DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Huis van Af ge vaardigen aanvaardt verlaging Marshall-hulp Strijd om de gunst van een voormalige vijand Bernadotte kreeg volledige bevoegdheid Wat is de vrijheid U waard? Koningin hoopt 4 September sport-show bij te wonen Wetsontwerp naar Senaat Zonder limonade gaat het ook wel Strijd in Palestina duurt voort R U krijgt de bloem gratis thuis Noord-Italië geheel zonder melk Massaal spel in Olympisch stadion Twee dagen later „Kroningsspel" Zaterdag 5 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1037 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamiche Bank. - Posthui 9 Abonnement», prijs 31 cent p. w. ol f 4.— p. kw. Loare nummer» 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie co Admlnistr. set'Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 429L Telefoon administratie 623J* ^Hoofdredacteuri TJ. DE BOORDER. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aanvaardde van nacht het wetsontwerp waarin aanbevolen wordt de gehele Marshall-hulp van 6.533 millioen dollar voor twaalf maanden te verminderen tot 5.980 millioen voor vijftien maanden, hetgeen een vermindering betekent van ongeveer 25 procent. Het Huis keurde het ontwerp goed door in koor „ja" te roepen. Het ont werp is naar de Senaat gezonden. Een amendement van de republikein Dirksen om het fonds voor het Europese herstel beschikbaar te stellen voor 12 in plaats van 15 maanden werd met 148 tegen 115 stemmen verworpen. de gelden voor het plan-Marshall, het £*siele Europese herstelprogram van een herstelplan tot een onder steuningsplan zou degraderen. Marshall waarschuwde, dat een dergelijke wijziging in geheel West- Europa „een zeer ernstige politieke reactie" teweeg zou brengen. John Taber: „Hoffman zal misschien de leve ring van limonade, tijdschriften en prentenboeken aan Europa moeten schrappen, maar ik geloof, dat zij het zonder die dingen ook wel zul len klaarspelen," aldus Taber, de man van wie gezegd wordt, dat hij ieder dubbeltje tweemaal omdraait, alvorens het uit te geven. Eén van de feiten die aanleiding waren geweest tot de voorgestelde verlaging was volgens Taber, dat de E.C.A. steun voor Eire, België, Denemarken cn IJsland had voor gesteld op een tijdstip, waarop elk van deze landen bij een bank een lening kon krijgen. Het plan-Marshall is volgens hem een vaag plan. Hij oefende scherpe critiek op de toewijzing van gra nen, landbouwmateriaal, katoen, petroleum en van andere produc ten, die in het program van hulp verlening zijn vermeld en hij wees er onder meer op, dat deze produc ten in onvoldoende mate in de Ver enigde Staten zelf aanwezig zijn. Overigens acht hij de uitlating van Paul Hoffman: „Hoe minder geld wij zullen ontvangen, hoe min der dat wij aan het herstelprogram zullen kunnen medewerken," niet gerechtvaardigd. Tenslotte keurde hij de politiek af. die door de bezettende overheid in Duitsland wordt gevolgd, een po litiek. die volgens hem het herstel van dit land verhindert en de vorm aanneemt van ongerechtvaardigde vergeldingsmaatregelen tegen de Duitsers. Marshall waarschuwt Clarence Cannon, een vooraan staand democratisch lid van de toe wijzingscommissie, zeide, dat het géld niet uit altruïstische overwe gingen wordt uitgegeven. Het was nodig voor zelfbehoud. De hulp aan het buitenland was de enige kans om een oorlog te voorkomen. Het alternatief was een bewapenings wedloop, die enorme sommen zou kosten. George Marshall had tevoren verklaard, dat de vermindering van Fryske biweging vraagt verplicht Fries onderwijs De Ried fan Fryske Biweging heeft aan het provinciaal bestuur van Friesland een schrijven gezon den, waarin vooral wordt gevraagd om verplicht Fries onderwijs. Nenni socialisten uit Internationale gezet De Italiaanse Nenni-socialisten werden gisteren tiideliik buiten de Socialistische Internationale gezet totdat de partii de banden met het communisme heeft verbroken. Deze mededeling werd gedaan