DAGBLAD VOOR AMERSFOORT De grootsten der groten bijeen Joden in oude wijk van Jeruzalem capituleren Bezorgdheid in Londen na nederlaag van Smuts Minister In 't Veld bij de Stichtse burgemeesters Meer dan 350 van de begaafdste jeugdige musici dingen naar de erepalm Amerikaan zegt zij n nationaliteit op om wereldburger te 'worden Strijd bij Latroen woedt hevig voort Franse crisis kan Dinsdag uitbreken Zaterdag 29 Mei 1948 Achtste jaargans, No. 1031 Opgericht door de Stichting „Het Parool - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. qf /jL— p. kw. Losse nummers 10 ccnt Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redacties en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort, [Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235* Hoofdredacteur. T.J, DE BOORDERa Internationaal Muziekconcours Scheveningen Bij zondert correspondentie TT EN Internationaal MuziekconcoursWaarom zou dat in ons land niet te organiseren zijn7 Men kon het in Gcnèvcin Parijs. Edinburg en Boedapest Men heeft er rondgekeken en geleerd. Waarom zou Nederland niet ook een middelpunt van de tegenwoordige muziekgeneratie kunnen zijn7 Dat hebben Philips, de Mij. Zeebad Scheveningen en dr impresario Dr. de Koos gedacht. En hun gedachten zijn werkelijkheid geworden DRIEHONDERD vijftien jonge kunstenaars uit 27 landen, om precies te zijn 158 zangers en zange ressen. 100 pianisten en 57 violisten, zijn naar onze grootste badplaats gekomen, om hier in het strijdperk te treden, nadat zij in hun vaderland reeds aan een zeer strenge schifting onderworpen waren geweest Het zou ondoenlijk zijn binnen de ruimte van dit artikel een idee te geven van de voorbereidende werkzaamheden, die een jaar lang volledige inzet van de concerten hebben gevergd. Wij beginnen zo omstreeks 12 Mei, toen de lentezon de vlaggen op het Scheveningse Gevers Deynootplein begroette en het Kurhaus in spanning op zijn gasten wachtte. Op die dag arriveert de groep Spaans sprekenden (Argentijnen, Brazilianen en Spanjaarden). Alles is nog nieuw en spannend, maar als de dertig Hongaren, als negentiende groep verschijnen is hier rustig ver trouwen voor in de plaats gekomen. Het loopt alle maal prachtig. De ontvangst der Juryleden stelt weei andere eisen. Het is een groot genoegen. Menuhin. Pritroda,' Aeschbacher, Franz Jozef Hirt. Stefi Geyer. Willem Andriessen, Sem Dresden en zovele anderen, vaak oude bekenden, welkom te heten. Hoe meer candidaten er bin- nenko men, hoe groter de cacopho- nie wordt. In de pianozaal. waar op vier vleugels tegelijk wordt ge studeerd, heerst een barbaars lawaai. Een dergelijk marteloord is de serre van de foyer waar al dit ru moer samenvloeit voor de opnamen op de ingewikkelde apparatuur van Philips, die dit concours heeft mogelijk gemaakt en het geheel op band en plaat vastlegt. Twee honderd vijftig candidaten vallen in de eerste schifting, die geheim en besloten was, en waar bij de concertanten slechts met nummers worden aangeduid, af. Acht en vijftig blijven er over, die waardig bevonddn zijn voor het 1EHUDI MENUHIN (links) een der juryleden in gesprek met de heer S. W. Numan. directeur van de N. V. Philipsdie dit concours mede or ga' niseerdc. publiek te verschijnen, de rest kan terugkeren naar Brazilië, de Ver. Staten, België, of waar zij maar vandaan zijn gekomen, gedesillu- sionneerd maar hopende op een volgende kans. Deze acht en vijftig, van wie dertien violisten. 