DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Naar opheffing van de distributie Riii het aftreden van Ed. Benesj HÉ Voldoening over af weerslag tegen de Colorado's Belangrijke ontwikkelingen op handen in Indonesië Gevechten laaiden gisteren nog op Benelux-landen moeten spoedig naar elkaar toe groeien Onenigheid in de UNO-commissie? Allerwegen verzet tegen vermindering bedrag van de Marshallsteun Senaat aanvaardt dienstplicht ZONEVERKEER IN DUITSLAND OPNIEUW BELEMMERD Deens schip loopt op mijn en zinkt Kolonel Hennink overleden Goed weer voor Soesterberg? .Vrijdag 11 Juni 1948 Achtste jaarpang. No. T042 Opgericht loor ét Stichting „Het Parool" - Oho 510330. Bteb Rotterdamacht Bask. Postbus 9 Abonnements» prfli 31 ccat p.. w. of p. kw. Losse ouqunert 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie efl Administratie: Snouckacrtloan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235* ^Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDERi Bernadotte eerst morgen naar Jeruzalem Graaf Bernadotte heeft ziin voor genomen reis naar Jeruzalem uit gesteld tot Zaterdagmorgen. 24 uur nadat de order „staakt het vuren" van kracht zal ziin geworden. Daar na zal hil naar Rhodos gaan om daar ziin hoofdkwartier in te rich ten. Hij zal twee dagen od Rhodos blijven, dan weer voor twee dagen naar Cairo gaan en zich vervolgens naar Tel Aviv begeven.' De secretaris-generaal van de 'Arabische liga. Azzam Pasja, heeft graaf Bernadotte medegederld. dat de Arabieren het bestand nietig zullen verklaren zodra men ook maar het geringste teken van schending van het bestand door de Joden zal waarnemen. In de vergadering van Donder dagavond van de Veiligheidsraad heeft Gromyko verzocht, dat ook Sovjetrussische militaire waarne mers in Palestina zouden worden toegelaten. De overige leden van de raad oordeelden het echter beter de keuze aan Bernadotte te laten. Donderdagavond werd een oplaaien van de militaire activiteit ln Noord- en Centraal Palestina gemeld. Enkele uren voor het vuren gestaakt wordt waren beide partijen er blijkbaar nog op uit de gunstigst mogelijke posities te ver krijgen. De Egyptenaron die tc Isdoed zijn afgesneden deden een laatste po ging naar het Zuiden door te breken, doch volgens Joodse berichten hebben hun pogingen tot nu toe geen succes opgeleverd Aan het centrale front zou den dc Joden het Initiatief herwonnen hebben te Ramleh en Latroen, waarbll zij Gezer veroverden. In het Noorden vielen Syrlërs, die de Jordaan oversta ken. een aantal nederzettingen aan. waarvan zij er vier veroverd zouden hebben In Jeruzalem werd Donderdag het vuren 6 uur gestaakt om het Roode Krulspersoneel uit Arabische gebieden te evacueren. (Van onze Haagse redacteur) De aanvaarding van de eerste Januari 1950 als datum, waarop de economische unie tussen Nederland. België en Luxemburg in wer king zal treden heeft voor ons land vergaande consequenties. Het betekent, dat binnen een termijn van achttien maanden tal van maatregelen, die de huidige goederenschaarste ons dicteert zullen moeten worden opgeheven. Het betekent, onder meer, dat het distri butiestelsel. dat bij onze Zuiderburen reeds zo goed als verdwenen is, zal moeten zijn beëindigd. Het houdt verder in. dat er een gemeenschappelijk deviezenbeheer voor de Benelux zal moeten komen. Gulden cn franc zullen onderling evenwicht moeten bereiken. Er komt een tijd dat gemeenschappe lijke handelsverdragen met vreem de mogendheden gesloten moeten worden. Dc grens tussen beide lan den zal komen te vervallen. Kort om de economische cn politieke