DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Pensioenregeling door vele leden der Kamer onbevredigend geacht Bonnema resteerden slechts zeven centen 11 ,i fill Frans kabinet accoord met voorgesteld beleid Werd gemis aan anker drie zeilers noodlottig? Staak Vrijdag het vuren Verhoog maximum eigen pensioen Amerika zet handel op Sovjet-Unie niet stop Tal van goedgelovige zakenlieden werden gedupeerd POLEN WIL WEL HULP VAN V.S. Ruzie om zender te Berlijn Schipper Foppen over zijn droeve vondst op IJselmeer Gottwald opvolger van Benesj? Zware explosie te Arnhem .Woensdag 9 Juni 1948 Achtste Jaargang, No. 104Q Opgericht door d« Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 1— p. kw. Losse nutpmers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Per» l Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort, Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER- Motie-Van Sleen op komst ter verbetering van positie voorlopig gepensionneerden Diverse stemmen: Dinsdag is de Tweede Kamer be gonnen met de behandeling van twee wetsontwerpen verband hou dende met de pensioenwetten, n.l. een tot nadere vaststelling van de regelingen op het gebied van pen sioenen, welke gedurende de vijan delijke bezetting zjjn uitgevaardigd, zomede wijziging en aanvulling van enkele artikelen van de pensioenwet 1922 en daarmee samenhangende wetten en een ander tot wijziging van de pensioenwet \oor de spoor wegambtenaren 1925. De in het eerste ontwerp voorge stelde wijzigingen beogen de op het gebied van de pensioenen bij bezet tingsmaatregelen ingevoerde -oor schriften om te zetten in formeel recht, met uitzondering van de re gelingen, welke kennelijk bedoeld waren als bevoorrechting van per sonen van een bepaalde politieke richting of van personen, werkzaam in bepaalde de bezetter dienende functies en derhalve geacht worden nimmer van kracht te zijn geweest en vervolgens wijzigingen, die de regering met het oog op de feite lijke omstandigheden wenselijk acht. Het tweede ontwerp beoogt in de pensioenwet voor Je spoorwegamb tenaren 1925 overeenkomstige wij zigingen aan te brengen. De heer Beernlnk (C.H.) bepleit te invoering van zusterpensioen. Wat de verhoging der pensioen maxima betreft wil de regering niet verder gaan dan 4500; spr. wilde echter net maxima van eigen pen sioen brengen op 5000. Onderwij zers zou hjj In de gelegenheid willen stellen op 60-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Laat onderwijs meespreken De heer Dassen (K.V.P.) bepleitte een meer bevredigende regeling van de lnvaliditeits-pensioenen. In de commissie, welke de pensioenwet in haar geheel zal gaan herzien, wilde deze afgevaardigde ook een verte genwoordiger van de centrale on derwijzersorganisatie opgenomen zien. Verbetering van het invalidi teitspensioen en vervroegd ouder domspensioen vond spr. van urgent belang. Het minimum van het inva- liditeitspensio i wilde hij verhogen van 30 op 40%, in ieder geval voor de gehuwde ambtenaren. Hü be treurde het. dat de minister niet is ingegaan op de aandrang voor de berekening van het weduwenpen- sioen als basis te nemen 50% van de pensioengrondslag. Hü vroeg als- nog In overweging te nemen een verhoging van het maximum van eigen pensioen van 4500 tot 5000. Dienstjaren, doorgebracht op een wedde minder dan f 400 door hen. die op 1 Maart 1942 al ambte naar waren in de zin der pensioen wet, moeten z.i voor pensioen in aanmerking kunnen worden geno men. Dit is van belang o.a. voor vo lontairs