DE „Verzorging in kampen is prima" Jacob Malik: goedlachs maar zwijgzaam Pliviers „Stalingrad" een scenisch werk Mopperaars kunnen de goede geest niet bederven In kort bestek Gromyko's opvolger bij de V.N. ziet toe en luistert HINESE PAPEGAAI r Kerknieuws Radio-programma Woensdag 9 Junï 1948 Jan de Vries, wederopbouw-arbeider, zegt: (Van onze speciale verslaggever) ..Kankeraars heb je overal, dus ook in onze kampen. Maar ik zeg U: het eten is dik voor mekaarvanavond hadden we bloemkool met een sausje, aardappels, vlees en havermout toe - de kamers zijn ruim, de bedden uitstekend, de wasplaatsen prima en altijd brandschoon en de beheerder is een fijne vent. Is het niet zo, jongens," vraagt Jan de Vries, een der tienduizend bouwarbeiders, die vijf dagen per week in de geteisterde ge bieden werken, aan zijn makkers. En die knikken instemmend. „Zo moet het ook. want deze mannen offeren een groot deel van hun gezinsleven op om onze zwaar getroffen landgenoten uit de puinhopen te helpen", zegt de heer J. van Ringen, hoofd van de afdeling Huisvesting Arbeiders van het departement van Wederopbouw en hij trekt - een vaste gewoonte! - aan zijn borstelige wenkbrauwen. „Je moet rekenen, dat de kampen nog minstens tien jaar „dienst" moeten doen, daarom moet alles wel zo goed mogelijk verzorgd zijn." Geteisterde gebieden herleven Twee dagen hebben wij met de heren Van Ringen en J Lieftinck. secretaris van de Centrale Commis sie voor Cultureel Werk in de Ar beiderskampen C.C.C.A., gereden door Arnhem. Nijmegen. Venlo. Roermond en de stukgeschoten, weg gebombardeerde en platgebrande dorpen en landouwen daaromheen. Tijdens die dagen is onze eerbied voor de vakbekwaamheid en de taaie doorzettingskracht van de Ne derlandse arbeider weer stukken gestegen. Wie na '45 niet meer in de getroffen gebieden is geweest moet versteld staan over wat daar is ge brokenen gebouwd Wel grijnzen op vele plaatsen nog zwartgeblaker de puinhopen ons aan. nog steken overal langs de wegen* vernielde bo men hun kruinloze stammen om hoog, nog leven duizenden mensen in schamele noodwoningen of met twee, drie gezinnen in één huis. maar alle ..krepeergevallen" zijn verdwenen, overal ziet men nieuwe of herstelde huizen boven de gol vende korenvelden gluren gloed nieuwe daken van herbouwde hoe ven. En de bevolking, nauwelijks verzoend met onherstelbare verlie zen. toont een werkdrift, die groeit uit de hoop op een vreedzame toe komst. Materiaalgebrek Maar voor het zo ver was hadden de heer Van Ringen en zijn naaste medewerkers enkele ..vraagstukjes" uit te knobbelen, die onoplosbaar schenen. Want waar. in vredesnaam, moesten de duizenden arbeiders uit het Westen en het Noorden, die het Zuiden en Oosten te hulp snelden, worden ondergebracht? Inkwartie ring'' In 99 van de 100 gevallen on mogelijk! Hoevele Limburgers. Bra banders. Zeeuwen en Gelderlanders hadden zelf geen goed dak boven hun hoofden? ..Arbeiderskampen bouwen", verordineerde de heer Van Ringen. Gemakkelijk gezegd, moei lijker gedaan. Waar vandaan moesten hout. cement, steen en al die andere materialen komen? Gelukkig hadden de Engelsen honderden z.g. nissen- hutten hier gelaten: huiéjes van ge golfd plaatijzer, die zich gemakke lijk laten monteren en vervoeren. Stenen gevels er voor: keurige hou ten betimmering, stalen ledikanten met uitstekende spiralen, wasbak ken. W.C.'s. douches, kleerenkast- jes. tafels, stoelen, lampen en ka chels er in. en zo ontstonden ze. de kampen in Arnhem. Nijmegen. Ven lo. Roermond en vele andere plaat- scn. In andere stadjes en dorpen andere kampen: gelukkig voor Huussen hebben de Duitsers geen kans meer gehad de stapels betonplaten naar Hamburg te vervoeren om er noodwoningen te bou wen. want daardoor kon in dit Gelderse dorp een groot opbouwkamp komen. En onze Zwitserse vrienden zonden houten huisjes, die nu in het Groesbeekse kamp prijken. In Montfort (Limburg) staat een voormalig D.U.W.