PERRY pes/e's-bad FEDERATIE AMERSFOORTSE MIDDENSTANDSVERENIGINGEN REIS ARTIKELEN AUSTIN -^R40 soesterberg Dit jaar weinig bosbessen rondom Amersfoort Advertentiën DAGBLAD «oor AMERSFOORT FLINK GEBOUW OF BUITENPLAATS eow E. J. Ruitenberg II Mannen vragen zich af... fart paSte* VOORLICHTING NOODIG HENGELAARS! JUIST NU ADVERTEREN! t Die kunt U morgen winnen (F.A.M.) TOERISME 7Z OLIAR „KETELBINKIE vertelt uit zijn jeugd' De meest moderne wagen in de lichte klasse met fantastische rij-kwaliteiten AUSTIN... „U Uuul ec i/oh öf* aan" GESLOTEN GOB EL'S Brandpunten UUJL V MWS ovvJUwu^vv u>v\ O.95 .ot 8.90 Zonder plukvergunning niet in „De Treek" ^"EE. er schemert nog niet x v^tlauv/ tussen het groen vaik-ne bosbessen-velden in ..De T#éek" en aan Laan 1914. Toch tiebben we op het grote open terrein vlak bij St. Louis al een eenzame plukker gezien, die weinig vond maar tevreden vaststelde dat de bessen die er tot rijpheid 'waren gekomen, sappig en groo't zijn. Dat is dan ook het enige blijde vooruitzicht voor de Amersfoortse bosbessenvcrzamelaars Verleden jaar was de oogst gering, dit keer zal het niet veel beter zijn. Vooral in ..De Treek zal menigeen worden teleurgesteld. Alleen in de buurt van de Pyramide van Austerlitz en aan Laan 1914 kan degene, die er vroeg bij is. misschien een emmer tje of teiltje vol weghalen, nuts hu zich niet laat afschrikken door wat extra tijd en moeite. Evenals verle den jaar wordt op het landgoed ..De Treek" een kleine vergoeding ge vraagd voor de plukvergunning. Waarlijk niet teveel gevraagd, als men de vernielingen ziet. die elk jaar weer door baldadige plukkers en pluksters worden aange richt. :In tegenstelling met vorig jaar zal men zich vóór hét plukken van zon Vergunning moeten voorzien. Aanplakbiljetten aan de ingangen' van de bossen zullen de plukkers op deze wijziging attent maken. Ieder een Kan er dus van op de hoogte zijn. Tegen hen. die bosbessen ver zamelen zonder zich een vergunning te hebben verschaft, wordt onmid dellijk proces-verbaal opgemaakt. Het is nog op geen week na vast te stellen wanneer de bossen van ..De Treek" voor de.plukkers worden ge opend. Dit kan eerst een dae of vier van te voren gebeuren Verle den jaar werden er geen prijzen voor bosbessen vastgesteld en ook thans zijn. naar wij vernemen, nog geen maatregelen in die richting getroffen. Mochten de omstandig heden zulks echter nodig maken, dan kan men van een ingrijpen der prijsbeheersing verzekerd zijn. Soest Schuur brandde af Woensdagavond bleek een schuur naast de woning van de heer K. aan de Belvedèreweg in lichter laaie te staan. De vrijwillige brandweer kon door krachtdadig ingrijpen de brand tot de schuur beperken, hoewel deze geheel verloren ging. Een door de politie ingesteld onderzoek naar de oorzaak van deze brand had tot resultaat, dat K. in arrest werd ge steld Uit het politiedagboek Door verbreking van 'n schuurdeur werden van de heer T. aan de Birk- straat een rijwiel cn énige andere artikelen ontvreemd. Wegens overtreding van de vee- en vleesverordening en voedselvoor zieningsvoorschriften werd W. G. K. te Soest in arrest gesteld. L. T H