DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Amerika wil voor landsverdediging twaalf milliard dollar besteden Regering is van plan lichtvaardige echtscheiding te bemoeilijken Bernadotte zal tijdstip van bestand bepalen Koningin bracht bezoek aan de Bommelerwaard Salarissen van Rijkspersoneel In Juli hoogstens 20 textielpunten BONNENLIJST „WIJ HEBBEN HET GETIJ TEGEN" Abdoellah pleegt geen aggressie Prins Bernhard won prijs in concours-hippique Gezinsrechter en Gezindsraad met verzoenende taak „Karei Doorman" in Rotterdam Sociale hervorming door Paus bepleit Donderdag 3 Juni 1948 ïcütste jaargang, No. 1039 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N,V. De Nieuwe P.ers Redactie ca Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort» iTele/oon redactie 4291. Telefoon administratie 6235* ^Hoofdredacteur: TJ. DE BO ORDER- DEN HAAG. 2 Juni. Het ligt in het voornemen te bevorderen, dat enkele aangekondigde verbete ringen van de salarispositie t.w. de verlaging van het pensloenpre- mieverhaal tot 7i/0 procent, de af schaffing ^van de ongehuwdenaf- trek, de verhoging van de wedden boven de f 3600.per jaar met 5 procen' van het basis-bedrag en de verhoging van de garantielonen voor gehuwucn met f 200.per jaar worden opgenomen in de algemene maatregel van bestuur, welke de technische herziening van het Rijksbezoldigingsbesluit zal be vatten. Aan de kroon zal worden voor gesteld het complex van voren staande piaatrcgclen to doen in gaan op 1 Januari 1948, zodat, na verwezenlijking der voorstellen, in vele gevallen een herberekening der reeds uitbetaalde salarissen zal plaats vinden. (Van onze Haagse redacteur) Nu over vier weken weer een aantal textielpunten zal worden aangewezen, vestigt men er onze aandacht op, dat men er nog geens zins op mag rekenen, dat in Juli ook weer 25 punten zullen worden aangewezen, zoals in April ge schiedde. Men streeft er naar óm de aanwijzing van textielpunten- op het onlangs bereikte niveau te hou den. doch voorlopig blijkt men zich op het standpunt te stellen, dat het normale quantum nog steeds 20 punten is. Een nader onderzoek zal straks pas kunnen uitwijzen of de aanwij zing van een groter aantal punten door de productie wordt gerecht vaardigd. Waarschijnlijk geen extra-shag (Van onze Haagse redacteur) In verband met de wens, onlangs door de Katholieke handelaren in sigaretten te Utrecht geuit, verne men wij, dat het onderzoek door vertegenwoordigers van de minis ter van economische zaken inge steld naar de mogelijkheden van een extra bonaanwijzing, zeer ne gatieve resultaten heeft gehad. De kans, dat aan deze wens van de handel tegemoet zal worden geko men wordt zeer klein genoemd. Voor het tijdvak van 6 t.m. 19 Juni 1948 zijn de volgende bonnen geldig en geven recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 806 421 Melk: 6 liter melk 423 Melk: 7 liter melk ^26 Vlees: 100 gram vlees 427 Vlees: 300 gram vlees 428, 429 Boter: 250 gram" boter of margarine of 200 gram vet 446 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 448 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 12 Juni) 449 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen verm. e.d. 435 Reserve: 1200 gram brood 434, 437 Reserve: 500 gram boter of margarine of 400 gram vet 438 Reserve: 400 gram brood (Geldig tm. 12 Juni) Bonkaarten KD. KE 806 923 Melk: 12 liter melk 926, 927 Vlees: 100 gram vlees 928 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 929 Boter: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 946 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 948 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t m. 12 Juni) 949 Algemeen: 400 grarn brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 935 Reserve: 400 gram brood (Geldig t m. 12 Juni) Bonkaarten