verhouding tussen Nederland en België zal op korte termijn moeten gaan gelijken op die. welke reeds thans bestaat tussen België en Lu xemburg. Stuk voor stuk zijn dit enorme problemen, doch men zal de sprong naar eenheid moeten wagen en de middelen beramen, die nodig zijn om do moeilijkheden, die zich ook daarna nog zullen voordoen, op te vangen. Derde loonrondc onver mijdelijk Zoals bekend ligt het prijs- en loonpeil in België aanmerkelijk ho ger dan bij ons te lande en spreekt men er niet ten onrechte van. dat Nederland een goedkoop eiland in West-Europa vormt? België en Nederland zullen in economisch opzicht echter voor 1950 naar elkaar toe moeten CHATEAU D'ARDENNES, het prachtige Belgische kasteel, waar de conferentie der Nederlandse, Belgische en Luxemburgse ministers plaats vond en waar is besloten tot de economische unie der Benelux per 1 Januari 1950 Oplettendheid blijft nog geboden De coloradokever-Invasie aan onze kusten moet wel de gTootste kever-invasie genoemd worden, die wü tot nu toe hebben meegemaakt, naar het ministerie van landbouw, visserij en voedselvoorziening mee deelt. Ook aan de kusten van En geland zjjn grote hoeveelheden colo radokevers aangespoeld, terwjjl Bel gië en Frankryk eveneens aange spoelde kevers signaleerden. Het grootste gevaar is geweken. De schooljeugd heeft zich dapper feweerd en heeft vol enthousiasme e gevangen kevers afgeleverd aan de politie of ambtenaren van de plantenzlektenkundige dienst, die de kevers met benzine of petroleum overgoten en verbrandden, dan wel in kokende olie aan hun eind lieten komen. „Jeugdfront" van groot belang Het zoeken van kevers door de jeugd op het strand moet van grote waarde geacht worden, temeer daar chemische bestrijding op het strand met uitvoerbaar is. Vlammenwer pers bestrijken slechts een smalle strook, terwijl voor bestrijding met giftige middelen de kevers te veel verscholen zitten tussen zand en aangespoeld zeewier, e.d. Toch zal het wel voorgekomen 2\jn. dat en kele schoolkinderen of andere hel- fiers enige levende kevers in een uciferdoósje mee naar huis geno men hebben. Hoewel deze daad vol komen begrijpelijk is. moet er toch op gewezen worden, dat dat bij de wet verboden is, omdat een op der gelijke wijze meegenomen kever ge makkelijk kan ontsnappen. Het pa rool ls dan ook: vernietig de kever ter plaatse. Ouders, wier kinderen met kevers thuiskomen, zrjn ver plicht deze kevers te doden. De kevers die ondanks de activi teit in de eerste linie aan de speu rende ogen van politie en school kinderen ontsnapt en het land ln gevlogen zijn. vinden een tweede Prinselijk Paar naar erepromotie Smuts Prinses Juliana en prins Bern- hard hebben de uitnodiging van de Senaat der Leidse universiteit om de erepromotie van veldmaarschalk Smuts, op 18 Juni in de Leidse Pie terskerk, btf te wohen. aanvaard. Aan militairen is het in het ver volg verboden, tijdens het besturen van een militair motorvoertuig bin nen de kom van een gemeente te roken. barrière op hun weg In de vorm van de algemene voorzorgen, die de land- en tuinbouw overeenkomstig de voorschriften van de planten- ziektenkundige dienst te Wagenin- gen heeft genomen. De plantenziektenkundige dienst is uitermate tevreden over het ver loop van de af weerslag" en ver trouwt. dat de activiteit van dc strandbezoekers in het verdelgen van de kevers niet zal verslappen nu de grootste invasie-golf achter de rug is. De komende dagen is op lettendheid nog geboden, omdat niet te voorzien is of nog meer kevers zullen aanspoelen. Melkhandel dringt op nieuw bij minister aan Het