die nog tien dagen ge vangenisstraf tegoed had. werd gé- arresteerd. Stroper tekende hoger beroep aan De 35-jarigeopperman G. v. d. H. te Soest, die zich in zijn vrije tijd onledig toonde met stropen, was in Februari door de kanton rechter te Amersfoort wegens overtreding van de Jachtwet tot drie boeten van f 60 elk, subs, drie maal twee dagen hechtenis veroor deeld. v. d. H. vond de straf te zw'aar en tekende hoger beroep aan, met het gevolg, dat z 'n zaak vanmor gen voor de Utrechtse Rechtbank diende. Uit de dagvaarding bleek, 'dat verdachte in November en De cember van hel vorige jaar werd betrapt op het landgoed de Treek onder Lusedn en ook in de bos- sei bij O. L. Voruv/ in Eem. De officier van justitie achtte de stroperijen bewezen en requieerde tegen v. d. H. driemaal acht dagen ehchtcnis en verbeurdverklaring van een in beslag genomen fret en netten. Uitspraak op 2^ Juni. Tandarts AFWEZIG tot 29 JUNI. Gevonden voorwerpen Bruin lederen portefeuille inh f 12.hulssleutel, kinderjasje, dubbeltjes armband, witte haan, bl. ceintuur, zilveren oorbel met han ger, kinderjasje (bettcldrcss), zeem lederen handschoen, bruin jasje, fietspomp, linker glacé handschoen, lepeltje in etui, bruine hond met wit dek, boord no. 2156, portemon- naie Inh. f 6.-, .schakelarmband, pr. glacé handschoenen, bruine portc- monnaie, windjack, kinderpet, por- temohnaie inh. f 3.50, herdershond (reu), dop van autowiel. Inlichtin gen aan het politiebureau. Dit verrassend bekoorlijke dat anannen naar U doet omzien... dit is Valdelis( Omdat voor Valdelis van luxe flacons is afgezien, is de prijs «lechts f. 1.— per flesje. (Mórgen een flesje kopen! PARFUMS t M drogen WALA-BEHA! Wont „dochter" kijkt noor de mooie uitvoering en „moeder" let op do prachtige kwaliteit van de WAL A bustehouder. Geen wonder, dot onze WALA- BEHA's alj sneeuw voor de zon verdwijnen. Toch doen wij hel uiterste om iedereen te helpen. Best mogelijk, dat morgen juist Uw WALA-BEHA voorradig isl M.A. RAMSELAAR MANUFACTURENHANDEL, Langestraat 50, Amersfoort Tel. 6241 UW BELANG c/tUi kty<J2«/i de moo,e vrouw tomig Cisteiu.^ drievoud^ 3ss^r uw huii ^jprf,' ToS({) 8 parfum e" heilzame Beperkt leverbaar AMERSFOORTSE BURGERIJ i „Het hemd is nader dan de rok" Daarom fnorgen. Zaterdag, een groots opgezette collecte voor de Amersfoortse Jeugd. Dus voor Uw eigen kinderen GEEFT MET MILDE HAND! Bestuur Speeltuin-Centrale aan de gezondste en tevens goedkoopste spórt. die er bestaat. Ga ook zwemmen eo genieten van het heerlijke frisse water in PESIE'S BAD. Het is zo goedkoop, dat U het hier om niet mag laten. Een abonn. voor de hele zomer kost slechts enkele cénten per dag. Komt nog vandaag voor inlichtingen! op hel gebied van dagblad-reclame onze adviseur geeft het U gratis r Bij ons heeft U altijd beet Heden maden aangekre gen. Langestraat 91 - Tel. 4509 Soesterweg 23 100 gulden aan prijzen en bovendien een prachtige spiksplinternieuwe Dames- of Herenfiets Natuurlijk doet U mee aan de grote prijsvraag die morgen in onze gehele stad gehouden zal worden! U kunt er tal van prachtige prijzen mee winnen en bovendien als hoofdprijs een