DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Eén roep van Tiel tot Resteren: „Leve, leve de Koningin!" Splitsing van Duitsland schijnt niet meer te vermijden Benesj afgetreden als president „Verhoging der pensioenen schiet nog tekort" Betuwse hofsteden lagen verlaten; de boeren stonden aan de weg Trein aangeboden in Resteren SCHREIEDER OP VRIJE VOETEN Waarnemers naar Palestina? Frans kabinet in groot gevaar door binnenlandse oppositie Ook Duitsland drie stemmen Gezondheidstoestand officiële reden Dinsdag 8 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1039 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- prijs 31 cent p. w. of f P- kw- nummers 10 cent Uitgave: N,K. De Nieuwe P.ers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort {Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BO ORDER- Piëta Verssendaal. dejongste leerlinge van het gymnasium en Tol IVeyman van de Rijks H.B.S. waren uitverkoren de Koningin bij haar bezoek aan Tiel namens de Tielse studerende jeugd tc- begroefen. Piëta overhandigde een prachtig bouquet zalmkleurige anjers en rozen en Tol sprak Hare Majesteit toe. (Van onze speciale verslaggever) VLAK voor Ochten, in een bocht v van de weg naar IJzendoorn, tuurden gistermiddag een goeie twintig ruiters naar een stofwolk, die in de verte, ergens tussen de bomen, de komst van een auto ver raadde. Spanning stond op him ge zichten te Jezen; spanning, die groeide toen eindelijk een vaag ge druis aan het eind an die weg deed vermoeden, dat do auto een bijzon dere gast nader bracht. De stofwolk vervaagde nog elke vorm, maar kreten klonken boven het gejuich uit: „De Koningin, leve do Konin gin!" En op dat ogenblik verstar den de ruiters, dreunden de com mando's, stonden paarden en berij ders stram aan weerskanten van de weg om hulde te brengen aan do Landsvrouwe, die begroet werd mot een knieval van twee der paarden. Even stopte de stoet, even dwar relde het stof om laag als wenste het te rusten en in die enkele minu ten liep een klein meisje. Liesje An- gelino. een beetje verlegen op de auto van de hoge bezoekster toe om haar een mandje frisse kersen te kunnen aanreiken. Maar niet lang duurde het opont houd: Voor het kind van haar ver bazing was beko- men zij had toch zomaar met de Koningin ge praat! knerp ten de banden van de glanzende Ca dillac weer over het gruis van de weg, reden de auto's langs de stoere rijvereni- ging verder de Be tuwe in. Kaar Op- heusden, naar Kcs- teren. En overal klonk dezelfde roep. die in Tiel en in Echteld tevoren had geklonken: „Leve, leve de Ko ningin!" IjAAR in Kesteren trokken de x-y chauffeurs voor het laatst de remmen aan; de tocht door het land van fruit en wederopbouw was ten einde. Bii het station dromden de dorpelingen samen, op het ruime plein speelde de muziek, aan de hekken leunden ferme politieman nen achterover tegen de opdringen de. geestdriftige schare, die het cordon dreigde te verbreken om toch vooral maar niets te zullen missen van wat op het perron ging gebeuren. Want daar stapte de Ko ningin uit haar auto, daar dankte zij' de burgemeester voor kersen- en bloemengaven. daar besteeg zij de trein, die eigenliik de hare nog niet was. Immers, in de wachtkamer van het station te Kesteren wachtte de directie van de Nederlandse Spoor wegen. Op het perron, waarlangs een veertien dagen geleden nog de resten stonden van wat eens een koninklijke trein was, droegen de heren ir. F. Q. den Hollander, G. F. H. Giesberger en dr. D. J. Wansink de twee splinternieuwe rijtuigen aan Hare Majesteit over. Een nieu we trein, eenvoudig, donkergi*oen geschilderd zonder borden of emble men Betuwse hofsteden en Betuwse bongerds hadden één middag verla ten gelegen, Betuwse hofhonden hadden één middag in eenzaamheid gegromd, Betuwse boeren en bur gers hadden één middag hun have en goed de rug toegekeerd om aan de weg te wachten op hun Ko ningin, die hun land kwam bezoe ken. Vlaggen hingen van de huizen, oranje sierde de borst, een gejuleli had onafgebroken gerumoerd van Tiel tot Kesteren. In Tiel boden