18 pianisten en 27 vocalisten hebben hun kunnen in de drie dagen van de tweede selectie tot het uiterste gegeven. In die drie dagen hebben wij zo veel schoons gehoord, dat wij weten niet te hoeven wanhopen aan de toekomst van <}e uitvoerende kunst Vooral de violisten werden een sensatie. Ten minste zeven van de dertien behoren tot de Principiële uitspraak van Hof te Den Haag Over toelating UNO-leden De vraag of een lid van de UNO de toelating van een staat als lid van de organisatie afhankelijk kan stel len van de extra-voorwaarde dat an dere staten tezamen met die staat worden toegelaten tot het lidmaat schap van de UNO. is gisteren in openbare zitting door het Interna tionale Gerechtshof in Den Haag ontkennend beantwoord Deze vraag was het Hof voorge legd in verband met het feit. dat de Sovjet-Unie de toelating van Finland en Italië afhankelijk stelde van ge lijktijdige toelating van Hongarije. Bulgarije en Roemenië. Met negen tegen zes stemmen heeft het Hof be slist. dat voorwaarden als deze niet worden erkend. De zes tegenstem mers waren Frankrijk, Polen. Enge land. Canada, Joegoslavië en de Sov_ jet-Unie. Markelo onderwerp van vragen aan minister Over de befaamde rede van mi nister Mansholt te Markelo heeft het Tweede Kamerlid Gerben Wagenaar de minister een aantal vragen ge steld; de minister wordt onder meer gevraagd, wat juist is. het verslag dat het ANP van 's ministers rede heeft gegeven <en voor de juistheid waarvan het ANP. evenals verslag gevers van andere blijft instaan) of het dementi, dat later door het de partement van landbouw is uitge geven. Het ANP tekent bii het bericht over deze vragen inmiddels reeds aan. dat het letterlijk het volgende vermeld heeft in de tirade, hande lend over de vleesdistributie; ..Voorts tracht de regering, door middel van het Marshall-plan zoveel veevoer ingevoerd te krijgen, dat de vleesdistributie zo spoedig mogelijk kan worden opgeheven". zeldzame klasse van de wer kelijk groten. Wij zijn er als Nederlanders trots op dat Theo Olof en Herman Kreb- bers tot hen behoren. De Pool Szwalbe deelde in de groep violisten de eerste prijs met de nog geen vijftienjarige Franse joi\gen Ferras, die een tweede Me nuhin wordt genoemd. Het Hon gaarse meisje Czerfalvy werd tweede, gevolgd door de Nederlan ders Theo Olof (zilveren med en Krebbers, die met de Oostenrijkse Gigier de bronzen medaille deelde. De Spaanse Maria de los Ange les Morales maakte in de vocale groep de eerste prijs tot de hare. Vrijwel even schoon van stem en voordracht was Irma Bozzi Lucca, tweede. De pianistensectie leverde de minste verrassingen op. al hebben wij alle respect voor de virtuosi teit van de prijswinnaars. Frank rijk zou zich moeten schamen als zijn pianisten niet de erepalm weggedragen zouden hebben. Het waren Gcrmaine Devéze en Pierre Barhizet, die de eerste en tweede prijs behaalden. Israeli Walfish de vierde met de Engelsman Smith. Een Griek met een Hongaar be haalden samen de derde prijs, en een Palestijnse jood Walfish. die dus als Israeli naar zijn land zal terugkeren, deelt de vierde prijs met de Brit Smith. De galaconcerten zijn nog niet voorbij (het laatste vindt heden avond' plaats) zodat wij nog niet de critischc maatstaven verboncren aan het optreden met orkest kun nen aanleggen. Wel kan gezegd worden, dat het eerste Internatio nale Muziekconcours Scheveningen een prachtig succes is geworden en reeds na deze ene keer een vaste plaats heeft verworven in de wereld der jonge veel belovende kunstenaars van het muziefcpo- dium. In gespannen aandacht volgen tech' nici en