Oosten van het land, later opkla rend. Op sommige plaatsen vannacht wat minder kond. overi gens ongeveer dezelf de temperatuur als vandaag Wind. matig, later zwak, overwe gend uit Noordelijke richtingen. „„Zït€rdag 23 Melt z°n 4.29. onder 20.46; maan op 1.35, onder 10.05.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1