DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Millioenen Coloradokevers belagen Nederlandse, kuststreek Morgenochtend wordt in Palestina het vuren gestaakt Vader dag „Verlaging steunbedrag is gevaarlijk" Nederland- Zweden 1-0 Jampotten en blikken vullen zich met deviezen vijand no. 1 ,'tm Suiker voor inmaak en jubileumsnoep Bernadotte dankt beide partijen voor onvoorwaardelijke aanvaarding Verliest C.v.G.D. haar geduld? BONNENLIJST m Do;iflerdag 10 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1041 Opyericó' door de Stichting Het Parool" - Giro 510330. Bank- Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER» -\ DIT is dat nare beest! Bekijk hem goed opdat u, wan neer u hem tegenkomt, weet wat u te doen staat. De wijfjes-kever legt bij gunstig weer per zomer tien- naai haar eieren. In aanmer king nemende, dat zij per keer •irea veertig eitjes legt betekent lit, dat zij onder (voor colora dokevers) gunstige omstandig heden een jaarlijkse nakome lingschap van vierhonderd klei ne kevertjes kan hebben. Het eerste exemplaar werd in het jaar 1937 aan onze gren zen gesignaleerd. Een levens gevaar voor onze landbouw vormden ze toen nog niet, want de Plantenziektekundige Dienst kon ze dank zij overvloedig be schikbare bestrijdingsmiddelen binnen de perken houden. Na 1940 toen aan die middelen ge brek ontstond ging het mis, niet alleen in ons land maar ook bij onze Zuiderburen. De mensen hadden onder elkaar zoveel ru zie, dat zij geen tijd hadden voor de kevers. De colorado kever nam zijn kans waar, zo dat wij op het ogenblik alle krachten moeten inspannen om hen weer de baas te worden. (Van onze speciale verslaggever) Millioenen ongewenste buitenlandse gasten zijn in de afgelopen vier en twintig uur uitgezwermd over de stranden tussen Hoek van Holland en Zandvoort: een enorme kolonie Coloradokevers, afkom stig uit België en Frankrijk en aangespoeld door de Noordzee. In het zand bleven zfj achter, kleine ongezellige diertjes met wriemelende poten cn op de rug een geel schild met zwarte strepen. Zo werden zij Woensdagmorgen in de prille ochtend door strandpersonecl ge vonden. Onmiddellijk werden politie en Plantenziektenkundige Dienst gewaarschuwd en in Den Haag werd bovendien de Plantsoe nendienst ingeschakeld en enige uren later was de bestrijding van het schadelijk ongedierte in volle gang. Hulptroepen van politie, werklie den en schoolkinderen liepen met gebogen ruggen over het strand. De kevers stapelden zich op in trom meltjes en melkflessen. Maar dui zenden bleven liggen of kropen on der het zand. Hun vleugels droog den en om half elf fladderden de eerste kevers de duinen in, onbe reikbaar voor de zoekende ploegen. De eerste kevers werden gevon den aan het Katwijkse strand. Daar was Dinsdagmiddag een schoolklas een dagje uit. Enkele kinderen von den een paar kevers en onmiddellijk mobiliseerde de onderwijzer zijn leerlingen. De kevers waren echter reeds droog en vlogen boven het strand Dat was de eerste melding, die de Plantenziektenkundige Dienst te Naaldwijk binnen kreeg. Gedurende de nacht die volgde, voerde de zee opnieuw grote zwer men aan, langs het gehele strand. De kevers drijven namelijk op het water, worden aangespoeld, drogen en vliegen weg. Zoals reeds gemeld, zijn deze plantenvcrnielers afkomstig uit Frankrijk en België, waar de ge wassen op het ogenblik ernstig zijn aangetast. Ten departemente deelde men ons mede, dat het hier Inder daad een invasie van millioenen betreft. „De gevolgen kunnen heel ernstig zijn", zo verklaarde men, „niaar de juist voltooide bespuiting der gewassen kan er een waarborg voor zyn, dat men deze plaag de baas zal worden. De kevers vinden nu immers een vergiftigd aardappelgewas. Begin nen zij hun maaltijd, dan sterven zij daaraan. Men behoeft niet onmid dellijk het ergste te vrezen." Woensdagmorgen elf uur heerste er op het zonnige strand een vro lijke drukte. De burgemeester van Den Haag. mr. Visser, had opdracht gegeven alle scholen te mobiliseren en vooral het strand ten Noorden van het Luxebad