ter secretarie en kwekelin gen. De heer Van Sleen (Arb.) was van oordeel, dat de door deze wet beoogde verbeteringen niet beant woorden aan de eisen der huidige omstandigheden. Door deze wet wordt nog geen bevredigende toe stand geschapen. Z.i. schiet de pen sioenwet op een achttal punten te kort. Spr. somde nog een aantal verlangens op. welke reeds ln het voorlopig verslag tot uiting z\jn ge- komen. Hij vroeg verhoging van de maxima van weduwen- en gezins pensioen. Naa» zijn mening moet de maximum grondslag van het eigen pensioen 5000 z'-'n. Deze afgevaardigde kondigde tenslotte een motie aan, zich uit sprekende voor oen verbetering van de positie der voorlopig gepension neerden. Onleesbaarheid De heer Stapelkamp (A.R.) be toogde o.a., dat vele ambtenaren Naar zeevaartaccoord Nederland-Republiek Tussen Nederland en de Repu bliek zal de volgende week een zee- verkeersovereenkomst worden on dertekend. die wellicht een maand nadien zal worden gevolgd door een dergelijke overeenkomst inzake luchtverkeer. In de zeevaartover eenkomst zou worden bepaald, dat republikeinse schepen vrij mogen varen tussen republikeinse havens op hetzelfde eiland. Ook mag de Republiek bevolkingsproducten ex porteren, mits do schepen waarmee dit geschiedt, eerst Nederlandse ha vens aandoen. Schepen onder Ne derlandse vlag zouden in republi keinse havens mogen komen. het slachtoffer zgn geworden van de onleesbaarheid der pensioenwet. Hij vroeg nadere overweging van verhoging van het gezins- en invali diteitspensioen en hoopte op een spoedige algehele herziening van de pensioenwet. Mevr. FortanlerDe Wit (VVD) wilde ln de commissie tot herzie ning van de pensioenwet ook de al gemene Nederlandse onderwijzers- federatie vertegenwoordigd zien. Zij pleitte voor verhoging van hot mi nimum van het invaliditeitspen sioen. Het zusterpensioen moet bil de algehele herziening der pensioen wet overwogen worden. Spr. ver klaarde zich voor pensionnering van onderwijzers op 60-jarige leef tijd en van onderwijzeressen op 55- jarige leeftijd. De heer Smeenk (A.R.) toonde zich bezorgd, omdat de pensioen fondsen er niet rooskleurig voor staan Met het oog op deze moei lijke financiële positie drong hij op matiging aan. Er zijn desiderata, welke bii de toegezegde algehele herziening onder de ogen kunnen worden gezien; deze herziening mag z.i. niet te lang uitblijven. Verho ging van het maximum voor eigen pensioen tot 5000 is z.i. wel te verantwoorden. Ook het weduwen- en gezinspensioen behoren in ver band daarmedfe verhoging te onder gaan. De heer Koenen (C.P.N.) wilde weten, wanneer de commissie tot algehele herziening der pensioenwet ingesteld zal worden. Verhoging van het eigen pensioen tot 6000 achtte hij redelijk en verdedigbaar. Tenslotte vroeg hij hoe heb staat met het premievrij pensioen. Mejuffrouw Tendeloo (Arb.) vond de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaressen en onderwijzeressen te hoog. Zij had bezwaar tegen de gedwongen premiebetaling voor we duwen. en wezenpensioen door amb tenaressen, ln welk verband ztl pleitte voor zusterpensioen. H.l. moet voor een gescheiden echtge note delegatie van pensioen moge lijk gemaakt worden. De heer Van Dis (S.G.) wenste spoedige instelling der commissie voor algehele herziening der pen sioenwet. Hij verklaarde zich voor stander van premievrij pensioen. Het pensioen moet z.i. in overeen stemming zijn met de levensstan daard. De minister van binnenlandse za ken, de heer Witteman, heeft daar na