NIEUWE EYSINK DAMES- OF HERENFIETS (Naar keuze)!! (Geleverd door de firma Huyb Holsteyn, alhier) Iedereen kan deelnemen! Wanneer U morgen voor minstens f 2 50 (of meer) aan winkelwaar (of meer) besteedt bij een der FAM-WINKELIERS EN DEEL NEMERS (KENBAAR AAN HET GROENE OPSCHRIFT: „FAM-DEELNE- MEÉ" OP DE WINKELRUIT) dan ontvangt U een prijsvraagformulier. Met dit formulier kunt U GEHEEL GRATIS meedoen! Grijp Uw kans en win zonder .extra kosten zo'n prachtige, splinternieuwe fiets, of een der 20 andere prijzen bestaande uit 20 WAARDEBONNEN VAN f 5.— (VIJF GULDEN) ELK! Onthoud de dag! Morgen, 12 Juni houdt de FAM de eerste grote prijsvraag voor iedereen! Uw winkelier geeft U met plezier alle inlichtingen! zonder ergernis indien VAN UTRECHTSCHESTRAAT 14 AMERSFOORT U kunt die mottenlarven niet stuk voor sluk onthoofden Dood moet dit gespui9 echterGelukkig, dat er zo'n primo middel is, dat 'n einde mookt aan 't leven van dit tuig. Want Tollar betekent-, HET QA10ENMML VOOR 0E MOT erm Ti in „PRtllUVer VlEUTENSEWta M ITTRCCKT door W. Meuldrjk 665. Het was een wonderlijke middag, daar in het stadion. Geen mens kon zich herinneren, ooit eerder zo'n vreemde wedstrijd bijgewoond te heb ben. De andere hardlopers zetten gewoon de strijd voort, maar sedert mijn onverwachte vertrek had niemand meer aandacht vooi hetgeen zich op de baan afspeelde. Eén mannetje was er. die zich door het gebeurde erg prettig en zelfverzekerd voelde. Dat was natuurlijk Knots weer, die zo langzamerhand de werking cn de besturing van de atoomschoenen begrepen had. ..Knars heeft de krielkip in zijn macht." mompelde hij tevreden: „We zijn toch een paar handige jongens. We kon den eigenlijk best aan politiek gaan doen!" Ondertussen had ik vèr buiten het stadion mijn onvrijwillige renpartij voort moeten zetten en Knars scheen dit keer voorgoed van mij af te wil len komen. Tot mijn grote ontzetting droegen de atoom-schoenen mij in de richting van een half afgebouwd huis. Langs de smalle richels van de bouwstellingen ging het naar boven.... Ik voelde me duizelig en hijgde.... zwaaide met mijn ar men. Een paar mensen hoorde ik schreeuwen Het laatste wat ik zag was een plank, die boven de diepe straat eindigde Toen sloot ik mijn ogen Maar.. op dat ogenblik had in zijn labo ratorium professor Steckneus zich ver genoeg uit de touwen gewrongen om met zijn voet een knop in te kunnen drukken. Onmiddellijk trad een van zijn kleine knutsel-uitvindinkjes in werking. Een klein deurtje boven het stuurwiel klapte open en uit het gat knalde een stalen handschoen naar buiten en raakte Knarsprecies op de goede plek! Maar voor mij was het te laat.... product der grootste Europese Automobielfabriek. In diverse kleuren uit voorraad te leveren; twee- deurs- en vierdeursmodel, echuifdak en verwarming. De Austin 600 kg bestelwagen is de mooiste die U kunt kopen! Extra veiligheid door hydraulische en mechanische remmen - Prachtig afgewerkt ruim interieur Sterke kopklepmotor Onafhankelijke voorwielvering - Buitengewoon zuinig - 140 Austin-dealers en subdealers verlenen U een per fecte service. Doet uw keuze, nadat U deze prachtige automobiel heeft gezien en een proefrit heeft gemaakt. Ook U bent dan enthousiast over de eigenschappen van de Austin A 40. Austin-subdealer te: Amersfoort Garage Albert Bekensteinselaan 46 B Li verband met vacantie is ons bedrijf van 14-19 JUNI Steenkolenhandel N. V, Amersfoort. TE KOOP AANGEBODEN Herenjas nieuw (grote maat) en jongens fiets. Franklinstraat 22. 