-kamp, dubbele wanden van hout en steen, heerlijk De keukens in de wcderopbouw-..dor- pen" hebben installaties voor moeders' van-gcotc-gczlnnen om van te water' tanden warm ln de winter. En zo zagen wij langs de hele route door Gelderland en Limburg enkele tientallen kampen, die wij nauwelijks meer kampen durven noemen, omdat men hierbij meestal denkt aan tochtige tenten, brood met mieren en zanderige groente. Stel u voor een vierkant grasveld, omzoomd door rozen ol andere bloe men. Bij de ingang van het ..dorp" een zonnige woning van de beheerder meestal vier kamers en een keuken daarnaast de dorpskeuken. Voor moe- ders-van-grote-gezlnnen: Installaties om van te watertanden Aan twee zijden van het perk huisjes, in groepen van vijf bijeen twee woon- en slaap kamers aan weerszijden van een was- en toiletruimte waarin acht tot twaalf arbeiders wonen. Natuurlijk is alles sober, maar om-van-de-grond-te-eten zo zindelijk. De stalen ledikanten meestal „twee-hoog", prima stro-matrassen lok ken tot een tukje. Aan de vierde zijde van het grasveld een cantine-met-toneel- en-buffet. zó ruim en gezellig, dat menig stadje jaloers is op het bezit van zo'n vergaderzaal. En <Jan het badhuis: iedere arbeider éénmaal per weck een warmo douche meer kan niet: wegens kolen- gebrek 1 en. voor de liefhebbers, één maal een koude. PRIMA GEEST Dc geest in de kampen is in het alge meen primal Wc kregen daarvan bij onze komst in Arnhcm-Onderlangs al dadelijk een voorproefje: tegelijk met ons arriveerde een enorme bos bloemen: „Voor de Jarige werkster van groep 3. van de arbeiders uit het kamp". In Huussen een jonge, forse arbeider, die ons met van tevredenheid stralend ge zicht vertelt van zijn ervaringen ln ver scheidene kampen. In Venlo Jan de Vries en zijn makkers. En ln alle kam pen de vrouwen der beheerders: „Ik zou nooit meer anders willen 1" Niet, dat haar gasten nooit meer anders willen. Zij toch werken de hele week „buitenaf" en dat is geen pretjo ondanks dubbele rantsoenen en puike „kokkies", ondanks prima verzorging en gezellige cantines. ondanks de goede verhouding onderling en met de beheer ders. „Maar de stakkers moeten toch eens weer een échte woning hebben." zegt Jan de Vries en zijn makkers knik ken instemmend. Zo blijkt, dat zij het, onwetend misschien, volkomen eens zijn met de lijfspreuk van de heer Van Rin gen: „Je moet achter alles de mens zien." at Schimmel JAKOB A. MALIK, de nieuwe af gezant van het Kremlin bil de UNO, ziet toe en luistert, maar hit zegt nog: niets. Hii heeft alleen te kennen gegeven, dat hii nosr niet klaar is om te praten. Malik Is voor zijn mede-gedele geerden en voor de pers min of meer een raadsel gebleven, sinds hii op 22 Mei in een zitiner van de Vei ligheidsraad is verschenen. Hii lacht luid en gauw in tegenstel ling: met de nuchtere Gromyko en geeft vlot handjes. Maar hii zal geen woord zesrren. waar iemand iets van belang: uit kan distilleren en een waarnemer zeide dan ook: Als hii de heraut is van Ruslands vredesoffensief, dan laat hij daar van ln elk greval niets blijken." Hrj toont veel belangstelling: voor de wedloop der candidaten naar het ambt van president der Vereniede Staten. Als men over de politiek begint verdwijnt de glimlach van ziin gezicht en hii luistert zeer op lettend als de ouderen bij de UNO de kansen van Truman. Wallace. Stassen, Dewev en anderen tegen elkaar afwegen. Alle Russen staan op het stand punt, dat hun particuliere leven particulier moet bltiven. en dat het er niets op aan komt. wanneer of waar zii geboren ziin. aldus ook Malik. Gromyko's medewerkers weten niets van ziin leven en zij zeggen rond uit, dat zii hem er niets over wilen vragen. Op alle verzoeken om de gewone levensbijzonderheden, die men in de Verenigde Staten altiid wil kennen, antwoordde de Russi