tiidens de middagpauze van het internationa le socialistische congres, dat op het ogenblik in Wenen wordt gehouden. Havenarbeiders in Amerika dreigen met staking Havenarbeiders, aangesloten bii de C.I.O. hebben een communique gepubViceerd. waarin zii meedelen van plan te ziin om op 15 Juni te staken. Bii de staking zouden 150.000 havenarbeiders betrokken ziin. De Chinese communistische troepen zUn gesignaleerd in de buitenwijken van Soetsjau het hoofdkwartier der Chinese regeringstroepen, op ongeveer 240 kilometer ten Noorden van Nan king. Een nieuw communistisch offen sief op het schiereiland Shantoeng in Noord-China dreigt de Amerikaanse marine-basis in Tsingtau af te snijden. Rusland leent Finland 13 millioen gulden Finland heeft een Russisch aan bod aanvaard voor een lenlne ten bedrage van ruim dertien millioen gulden tegen twee procent rente, terug te betalen In een andere valu ta dan do dollar. Deze lening volgt na het kwijt schelden van de helft der resteren de herstelbetalingen, die Finland aan de Sowiet-Unie verschuldigd ls. Belde gestes van de Sowiet-Unie worden te Helsinki warm verwel komd. Zii worden door bepaalde kringen echter opgevat als een po ging om een gunstige houding te genover de Finse communistische nartii tiidens de volgende maand te houden algemene verkiezingen te bewerkstelligen. Engeland biedt vriendschap en Rusland hetere levensomstandighe den aan het verslagen Duitse volk, dat nog maar weinige jaren geleden beide landen dwong tot de meest vernietigende oorlog, welke de we reld ooit gekend heeft. Gisteren hee.ft de Britse militaire gouverneur van Duitsland, sir Brian Robertson, zijn commandanten de opdracht gegeven zich met de Duit sers te verbroederen en hun gezel schap te zoeken. Dit besluit, blijk baar als tegenmaatregel tegen Rus sische stappen bedoeld, volgt op een recente aankondiging van maar schalk Vassili D. Sokolowsky. waar in de Duitsers in de Sowjetzone schoeisel en kleding en in het alge meen betere levensomstandigheden in het vooruitzicht worden gesteld. Ook zijn voor de Russische sector van Berlijn hogere lonen aangekon digd Generaal Robertson zei gisteren: ..De Duitsers zijn een christelijk en beschaafd volk. dat dienovereen komstig behandeld moet worden". Hij heeft alle verbodsmaatre gelen ten aanzien van bet so ciale contact tussen dc Duitsers ENKELE economische aspec ten van het probleem Pa lestina staan afgebeeld in het hierbij afgedrukte statistiekje. Het leert ons, dat in de afgelo pen twintig jaar dc Joodse be volking van het Heilige Land in veel sneller tempo is toegeno men dan de Arabische, zodat zij in 1955, in plaats van, zoals eer tijds, slechts een deel van de to tale bevolking uit te maken, de Arabieren in zielental zal over treffen. Maar dit is niet de eni ge oorzaak, dat de Arabische invloed in Palestina zienderogen slinkt. Hoewel de Arabieren zich voornamelijk op de landbouw toeleggen, wordt verreweg het grootste deel van handel en in dustrie beheerst door Joden. En de verhouding van het aantal bedrijven, compleet met kapi taalinvesteringen, wordt over duidelijk geïllustreerd door do onderste afbeelding. Door de toeneming der Joodse Industrie tijdens dc oorlog acht men het economisch verantwoord. dat Israël in de komende tien jaar 600.000 tot 1.100.000 immigran ten opneemt. en het Britse personeel opge heven. Ook kondigde hij een onmiddellijke amnestie aan in de Britse zone voor alle onder officieren van de SS. met uit zondering van diegenen, die be trokken zijn bij oorlogsmisda den. Kotikov maakte een twintig pro cent loonsverhoging bekend en ge lijke loonschalen voor manlijke cn vrouwelijke arbeiders. Bovendien krijgen 150.000 arbeiders in de sec tor Berlijn in het vervolg dagelijks een gratis warme maaltijd. Soortge lijke maatregelen werden enige maanden geleden reeds voor de Oos telijke bezettingszones afgekondigd Prinses Anna vloog naar Michaël Prinses Anna van BourbonPar ma kwam gistermorgen om 9.45 op het