DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Zal Amerika hulp aan buitenland met een kwart verlagen? Utrechtse politie ontdekt uitgebreide veesmokkel Grote brand in hoofdgebouw van Bertels oliefabrieken Brood en veevoeder gaan nog niet van de bon Troonsafstand op 4 Sept. ANWB wordt 65 Roofmoordenaar staat terecht Niet geriefelijk maar wel gezellig Paraguay kreeg nieuwe president Britten stoppen wapenexport Consultatieve raad van West-Europa naar Den Haag? Nieuwe regeling voor granen ,,Geen 12 jaar meer" .Vrijdag 4. Juni 1948 Achtste jaargang, No. 105T6 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. UitS&VCS N.V. De NieUWe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnement*- Telefoon redactie 4291* Telefoon administratie 6235. prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER* Brand in bewaringskamp Gisteravond brak door onbekende oorzaak brand uit in een loods oo het terrein van het bewaringskamp te Laren. Het vuur greep snel om zich heen en de loods, waarin hout e.a. goederen waren opgeslagen, brandde geheel af. Aan de blussing, die tot ongeveer half elf duurde, namen de brandweren uit Hilver sum, Bussum, Laren en Blaricum deel. De kampleiding verzocht de commandant van de Palmkazerne assistentie om ontvluchtingspogin gen van de gedetineerden te kunnen verijdelen, en 300 militairen met de bajonet op het in aanslag gehouden geweer trokken een cordon om het kamp. Voorts rukte nog ter verster- king een detachement politie fiuit Hilversum aan. Door een toeval Is de Utrechtse politie op het spoor gekomen van een uitgebreide veesmokkel, die vanuit het plnatsje Weert ln Limburg b() de Belgische gTens bedreven werd. Zes leden van het complot zijn rceils gearresteerd. Hoewel de polltle-autorltelten aannemen, dat minstens 100 stuks vee door deze arrestanten naar België zijn gesmokkeld, hebben zU tot dusverre slechts toegegeven 67 koelen over de grens to hebben ge bracht. In Maart arresteerde de Utrecht se politie wegens een kleine distri butieovertreding een zekere A. H. H. uit Weert. Een zakboekfe. dat hij bii zich droeg, werd hem nood lottig: daarin trof men nameliik een groot aantal Belgische adressen aan. Het onderzoek werd voortge zet en al spoedig bleek, dat H. in verbinding stond met een groot aantal veesmokkelaars. Bekend is thans, dat H. vele malen bedragen van 5 6000 gulden ln ontvangst nam van de volgende Beleen: J. v. d. Eerg uit Hamont. H. G. Gode- frldl bijgenaamd ..Harrv Petrol" en een zekere Graatjes, beiden uit Groot Breugel. H. bracht dit geld Illegaal over de Nederlandse grens en veehande laars verschaften er zich koeien voor aan op dc veemarkten te Rot terdam en "s-Hertogenbosch. Per auto werd het vee naar Weert en Nederweert gebracht, vanwaar het onmiddellijk over de grens werd ge smokkeld, ofwel eerst nog enigo tijd op stal werd gezet. Intussen heeft de gemeentepolitie te Weert ln verband met deze smokkelaf faire gearresteerd: de gebroeders P. en H. v. d. Berg uit Someren. een zekere P. D. uit Deur- ne. alsmede twee veedrijvers uit Nederweert: W. K. en Th. D. Moskou schrapt Finse herstelbetalingen Het Finse ministerie van buiten landse zaken maakt bekend, dat de Sowjet-Unie besloten heeft af te zien van een deel der door Finland te verrichten herstelbetalingen. De waarde van het bedrag der kwijt gescholden betalingen is ongeveer honderdtachtig nüllioen gulden. Het besluit moet, volgens de des betreffende Russische verklaring „gezien worden tegen de achter grond van het initiatief, dat in deze kwestie door de drie communisti sche ministers in het Finse kabinet genomen is." Het besluit van de Sowiet-Unle wordt in Helsinki toegejuicht. Fin land zou 789.000.000 gulden aan herstelgoederen, gebaseerd op de prijzen van 1938. m 8 jaar tjj.ds van 1944 af hebben moeten betalen. Aan