Schreieder vertelt over v. d. Waals Prins Bernhard te gast op een onvervalste boerenbruiloft Henk de Wit houdt niet van „grote-terts-muziek" Was Schreieder werkelijk zo'n onschuldig man? Maar geduldige opvoeding zal hem wel enthousiast maken Nederland en de Wereldbank Kriminal-direktor stelt thans een rapport samen Hoog op een stoel zweefde de prins door deel van Lochemse boerderij „Alsof-ie bij de familie hoorde" Kerknieuws DE HIN ESE PAPEGAAI Radio-programma Cr (iaat ruots, (roven CALVÉ's 81 Vrijdag 11 Juni 1948 3 Cultureel werk in arbeiderskampen (Van onze speciale verslaggever) N de cantine van het arbeidersdorp „Kleine Heide" by Venlo zal de Venloae Orkest-Vereniging een dilettanten-symphonie orkestje een concert geven, maar Henk de Wit vertikt het er heen te gaan: „Als ik op de radio hoor, dat er weer zo'n stuk grote-terts-muziek wordt ge speeld, draai ik de knop om. Ik snap geen snars van die hoge concerten, geef mij maar een hoempa-orkest or een harmonica." Je kan praten al3 Brugmans, Henk pakt zyn spel kaarten en speelt een spelletje kla verjas met drie kanjeraden, die er net zo over denken als hy'. Cantine vervangt de huiskamer En daarmee zitten we midden in de moeilijkheden van de Centrale Commissie voor Cultureel werk In de Arbeiderskampen. „Onder cultu reel werk wil ik gemakshalve sa menvatten alles, wat met de beste ding van do vriie tffd samenhangt, dus bii wijze van spreken van de voetbal tot en met de kerkdienst", zei (oud)-minister Ringers, toen hij de C.C.C.A. installeerde. Waar te beginnen: by de voetbal of de kerkdienst? Al dadelijk kwam de C.C.C.A. tot de conclusie, dat de kerkdienst, dus de zuivere pastorale zorg, haar eigenlijke gebied niet Is. Louter priesterlijke arbeid. Dus van de voetbal tot1a, tot waar? „Nu zal het u vreemd klinken, maar de voetbal, de sport dus, is ons zorgenkindje", zegt de heer J. L i e f t i n c k, secretaris van de C.C.C.A., .Terreinen? Moeilijk te krijgen. Geschikte leiders, ie vindt ze haast niet. En dan... vele arbei ders zitn na hun lange werkdag dik wijls te moe voor zware lichame lijke inspanning". Vermaak „Dus het gebied, dat naast de sport ligt: de ontspanning, het ver maak. Schijnbaar gemakkelijk: draai een film, laat een toneelstuk spelen, engageer een cabaret-groep je. Ja, maar w(j willen toch iets meer bieden dan louter verstrooiing. Wil menen dat onze taak een opvoed kundige is. Dus: wel films, maar goede; wel toneelstukken, maar liefst die, welke de arbeiders iets te vertellen hebben; wel cabaret, maar dan ware humor en geen platvloer se gijntics. Een terrein vol voet angels en klemmen omdat in de kampen arbeiders uit verschillend milieu en van -verschillende gods dienstige gezindheid samen zijn. We doen ons best, maar of we nü al steeds slagen, ik geloof het niet. (Van onze Haagse redacteur) De vice-president van de Wereld bank Robert L. Garner, die dezer dagen in gezelschap van de onder directeur van de afdeling leningen van die bank A. S. G. Hoar en van de heren Patrick Acheson en L. B Rist in Den Haag is aangekomen heeft gisteren met de minister van financiën en met de thesaurier gene raal dr. A. Treep een onderhoud ge had. De indruk schiint gerechtvaar digd, dat dit bezoek in verband staat met de lening van 500 milliocn dollar, welke Nederland vorig jaar bij de Wereld Bank heeft aange vraagd. Nederland is toen een eerste tranche van 195 millioen dollar ver strekt. Dit bedrag moest worden uitgestreken over een periode welke liep tot eind Maart 1948. Dat het gehele bedrag door Nederland nog niet is verbruikt, komt in hoofdzaak door het feit. dat het stelsel van fi nanciering achteraf werd toegepast. Men kan wel aannemen dat