bestuur van de Nederlandse federatie van melkhandelaren-orga nisaties heeft opnieuw de minister verzocht zo spoedig mogelijk over te gaan tot het vrijgeven van de melk. Dit is meegedeeld op de laatste gehouden vergadering der federatie, waar het onderhoud, da* het bestuur onlangs met de minis ter heeft gehad, besproken is. groeien. Dit betekent onder meer, dat het prijsniveau tussen beide landss genivelleerd zal moeten worden. Zoals wij reeds voor enkele da gen meldden is een der punten waartoe in dit verband op de mi nister-conferentie der Benelux-lan den op het Chateau d'Ardennes is besloten, dat Nederland gaandeweg de subsidieverstrekking op eerste levensbehoeften zal afschaffen. Dit houdt in dat van tal van artikelen de prijzen zullen stijgen. Hierdoor zal de spanning tussen lonen en prijzen verscherpen, waar nog bij komt dat de ruimere goederenbe voorrading, die zal uitmonden in opheffing der distributie, deze spanning eveneens zal accentueren. Deskundigen achten het dan ook onvermijdelijk dat men zal moeten komen tot een derde loonronde. Achterstand inlopen Waar Nederland van de drie partners de meest berooide is. zal Nederland ook in de eerste jaren bij de Unie-gedachte het meest zijde spinnen. Het voordeel voor België zal echter zijn, dat het door investering van zijn francs zijn af zetgebied zal kunnen vergroten. Dit zal op zijn beurt weer kunnen leiden tot bestrijding van de werk loosheid die daar in toenemende mate de kop opsteekt. De Belgi sche regering acht het in Neder land belegde geld goed belegd, om dat zij de overtuiging heeft, dat Nederland er -n vijf jaar bovenop zal zijn. Daaroni is de belangstel ling in Belgische regeringskringen voor de Unie m'nstens even groot als te onzent, al kan niet worden ontkend, dat de Belgische zaken wereld over het algemeen minder enthousiast is. Voorlopig echter verkeert ons land nog in een zeer nadelige posi tie. Wij staan bij de Belgen voor 270 millioen gulden in het krijt. In de goederenuitwisseling tussen bei de landen overtreft het verkeer van België naar ons land, dat in tegenovergestelde richting maande lijks met twintig millioen gulden. In de overgangstijd tot 1950 zal Nederland dus zijn exportcapaci teit moeten opvoeren. Een ander middel om deze wanverhouding in te dammen is, van Amerika toe stemming te vragen een deel van onze Marshall-dollars in België te mogen besteden. Daarenboven schijnt België bereid een Neder landse dollarlening in de Verenig de Staten te garanderen. Uit het voorgaande blijkt, dat ons land staat aan de vooravond van een complex van ingrijpende maatregelen op politiek en econo misch gebied. Voor de regering, die na de aanstaande verkiezingen aan het roer komt zal dit waarschijnlijk een van de belangrijkste taken zijn waarvoor zij zich geplaatst zal zien. Aan de Nederlanders en Belgen de taak zich in de resterende acht tien maanden geestelijk op de Unie-gedachte voor te bereiden. DE DERBY, de grote paardenrace te Epsom in Engeland, die dezer dagen is gehouden was een der laatste gebeurtenissen, waarbij de Britse kroonprinses, prinses Elizabeth officieel aanwezig was. Naar men zich zal herinneren heeft het Britse hof verleden week Vrijdag de geruchten, die reeds enige tijd de ronde deden, bevestigd, dat in het gezin van de prinses en haar prins-gemaal tegen het midden van October een blijde gebeurtenis wordt verwacht. Op de foto ziet men de Brit se koning in de klassieke Derbg-kledij in gezelschap van zijn oudste dochter Belangrijke ontwikkelingen in de Nederlands-Indonesische onder handelingen schijnen op