de andere kant wordt het besluit van de Sowjet-Unie in Hel sinki uitgelegd als een gebaar om de communisten te helpen bjj de al gemene verkiezingen op 1 en 2 Juli. Prinses-regentes brengt bezoek aan Delft Ter gelegenheid van de opening van de nationale tentoonstelling ter her denking van de vrede van Munster in het gerestaureerde Prlncenhof tc Delft zal de prinses regentes Zaterdagmiddag een bezoek aan Delft brengen. De Prin ses zal zich te half drie naar de Nieuwe Kerk begeven, waar zij de bijeenkomst zaTbijwonen De Prinses heeft het plan Delft om vier uur weer tc verlaten. Elftal tegen Zweden samengesteld Voor dc wedstrijd tegen Zweden, die Woensdag 9 Juni in het Olympisch stadion te Amsterdam zal worden ge speeld, is het Nederlands elftal als volgt samengesteld: Doel: Kraak (Stormvogels). Achter: Van Bun (MVV) en Schij- vcnaar (EDO). Midden: Stoffclcn (Ajax), Terlouw (DCV) en Dc Vroet (Fcyenoord) aanv. Voor: Van der Tuyn (HDVS), Rij vers (NAC), Roozcnburg (Neptunia), Wilkes (Xerxes) en Lenstra (Heeren veen). Reserves: Landman (Nep tun us) Ever se (Ncptunus), Beenhakkers (NAC) en Schaap ('t Gooi). De wedstrijd zal om 19 uur beginnen. Het Nederlands elftal zal spelen in het normale oranje shirt met witte broek, terwijl naar alle waarschijnlijkheid voor de eerste maal rugnummers zullen wor den gedragen. Toen velocipedisten de weg beheersten Wie weet nu nog. dat de ontmoeting tussen de Haagse vélocipedistenclub „De Ooievaar" cn Haarlemse vrienden van de pas opkomende fletssport in de omgeving van Bcnnebroek aanleiding is geweest tot de op 1 Juli 1883 In Utrecht behouden oprichtingsvergadering v^n deA.N.W.B.? Nadat de vélocipède als eerste mid del van snelverkeer op'dc weg door de auto was gevolgd, sloten degenen, die deze nieuwe vervoersvorm benutten, zich in steeds talrijker mate bi) deze vereniging aan. Thans heeft de A.N.W.B. zich ont wikkeld tot een organisatie voor toeris me en verkeer, waarin behalve de auto mobilist. de wielrijder, de wandelaar, de ruiter, de watertoerist en zelfs de privé- luchttoerist, ook de kampeerders zijn opgenomen, In totaal 220.000 Neder landers. In 1894 werden de eerste 12 houten wegwijzers geplaatst, die zijn uitge groeid tot het ver over de grenzen be faamde wegwijzerapparaat dat wij op het ogenblik kennen. In verband met de tijdsomstandig heden zal aan de viering van het bondsjubileum geen feestelijk karakter uorden gegeven, maar het feit. dat de A.N.W.B. op l.Juli^reeds 65 jaar be staat, zij hier toch even vermeld. Koningin zal Betuwe bezoeken Naar ANP verneemt zal de Ko ningin Maandag een bezoek aan de Betuwe brengen. Zij zal omstreeks half elf met de koninklijke trein in Tiel arriveren. Het ligt in de bedoe ling. dat Hare Majesteit de dorpen Echteld, IJsendoorn. Ochten en Res teren zal bezoeken Deze dorpen lagen enige tijd iri de frontlinie en werden toen zwaar beschadigd. De Koningin zal vanuit Kesteren weer per trein naar Het Loo vertrekken. Op dc achtergrond van deze afbeet' ding onderscheidt men dc rivier Co- lumbia. Bij de pijl is dc dijk openge scheurd en het water het dal binnen- gestroomd. Vanport. een welvarend stadje tussen Vancouver cn Portland, was het eerste slachtoffer. COLUMBIA-RIVIER WAST NOG STEEDS Nieuwe versterkingen zijn ontbo den om de duizenden, die aan de doorgebroken dijken in het Noord westen van de V.S. werken, te hel pen, want door een nieuwe was van de Columbian*vier is de toestand critiek geworden in zes gebieden van Portland tot de Stille Oceaan. Oorzaak van de was is het snelle tempo waarin de sneeuw op de bergtoppen smelt. In het stadje Vanport dat door het water geheel verwoest is, zijn 13 kinderen en twee volwassenen nog niet terecht. Buiten Vanport zijn tenminste 23 mensen omgeko men. Tot dusver heeft de overstro ming van de Columbia 60.000 men sen dakloos gemaakt en behalve Vanport zijn er ook nog verschei dene dorpen volledig vernield. Buit: 140.