ZA, ZB. ZC, ZD, ZE, MD, MF. MG MH 807 (büz. arb., a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonryen van strook G. De'ze bonnen zijn 14 dagen geldig. Op de B- c.i C-kaarten raken de bonnen 433 en 436 Reserve los van de kaart. Deze bonnen zullen nog worden aangewezen. Men beware deze dus zorgvuldig. Op Donderdag 10 Juni zullen op de A-, B-, Cr en D-kaarten bonnen voor 400 gtam brood meer worden aangewezen dan deze week, zodat per veertien dagen in totaal op de A-kaarten 3600, op de B-kaarten 6000, op de C-kaarten 4400, op de D-kaarten 2000 en op de E-kaarten 300 gram brood verkrijgbaar is op de gewone broodbonnen. Met ingang van Vrijdag 4 Juni zal de rantsoenwaardo van paarde- vlees tot nader order worden ver minderd. De nieuwe vleesbonnen geven per 100 gram vlees recht op het kopen van 125 gram paarde- vlees. ZEVEN NAZI-ARTSEN OPGEHANGEN Zeven nazi-artsen, die verleden jaar Augustus ter dood veroordeeld werden door het hof voor oorlogs misdaden in Neurenberg, werden gisteren in de gevangenis van Landsberg opgehangen De zeven artsen ziin: dr K Brandt, de lijfarts van Hitier. dr Sievers, directeur van het instituut dat zich bezighield met het onderzoeken van Joodse skeletten, dr K. Geb- hart, lijfarts van Himmlcr. dr R- Brandt, die verantwoordelijk was voor experimenteel onderzoek in concentratiekampen, dr J Mrugows- ky, chef van het hvgiënisch insti tuut voor de SS. dr V. Brack, kolo nel in het SS-leger en W. Hoven, chef arts van het beruchte concen tratiekamp Buchcnwald. Het grootste ooit in vredestijd in Amerika voorgekomen budget voor leger en luchtmacht ten bedrage van 6.5 milliard dollar, werd gisteren n^ door de commissie voor toewijzingen te zijn aanbevolen aan het Huis voor Afgevaardigden voorgelegd. De gelden zijn bestemd voor een mili taire macht van 3 234.500 man. uaarbjj het vIootpersoneeLen de mariniers nog niet zijn meegerekend en voor de financiering van een luchtmacht, waarvoor het Congres reeds eerder ongeveer 2,3 milliard dollar heeft uitgetrokken. Tezamen met de nog overgebleven gelden van vorige toe wijzingen zal er voor leger en luchtmacht voor het op 1 Juli aanstaande beginnende jaar een totaal van 12.438.731.829 dollar beschikbaar zijn. In dien nodig, zullen echter nog meer gelden beschikbaar worden gesteld, heet het uitdrukkelijk in do aanbeveling van genoemde commissie. Maar indien er werkelijk oorlog zou komen, zou de in het wetsont werp voorziene Amerikaanse strijdmacht slechts een stopper be tekenen in afwachting van het bij- eenbrenger. van voldoende reser ves, verklaarde generaal Omar Bradley, chef-staf van het leger. De Sowjet-rRussische strijdmacht telt momenteel ongeveer vier mil- lioen man en veertienduizend vhegtuige:., vervolgde de generaal, die dan liet uitkomen, dat deze strijdmacht snel het grootste ge deelte van Europa, het Nabije en Midden Oosten, Korea en zelfs China onder dc voet zou kunnen lopen en een geduchte ijzeren vuist vormt voor de „agressieve politiek van Moskou". Zowel Bradley als James For- rcstal drongen opnieuw aan op al gemene militaire oefening. For- rcstal verklaarde, dat de interna tionale situatie verslechterde en dat Amerika het getij tegen had. Admiraal Louis Denfield, chef van de marine-operatics, zeide d.at de Middellandse-zecvloot van één vlicgdekschi.j, drie kruisers en tien torpedo-jagers snel kan worden uitgebreid. Een macht van twaalf schepen, waaronder het vliegdek- schip „Kearsage" heeft Norfolk (Virginia) verlaten om de schepen, die thans dienst doen in de Mid dellandse zee, af te lossen. Denfield vervolgde „Niet alleen is de huidige aanwezigheid van on ze schepen op zekere onrustige plaatsen van de wereld voor even tuele onruststokers een duidelijke aanwijzing van onze vastbesloten heid om de vrede te beyvaren, maar zij is