een begin gemaakt met de be antwoording van de sprekers. Hü zet zijn rede vandaag voort De Verenigde Staten hebben be sloten niet over te gaan tot het leg gen van een algeheel embargo op verscheping van Industriële goede ren naar de Sowjet-Unle en ande ren Oost-Europese landen en ver klaren, dat men vat» plan Is de handel met die gebieden voort te zetten op een strikte „quid pro quo"-basis. Charles Sawyei, de Amerikaanse minister van handel, heeft hiervan op een persconferentie mededeling gedaan. „Wij hebben voordeel van de handel met die gebieden", aldus voegde hij er aan toe. Sawyer zeide verder, dat de handel tussen Oost-Europa en de Verenigde Staten en de rest van de wereld van essentieel belang was voor het wereldherstel. Zeven centen had Bonnema nog op zak van de duizenden guldens die hU ln de afgelopen maanden bij elkaar heeft weten te zwendelen, toen hij Maan dagavond werd gearresteerd in een cabaret aan het Rem- brandtplein te Amsterdam. Met zeven centen doe je niet veel. Bonnema was dan ook op het ogenblik van zijn arrestatie doende de gérant van het ca baret ervan te overtuigen, dat hij. ditmaal gaf hij zich uit voor consul van de Verenigde Sta ten. tot zijn spijt genoodzaakt was met een cheque te beta len. En deze cheque bleek (na tuurlijk) vals te zijn. Bonnema, een eenentwintigjarige, die de indruk maakte 30 jaar oud te zijn, is van huis uit boekhouder. Hij heeft zijn oude vak ook bij ziin avontuurlijke loopbaan niet ver zaakt, zodat de politie bij fouille ring een nauwgezette boekhouding op hem vond van de ondernemin gen en personen, die hij dupeerde. Bonnema. die de moderne talen zeer goed beheerst, opende, blij kens zijn boekhouding, zijn serie oplichterijen met de benadeling van een middenstandsbank. Hier incasseerde hij op vertoon van het visitekaartje van een rekening houder in Arnhem, waar hij vroe ger had gewerkt, drie honderd gul den. De volgende dag kroop hij in de huid van een zekere van Hul zen en ook op deze naam kreeg hij geld los. ditmaal vijfhonderd gul den. Eind Mei probeerde hij zijn geluk bij Amsterdamse juweliers en bij twee had hij succes. Bij de eerste ontvreemdde hij 'n armband voor zeshonderd gulden en bij de tweede een van f 780. Een derde juwelier, die zo ver standig was hem niet alleen in de winkel te laten bespaarde zich hiermede een strop van een paar honderd gulden. Bonnema had bij deze zakenman de brutaliteit zich uit te geven voor directeur van Bonnema's hoestsiroopfabriek. Om zijn betrouwbaarheid te bevestigen zegde hij het dochtertie van de ju welier enkele kilo's borstballetjes toe. Bij een der juweliers ver kocht hij een gouden ring. Na derhand bleek, dat deze toe behoorde aan een Amsterdams meisje met wie hij zich inmid dels had verloofd. De ring had hij het meisje afhandig ge- J- iR'.iil iili 4 1 !i i-:iii'I! HET OHGELUKSVAARTUIG in de jachthaven te Harderwijk. In de Jan van Gent staat schipper Foppen, die met zijn vissersvaartuig het gezonken schip vond. Aan de wal in uniform de havenmeester van Harderwijk maakt onder de bewering, dat hij deze nodig had om de rr.aat voor een nieuwe, mooiere ring te nemen. B., die ook buiten Amsterdam opereerde, meende een oplichter in grote stijl te kunnen worden, toen hij, op tot dusver onopgehelderde wijze een boekje blanco reische- ques in handen kreeg. Daaraan zal hij echter in de cel, waar hij voor enige tijd gastvrijheid zal mogen genieten, weinig behoefte hebben. Amerikaans journalist in Sovjetzone in arrest De