sche delegatie: „Vraag het de heer Malik zelf maar." Malik is gehuwd maar me vrouw Malik is niet met hem mee gekomen. Of zh nog komen zal is een van de vragen, waarop Malik geen antwoord geeft. In de Veiligheidsraad zit hii ach ter Gromyko. Hii luistert oplettend als een der gedelegeerden aan het woord is. maar als een vertaling wordt voorgelezen zet hii zijn hoor nen bril op en gaat een tiidschrift lezen of aantekeningen maken. Malik sluit zich gemakkelijk br! anderen aan en heeft al gauw vriendschap gesloten met ziin col lega's en de ambtenaren van de UNO. Een employé, die dienst doet in de conversatiezaal der gedele geerden. zeide dat het hem voor kwam dat hii Malik na een week al beter kent dan Gromyko na twee jaar. Wat de gewone levensbijzonder heden voor zover bekend aan gaat: Malik is in 1939 kanselier ge worden aan de Russische ambassa de te Tokio en op 20 Mei 1942 am bassadeur aldaar. Gedurende de oorlog bleef hii te Tokio werkzaam. Hij was het. die de Russische oor logsverklaring aan Japan aan de Japanners overhandigde en kort daarna Toklo's capitulatie-aanbod JACOB MALIK Na Tokio, Lake Success in ontvangst nam. Hii was nog te Tokio ioen generaal Douglas Mac- Arthur daar ziin intocht hield bleef er nog ongeveer een maand. Op 24 Augustus 1946 werd hii on der-minister van buitenlandse za ken voor de aangelegenheden in het Verre Oosten. Sinds ziin vertrek uit Tokio heeft hi1 steeds op het ministerie van buitenlandse zaken gewerkt, afgezien van een periode in 1946, toen hfi als politiek advi seur van de Russische afgevaardig de in de geallieerde bestuursraad te Tokio is opgetreden. Tweemaal n.l. in 1944 en ln 1945 heeft Malik de orde van Lenin ontvangen. En dat is dan ook eigenlijk alles wat van ziin loopbaan bekend is. De CCD en de politie die eens vast gingen neuzen in een slagerij die dezer dagen in Winterswijk zou worden geopend, ontdekten daar een kuip met 200 kg. gepekelde slachtafvallen, bestemd voor de worstfabricage. In een kast lag een zak met 25 kilo vlees. Een bak ge draaide lever, bestemd voor lever worst, vertoonde een schimmellaag van 4 cl 5 cm. Verder lagen overal koppen en huiden van alle moge lijke soorten slachtvee. Twijfel rees uiteraard bij de ambtenaren ten aanzien van de zuivere bedoelingen van de slager, die dan ook maar vast in arrest is gesteld. In jagerskringen heerst bezorgd heid over de actie van de Stichting van de Landbouw, die grondeigena ren toestaat, zelf te bepalen, wie er op hun gronden mag jagen; hier door dreigen er te veel jagers te komen. De minister van economische zaken heeft een commissie ingesteld die het vraagstuk kolen-olie zal be studeren. Ceylon heeft verzocht, als lid van de UNO te mogen worden toegela ten. Bij een mijnramp in Spanje kwa men tien mijnwerkers om het leven. Ex-koningin Marie José van Ita lië is uit Spanje naar Zwitserland vertrokken om haar broer, koning Leopold van België, te bezoeken. Donderdag landde te Bari (Italië) een Joegoslavisch vliegtuig, waar van de piloot door inzittenden on der revolverbedreiging gedwongen was, koers te zetten naar Italië. Een postduivenvlucht die Zater dag uit Quiévrain (België) werd gehouden, heeft de duivensport zware verliezen doen lijden. Onge veer 70% der vogels is niet bij de eigenaars terug gekomen. Men ver moedt dat de dieren in een on weersbui zijn omgekomen. Prins wint van Gavlickowsky Lodewijk Prins heeft Stefan Ga vlickowsky, de Poolse kampioen in de openingsronde van een schaak- tournooi in Karlsbad, verslagen. Abo Yanoefski (Canada) en v. Piro (Joe goslavië) speelden remise. Prins won in 28 zetten, speelde met wit en deed een aanval met de beide lopers. De verdere uitslagen zijn: Meel- ler (IJsland) en B. Barcza (Honga rije) afgebroken; Podeerny (Tsje- chosl.) slaat H. Golombek (Enge land); G. Stolz (Zweden) en M. Tro- janescoe (Roemenië) afgebr.; Zid- mar (Joegosl.) en