—. Eis: levenslang Met een groot gat in het hoofd en een touw om de hals werd op 24 Juli 1947 een vrouw in het riet ge vonden. Zij word naar een zieken huis overgebracht, waar zij kort voordat zij stierf de naam van de .moordenaar noemde: de los-arbei- dcr P. de J. uit Roosendaal. De vrouw vertelde, dat dc man haar beroofd had van elf gulden. Tijdens de gisteren te Breda gehouden zitting bekende de ver dachte de Inbraak met diefstal wel, doch hU Ontkende de roofmoord. De zaak nam echter een sensationele wending toen één der getuigen, die bij de J. in de cel was ingesloten, mededeelde dat verdachte hem niet alleen positief gezegd had de vrouw vermoord te hebben door haar eerst met een steen op het hoofd te heb ben geslagen en haar daarna een touw om dc hals te hebben gebon den, doch dat hij ook in Mei 1945 de Bredanaar Driessen had ver moord. De getuige deelde mede, dat verdachte hem gezegcl had het lijk van deze Driessen wiens plotse linge verdwijning nooit is opgehel derd tussen Esschen en Roosen daal in de grond te hebben gestopt. De officier van justitie eiste le venslang voor roofmoord met voor bedachten rade. Vijftien stralen voorkwamen uitbreiding Dikke rookwolken hingen gister avond boven de N.V. Bertel's Olie- fabrieken aan dc Omval, nabij dc Berlagebrug, te Amsterdam en trokken enorme belangstelling. Het vuur greep snel om zich heen, ter wijl de brandweer in haar blus- singswerkzaamheden sterk werd belemmerd door dc vele sloten, die het gehele fabriekscomplex omge ven. Eerst drie kwartier nadat de brand was ontstaan, werd met de eerste straal water gegeven. Op een afstand leek het, alsof ook de grote graansilo, die zich hoog boven de overige gebouwen ver heft, door het vuur was aangetast en dat ook de olietanks gevaar lie pen. Maar om goed 8 uur was het gevaar voor uitbreiding definitief geweken, dank zij 15 stralen, het kanon van de P-wagen en de Jan van der Heyden, die gedurende korte tijd een indrukwekkend woordje meesprak. De wagen van de GGD, hoefde gelukkig geen dienst te doen. De omvang van de schade valt nog niet bij benadering vast te stel len, ook omtrent de oorzaak van de brand tast men nog in het duister. Russen arresteerden Amerikaan Zoals eerst thans bekend wordt ar resteerden dc Russen Woensdag In de Sovjet-sector van Berlijn dr. Herry L. Franklin, een autoriteit van het Ame rikaanse militaire bestuur. Eerst na hem 16 uur tc hebben vastgehouden, werd hij weer vrijgelaten. Dr. Franklin beweerde later, dat de Russen hem zonder enige grond gear resteerd hadden, toen hij zich voor za ken in het centrum van de stad be vond. Hij heeft de nacht doorgebracht In een van de polltlebureaux. waar nfj langdurig door de Russen werd onder vraagd. De chef van dr Franklin reageerde op dit nieuws door tc zeggen, dat deze daad niet meer ls tc verontschuldigen. ATEEN. geriefelijk za' zodat navigatie moest 120 kilometer is vee J-* ten 'wij, K.L.M.-pi- plaats vinden op spoor- drongen door de DC-3. loten, niet 'in de oude lijnen, rivieren en kerk' De DC-3 echter zal bin- Fokker F-3, waarmede torens, we, vandaag npf een Wel had het iets ge' kwart eeuw geleden de zclligs de vliegerij in die dienst van Amsterdam en dagen. Bij het Parijse Rotterdam op Parijs openden Het was een één-motorige hoogdek' ker. Vijf passagiers kon' den wc meenemen. Die zaten in rieten fauteuil' tjes. zoals U ze in de tuin hebt staan. Wij ech' ter zaten buitenop de bok, naast de motor. kwam. was je aan de ene kant bevroren van de ijs' koude wind. aan de an' de re kant was je gebra' den van de bitte van de motor. Radio was er na- tuurlijk niet aan boord, nenkort ook op de Pa rijse lijn zijn plaats weer moeten afstaan aan de nieuwste Amerikaanse