handen te zijn. Een woordvoerder van de com missie van goede diensten heeft zich gisteren op een persconferen tie in Kalloerang in die zin uitgela ten. maar hp weigerde, nadere ver klaringen tc geven omdat dit ln strijd zou zijn met zijn Instructies. Ook kon hij niet zeggen mot welk doel Coert Dubois, het Amerikaanse Hd van de C.v.G.D. Donderdag naar Batavia is gereisd om dr. Van Mook to ontmoeten. Men vermoedt echter dat Dubois met Van Mook zal spreken over een ..allesomvat tende regeling" van de zijde der C.v.G.D. A P. zegt uit betrouwbare bron te vernemen dat er onenigheid zou bestaan in de commissie, door dat het Belgische lid zich zou ver zetten tegen voorstellen die zijn ge daan of ondersteund door do Ame rikaanse cn Australische leden. De ondcrhandclingsperlodo te Ka lloerang ls thans afgelopen. Maan dag zullen de delegaties weer naar Batavia vertrekken. Vanavond geeft de republikeinse delegatie te Djogja een afscheidsreceptie als Zal Senaat de zaak nog redden? Ook Paul Hoffman, de admini strateur van het plan-Marshall, heeft zich geschaard in de rij der genen, die de voorgestelde verla ging van het steunbedrag fel be strijden. Een déigelijke beperking, aldus Hoffman, zou de geest van vertrouwen onder de volkeren van West-Europa, die van essentieel belang is voor het slagen van hun pogen, aantasten. Voorts heeft Harold Staasen, re publikeins candidaat voor de pre sidentsverkiezingen, voor de toe wijzingscommissie van de Senaat aangedrongen op handhaving van het bedrag. De eer van de V.S., is ermee gemoeid, zei hij. Ons land heeft zijn woord gegeven en vele landen der wereld, onder wie zes tien van onze beste vrienden, zijn op grond van dat woord overge gaan tot handelen, soms zelfs met groot risico. Reuter schrijft, dat het thans wel zeker schijnt dat de Senaat de door het Huis van Afgevaardigden reeds aanvaarde beperking van het plan- Marshall ongedaan zal maken, zo niet geheel dan toch voor een groot deel. De voorzitter van het Ameri kaanse nationale comité van de In ternationale Kamer van Koophan del, de heer H. J. Heinz, die te Pa rijs deelneemt aan de zitting van de conseil van de Internationale Kamer, heeft een telegram gezon den aan senator Vandenberg, de president van de commissie voor buitenlandse zaken van de Ameri kaanse senaat, waarin hij zich ver ontrust verklaart over de maatre- R ENESJ is afgetreden. Wat sinds Februari voor zo te zeggen iedere dag werd verwacht, heeft plaats ge had: de allerlaatste barrière op de weg van de Tsjechoslowaakse volks democratie is thans opgeruimd. ook deze moor had zijn plicht gedaan tijdens en sedert de gebeurtenissen en kon, of beter moest, nu maar van Februari. Nog tijdens de ver- verdwijnen. Ik word in deze opvat- kiezingen kon men immers horen, ting nog versterkt door de geruch- dat men iemand, die op de eenheids ten. welke er al enige dagen in lijst wilde stemmen, toevdegde: „dat Praag liepen, dat Zorin. dezelfde kun je onze president toch niet aan gel van het Huis van Afgevaardig den, en de reactie daarop van de Europese zakenlieden, die de bij eenkomst van de Internationale Kamer van Koophandel bijwonen. „Het prestige der V.S. wordt er door geschaad en het vertrouwen der zakenlieden, die plannen maak ten tot investering en herstel van de handel, wordt erdoor geschokt. Engeland werkt reeds met atoomkracht „In Groot-Brittannië z(jn ke tels gebouwd, die met atoom energie eestookt worden", aldus heeft Redstone, inspecteur-gene raal van de gezondheidsdienst der stad Bristol, verklaard. H11 voegde er aan toe. dat naar zijn mening, over