PERRY Steeds meer tekening in sportweek-strijd OPREIS? Een koopje of niet? Amsterdamse vrouw pleegde nachtelijke inbraken Rode Kruis-actie is begonnen KOFFERS REIS BEHOEFTEN Zwitserse gasten in raadszaal ontvangen Zaterdag collecte voor speeltuinen Brandpunten Courantenreclame is niet te vervangen! Woensdag 9 Juni 1948 STADSNIEUWS Rugby-match werd uitgesteld Elke avond komt er meer te- kening in de Sportweekstrijd. Sommigen wagen zich re/sds aan voorspellingen en vergeten, dat niets zo grillig is als het lot. Overigens staan er nog te veel finales op het program ma om al bij voorbaat in ge- gedachten de medailles te gaan verdelen. De schutjassers en de pandoerders hebben van avond de eindstrijd te leveren. De Sova, eerste in het totaal klassement met slechts één punt voorsprong op de Hapam, heeft het bij het pandoeren en schutjassen niet kunnen bol werken. De Hapam echter heeft voor beide nummers nog een ploeg pa raat, die zeker hun best zullen doen de Sova weer een flink aan tal punten in het totaalklassement vooruit te komen. De nederlaag, welke de Hapam Dinsdagavond in de biljartzaal tegen de Sova leed, zal ze daarbij echter wel flink in de weg zitten. Om nog maar niet te spreken van de finales bij de athle- tiek, bridgen, schaken enz., die voor de Sova nog wei een kans open laten. Een kans we zeggen het uitdrukkelijk. Er kan immers nog van alles gebeuren. En pas als we Zaterdagavond in de Markthal bijeen zijn voor de prijsuitreiking, zullen we op de uitslag gerust kun nen zijn. Eerder vast niet! De spanning blijft dus de hele week nog. Het programma voor die laat ste dag van de Sportweek 1948 die wordt doorgebracht op de ter reinen aan de Rubensstraat luidt als volgt: 14.30 u. Aankomst Postharmonie, Donar, Jonge Kracht, 14.3015 u. Gymnastiek- dc-monstraties. 15.00—15.45 Hoofd- veld eerste helft voetbalfinale, 2e veld verliezersronde. 15.45—16 u. Demonstratie Jiu Jitsu door de Amersfoortse Sportschool. 16-16.15 u. eerste helft athletiek-finale. 16.1517.00 Hoofdveld tweede helft voetbalfinale,-2e veld tweede helft verliezersronde 1717.30 tweede helft athletiekfinale. 17.30 Bekendmaking eerste prijswinnaar Sportweek 1948. De rugby-wed- strijd die aanvankelijk tijdens deze middag zou worden gespeeld, is enige weken uitgesteld. Vrijdag- Laat propagandist niet vergeefs aankloppen De grote actie door het Neder landse Rode Kruis, welke in het gehele land gehouden wordt, is ook in deze gemeente begonnen. Het mag een zeer verheugend ver schijnsel genoemd worden, dat er ook dit jaar grote medewerking bestaat. In enige onderdelen wijkt de actie af van die welke in 1946 en 1947 werd gehouden. Behalve de „huis-aan-huis-collecte", welke staat onder leiding van de heer E. Vonkeman en de „straat-collecte" onder leiding van mevr. M. A. van Haselen-Couwenberg en mévr. J. G. van de Pol-Nonkes, is er dit maal nog het comité „Speciale gif ten", bestaande uit de heren J. J. Otto, W. J. Wielick en A. de Rooij. Vervolgens is er het comité „huis- aan-hüis-bezoek" onder leiding van de heer A. J Bruynooge. Voor dit comité heeft zich een 150-tal personen beschikbaar gesteld, waarvan ongeveer 30 personen de 9 wijkcomité's vormen. Elk wijk- comité krijgt alzo een gedeelte van de stad te bewerken. Wij twijfelen er niet aan of ieder is overtuigd van het mooie en grootste werk van het Rode Kruis. Moge ieder dan ook naar draag kracht zijn steentje bijdragen om dit belangrijke werk in stand te houden. SJnQpmnclfin medertt llntf) EN VAN AMERSFOORT UTRECHTSCHESTR. 