Conv air-liners, die bij een kruissnelheid van 450 km. per uur veertig passagiers vervoeren. Vijf en twintig jaar is, in de vliegerij een hele tijd. en onwillekeurig vragen wij ons af wat dc komende kwart eeuw vliegveld bijvoorbeeld stond een soort herberg, waar wij de nacht door brachten en bij slecht weer, wanneer er niet gevlogen kon worden, ook wel eens een dag of wat achtereen onze ten ten opsloegen Piloten waren in die tijd veel voor ontwikkelingen in Wanneer je op de plaats meer dan nu één grote petto heeft Zullen we in van bestemming aan- familie. Iedereen kende 1973 even verbaasd te- nieuwtjes van iedereen, gen dc Convair aankj- Daaraan is zo 't een en ken als we nu dc F-3 ander veranderd. De beschouwenIk ben be- vliegerij is echter uitge- nieuwd naar het stukje, grocid tot een machtig dat u op de 4e Juni van bedrijf. De F-3 met zijn dat jaar op deze plaats maximum-snelheid van aantreft. Enkele staatsduinen weer opengesteld Bil wijze van proef zal voor hou ders van wandelkaarten, de duinen, gelegen tussen Noordwijk aan Zee en Katwijk aan Zee, en verder be duiden Katwijk zeewaarts van het waterleidingkanaal, wederom voor het jaar 1948 worden opengesteld. De afgiften van dc wandelkaar ten zal als vanouds geschieden door dc gemeentenolitie te Noordwijk en Katwijk. In verband echter met de tijd. nodig voor de aanmaak van de kaarten, zal de openstelling van deze duinen op een nader te bepa len tijdstip ingaan. Lijstnummers vastgesteld voor a.s. verkiezingen (Van onze Haagse Redacteur) Vandaag hebben de politieke par tijen welke aan de verkiezingen van 7 Juli deelnemen hun lijsten Inge diend op de gemeentehuizen in de hoofdplaatsen van de 18 kiesdis tricten. Voor vier uur moesten de lijsten zijn ingeleverd. In verband met het feit, dat de lijstnummers worden toegewezen naar de orde van grootte, welke de partijen bij de vorige kamerver kiezingen hebben behaald zullen de eerste zeven nummers in ieder ge val als volgt worden verdeeld: KVP lyst 1. P. v. d. A. lijst 2. AR lijst 3. CPN lijst 4. CHU lijst 5. V en Dem. lijst 6, St. Gcr. partij lijst 7. De nieuwe partijen welke aan de verkiezingen deelnemen, krijgen een hoger lijfftnummer. Nieuw voorstel van begrotingscommissie van Huis van Afgevaardigden De begrotingscommissie van het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden heeft voorgesteld, de bedragen die de regering der VS heeft gevraagd voor het Marshall-plan en de andere pro gramma's voor hulpverlening aan het buitenland, met 25 procent te verlagen. De commissie stelt voor, gedurende 15 maanden 5.980.710.228 doHar voor alle buitenlandse huJp toe te wjjzen. Dit ls een verlaging met slechts 553 millioen of 7.5 procent van het oorspronkelijke bedrag, dat door pre sident Truman werd gevraagd en waartoe het Congres reeds machtiging heeft gegeven. Maar het werkelijke effect ls een verlaging met een kwart, omdat de machtigingswet bepaalde, dat het gekl In 12 maanden uitgegeven kon worden, terwijl do commissie heeft verklaard, dat zjj het geld over 15 maanden uitgegeven wil zien. Heden komt het voorstel In het Huls in behandeling en men verwacht een fel debat. Men is van mening dat het Huis van Afgevaardigden de voorgestelde verlaging zal goedkeuren. Wat be treft het ongedaan maken van het voorstel is dus alle hoop gevestigd op de Senaat. De man die in hoofdzaak verant woordelijk is voor de stap van de huiscommissie voor de toewijzingen is de voorzitter van de commissie. John Taber (republikein), die er voor bekend staat, dat bi] „elk dub beltje tweemaal omkeert alvorens het uit te geven". De nadruk wordt vooral gelegd op het belang van het economisch herstel van Duitsland, „waarvan het economisch herstel van geheel Europa afhangt". De commissie wenst, dat het controlesysteem voor de Duitse steenkool- en