tien jaar in Groot-Brittannië electriciteits- centrales zullen werken, waar van uranium de voornaamste energiebron ls. Leger van twee mill, man De Amerikaanse Senaat heeft met niet minder dan 78 tegen 10 stemmen een wet aangenomen vol gens welke voor de leeftijdsklassen van 19—25 jaar de dienstplicht wordt ingevoerd cn het leger in de loop van 1948'49 mag worden uitgebreid van 1.446.000 tot 1 795.000 man. Krachtens dezelfde wet zal het bovendien aan 1.161.000 achttienjarigen worden toegestaan voor een jaar vrijwillig dienst te nemen. De totale sterkte van het staande leger van Amerika zou daarmee dus komen op 1.956 000 man. Het wetsontwerp gaat nu naar heihuis van afgevaardigden. Voorts wordt uit Washington gemeld. dat het bedrag van 1.345.165.000 dollar, dat werd goed gekeurd voor het aanschaffen van vliegtuigen voor het Amerikaanse luchtleger, het mogelijk zal maken contracten af te sluiten voor het bouwen van 243 bombardements vliegtuigen, 1405 jachtvliegtuigen en 553 transportvliegtuigen. Amerikaanse minister van arbeid overleden Donderdag is de Amerikaanse minister van arbeid. Lewis B. Schwellenbach, na een ziekte van verscheidene weken overleden. Hij was minister van arbeid sinds 1945 Schwellenbach was voorstander van de anti-lvnchwetten. uitbreiding van de nationale verzekering en de wet op de wederkerige handelsover eenkomsten. In 1938 was hij gedele geerde in Den Haag b\j de inter parlementaire unie. Voor 1945 was hij o a. senator en rechter. regelen van de Russen te verklaren zijn doordat de Russen de aanzien lijke invoer van marken in hun zone willen tegengaan. Ook zouden zij willen beletten dat de inwoners van de Westelijke zones nog voor de munthervorming in Oost-Duitsland kostbare voorwerpen kopen. Komt het misschien daarvan, dat dit Sovjet onderminister van buiten- doen". En gelooft maar. dat Gott- aftreden reeds zolang is voorzegd, dat het. nu het eindelijk zover is. zo betrekkelijk weinig indruk meer maakt? Vergeleken bij de „zelf moord" van Jan Masaryk van een paar maanden geleden lijkt het heengaan van de president haast de aandacht van de wereld trekt, haar althans niet meer dan een paar ogenblikken vasthoudt. Of zit het hem hierin, dat Benesj' houding in de beslissende uren van Februari j.l., dat zijn aanvaarden van de communistische staats greep toen. zijn aanblijven nadien hem zozeer tot de stille vennoot van het huidige regiem hebben gemaakt, dat zijn weggaan-- op dit moment nauwelijks meer als een principieel partijkiezen kan worden gezien? landse zaken, die algemeen voor de wald en de zijnen deze laat ik zeg- eigenlijke aanstichter en leider van gen symbolische betekenis van de Februaricoup wordt gehouden. Benesj heus niet over het hoofd weer in de Tsjechische hoofdstad hebben gezien (het aantal thuisblij- zou zijn aangekomen. vers. ongeldig en blanccstemmers is Intussen geef ik toe. dat er tussen hun waarlijk niet meegevallen!) en mijn opvatting en de officiële voor een e, e beurt e nis. we lke jp a a r amper stelling van zaken slechts een nuan- ce verschjj bestaat, meer niet. Des- door prof. dr. C. D. J. Brandt zo zij dit al gedaan hadden, dan heeft men dat in de Kominform of in het Kremlin evenmin gedaan als Anna Pauker in Roemenie dezelfde betekenis van Koning Michael over het hoofd zag. Thans komt de successie van Benesj aan de orde. De 14de Juni zal de nieuwe volksvertegenwoordi ging, die 10 Juni voor het eerst bij een komt. een nieuw staatshoofd hebben te kiezen. Op het ogenblik alniettemin zou het. mij en ik ben ervan overtuigd duizenden in en buiten