executanten de weergave der opnamen in d; foyer van het Kurhaus op het Phtlips-Miller systeem. DE VEERTIENJARIGE Christian Ferras. tweede Menuhin memt na afloop yan zijn galaconcert de geluk' wensen in ontvangst van Frits Schuur' mande dirigent van het Residentie Orkest. MELK VAN DE BON? Beslissing eerst over een paar maanden te nemen Of de distributie van melk zal kunnen worden opgeheven, zal over enige maanden kunnen worden mee gedeeld. Tegen die tild zal namelijk een beter inzicht dan thans moge lijk zijn in de melkproductie, terwijl dan ook iets meer bekend zal njjn over de vecvoedersltuatie in de ko mende winter. Overwegingen van deze aard zijn door minister Mans- holt meegedeeld aan het bedrijf schap voor zuivel, dat de minister had geadviseerd op korte termijn over te gaan tot het opheffen van de melkdistributle, met dien ver stande, dat men het gebruik van consumptiemelk voor industriële doeleinden, hotels, etc. wilde blijven beperken. Nieuwe koninklijke onderscheiding BH Koninklijk Besluit Is in gesteld de onderscheiding ..Ko ninklijke vermelding bli dag- order", ter beloning van uitste kende daden, na 10 Mei 1940 verricht, door schepen van do Koninklijke Marino en koop vaardijschepen, varende onder de Nederlandse vlag. Op het vaartuig, dat deze onderschei ding ontvangt, zal een bronzen plaat worden aangebracht, waarop de bewoordingen van de dagorder staan vermeld. Aan opvarenden, dan wel aan na gelaten betrekkingen van overleden opvarenden, die zich aan boord van het schip bevonden ten tijde, dat de daden of feiten werden bedreven, waarvoor de „Koninklijke vermel ding bij dagorder" wordt verleend, zal in naam van Koningin Wilhel- mina door de betrokken minister een oorkonde worden uitgereikt. De „Koninklijke vermelding bij dagorder" kan eveneens worden verleend aan vaartuigen, die tijdens of na het verrichten der in de aan hef genoemde uitstekende daden verloren zijn gegaan. Nieuwe verkiezingen in Zuid-Afrika worden nog voor mogelijk gehouden Nieuwe verkiezingen in Zuid-Afrika worden door sommige waarne mers voor mogelijk gehouden nu de meerderheid die de Nationalistische Partij van dr. Malan heeft weten te behalen op de Verenigde Party van Smuts, in feite maar vier zetels bedraagt. Van de vyf vertegenwoordi- gei-9 die de Nationale Partij namelijk in het parlement krygt. moet er een worden aangewezen als voorzitter en deze verliest zijn stemrecht. Op deze wijze zal regeren zeer moeilijk worden, verwacht men. In Londen toonde men zich ern stig ongerust over de nederlaag van Smuts. Malan, wiens partij thans de grootste is. staat namelijk bekend als anti-Brits. In de oorlog 'stond hij een neutrale houding je gens Duitsland voor. Bovendien wordt de nationalistische partij Se- ruggesteund door een anti-neger en anti-scmietlsche organisatie, de „Óssewa-brandwag.", waarvan ook vele boeren lid zijn. Nu Malan aan de macht komt, wordt Zuid-Afri ka's lidmaatschap van het Britse Gemenebest in gevaar gebracht en bovendien dreigt spanning met In dia door de nog steeds omstreden positie van de Indiërs in Natal en elders. Een regelrecht economische boycot van Zuid-ATrika door India wórdt mogelijk geacht; hierdoor zou Groot-Brittannië worden ge dwongen partij te kiezen in een ge schil tussen leden van het gemene best onderling. Smuts' nederlaag wordt vooral toegeschreven aan zrjn voorstellen tot verbetering van de rechtspositie der 9 millioen negers. #Deze voor stellen, hoe gematigd oofc, werden onaanvaardbaar geacht door de Boeren, die