Sowjet-autoriteiten in Duits land hebben bekend gemaakt, dat Dieter Friede Young, politieke me dewerker van het met Amerikaan se licentie verschijnende blad „Der Abend", die in November van het vorig jaar verdwenen is, zich in hun handen bevindt en bekend heeft „een spion te zijn voor de Verenigde Staten en Engeland." Tussen Nederland en Canada ls een luchtvaartaccoord gesloten volgens het welk beide landen het recht krijgen luchtdlensten op eikaars grondgebied te openen. Campagne voor handel met West-Europa Op de conferentie van „linkse socialisten", die op het ogenblik in Warschau wordt gehouden, heeft de Poolse gedelegeerde bij de UNO Lange, verklaard, dat Polen en de andere landen, die niet aan het Marshall-plan deelnemen, gaarne Amerikaanse hulp zouden aan vaarden, mits deze gebaseerd was op de „economische en niet op po litieke behoeften" der begunstigde landen en mits deze door de UNO beheerd zou woroen. Hij voegde eraan toe, dat Polen en de andere Oost-Luropese landen zelf zonder Amerikaanse hulp hun productie tot b. ven het voor-oor- logse peil hadden opgevoerd en zich meer moeite getroosten tot een herstel dan de landen, die Ameri kaanse hulp ontvangen. Teneinde hun herstel nog verder op te voeren lanceren Polen en de andere landen-een campagne ten gunste van de handel met West- Europa, waarvan geheel Europa profijt zal trekken, aldur Lange. Charles Trenet vrijgelaten De Franse zanger Charles Trehët. die kortgeleden bü aankomst te New York werd aangehouden en naar Ellis Island overgebracht, is thans, na voor de „speciale commis sie van onderzoek te zün versche nen, vrijgelaten. COLUMBIARIVIER WAST OPNIEUW Het water van de rivier de Co lumbia heeft opnieuw een hoge stand bereikt als gevolg van een hittegolf in het Noordwestelijk ge bied van de Stille Oceaan, die sneeuw op de bergen doet smel ten De rivier Kootenay, een van de vele zij-rivieren van de Colum bia, is 350 mijl ten oosten van Vancouver nabij Preston (British Columbia) buiten haar oevers ge treden, waardoor ruim 3.000 H.A. land overstroomd werd. Nog twee lijken werden uit het water, dat Vanport overspoelt, opgevist. Deze stad van 18 700 inwoners werd op 30 Mei overstroomd. Het aantal verdronkenen in het gehele over stromingsgebied bedraagt thans 29. 545 personen uit Vanport worden nog vermist. EEN PATROUILLE VAN 4-7-RL od weg In dit moerassige tand in de buurt van Kajoe-Agoeng op Zuid- Sumatra gaat het nogal eens door de blubber. Korporaal Ben v. d. Heuvel uit Woerden en Gerrit van Cugk uit Helmond stappen er manmoedig in. DE motor met straalaandrij ving heeft ook reeds zijn intrede gedaan in de wc rcld van het mo del. Op dezelfde dag. dat de En gelse Air Com modore Frank Whittle een belo ning van 100.000 pond sterling kreeg voor de uit vinding van de straalmotor, werd er in Oxford Street (Londen) een demonstratie gegeven met 's werelds kleinste ../et" motor. Deze kan gemonteerd worden in alle mogelijke soorten modellen van vliegtuigen, boten, auto's etc. In En geland is dit mo del straalmotor in de handel, in prij zen tussen de tien en twintig gulden. Na de Londense conferentie De Franse regering heeft Dins dag haar goedkeuring gehecht aan de zesmogendhedenovereenkomst over Duitsland. De aanbevelingen der Londense conferentie zullen Vrijdag cn Zaterdag het onderwerp zijn van debatten ln de Nationale Vergadering. De oppositie tegen Bldault schijnt wat te zün geluwd en er bestaat dus kans, dat de re gering, een stemming ln de Assem blee zal