Neder land zou hebben aangedrongen op de toewijzing van een tweede tran che Intussen wordt niet uitgeslo ten geacht, dat vertegenwoordigers van de bank tevens aandacht zullen besteden aan de kwestie van de vestiging van het Europese filiaal van de bank. Amsterdam is een ernstige candidaat. Bioscoopcommissie doet voorstellen Geen kinderen meer naar de bioscoop De overheid heeft een bevorde rende taak op het gebied van de goede film, aldus de commissie, die een herziening van de bioscoopwet voorbereidt. Zij meent dat een der middelen daartoe is gelegen in het steunen van de filmliga's. Ten aanzien van het bioscoopbe zoek door de jeugd houdt het ad vies een algeheel verbod in voor kinderen beneden de veertien jaar bioscopen te bezoeken. Om een eind te maken aan de huidige ver warring, welke het gevolg is van plaatselijke nakeuring van films, stelt de commissie voor dat het recht van gemeenten om films na te keuren komt te vervallen. De commissie heeft er voorts be zwaar tegen dat in sommige bios copen films worden afgewisseld met variété.. Dit variété over schrijdt vaak de grenzen van het toelaatbare en staat ook vaak ar tistiek op zeer laag peil. De pas afgetreden Afrikaanse pre mier, Generaal Smuts, die op 18 Juni het ere-doctoraat van de Leid- se Universiteit in ontvangst zal ne men, vertoeft nu in Engeland. Smuts arriveert op het Northolt- vliegveld nabij Londen, waar hij verwelkomd wordt door Lucht- maarschalk Lord Tedder Het werk moet nog in de breedte en de diepte groeien!" Cultureel werk is voor een be langrijk deel cantinewerk. De can tine moet in de eerste plaats zijn de vervanger van de huiskamer. Het moet er gezellig zijn. met tafeltjes en gemakkelijke stoelen, daarom vinden er ook biljarts een plaats wat een belangstelling voor het groene- laken in alle arbeidersdor pen! daarom zyn er sjoelbakken, kaart-, dam- en schaakspelen. De arbeider vindt er voo-ts een keur van dag- en weekbladen, en kan er koffie en thee voor zeven cent per kop drinken en naar de radio luiste ren. Daarom ook hebben kunstzin nige arbeiders in vele cantines en woonkamers dikwijls uitstekende wandschilderingen aangebracht Maar de cantine is ook één keer in de tien dagen schouwburgzaal en in vele arbeidersdorpen een goe de! met een toneel, kleedkamers, voetlicht. Daar speelt Anton Ger- lachs troepje het blijspel „Amor In de pastorie", het Nederlands Volks toneel (Ste.mebcrg en Grocneveldl „Thuiskomst", Jan Lemaire; „Dc Heilige", Bouber; „De Zaak A-D", Jan van Ostaden laat zijn toeschou wers schaterlachen, Dick Gabel zingt er zyn liedjes. Toegangsprijs? Is er niet. alles is gratis! „Wc willen meer, we willen be ter'". Dus reist de schilder Jello Troelstra van kamp tot kamp met lezingen over Rembrandt en over grafische kunst (hij verkoopt dan meteen echte litho's, etsen en hout sneden van kunstbroeders en -zus ters tegen ongehoord lage prijzen). Een groot succes werd de reizende tentoonstelling over de wederop bouw, waarbij een deskundige le zingen hield. Veel belangstelling is er ook voor de roulerende biblio- gesteld. „We willen ook arbeidersontwik- theekjes. die zorgvuldig zijn samen- keling in de eigenlijke zin des woords". Daartoe werken allerlei cursussen mee. De arbeider-student betaalt de ene helft van de kosten, de C.C.C.A. de andere. Ongeveer tien procent van de kampbewoners studeert op die manier. Geestelijke taak En dan de arbeid van predikan ten en Rooms-katholieke geestelij ken. De arbeiders, critisch als ze zijn, overstelpen hen met vragen, waarop het antwoord niet een, twee, drie is te geven: „Hoe komt het, dat er zoveel mensen zyn, die hoewel ze Zondag aan Zondag in dc kerk zitten, volkomen