wemelde van op gewekte kinderen, die al zoekend en IN DE NACHT van Dinsdag op Woensdag heeft de Zuidelijke wind een groot aantal coloradokeverswaarschijnlijk afkomstig uit Frankrijk, op het strand aangespoeld, in een strook lopende van Monster tot Noord- wijk. Onmiddellijk heeft men maatregelen getroffen om het schadelijke insect te verdelgen. O.a. werden alle schoolkinderen van Den Haag en Scheveningen gemobiliseerd om kevers te rapen. Ook een detachement Haagse politie werd ingezet DE STRIJD OM HET MARSHALLPLAN Vandenberg: Men zou ons wispelturig en onbetrouwbaar noemen Taber blijft vechten voor vermindering De strijd voor de handhaving van het door het Marshallplan be oogde bedrag is in volle gang. Gis teren heeft in de Amerikaanse Se naatscommissie voor de toewijzin gen de Republikein Vandenberg een vurige peroratie gehouden te gen de door zijn partijgenoot John Taber voorgestelde vermindering met 25%. Taber zelf was ook aan wezig met niet minder vuur pleitte hij vóór de verlaging en hij zou er „tot het bittere einde" voor blijven vechten, zei hij. Senator Vandenberg, zei dat de vermindering van de fondsen voor Europese hulp „een gevaarlijke en zorgeloze" beslissing zou zijn, die het hulpplan .vaardeloos zou ma ken. Hij waarschuwde het congres, dat de Amerikaanse buitenlandse politiek door de wereld gebrand- Gottwald aanbevolen als president Het bestuur van de communis tische partij van Tsjechoslowaltne heeft premier Klement Gottwald aanbevolen bij het centrale actie comité van het Nationale Front al9 president van de Tsjechoslowaakse «publiek. Vice-premier Antonin Zapotocky werd aanbevolen als pre- merkt zou worden air „wispelturig, onbetrouwbaar en machteloos". De leden van de commissie wa ren onder de indruk van Vanden- berg's pleidooi voor handhaving der hulp in haar oorspronkelijke vorm. De leider der democratische minderheid, senator Barkley, sloot zich bij Vandenberg aan. Daarentegen verklaarde John Taber, voorzitter van de commissie voor de toewijzingen van het huls van afgevaardigden, dat hij meer dan duizend brieven had ontvan gen in verband met de door zijn commissie voorgestelde verminde ring der hulp met vijfentwintig procent en dat tweemaal zo veel brieven voor als tegen de vermin dering waren. Hij voegde er aan toe, dat hij zou blijven strijden voor de verminderingen en tegen „een verraderlijke aanval op de Amerikaanse belastingbetaler". Op de wekelijkse persconferentie van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, George C. Marshall, werd de minister naar zijn mening gevraagd over een compromisvoorstel, dat ten doel heeft de verlaging met 25% door het Huis van afgevaardigden van de gelden voor de steun aan het buitenland gedeeltelijk ongedaan te maken. Marshall zei, dat het oorspronkelijke bedrag van 5,3 milliard dollar uiterst zorgvuldig is berekend en in feite belangrijk la ger is, dan de oorspronkelijke ra mingen van de Europese landen te Parijs, de commissie-Harriman of de regeringsdepartementen. juichend („ik heb er één!") het nut tige met het aangename verenig den. Andere bestrijdingsmaatregelen zijn niet toegepast. De bestrijding met vlammenwerpers en hélicopté- res heeft tot nog toe in de praktijk niet voldoende succes opgeleverd. Wel worden proeven genomen met andere middelen, maar men ls nog niet ver genoeg om deze in de strijd te werpen. Een betreurenswaardige toe stand, die des te merkwaardi ger wordt, wanneer men be denkt. dat een jaar geleden een soortgelijke invasie is voorge komen. Heeft men in dit jaar niet de tiid gehad om een appa raat klaar te hebben, dat al thans iets effectiever en Iets minder primitief is dan de goe de wil der schooljeugd? En wtfarom was er gistermorgen om negen uur nog geen sprake van een georganiseerde bestrijding op 't strand, terwijl men Dinsdagavond reeds de eerste waarschuwingen had binnengekregen? Een voIko- roen parate dienst, eventueel be staande uit vrnwilligers. dét is eer ste vereiste, wollen wij plantenvijand no 1. de Coloradokever uit ons land weren. Kamerzitting eindigde bij de Eerste Hulp Vechtpartijen in Italië's parlement Woensdagavond heeft zich een formele veldslag afgespeeld ln de Italiaanse Kamer van Afgevaardig den. die 20 minuten duurde. 