DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Regeringsblok „wint" in Tsjechoslowakije Grote scheepsbrand op het IJ Nederland haalt zijn helden uit Duitsland terug W oningbou w belemmer d door tekort aan vaklieden Nederlandse vakbewegingen aanvaardden loonstop 1 Moord in Utrecht „Staakt de strijd vier weken" Memorial-day op Margraten Kabinetswijziging op til in Djogja Grafische bonden ontstemd Smuts komt 18 Juni naar Leiden Een nieuwe partij opgericht Maandag 31 Mei 1948 Achtste jaargang, No. 1032 Opgericht door de Stichting ..Het Paspol" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort* ^Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235* Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER- In Tsjeehoslowalqjc zijn Zondag verkiezingen, gehouden en het re geringsblok. met do communisti sche partij van Gottwald aan het hoofd, heeft, zoals te verwachten was. een klinkende overwinning be haald. Het percentage Tsjechen dat op de rcgeringsliisten zijn stem heeft uitgebracht, ligt dicht bjj de negentig. Slechts tien proeent, van de kiesgerechtigde bevolking heeft het aangedurfd, een protest te la ten horen. Dit protest bestond uit het uit brengen van een blanco stem en dat hiervoor een zekere dosis mo rele moed nodig was. blijkt uit dc methode, die de regering heeft ge volgd bij de organisatie. De kiezers kregen enkele dagen geleden twee biljetten thuis, een met de regcringslijst. het andere blanco Dit laatste was kenbaar door een groot zwart kruis er over heen gedrukt. Het stemmen moest nu als volgt geschieden: de kiezer moest in het stemlokaal het biljet dat hij als zijn stem beschouwde, in de stembus deponeren Het andere kon open en bloot worden weggegooid ln gereedstaande prul- lemanden. Waar nu elk stemlokaal bestemd was voor ongeveer duizend kiezers en de acht of tien leden van het stembureau in dezelfde wijken woonden als de kiezers, was het, wanneer er een ..regeringsbiljet" in de prullemand bleek te liggen, niet moeilijk om na te gaan, wie er blanco had gestemd de enige wijze van protest die de gemiddel de Tsjechoslowaakse burger kon laten horen, want met niet-stem- men riskeerde hij een boete van 50.000 kronen (ongeveer 2500 gul den) of drie jaar gevangenisstraf. Ook was er de mogelijkheid om „geheim" te stemmen. Daarvoor was in de stemlokalen een gordijn aangebracht, .waarachter men zijn stem kon uitbrengen. Meestal hing dit gordijn echter achter in de zaal, zodat duidelijk zichtbaar was, wie van plan was. blanco te stemmen. Te Kladno waren de stemlokalen vol gehangen met portretten van Stalin en Gottwald en Dropaganda- blljetten van de regering. In de straten van Praag wapnerden vlag gen en was ruimschoots gebruik gemaakt van regerlngspropaganda. Tegen het. middaguur lava men berichten binnen over nersonen. dlc gestemd hadden met de portretten van Benesj en Masaryk. Dit ge- geschiedde daar. waar men achter het gordijn kon stemmen. Te Male Pritocna. 25 kilometer ten Westen van Praag, vroegen journalisten aan een lid van de ver- kiozingscommissle. of iemand ge bruik had gemaakt van het gordijn. ..Slechts twee personen," was het antwoord. ..maar wij wisten hoe zij gestemd hadden, omdat wii hun ongebruikt biljet konden zien" Bewoners van een groot pension irr het Praags district Vinchradv zeiden, dat zii ln de brievenbus ex tra blanco «bilietten hadden gevon den. waardoor dc kiezers in staaU werden gesteld blanco te stemmen en een ander blancobiliet in het openbaar weg te wernen. Nadat de stemlokalen om twee uur gesloten waren, verzamelden zich honderden personen voor het ggbot:w vin het communistische hoofdkwartier te Praag, waar luid sprekers de resulaten