het merendeel van de blanke bevolking vormen. (Slechts de blanke bevolking had stem recht). Smuts' nederlaag wordt een tegenvaller temeer geacht voor het kabinet-Attlee, nu het buitenlandse beleid van Groot-Brittannië reeds een vuurproef doorstaat in verband met de Palestijnse kwestie. Men vreest te Londen dat een Nationa listisch bestuur in Zuid-Afrika. met fascistische tendenzen. zelfs de fi nanciële hulp die Zuid-Afrika tot nu toe aan Engeland verleende, zal stopzetten. Vilmar Ljungdahl, in 1936 minis- ten van financiën in Zweden, is ge arresteerd, daar bij er van verdacht wordt zich staatsfondsen tot een totale waarde van een millioen kro nen te hebben toegeeigend. Ljung dahl is afgevaardigde van de volks partij der boeren in de Rijksdag. Een jöng Amerikaans acteur, Garry Davis genaamd, die tijdens de oorlog piloot van een bombardements vliegtuig is geweest, heeft afstand gedaan van zijn nationaliteit om „wereldburger" te worden. Hij verblijft op het ogenblik te Parijs en in een interview heeft hij aan Assoc-a- ted Press medegedeeld, dat de Franse politie hem een verblijfsver gunning voor drie maanden heeft ver strekt. Hij is voorne mens in die tijd de no dige stappen te doen om vergunning voor vestteing in Duitsland te krijgen. Want In Duitsland wil deze eer ste „wereldburger" dingen uiteenzette: jratie. welker beginse- 1. „Als Amerikaans len tot de gehele we- burger kleefde mij reld behoren te worden iets van een natio- uitgestrekt, nale souvereiniteit Terwijl de jonge Gar- rv Davis op deze wijze de motieven uiteenzet te. die hem er toe heb ben gebracht, afstand 1 "te doen van de Ame- „Ik wil werken nkaan,« nationaliteit en van de onloochenba- aan. Dat is nu niet meer het geval. Ik verkeer daardoor in dezelfde positie als Duitsland: in Duitsland" 2. Ik ben long en sterk en Duitsland heeft werkers no dig: 3. Ik deel de verant- voordelen. welke' daaraan zijn verbonden heeft ziin vader. Mever Davis, een bekend diri gent. dc minister van buitenlandse zaken, Marshall, verzocht, de aanvaarding van deze woordelijkheid voor afstand door de Ame- de verwoestingen, rikaanse autoriteiten die in Duitsland ziin op tc schorten, aangericht. Ik verafschuw het „Het komt mij voor." ziin jeugd hij is pas communisme" vervolg- zo zeide hii. „dat mijn 26 jaar en ziin ener- de Davis, „en heb de zoon in ziin enthousias- gie wijden aan het tot Verenigde Staten lief. me verzuimd heeft re- Ik wil niet dat zij ver- kening te houden met nietigd worden en ik het feit. dat onze rege- heb de overtuiging, dat ring ip de voorhoede ik door afstand te doen staat van degenen, die van mijn nationaliteit zich inspannen om de een dienst bewijs aan wereld vrede te dei Amerikaanse demo- schenken." stand brengen van een wereldregering. Waarom in Duits land? Hij heeft daarvoor drie redenen, die hij in de volgende bewoor- Waarover mer, het eens was... De vier geallieerde bevelheb bers van Berlijn zijn Vrijdag van 10 uur 's morgens tot 1.15 uur des nachts bijeen geweest. Het diner werd overgeslagen. De enige overeenstemming, die tij dens deze zitting van 15'4 uur werd bereikt, was over de onder breking van de zitting voor de lunch, zo meldt Reuter. Alle on derwerpen van bespreking wer den successievelijk onopgelost van de agenda afgevoerd. Woensdag zullen in Berlijn 23.000 man bus-, tram- en metro- personeel 24 uur staken voor hogere voedselrantsoenen. De Joden in de oude wijk van Jeruzalem hebben zich gister middag om half drie onvoorwaardelijk overgegeven aan de