tevens het middel en het enige middel, dat wij bezitten, waardoor wij snel kunnen hande len om het onder de voet lopen van kritieke gebieden door de vij and te verhinderen. Alle schepen, die wij in de vooruitgeschoven ge bieden hebben, zijn met voldoende personeel bemand om in enige noodtoestand '.e handelen." Koude oorlog Een vliegtuig van dc luchtmacht der Verenigde Staten heeft een on- derzceboot van de Amerikaanse marine gebombardeerd, waardoor v'jfiïfl leden der bemanning'in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. Dc bommen werden afge' worpen door een piloot. .die niet op dc hoogte was met het herken ningsteken". Het voorval is ge schied in dc periode van „angst wegens het feit. dat Sowjct-onder- zeeërs nabij de kust van de Stille Oceaan waren gesignaleerd." Dit deelde dc Amerikaanse afgevaar digde Hugh D. Scott in het Huis van Afgevaardigden mede. s Bevin'in Lagerhuis: Bevin heeft gisteren in het Lager- huis de langverbeide vêrklanng over Palestina afgelegd. Op een vraag of hij het deelnemen van Transjordanië aan de gevechten in Palestina als een daad van aggressie beschouwde, antwoordde de minis ter: ..Zeker niet. Transjordanië is door de andere Arabische staten uit genodigd, Palestijns gebied te be zetten. Ik neem aan dat koning Ab- doellah's troepen opereren op gebied dat de Arabieren door de UNO is toegewezen". Over een vraag, of Engeland de twee millioen pond sterling waarmee het het Arabische Le gioen financiert, zal blijven be talen. weigerde Bevin te discus siëren. Wel gaf hij antwoord op vragen omtrent de positie van John Glubb, de Brit. die als ..Glubb Pasja" het Arabische Legioen commandeert Bevin deelde mee. dat Glubb op 15 Mei uit de Britso koloniale diepst was eetreden en uit eigen beweging in dienst van de Transjordaanse re gering was gegaan. De wet. waarbij aan Britse officieren wordt verbo den. in een vreemd leger te dienen, was op Glubb niet van toepassing, zei Bevin. Het zou voorbarig zijn. zo zei do Britse minister nog. nadere stand punten over de vorm van een even tuele regeling te uiten. Wij zijn echter overtuigd dat er zowel onder de Joden als onder de Arabieren vele gematigde en vredelievende mannen en vrouwen zijn, die niets liever zouden wensen dan het voor uitzicht op een duurzame en recht vaardige vred^. Lucht vaartovereenkomst NederlandCanada Gireren is te Ottawa een lucht- vaartovereenkomst tussen Neder land en Canada getekend, waarbij deze landen elkaar volledige lucht- verkeersrechten verlenen. Prins Bernhard heeft Dinsdag op het concpurs-hippique te Bennckom dc derde prijs gewonnen in de afdeling dressuur. De foto toont de Prins tijdens de wedstrijd'm JODEN VAN CYPRUS MOGEN NIET NAAR PALESTINA Do Veiligheidsraad heeft voor Palestina een w apenstllstanclsperjodo van vier weken geproclameerd, gedurende welke alle leveranties van wapens 'en munitie aan de landen van het gehele Nabjjo Oosten moeten worden stopgezet. Graaf Bernadotte, do bemiddelaar van de UNO in Palestina zal bekend maken op welke dag en hoe laat de wapenstilstand van kracht zal wordLn. Hij heeftfaaraclQlf in een telegram aan Trygv© Lie een termijn Aan „enkele dagen" voorgesteld, alvorens het. bevel tot staking «Ier vijandelijkheden van kracht zal •worden, y.o de Joden en do Arabh-ren het desbetreffende besluit van de Veiligheidsraad zouden aan vaarden. Deze termijn ai as z.I. noodzakelijk om wederzijdse beschuldi gingen betreffende de schending van het bestand to voorkomen. klaring van Israël de Arabieren er Het Arabische Legioen heeft Woensdag de Hebreeuwse uni versiteit ln Jeruzalem opgebla zen. Joodse soldaten waren doorgegaan met schieten op het Arabische Legioen ondanks een via het Rode Kruip overge brachte Arabische waarschu wing, aldus wordt bekend ge maakt door de Britse rac%)zen- der in het Midden-Oosten. Een Joodse militaire leider heeft bekend gemaakt, dat in de achttien dagen na de onafhankelijkheidsver- Weerbericht BUIIG Weersverwachting, gel dig tot Vrijdagavond: Wisselend bewolkt met enkele buien, plaatse lijk met wat hagel of onweer Weinig veran dering in temperatuur. Wind tussen West en Zuid. aanvankelijk krachtig vooral langs de Waddenkust, later wat afnemend. 