G. Ottys (Tje- chosl.) remise; Z. Stoelik (Tsje- chosl.) verslaat F. Zita (Tsjechosl.); J. Sajtar (Tsjechosl.) en K. Opo- censky (Tsjechosl.) remise; Alojos Steiner (Australië) en E. Richter (Tsjechosl.) remise. Nederlandse bokszege op België De voor de eerste maal in de ge schiedenis van de Nederlandse Boks- bond gehouden amateur landenont- moeting Nederland-België eindigde in een 5—3 overwinning voor de Nederlanders. TUINKALENDER 9 JUNI. Chrysanthen moet U fei telijk thans met een kluit aarde om de wortels in Uw tuin uitplanten. Om goed vertakte en rijkblociende, bossigc plan ten te verkrijgen worden thans uit de jonge chrysanthen nog de topjes weg genomen. Wil men het komend najaar voor de kamer een bloeiende chrysanth in pot hebben dan wordt deze reeds thans opgepot Met voedzame potaar de! Dan graaft U de plant met de pot in. ergens in Uw tuin. Het spreekt voor zich dat de aarde voldoende vochtig gehouden wordt en dat zij nu en dan een weinig mest verlangt. In het na jaar brenge men de plant naar binnen. EEN HEEL JAAR hebben ongeveer 40 arbeiders nodig om de 30-000 ku bieke meter gewapend beton van dc vroegere bunkers dcc Duitsers te IJmui- den. waarin zij hun onderzeeërs en „motorsnelbotcn" een schuilplaats verleen den, op te ruimen. Men schat, dat onder dc grond ook nog 30.000 kubieke meter beton zitDit zal echter niet opgeruimd worden. Realisme en pathos Theodor Plivler: Stalingrad. Kroonder, Bussum, 1948. TIJDENS het korte leven van de zwakke Duitse republiek tussen 19181933 publiceerde Theodor Plivler een aantal romans, waarvan er twee internationale bekendheid verwierven. De eerste „Des Kaisers Kulis" beschreef dc geboorte, de tweede „Der Kaiser gmg, die Gene rale blieben" de bloedarmoede van het twijfelachtige democratische ryk. In i933 week Plivler uit naar Frankrijk, vervolgens naar Rusland waar h(j o.a. een politiek oratorium „Die Seeschlacht am Skagerrak" schreef en een ..Szenisches Chor- werk" getiteld „Es wird eine Re- publlk geboren", dat het ontstaan van de Duitse Wolgarepubliek tot onderwerp heeft. Direct na de in eenstorting van Hitler's rjjk keerde hjj naar Duitsland terug. In 1915 begon in verscheidene kranten zijn werk „Stalingrad" te verschijnen, dat in 1946 als boek uitkwam. Thans ligt de Nederlandse verta ling voor ons. Alle kracht heeft Plivler samen getrokken op de beschrijving van de omsingeling en vernietiging van het zesde Duitse leger voor Stalin grad. Iedere lezer herinnert zich deze gebeurtenis uit de winter van 1942/1943, toen Hitier een leger van 350.000 man door zijn verbod van overgave op gruwelijke wijze liet omkomen, het keerpunt in de strijd aan het oostelijke front. In zijn boek tracht Plivicr do realiteit ervan te benaderen en lilj doet het dikwijls op adembeklemmende wij ze. Tot heden zijn de beste epische werken over oorlogen diegene ge weest, waarin de schrijver het gro te, brede beeld wist te ontwerpen van de samenleving ln oorlogstijd. Niet de uitzonderlijke toespitsing op de slagvelden is de oorlog, maar die gebeurtenis, opgenomen ln het geheel van het maatschappelijke en individuele leven. Klassiek daar voor Is Tolstoi's „Oorlog on Vrede" een voorbeeld ervan zijn ook Arnold Zweig's viertal romans over de oor log 19141918 Plivler's boek laat zich daarmee niet vergelijken: het beschrijft een episode, een gedeelte van het gehele drama. Het zou ook niet naar zijn aard zijn. Plivler is geoefend in de beschrijving van massa-scènes, van spreekkoor, van het ruw geschetste sociale beeld. Ook Stalingrad is een scènlsch werk, telkens zet hij nieuwe tone len on, die in hun opeenvolging, door nun monotonie van vluenten, opeendringen, wegkruipen, opeen stapelen van mensen en dingen, wrakken en zieken, levenden en do den, uiterst suggestief werken. Het boek begint overigens verre van goed. We treffen er telkens een rhetorisch pathos