14 Noteert U even GRAND: „Mens. durf te leven" (alle lft). 14,30, 18.30 en 21 u. Zo. 13.30. 16.18.30 en 21 u. CITY: „Zij maakten mij een vluch teling". 14.30, 18.45 en 21 u. Zo. 14.—. 16.15, 18.45 en 21 u. REMBRANDT: „Rebellen van de prairie" (18 jr). Vrij. en Zat. 14.30. 18,45 en 21 u. Overige dagen 14.30 en 20 u. Zo. 14. 16.15. 18.45 en 21 u. D'OUDE LANTEERN: Herden kingstentoonstelling Chris Lanooy t.rrn 6 JunL Geopend dagelijks 1012, 14—17 u. Zon. en feest dagen van 14—17 uur. CONSTHUYS „ST. JORIS": ten toonstelling v. schilderijen e.d. „De elf Provinciën". Geopend op werkdagen: 10—12, 14—17 en 19 —20 uur. [Temperatuur Pesie's Bad De temperatuur van Pesie's Bad bedroeg hedenmorgen 21°» avond worden de demi-finales van het voetballen gespeeld. Uitslagen Uitslagen van Dinsdag 8 Juni. Voetbal: VeteraanRemia 03, EysinkJeno 50. Tennis: HapamWolos 21. Bil jarten: HapamSova 1 26, Sova 2Ovato 26, AmersfortiaPolak 80, GemeenteEy6ink 44 Ge meente in de volgende ronde). Athletiek (eerste helft). Dames. Verspringen Sova 7.17, Noack 6.58, Ehma 7.07. Kogelstoten. Sova 14.98, Noack 13.47, Ehma 11.28. Heren Verspringen: Sova 20.55, Hapam 16.93, Ehma 20.49, Noack 16.29, Wolos 20.02, B. en M. 16.37. Ko gelstoten. Sova 8:70, Hapam 8.72, Noack 8.90, Wolos 9.62. Bridgen: Polak I, Blazer en Mets 2, Eysink 1, Wascholine 4 en Sova 5 komen in de finale. Het programma voor vanavond luidt: Voetbal: CHBArva en No ackOvato. Tenniswedstrijden op het tennispark „Metgensbleek". Fi nale pandoeren: PTT 2Wolos, Hapam 3Remia, Polak 2Ovato 3, Noack 1Eysink 1, Phonix 1 E en M. 2. Finale schutjassen. Jeno 3Dura Plastica 1 en Ha pam 1—Eysink 1 en verliezersron den. Christian Science-werk in de wereld In zijn verklaring, dat democra tisch bestuur het werktuig is, waardoor een onweerstaanbare, geestelijke kracht in de aangele genheden der mensen wordt ge bracht spoorde het hoofdbestuur van de Christian Science kerk de op 7 Juni in Boston, in hun jaar vergadering verenigde Christian Scientisten aan om krachtig en ac tief te werken voor de instandhou ding der vrije regeringen over de gehele wereld. Uiteindelijk zal blijken, dat geen enkeling of volk op aarde weer stand kan bieden aan de macht en tegenwoordigheid van God en Zijn Christus. Het hemels licht van de Bergrede vervult de wereld met zijn onweerstaanbare macht en te genwoordigheid. Geen goddeloze grootspraak,' geen ideologie, geen atoomkracht, gèen ijzeren gordijn, kan zijn macht tegenhouden. Uit het verslag van de secretaris van De Moederkerk bleek de toe nemende omvang van de Christian Science activiteiten over de gehele wereld. In Duitsland en Japan worden door groepen Christian Scientisten, tezamen met leden der bezettende macht, diensten gehou den. De Christian Science kerk in Tokio is opnieuw gesticht met een leeskamer en een Zondagschool. Hulp van tijdelijke aard wordt verstrekt aan Christan Scientitsen in 21 landen, waar de levensom standigheden dit nodig maken. Hieronder valt ook het zenden van voedsel, tijdschriften, boeken en kleding naar Duitsland. Deze uitge breide hulpactie van De Moeder kerk heeft thans alle delen van de aarde bereikt. Glasgerinkel wekte winkelier Vannacht hoorde de eigenaar van een drogisterij op de Leusder- weg plotseling glasgerinkel. Hij ging naar beneden en zag buiten voor