de meisjes van de Huishoudschool een taart aan. de plattelandsvrouwen een pop en een oorkonde van de volgende inhoud: ,.De vrouwen en meisjes van de Betuwe, allén draagsters van de nationale feestrok, hebben de eer Uwe Majesteit de saam horigheidsgedachte aan te bie den, gesymboliseerd in de een heid door veelheid, gedragen door het hechte fundament van godsdienstzin, vaderlandsliefde en liefde tot ons Vorstenhuis. En willen door het dragen van deze feestrok betuigen, dat zii. hoe verschillend ook. allen willen medewerken tot de op bouw van een betere wereld!" IN het Tielse gemeentehuls ten slotte vertoefde de Landsvrouwe langer dan een uur om besprekin gen te voeren met vertegenwoor digers van middenstand, wederop bouw en landbouw, die zich in de raadszaal aan een viertal tafels hadden geschaard. Overal bruiste de ongekunstelde geestdrift van haar Betuwers, die daar stonden lange wegen en op doken als een levend bewijs van werkkracht en activiteit. Overal uitte zich de vastberadenheid om de zwoegen in het belang ven het gc- handen uit de mouwen te steken, te liefde land tussen de grote rivie ren Broedeierèn per KLM naar buitenland De KLM verzorgt vijf bijzondere vluchten naar Belgrado voor het vervoer van 150.000 Nederlandse broedeieren. De levering is een on derdeel van het Nederlands-Joego- slavisch handelsverdrag en de eieren ziin bestemd voor het herstel van de pluimveestapel. Kriminaldirektor blijft nog in Nederland De procureur-fiscaal bfj het bij zonder gerechtshof te 's-Graven- hage heeft vooral do r het z.g. „England Spiel" bekende Kriminal direktor Joseph Schrelcder buiten vervolging gesteld. Omtrent de motivering van deze buitenvervolgingstelling verneemt het A.N.P. nog het volgende: Het ..England Spiel" was. voor wat de betrokken Duitse ambtenaren be treft. een knap stuk contra-spion- nage werk. Van door Schreieder ge pleegde oorlogsmisdrijven is niet gebleken. Integendeel is komen vast to staan, dat Schreieder. die een zeer knap maar ook een correct po litieambtenaar was. zpn Invloed heeft, aangou „>nd om zijn werk. dat tot het zal«elMk verantwoorde be perkt bleef, buiten het bereik te houden van do drastische en mis dadige praktijken van andere Duitse autoriteiten. Schreieder heeft zich bereid verklaard nog enige tijd in Nederland te blijven ter beschik king van de Nederlandse justitie voor het verstrekken van inlichtin gen. Israel zal immigranten tijdelijk interneren De Veiligheidsraad heeft Palestina Maandagavond slechts kort bespro ken, want nauwelijks was de zitting aan de gang, toen er een rapport van graaf Bernadotte binnenkwam. De ÜNO-bemiddelaar in Palestina sprak hierin de verwachting uit, over ..het succes of de mislukking" van zijn missie in Palestina te kun nen rapporteren en verzocht de Raad. de discttssies uit te stellen. Dit gebeurde tot Donderdag nadat Gromyko (Sovjet-Unie) de door de pers gelanceerde berichten over het zenden van militaire waar nemers naar Palestina ter sprake had gebracht. De Russische verte genwoordiger zei. dat zijn regering bereid was om met de andere direct betrokken mogendheden waarne mers naar Palestina te zenden Ook De Verenigde Staten cn België ver klaarden zich hiertoe bereid. Frank- rijks vertegenwoordiger. Parodi, deelde mee. dat zijn regering zich over deze kwestie beraadde. Israël heeft de UNO laten weten, dat het erin toestemt immigranten van weerbare leeftijd, die tijdens het vierweekse bestand het land binnenkomen» te zuHen interneren. Zij zullen in kampen worden ge houden. waarop doelmatige controle kan worden uitgeoefend opdat zij niet voor militaire doeleinden wor den opgeleid. Dit is het resultaat van een overeenkomst die in Tel Aviv is gesloten tussen graaf Berna dotte en Mosje Sjertok, Israëls mi nister van buitenlandse zaken. Graaf Bernadotte was Maandag bezig met de organisatie van het eerste controlelichaam over de na koming van het bestand in Pales tina. Waarschijnlijk zal dit bestaan uit Zweedse, Franse en Belgische militairen. Gepensionneerden richten resolutie tot regering en parlement