aan, waarin de vroegere generalenvreter niet op z'n best is. Hij vervalt in de be kende opsomming van namen der namelozen en maakt een slechte caricatuur van de leiding in Berlijn. Maar dergelijke zwakke plaatsen komen al minder voor. En terwijl er nauwelijks sprake is van gevech ten, nauwelijks ook van de Russen, die trouwens het gehele boek door vrijwel niet voorkomen, verscherpt zich het beeld van de eindeloze be sneeuwde steppe, waarin al het menselijke tot een chf^s wordt en onontkoombaar de vernietiging zich voltrekt, In diepere zin ook dan de aanvankelijke schetsmatige indivi dualisering temidden van de mas sa-tekening winnen enkele figuren, waarin het lot van Duitsland zich bewuster voltrekt, aan persoonlijk leven. Dat dit zowel bij een gene raal (Vllshafen) als bij een gewoon soldaat (Gnotke) gebeurt is regie Niet de volkerenhaat, maar de zinloosheid van een oorlogsepisode on derwerp van het boek van de schrijver, maar het gebeurt op een verantwoorde wijze. In Vlls hafen breekt tijdens de catastrofe het besef door, dat Hitler cn zijn partij Duitsland te gronde richten; en hij overwint de innerlijke chaos die ontstaat wanneer het „Befehl ïst Befehl" ad absurdum wordt ge voerd. Plivier kan niet nalaten Vilshafen's optreden temidden der andere officieren een rhetorisch tintje te geven, dat een lange al leenspraak op het toneel op drama tische ogenblikken al gauw krijgt. Maar ook en dat Is in dit boek een van de beste dingen laat hij in hem en Gnotke het schuldbesef ontwaken, en daarmee de Innerlijke zekerheid, dat er boete wordt ge daan voor al wat het Duitse leger en dc Duitse soldaat misdreven, een boete die zleh Individueel vol trekt ln de soldaat Glmpf, collec tief ln het drama voor Stalingrad zelf. En daarmee redt deze Duitse schrijver zich zelf, zijn land en zijn volk. die bij 't schrijven steeds op de achtergrond van zijn gedach ten hebben gestaan. Niet de volkerenhaat. maar de zinloosheid van pen oorlogsepisode heeft Plivler In Stalingrad beschre ven. een keerpunt in dc oorlog van 19391945. dat tevens een keer punt werd in het Innerlijk leven van enkele zijner hoofdfiguren. J. C. Brandt Corstius. Diamanten keren naar Nederland terug Vandaag komt een millioen dol lar de Nederlandse grens over: het ls de waarde van de diamanten die onlangs in WUrzburg zijn aange troffen en door de Amerikaanse autoriteiten werden erkend als Ne derlands bezit. De zending komt vandaag in Nederland aan. Grote Zweedse handbal zege Met 12-5 ging onze team roemvol ten onder De Interland handbalwedstrljd. Neder land—Zweden, welke Dinsdagavond te den Haag werd gespeeld, is een 125 overwinning voor de Zweden geëindigd. Met de rust was de stand 63 ln het voordeel van Zweden. Ongeveer 7000 toeschouwer» bevolk ten de Houtrust-trlbunes. Gezien dc cijfers» waarmede de Zweden hun wed strijden in het tournool om het wereld kampioenschap en uiteindelijk de titel hebben gewonnen, stonden dc kansen van de Oranje elf om een enigszins dragelijk resultaat te bereiken, wel zeer laag genoteerd. En inderdaad het ls een grote Zweedse overwinning ge worden. maar het spel dat Nederland heeft ten beste gegeven, verdient alle lof Hoewel qua lichaamsbouw en uit houdingsvermogen absoluut dc min dere. heeft onze ploeg een uitstekende partij handbal gespeeld. Het begin was al zeer verrassend. Het spel was nog geen 5 minuten oud. toen Kleinstra, de Nederlandse mld- voor. bij een doorbraak werd vastge houden cn hU dc toegekende straf- worp onhoudbaar langs doelman Reg- ncll schoot (1—0) Daar keken de Zwe den toch even beduusd Maar spoedig herstelden zij zich cn onder lulde toe- Juichingen van het Zweedse voetbal elftal, dat per bus van Amsterdam naar Houtrust was getogen om hun hand ballende landgenoten aan te moedigen, trokken telkenmale op het doel van Ten Napel of. Met geraffineerde com binaties en handige