200 Af gevaardigden waren hierbij betrok ken. Er werd geslagen, geschopt en met meubilair gesmeten. Afgevaardigden rolden over de vloer en inktpotten en zware lede ren actetassen vlogen door de zaal. Drie afgevaardigden moesten na af loop op een eerste hulp post behan deld worden. Het tumult ontstond naar aanleiding van een uitwisse ling van sarcastische opmerkingen, waarbij de communisten toespelin gen maakten op beïnvloeding van de christen-democraten door het Vaticaan. De aanhanger^ der regering ble ven het antwoord niet schuldig, waarop de communisten en uiterst linkse socialisten als één man hun plaatsen verlieten en hun tegen standers te lijf gingen. Premier de Gasperi en de leider der communis ten. Togliatti, keken van af hun plaatsen toe. Lords laten zich niet aan banden leggen Het Britse Hogerhuis heeft Woensdag het wetsontwerp van de regering, strekkende tot beperking van de bevoegdheid van het Hoger huis tot het ophouden van wetge ving, verworpen met 177 tegen 81 stemmen. Volgens de door de regering te kennen gegeven bedoeling zal de wet thans van kracht verklaard worden, ondanks de oppositie van het Hogerhuis, volgens de bepalin gen van de wet op het parlement. De bedoeling van het regerings wetsontwerp is te verzekeren, dat, wanneer de regering tijdens de ko mende zitting een ontwerp indient bijvoorbeeld tot nationalisatie van de staalindustrie, dit ontwerp, on danks het Hogerhuis, kracht van wet zou kunnen verkrijgen voor het einde van de zittingsduur van dit parlement. Vallende balken doden twee arbeiders Tijdens het bouwen van een ga rage voor een autobus onderneming te Meppel, stortten plotseling en kele stalen balken naar beneden. Drie werklui, die er onder stonden, kregen de balken op hun lichaam en een die er bovenop werkzaam was, werd meegesleurd. De arbei der A. Tap uit Nunspeet overleed spoedig. Ook de arbeider L. Otten uit Meppel bezweek later aan zijn verwondingen. De twee andere ar beiders werden eveneens gewond. Liefst 63000 mensen waren giste ren getuigen van de 10 overwin ning die ons nationaal elftal op de Zweedse ploeg behaalde. En hon derdduizenden volgden de wed strijd via de radio. Slechts enkelen hadden het voorrecht het spel uit de lucht gade te slaan, maar dat waren dan ook fotografen die ons met deze buitengewoon scherpe opname van het eivolle stadion verrasten (Luchtfoto KLM) (Voor uitvoerig verslag zie pag 3) Wilkes wordt gemangeld tussen een Zweedse back en de keeper. Naar liet vakblad „De Kruide nier" meldt zal een extra suikerbon voor de inmaak bekend wordeta gemaakt. Omtrent de groottte van 't rantsoen cn het tijdstip van ver strekking gaf liet blad echter geen nadere bijzonderheden. Voorts meldt „De Kruidenier", dat de kinderen ter gelegenheid van het regeringsjubileum verrast zul len worden met een extra-rantsoen van 100 gr. versnaperingen. De uit reiking zal vla de scholen geschie den. Zowel de Joodse als de Arabische aütoriteiten in Palestina hebben het bevel van de Veiligheidsraad tot een bestand van vier weken onvoorwaardelijk aanvaard, aldus heeft graaf Folke Bernadotte. de bemiddelaar van de UNO, Woensdagavond aan de UNO medegedeeld. Het „staakt het vuren" en het bestand zullen ingaan op Vrij dag 11 Juni te zes uur GMT (zeven uur Nederlandse tijd). In zijn boodschap aan de betrokken regeringen heeft Berna dotte uitjng gegeven ?an zijn „hartelijke dank" voor de „prach tige samenwerking" bij het volbrengen van zijn taak. Bernadotte zal Vrijdag naar Am man, de Transjordaanse hoofd stad, gaan, daarna naar Jeruzalem, en Zaterdagmorgen weer naar Amman, vanwaar hij door zal vlie gen naar Rhodos; op dit eiland wil hij een „vredesconferentie" beleg gen. Zestig zeventig waarnemers Amerikaanse, Franse en Belgische zullen Bernadotte ter zijde staan bij het houden van toezicht op de naleving van het bestand. Ook vertoeven