De voorstellen die de regering heeft gedaan om de positie der gepen sionneerden te verbeteren moeten op zo goed als alle punten onvoldoende worden geacht. Dit is de strekking van een resolutie, die ter kennis van de regering en parlement wordt gebracht door de Algemene Nederlandse Bond van Gepensionneerden, de Bond van Gepensionneerden der Neder landse Spoor- en Tramwegen en de Algemene Militaire Pensioenbond. Leden van deze drie bonden velen onder hen naderen de tachtig al waren Maandag bijeen in de Haagse Dierentuin om hun ontevredenheid te luchten, Blank en zwart blijven gescheiden in VS-leger De Senaat der Verenigde Staten heeft met zeven-en-zestig tegen ze ven stemmen een voorstel verwor pen. dat de afschaffing van de ras sen-afzondering in het Amerikaan se leger beoogde. Export van paarden Het ligt in de bedoeling over enige tijd naar Spanje en Frankrijk respectievelijk ongeveer 4000 en 2300 paarden te exporteren. Voor Spanje zijn de minimum exportprij zen voor 35-jarige paarden f 1300.—, 2-jarige paarden f 1100.— en 1-jarige paarden f 750.Voor Frankrijk wordt ook de exportprijs van f 1300.aangehouden. De paarden mogen door de exporteurs wel voor een hogere maar niet be neden deze prijzen verkocht wor den. Burgemeester N. P. Cambicc van Noot en deed H. M. na de bespre king op het Tielse gemeentehuis uitgeleide. Productie ook in April boven peil 1938 De algemene productie-index van de industrie bleef in April 1948 ge handhaafd op 105 (basis 1938 100), tegen 98 in Februari Steenko len handhaafden zich op 85. In de sector bouwmaterialen liepen de cij fers voor straatklinkers terug tot resp. 77 en 83. De houtindustrie ging omhoog (deuren van 81 op 115). Rijwielen kwamen van 122 op 114. Voeding, en genotmiddelen liepen over de gehele linie op, melk poeder van 25 op 124, zout van 161 op 181. Onafhankelijkheidsactie op Nieuw-Guinea Volgens een vertraagd bericht van Nieuw Guinea heeft de Indone sische onafhankelijkheidspartij op een vergadering in Seroei besloten aandrang uit te oefenen op de Ne derlandse en dé Oost-Indonesische regering opdat er een „Volksraad" gevormd kan worden en Nieuw Gui nea zich zelf z„l kunnen regeren. Richard Strauss gezuiverd De als Duitser geboren Oosten rijkse componist Richard Strauss, die Vrijdag 84 jaar wordt, is te Garmisch Partenkirchen door een denazificatlehof gezuiverd. Het is een schande, dat de gepen sionneerden, die een grote groep in de samenleving vormen, nu nog voor hun rechten moeten opkomen, zo sprak de heer J. Ph. Castricum, de voorzitter van de Bond van Ge pensionneerden der Spoor- en Tramwegen. Hij rekende voor, dat een pensioen van duizend gulden veel te gering is om te kunnen blij ven bestaan. Hij ging uit van een gezin van twee personen en kwam tot de conclusie dat zo'n gezin 1350 gulden nodig heeft, en dan is nog niet eens gedacht aan kleding, ra dio, een dagblad, enz. De door de regering voorgestelde verhoging van 25% schiet dan ook volgens de ze spreker tekort, want daar most ook nog loonbelasting van worden betaald. In het algemeen wordt voor de gepensionneerden gevraagd, het wetsontwerp te wijzigen in de zin, dat de verhogingen als volgt worden vastgesteld: Voor gepensionneerden vóór 1920: 100%; voor gepensionneerden in 1920: 80%; voor gepensionneerden in 1921: 60%; voor de overige ge pensionneerden 40%. De maxima te verhogen tot f 1000 voor eigen pensioen; f 500 voor pensioen van ouders, grootouders en schoonouders; f 600 voor wedu- wenpensioen; f 100 voor pensioen van een kind, welks moeder aan het overlijden van de vader aan spraak op pensioen ontleent; f 200 voor pensioen van elk ander kind. Nederland-Zweden wordt uitgezonden Woensdagavond 9 Juni geeft de Vara om 19.00 uur over Hilversum I een reportage van de voetbalwed strijd NederlandZweden. Verslag, gever is ir. Emmenes. In verband met de Nederland- Zweden wedstrijd, zullen de spoor wegen een aantal extra treinen la ten lopen, waarvoor op de ver schillende stations materieel in re serve wordt gehouden. DRIE ZEILERS ZOEK OP IJSELMEER Drie jongelui die