bekend maak ten. Op een groot bil jet voor een der ramen werden de namen van plaatsen bekend gemaakt, die voor honderd procent op het Natlonle front hadden gestemd. Uit protest tegen de methode, waarop Zondag In hun vaderland de parlementsverkiezingen hebben plaats gehad, zijn negen leden van de Tjechoslowaakse ambassade in Londen afgetreden, o.w. de consul- generaal en de miUtaire- en lucht- attache. Pool neergestoken Hevig bloedend uit de wonden van zes messteken, deed Zaterdag avond omstreeks half tien de 26- jarige Pool E-. Los enkele stappen op de Nieuwe Gracht to Utrecht, waarna hy ineen zeeg en vrijwel onmiddellijk do geest gaf. De dader van deze moord, de 30- iarlge M. Sawezyn, eveneens een Pool, werd onmiddellijk gearres teerd en opgesloten. Beiden waren voormalige Poolse militairen uit het geallieerde leger, die sedert een jaar in Ütrecht ver blijf hielden. De ongunstig bekend staande da der was Zaterdagavond op bezoek gev/eest in het voormalige Joodse weeshuis aan de Nieuwe Gracht, waarin thans ongeveer 200 afge zwaaide Poolse militairen wonen, die ln Utrecht bij verschillende be drijven werkzaam zijn. A^et een derde Pcol waren de twee kameraden hevig beschonken teruggekeerd van een tochtje door de stad. Tegen half tien verlieten. Los en Sawezyn het tehuis aan de Nieuwe Gracht opnieuw. Na enkele tientallen meters te hebben afge legd trok de laatste een dolkmes te voorschijn en stak daarmede tot zesmaal toe Los in het lichaam. Twee der steken kwamen in de hartstreek terecht. Weliswaar pro beerde de getroffene terug te keren naar het tehuis, maar hij zakte spoedig in elkaar en overleed. Ooggetuigen hebben verklaard de Indruk te hebben gekregen, dat de beide Polen een dronkemansru zie voerden. Alvorens de dader kon worden gehoord, moest men hem eerst zjjn roes laten uitslapen. Het slachtoffer was in dienst bij Werkspoor te Utrecht. De dader had voor zover bekend geen vast werk. Verbod geëist van naam „Algemeen Handelsblad" De getuige-deskundige bij de perszuiveringscommissie heeft gis teren in Den Haag 10 jaar verbod van het voeren van de naam Alge meen Handelsblad geëist. Voorlopige uitslag PRAAG, 31 Mei (Reuter). Volgens dc laatst beschikbare cijfers van hedenmorgen, heeft het door dc communisten be heerste Nationale Front bij de verkiezingen in Tsjechoslowa kije S9.28 procent van de uit gebrachte geldige stemmen be haald. Er werden geen cijfers verstrekt over het aantal ongel dige stemmen of niet uitge brachte stemmen, doch het stemmenpercentage voor het Nationale Front bedraagt iets meer dan tach'tig procent van het totaal aantal geregistreerde stemgerechtigden. Dc tot op heden bekende uit slagen voor Bohemcn en Mo- ravic apart zijn als volgt: aan tal uitgebrachte geldige stem men: 1.749.725, Nationaal Front: 1.502.408 stemmen of wel 85,87 procent, blanco 247.317 ofwel 14.13 procent. UNO-uitnorliging aan partijen in Palestina Na eindeloze beraadslagingen beeft de Veiligheidsraad met 10 stemmen bjj 1 onthouding die van Columbia allo regeringen en do bij hot Palestijnse conflict be trokken autoriteiten uitgenodigd, voor een duur van vier weken alle vijandelijkheden te staken. Tevoren had de Veiligheidsraad geweigerd, een strijdmacht van de UNO opdracht te geven een einde te maken aan de oorlog in het Hei lige'Land. Vijf landen hadden voor dit voorstel gestemd, te weten Rus land. de Verenigde Staten, de Oekraïne, Columbia en Frankrijk. Engeland. Argentinië. België, Ca nada. China en Syrië waren er te gen. In Palestina zelf hebben Iraakse troepen Kolm, tien km. ten Noor den van Tel Aviv aan de kust be zet. De Joden zouden hier grote hoeveelheden wagens en munitie hebben