overleven. Uiterst links en uiterst rechts blijven evenwel hun fel verzet handhaven. Het voornaamste nieuws uit Duitsland na het bekend worden der Londense aanbevelingen is een bericht, dat maarschalk Sokolofski, de Russische militaire gouverneur, de geallieerde bestuursraad bijeen zal roepen om de uitslagen mee te delen van het referendum over de eenheid van Duitsland, dat 13 Juni beëindigd zal zijn. In Berlijn duren de „speldeprik- ken" voort. Thans hebben de Brit ten de Russen verzocht, het radio station Berlijn, dat in de Britse zone staat, maar al twee jaar door de Russen wordt gebruikt, te ont ruimen. De kwestie is reeds dik wijls besproken in de geallieerde bestuursraad, maar de Sovjetauto riteiten hebben nog nooit een ant woord gegeven p het Britse ver zoek. Thans dringen de Britten op spoed aan, daar zij zelf het station in gebruik wilier nemen. Meer critiek Een officiële woordvoerder van het Britse militaire bestuur heeft Dinsdag de Russen beschuldigd van pogingen om het democratisch be stuur in hun sector van Berlijn te liquideren en „de Sovjet-levens wijs" aan de inwoners op te leg gen. De werkelijke bedoeling van generaal Kotikofs decreet, waarbij maatregelen ter verbetering van de algemene levensomstandigheden van de arbeiders werden veror dend, begon volgens de woordvoer der duidelijk te worden in de door de Sowjets gecontroleerde pers. „Het onmiddellijke doel is pro paganda om de Sowjet-autoriteiten De „Jan v. Gent"-tragedie B.M. te rank voor binnenzee? (Van onze speciale verslaggever) Het tragische ongeluk, dat drie jeugdige zeilers uit Baam Zondag op het IJsselmeer met hun zeilboot de „Jan van Gent" overkwam en waardoor ver moedelijk drie mensenlevens te betreuren zijn. heeft in het hele land grote beroering gewekt. Wij zochten visser Foppen, die de half gezonken boot nabij Harderwijk op het IJsselmeer aantrof, in zijn woning aan de Havendam op. Het was hem, zo vertelde hij, ge heel onbekend dat men al twee nachten en een dag zoekende was naar een bootje. Dinsdagmorgen tegen half negen hij had met zijn twee zoons juist een bakkie gedaan stond hij rustig aan 't roer de zee af te speuren, zoals zijn gewoonte is. Toen viel op 200 meter aan stuurboord zijn oog op een scheef jx }vater opkomend mastje. Omdat de schuit toch op de motor hop, zeHe hij daarheen koers en zag dat het boord van een klein vaartuig enkele centimeters boven het kalme water uitstak. Geen vis ser zal een onbeheerde boot zo maar in zee laten drijven en dus maakte hij aanstalten om het boot je op sleep te nemen, doch daar voor was nodig om het eerst wat uit te hozen. Met behulp van de jongens vlotte dit werk wel; doch toen ze ongeveer op de helft waren stietten ze op iets dat op een kussen geleek, hetgeen even later bleek een lichaam te zijn. Het vreynde was, dat een lange zwachtel om een der benen beves tigd was, hoewel er geen wonden te zien waren en dat het andere eind van die zwachtel aan de rand van de boot gebonden was op vak kundige wijze, namelük een ronde slag en halve steek, zoals elke vis ser dat doet. Toen voldoende water gehoosd was, waarbij nog een armband met inscriptie werd opgehaald en een gymnastiekschoen, werd de boot langszü genomen naar de Harder weker haven, alwaar onmiddellijk aangifte werd gedaan. Bij onderzoek bleek het ge laat van de man die in de boot lag zwaar gehavend, zo zwaar dat onze zegsman sterk in de overtuiging is dat hij niet ver dronken is. doch door een klap van de vallende mast of giek buiten