7401 TE HUUR GEVRAAGD Ongem. kamer, omgeving station. Br.: D. van Dalen, p/a Volk. Beukelsdijk 201 a. Rotterdam. Spoed. 7389 PERSONEEL GEVRAAGD Thee-Paviljoen Prinses Bea trix*. Vlasakkers, Amers foort, vraagt voor direct meisje voor de bediening. Zonder getuigschriften aan melding onnodig. 7388 PERSONEEL AANGEB. Net R.K. meisje 21 jaar, heeft nog 2 dagen vrU om te werken en te naaien. Brieven onder No. 7398 bur. van dit blad. DIVERSEN Beloning. Waar is toch te recht gekomen mijn sedert 23 Mei vermiste, niet grote jachthond? Naam: „Victor", rug bruine plekken met wit, buik wit, poten wit., kop brum met wit, bruine hang oren. lichtbr. ogen, staart lang. bruin met witte punt. Terugbezorging: Thorbecke- plein 16. Amersfoort. Telef. 4662, tussen 67.30 uur. 7387 Fotodienst Gruys maakt weer kinderfoto's aan huis. Archifoto, Rubensstraat 79. Tel 3070. A foort. 7369 Zakenman, 48 j. niet on- bem. z. k. m. besch. alg. ontw. dame om na goedv. prettig huwelijk te sluiten. Br. No. 7397 bur. v. d. blad. Zaterdag?, aanr. precies 3.30 tl. Vriendelijk verzoek, in ieders be lang, komt zo vroeg mogelijkSpreidt het verkeert GROOT VLIEG TO URNOOI. 40 Jaar Kon. Ned. Ver. v. Luchtv. 600 MS Ballon. Historische en nieuwste vliegtuigen. Wereldl^n- machines K.L.M. Spitfires en Harvards v. d. L.S.K., Fireflies, Mitchells r. d. Marine, tevens de Sea-Furie9, de enelste pro peller toestellen ter wereld, 800 K.M. (achthonderd K.M.jp. uur Beechcrafta van de R.L.S.. Pipers en Tig?r^ van de N.L.S., Fokker Promotor. Fokker SII. De Sibonkj HeUeori^ve Da dubbele zweef: D-tveln-ln-dc-lncht. Food-dropplnga en boven dien Paraehnte-aproiLs v/dEngelse Major Mr. Th. WillamS. Paddock (zltpl.) 3.—. Voorverk. 2.50 Kinderen tot 14 J. 1.25 Promenade 1.60 1.2S 14 j. 0.60 Alles inbegrip belasting. Bevordert het Verkeer I Koopt in Voorverkoop Komt Vroeg VOORVERKOOP IN VOLLEN GANG t AMERSFOORT, sigmag. Vierdag. Pais--Bur „Amersfoort". Reub. Llisone. Relsb. Ebato-Hagenouw, Baaroi slgra. „Churchill", Hoevelaken, stgm. v. Altena, Renowoudei café Vink, Seherpenxeelkapper Kluwen, Woudenberg. Sigm Hobu. Zij die per trein reizen Station Den Dolder uitstappen. TE KOOP GEVRAAGD: met een behoorlijk aantal kamers, waaronder 1 i 2 van grote afmetingen en enige Hectaren begroeid terrein. Gemakkelijk te bereiken per trein, tram of bus. Moet ledig te aanv. zijn. Gaarne uity. inl. omtrent juiste ligging, grootte, koop prijs onder No. W 144 Beijers Advert. Bur. Utrecht. EXCEPTIONEEL LAGE PRIJZEN VAPORISATEURS genre kristal 2.95 tot 3." LUXE POEDERDOZEN- 30 verschillende dessins VELOUR DONZEN Mj .MAROKKAANSE. 'ARMBANDEN Diverse Broches. Colliers en Oorclips in de aller nieuwste uitvoeringen van 1 75 G 90 I. tot

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4