Tsjechoslowakije met mij xu;uuciI «.ei oKenolI neel veel waard zijn te weten, of zjet het er het meest naar uit. dat ■--- - oenesj zij het om kwart over twaalf Gottwald de uiverkorene zal zrin- !k_^eeL1}etJ 1 "°^-de- kracht. tot een principiële zijn kansen lijken beter dan die van ^iee.n"K zou hebben gevonden dan de socialistische overloper Fierlin- wei of hij zich alleen maar zou heb- ger. dan die van generaal Svoboda l„un *chu,vcn d0°' krachten 0f van de oude professor Nejedly tv £1 (tot voor kort ook een van de favo ur, li» uersïj onl ,8e" rieten), ondanks de omstandigheid. \®ïV_ j; ft Tsjechoslowaakse dat deze als minister van onderwijs practi sche beteke- in alle scholen een portret van Stalin kennen dat de houding van Benesj en Masaryk van 't begin af aan raad selachtig is geweest. De zelfmoord van laatstgenoemde heb ik nooit kun nen rijmen met alles wat eraan voor af was gegaan. Toen dan later ook werd gefluisterd en door vluchtelin- volk de gen jut Tsjechoslowakije openlijk n i s van dit verschil, dat eens voor hèeït"latm"aiüb'reÜMn" b'e v^kié" werd verklaard, dat hll niet dc hand de uiteindelijke booordeline van de „rfé Tnttwilrt „n „Jj, aan zichzelf zou hebben Beslagen mens. de staatsman en de patriot o„n beSèhik voorkomen maar uit de wee geruimd zou zijn heb Benesj misschien van doorslaace- daaï eenwegpromoveren ui?de ik dat n veel logischer oplossing ge- vende beteken,, zal binken te ziin, actiëve^^pohtlek Teze ifguur zou vonden. Zoals ik thans neiging heb nihil is Voor de Tsjechen en Slowa- betekenen hetgeen prachti* zou uit- om te denken, dat het aftreden van ken is de hoofdzaak, dat nu ook komen mét de tendens jiï er aëh Booos) met vrijwillig is geweest. Benesj. de laatste heep van al doge" ter het «'eren Sm is om de v^n'eon ^een-?ia 1S PCn' V00:r Wle vniheid en democra- tionale communistische leiders in weest yan een principiële weigering tie meer waren dan woorden alleen, de verschillende volksdemocratieën zijnerzuds om de nieuwe grondwet is verdwenen. Want laten we niet langzaam maSr zeker te^ zifde te te ondertekenen, maar dat hu een- vergeten, dit was het wat Benesj schuivem omdat rij er va worden voudie is weggewerkt. De verkie- nog altijd was voor een groot deel verdacht nog altijd te veel van do de"rammunUtm^hadiffn'"h gUSi' Va? Tsjechoslowaakse volk hoezeer patriot te hebben em op de duur voor1 hun doei velen hunner ook geen raad wisten volgzaam genoeg voor Moskou te voor honderd procent bereikt, dun... met de houding van hun president kunnen zijn. Russen houden bussen en treinen aan De Sovjet-autoriteiten in Duits land leggen nieuwe moeilijkheden ln de weg aan het verkeer tussen de Westelijke zones van Duitsland en de Sovjetzone. Er zijn nieuwe bepalingen uitgevaardigd met be trekking tot paspoorten en ver blijfsvergunningen en van een trein naar Berlijn zijn vier wagons afge haakt. De reizigers moesten de reis in overvolle wagons vervolgen en kwamen met vier en een half uur vertraging in Berlijn aan. Aan tal van grensposten is het aantal der Russische controleurs versterkt. De nieuwe maatregelen zijn niet van toepassing op degenen die recht streeks van Bizonië naar de Britse, Franse of Amerikaanse sectoren van Berlijn reizen. Tussen de Amerikaanse en de Russische zone is het verkeer stroe ver geworden. Te Helmstedt zijn verscheidene bussen, die het ver keer tussen de zones onderhouden, door de Russen aangehouden omdat de papieren van sommige reizigers niet geldig zouden zijn. Kolentrelnen uit de Britse en Amerikaanse zones, geladen met kolen voor de Berlynse