vliegveld Kastrup bii Kopenha gen aan in een Amerikaanse auto. die zij ten geschenke heeft gekre gen van ex-koning Michael van Roemenië. Zii was gekleed in een grijsblauw „New Look" toilet met bijpassende hoed. „Ik vertrek nu naar Zwitserland om Michael te ontmoeten," zeide de prinses tegen een verslaggever en vervolgde: „Wij gaan trouwen waar en wanneer zult U in de kranten kun nen lezen." Toen prinses Anne van Deense bodem opsteeg, slaakten meer dan honderd verslaggevers en fotogra fen een hoorbare zucht. Zii hebben de laatste viif dagen i^ractisch ge kampeerd op het vliegveld Kastrup. Prinses Elizabeth verwacht een baby Buckingham-palace heeft giste ren bekend gemaakt, dat prinses Elisabeth na eind Juni geen repre sentatieve plichten meer zal ver vullen. Een dergelijke bekendma king is vrijwel een zeker teken, dat zij waarschijnlijk in October een babv verwacht. Drieduizend Tsjechen gevlucht Van 1.280 personen is officieel bekend, dat zij naar het buitenland zijn uitgeweken, aldus verklaarde een woordvoerder van het Tsiecho- slowaakse ministerie van binnen landse zaken. Het totaal aantal po litieke vluchtelingen wordt echter op 3000 geschat, vervolgde de zegs man. die er nog aan toevoegde, dat 1.017 personen bjj hun poging om de grens over te steken gearres teerd werden. EEN KLEURENFOTO zou mooier ztjn maar als u weet. dat de uniformen die de Londense Horse Guards op deze foto dragen scharlaken en blauw uan kleur zijnkunt U zich misschien wel voorstellen, welk een kleurige in- druk deze parade moet hebben ge maakt. die dezer dagen in de Engelse hoofdstad werd gehouden Dr. Heinrich Brüning naar Duitsland Dr. Heinrich Brüning. Duits kan selier in 1932. Is met de Queen Eli zabeth uit New York te Southamp ton gearriveerd. Het verluidt dat hij op weg is naar Hamburg, voor z'Jjx eerste Duitse bezoek sedert 1934. Men wijst er van officiële Engelse zijde op dat het hun. die voor de nazi's gevlucht zijn. vrij staat naar Duitsland terug te ke ren. Britse autoriteiten waren van zijn reis niet op de hoogte. Dc veteraan staatsman Winston Chur chill was eregast op het weldadigheids- bal van dc Luchtlandingstroepen en danste op de muziek „Near you" een foxtrot met de Schotse mevrouw Maclain Graaf Folke Bernadotte, die van de Veiligheidsraad volledige bevoegd heid om te handelon heeft gekregen, ontkende gisteren de juistheid van het. bericht, dat hij reeds bevel zou hebben gegeven het vuren In Pa- lesllna to staken. Hij verzekerde, dat hj| alles In het werk stelde om do twee partijen tot een overeenstemming te brengen aangaande het tijd stip van het begin van het bestand. De Veiligheidsraad, die aanvan kelijk in speciale zitting heden bij een zou komen, zal eerst weer Maandag vergaderen. „Maandag is nog vroeg genoeg", zeide de voor zitter van dc Raad Faris al Choery. Inmiddels duurt de strijd In Pa- lestina voort en heeft nog niet aan felheid verloren. De zwaarste ge vechten werden geleverd in Jcnin waar volgens de Joden een strijd van huis tot huis is ontbrand. In een Iraaks legerbericht wordt daar entegen gemeld, dat 5000 Joden op dc vlucht zijn gejaagd, nadat zjj voor de poorten van deze stad wa ren verslagen. Zj| lieten, aldus dit bericht 580 doden achter. Uit Rome wordt gemeld, dat een recruterlngsoentrum voor vriiwllll- gers ter \erdedlglng van de Heilige plaatsen en van religieuze, liefda dige en culturele Instellingen der katholieke kerk !n Palestina ls ge opend. De non te werven strijd macht. zou uitsluitend een bescher mende taak krijgen. Het Vaticnan verklaart niets van het plan af te weten. In betrouwbare Vaticaanse krin gen gelooft men niet. dat deze ont kenning betekent, dat het Vaticaan het plan afkeurt, doch dat het zich met de vorming van de strijdmacht niet wil inlaten daar het mogelijk is. dat politieke betekenis aan het plan wordt toegekend. Lieftinck komt thuis De minister Lieftinck zal mor genavond met het K.L.M.