Zondag met een kleine BM op het IJselmecr zjjn gaan zeilen, worden vermist. Het zijn de 21-jarige J. Brei, leerling- stuurman te Baarn, de 20-jarige Elly Loopuit, lyceïste te Baarn en de 24-jarige G J. Brakel, studente te Utrecht, afkomstig uit Opheus- den. Zij zijn het laatst gezien bij de monding van de Eem, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. De rivierpolitie van Amsterdam, Har derwijk en Urk zoekt op het IJsel- meer. LONDENSE BESLUITEN ZETTEN KWAAD BLOED Zowel in Frankrijk als in Duitsland is heftige beroering ge wekt door de besluiten die de zes Westelijke mogendheden te Londen hebben genomen over de toekomst van Duitsland en speciaal het Ruhrgebied. Maarschalk Sokolofski. de Russische gouverneur in Duitsland, heeft Maandag zijn adviseurs bijeen geroepen om tot de slotsom te komen, dat de Londense besluiten alle vroegere overeenkomsten over Duitsland hebben teniet ge daan en dat verdere samenwerking tussen de vier bezettings- mogendheden in Duitsland voortaan onmogelijk is. Men ver wachtte gisteravond binnen 24 uur een Russische weigering om de genomen besluiten te erkennen en Sokolofski zou overwegen, een bijeenkomst van de geallieerde bestuursraad bijeen te roepen. Hij staat in voortdurend contact met Moskou. Controle op Ruhrgebied Ook in Frankrijk hebben de Lon dense besluiten kwaad bloed gezet. In Parijs had het Zeslandenplan voor een West-Duitse constituerende ver gadering en een internationale con trole op het Ruhrgebied een vijan dige ontvangst en zelfs vooraan staande Fransen, die gewoonlijk de regering steunen, spreken over de voorgestelde politiek als een „dio iemand de haren te berge doet rij zen." De voornaamste grief is, dat men de Franse belangen en die van Duitslands Westelijke buren (Neder land. Belgie en Luxemburg dus) on voldoende beschermd acht. Men wijst erop. dat Frankrijk en de Benelux bij het nemen van beslui ten in de Ruhrcontróleraad altijd door de vertegenwoordigers van Amerika. Engeland en Duitsland kunnen worden overstemd De Franse verbittering keert zich hef tig tegen minister Bidault. die het zeslandenplan steunt. Vrijdag zal waarschijnlijk het Franse parlement de plannen bespreken en de kans dat Bidault (en met hem de rcgc- rlng-Schuman. want de premier stelt zich achter de minister -van buitenlandse zaken) ten val wordt gebracht. is zeer groot. Niet alleen zijn communisten en de aanhangers van De Gaulle heftige tegenstan ders van de Londense besluiten, maar vele gematigden verkeren in tweestrijd en weten niet of zij zich voor of tegen ratificatie zullen uit spreken. Schumans kabinet verkeert dus in een hachelijke positie. Labour ongerust In Londen maakt men zich onge rust over de berichten uit Parij3- cn James Griffith, de voorzitter der La_ bourparty. is naar de Franse hoofd stad vertrokken. Hij heeft naar wordt beweerd een boodschap bij zich voor Léon Blum, dc oude Franse socialistenleider. Hierin zou worden aangedrongen op aanvaar ding van dc aanbevelingen der Lon dense conferentie. In Londen beschouwt men intus sen de publicatie van de besluiten der zes landen als een vuurproef voor de betrekkingen tussen de Westelijke mogendheden en de Sov jet-Unie. Men verwacht in de Brit se hoofdstad, dat spoedig de minis ters-presidenten van de West-Duitse Lander zullen worden bijeengeroe pen cn belast met het vormen van een constituerende vergadering. Het Russische antwoord op de Londense besluiten zal naar men verwacht, nieuwe Sovjetpressle op Berlijn zijn. De woordvoerders der Westelijke mogendheden erkennen, dat ..de Russen het hun daar erg moeilijk kunnen maken". Gebruik van auto's op Zondag Voortaan mogen automobilisten die op Zondag uit het buitenland Nederland inkomen, op die Zondag voor de rit naar hun woonplaats hun motorrijtuig gebruiken, mits zi1 in het bezit zijn van een verklaring der grensambtenaren of van de ma rechaussee. omtrent de datum en plaats van grensoverschrijding. Bruening niet terug in de politiek Dr. Heinrich Bruening, dc laatste kanselier van de republiek van Wei- mar, heeft de berichten, volgens