onveranderd blijven en nog even beroerd of nog beroerder zijn dan do lui, die nooit naar de kerk gaan?": „Waarom onderdrukken de Nederlanders de Indonesiërs en gaan zy in tegen hun drang naar vrijheid?"; Waar om zijn de kerken tegen stakin gen"?; „Kan een dominee, die lid is van de Partij van de Arbeid, domi nee blijven?". Geestelijk werk of politieke voorlichting? De predi kanten en paters nemen het niet zo nauw, zif praten, praten met de ar beiders, trachten hen wegwijs te maken in de talloze problemen van deze tijd, ihaar vergeten daarbij na tuurlijk niet hun pastorale werk. Ziekenbezoek, gezinszorg, hulp by huwelijksmoeilijkheden, lezingen, pogingen om de arbeiders naar de godsdienstoefeningen te krijgen, enz. En zo groeit het culturele werk in de kampen, waar arbeiders wo nen die zich wijden aan de materiële wederopbouw van ons land, tot geestelijke wederopbouw van een belangrijk deel van ons volk. Als de C.C.C.A. doorgaat op de weg, die zij heeft ingeslagen, dan zal do Wit eens intens genietend naar een symphonie van Mozart of liederen van Schubert luisteren. Henk de Wit en zijn mcdc-bouwarbci- ders brengen een groot offer door iedere week vijf dagen ..buitenaf" te werken in de geteisterde gebieden. Maar 's avonds vinden zij vertier in de kampcantinc Goed toneel en caba- ret, filmvoorstellingen, concerten en belangwekkende lezingen vergoeden hen voor een groot deel het gemis aan de huiselijke kring. Dé verslaggever van het A.N.P.. die dezer dagen een vraaggesprek had met de onlangs in vrijheidge- stelde leider van het England-Splel, Schreieder, vond tegenover zich een beleefd buigende vriendelijke man. De bruine battle dress, waarin hij in circa vijfhonderd zaken als ge tuige is opgetreden hooft hij ver wisseld voor een bruin sportco3- tuum en een bruine gleufhocd ver volmaakte de metamorphose. De Duitse politieman heeft zich bereid verklaard nog enige tyd in Nederland te blijven en op een ka-» nier in Den Haag, welke hem door de overheid ter beschikking ls ge steld, is hij thans bezig een over zicht samen te stellen van de ge beurtenissen in verband met het England Sniel. Het ligt in dè bedoeling dat Schreieder nog drie maanden in ons land bl(jft. Daarna zal hij zich naar Duitsland begeven om zich weer bij zijn gezin te voegen. In het onderhoud wHst Schreie der er met nadruk op, dat hij noch Gislces, zyn directe chef, ooit in contact hebben gestaan met de Se cret Service, zoals Van der Waals heeft beweerd. „Wanneer ik een dubbel spel zou hebben gespeeld," aldus de Duitser, „zou ik mjjn Vragen in Kamer over invrijheidstelling van de Kriminaldirektor Onderzoek naar het „Englandspiel" De invrijheidstelling van Schreieder zal het onderwerp zijn van een serie vragen, die de heer F. J. Goedhart, Tweede Kamerlid der Partij van de Arbeid, vanraid- dag aan de minister van justitie zal stellen. Deze vragen lulden als volgt: Moet op grond van de commen taar, die van de zijde der justitie in verband met deze aangelegen heid aan het ANP verstrekt werd, aangenomen worden, dat: a. Schreieder de uit Engeland hier neergelaten parachutisten niet in vier categorieën heeft verdeeld, t.w degenen, die zonder bezwaar terstond doodgeschoten konden worden; degenen, die nog enig be lang voor het „England-Spiel" had den, maar niettemin gedood moch ten worden; degenen, die voor het „England-Spiel" van waarde wa ren, zodat zij voorlopig niet voor executie in aanmerking kwamen; en degenen, die zo voortreffelijk met de Duitse contra-spionnage samenwerkten, dat hun leven ge spaard moest worden? b. Schreieder op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de dood van enige lïit Engeland hier gekomen agenten, die