-vliegtuig uit Batavia op Schiphol aankomen. Mmister Götzen, die gelijk met hem naar Indonesië vloog, zal in de loop van de volgende week terugkeren. Vloedgolf in Turkije 83 mensen verdronkei In de Turks© stad Ammaaia (Noord-Centraal Turkije) ziin van morgen 83 personen ten gevolge van een springvloed verdronken. Honderden huizen werden wegge spoeld, een deel van de stad werd totaal vernield. Daar de electrische stroom was afgesneden, moesten de overlevenden in het donker naar de doden en gewonden zoeken. Prins Bernhard Fonds wacht Uw antwoord op 29 Juni (Anjerdag) DONDERDAGMIDDAG heeft veldmaarschalk Montgomery op het Britse ministerie van oorlog aan de Nederlandse generaal-majoor D. van Voorst Evekink de versierselen van commandeur in de Order of the British Empire uitgereikt. HODODENDRONS bloeien in de tuinen van het paleis Soest- djjk en onder de hoge beuk.en hangen nu onberoerd, want de prinsesjes zijn naar school een paar schommels. In een der salons aan dc parkzijde ontvangt Prins Bernhard de vertegen woordigers van de Nederlandse pers. Hij is vergezeld van enkele Bestuursleden en de directeur van het Prins Bernhard Fonds. De witte anjer, welke de Prins draagt, is het onderwerp van de be sprekingen. want zij herinnert aan de Anjerdag van 1940, die sinds de bevruding een vaste plaats heeft gekregen in het Nederlandse volksleven en die deze plaats ook in de toekomst zal moeten hou den De witte amer is het symbool geworden van de vrijheid en op 29 Juni van dit jaar zal het Prins Bernhard Fonds aan de Neder landers de vraag stellen wat die vrijheid hen waard is. Ieder zal dit jaar een papieren anjer kunnen dragen zonder dat het haar of hem iets kost. De PTT zal in ieder gezin zes van deze papieren bloempjes bezorgen. De kleinere gezinnen kunnen dan de grotere helpen. Maar van het tooien met deze bloem wordt het Prins Bern hard Fonds niet rijk, en daarom wordt verwacht, dat iedere Neder lander ook het vrijheidswimpeltje zal dragen, dat er bij hoort en dat hij van 21 Juni af zal kunnen kopen bij bakker, banketbakker, bloemist, kruidenier of sigarenwinkelier. De ze hebben allen onbekrompen hun medewerking verleend, in het ver trouwen. dat het Nederlandse volk de rest zal doen. Dit vrijheidswim peltje kan men kopen voor een vrije gift. die in de. in de winkels aanwezige bussen kan worden ge deponeerd en die vijf cent en een halve ton of meer mag bedragen. Geen Nederlander hoeft dit jaar op 29 Juni dan ook verstek te laten gaan Al spreekt het vanzelf, dat het Fonds rekent op zoveel mogelijk hogere bijdragen ook de kleinste gift is welkom, want het betreft hier een zaak van en voor het ge hele volk. De opbrengsten van het Fonds komen ten bate van de Neder landse beschaving. Voor dc ver breiding daarvan heeft het in de tjjd van zijn bestaan reeds een bedrag van meer dan een half millioen beschikbaar ge steld. Dit jaar bedroeg het al 50.090 gulden. Het geld komt geheel ten goede aan culturele doeleinden. Wil het Fonds echter op het te genwoordige peil doorgaan, dan zal de opbrengst van de Anjerdag en van de giften in het algemeen om hoog moeten gaan. Een symbool De anjer is het symbool geweest van het verzet tegen de tyrannic. Het is een misverstand als wij me nen. dat de geestelijke vrijheid al leen van buiten wordt bedreigd. De Prins wees daar in zijn toespraak met nadruk op. Het is even funest als wij zelf passief worden en het is minstens zo belangrijk dat wij onze geestelijke en culturele weerbaar heid op peil houden. Daartoe span nen in ons volk tal van personen en organisaties zich in. maar dat bre de nationale front kan het werk niet uit eigen kracht en met de steun van de overheid alleen. Het is een zaak van ons hele volk, dat Zwarte autohandelaren in economische val Vroegen drievoud van catalogusprijs Een expediteur uit Bergen op Zoom toog dezer dagen naar de automarkt In Tilburg om te trach ten daar een wagen op de kop tc tikken. Na enig zoeken ontdekte hij een exemplaar dat hem wel leek. De prijs echter was nogal gepeperd, n.. f 15.000 en dit was aanleiding voor hem de economische recherche in de arm te nemen Toen deze dc pry's aan een onderzoek onder wierp, brokkelde er steeds moer van af, tot er ten slotte slechts f 5100.overbWf. Het bleek, dut een zekere I. In Zaandam een wagon had toegewe zen gekregen ter waarde van 5100.