staalpro- ductie wordt gewijzigd, opdat het herstel van deze industrieën kan worden bespoedigd. Veiligheidsraad stelt Palestinadebat uit Alle Britse vergunningen voor export van oorlogsmateriaal naar Egypte. Irak. Palestina. Transjor- danië. Syrië, de Libanon. Saoedi- Arabië en Yemen zftn „voor enige tijd" ingetrokken. ?o heeft het Brit se ministerie van handel bekend gemaakt. Dit verbod tot wapen- export naar het Midden-Oosten is in overeenstemming met de door dc Veiligheidsraad aanvaarde resolutie van een vierweekse Wapenstilstand ln Palestina, gepaard gaand met een wapenembargo. De Veiligheidsraad heeft zich gis teren maar kort met het Palestijnse probleem beziggehouden. Men was bezig, de Joodse en Arabische in terpretaties van het voorstel tot staken van het vuren te bespreken, toen de Fransman Parodi opmerk te. dat men dit debat moest uitstel len en zjjn vertrouwen moest schen ken aan de bemiddeling van graaf Bernadotte. De vergadering werd toen verdaagd tot Maandag. Van de zijde der op Cyprus geïn terneerde Joden is een telegram ge zonden aan Trygve Lie. waarin wordt verklaard, dat de 24.000 ré- fugié's „niet langer het lijden in concentratiekampen in stilte zullen dragen". De regering van Israël heeft graaf Bernadotte verzocht, bij de Britse regering aan te dringen op intrekking van het verbod, het eiland te verlaten. Uit betrouwbare bron te Londen wordt vernomen, dat de eerste \ol- lallige zitting van de consultatieve raad van de West-Europeso unie tegen het midden van de volgende maand te Den Haag «al norden ge houden. De Raad werd door de ministers van buitenlandse zaken van Enge land, Frankrijk en de Benelux op gericht. krachtens de bepalingen van het verdrag van Brussel. Hoewel de wereldgraanpositlc zich momenteel beter laat aanzien dan de laatste jaren het geval ls geweest, verkeren wij vooralsnog in omstandigheden, waarbij niet gerekend mag worden op een zoda nige graanpositic in ons land, dat distributie van brood en veevoeder afgeschaft zouden kunnen worden, aldus deelt dc minister van Land bouw, Visserij cn Voedselvoorzie ning mede. Hoewel onze brood- graanbehoefle voor 60% door im port wordt gedekt, acht de regering het noodzakelijk, regelingen te tref fen om de beschikbare hoeveelhe den graan te kunnen dirigeren naar die plaatsen waar zij het meest cn in de eerste plaats nodig zijn. De belangrijkste richtlijnen en bepalingen, welke in verband met het bovenstaande voor de granen van de oogst 1948 zullen gfelden, houden o.m. in, dat de tarwe prac- tisch geheel voor consumptie be schikbaar zal moeten komen. Het vrijgeven van tarwe voor veevoe derdoeleinden zal niet plaats kun nen hebben. De andere granen zullen door het verstrekken van toewijzingen uit eigen oogst in zodanige hoeveelhe den op de bedrijven der telejrs ach tergehouden mogen wordert als re delijkerwijze voor voedering van de eigen veestapel nodig is. Andere granen, welke niet voor verbruik op d£ eigen bedrijven toe gewezen worden, zullen verplicht geleverd moeten worden. Behoudens nader bekend te ma ken uitzonderingsgevallen zal de le veringsverplichting voor telers in de provincies Groningen, Drente, Friesland, Noord-Holland, Zuid- Holland, Zeeland en in het kleige bied van Noord-Brabant, worden gebaseerd op de werkelijke dorsre- sultaten, welke op dorsbriefjes ter kennis van de plaatselijke bureau houders moeten worden gebracht. In de overige provincies zullen de leveringsverplichtingen voor gra nen worden gebaseerd op een „aan slag", welke ter kennis van de te lers zal worden gebracht. Het vervoerverbod van granen blijft gehandhaafd. Vervoer is al leen toegestaan op geleidebiljetten. Aflevering van graan door telers mag alleen plaats hebben tegen in neming van afleveringsbewijs. De president van Paraguay. Mo- rinigo is door de „Guion