troepen van het Arabische Legioen. Er waren 1500 h 1600 Joden in het oude stadsdeel, maar het garnizoen had vele verliezen geleden. Het had thans gebrek aan voedsel en ammunitie..De vrouwen, kinderen en oude mannen zullen worden overgegeven aan het Internationale Rode Kruis. De jonge mannen worden krijgsgevangen en zullen naar een concentratiekamp buiten Palestina worden gebracht. Nu de oude stad zich heeft over gegeven. woedt dc strijd voort om het nieuwe gedeelte van Jeruzalem, en wel voornamelijk rondom La troen. aan de weg JeruzalemTel Aviv. Volgens de Arabieren zijn de Joden in dit gebied teruggedreven, maar de Hnganah meldt de verove ring van Beit Jiz, ten Zuiden van Latroen, In dit gebied schoot de Haganah een Iraakse bommenwer per neer. Ook in de Jordaan-vallei werd een Iraakse bommenwerper neergehaald. Sjertoks dochter ontvoerd? Volgens een Arabisch blad is de dochter van Mosje Sjertok, de mi nister van buitenlandse zaken van Israël, door de Arabieren gevangen genomen. Zij was volgens dc berich ten in kapiteinsuniform en bestuurde een pantserauto van de Haganah. Sjertok zou aan koning Abdoellah per brief bescherming voor zijn dochter hebben gevraagd. Graaf Folke Bernadotte, de UNO- bemiddelaar voor Palestina, is giste ren met het speciaal gechartcrdcr KLM-vliegtuig te Caïro aangeko men. Hij zeide een eigen plan te heb ben om zijn moeilijke opdracht uit (e voeren. Onder welke moeilijke omstandigheden de leden van het Rode Kruis in Jeruzalem moeten werken werd medegedeeld door de president van het IRK. Paul Rueg- ger, die dc Heilige Stad zonder es corte binnenwandelde en dwars door de gevechtslinies liep. Rucgger verklaarde, dat er misschien stap pen zullen worden ondernmen om de werkers van- het IRK uit het Heilige Land terug te trekken, om dat een zuster in Jaffa werd ge wond en twee afgevaardigden van het IRK waren gewond of gemoles teerd. Joodse aanval op Brits plan In de Veiligheidsraad heeft de vertegenwoordiger van het Joodse Bureau, Aubrey S. Eban, een ver bitterde aanval gedaan op het Britse voorstel, de strijd 111 Palestina vier .weken to staken en het em bargo op wapenzendingen naar Pa lestina te verlengen. „Dit is een poging om dc versterkingen in wa pens en manschappen voor Israël af te snijden" aldus Aubrey. „Een em bargo op dc wapenversehepingen naar Palestina zou niet verhinderen, dat vliegtuigen in Egypte, kanonnen in Transjordanië en tanks in Syric en dc Libanon werden ingevoerd." Libanon heeft de 41 Amerikaanse staatsburgers die op weg naar Pa lestina waren gearresteerd, vrijgela ten nadat dezen zich bereid hadden verklaard, regelrecht naar de V. S. terug \e keren. Donderdag had Amerika opnieuw bij de Libanese regering geprotesteerd over him aan houding. Schuinan stelt tie kwestie van vertrouwen De regeringscrisis in Frankrijk kan Dinsdag uitbreken wanneer dc Na tionale Vergadering weigert haar votum te. geven aan het wetsont werp tot ontslag van in totaal hon- derdvtfftigdulzcnd ambtenaren. Pre mier Schuman heefi namelijk aan de stemming over dit ontwerp dc kwestie van vertrouwen vastge knoopt. Is dc uitslag dus negatief, dan zal dit automatifch het ontslag van de ministerpresident tengevolge hebben. Van socialistische zijde ver zet men zich flieftig tegen het ont werp. Nog gecompliceerder is de kwestie geworden door een decreet dat indi rect mogelijk maakt dat kinderen, die kerkelijke scholen bezoeken, financieel door de staat worden ge steund. Dit decreet is door de pre mier en door de minister voor