burgerbevol king. zijn op verscheidene plaatsen in de Sovjetzone aangehouden. De Russen zeiden, dat de treinen niet naar hun juiste bestemming reden. Men is in Duitse kringen van oor deel. dat deze nieuwe strenge maat- XS-1 vloog sneller dan het geluid Stuart Symington, de Ameri kaanse minister van luchtvaart, heeft op een persconferentie mee gedeeld. dat de Bell XS-1, het Ame rikaanse proefvliegtuig, „veel snel ler" heeft gevlogen dan het geluid. Voor zover hem bekend, zei Sv- mington, had nooit een ander vlieg tuig deze supersonische snelheid bereikt. Op zeer grote hoogte, waar de temperaturen dalen, bedraagt de relatieve snelheid van de XS-1 6C2 mijl per uur. Symington deelde verder mee, dat de Amerikaanse luchtmacht or ders zou plaatsen voor de fabricage van 2200 nieüwe legervliegtuigen. In verband met de vliegdemon- stratie op Zaterdag te Soesterberg zullen indien nodig, extra treinen worden ingelegd op de banen Am sterdam—Amersfoort, Utrecht— Amersfoort. Minder Rode-soldaten op Korea Rusland zal een gedeelte van zijn op Korea gestationneerde troepen terugroepen, aldus werd in een of ficieel communiqué meegedeeld. Generaal Korotkor, de opperbevel hebber, is reeds met zijn staf naar de Sowjet-Unie vertrokken. Het Russische leger op Korea wordt officieus op 25.000 k 40.000 man geschat. „Stern" tegen bestand? Radio New York haalt een be richt aan uit Tel Aviv, volgens het welk de groep-Stern geweigerd zou hebben het bestandsvoorstel voor Palestina te aanvaarden. Mosje Sjertok. minister van buitenlandse zaken van Israel. Is volgens het be richt aan het onderhandelen met de Stern-groep. AAegen naar „Doorwerth" voor auto's open Op verzoek van de ANWB heeft het Staatsbosbeheer besloten de toeristisch belangrijke Boersberg- weg en de Fonteynallee in de om geving van het kasteel „Door werth" bij Heelsum met ingang van 15 Juni voor auto's behalve touringcars open te stellen. olieboringen bij delft De exploratie-boring welke bij het Agncta-park te Delft ls gedaan, heeft geen resultaat opgeleverd. Nadat op geringe diepte olicsporen v.crden waar genomen. heeft men nog tot 1845 m ge boord, zonder verdere indicaties van de aanwezigheid van aardolie. Het onder zoek van de bodem ln de omgeving van Delft door middel van proefboringen zal worden voortgezet en binnenkort zal een exploratieboring worden aan gevangen aan de weg van Delft naar Schipluiden. Het bevolkingscijfer van België be droeg per 31 December 1947 8 452 534 in woners De meest bevolkte provincie ls Bra bant, met 1 792 933 inwoners de minst bevolkte Luxemburg met 213.297 In woners. Het arrondissement Brussel telt 1.295 117 Inwoners. De meest bevolkte 6teden zijn: Ant ierpen, Brussel. Gent. Luik en Schaar beek. sluiting van deze perlodo van on derhandelingen Het republikeinse antwoord op de Ncderlandso nota ls aan 1hr. Van Vredenburch overhandigt}, zo meldt Reuter uit Batavia. In dc Veiligheidsraad BU de behandeling van de Indonesi sche kwestie in de Veiligheidsraad. Donderdagavond heeft de republikeinse vertegenwoordiger, dc heer Palar, enige recente gebeurtenissen genoemd, die, naar hij zcide. ln de Republiek een grote mate van wantrouwen hebben gewekt. Dat waren het Instellen door dc Nederlanders van dc z.g voorlopige federale regering voor Indonesië op 9 Maart, het Ncderlandso verbod tot het houden van een congres van met de republiek sympathiserende Indonesiërs ln door de Nederlanders bezet gebied cn do volksstemming op Madoera, die hU betitelde als een grap op het peil van een operette Lot der 400 opvarenden nog niet bekend Het 