na hun ont snapping uit Haaren opnieuw ge arresteerd en daarna in hun cel vermoord werden? c. Schreieder niet medeverant woordelijk gesteld wordt voor de als „wapen-dropping" te Helvoirt opgezette hinderlaag, ten gevolge van welke provocatie verscheidene Nederlandse jonge mannen de dood ingejaagd zijn? d. Schreieder niet zelf voor de revolver gezorgd heeft, waarmede de NSB-er Reydon door mannen van de verzetsbeweging uit de weg geruimd werd? WAAROM „KNAP EN CORRECT"? Indien het inderdaad juridisch onmogelijk mocht zijn om de vrij gelaten „Kriminaldirektor" op grond van oorlogsmisdrijven te vervolgen, achten de ministers het dan op zijn plaats, dat Schreieders invrijheidstelling gepaaid gaat met een toelichting van de zijde der justitie, waarin deze Duitser een „zeer knap en correct politie-amb- tenaar" wordt genoemd? Weten de ministers overigens, dat de vele bijzonderheden, die langzamerhand over het „England- Spiel" zijn uitgelekt, in brede kring grote beroering hebben ver wekt, daar nu wel is vast komen te staan, dat door deze Duitse machi natie tientallen gedropte agenten en een zeer groot aantal Neder landse verzetslieden in de cel en voor het executiepeleton zijn ge komen, terwijl hierdoor eveneens grote hoeveelheden wapens, die de Nederlandse verzetsbeweging zo dringend nodig had, in handen van de vijand zijn gevallen, en kunnen zij mededelen, wat thans gedaan wordt of reeds gedaan is om de achtergronden van dit drama bloot te leggen? Bestaat zekerheid, dat: a. de vrijlating van de „Krimi naldirektor" Schreieder het onder zoek naar het „England-Spiel" niet zal vertroebelen of belemmeren? b. Schreieder ter beschikking blijft van de instanties, die zich met het onderzoek naar het „England- Spiel" bezighouden, met name van de parlementaire enquête-commis sie? Kamerlid vraagt ophelde ring over perszuivering Bij de aanvang van de Kamer vergadering van Woensdag hebben de Kamerleden Mr. Burger (PvdA) en Hoogcarspel (CPN) toestemming gevraagd tot het stellen van mon delinge vragen. De eerste wil mi nister Gielen vragen stellen over de perszuivering. Hij is verontrust over de huidige gang van zaken, in het bijzonder door het hardnekkig gerucht, dat de apparatuur van De Telegraaf zal worden overgedaan aan het Elsevier-concern. De heer Hoogcarspel wenst minister Witte- man vragen te stellen over gevallen waarin burgemeesters zich hebben schuldig gemaakt aan zaalafdrij ving van groepen van de bevolking die hem politiek onwelgevallig zijn. vrouw en kinderen niet meer onder ogen durven komen." Eind Februari 1946 ontmoette Schele- dcr in Bad Nenndorf lot zijn grotever bazing zijn beruchte helper Anthony van der Waals, die ln dit kamp rondliep onder de naam Hoffmann, Van der Waals vertelde, aldus Schreieder, dat hij door de Engelse geheime dienst naar Rusland gestuurd was, om ln de kus- sische inlichtingendienst door te dringen. De Russen echter hadden hem zover weten tc krijgen, dat hij voor hen tegen dc Engelsen zou werken en hij zou oaarop naar de Engelse zone van Duits land teruggekeerd zijn Daar werd hij door de Engelsen gearresteerd en dc kampcommandant van Bad Nenndorf, waarheen Van der Waals werd over gebracht zou tegen Van der Waals ge zegd hebben: „Je spel is uit. Met ons valt niet tc spelen." Daar in Bad Nenn dorf hoopte Van der Waals nog, aldus Schreieder, dat hij of door de secret service of door de Russische geheime dienst uit de narigheid gehaald zou wor den. Doch een agent die zich als Van der Waals zodanig gecompromitteerd heeft, dat hij onbruikbaar geworden ls laat men hangen, aldus Schreieder. Schreieder acht het zeer goed moge lijk. dat de secret service gebruik ge maakt heeft