-. Hij deed hem van de hand aan. een mede-Zaankanter voor f 13.100, die er voor de inwoner van Bergen op Zoom als zijn commissie nog eens f 1900.oplegde. Leven van 100.000 koeien door slaking bedreigd In Noord-Italië ls het leven van 100.000 koelen ln gevaar, omdat 3 ^melkers een staking hebben ge hroclamccrd en de boeren en hui 1 gezinnen beletten de koelen \o melken. Posters blokkeren al o wegen, die toegang tot de koelen verschaffen cn bewaken de dieren dag cn nacht. De staking ls geen geval op zichzelf, doch maakt deel uit van een reeks stakingen van. 1 landarbeiders, die reeds een ge- schatte schade van 400 millloct lire hebben aangericht. De aanwezige melk werd door de shakers weggegooid. Dc secretaris van dc landbouw-associatlo in Mi- laan noemde dc staking „zuiver poli-, tif-'k" en zei, dat de toestand „kritiek en\ zeer ernstig" was. De wanordclykhede'n schijnen sa- mei} tc hangen met de bedreiging van de linkerzijde om do strijd tegen do tegcring-Do Gaspcri, waaraan zij niet deelnemen, voort te zetten. Dit h 'h -ut d* - ndere stakin gen, diov v talie worden gemeld. Zo h b n mijnwerkers op Sar dinië het werk Neergelegd. En de ha venarbeiders in rS&ttSOO-afsmedd de metaalbewerkers in deze stad drei gen eveneens met een staking. Waterman Maandag in Rotterdam Het troepenschip ..Waterman" wordt onvoorziene omstandighe den voorbehouden Maandag 7 Juni in dc vroege morgenuren ln de Rotterdamse haven verwacht. Do ontscheping begint om negen uur. Aan boord bevinden zich, behalve demobillserenden en verlofgangers van de Marino cn van het K.N.I.L., dc O.V.W. bataljons 13 R.I. en 111 R.I. der Landmacht, alsmede het gezelschap lournallsten. dat per troepenschip een reis van drie maanden naar Indonesië maakte. Italië-renners moesten door sneeuwjacht Gisteren werd de 17c etappe van de ronde van Italië Cortinad'Am pezzo -Tarente <160 km.) gereden. De belangstelling concentreerde zich andermaal op de beide ..cam- pionissimi" Coppi en Bartali die leder hun fanaticko aanhangers hebben in wier ogen de overige deelnemers slechts de rollen van fi guranten spelen. Aan de start ver schenen 49 renners. Ronconl heeft opgegeven. Do strijd ontbrandde op dc lange hellingen van de Falza- rego. Coppi on Bartali losten het peloton en bleven bij elkaar tot 2 kilometer van do top (2177 m.) toen Coppi in een sneeuwjacht Bar tali achter zich liet en alleen de bc- stilging voortzette. De uitslag van deze 17de etappe luidt: 1. CoppI 4.38 0; 2. Ortelli 110.51. Magni is nu leider van het algemeen klasse ment geworden. Zes h zeven duizend in hun sportkledjj gestoken vertegenwoordigers (sters) van 32 Nederlandse sportbonden zullen on Zaterdagmiddag 4 September tor gelegenheid van het 50-jarlg regeringsjubileum van do Koningin in hot Olympisch stadion te Amsterdam oen massale sport- fantasle opvoeren, waarvan Karei Brlel* <lo artistieke en Aad van Leeuwen de technische leiding op zich hebben genomen. Het ligt in do bedoeling, dat de landsvrouwe do demonstratie ln do koninklijke log© van het stadion zal bijwonen. na een aanvang wordt gemaakt met de sportshow, die culmineert in oen speciaal eerbetoon voor de op het veld opgestelde Nederland se kampioenen in alle takken van sport uit het kroningsjaar 1948 en een parade van de voltallige Neder landse Olympische ploeg onder aan voering van de chef d'equipe Karei Lotsy. Gelijktijdig wordt dan een Olympisch vuur ontstoken, waarna de plechtigheid met speciaal hulde betoon voor de landsvrouwe en het spelen van het Wilhelmus wordt besloten. Z. K. H. prins Bernhard. getooid met de witte anjer als teken van geestelijke vrijheid. moet tonen zijn geestelijke vrijheid