de volksgezondheid, mevrouw Poinso— Chapuis getekend zonder dat de socialistische en radicale ministers waren geraadpleegd. Men verwacht nu dat de socialisten als voorwaarde voor hun steun aan de bezuinigings- wet het intrekken van het decreet zullen eisen. Dit jaar geen kolen in papierenzakken (Van onze Haagse -dacteur) Indien zich "een onverwachte veranderingen voordoen, zal het ook dit jaar niet wo den toege staan om papieren zakken te ver vaardigen voor de aflevering van steenkool. Het kraftpnpier dat voor de kolenzakjes wordt gebruikt is n.l. dringend nodig vcor de ver vaardiging van zak' - voor ce ment en suiker. Intussen blijft het de kolenhandelaars toegestaan ko len in oude zakken af te'leveren, zodat de consumenten er goed aan doen de oude kolenzakjes met dc grootste zorgvuldigheid te behan delen. Rapport over Celebes wordt bestudeerd (Van onze Hc.igse --dacteur) Het rapport over de gebeurtenis sen op Zuid-Celebes dat reeds eni ge tijd geleden in Den H ag is ontvangen, wordt nog steeds op het ministerie van overzeese gebiedsde len bestudeerd. Het is, zo verne men wij nog geenszins zeker of dit rapport wel aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden en of het zal worden openbaar gemaakt. Over deze vraag zal pas op een later tijdstip worden beslist. Een merkwaardige samenkomst heeft gistermorgen in het Prov. Gouvernementsgebouw plaats ge had. De minister van wederopbouw en volkshuisvesting mr. dr. J. In 't Veld voerde nl. in de Statenzaal een f bespreking met alle burgemeesters uit ons gewest over de woning- bouw-problemen. Nadat de Commissaris van de Koningin de minister had verwel komd, heeft deze een uiteenzetting gegeven van de stand vaji zaken in de woningbouw. In 1947 is voor een bedrag van 950 millioen in de bouwnijverheid verwerkt, in 1948 wordt dit bedrag ongeveer 1100 millioen. Het is begrijpelijk dat het bouwvolume niet onbeperkt is op te voeren, bij aldien het aantal be- schikbare arbeidskrachten en ma- terialen de mogelijkheden ernstig k beperkt. Intussen is het de bedoe- ling in het lopende jaar 30.000 wo- ningen te bouwen. Aan de andere kant wordt de woningruimte ver groot door een aantal huizen voor dubbele bewoning geschikt te ma ken en door de nieuwe premierege ling voor woningsplitsing. De minister behandelde vervol gens het probleem van de decen tralisatie, de verdeling van nieuwe woningruimte over de verschillen de gemeenten, welke distributie on der verantwoordelijkheid van Ged. Staten wordt gebracht. De plaatse lijke en districtsbureaux van i we deropbouw worden naar de ge meenten overgebracht. Tenslotte legde de minister er de nadruk op, dat er meer woningen zouden kunnen worden gebouwd indien de „zwarte bouw" werd be perkt. De zwarte bouw kost ons duizen den woningen jaarlijks. Verschillende burgemeesters heb ben vragen gesteld cn opmerkin gen gemaakt, die door de minister in den brede zijn beantwoord. Hij deelde daarbij nog mede, dat het aantal nieuwe woningen regelmatig stijgt. In 't eerste kwartaal van 1948 zijn reeds bijna 6000 woningen vol tooid en het aantal stijgt van maand tot maand. In de middaguren bracht de minister een bezoek aan Rhenen, waarna hy in het Gouvernements gebouw nog een samenkomst had met het College van Ged. Staten. Marine verrijkt met „Karei Doorman" 17" RIJDAG is tc Plymouth het Engelse vliegkampschip „Ve nerable" aan de Nederlandse Marine overgedragen dat als nieu we „Karei Doorman" aan de Ne derlandse vloot is toegevoegd. Vicc-admiraal Jhr. E. t»an