4 Juni: Zon op 4.24, onder 20.53. Maan op 2.51, onder 17.23. De bezwaren, welke aan dc beslaande practijken op het gebied der echtscheiding kleven, zijn volgens de minister van Justitie zeer ernstig. Derhalve wil de minister met zo weinig mogelijk wijzigingen ln de be staande wet bereiken, dat aan lichtvaardige echtscheidingen paal en perk gesteld wordt. Deze verzoenende taak zou moeten worden opgedra gen aan „gezinsrechters", die dit ambt blijvend vervullen. deel, dat het aanbeveling zou ver dienen de poging tot verzoening op te dragen aan een gespecialiseerde rechter, in het ontwerp aangeduid als „gezinsrechter", die dit ambt blUvend vervult en zodoende dc voor een goede en doelmatige be handeling der betreffende zaken onontbeerlijke ervaring zal kunnen vergaren. Zolang een reorganisatie van de rechterlijke macht nog niet is ver wezenlijkt, zal de taak van de ge zinsrechter kunnen worden ver vuld door de kinderrechter. In de toekomst zouden dan de functies die de kinderrechter thans vervult, mede aan de gezinsrechter behoren te worden opgedragen. De gezinsrechter dient te be schikken over een aantal personen, die hem kunnen voorlichten om trent dc bijzonderheden van het ge zin en de toestand waarm dit ver keert, alsmede omtrent de moge lijkheid van verzoening der echtge noten. Het bovenbedoelde, aan de ge zinsrechter ter beschikking te stel len apparaat, dat is aangeduid met de naam „gezinsraad", is gedacht als een uitbouw van de tegenwoor dige voogdijraad. In dit kader zou het passen in de aldus vergrote raden een bijzondere kamej op te nemen, die tot taak heeft de instandhouding van huwe lijken te bevorderen. De wet behoort een grote mate van soepelheid bij de uitvoering van de verzoeningspogmg toe te la ten. Ipdien derhalve beide echtge noten of een hunner tijdens de comparitie voor de gezinsrechter te kennen geven, dat aan een verzoe ningspoging door een bepaald per- Waarde van huwelijk dreigt te dalen Aan de desbetreffende toelich tingen van een bij de Tweede Ka mer ingediend wetsontwerp ontle nen wij het volgende: De thans bestaande toestand kcynt in hoofdzaak hierop neer, dat echtelieden, die in gemeen overleg tot echtscheiding willen overgaan, hun huwelijk binnen enkele weken kunnen ontbinden. Slechts voor de vorm vindt in zulk een geval een proces plaats. De bezwaren, welke aan de be staande practijken op het gebied der echtscheiding kleven, zijn de vol geride: Lichtvaardige echtscheidin gen werken lichtvaardige hu welijken in de hand. Ontbinding van het huwe lijk geeft de (afhankelijk ge worden) vrouw slechts zelden haar economische zelfstandig heid terug. In de maatschappelijke op vattingen dreigt een sterke waardedaling van het huwe lijk. Zij die menen, dat de wetgever tegenover dit verschijnsel machte loos staat, miskennen de invloed, die slechte wetten of slechte wets toepassing op de volkszeden heb ben. De voorzitter van de rechtbank is niet de meest aangewezen autori teit om te trachten een verzoening tussen de echtgenoten teweeg te brengen. Daarom ifi de minister van oor- soon of particulier bureau de voor keur wordt gegeven, kan dit wor den toegestaan. Het publieke belang zal worden bevorderd, omdat langs psychologi sche weg, door voorlichting en ad vies, tal van huwelijken, die thans te gronde gaan, in stand worden gehouden. MOEILIJKHEDEN BIJ KONINGSHUWELIJK Geen dispensatie voor prinses Anna Het huwelijk