bewustzijn is geraakt, anders had hij niet zo rustig voorover in de boot kunnen liggen. Blijft de vraag, wat er met de beide meisjes is gebeurd; deze moe ten, nadat er iets was geschied, de boot verlaten hebben. De boot is niet omgeslagen (anders lag de man er niet in) en ook niet gezon ken. Waren ze in de boot gebleven, dan zouden ze. menselijkerwijs ge sproken gered zijn. Doodsangst Maar schipper Foppen kan het zich heel goed indenken, dat iemand die bij onstuimig weer de boot zich al hoger ziet vullen met water en alzo de dood voor ogen ziet. in wanhoop over boord springt om te trachten zwemmende de in de verte zichtbare kust te bereiken. Aan de boot. zoals die door de vis ser werd aangetroffen, ontbreken enige planken, vermoedelijk groot genoeg om er op te kunnen drijven. Hebben de meisjes daarvan gebruik gemaakt? Het antwoord op de vraag, wie de zwachtel aan de boordrand heeft geknoopt en of de jongeman reeds overleden was toen de méisjes de boot verlieten, zal wel altijd verborgen blijven. Dit is het sombere relaas van de schipper. Er zün tegenwoordig zoveel wet ten, zegt hü nog, maar waarom be staat er geen wet die het verbiedt om met dergelijke ranke vaartui gen het IJsselmeer op te gaan. En wat nog het ergste ls. zegt de schip per, de mensen hadden niet eens een anker aan boord. Want met „het kopje op het zeetje" zoals de vis sers het uitdrukken, had hun niet veel kunnen gebeuren. HAAL NU REEDS UW KOLEN IN HUIS! De vakgroep detailhandel in brandstoffen heeft het ministerie van economische zaken bericht, dat er moeilijkheden zullen ontstaan bij de huisbrandvoorziening, als het publiek niet iets meer mee werkt. De hoofdzaak is, zulks met het oog op vervoersmoeilijkheden dat men zo spoedig mogelijk de brandstoffen waarop men recht heeft, afneemt. Slechts dan is er weer plaats voor de aangevoerde en nog aan te voeren brandstof. KAARSEN DUURDER De detailprijs van kaarsen is met ongeveer tien procent ver hoogd. Een pak van 300 gram kost nu f 1.10. Dit is een gevolg van de stijging van de stearineprijs. Voor kaarsen voor ritueel ge bruik zijn nu ook maximumprijzen vastgesteld. Kersenimport uit België weer mogelijk Van Woensdag 9 Juni af is de import van kersen uit België weer mogelijk voor erkende groothan delaren in groenten en/of fruit, aan wie door het bedrijfschap voor groenten en fruit een invoerver gunning is uitgereikt. Zulk een vergunning betreft de invoer van ten^ hoogste 5 ton kersen. Zij heeft een geldigheidsduur van 8 werkda gen zonder mogelijkheid van ver lenging. in staat te stellen het doen voor komen, dat vele maatregelen door de andere geallieerden sprake zijn gebracht of door X.1JII hCMIQVWl .'X stadsbestuur zijn voorgesteld, hen afkomstig zijn," aldus woordvoerder. dio ter het van de IN KONINGSKWESTIE GEEN LICHT „De eerste minister heeft het ka binet op de hoogte gesteld van zijn besprekingen met de koning cn de onderhandelingen worden voortge zet". Deze laconieke mededeling kregen Belgische journalisten Dins dagavond te horen toen de kabl- netszltting, waarin Spaak de ko ningskwestie had besproken, geëin digd was. Twee Belgische bladen, nl. Le Soir on Le Peurde, hadder eerder op de dag bericht, dat ko ning Leopold het parlement had verzocht een enquête in te stellen naar de al of niet wenselilkheld van ziin terugkeer Prof. Plrénné, de se cretaris van de koning, heeft deze berichten echter als „absurd" be stempeld. Spaak zal zich vandaag niet. zoals eerder werd gemeld, naar Zwitserland begeven