schijnbewegingen werd de Nederlandse defensie steed* maar weer uit elkaar gespeeld. Het werd tenslotte een 512 Zweedse zege na een doelpuntrijke, maar niette min fraaie cn leerzame wedstrijd De Nederlandse doelpunten werden gemankt door Kleinstra, Bruins. StcU- ger, Tcxtor en RUneke. Directie Wereldbank bezoekt Nederland Drie leden van de directie van de Wereldbank zijn Dinsdagavond op Schiphol aangekomen om zich vier dagen lang in Nederland op de hoogte te stellen van de econo mische toestand in ons land en van de ontwikkeling sinds de oorlog. Het gezelschap heeft België en Duitsland bezocht en vertrekt Za terdag naar Zwitserland. Duits denazilicatiehof veracht G. B. Shaw Een Duits denazificatichof heeft ver klaard „een stille verachting te koesteren voor G B. Shaw", die in een brief „denazificatie niet alleen dom, maar op dit ogenblik een mis dadige onderneming" noemde. De brief van Shaw ls overgelegd door de verdediger van de filmac teur Werner Krauss, die schuldig werd bevonden aan krachtige steun aan de nazi-propaganda door ziin rol ln de film „Jud Süss". Shaw schreef de brief in antwoord op een schrijven van Krauss. die zijn mening had gevraagd over dc rechtvaardigheid van dit proces. Het hof legde Krauss 5000 RM boe te op, nadat twee andere dcnazifi- catiehoven hem voorwaardelijk hadden vrijgesproken. GROTE SMOKKELAFFAIRE ONTDEKT ENSCHEDE, 8 Juni. Enkele weken geleden hielden ambtenaren van de douane te Enschede een auto aan, die een hoeveelheid frau duleus ingevoerde auto-onderdelen vervoerde. Deze ontdekkfeng heeft geleid tot de opsporing van een uitgebreide smokkel-affaire waar bij in het totaal een bedrag van f 251.000 aan goederenwaarde ls gemoeid. De ambulante dienst van dc Invoerrechten cn accijnzen Is twee weken bezig geweest met het onderzoek in deze affaire. DE BOUW VAN DE NIEUWE R1JKSVISAFSLAG te ljmuiden. die de door de Duitsers vernielde gaat vervangen, vordert goed. Een groot gedeelte van het buitenwerk is gereed. In het najaar hoopt men de nieuwe vlsafslag. die een lengte heeft van 180 meterm ingebruik te kunnen nemen. CEARL DERR BIGCERS EEN CHARLIE CHAN-M YSTER1E No. 5 Nu. ik heb het druk. Ik neem dat snoer voor de prijs, die ik ge noemd heb." Eden schudde het hoofd. „Het ls minstens drie honderd duizend waard, zoals ik u zei." „Mij niet. Twee honderd twintig twintig nu, om te verbinden, en de rest binnen dertig dagen na de le vering van het snoer. Neem het aan of sla het af." Hij stond op en keek op de Juwe lier neer. Eden was een meester in koopmanschap, maar, onverklaar baar als het was, al zijn slimheid begaf hem tegenover deze Gibral- tarman. Hulpeloos keek hij naar zijn oude vriendin. „Het is in orde, Alec", zei Me vrouw Jordan. „Ik neem het aan." „Ik koop altijd spotgoedkoop", gaf Madden ten antwoord, „en anders koop ik niet." Hij haalde zijn chè- aueboek te voorschijn. „Twintig duizend nu, zoals de overeenkomst is." Voor het eerst sprak nu de secre taris; zijn stem was schraal en koud. en verontrustend beleefd, „U zegt, dat de paarlen over zes dagen zul len aankomen?" „Zes dagen of daaromtrent", ant woordde Mevrouw Jordan. „O, juist." Er kwam iets vleierigs over hem. „Ze worden gebracht door „Door een privé bediende", zei Eden scherp. Hoewel wat laat. be keek hij Thorn eens nauwkeuriger. Een bleek, hoog voorhoofd, flets groene ogen. die nu en dan ontstel lend bewogen, lange, bleke grijp handen. Niet het aardigste soort van speelkameraad om bij zich te hebben, peinsde hij. „Een privé be diende", herhaalde hij op vaste toon. „Natuurlijk", zei Thorn. Madden had de chèque geschreven en legde die op de schrijftafel van de juwe lier. „Ik zat te denken, Chef. 