van ex-koning Mi chael en prinses Anna stuit op moei lijkheden doordat de ex-koning van Roemenië heeft geweigerd, een ver klaring te ondertekenen, waarbij hij aanvaardt, dat de opvoeding van eventuele kinderen in rooms-katho- lieke geest zal geschieden. Vooral prinses Helena. Michaels moeder, verzet zich tegen een zodanige ver klaring. omdat zij vreest, dat hier door de kans, dat Michael nog ooit op de -Roemeense troon zal terug keren. practisch wordt uitgesloten. Een hoge persoonlijkheid van het Vaticaan heeft nu verklaard, dat. in dien Michael en Anna volgens de Grieks-orthodoxe ritus huwen, de Heilige Stoel het huwelijk onwettig zal beschouwen, de jonge prinses buiten de katholieke kerk zal plaat sen en haar zal beschouwen als ver kerend in staat van doodzonde. Meisje viel in liftkoker In de fabriek van de firma An- drelon te Bodegraven is de 22-jari- ge Annie Houtman uit Alphen a. d. Rijn in een liftkoker omlaag gestort! Het meisje begaf zich met enige vriendinnen in de fabriek op een verdieping naar de lift en wilde daarin stappen. Zij opende de deui en bemerkte niet. dat de lift zich een etage hoger bevond. Achteruit stapte zij in het donkere gat en met een gil stortte zij omlaag. Hoewel onmiddellijk medische hulp ter plaatse was kon deze niet meer ba ten. nergens in zijn geslaagd, een deel van Israëls bodem te bezetten., Wjj verloren enkele nederzettingen bui ten het Joodse territoir, maar zelfs in de Ncgeb, de Zuidelijke woestijn, heeft de vijand geen enkele neder zetting binnen Israëls grenzen be zet, aldus deze woordvoerder, die hier waarschijnlijk het oog had op dc in het verdelingsplan vastgestel de grenzen. Do Britse autoriteiten op Cyprus hebben verboden dat de 24.000 Jo den die zich op dat eiland bevin den, gedurende de tyd dat dc vier- weekse wapenstilstand duurt, naar Palestina worden gezonden. Do Jo den op Cyprus hebben tegen het Britse besluit geprotesteerd by do UNO en noemen dit besluit een „opzctteiyk verkeerde Interpreta tie" an het Velllghcldsraadsbe- slult. Gevechten allerwegen Ondanks het bestandsbevel wor den nog van alle zijden gevechten gemfld De Egyptcnaren beweren in .het Zuiden een Joodse tegenaan val met zware verliezen te hebben afgeslagen. Arabische troepen heb ben hetzelfde gedaan ln Je.ruzalcm en daarby 80 Joden gedood, terwyl het Arabische communiqué verder zegtr dat Joodse concentraties in voorsteden van Jeruzalem zijn be schoten. De Haganah maakt be kend, mot succes Arabische stel lingen in Centra^l-Palestina. ten Noorden van Jeruzalem te hebben aangevallen en het Iraakse commu niqué spreekt van een aanval is km. ten Noorden van Tel Aviv, waarbij 70 Joden zouden zyn ge sneuveld. Problemen Van wederopbouw en landbouw werden besproken Het was voor de reizigers, die Woensdag oer trein Zaltbommel pas seerden. niet moeiiyk te zien, dat er ln dit Waalstadje iet* bijzonders aan do hand was. Van alle openbare gebouwen en dc meeste huizen wap perde de vaderlandse driekleur cn op het station stond een splinter nieuwe stoomtrein, bestaande uit twee salonrytulcen en een bagage wagen. Dat H.M. dc Koningin zich in deze trein bevond, was slecJits aan enkele Ingewijden bekend. Koningin Wllhclmina was n.l. om half oen voor een Informatief bezoek aan de Bommelerwaard per auto ln Zaltbommel gearriveerd cn gebruikte de lunch in de op het station ge reedstaande trein. Het was dc eerste keer dat Hare Majstelt van deze trein gebruik maakte, daar dc wagons pas onlangs door de werkplaat sen van do N.S. zfln afgeleverd. Pm drie uur kwamen dc burge meester van Zaltbommel. de heer A. H. Bulsslnk, vergezeld van echt genote cn zoontje, alsmede de com missaris a'an de Koningin in do provincie Gelderland, jhr. dr. C. G. V. Qu&rles van Ufford ter verwel koming op het station aan en be gaven zien naar dc