voor een nieu we bespreking met koning Leopold. Tal van Brusselse kranten oefen den Dinsdag crltlek op het „waas van geheimzinnigheid" waarmee de koningskwestie naar hun mening door Spaak wordt omgeven. Djogja vraagt Soeripno om opheldering Soeripno, de Indonesische verte genwoordiger te Praag, die onlangs met de Sovjet-Unie onderhandelde over uitwisseling van diplomatieke missles tussen Moskou en Djogja. heeft aan persvertegenwoordigers In de Tsiechoslowaakse hoofdstad meegedeeld, dat hij Instructies van zjjn regering had ontvangen om op heldering te geven. Brood komt binnenkort vrij in België Over enkele maanden zal ln Bel gië, wanneer de gunstige oogstvoor- uitzichten werkelykheid worden, het brood bonvrü komen, heeft pre mier Spaak op een büeenkomst te Hasselt meegedeeld. Spaak kondig de ook een nieuwe prüoverminde- rlng aan. Naar ln betrouwbare kringen te Praag wordt bevestigd, zal Klement Gottwald, de communistische pre mier van Tsjechoslowaklle. dr. Kd- vard Benesj als president opvolgen. Coloradokevers temidden der badgasten Woensdagmorgen kreeg het Scheveningse strand bezoek van een groot leger coloradokevers, die door zee waren aangespoeld. On middellijk werden een aantal krachten ingeschakeld om dit scha delijke ongedierte te vangen en te verdelgen. Ook vrijwilligers boden hun diensten aan om het strand van deze dieren te zuiveren. Men veronderstelt., dat het ongedierte afkomstig is uit 3elgie en Frank rijk, waar door de coloradokever reeds enorme schade is aangericht. Kindj je gestikt Dinsdagmiddag raakte het drie- Jarig zoontje van de familie D. te Gorinchem spelenderwijs met zijn hoofdje in een afvoerput. Hoewel alles in het werk gesteld werd om de levensgeesten op te wekken kon de inmiddels ontboden geneesheer slechts de dood constateren. Hele familie ingerekend wegens diefstal De politie te Oss heeft het echt paar V. met twee dochters gear- ïesteerd. verdacht van diefstal van een belangrijk bedrag van geld. Voorts werden gearresteerd de ge broeders B. broers van de aange houden vrouw V. Dinsdag werd in dit verband nog een arrestatie verricht. Bulgarije heeft aan Trvgrve Lie. de secretaris-generaal van de UNO voorgesteld, dat de Bulgaarse cn Griekse diplomatieke vertegenwoor digers te Washington contact zou den opnemen om te pogen tot her stel van de normale betrekkingen tussen beid© landen te komen. Bernadotte stelt voort Graaf Bernadotte heeft gister avond te Cairo de Joden en Ara bieren voorgesteld, het vuren ln Talestlna met ingang van Vrüdag voor de tijd van vier weken te sta ken. De bemiddclnnr van de UNO verzocht belde partücn uiterlijk Woensdagmiddag tc antwoorden. Indien de voorwaarden worden aanvaard, zullen belde partUen nog hedenavond een definitieve beves tiging ontvangen. Wanneer do voor stellen daarentegen zouden worden verworpen of slechts voorwaarde lijk zouden worden aanvaard, zal Bernadotte geen verder overleg plegen, doch aan de Veiligheids raad rapport uitbrengen. De Veilig heidsraad zou dan verder moeten besluiten. Voorts heeft Bernadotte vier lan den. namelijk Amerika, Frankrijk, België cn Zweden, verzocht, mili taire waarnemers naar Palestina te zenden. Naar wordt gemeld, zün 21 Amerikaanse officieren onmiddellük na ontvangst van dit verzoek naar Palestina vertrokken. Politieke des kundigen zijn van mening, dat het Rusland geheel vrü staat, ook zün waarnemers naar het Heilige Land te zenden, aangezien Rusland d© nieuwe staat Israel heeft erkend en dus militaire attaché's