achtergelaten. B\j Latroen, aan dc weg Jeruzalem-Tel Aviv werden volgens hetzelfde Iraakse communiqué de Joden zware ver liezen toegebracht. Tienduizend dakloos in Amerika Overstromingen bedreigen twee steden De grote Amerikaanse steden Vancouver on Portland worden door geweldige overstromingen be dreigd. Door hpt buiten de oevers treden <lc Columbia en /-\jn zl|- rivlercn z(jn reeds 16 mensen ver dronken en 20.000 personen zjjn dakloos geworden. De schade werd gisteren al op 30 milllocn dollar ge- schat. Ook de schade aan de oogst Is aanzlenljjk. De belangrijkste spoorwegen en verkeersroutes zijn onderbroken. Volgens het Rode Kruis moet van een „regionale ramp" worden gesproken. De over stromingen zijn veroorzaakt door de overvloedige regens en door het smelten van de sneeuw. Nederlander getuigt te Neurenberg De Nederlander G H. dc Marees Oyens verklaarde tijdens het pro ces tegen baron von Weizsacker dat deze gewezen nazi-ambassadeur bij Seyss Inquart stappen heeft ge daan om het leven van vijftien Joodse leden van het Amsterdamse Concertgebouworkest te redden. Von Weizsacker staat thans teza men met 20 anderen wegens oor logsmisdaden te Neurenberg te recht. Zaterdag omstreeks half tien is in dc Amsterdamse havenaan boord van het 5.s. .J^ossum" een zware brand uitgebroken. Aanvankelijk meende dc brand weer van dc wal af het vuur meester te worden, maar toen om 11 uur dc rook ontwikkeling steeds groter werd en de vuurhaard moeilijk te doven bleek, werd de brandende ..Rossum" in allerijl versleept naar het midden van het IJ. in ver band met het gevaar voor de overige aan dc kade gemeerde schepen Dc drij vende motorspuitcn van de gemeente Amsterdam, de Jan van dc Hcydcn, Jasott. en Ijsbeer namen daar ook aart het blussingswerk deel Dc lading is waarschijn lijk geheel verloren gegaan. Dc brandweer vermoedt dat het vuur is ontstaan tengevolge van onachtzaamheid met lasapparaten. Het schip behoort tot dc vloot van dc rederij Vinke en Co., en had copra en katoen m. Eerst tegen dc middag werd het vuur bedwongen. Erebegraafplaats te Bilthoven In dc Franse sector van Berlijn startte Donderdagmorgen j.l. om vijf uur, onder commando van Lt. G. H. A. Kersten, een autocolonne van de Dienst Identificatie en Bcr ging. met bestemming Nederland. In dc auto's bevonden zich 140 ver zegelde lijkkisten cn 70 urnen, be vattende de stoffelijke overschot ten van in Duitsland in dc oorlog omgekomen Nederlanders. Voorts werd nog meegevoerd een symboli sche urn van in het kamp Buchcn- walde omgekomen cn niet-gcïden- tificcerdc Nederlanders. Dit is liet eerste grote dodentransport. nadat de regering aan de dienst Identifi catie en Berging, die onder leiding staat van Overste A. W. de Ruyter van Steveninck, opdracht had ge geven dc geïdentificeerde stoffelij ke resten van naar Duitsland weg gevoerde cn daar overleden Neder landers naar hun vaderland over te brengen. Zaterdagmorgen om vijf uur ar riveerde de auto-colonne, die een afstand moest afleggen van 850 km. in Kleef. De colonne werd daar tot aan de grens uitgeleide gedaan dooi de Nederlandse consul en lid van de militaire missie, de heer Jurgens, en a.rriveerde om half elf in Beek bij Nijmegen. Aan de eerste wagen werden namens de Oorlogs-graven- stichting en het Ncderlandsche Roode Kruis kransen gehecht. Voor de minister-president dr. L. J M. Beel was daar aanwezig de heer Van de Putte, van het Departement van Binnenlandse Zaken. Voorts gaf daar ook blijk van zijn belang stelling de burgemeester van Beek- Ubbergen. die daar tevens namens de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland aanwezig was. Van Beek uit trok dc colonne vooraf gegaan