Koninklijke trein, waar het zoontje van de bur gemeester HaTp Majesteit bloemen aanbood. De spoorwegen waren bh deze begroeting vertegenwoordigd door de hoofdinspecteur, de heer W. H. G. Rambonnet en dc stations chef de heer H. Henken. H M, bo- gaf zich daarna, vergezeld van de burgemeester ln dc gcreedstnandc auto. terwyl in de andere wagens o.a. de commissaris van dc provin cie en dc adjudant van dc Konin gin, luitenant ter zee eerste klasse, C. W. T. van Boetselaar plaats na men. De Koninklijke Standaard werrl ontplooid en de tocht door de Bommelerwaard nam een aanvang Overal langs de route stonden enthousiaste met oranje getooide mensen, die wind en stromende re gen trotseerden, om een glimp van de vorstin op te a'angen. In Zaltbommel Avas de drukte op de markt bet grootst.. Dc school jeugd, die deze middag vryaf had was hier ln grote getale vertegen- Avoordlgd. Leerlingen van een lage re school uit Gameren hadden de lange tocht naar Bommel zelfs te voet afgelegd en met Pf>n groot spandoek „Leve de Koningin' er liet zingen van vaderlandse liede ren, vormden zij een volmaakte te genstelling met de sombere Avolken, die zich al dichter bo\y»n de Bom melerwaard samenpakten. Toen dc motorordonnansen met hun witte helmen de komst van de Konlnkiy- ko auto op de markt aankondigden ging het geroezemoes over ln een waar gejubel en minzaam wuivend beantwoordde Hare Majesteit de haar gebrachte hulde. Te snel wa ren de auto's uit het gezicht ver dwenen en vervolgden hun weg vla Bruchcm, Kerkwijk en Well naar Ammcrzodcn. Nadat het zoontje vap de bur gemeester Koningin wllhclmina hier bloemen had aangeboden, on derhield de vorstin zich op het ge meentehui s geruime tyd met de burgemeesters van de Bommeler waard en informeerde belangstel lend naaj de problemen op het ge- bied van de landbouw en wederop bouw. De terugtocht Om 5 uur Aanvaardde het gezel schap de terugtocht. Vla Hedel, Velddriel. Kerkdriel en Rossum be reikte men het station Zaltbommel, waar een dochtertje van de aard beienkweker H. v. d. Heide Hare Majesteit een mandje met aard beien aanbood. Hierna begaf Ko ningin Wilhelmlna zich ln dg ge reedstaande trein, die vijf minuten voor, zes met bestemming het Lno vertrok Wuivend voor het open coupéraam naar de achterbliiven- den besloot de landsvrouwe haar eerste na-oorlogse bezoek aan de Bommelerwaard. MRP stemde vier keer tegen socialisten PARIJS 2 6 fReutcr). Tekenen van A'oortdurcnde onenigheid tus sen de socialisten en MRP. de be langrijkste partijen in het Franse coalitie-kabinet, maken het steeds meer Avaarschijnlijk dat Schuman's regering binnen 24 of 48 uur zal val len. aldus meent men in Parijse kringen. De MRP heeft' vandaag in vier parlementscommissie tegen de so cialisten gestemd. Hogerhuis contra Lagerhuis Met 181 tegen 28 stemmen, heeft het Hogerhuis het wetsontwerp verworpen. Avaarbij de uitvoering van de doodstraf in Groot-Bntjan- nië, voor een periode van 5 jaar wordt afgeschaft. Men' meent dat het Lagerhuis, dat deze wet reeds had goedgekeurd, voet bij stuk zal houden, en het dientengevolge tot een conflict tussen het Lagerhuis en dc pairs zal komen. Journalisten konden niet aan boord komen Rustig, alsof er geen woelige zee bestond, voer gistermiddag do nicuAA'c „Karei Doorman" tussen de pieren van Hoek van Holland door, Rotterdam tegemoet. Er stond ech ter nogal een stevige bries en er hingen verraderlijke buien, zodat tournallsten, die waren uitgenodigd aan boord van het vliegkampschip te komen, op een gunstige gelegen heid moesten wachten oir» de koloa te bestijgen. Dit aan boord gaan liep echter op een mislukking uit Do forse wind maakte het naderen van belde schepen voor nlet-zeelul riskant, ofschoon de „Karei Door man" do staatsietrap had laten zakken en daarop overspringen nog wel mogelijk