kan benoe men zodra gezantschappen zün uit gewisseld. In zün nota stelt graaf Bcrnadott© voor, dat hij naar eigen goeddun ken zal handelen bij de bcoorde.. line of er bij de immigranten zoveel weerbare mannen zijn, dat een der partijen daaruit voordeel zou kun nen trekken. Inmiddels duurt de oorlog ln het Heilige Land onverminderd voort. Alle Joodse heiligdommen in Jeru zalem zijn nu geheel of gedeelte lijk verwoest. Een uitzondering maakt slechts de Klaagmuur, die in het Arabisch gedeelte van de stad ligt. In do laatste nacht sloeg nog een Joodse mortiergranaat in de koepol van het Heilige Graf in de oude Stad Jeruzalem. Dit is de derde keer. dat een mortiergranaat op deze kerk ls terechtgekomen. Geen van de drie heeft echter ern_ stige schade aangericht. Reeds vijf doden geborgen Dinsdagmorgen omstreeks 12 uur heeft zich ln de grote bunker h(J het voormalig sanatorium aan d© Koningsweg te Arnhem een hevig© ontploffing voorgedaan bil het de monteren van munitie. Tot dus verre zUn vUf doden gevonden. Deze bunker ligt vlak bi) het voor malig vliegveld Deelen en werd ln do oorlog door de Duitsers aange legd. Nader vernemen wij, dat een ploeg van dertien man van de miln- opruimings- en bergingsdienst Dins dagmorgen werkzaam was ln d© bunker aan de Koningsweg, welko eens het hoofdkwartier is geweest van de Luftwaffe voor West-Euro pa. Acht man van deze groep waren ln een vertrek op een der verdie pingen bezig met het reinigen van munitie, terwijl een groep van vijf man bezig was met een vliegtuig bom van 1500 kilogram. Men schijnt deze bom naar buiten t© hebben gesleept en getracht te heb ben de ontstekingsinrichting te de* monteren. Omstreeks kwart voor twaalf hoorde men een ontzettende slag. De ongedeerd gebleven munltiereinigera snelden toe, doch van de groep van vijf man bleek niemand de explotatie te hebben overleefd. Diensten voor eerste-hulpvcrle- ning waren spoedig ter plaatse, doch konden niets meer uitrichten. Ook de burgemeester en het par ket brachten een bezoek aan de plaats van de ramp. De explosie werd niet door brand gevolgd. Uit het eerste onderzoek Is ko men vast te staan, dat men de ont steking uit de 1500 kilogram we gende bom reeds had vcrwüderd toen het projectiel ontplofte. Men vermoedt, dat de bom een tweede ontsteking had. De mannen, van do mjlnoprulmings- en bergingsdienst wi3tcn dit waarschünlijk niet, daar het een voor hen onbekend type bom betrof. De namen van de vijf personen, die Dinsdagmorgen bij de ontplof fing te Arnhem om het leven zijn gekomen zijn thans bekend. De slachtoffers zün: A. van Bal- kom te Nijmegen, 43 jaar, vader van 6 kinderen; J. Deckers, Til burg, 54 jaar, laat vrouw met 1 kind achter; J. Gouw, Vclp, 35 jaar ongehuwd; H. van Hoof, Vught, 39 jr, was gehuwd en had 6 kinderen; Th. Lcenders uit Nijmegen was 47 jaar. Ook hij was gehuwd en va der van 4 kinderen. Herstelbetalingen verlicht voor Hongarije en Roemenië Na Finland hebben nu ook Hon garije en Roemenië een gunstig ant woord gekregen op hun verzoek aan de Sovjet-Unie, de herstelbeta lingen te verminderen. Voor beide landen worden de aan Rusland t© betalen bedragen gehalveerd. Weerbericht DROOG Weersverwachting, gel dig tot Donderdagavond. Droog weer met enkele overdrijvende wolkenban ken in het Noorden van het land. Ongeveer de zelfde temperatuur alt vandaag. Meest matige wind tussen Noord en Oost. 10 Juni: Zon op 4 20. onder 20.3* Maan op 6.43, onder

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1