en besloten door een colonne motorrijders der Kon. Ma rechaussee naar het centrum Amersfoort, van de Dienst Identifi catie en Berging. Toen de stoet daar Zaterdagmiddag om twee uur aan kwam werden de vlaggen halfstok gehesen en bracht een peloton van de Dienst de militaire eerbewijzen Bij deze plechtigheid waven aan wezig Overste De Ruyter van Ste veninck, de Commandant van het Centrum Amersfoort, de reserve kapitein J. H. A. van Luyk, de ka pitein J. W. H. Haverman cn een deputatie van het Amersfoortse ge meentebestuur. Voor de dodenhal, die voor de voorlopige berging van de doden sober doch indrukwekkend is inge richt, werden als een symbolische handeling de 29 kisten uit de eerste wagen opgebaard, waarna later voor iedere kist een urn werd neer. gezet. Daarmede was de sobere doch niettemin indrukwekkende plechtigheid ten einde Van Maandag 31 Mei af zal er voor de nabestaanden gelegenheid zijn dagelijks van 2 tot 4 uur de do- dènhal in het kamp aan de Laan 1914 te bezoeken om aan de doden eer te bewijzen. In de loop van die weqk zullen, naar gelang de wens der nabestaanden is, dc doden naar hun laatste rustplaats worden ver voerd of worden bijgezet in het ere-kerkhof aan de Gezichtslaan te Bilthoven. Tenslotte zij nog vermeld dat de transporten elkaar nu regelmatig zullen opvolgen. Israels kinderen Zondagmiddag werd op de Joodse begraafplaats te Muidei'berg de symbolische onthulling verricht van een monument ter nagedachte nis van de bijna 60.000 Amsterdam se Joden, die tijd.ens de oorlogsja ren werden gedeporteerd en niet terugkeerden. Het monument is een vierkante heuvel, aan drie zijden omgeven door eenvoudige, rood bakstenen muren, die in Hebreeuws en Ne derlands de tekst voeren: „Gij, die in leven hier staat, gedenkt Israëls kinderen, weg gesleept naar dc moordkampen in de jaren 57025705. Hun zetel zü 'onder de vleugelen van Gods majesteit." T|/V/ weten, dat onder deze droeve rijen kentekenen de lichamen yI r begraven liggen van onze doden. Wij weten ook. dat onder elk kruis een persoonlijkheid begraven ligt. een man met een ziel en een verleden, een man die ons voor ecuwig een grote schuld heeft opgelegd. Met ontbloot hoofd staan wij hier, en denken aan allen die lijden en zuchten onder het gewicht van het zware verlies hunner dierbarenWij belopen plechtig dat wij alles zullen doen. opdat zij niet vergeefs ge storven zijn." aldus de Amerikaanse Ambassadeur Herman Baruch, in dc rede die hij Zaterdag uitsprak op Margraten in Limburgwaar dui zenden Amerikaanse soldaten een rustplaats hebben gevonden De aan leiding hiertoe was Mcmorial-day. dc dag daarop het Amerikaanse volk zijn gevallenen uit twee wereldoorlogen herdenkt. De Amerikaanse gezant sprak zijn rede uit in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Koninklijk huis, van de regering en vele deputaties. Zweedse oorlogsbodems in Amsterdam Veel, heel veel jonge meisjes stonden gisteren popelend van on geduld voor de loopplanken van drie Zweedse oorlogsbodems, die Amsterdam met een goodwill-bc- zoek hebben vereerd. Zij moesten echter enkele ogenblikken geduld betrachten, want eerst moest een hogere gast, prins Bernhard, zich aan boord begeven. Om twee uur nam de Nederland se jeugd bezit van de Zweedse schepen. Met welgevallen lieten de jongens hun blikken glijden over kanonnen en torpedolanceerbulzen, terwijl de meisjes meer belangstel ling schenen te hebben voor Öe smetteloze uniformen van de blon de Zweedse jongens. Contact met Sovjet-Unie oorzaak van spanning Een reorganisatie van het Repu blikeinse kabinet in Indonesië is op handen. De voornaamste oorzaak hiervan ls het verzet van dc Mas- joemi. de Mohammedaanse