reeds vijf Zwe den in Palestina. De vijf Zweedse officieren zullen de leiding voeren over de groep waarnemers, aldus deelde Berna dotte nader mede. Te Lake Success legde men er de nadruk op, dat er in feite alleen nog maar sprake is van een staken van het vuren, en dat in de ko mende vier weken over een meer duurzaam „bestand" onderhandeld moet worden. Het feit, dat de aan vaarding van de gevechtspauze door de Joodse regering vergezeld ging van een aantal „opmerkin gen", deed functionarissen te Lake Success er toe neigen de situ atie met reserve te beschouwen. Regering vergaderde tijdens luchtaanval Lichte bommenwerpers van de Egyptische luchtmacht hebben Woensdag een aanval gedaan op de zaken en woonwijken in het cen trum van Tel-Aviv, terwiil de re gering van Israel er bijeenkwam om het definitieve antwoord te bepalen op de voorstellen van graaf Berna dotte. Men vreest, dat deze luchtaanval vele doden heeft veroorzaakt. Ook Dinsdag is Tel Aviv door lichte bommenwerpers aangevallen. Het Joodse hoofdkwartier heeft bekend gemaakt, dat Joodse vlieg tuigen vannacht een vijandelijke ar tillerie-stelling bii het voormalige radar-station nabij Kfar Biddu en Nabi Samwil hebben gebombar deerd. Volgens een Ass. Prcss-berlcht van gisteren uit Kalioerang „wijst alles erop", dat de Commissie van Goede Diensten van plan is, spoe dig maatregelegen to nemen om verandering te brengen in het on bevredigende verloop van do Ne derlands-Indonesische onderhande lingen voor een politieke regeling. De Commissie zou van mening zijn dat de Nederlanders niet volko men oprecht zijn bij de onderhan delingen. doordat zij doorgaan met hun politieke programma voor de VS. van Indonesië, waardoor de Republiek geïsoleerd wordt en men de Commissie van drie links laat liggen. Voor het tijdvak van 13 t.m. 26 Juni 1948 zijn de volgende bonnen aangewezen: Bonkaarten KA. KB. KC 806 440 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen 441 Algemeen: Cd. 225 gr. huis houdzeep of 180 gr toiletzeep 442 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 443 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel 444 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 19 Juni) 445 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 19 Juni) 447 Algemeen: 2 eieren 433 Reserve: 1200 gram brood (Geldig t.m. 19 Juni) 436 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 19 Juni) Bonkaarten KD, KE 806 940 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen 941 Algemeen: Ca. 450 gr. huis houdzeep of 300 gr. toiletzeep 942 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 943 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits 944 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 19 Juni) 947 Algemeen: 2 eieren 933 Reserve: 800 gram brood (Geldig t.m. 19 Juni) 936 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits Tabaks- en vcrsnaperlngcnkaarten enz. QA. QB. QC 802 61,62,65 Tabak: 2 rants, sigaretten of kerftabak 63 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of 200 gram suiker, bofórhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 66 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 11 Juni worden gebruikt. Niet- aangewezen zijn en vernie tigd kunnen worden de bonnen: 392, 394, 395, 894. 895 melk. 400, 401, 402, 407, 904, 906, 907 Reserve, 917, 919 Algemeen. In diplomatieke kringen te Lake Success is men geintrigueerd door berichten uit Londen, dat de Britse regering haar politiek gewijzigd zou hebben en er thans bij koning Abdoellah van Transjordanië op aan zou dringen de controle in handen te nemen over het Arabi sche gedeelte van Palestina en de staat Israël te erkennen. ...i HET ZWARE ARABISCHE BOMBARDEMENT op de oude stad van Jeruzalem hebben de zich daar bevindende Joodse strijders na een hardnekkig verzet zich moeten overgeven. Op de foto ziet men het af voeren onder Arabische controle van de restanten van het Joodse gar nizoen der oude stad Prijzen van vroege aardappelen Volledige vrijheid voor de afzet van vroege aardappelen de tuin