van Van der Waals. In het wereldje der spionnen ls dit gebruike lijk. Schreieder zegt de indruk te hebben gekregen, dat. v. d. W. niet door Londen naar Rusland gestuurd is, doch door de secret service >n Duitsland. Schreieder verklaart, dat Van der Waals ten tyde van het England Spiel onmogelijk dubbel spel gespeeld kan hebben. Ten eerste had hij met het spel zelf maar heel weinig te maken en ver der acht hij Van der Waals daar niet intelligent genoeg voor. Het was niet gevaarlijk, aldus Schreie der, om Van der Waals naar Zweden of zelfs naar Engeland te zenden. Schreie der zou v. d Waals herhaaldelijk gezegd hebben, dat hij noch ln Londen noch ln Zweden dubbel spel zou kunnen spelen want hij. Schreieder, zou dan direct doorseinen dat Van der Waals onbruik baar en gevaarlijk was. Dat had bij de ontvluchte Ubblnk en Dourlein geholpen en zou zeker voldoende geweest zijn om Van der Waals te ontmaskeren. Dat de voorgenomen tocht naar Engeland niet doorging vindt zijn oorzaak in het feit dat Schreieder tenslotte het risico niet durfde aanvaarden. Mislukking zou het einde van het Englandspiel betekend hebben. Schreieder zegt zeer verwonderd ge weest te zijn toen hij bemerkte, dat de Engelsen eerst Van der Waals als d e man van het Englandspiel beschouwden. Hij wist hen echter spoedig van het tegendeel te overtuigen en ontnam v. d. Waals de nimbus, welke deze zich had toegeëigend. Schreieder ls er van over tuigd. dat hij haar verdiént. Ook de PRA dacht, aldus Schreieder, aanvankelijk dat Van der Waals de auctor Intellec tualis van het Englandspiel geweest was Ook hier heeft, aldus Schreieder, net onderzoek het tegendeel uitgewezen. „Een wals voor de bruidegom en een voor de prins". Deze uitroep weerklonk Donderdagavond ln de grote deel van de hoerderU van boer Veitkamp b(J Lochom, wiens zoon Hendrik Jan gisteren in de echt werd verbonden met Jantje Tulters Excl, Het doel van Prins Bernhard's drie daags bezoek aan de Achterhoek cn de Lijmers was een beter inzicht te krygen in de daar heersende ver houdingen en een Inniger contact op to nemen met de bevolking. En kon er voor dit laatste een betere gelegen heid bestaan dan een echte Achter- hoekse bruiloft, zoals gisteravond b(J boer Veitkamp werd gevierd? Honderd vijftig families, die allen vele zielen omvatten, waren opeen gedrongen op erf en in deel er wachtten de komst van dc prins al hossende en zingende af. De komen de weken zal het bezoek van de prins hèt gesprek van de dag zijn in Lochem. Het was dan ook geen kleinigheid. Een aankomst, naar goed Achterhoeks gebruik, met voor de prins ..een glaasje sterk cn een glaasje zeut", die de koninklijke gast deelde met zijn begeleider, de commissaris van de Koningin in Gelderland, jhr. dr. C G. C. Quar- les van Ufford En dan, omstuwd door de honderden boeren er boerinnen, naar dc feestelijk ver sierde deel. waar aan het einde een boerenstrijkje zijn best doet hoor baar te blijven boven het lawaai in dc deel uit. Natuurlijk volgt dan een kijkje in de „broedskamer" een naar de vele geschenken, die het jonge boerenpaar ten deel zijn gevallen. Dc prins vertelt dan. dat hij zojuist prinses Juliana aan de telefoon heeft gehad. „Ook mijn vrouw verzoekt mij u van harte ge luk te wensen". En dan behoort de prins niet lan ger alleen aan zijn gastvrouwe en gastheer, naar de deel gaat het. waar dc honderden opeengepakt staan, met moeite wordt er een kring gemaakt en dan begint het in hot lint draaien", een oud gebruik, waarbij dc bruid cn bruidegom al dansende in serpentine worden ge wikkeld. waarmede de verbonden-, heid tussen man en vrouw wordt gesymboliseerd. Vervolgens moet het jonge paar op stoelen plaats