1.668 metende Deense passa- Slersschip „KJobcnhavn" ls ter oogte van do Oostkust van Jut land Vrijdagochtend op een mjjn go- lopen en gezonken. Vijftig ziekenauto's en een aantal dokters cn verpleegsters z(jn naar do kustplaats Hals gedirigeerd om de gemelde slachtoffers op te ne men. Het schip zonk 21 km. uit do kust. Van dc z(jde der reders is meegedeeld, dat do „Kjobcnhavn" binnen tien minuten zonk. Ondanks de beperkte tijd was het mogelijk twee boten uit tc zetten. Er waren •100 passagiers aan boord en ge vreesd wordt, dat verscheidene hun ner om het leven ziin gekomen. Volgens onbevestigde «berichten wordt het aantal vermisten op honderd geschat. De rederij kon dit cijfer bevestigen noch ontkennen. Dinsdag overleed te Amsterdam de kolonel der Infanterie b. d. W. F. Hennink. in de Meidagen van 1940 commandant van 8 R.I., het regiment, dat de Grebbeberg tot het uiterste v. dedigde tegen de Duitse aanvallen. Kolonel Hennink werd op 28 September 1886 te Worden gebo ren. Hij trad in 1902 ln militaire dienst en werd in 1908 benoemd tot tweede luitenant. In 1921 werd hij als eerste luitenant voor vijf jaar gedetacheerd bij het Konink lijk Nederlands Indisch Leger, waarbij hij in 1924 werd bevorderd tot kapitein. Na zijn terugkeer volgde in 1938 de benoeming tot majoor. In 1939 werd hij bevorderd tot luitenant kolonel en tevens benoemd tot commandant van 8 R.I.. Voor zijn moedig optreden werd hij onder scheiden met de benoeming tot ridder M. W. O vierde klasse. Op 1 Januari 1946 werd hij benoemd tot kolonel. Hij verliet de militaire dienst in Juni 1946. De overledene wordt Zaterdag om elf uur met militaire eer op de begraafplaats bij de Grebbeberg begraven. Na de eerste koude en zeer regenachtige dagen van Juni is de 7de plotseling een grote ver betering ingetreden, geken merkt door veel zon bij meest Noordoostelijke winden. Zelfs het onweersdreigement Dins dagavond dadelijk na de eerste „zomerdag" van Juni werd al leen in het NW door een klein buitje gevólgd, en onmiddellijk nam een hoge drukking over Schotland de rol weer over om ons schitterend weer voor de wedstrijd NederlandZweden te bezorgen. Zou deze periode aanhouden en het vliegtuigfeest op Soesterberg luister bijzetten? Zeker mogen we er niet van zijn, maar, nu Donderdagavond spreekt het Aveerpraatje alleen nog van plaatselijke buien in het Z. Van twee kanten dreigde gevaar. In Birmingham misluk ten de tenniswedstrijden door aanhoudenden regen, maar deze storing trekt N.-waarts en zal ons wel niet hinderen, kan zo zelfs de hoge drukking in Schot land op de duur wat versterken. In Frankrijk en België rom melt het al een paar dagen, maar als de koele wind in het N. van ons land aanhoudt en al le veranderingen langzaam gaan de barometer houdt zich nog goed en de lucht dreigt minder dan Dinsdag kunnen de buien best tot liet Z. beperkt blijven. En dat is hoofdzaak voor het onbeschermde publiek wat gebroken bewolking ver hoogte alleen de fraaiheid van het schouwspel! Naschrift Vrijdagmorgen: Goede vooruitzichten bevestigd. Prof. Dr. E. v. Everdingen. Weerbericht HETZELFDE WEERTYPE Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Droog weer be houdens een kans op enkele versprei de onweersbuien, voornamelijk ln Het Zuiden en Oos ten van het land. Overdag zonnig en behalve langs de Waddenzee warm 4 weer. Zwakke tot matige wind uit Oostelijke richtin gen, doch In de namiddag op en kele plaatsen Invallen van een koeler» zeewind. 12 Juni: Zon op 4.20 onder 21.—; Maan #p 9.47. onder 0.46.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1