leek. Maar de iourna- llst Hollander van het Rotterdamse ..Trouw" verongelukte bij deze po ging on liep een ernstige kaakwond op. Hr. Ms. „Karei Doorman", op 28 Mol 1948 overgenomen van de Royal Navy, is een z.g. licht vlieg kampschip van het type „Colossus" met oen watcrvcrplaatsing van 13.190 ton. Dezo klasse telde oorspronkelijk negen schepen, waarvan er een aan de Franse marine ln bruikleen la afgestaan, terwijl tAA*ec andere sche pen in het bezit zijn van de Cana dese marine. Op 3 December 1942 Werd de eer ste kielplaat gelegd cn op 17 Janu ari 1915 werd het schip in dienst gesteld. Het heeft slechts kort* tijd dienst gedaan cn avoI bij dy Britse Pacific-flect in het Verre" Oosten. De afmetingen van het nieuwe schip zijn; lengto 211.86 m., breed te 34.20 m. De normale diepgang is 6.4 m. dc bemanning telt 850 kop pen. behalve het personeel van de marine-luchtvaartdienst, dat tz.t. aan boord dienst zal doen. De ..Karei Doorman" kan een snelheid van 25 mill halen. Het schip zal worden uitgerust met 20 jachtvliegtuigen. Ter begroeting ln Rotterdam wa ren o.m. aanwezig de commandant zeemacht schout-bij-nacht Willinge en de Britse marine-attaché Cap tain E. Neville. Voor samengaan met nipt-katholieken Ter gelegenheid van zijn naamdag heeft do Paus gisteren een bood schap tot dc katholieken gericht, waarin hij hen waarschuwde tegen stromingen, die erop gericht z#n het gehele openbare leven te ontkerste nen. De Paus Avijdde zijn rede onder andere aan enige actuele onderwer pen: het zojuist afgekondigde be stand in Palestina noemde hij „de dageraad van de vrede". Ook sprak hij over het Congres van Europa, onlangs in Den Hang gehouden. „Wij hebben het nuttig geoordeeld, een speciale vertegenwoordiger naar dit congres te sturen. Hoe meer de we reld het treurige schouwspel van verdeeMheid te zien geeft, des te dringerder is de taak der katholie ken een lichtend voorbeeld van een- •heid en saamhorigheid te geven." Betere productleverdeltng Ten aanzien van de sociale her vormingen. die op dit ogenblik nodig zijn. verklaarde de Paus het vol gende: „Het is thans niet alleen zaak. dat er een betere verdeling krynt van de producten van de sociale economie, daarbij nauwkeuriger rekening hou dende met de arbeid en de behoeften a'an het individu. Hoe belangrijk dit aspect van de zaak is. toch zal iedere sociale hervorming onder de huidige omstandigheden, en vooral tenge volge van de enorme verwoestingen en beroeringen, die door de oorlog veroorzaakt zijn, ten nauwste ver bonden moeten zijn met de kwestie hoe te komen tot een verstandige organisatie van dc productie. De be trekkingen tussen de landbouw en de industrie in het kader van de economie van elk land afzonderlijk, en van de landen onderling, de wfjze waarop cn de mate waarin elk land deel dient te hebben aan de wereld markt. al deze moeilijke problemen zijn thans weer aan dc orde en on der omstandigheden, die afwijken van die van vroeger." Tot de katholieken richtte de Paus tenslotte de volgende oproep: „Stélt U niet tevreden met goede bedoe lingen of fraaie programma's. Aar zelt niet. Uw inspanningen te ver enigen met die van hen die. of schoon niet behorend tot de Kerk. toch haar sociale leer aanhangen." h.M DE KONINGIN tijdens Haar bezoek aan Ammerzoden in gezelschap van de Commissaris der Koningin JhrQaticles van Ufford en de burgemees ter van Ammerzodende heer van Erp. .Van den Brink vervangt tijdelijk Mansholt Voor het tijdvak, dat dc minister van Landbouw. Viaserjj en Voedsel voorziening S L. Martsholt in ver band met zitn reis naar Frankrijk cn Bclsrlë afwezig zal zijn, zal het beheer van het ministerie ad Inte rim worden waargenomen door de minister van Economische Zaken prof. Dr. J. R. M. van den Brink.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1