het raam een man staan, die zich toen de eigenaar zich ver toonde, haastig uit de voeten maak te. De politie werd opgebeld en met een speurhond is de man eni ge tijd nagezet. De politie moest het tenslotte echter opgeven. Motorrijder uit Zwolle ernstig gewond Vanmorgen om 12 uur vond op het kruispunt Snouckaertlaan Brouwersstraat weer een verkeers ongeval plaats, dat nog betrekkelijk goed is afgelopen. Een stadgenoot op de fiets stak van de Brouwersstraat naar de Korte Bergstraat over. doch zag plotseling uit de richting van het Grand Theater een motorrijder na deren. die een duopassagiere ver voerde. Zij trachtten elkaar nog te ontwijken. maar tevergeefs De wielrijder en de motorrijder kwa. men te vallen, waarbij de motorrij der, afkomstig uit Zwolle zo ern stig aan de slaap werd gewond, dat hij door de G.G. en G.D. naar de Lichtenberg moest worden ge bracht. De wielrijder kreeg een schaafwond aan het voorhoofd en werd in een der nabijgelegen wo ningen behandeld. Zijn fiets werd ernstig beschadigd. De duopassa giere kwam met de schrik vrij. Stadgenoot behaalde imkersdiploma I De Nederlandse Vereniging ter bevordering van de bijenteelt orga niseert voor haar leden een drie jarige cursus ter verkrijging van een imkers-diploma. De examens zijn dezer dagen te Amersfoort ge houden. Het mocht onze stadgenoot de heer T. van Drie gelukken het diploma te behalen. In onze stad werd niet eerder een dergelijk diploma uitgereikt. Vallende verfpot trof voorbijganger Dinsdagmiddag liet een schilder, die aan een perceel in de Lange- straat op een ladder werkzaamhe den verrichtte, een busje verf val len. Het kwam terecht op het hoofd van een voorbijganger, die een hoofdwond opliep. De man is ver bonden in het Sint Elizabethsgast- huis en daar na per auto naar huis vervoerd. Autobus ramde een kraanwagen De chauffeur van een autobus, wilde van Laan 1914 de Utrechtse- weg op rijden in de richting van het centrum. Hij nam echter de bocht te kort en botste tegen een kraanwagen. De linkervoorzijde van de bus werd vernield en de kraanwagen aan de laadbak be schadigd* HOE VER KWAM DIE KOGEL WEL? Een der deelnemers aan de athletiekwedstrijden van de Sportweek 1948, welke Dinsdagavond op het terrein aan de Rubensstraat begonnenbereikte bij het kogelstoten een formidabele afstand. Het meetlint moest een flink eind worden uit gerold, want de afstanden worden tot op de centimeter nauwkeurig genoteerdDe belangstellenden kijken vol spanning toe Archie-foto. Voldoening over verblijf in Amersfoort Er is wel voor gezorgd, dat de Zwitserse gasten, die op hun reis langs diverse opvoedingscentra in Nederland, Dinsdag en Woensdag in Amersfoort vertoefden, vele goede indrukken van de oude stad hebben meegenomen. Na een bezoek aan het tehuis „De Berg" van de stichting Zandber gen, werd Dinsdagavond gedineerd in het tehuis „Rekerbergje", waar de gasten werden toegesproken door burgemeester Molendijk, die o.a. wees op de band, die bestaat tussen Nederland en Zwitserland, omdat wij ons aan dezelfde bron nen laven, n.l. die van Christen dom en Humanisme. Wederzijds werden vele harteliikfi woorden gesproken. Hedenmorgen zijn de Zwitsers ontvangen in het gemeentehuls, waar in de raadzaal de heer D. Zuiderhoek, stadsarchitect van Amersfoort, een overzicht gaf van het ontstaan en de groei van Amersfoort. Hij maakte een en ander duidelijk aan de hand van kaarten en maquettes. Een