partij, tegen het contact dat Soertpno ln Praag met Russische autoriteiten heeft gehad. Dc Masjoemi ls anti- Russisch. Deze antipathie, reeds gevoed door..afkeer van de Moham medanen van de communistische leer. is de laatste twee weken nog versterkt door het feit, dat de Sov jet-Unie de staat Israel heeft er kend. Socripno is inmiddels teruggeroo- Een naar Djogja om verslag uit te rengen over zijn activiteit in Praag De Republiek heeft aan de Commissie van Goede Diensten een verklaring gezonden waarin wordt gezegd dat de Republiek op het ogenblik haar buitenlandse betrek kingen niet zal uitbreiden. de- De belangrjikc vergadering werd bijgewoond door de commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, dc heer M. A. Rcinalda cn dc loco-burgemeester van Utrecht, do heer H. A. Bekkcr. Materiaalschciarste op de tweede plaats Nieuw bouwsysteem g tne°LS h2iz\n°u?.Snvnn De verwachting bestaat, dat de daling der prijzen verbetering zal brengen in de woningbouw, aldus werd Zaterdag door dr. ir. J. P Mazure meegedeeld tijdens een vergadering van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting cn Stedcbouw, welke in het Jaar beursrestaurant te Utrecht was belegd. Niet zo hoopvol is men echter gestemd ten aanzien vvi de bouwvakarbeiders. Door dc wei nige animo onder dc jonge arbei ders om in de bouwvakken tc worden opgeleid, zal op de duur het tekort aan vakarbeiders meer moeilijkheden opleveren ,don het tekort aan materiaal. Spreker wees "erop, dat cr jaar lijks 40.000 nieuwe woningen nodig zijn om de bevolkingsaan was op te vangen. Door de oorlog is er echter een tekort van 300.000 l C.A.O. slechts na scherp protest aanvaard 7,\) foot onder protest tegen het dictatoriale optreden V®n de R(jUs- bemlddclnars, hebben de moderne zowel als de katholieke typografen Zaterdagmiddag besloten de nieuw© Collectieve Arbeidsovereenkomst to --aanvaar aak in ten jaar zou moeten wor- TorwU, d- modornc bond vor~a. br zullen jnarlijkt drrdc ir> Amsterdam kwam tyllilc- 70.000 nieuwe woningen moeten t(jd|E ln utrccht dc Katholieke bond bijeen. bijkomen. Nieuwe bouwsystemen zijn no dig, om dit vraagstuk op te lossen. Er zal meer gebruik moeten wor den gemaakt van onderdelen, die aan elkaar passen, ponder dat be werken op dc bouwplaats nodig is. Ook zou aan betonbouw de voor keur moeten worden gegeven, aangezien hiervoor minder ge schoolde arbeiders nodig zijn Ten slotte moet meermet machines wórden gewerkt. Dc prefabricated-huizcn zullen een sterkere uniformiteit in in richting cn verschijning tot gevolg hebben. Men is echter niet van plan, de bakstcenbbuw tc verdrin gen. Integendeel, de baksteenbouw Trams schoven ineen als een harmonica Geen ernstige gewonden bij botsing te Wassenaar De scherpe critick van belde bonden richt zich tegen do zienswijze van do RUksbemld- dclaars die nlot verder willen g&an dan een loonsverhoging van vier tot vijf cent per uur voor vakarboldérs en van twee tot vier cent per uur voor hulparbelders met een aflopen de schaal voor degenen, dlo meer dan het minimum loon verdienen. Men la van mening, dat het op treden van de bemiddelaars getuigt van „ondeskundigheid cn social© onvoldragenheid". De door dit col lege opgelegde dwingende loonre geling noemt men „ongunstig af wijkende van de sobere en sociaal verantwoorde loonvoorstcllcn van dc werknemers zowel als van de werkgeversbonden. Het ogenblik zal aanbreken, dat de vakbonden zich krachtig cn daadwerkelijk zul len moeten gaan verzetten tegen do -Bit Wassenaar «beurde Zondag I ul£P™l<C" in middag een eigenaardige trambot- I echter hoogte'vanr.?De^levjt' raakte een i nff.r b» beslissing. zij het onder krachtig protest, zulks in hot algemeen Ne derlands belang. Eretitel voor ex-premier van Zuid-Afrika Maarschalk Jan Smuts zal; óp Vrijdag 18 Juni persoonlijk in het groot auditorium van dc Lcidse universiteit het eredoctoraat in ont vangst nemen, dat hem tijdens zijn laatste bezoek aan Nederland werd verleend op grond van zijn ver dienste voor het herstel van de vre de. Als promotor zal optreden prof. mr. J. M. van Bcmmelen. Generaal Winkelman in de voorste gelederen H.T M.