't is maar een voorstelging Thorn voort. „Als Juffrouw Evelyn terug komt en de rest van de winter in Pasadena doorbrengt, zal zij het halssnoer daar willen dragen. Wij zullen daar over zes dagen in de buurt zijn en het schijnt mij toe.." „Wie koopt dit snoer?" viel Mad den scherp in „Ik ben niet van plan om het ding het hele land door op en neer te laten sjouwen. Dat is te gevaarlijk in deze tijd, nu de helft van de mensen oplichters zijn." „Maar vader", zei het meisje, „het is volkomen waar. dat ik het snoer graag deze winter dragen wou Zij hield op. Het rode gezicht van P. J. Madden was paars geworden en hij gooide zijn groot hoofd ach terover. Dat was een rare gewoonte van hem als hij werd tegengespro ken. zeiden de dagbladen. .Het paarlsnoer zal mij in New York worden geleverd", merkte hij op tegen Eden. zonder aandacht te schenken aan zijn dochter of Thorn. „Ik ga een poosje naar het Zuiden, ik heb een huis in Pasadena en een ranch in de woestijn, vier mijlen van Eldorado. Ben er lange tijd niet geweest, en als je niet eens af en toe bij je huisbewaarders gaat kijken, worden ze lui. Zodra ik weer in New York ben, zal lk u telegra feren. dan kunt u de paarlen afleve ren op mijn kantoor. U zult mijn chèque binnen dertig dagen heb ben." „Dat is volkomen aannemelijk", zei Eden. „Als u een ogenblik wach ten wilt, zal ik een koopacte laten opmaken, waarin de condities zijn. aangegeven. Zaken zijn zaken, zoals u vooral zult begrijpen." „Natuurlijk", knikte Madden. De juwelier ging heen. Evelyn Madden stond op. „Ik kom beneden bij u. vader. Ik wil hun voorraad jade eens zien." Zij wendde zich tot Me vrouw Jordan. ,.U weet. men vindt in San Francisco beter jade dan ergens anders." Ja. dat is zo", glimlachte de oudere vrouw. Zij stond op en nam de handen van het meisje in de hare. Zo'n mooie hals. lieve ik zei juist voor u kwam de Phil- limore paarlen eisen jeugd. Nu. ze zullen die nu eindelijk weer hebben. Ik hoop. dat u ze vele gelukkige ja ren lang dragen zult." ..Wel eh dank u". zei het meisje en ging heen. Madden keek naar de secretaris „Wacht in de auto op me", beval hij Toen hij met mevrouw Jordan alleen was. keek hij haar grimmig aan. „U hebt mij nog nooit gezien, wel?" informeerde hij. „Het spijt me. Heb ik u ontmoet? Dan „Neen. ik geloof het niet. Maar ik heb u gezien. Och, we zijn nu alle maal aardig oud geworden, het kan geen kwaad om erover te spreken. Britse musici gaan ageren tegen BBC De bond van Britse musici tol bijna al zijn 25.000 leden verbieden na 31 Juli voor de B.B.C» te spelen. Dit verbod is uitgevaardigd om een hoger honorarium te verkrijgen voor musici, die voor de B.B.C. op treden. De B.B.C. heeft aangebo den het huidige honorarium voor de musici te verdubbelen. Dit aan bod is echter door do bond van de hand gewezen. Het verbod geldt niet voor de musici, die uitsluitend voor do B.B.C. werken. Ons autopark thans kleiner dan voor 1940 maar gebruik intensiever Volgens een raming bedroe* het to taal aantal motorrijtuigen per 1 Juni van dit Jaar 226.300. verdeeld als volgt: personenauto's 76.000. bussen .4800. mo torrijwielen cn driewieler» 79 000, vrachtauto'» en tractoren 68.500, Op 1 Met 1940 waren deze getallen resp. 14.000 76 000. 4700, 71.500. 66 300 De kwaliteit van het motorUtulgenpark «taat nog aanzienlijk ten achter bij dat van voor de oorlog Voor wat betreft het personenwagen- park. dat thans meer dan anderhalf maal intensiever wordt gebruikt dan voor 194, moge dit blijken uit het feit, dat ongeveer drie vijfde deel van voor oorlogs fabrikaat ls. Vier leiders van dc Hindoese nationalistische partij „Mahasaba- ha" die na de r..oord op Gandhi zijn aangehouden, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 A 6 maanden. Bos verhuisde door de lucht Een bos van 65.000 dennebpmen en pijnbomen is een paar dagen geleden binnen enkele uren door dc lucht verhuisd. De oorzaak van deze merkwaardige verhuizing is het feit. dat geologen hebben ont- dckt_ dat IJsland duizenden jaren geleden bezaaid was met uitge strekte bossen, die in dc loop der tijden