der gasten dankte burgemeester en wethouders voor de ontvangst en de heer Zuiderhoek voor zijn uit eenzetting. Hij zeide dat de gasten een duidelijke indruk hadden ge kregen met welk een brede blik de wederopbouw in Nederland ver werkelijkt wordt en hij vervolgde: „Wij hebben ook het concrete ge zien en ik ben van mening, dat de Nederlanders in vele opzichten de mocratischer leven dan wij. Wij zijn zeer dankbaar voor wat wij in Ne derland en in het bijzonder in Amersfoort hebben gehoord en ge zien. Het is voor ons van groot belang". Burgemeester Molendijk wenste de gasten een goede en prettige reis toe, waarna zij een rondgang door de stad maakten. Een jaar geëist tegen dievegge De 37-jarige mevr. F. F. B., uit Amersfoort die Dinsdag voor de Utrechtse Rechtbank was gedag, vaard wegens diefstal van enkele coupons stof. overhemden enz had een triest verleden. Het reclas- seringsrapport meldde, dat haar zedelijke gedrag te wensen had overgelaten: zij was van haar man gescheiden geweest en de kinderen waren haar ontnomen. Nu had zij daar veel spijt van. temeer daar het huwelijk weer in orde was gekomen en de kinderen waren teruggegeven. Het laatste jaar had verdachte goed geleefd. De Officier van Justitie kon met de goede wil alleen geen genoegen nemen. Zijn eis luidde: één jaar ge vangenisstraf met aftrek van voor arrest. De verdediger, mr. v Ravens- waay zag de zaak van zijn cliënte als "een opeenhoping van ellende. Hij verzocht uiterste clementie. Uitspraak op 22 Juni. B. en W. vragen crediet voor rioolwaterpompen B. en W. verzoeken in een schrij ven aan de raad een crediet te ver lenen ad f 21.250.voor het aan kopen van twee rioolwaterpompen De installatie is een onderdeel van de wegenaanleg industrieterrein Soesterkwartier en opgezet voor twee pompen, elk met een capaci teit van 200 M3 per uur. Zo nodig zal een derde pomp met een capa citeit van 300 M3 per uur kunnen worden bijgeplaatst. Burgerlijke Stand 8 JUNI 1948 GEBOREN: Cornelia, d. v. M. Snijders en Th. Vlaarkamp: Agnes Anna Bernardina, d v. J. B. Spü. ker en J. M Vennegoor op Nij_ huiz; Ariane Wilhelmina Marretje, d. v. A. Braakman en G. W. H. Rutgers: Friederike Maria Ilona, d. v J. H. Coonen en F. Brandi. OVERLEDEN: Jannigje Benschop oud 85 jaar. weduwe van Renes: Wessel Petrus van den Bosch, oud 47 jaar, echtgenoot van J. A. Mul der ij; Evert Dekker, oud 77 jaar, echtgenoot van K. van Veldhuizen; Hendrik van Zanten, oud 85 jaar, weduwnaar van J. Bosman. Zwitserse opvoeders in Amersfoort Gastvrije ontvangst in tehuis „de Berg" Een aantal Zwitsers van de „Verein für Schweizerisches An- staltswesen" bracht op haar reis langs diverse opvoedingscentra in Nederland, Dinsdagmiddag een be zoek aan de tehuizen van de Stich ting Zandbergen in Amersfoort. De heer D. Q. R. Mulock Houwer, di recteur van de stichting en direc teur van het Nationaal Bureau voor Kinderbescherming, die de gasten van het opvoedingsgesticht Valkenheide te Maarsbergen had afgehaald, heette hen welkom in tehuis „De Berg". Bij aankomst werden de gasten door kinderen uit dit tehuis toegezongen. De heer Mulock Houwer hield een toespraak, waarin hij vertelde over het werk in de tehuizen van de Stichting Zandbergen en over kinderopvoeding in 't algemeen. Hij noemde kinderopvoeding niet alleen 'n nationaal maar ook 'n internatio naal probleem en behandelde de na-oorlogse moeilijkheden. Dé heer Mulock Houwer besloot