ne men cn (e midden van dc massa worden zij rondgedragen, terwijl de muziek moeilijk te definiëren wijsjes ten gehore brengt. En dan plotseling, voor men er erg in heeft, ziet men de prins even- Reshevsky, de beste speler in Moskou? Samuel Reshevsky is Dinsdag thuis gekomen met de mededeling, dat hij vindt, dat hij de beste spe ler in Moskou was. Na aankomst aan boord van de Veendam zei hij: „Ik denk, dat ik van Michael Botwinnik winnen zal, als er een match tussen hem en mij alleen wordt uitgeschreven". Reshevsky zei verder, dot de Russen al het mogelijke hadden ge daan, zijn verblijf in Moskou te veraangenamen. eens op een stoel gezeten boven de menigte zweven Minuten lang, ge dragen door tientallen armen, balan ceert hU, de sigaar ln de mond, bo ven dc boeren en onder het dak van de deel. steeds sneller gaat het ln dc rondte, steeds luider speelt de muziek, steeds groter wordt het en thousiasme van dc Lochemcrs. Het „Leve de prins" is niet van de lucht en als prins Bernhard eindelijk weer op de begane grond staat weer klinkt uit een forse mannenkeel de roep: „Een wals voor de bruidegom en een voor de prins". Hendrik Jan walst tussen de honderden met zijn bruid cn de prins kijkt toe, maar dnn breekt ziin beurt aan Even grijpt hij quasi verlegen naar het hoofd, doch het volgend ogenblik zwiert prins Bernhard van Lippe Blesterfeld over de ruwe bodem van de deel te midden van de Lo- chcmcr boeren met een stralende Jantje Tuiters Exel. Iedereen voelt het: Den Haag en Amsterdam mo gen de prins vele malen binnen haar muren hebben geherbergd, Socstdijk moge zijn woonplaats zijn, een dag als vandaag heeft nog geen stad in Nederland beleefd, de prins te midden van de boeren en boerin nen. „Alsof-ic een lid van de familie was" zegt een der Veltkamps. „Ik vond het heerlijk bij jullie te Koninklijk huwelijk in Athene Ex-koning Michael van Roemenië en prinses Anne de Bourbon Parma zyn gisteren ln dc troonzaal van het koninklijk palcis tc Athene door aartsbisschop Demaskinos. de or thodoxe primaat van Griekenland, in het huwelijk verbonden. De ouders van dc bruid waren niet aanwezig. Zli hebben er echter ln toegestemd, aat het huwelijk volgens de orthodoxe ritus plaats vond. Prinses Anne blijft rooms katholiek. Prinses Anna in feite buiten de r.k. kerk VerantwoordeHIke prelaten van het Vaticaan hebben Donderdag te kennen gegeven, dat prinses Anne van Denemarken zich ln feite bul ten de gemeenschap der Rooms- Katholieke kerk heeft geplaatst door haar huwelijk met ex-koning Michael dat volgens de Grieks- orthodoxe ritus gesloten is Zij heeft daarmee een „ernstige zonde" begaan, aldus de woordvoerders van het Vaticaan, en stelt zich bloot aan de straf, dc heilige sacramen ten niet te mogen ontvangen. Men verwacht echter niet, dat het Vaticaan officieel de excommu nicatie van prinses Anne zal uit spreken. 504e STAATSLOTERIJ 2e KLASSE, 2e LIJST f 5000.— 20755 f 2000.— 8769 f 1500.— 10238 f 1000.— 1060 5339 12326 18542 f 400.— 6723 7477 14830 19792 20227 f 200.— 1258 3822 15325 f 100.— 1683 2538 4082 4794 5246 10125 10677 10872 17622 20475 mogen zijn", zegt prins Bernhard, als hil omstuwd door de bruiloft- gangers de deel om tien uur verlaat. Maar voor hij ln zijn Cadillac stapt, die op het erf is geparkeerd, vinden de Veltkamps, dat nu hèt ogenblik is aangebroken voor een familiefoto. Drie geslachten Veltkamps moeten op de kiek met dc Prins. Die foto zal een onloochenbaar bewijs zijn voor een ieder, die niet zou willen geloven, dat de prins in hoogst eigen persoon boerenbruiloft heeft ge vierd bij Jan Hendrik cn Jantje Veitkamp. (Ingezonden mededeling) SPAART MEER DAN HIJ KOSTI De SKODA la alléén ln benzinegebruik al zóveel zuiniger dan vele wagens metdezelfderykwaliteiten, dat hg U in enkele jaren méér dan z'n aanschaf fingsprijs bespaart! CABRIOLET F. 4750.