Rojo" (do organisatie „Rode Standaard") tot aftreden gedwongen. De .Guion Rojo" heeft dr. Manuel Frutus pre sident van het Oppergerechtshof. verzocht als president op te treden tot Natalicio Gonzalez, de nicuw- gekozen president, op 15 Augustus deze functie overneemt. In het ge hele land heersen rust en orde. Mo- rinigo zou uit de hoofdstad ver dwenen zón. Tweede Kamer wacht nog zware taak DEN HAAG, 3 Juni. De rege ring heeft de voorzitter der Twee de Kamer een lijst wetsontwerpen gezonden, die zij nog gaarne voor de Kamerontbinding behandeld wil zien. Behalve belangrijke wetsont werpen die dezer dagen op de Ka meragenda zijn geplaatst, betreft deze wens o.a. nog de herziening der provinciale financiën, de ver hoging van de pensioenen met een toeslag, de wijziging der bioscoop wet, de crediet-verstrekking aan Ned.-Indië, de oprichting van een Nederlands-Indonesische herstel- bank, de afwikkeling van de.geld- zuivering, dc verhoging van enkele belastingen (weeldebelasting, ta baksaccijns en opcenten onderne- mingsbelasting), de regeling van 't vervoer met vrachtauto's en de goedkeuring van het verdrag der Europese economische samenwer king. Ingewijden betwijfelen echter, of de Kamer nog met de thans reeds overbelaste agenda gereed zal ko men. Eerste communistische verkiezingsmeeting De Communistische partü Neder land opende gisteravond in Amster dam haar verkiezingscampagne met een openluchtmeeting op het Am stelveld, waarvoor weinig belang stelling bestond. Ongeveer 1400 Amsterdammers luisterden naar i'.e secretaris van de CPN. Paul de Groot. „De heer van der Velde heeft in de Amsterdamse gemeenteraad gezegd, dat wij over 12 jaar nog niet aan het einde van de woning nood ziln. maar." aldus Paul de Groot. ..zü zullen het geen 12 jaar meer maken!" Spreker besloot ziin rede met de woorden: Voordat 10 iaar verlopen zullen zijn, zal de CPN de regeringsmacht in handen bebben. tezamen met de andere goedwillende partijen". Bosbranden in Canad" Dertig vliegtuigen en twee dui zend man hebben de strüd aange bonden tegen negen grote bosbran den in een uitgestrekt gebied van Noord-Ontarlo. Voor het Lnbe- dwangkrijgen van de snel om zich heen grijpende vlammen Is de enige hoop op de komst van regen geves tigd. Weerbericht Regentes wordt koningin op 6 September In dc Nederlandse staatscou rant van heden komt dc volgen de bekendmaking voor: Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en Hare Konink lijke Hoogheid dc Regentes Prinses Juliana hebben mij ge machtigd mede tc delen, dat dc afstand van dc Kroon door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina zal geschieden op 4 September a.s., weshalve op die dag Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana de regering zal aanvaar den. Dc plechtige beëdiging cn in huldiging van de nieuwe Konin gin zal plaats vinden op 6 Sep tember a.s. Dc minister-president, (get.) BEEL. BIJNA OVERAL DROOG WEER Weersverwachting, gel dig tot Zaterdagavond: Koude nacht met op enkele plaatsen vorming \an nevel of mist. Mor gen overdag weer toe nemende bewolking cn Iets hogere temperatu ren dan vandaag. Vrij wel overal droog weer. zwakke tot matig naar Zuidelijke richtingen draaiende wind. 5 Juni: Zon op 4 23, onder 20.54. Maan op 3.06, onder 18.46. Heintje Davids is in Amerika om in HolUjwood voor de film op te treden. Heintje heeft inmiddels al enige malen in grote zalen voor het Amerikaanse publiek gestaan en ze had veel succes. Hoezeer ze in de Nieuwe Wereld tot de groten wordt gerekend toont deze foto. die haar laat zien met dc vermaarde zangeres en filmster Jeanette Mac Donald (U weet wel, van „Liefdesparade"Zou Heintje ook zo'n internationale beroemdheid worden? „Ik heb m'n figuur in ieder geval mee," spot ze zelf altijd

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1