met te zeggen, dat niet het kinderpro- blêem, maar het personeelspro bleem het grootste is, doordat Ne derland een tekort heeft aan op voeders. Na een rondgang door tehuis „De Berg" begaven de gasten zich naar „Zandbergen", om een maaltijd te gebruiken. De avond werd doorge bracht in Huize Middeloo, het op leidingscentrum voor Sociale Werksters, waar de leerlingen voor een gezellige avond zorgden. Kostelijk voedsel ging verloren Vijfenveertig flessen melk, yoghurt, gort en veertig liter losse melk gingen vereren, toen Dins dag een truck met oplegger een in de Langestraat geparkeerde drie- wielige melkwagen ramde. Postfanfare zal grote trom roeren Het speeltuinwerk te Amersfoort is in korte tjjd tot grote bloei ge komen. Kort achter elkaar werden twee tuinen opengesteld, zodat de jeugd nu op zeven plaatsen in de stad een veilig onderkomen heeft. Twee speeltuinen zijn nog in aan leg. Ongetwijfeld heeft dit werk grote opvoedkundige waarde vooral nu de jeugd niet alleen voor een be paalde periode van het jaar van de straat wordt gehouden. Ook 's win ters zal het werk en dan ln de clubgebouwen worden voortge zet. Het moet u wat waard zijn, dat de kinderen van de straat blijven en worden behoed voor vandalisme. In Nederland wordt een speel tuindag gehouden. De Amersfoortse Speeltuin Centrale benut daarom de lzde Juni voor het organiseren van een straat- en huiscollecte ten bate van haar werk. Voor dit doel Is een groot aantal collectanten nodig, vooral nu de Fe deratie van Personeelsverenigingen op haar sportdag aan de Rubens straat graag voor de speeltuinen ziet collecteren. Daarom wordt dc grote trom geroerd. De Postfanfare gaat Zaterdag voorop en daar ach ter volgen dan de leden van de speeltuin-gymnastiekverenigingen Kwart voor twee wordt vertrok ken van de Vlasakkers. Collectan ten kun>an zich melden b\j het se cretariaat Puntenburgerlaan 26. Engels dansteam won opnieuw Weer waren er Dinsdagavond Amsterdamse dansers op de gladde vloer van de Academie de Danse om team-matches te houden met de dansers uit de Engelse stad Ro- therham. Het waren leerlingen van de school Merkelbach en de school Bogaart. Opnieuw viel de beslis sing van de jury ten gunste van de Rotherham-groep uit. Deze behaal de 124% punt, de Merkelbach- groep kreeg er 110% en het Bo- gaart-team 110%. De wedstrijdlei der, de heer Kamperman, reikte de prijzen uit. Voor de aanvang van de wedstrijden boden de Amster damse dames aan de vrouwelijke leden van het Engelse team tuiltjes bloemen aan. Mevrouw Stacey, echtgenote van de leider der En gelse groep, ontving enige bou- quetten lentebloemen. Politie voetbalt om landskampioenschap Aan het programma van het po litie landskampioenschap voetbal zijn de volgende wedstrijden toe gevoegd: 23 Juni Groningen's Hertogen bosch: 26 Juni 's Hertogenbosch Groningen: 30 Juni Groningen Nijmegen: 3 Juli Nijmegen—'s Her, togenbosch; 7 Juli 's Hertogenbosch Nijmegen; 10 Juli Nijmegen Groningen. De wedstrijd AmersfoortNij megen is van 19 Juni naar Vrijdag 18 Juni verschoven. De strijd gaat tussen de marechaussée van Gro ningen, de gemeentepolitie te Nii megen en Amersfoort en de rijks politie uit het gewest 's Hertogen bosch. (Tnsezonrlpn merlprioltng Amersfoortse Concours- Commissie Uitslag wedvlucht St. Pont Ma- xence op Zondag 6 Juni. In con cours 363 duiven gelost om 9 uur met Z.W. wind. Snelheid le duif 15.62.90 meter p. m, laatste 13.43.04 p. m., tijd 1.36.32. Aangewezen 25 ct. no. 6 en 12 aangew. 