welke hii naar Duitsland zou terug keren om wederom in de politiek te gaan, als „volkomen onzin" bestem peld. Hij verklaarde een kort privé- bezoek te willen brengen aan zijn zuster. De beroemde autofabrikant Charles W. Nash is op 84-jarige leeftijd te Beverley Hills, Califor nia", overleden. De clausule van het Londense zesmogendhedenverdrng over Duitsland, die handelt over de internationale controle op het Ruhrgebied, bepaalt, dnt deze contróle zal.worden uitgeoefend door een internationale autori teit. Deze zal worden samenge steld uit vertegenwoordigers van de Ver Staten, Groot-Brittan- nië. Frankrijk. Nederland. Bel gië. Luxemburg en Duitsland. Zij zal haar besluiten nemen met meerderheid van stemmen cn Amerika. Engeland, Frankrijk en Duitsland zullen elk drie stemmen in deze raad hebben, de Beneluxlanden elk een. Extra deviezen voor toeristen Wie thans per motorrijtuig naar Frankrijk of Zwitserland reist en voor toeristische doeleinden devie zen heeft gekregen, kan een kleine extra-toewijzing deviezen ontvan gen en wel 30 in Belgische franc» en voor een reis naar Zwitserland bovendien nog 30 in Franse francs. Men moet hiertoo het grens- document van het motorrijtuig overleggen en men krijgt een aan tekening in ziin pas. Ter wagen komt slechts één persoon voor zo n extra toewijzing in aanmerking. PAARDENSLAGERS IN PROTESTACTIE Rantsoenverlaging van paardenvlees onbillijk'' De Nederlandse bond van panrdensla- gers heeft Maandag in een vergadering te Amsterdam geprotesteerd tegen do verlaging van het rantsoen paarden vlees. Toen direct na do oorlog de rantsoenen pnnrdenvlcet; cn rundvlees even groot waren (belde 100 gram op een bon) had een nette der panrdensln- gers tot gevolg, dat het rantsoen paar denvlees werd gebracht op 150 gram, op grond van de overweging dnt het pu bliek bij gelijke rantsoenering uitslui tend rundvlees zou kopen, waardoor do paardcnslagcrs benadeeld zouden wor den Een actie der panrdenslngers tegen de verleden Jaar plotseling Ingevoerd* verlaging van het paardenvleesrnntsoen, had succes, maar thans is zonder dat do bond van pnordensJagors erin word ge kend. opnieuw een verlaging Ingevoerd. De vergadering zond een telegram aan de minister van cconomlscho zaken, prof. dr Van den Brink, waarin do be zwaren tegen do rnntsoenverlaglng wor den uiteengezet. Advocaat iets goedkoper Tengevolge van de verlaging van de eierprüs is het mogelijk geble ken de prijzen voor advocaat te ver lagen. De verbruikerspriis per liter fles bedraagt nu 5.25, tegen voor heen 5.75. VADER TIJD was zo verheugd over het feit. dat plezierritjes in Engeland weer zijn toegestaan het basic petrol ration is per 1 Juni teruggekeerd dat hij een oud vehikel uit 1902 van stal Raaide. Hier rijdt hij over de Ham mersmith BridgeMaar de gelukwens ann minister Gaitskell ging gepaard met een verzoek om afschaffing van de aankoopbelasting voor auto's. Een wegenbelasting van 10 pond sou er dan voor in de plaats moeten komen. President Benesj van Tsjechoslowakije is afgetreden. Ilij heeft Maan dag in een brief aan minister-president Klement Gottwald van zijn be sluit kennis gegeven. De brief werd door Gottwald in een 's middags bijeengeroepen spoedzitting van het kabinet, aan de andere leden der regering voorgelezen. Op voorstel van Gottwald heeft de regering beslo ten. de afgetreden president een levenslang pensioen toe te kennen dat gelijk is aan zijn salaris als president cn hem eveneens voor het leven het gebruik toe tc staan van het kasteel van Lany. '•r '-ZMêh Te Londen beschouwt men het besluit van Benesj als logisch ge volg van de regeringswijziging van Februari. LEVENSLOOP VAN BENESJ Eduard Bencsl werd op 28 Mei 1884 geboren in Kozlóny, een dorp bij Pilsen. Hii was het tiende kind van arme ouders. Studeren kon hij door de hulp van zijn oudste broer, die naar de Verenigde Staten uit week. In dc eerste dagen van do Eerste Wereldoorlog reeds beraam de hü met Thomas Masaryk plan nen tot revolutionnairo actie. Do gehele oorlog door heeft hij hier voor gewerkt en in 1918 had hij