bouw had een daartoe strekkend verzoek tot de minister gericht komt cr niet. zo heeft minister Mansholt besloten. Hij is bereid, het vaststellen van prijs, en afzetregelingen achterwe ge te laten voor de vroege aardap pelen voor binnenlandse consumptie maar voor de export zijn regelin gen vastgesteld. RUSSEN BLIJVEN IN RADIO-BERLIJN De Sovjetautoriteiten hebben het Britse verzoek, om het omroepge- bouw van radio-Berlyn, dat in de Britse zone ligt, te verlaten, afge wezen. De brief van generaal Drat- vin aan de Britse generaal-majoor Westropp. zegt. dat de Russen via radio-Berljjn reeds uitzonden ln Mei 1945, voordat de Britse troepen binnenkwamen. Over een nieuw ge bouw valt niet te denken, aldus net schrijven, Doodstraf-compromis in Brits parlement Alle Labourleden van het parle ment zijn het eens geworden over een compromis betreffende de om streden clausule in de nieuwe straf wet, waarbjj de doodstraf voor moord voor een proeftijd van vijf jaren wordt afgeschaft. De Labour- fractie van het parlement heeft te dezer zake een resolutie aanvaard. 504e STAATSLOTERIJ 2e KLASSE, 2e LIJST f 5000.— 20755 f 2000.— 8769 f 1500.— 10238 f 1000.— 1060 5339 12326 18542 f 400.— 6723 7477 14830 19792 20227 f 200.— 1258 3822 15325 f 100.— 1683 2538 4082 4794 5246 10125 10677 10872 17622 20475 Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, gel- dlc tot Vrijdagavond Droog weer, behoudens enkele verspreide on weersbuien In het Zuid oosten van het land. Enl- ce overdrijvende wolken banken. Meest matige wind lussen Noord en Oost. Weinig verandering van temperatuur. 11 Juni: Zon op 4 20, onder 20 59. Maan op 8.16, onder 0.40. WIJ mannen ben vaak heb- achteruit zetten: als er zijn, of een aanvulling sma- een Moederdag zal van onze liefhebberij- lende opmerkingen ge- zijn, waarom dan geen collectie, een zeldzame lanceerd over de Moe- Vaderdag? Welke va- postzegel b.v. of de derdag cn hem voor 'n der wil niet eens mid- nieuwste foto van Abe boze uitvinding uiige- den in het jaar op een Lenstra. Óf'n boek! kreten van handige za- vaste dag gefêteerd Neen, hoe meer wij henlieden, die ons het wordenWie wil od er over nadenken, zo geld uit de zak wilden kloppen. Maar als de grote dag daar was hebben we ons toch allemaal gehaast om een bloemetje voor moeder-de-vrouw te kopen en we waren mee in het complot met onze zoons en dochters, die moeder een verrassing wilden bereiden. Want eigen- lijk vonden we het zo'n dag niet gek is het nog niet, die Vaderdag. Zullen we dan met een maar mee doen hem in te stellen? De dag is de derde Zondag in Juni, dit jaar 20 Juni dus. De Nederlandse Bond van herenmode-detaillisten heeft dat zo bepaald. Nu ja, een commer- graag cieel tintje zit er ook eens een extra doosje wel aan, maar dat mag De moeder staat toch het centrum van ieder gezin. En ver dient iedere moeder m j niet eens in het jaar meer vrouwen dit een aparte hulde? toch wel een goede ge- sigaren, een mooie das 'm niet hinderen. In dachte, die Moederdag, Zclfs maar een paar leder geval hebben wij bretels krijgen? dan de Vaderdag in- Nu schrijven wij dit ternationaal genorma- stukje als man. Maar liseerd. Niet meer in wij willen wedden dat October, zoals de le- schuchtere poging van zen dan mannen. En het vorige jaar, maar Maar nu heeft men dat is ook de bedoe- op dezelfde datum als ook de Vaderdag ling. Want van u vrou- in Amerika, waar men uitgevonden. Nil zul- wen, moet het deze deze dag „Christmas in len ook 'wij mannen keer komen. Kunnen June" noemt. Wij zou- eens in het jaar in het wij op uw medewer- den zeggen: „Sinter zonnetje worden gezet, king rekenen? Een klaas in Juni", als dank voor hetgeen lardig overhemd b.v., Nu, wij zetten onze wij met ons noeste ar- het liefst met vaste schoen klaar, beiden voor onze ge- boord in deze zomer- Moeders, geliefde zinnen presteren. En lagen. Geen bloemen spruiten, wij rekenen laat ons eerlijk zjjn. liever. Maar een mooie op U. laten wij ons zelf niet vulpen zou niet kwaad EEN VADER

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1