10 ct. no. 3 en 10. Koningspouls no. 1 3 4 5 6. Speciaals no. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12. De uitslag verder was als volgt: G Kluvers Rd. 1 53 89. P Kas Rd. 2 54 63 74. J. de Vries RD 3 32 39 62 70. J v d Burg RD 4 25 42 48. A Kaal Or. 5. H Dasselaar Rd 6 72. A Wiekart Or. 7 55 76. Gebr. La- brie Rd. 8 45 79. J Geurtsen Ed. 9. M v Keken Or. 10 51 71. S Vis- scher Or. 11 15 16 29 68 88. A v Plateringen Ed. 12. J. Overeem Rd. 13 56. F Jansen Lp. 14. J H Schui ten Lp. 17 44 80. W. Gerth Or. 18 65. J. v. d. Kooij Ed. 19 21 36. Mevr. v d Berg Lp 20 60 75. A L Verstraten Rd. 22 40 91. H Pieters Rd. 23 41 87. G Krijnen Lp 24. J v cl Heuvel Lp 26 37. J Bolhaar Or. 27 50. W Verheuvel Rd 28 85 90. J Burgsteden Or. 30. G. Schimmel Lp 31 43 52 81. H Heideveld Or. 32 33. Joh. v. Voorst Or. 34. G Wij- nands Or 35. A Verheuvel Rd. 38. J Leyenhorst Or. 57 84. Jac. Buis Ed. 46. J Woudenberg Or. 49. H Iambrcehts Ed 47 82. A Wouden berg Rd 58 66. M v d Kuilen Lp. 59. J. de Bruin Lp. 61. J. Gazen beek RD 64. H Verhoef Lp 67. M v d Linden Lp 69. J Schunselaar Or. 73. B Jansen Rd 77. S Appel Lp. 7o. G Lambrechts Lp 83. J v. Stra ten RD 86. LATEN wij er niet om heen draaien. Er wordt geld ge vraagd. Niet veel geld, maar toch geld. Houdt nu niet op met lezen, maar blijft ons nog even volgen. Laten wij beginnen te zeggen, dat het bedrag, dat van u gevraagd wordt, slechts f 1.50 is, dat is on geveer de prijs van een middelma tige bioscoopplaats. En wat krijgt u voor dat geld? Een pakket, dat ongeveer vier gulden waard is en dat de volgende inhoud heeft: 1 blik van vijftig sigaretten 1 blik toffees 1 blik biscuits 1 rol pepermunt 1 foto van H.M. de Koningin 1 enveloppe Hansaplast zien wie de schenker is en op deze wijze zal in vele gevallen tevens een correspondentie ontstaan tus sen een militair en een onbekende landgenoot. r Die correspondentie is belang rijk. Even belangrijk als zo'n pak ket. Het gaat hem nog niet eens zo zeer om de inhoud daarvan. Het gaat er om, dat „de jongens over zee" ondervinden, dat de landge noten in het vaderland, die „rustig thuis" konden blijven, met hen médeleven. Vergeet niet, dat het bijna allen zeer jonge mensen zijn, die in het verre Indonesië op hun posten staan. Ze gevoelen zich vaak verlaten, ze hebben geen con tact meer met hun bekende we- 1 kam of 1 pakje scheermesjes of reld. Laat die jongens niet met hun tube tandpasta of tropenbalsem of 1 doos talkpoeder Ge vindt het een wat zonderlin ge combinatie, maar zoudt toch zo'n koopje wel graag willen heb ben. Nu, dat kv.nt ge krijgen, maar dan moet ge niet verwachten, dat ge er direct van profiteren kunt. Dit pakket kunt ge alleen kopen, als ge het wilt afstaan voor een van de jongens, die op het ogen- nieuwe verhoudingen alleen, laat hen voelen, dat wij hier hen niet vergeten zijn. Stuurt brieven naar bekenden in de tropen, ze smachten er naar, gerust, neemt u dat van ons aan. Deponeert uw gelezen tijdschriften ln de bus van een der lectuurhuis- jes van de NIWIN in de stad (Leusderweg en plein bij „Amici- tia). Steunt het werk van de NI- WIN op andere wijze. En in ieder blik in de tropen hun militaire geval: koopt een jubileumpakket. dienst verrichten. Misschien is er een zoon of een broer van u bij, misschien eer. vriend of een ken nis. En in ieder geval zijt ge land genoot