-wagen defect, waardoor tij delijk op enkel spoor moest worden gereden Tengevolge van een mis verstand van het personeel kwa men tegelijkertijd eep tram uit Den Haag cn een uit Leiden de hoek om I bij dc Sophialaan. Dc beide trams hadden oen vrii grote vaart en hot sten met een daverende slag tegen elkaar met het gevolg, dat de wa- j gens als harmonlka's in elkaar schoven. Dc schrik onder de passa giers was groot, maar wonderlijk ^enocg waren er slechts enkelen. I die door glasscherven licht gowonrl D,-Z<'r ls 0ll?iKcr'cht 1°" raakten. Vier leden van het trom- 1 n'«'W,° «„V™, personeel ^kwamen een beenbreuk "0rc'"t,. L°"aj! een van hen zelfs een vlifvmifllee. vé^lezmgcn deelnemen met ifls Het zoontje van een bestuurder dal lijstaanvoerder dr. W. Feullleteau de meereed, brak eveneens een been. t# .,.Gravenhagc, Generaal De materidle sehadc is natuurlltk winkelman en staatsraad dr. J. W. sroot. Meijer Ranneft hebben steun toè- I gezegd. Op de lijst van de Tweede Kamer komen verder voor Indische spcela- listen, dissidente liberalen, oud-Ille galen cn aanhangers van Nationaal Reveil. Dc twaalfde etappe varf de ronde van Italic- Is Zaterdag gewonnen floor de Italiaan Orcste Conté, die hc» 175 kilo meter lange parcours aflegde ln 4 uur 3S,mlnulen cn 10 seconden. Wat nergens ter wereld is geschied: Stikstof in 1950/51 vrij verkrijgbaar Op één punt heeft ons land na de oorlog een gunstige uitzonde ring gemaakt ten opzichte van andere landen, zeidc gisteren mi nister Mansholt tijdens een druk bezochte vergadering van de P. v. d. A. te Nccdc, cn deze uitzonde ring is dc grote sociale rust. Dc Nederlandse vakbeweging met uitzondering van dc E.V.C. durfde het aan, reeds in October 1946 een loonstop te aanvaarden, iets wat nergens ter wereld is ge schied. Mede daardoor kon infla tie worden voorkomen. De distributiemaatregelen be sprekend erkende de minister, dat het wel eens heeft gespannen, doch dat toch steeds de toegewe zen rantsoenen konden worden ge honoreerd. Voor dc landbouw zag de bc- windman wel enige lichtpunten. In 1950 of 1951 zal dc stikstof, die hier beduidend goedkoper wordt geproduceerd dan in het buiten land, kunnen worden vrij gegeven. Vriendschapsverdrag Bulgarije-Polen Te Warschau hebben Bulgarije en Polen een verdrag van vriend schap en samenwerking getekend. In «;eval van agressie door Duits land of een van met Duitsland ver bonden staten zal de andere partij onmiddellijk militaire en andere bij stand verlenen. Het verdrag is 20 jaar van kracht. Gunstig rapport van UNO-commisSic Situatie in Indonesië verbeterd De commissie van goede diensten heeft uitstekende resultaten bereikt en er valt vooruitgang te constate ren zowel op politiek als op eco nomisch cn militair gebied in In donesië. Deze tevreden conclusie spreekt uit het tweede rapport van deze commissie, lopende over de periode van Februari tot 30 April 1948, dat Zaterdag aan de Veiligheidsraad is toegezonden. Het rapport spreekt ook over de politieke ontwikkeling in Madoera, maar trekt dienaangaande geen conclusie, doch bepaalt zich tot het weergeven van Nederlandse en Re publikeinse verklaringen. Wel wordt naar aanleiding van de op 23 Januari op dit eiland