succes: op 28 October werd in Praag de Tsjechoslowaaksc repu bliek uitgeroepen, erkend door do geallieerden. Van deze nieuwe staat was Eduard Benesj tot 1935 minis ter van buitenlandse zaken. Toen volgde hij Masaryk. op als president. Het jaar 1938 bracht Münchon. Benesj nam ontslag en ging. voor de tweede keer, in ballingschap. In Londen organiseerde hii een Tsjechoslowaaks comité, dat later als „voorlopige Tsjechoslowaakso regering" door Groot-Brittannië cn de andere mogendheden die de over eenkomst van München nietig ver klaarden, werd erkend. In Decem ber 1943 ging Benesj naar Moskou, waar hii met de USSR een verdrag van wederzijdse bijstand tekende. In Maart 1945 verliet Benesj Lon den om als overwinnaar te Praag terug te komen. Na een langdurig verblijf te Moskou overschreed hij op 3 April de grens en de volgende dag stelde hij te Kosice met de ver tegenwoordigers van alle politieke partijen het program van het na tionale front op. Op 16 Mei 1945 kwam de president te Praag aan. On de verjaardag der onafhanke lijkheid. 28 October 1945, werd hij eenstemmig tot president der repu- bliek herkozen. Na de verkiezingen van 1946 wees Benesj Gottwald, de leider van de communistische partij de be langrijkste aan om de nieuwe re gering te vormen. Op diens advies aanvaardde hij in Februari 1948 het ontslag van 12 ministers, tot de ge matigde partijen behorende, terwijl hij de nieuwe regering-Gottwald goedkeurde, die 27 Februari j.l. do eed aflegde. Op dezelfde dag verliet president Benesj het kasteel van Praag om zich naar zijn persoon lijke residentie te Sezimovo Oestl to begeven. Sindsdien heeft hlf nog slechts twee openbare manifestaties bijge woond: de begrafenis van Jan Ma saryk en de plechtigheden van do 600ste verjaardag der universiteit te Praag. Dr. Eduard Benesj refereerde in zijn brief aan zijn gezondheidstoe stand en aan het advies tot aftre den, hem door zijn artsen gegeven. „Ik dank het volk", aldus de brief verder, „voor zijn vertrouwen en toegenegenheid, welke immer een grote steun voor mij hebben bete kend en welke ik geprobeerd heb niet te beschamen. Ik wens mijn dierbare medeburgers, hun verant woordelijke vertegenwoordigers cn hun regering toe, dat de Republiek gespaard moge blijven voor alle rampen, en dat allen mogen leven en werken in verdraagzaamheid, liefde en vergevingsgezindheid. Late men de anderen vrijheid gun nen en zelf vrijheid genieten. Ik vertrouw op de goede genius van ons volk en op de schone toekomst van onze dierbare republiek." Gottwald tekent wetten De uitoefening van de presi dentsfunctie wordt volgens de grondwet (van 1920) zolang nog geen nieuwe president is gekozen, toevertrouwd aan de regering, die haar minister-president kan belas ten met het individueel nemen van maatregelen. In overeenstemming hiermee heeft de regering Gottwald opgedragen, wetten te onderteke nen en bijeenkomsten van de Na tionale Vergadering bijeen te roe pen. De nieuw gekozen, van niet- communisten gezuiverde, Nationale Vergadering, is bijeengeroepen te gen 10 Juni. Dan zal de regering aanbevelen, op 14 Juni een verga dering te beleggen waarin een nieuwe president zal worden geko zen. Het tijdstip van het aftreden van Benesj, een dag voor het aflopen van de termijn voor het onderteke nen van de nieuwe grondwet, wordt te Londen beschouwd als een ster ke aanwijzing, dat niet redenen van gezondheid, doch politieke motie ven de beslissende factoren ge vormd hebben voor Benesj' besluit. Diplomatieke waarnemers Reken den aan, dat de tekst van de offi ciële mededeling te Praag omtrent het aftreden van Benesj niet speci fiek de gezondheidstoestand van Benesj opgaf als reden, ofschoon terloops wel gerefereerd werd aan de adviezen van de dokters. Weerbericht Weersverwachting, geldig tot Woensdag avond. Zonnig en warm weer met In de namiddag een kleine kans op onweer ln het Zuiden van het land. Zwakke tot matige wind over wegend uit Oostelijke richtingen. 9 Juni: Zon op 4 41, onder 20.57, Maan op 5.33, onder 23.40.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1