van deze jongens, die vaak op verre posten staan, van hun Amersfoort moet nu binnen en kele weken zevenhonderd van deze pakketten plaatsen. Want ze moe ten tijdig verscheept worden om bij het regeringsjubileum te kun nen worden overhandigd. Natuur verwanten gescheiden, dikwijls van lijk zal Amersfoort in dit opzicht alle comfort beroofd. De NIWIN zendt ter gelegen heid van het regeringsjubileum van H.M. de Koningin aan alle soldaten in Indonesië een jubi leumpakket van bovengenoemde inhoud. Door medewerking van fa brikanten en anderen heeft ze de prijs per pakket op een dergelijk lage prijs kunnen stellen. De pak ketten moeten door landgenoten gekocht worden en gaan dan via zijn plicht doen. Een aantal dames van de NIWIN is reeds met de bonnen op stap gegaan. Maar u kunt ze ook zelf gaan halen. Doét u dit! Ge kunt terecht aan de vol gende adressena 1. Kantoor Rotterdamse Bank. 2. Mevr. Schreuder, Vermeerstraat 128 3. fa. Albert Heyn, Leusderweg 216 4. Smulhuis Mosterd, Soesterweg 183 de NIWIN naar Indië. U koopt 5. kantoor NIBEG (en Nederland geen pakket, maar u koopt slechts een bon. Aan die bon zit een strook, die afgescheqrd wordt en waarop naam en adres van de ko per worden vermeld. Zo kan iedere soldaat, die een pakket ontvangt, Helpt Indië), De Bosch Kem perlaan 8. Laat u de NIWIN en de „jon gens overzee" niet in de steek? Laat Amersfoort zijn plicht be grijpen. Geld en bonnen ontvreemd ZEIST. Een tragisch geval van moreel verval kwam dezer da gen aan het Hcht bü de aanhouding van een 26-jarige vrouw uit Am sterdam, die door haar ongewoon gedrag, de aandacht trok van een 20-jarigo boerenknecht uit De Bilt, toen deze zich toevallig 's nachts buiten bevond. Het bleek, dat de vrouw door middel van Insluiping enkele huizen in Bilthoven was bin nengedrongen. waar zli zich geld en distributiebescheiden toqëigende. Het rijwiel, dat door ;haar werd bereden, was nog dezelfde nacht uit een garage in Zeist weggeno men. Uit het door de Zeister re cherche voortgezet verhoor bleek verder nog. dat zij ook een drietal woningen in Zeist niet een onge wenst bezoek had vereerd door er met een valse sleutel binnen te dringen. Ook daar stal zfl geld en bonnen. Het geld. benevens andere aanwijzingen die op de vrouw werden gevonden, dwongen haar Amersfoorters wandelen mee in Friesland Onder de 163 wandelaars die Dinsdagmorgen om vier uur klaar stonden om de Friese elfsteden tocht te beginnen bevonden zich ook enige Amersfoorters. Voor het vertrek werden de deelnemers toe gesproken door de voorzitter van het organiserend comité Majoor Camping en de technische leider Majoor Toggelo. Alle wandelaars die het traject LeeuwardenDok- kum (55 km) visa i ersa motsten lopen waren op tijd binnen. De stemming is uitsteke ld. Er is wei nig publieke belangstelling. Hoogland Burgerlijke stand Geboren: Franciscus Albertus, z v Franciscus van de TwcaI en An na Wilhelmina \ran Leeuwe Mar- garetha Maria, d v Johannes Hen- drikus Kok en Richarda van Ha mers veld. Gehuwd: Wouter Overeem en Jannetje Doorneweerd. Uitreiking bonkaarten zelfverzorgers Op Vrijdag II J ni a.s. vindt uitreiking van nieuwe levensmid delen-, tabks- en versnaperingen- kaarten plaats aan zelfverzorgers, wier achternaam begint met één der letters P tot en met T. Losse inwisselingsbonnen en stamkaarten van het gezin mede nemen. spoedig tot een bekentenis. Ztf had ook in de nacht van 24 op 25 April