georganiseer de volksstemming opgemerkt, dat de bevolking niet om een referen dum had verzocht. Dat zal dc oplossing zijn voor de kleine landbouwer om een grotere veestapel tc kunnen aanhouden. In de toekonfst is volgens dc minister ook bij mechanisatie een overschot van arbeidskrachten in de landbouw mogelijk, doch een op gepaste schani uitbreiden van industrialisatie kan die krachten opvangen. Daardoor krijgt de landbouw bovendien weer meer afzetmogelijkheid in eigen lanjl cn hij zal er dus wel bij varen. Perikelen rondom een koningshuwelijk Het huwelijk tussen prinses An na cn ex-koning Michael van Roe menië zou 5 Juni te Athene wor den voltrokken door de Griekse aartsbisschop Damaskinos, volgens de Grieks-Orthodoxe ritus. Zon dagmorgen in Kopenhagen vertel de de prinses echter aan een ver slaggever van Ass. Press: „Ik zeg niets over onze plannen". Prinses Anna heeft namelijk plotseling de kaarten die zij voor het vliegtuig waarmee zij Zater dagavond uit Kopenhagen naar Athene zou vertrekken, afbesteld. Het Deens koningshuis schijnt na melijk de reis van de prinses te willen geheimhouden cn nu de we reldpers achter de plannen geko men is, wordt er plotseling gespro ken over gewijzigde plannen. Wel ke deze zijn, is natuurlijk het on derwerp van tal van gissingen. Zo verluidt, dat de prinses nu per auto naar Athene reist. Ook wordt gesproken over een treinreis mid den door Europa. Ook de datum schijnt niet meer vast te staan. De vijfde* Juni is door Michael be doeld als gebaar van hoffelijkheid jegens het land van zijn bruid: 5 Juni is namelijk de dag der Deen se grondwet. De huwelijksdatum te veranderen zou echter de troonloze vorst voor het promlcem plaatsen j dat hij, geboren en getogen aan een hof, de hoffelijkheid geweld i zou moeten aandoen Later meldt Reuter, dat het hu welijk Zaterdag in alle stilte in Athene zal worden voltrokken. Premier van Pasoendan leidt federale conferentie In een vergadering die door dr. Van Mook werd geleid, heeft de Fe derale Conferentie Zaterdag Raden Adil Poeradiredja, dc eerste minis ter van dc staat Poesoendan (West- Java) tot haar voorzitter gekozen. „ZUID-AFRIKA LOS VAN ENGELAND" Vérkieziilgswinnaar Malan ontvouwt zijn plannen In een interview heeft dr. D. F. Malan, de leider van de Nationalis tische Partij in Zuid-Afrika, ver klaard, dat do uitslag der verkie zingen hem ten zeerste heeft ver rast. Hij voegde er aan toe, dat zijn partij en hij zelf voorstanders zijn van een absolute gelijkheid van rechten $oor Afrikaners en Engels sprekende inwoners van Zuid-Afri ka en van het erkennen van beide talen als officiële talen. In verband met de immigratie-politiek zei dr. Malan- „Met zorg uitgekozen immi granten zijn steeds welkom, doch wij zullen de bevolking weten te beschermen tegen Aziatische irhmi- gratic." „De Nationalistische partij stuurt aan op een republikeinse regering afgescheiden van de Britse kroon. Wij zien daarin de enige daadwer- kelijke waarborg, dat Zuid-Afrika niet verwikkeld zal worden in de oorlogen van Groot-Brittannië. Tot die maatregel zal echter slechts worden overgegaan na een referen dum cn bij eenvoudige meerder heid in het parlement." Dr, Malan besloot zijn interview met de woorden: „Minister-presi dent zijn is nog heel wat anders dan in de oppositie staan. Er is zeer veel tc doen". Weerbericht PERIODE MET REGEN Weersverwachting, geldig tot Dinsdag avond: Aan de kust aan vankelijk krachtige, overigens meest ma tige wind tussen Zuid-Oost cn Zuid- West. Nu cn dan re gen hier en daar met onweer. Vrij koel. 1 Juni: Zon op 4.28, onder 20,50. Maan op. 2.17, onder 13.40.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1