- De ZUINIGE wagen die U nóóit In de iteek laat! Import N.V. AUTO-PALACE - OEN HAAG Houtweg 7-8-Tol. 111920(3 lijnen) Ned. Hcrv. Kerk Beroepen- te Colijnsplaat O. Ewoldt te Rijswijk (Gld tc Ooatwold (Old.) R J. Reljcnga te Lcersum. Bedankt voor IJselmulden J do Lange te Nunspeet. Gcrcf. Kerken Beroepen: le Hemclum J. Stil, cand. te Kampen: te Warffum A G Luiks, em - err oud-legerpred te Leeuwarden. Geref. Kerken onderh. art 31 K.O. Beroepen Ie Pletcrburen B, v. Riet, cand. te Goes. r VAN 31 MEI TOT 10 JUNI wordt te Buitenzorg de Synode van de Protestantse kerk in Indonesië gehouden. Op de voorgrond de afge vaardigden uit Makassar; Ds. Sjamsoedin Denso, die grote be kendheid verworven heeft door zijn zendingsarbeid in Sopperig op Zuid- Celebes, Ds. S. de Boer, predikant te Makassar en ds. S. Undap, Indo nesisch predikant te Makassar EARL DERR BIGGERS CEARL DER, EEN CHARLIE CHAN-MYSTERIE No. 7 „Ik vind haar heel mooi", zei Me vrouw Jordan. „Maar ze i3 een ijsberg", wierp de jongen tegen. „Brr wat waait de winterwind in haar nabijheid. Toch geloof ik wel, dat ze daar eerlijk aan komt, ik ben den groten P. J. zelf op de trap tegengekomen." „Onzin. Heb je ooit je glimlach op haar geprobeerd?" „Wel even. Niets bizonders dat is de echte handelsglimlach Maar wacht ik ben er achter. U wilt mij belangstelling inboezemen voor de verouderde instelling van het huwelijk." „Dat heb jij nodig zoals alle jonge mannen." „Waarvoor?" „Als een prikkel. Om je aan te sporen het beste uit het leven te ha len." Bob Eden lachte. „Luister nu eens. Als de mist de Gouden Poort binnen komt en de lichten beginnen te twinkelen, dan wil ik door geen en kele prikkel belemmerd worden mevrouw. Buitendien, de meisjes zijn niet meer wat ze waren toen u harten brak." „Dwaasheid", antwoordde z-ij. „Ze zijn veel aardiger. De jongelui wor den dom. Alec, ik moet weg." „Volgende Donderdag hoor ik van je", zei Eden senior. „Maar eh het spyt me toch voor jou dat het niet meer was." „Het was verbazend veel", ant woordde ze. „Ik ben er heel blij mee." Tranen kwamen in haar ogen. „Die lieve vader. Hij zorgt nu nog voor me", voegde* ze er bij en ging vlug weg. Eden wendde zich tot zijn zoon. „Je hebt toch zeker nog geen baan tje aan de krant aanvaard?" „Nog niet." De jongen stak een cigarette op. „Natuurlijk lopen alle redacteurs me achterna. Maar ik heb gevochten om ze van me af te hou den." „Nu. vecht daar dan nog wat lan ger voor. Ik wil. dat je de volgende twee of drie weken vrij bent. Ik heb zelf een karweitje voor je." „Natuurlijk, vader." Hij gooide een lucifer in een onschatbare Kank-Hsi-vaas. „Wat voor karwei? Wat doe ik?" „Vooreerst ga je aanstaande Don- derdagnamiddag naar dc „President Pierce", als die aankomt." „Dat klinkt veelbelovend. Ik ver moed, dat er een jonge vrouw, zwaar gesluierd, aan wal komt „Neen. Er komt een Chinees aan wal." „Een wat?" „Een Chinese detective uit Hono lulu, en hij heeft een paarlsnoer, dat meer dan een kwart millioen dollar waard is. in zijn zak Bob Eden knikte. „Ja dan „Dan", zei Alexander Eden pein zend. „wie kan dat zeggen? Dat is misschien nog maar het gebin." HOOFDSTUK II DE SPEURDER UIT HAWAII Om zes uur. de volgende Donder dagavond, reed Alexander Eden naar het Stewart Hotel, Heel de dag had een Fabruari-regen over de stad gespat en de schemering viel vroeg in. Een ogenblik bleef Eden aan de ingang van het hotel staan kijken naar de parade van op en neer gaande paraplu's en naar de lichten, die dof-geel gloeiden in de druipen de mist. In