een bezoek aan* Zeist gebracht, btt welke gelegenheid zi1 vier hulzen binnendrong. In de afgelopen we ken pleegde zij inbraken in Aer- denhout en Halfweg en vermoede lijk ook in Driebergen. Soms ging de avonturierster er hele nachten op uit om gewapend met valse sleutels haar slag te slaan, waarbH zü zich hoofdzakelijk bepaalde tot geld en distributiebescheiden. De betrokken vrouw, die van goeden huize is en vroeger in Zeist op een kostschool is ge weest, bekende tot haar daden te zijn gekomen uit gebrek aan geld, dat zi1 nodig had om zich allerlei luxe dingen te verschaf fen, waarmee z« ^ls jong meis je omringd was geweest. Zjj is gehuwd en heeft twee kinde ren. Soest Rubberwerker geraakte op het verkeerde pad Voor diefstal van twintig meter katoen, 23 rubbermatten, hoeveel heden vlakgom, solution, canvas en bandenpleister ten nadele van de fabriek „R" te Soest, had zich de 29-jarige rubberwerker C. K. te Soest Dinsdag voor de Utrechtse rechtbank te verantwoorden. Verdachte verklaarde tot diefstal te zijn gekomen om zijn schulden te kunnen betalen. Uit het voor lichtingsrapport bleek, dat hij door een minder solide levenswan del zelf oorzaak was van zijn on gunstige financiële positie. De Officier van Justitie was van oordeel, dat hier een strenge straf gemotiveerd was. Hij eiste één jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Verdachte beweerde, dat zijn vrouw voor een groot deel de schuldige was. De verdediger, mr. Verheulen, pleitte clementie. Uitspraak op 22 Juni. Winkeliersvereniging „Soest" vergaderde Maandagavond vond in de grote zaal van De Gouden Ploeg, de eer ste vergadering na de oprichting van de Winkeliersvereniging Soest plaats. Het bestuur werd als volgt samengesteld: C. J. Schaddelee, voorzitter; R. G. van Essen, secretaris; Ten Ber ge, penningmeester; J. C. Brou wer, F. D. Gerth, Van Hall en B. W. J. C. Niehoff, leden. TE KOOP AANGEB. In goede staat zijnde kin derwagen met matras en wagenkussen f 65.en te vens herenrijwiel f 65. Noorman, Flierbeekstraat 29 7358 In goede staat zijnde for nuiskachel, goed geschikt voor de was. Anjerstraat 42. 7357 H.B.S. schoolboeken vol ledig voor 3e klas en en kele voor 2e klas, voor hal ve prijs. Muurhuizen 102 's avonds na 7 uur. 7359 PERSONEEL GEVRAAGD Voor dames en meisjes van 2040 jaar, die een nette prettige werkkring wensen, biedt Nijkerk gele genheid tot opleiding voor kraamverzorgster. Inlichtin gen bij de leidster Zr. J. C. Tinger, Wijkgebouw. Schim- melp.straat 2, Nijkerk. PERSONEEL AANGEB. B.z.a. een ervaren chauf feur, luxe verhuur, genegen borg te storten. Br. no. 7340 bur. van dit blad. LESSEN Voor autorijles A. v. Nie. Inlichtingen Lissone-Linde- man, Varkensmarkt, Amers foort, Tel. 5637. Gedipl. In structeur. Ook afzonderlijk theorie. 7346 DIVERSEN Foto's op elk gebied o.a. kinderfoto's aan huis. Re clame fotografie, truc foto grafie. Archifoto, Rubens straat 79, tel. 3070, Amers foort. 7246 Psychometriste (helder ziende) heeft elke Donder dag consult van 2.30 tot 9 u. nam." en volgens afspraak. Zuidsingel 10. 7347 „Geef mij maar Pastol" zegt dt Bakvis en er is ook U aan haar oordeel wel iets gelegen. Want op het punt van blanke tanden en een frisse mond is zij expert. Wees zeker van Uw zaak en vraag Pastol. Een tandpasta met de waarborg van een vermaard huis. Prijs 40 ct. A Denk om Uw ledige tubci

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2