Holthe. chef van dc Marinestaf, die het schip overnam, inspecteert aan boord van dc „Karei Door man" dc Nederlandse crc-wacht. Dc Nederlandse vlag wordt ge hesen, dc Engelse wordt gestreken. „Holland can make it" tijdens fcestweek Va.n 26 Augustus tot cn met 6 September zal in het RAI-gebouw te Amsterdam een nationale han del-, industrie- en nijverheid-ten toonstelling worden gehouden. Deze expositie zal het karakter dragen van dc bekende Engelse tentoon stelling „Britain can make it". Het ligt niet in de bedoeling van de or ganisatoren een tweede Jaarbeurs te creëren, doch om het Nederland se volk en mogelijk de buitenlan ders. die hier tijdens dc fecstweek vertoeven, een indruk tc geven van de Nederlandse productie en de ont wikkelingsgang van het Nederland se bedrijfsleven in de afgelopen 50 jaar. Men stelt zich voor een derge lijke tentoonstelling in het vervolg elk jaar te organiseren. Do organi satoren hopen een groot aantal Ne derlanders. die maar weinig van onze eigen industrie afweten, door deze tentoonstelling tot propagan disten te maken voor onze export. Zij gaan uit van het standpunt, dat slechts weinigen weten welke an dere producten dan Bols en bollen door ons land worden en kunnen worden geëxporteerd. In de kleine zaal van dc R.A.I. worden tijdens de tentoonstelling filmvoorstellingen gegeven, waar naast een aantal bedrijfsfilms een film over dc 50-jarige regeringspe riode van Koningin Wilhclmina zal worden vertoond. Journalisten mogen kijken Morgen verkiezingen in Tsjechó-Sloivakije Hoewel dit in strijd is met de ge bruikelijke regeling, zal het Tsjccho- slowaakse ministerie van binnen landse zaken buitenlandse ..journa listen te Praag toestaan, tijdens de algemene verkiezing op Zondag de stemlokalen te betreden ten einde hen ln staat te stellen, hun werk goed tc doen en zich er van tc over tuigen. dat de verkiezingen inder daad vrij zijn. zo verneemt het Tsjechoslowaaks nieuwsbureau uit gezaghebbende bron. Minister In 't Veld (links) met de heer M. Reinalda, Comnu der Koningin „Mijn broer is erg ziek", zegt .Tan Benesj „Mijn broer Is erg ziek. Ik heb hem voor het laatst vaarwel ge zegd". Do woorden zijn van Jan Benesj, dc oudere broer van president Benesj van Tsjechoslowa- klje. Hij sprak ze Donderdagavond tc Praag. Jan Benesj is 59 jaar geleden al« arme timmerman naar Amerika gegaan en heeft nu een eigen fabriek in Milwaukee. Hij is, in Praag sinds 1946. toen hij er heen ging om enkele familie-aangelegen heden te regelen, doch hij besloot, enige tijd langer in het land te blij ven. „Mijn zoon heeft mij echte- brieven geschreven waarin hij mii smeekt, naar huis te komen, omdat zijn moeder ernstig ziek is. Wat kan ik anders doen?" Over zijn broer zei Jan Benesj nog: „Hij heeft zijn leven voor zijn land gegeven". Bij K.B. is bepaald, dat geen be lasting is verschuldigd voor motor rijtuigen. gehouden door invaliden of gebrekkigen en uitsluitend gebe zigd tot hun persoonlijk vervoer, indien aannemelijk is, dat de hou der geen motorrijtuig voor bedoeld vervoer zou hebben gehouden, ware hi1 niet invalide of gebrekkig ge weest. Weerbericht MEEST ZWAKKE WIND Weersverwachting tot Zaterdagavond. Aanvankelijk over wegend zwaar be wolkt met nog enige regen ln het Oosten van het land, later opklarend en plaat selijk ochtendmist. Overdag ongeveer dezelfde tempera tuur als gisteren en meest zwakke wind. Zondag 30 Mei: Zon op 4.28. onder 20.47; maan op 1.52, onder 11.17.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1