San Francisco komt iemands leeftijd er niet op aan, niet veel tenminste, en hij voelde zich weer als een jongen, toen hij in de lift naar de kamers van Sally Jor dan ging. Zij wachtte hem op aan de ingang van haar zit-kamer, mooi als een jong meisje, in een nauwsluitende grijze avondjapon. Stand spreekt voor zichzelf, vooral als men de zes tig bereikt heeft, vond Eden, toen hij haar hand nam. „Zo, Alec". glimlachte zij. „Kom binnen. Je kent Victor nog wel?" Victor kwam opgewekt naar hem toe. en Eden keck hem met belang stelling aan. Hij had Sally Jordan's zoon in jaren niet gezien, en merkte op, dat Victor op zijn vijf en dertig ste jaar de sporen begon te vertonen yan zijn onstuimige loopbaan van boemelaar. Zijn bruine ogen ston den vermoeid, alsof ze te lang in schitterende lichten hadden geke ken, zijn gezicht was wat te bol, zijn taillemaat veel te groot. Maar zijn kleding was volmaakt; klaar blijkelijk moest zijn kleermaker het nieuws, dat de fortuin der Phillimo- res aan het tanen was. nog horen. „Kom binnen, kom binnen", zei Victor vrolijk. Zijn hart was licht, want hij zag een belangrijke som gelds in het verschiet. „Als ik het wel heb, is dit de avond der avon den." „En ik ben er blij om", voegde Sally Jordan er bij. (Wordt vervolgd) Hedenavond HILVERSUM I: 10— Denk om de bocht, 19.15 Accordeonmuzlek. 19 30 j(W»nr Is Uw God", 19.50 Tien voor acht, 20.— Nws. 20.05 Orgelconcert, 21— Men vraagt en wij draaien, 21-S0 Op Vleug'icn van muziek, 22 Bul ten!. overzicht door Prof. Dr. C. D J. Brandt, 22.>10 „Vandaag". 22 45 Avond- wijding 23— Nws. 23.15—24 Sym phonic orkest. HILVERSUM II: 10.— Nws. 10 15 Reg. Ultz., 19 30 Oude melodieën met nieuwe harmonieën, 19.45 Hoe spreken we? 20— Nws, 20.05 De gewone man. 20.12 De Zilvervloot, 20.35 Rondetafel conferentie. 20 55 Phllh, orkest, 2155 Het oude Testament, 23.— Nws. 23 IS 24.Dansorkesten, Morgen HILVERSUM I 7— Nws. 7 15 Och tendgymnastiek. 7 30 Victor Silvester, 8.— Nws, 8.18 Morgenklanken. 9 15 Gr. muziek, 10Morgenwijding, 10.20 Ra- dlofeullleton, 10.35 Viool cn plano 10.56 Zang, 11 Voor dc arbeiders, 12.— Snlonorkest. 12.30 Weerpraatjo. 12 33 Gr. muziek, 13.— Reg. Ultz13.30 Or gelspel. 14 Het Ned Lied, 14 15 Vau deville orkest 15— Het N.V.V15 18 Platenmarkt, 15 45 Hawaiian muziek, 16.Communistisch manifest, 16.15 Amateurs. 16 45 Om en nabij de twin tig, 17.15 Volksconcert, 18.Nws 18,15 Sport, 18 30 Strijdkrachten. HILVERSUM II: 7.— Nws. 7.15 Phllh. Orkest, 7.35 Maria ter ere, 7.45 Gebed, 8.— Nws, 8 15 Pjuk dc dng. 9 Voor de vrouw 0.05 Promenade concert. 9.30 Waterstanden. 9.35 Muziek houdt fit, 10Klein Kleutertjo. 10.15 Franse Opera's. 11.— De Zonnebloem. 1145 Schoolradio, 12 15 Zang. 12 33 Lunch concert. 12.55 Zonnewijzer, 13,Nws 13.20 Lunchconcert, 13 50 Film en To neel 14.10 Elck wat Wils, 15 15 Piano recital, 15.45 Kiosk. 16.Old songs of England. 1620 Vliegende Hollander. 16.30 Gregoriaans 17,De Wigwam. 18.— Volksllederenkwartet, 18.15 Jour nalistiek weekoverzicht, 18,30 Tennis sen, 18 40 Splncuza. (ingezonden mcdedelinaI PUDDING jjy CUSTARD MAÏZENA TUINKALENDER 11 JUNI. Een grasveld kan heel fraai zijn. Inderdaadmaar U moet er dan ook wat voor over hebben: het gras wordt minstens iedere twee weken of nog vaker gemaaid of geknipt. Dat komt de dichtheid van het grasdek ten goede. Onkruiden als weegbree en paardebloem moeten als ongewenste gasten verwijderd worden. Het gras vraagt bovendien de nodige bemesting. In ae zomer een paar keer 15 gram kalksalpeterstof of volledige korrclmcst per vierkante meter uitstrooien. Bij droog weer het grasveld na de uit- strooiing flink besproeien.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3