waard te zijn door het brengen van een financieel offer. Daarom wordt dan ook op 29 Juni de vraag ge steld: Wat is U de vrijheid waard? Nadat de Prins zijn dank had uit gesproken aan het adres van de win keliersorganisaties. die dit jaar het inzamelapparaat willen vormen heeft de directeur van het P B.F. enkele practische mededelingen ge daan. Daaruit bleek, dat de actie niet begint op 17 Juni. zoals op de Anjerkaart staat aangegeven, maar op 21 Juni. Dit houdt verband met een Roode Kruis-actie. welke men niet wilde doorkruisen. Op 19 Juhi zal minister Gielen de actie van het P.B.F. voor de radio inluiden en op 23 Juni zal minister Drees nog eens een beroep doen op de offervaardigheid van het Neder landse volk De gelden van het P.B.F. er moge hier nog eens op worden ge wezen worden besteed voor doel einden op het gebied van weten schap. kunst, volksontwikkeling en jeugdzorg en het erkent daarbij ten volle en met vreugde het rijke pa troon der verscheidenheid van ons volk. Wat i? U die vrijheid waard? Uw antwoord daarop kan 29 Juni klinkend worden gegeven. De nadruk wordt er op geves tigd, dat de toeschouwers geen de monstratie van enkcl<? takken van sport mogen verwachten, doch een gevarieerde sportparade, waaruit men kan zien wat de sport aan le vensvreugde kan geven cn hoe zeer zij kan bedragen tot de gezondma king van een volk. Op Maandag 6 September, de kroningsdag van prinses Juliana, zal voorts om half tien des avonds ln het zelfde stadion een door Ka- rel Brlels voorbereid „Kronings spel" ln kunstlicht worden opge voerd. De erewacht bij de feestelijke in tocht van dè Koningin in de hoofd stad op 30 Augustus zal bestaan uit Neerlands 44 beste landelijke ruiters. Zowel het oog als het oor zullen gedurende het „zichtbare hoorspel" in het stadion voortdurend worden gestreeld. Na een proloog marche ren 32 vaandeldragers onder de Marathontribune het stadion bin nen, gaan de vlaggen in top, waar- TOTAAL TWAALF LIJSTEN IN- NEDERLAND Totaal hebben in de 18 kieskrin gen van Nederland 12 partijen Vrij dag hun lijsten ingediend. Behal ve de elf partijen welke ook in de kieskring Utrecht hun candidaten hebben gesteld, komt in de kies kring Amsterdam en Rotterdam de Revolutionnair Communistische Partij met een aparte lijst uit. De Protestantse Unie. de Bellamy partij en de groep Lopez, die in 1946 candidaten hadden gesteld, komen thans niet met een nieuwe lijst. Thans daarentegen treden de lijst-Welter. de Onafhankelijk Na tionale Groep, de Middenstandspar tij en de RCPN op, terwijl tenslot te de Oude SDAP samen met de Vooruitstrevende Partij voor We reldregering (waarin de Bellamy Partij is opgenomen) het aantal huidige partijen op twaalf brengt. Voor de lijsten, ingediend in de kieskring Utrecht, zie men elders in dit blad. Tuchtrechters hadden handen vol werk In de maand April 1948 werden door de tuchtrechters voor dc voed selvoorziening in totaal 3063 uit spraken gedaan, waarbij voor 258,251.aan boeten werd opge legd. In 3310 gevallen werden schikkingen getroffen tot een to taal bedrag" van 140.039. In 57 gevallen, waaronder 52 voor waardelijk. werd een sluiting van het bedrilf bevolen. Van 36 bedrij ven (waarvan 23 voorwaardelijk) werd de vergunning ingetrokken, terwijl van 43 bedrijven (waaronder 34 voorwaardelijk) de toewijzingen zullen worden ingehouden. Met het m.s. „Garoet" is gister middag een dertigtal orkestmusici naar Indonesië vertrokken. Deze musici gaan deel uitmaken van het radio philharmonisch orkest te Ea- tavia. Hun dirigent, de heer Yvon Baarspul, die hen ov.er enige weken per vliegtuig zal volgen, deed hen uitgeleide. Weerbericht VRIJ KOEL Weersverwachting tot Zondagavond: Matige na en dan vrij krarhUge Zuld-Wcstell)kc wind. Wisselend bevolkt met een enkel verspreid bultje. VrlJ koel. 6 Juni: Zon op 4 22, onder 20.55 Maan op 3.26, onder 20.10 7 Juni: Zon op 4 22, onder 20.56. Maan op 3.53, onder 21.32.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1