ziin vernietigd. Thans bezit het land geen wouden meer. Men is thans bezig met proefne mingen om IJsland opnieuw te be bossen. Na nauwgezet onderzoek kwam men tot dc slotsom, dat jon ge bomen uit Noord-Noorwcgen de beste kans hadden om tc accli matiseren op IJslandse bodem en aldus een basis kunnen vormen voor nieuwe bosbouw. Vandaar, dat dezer dagen een vloot vlicgtul gen van dc Scandinavische lucht vaartmaatschappij opsteeg van dc Noordelijk gelegen Noorse stad Tromsö met aan boord 65.000 twee jaar oude Noorse dennebomen cn pijnbomen, gekweekt in dc rijksbos- bouwscholcn tc Andscl. Men heeft hier jaren lang geëxperimenteerd met het kweken van bomen, die te gen het ruwe wintcrklimaat bestand zijn. Dank zij deze proefnemingen zijn grote delen van Noordelijk Noorwegen thans bedekt met waar devolle bossen. Dc operatie „vliegend bos" wordt in dc gehele wereld met grote be langstelling gevolgd. Heeft zij nie ces. dan zal voor de eerste maal in de acschicdenis een bos van het ine land naar het andere verplaatst zijn. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Ecmncs-Bultcn J. Zwlj- nenburg tc Huiz.cn (N.H te Noord broek W. P. Stratlngh te Beertn. Aangenomen naar Ens (N OP.) J. v. Dijk te Gletervccn naar Ingcn (toez.) P de Vries, cand cn hulpprcd. te Dell, die bedankt voor Drclschor cn voor Lathum-Glesbeck naar Leldsehen- dam J v Leusdon te Burgwcrd naar Wlerdcn (O.) (toez.) II. A v. Slootcn tc Haaftcn (nad. bcsl.) naar Koog a/d Zaan H. J. v. Dijk te Tor- wolde. Bedankt voor Druten-Leeuwen J. H. Renting tc Hclnkenszand voor Nieuwkoop N. Koorsman tc Scherpe- nlssc. Chr. Geref Kerken Tweetal te Ouderkerk a/d Amstel D. Driesson te Vlaardingcn cn J C. v. Ravcnswaay tc Zaamslag to Rotter dam-C., D H Blesma te Drogeham en J. P Geels te 's-Gravenhoge-O. Bedankt voor Veencndaal J. H. Vele- ma te Bunschoten. Evang. Luth. Kerken Drietal te Bodegraven J. J. F. Herr mann, cand tc 's-Grnvenhngc, P Kns- telljn te Zeist en T. Schorten Jr. te Rotterdam. Aangenomen naar den Bosch-Brcda- Hcusden P. C. Roodenburg te Alkmaar. Bedankt voor den Haag (vac. A. W. C dc Wit) J. G. Bahnmüller te Hilver sum. Geref. Gemeenten Tweetal te Hilversum H H Kersten te Rotterdam cn H. Llgtcbcrg tc Rot terdam. BapL Gemeenten Beroepen te Hoogezand D. Slort te Almelo. rk krijg Iedere maand een paar maatjes, Genoeg voor de hoekjes cn gaatje». Was de borrel maar Ging 't niet op de rij (k haalde BOOTZ' TIP vast bU vaatje». 'n TIP VAN BOOTZ Inz. Hr. F. H A'dam ontv. 1 fl. TIP Morgen HILVERSUM I. 7.00 NlCtftW»; 7.15 Ochtendgymnastiek: 7 30 Gr.muziek; 7.50 Dagopening; 8 00 Nieuws; 8.15 Gr. muziek. 9.15 Morgenwijding: 9.30 Phllh. Orkest; 9.45 Arbeidsvitaminen; 10.30 Voor de vrouw 10 35 The lokspots cn the Andrew Sisters; 10.50 Kleutertje luister; 11.00 Uit de romantische tUd: 11 45 Palestina; 12.00 The Avroleans: 12.30 Wcerpraatjc; 12.33 In 't spionnetje: 12.38 Gr.muzlck; 13.00 Nieuws; 1315 Het Virtuoso Sextet; 13.45 Zang; 1100 Dc vrouw 11 20 Plano, cello en fagot: 15 00 Voor dc zieken: 16.00 Tussen vier en vijf: 17 00 Kaleldoscoop; 17.20 Welk dier deze weck: 17 30 Strijkorkest: 18 00 Nieuws 18.15 Tennissen: 18.30 Strijd krachten. HILVERSUM II: 7 00 Nieuws: 7.15 Symphonleorkest; 7 45 Gebed; 8.00 Nws 8 15 Pluk dc dag; 9 00 Voor de vrouw; 9 05 Kwintet muziek; 9 30 Waterstan den: 9.35 Marsmuziek. 9 45 Schoolradio: 10 00 Kamerorkest: 10.15 Morgendienst: 10.45 Orgelspel; 11.00 De Zonnebloem: 1145 Gr muziek: 12 00 Angelus; 12 03 Zang en piano; 12 30 Wecrpraatje; 12 33 Lunchconcert; 12.55 Zonnewijzer; 13.00 Nieuws; 13 20 Lunchconcert: 13.45 Hors d'Oeuvre. 14 00 Gr.muzlek; 14 40 Voor de vrouw; 15.00 Zangrecital 15.30 Gr mu ziek. 16.45 Symphonic orkest: 17 00 Jeugdjournaal: 17.30 Orgelbespeling; 17 50 Reg Uitz 18 00 Pianomuziek: 18 15 N.C.R.V. kwartier; 18 30 Orkest muziek

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3