DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Wanhopig gevecht tegen de golven Lekker zonnetje Ontslag van wethouders nu wettelijk geregeld Vervolging tegen Schreieder is nog mogelijk Arabieren betichten Joden van bestandsschendingen Duitse jeugd moet nieuwe toekomst bouwen Minister over Schreieder Deense „Kjoebenhavn" zonk, meer dan honderd vermisten Kabinet was Vrijdag bijeen Jam-blijft op bon Aantal doden nog niet bekend VS zal troepen niet terugtrekken uit Duitsland Tienduizend naar het jeugdcongres, dat Zaterdag begint Zware brand te Rotterdam Zaterdag 12 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1043 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. ^Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER- (Van onze speciale verslaggever) AALBORG, 10 JUNI. In paniek sprongen de passagiers over boord, sommigen met kleine kinderen in de armen, toen het stoomschip Kjoebenhavn, dat de dienst tussen Kopenhagen en Aalborg onderhoudt, vanmorgen in het Kattegat op een mijn liep. Volkomen uitgeput en sommigen zelfs gewond, werden vanmorgen om ongeveer 10 uur Nederlandse tijd de eerste overlevenden door de Deense tanker „Dangulf Lube" aan wal gebracht. Het merendeél wist niets omtrent het lot van man, vrouw en kinderen. *Een zakenman uit Aalborg, Hei- ge Petersen, deed het volgende verslag van de ramp. „Ik sliep in mijn hut op het tus sendek toen ik plotseling gewekt werd door een verschrikkelijke ex plosie, onmiddellijk gevolgd door een dof geluid. Ik werd mij eerst bewust, van hetgeen gebeurd was, teen ik het geluid van binnenstro mend water hoorde en het gegil van een vrouw. Ik schoot haastig mijn broek aan en ging naar het dek, waar ik een onbeschrijflijke verwarring aantrof. Mannen en vrouwen vochten om de railing te bereiken. Anderen probeerden weer zo ver mogelijk daar vandaan te blijven. Ik was juist bezig, me op een ladder voor het steeds stijgende water in veiligheid te brengen, toen de „Kjoebenhavn" begon te zinken. In wanhoop klampte ik me vast aan de ladder en wist zo doende twee uur lang boven water te blijven, tot redding kwam opda gen. Langs de gehele kust zijn eerste hulpposten ingericht voor de overlevenden, die zich nu aan boord van de honderden schepen bevinden, welke aan het reddings werk deelnemen. Ambulances en doktoren uit bijna elke stad in Noord-Jutland zijn opgeroepen om hulp te verlenen. Vrijwilligers van het Roode Kruis en militaire hos pitaalsoldaten begeven zich ijlings naar verschillende kuststeden, waar overlevenden aan land kun nen komen. Naar verluidt zal het Deense Stoomschip Frigga met 220 overlevenden, van wie vele ernstig gewond op weg zijn naar Aalborg. Vele overlevenden weten niets om trent het lot van hun verwanten. Mevrouw Helle Janssen uit Niba, die met haar man en een twee jarige dochtertje met vacantie in Kopenhagen was geweest, vertelde, niet te weten wat er van deze twee geworden was. „Het laatste, wat ik van mijn man zag, was, dat hij met ons dochtertje in de armen in zee sprong. Ik sprong hem na en werd aan boord van een vlot genomen, waar ik echter weer van af spoel de. Daarna dreef ik naar wat mij toeschijnt een eindeloze tijd in zee rond. tot ik aan boord van 'n tank boot werd opgenomen". Verschillende vrouwen onder de overlevenden, die door de Dangulf Lube aan wal werden gebracht, waren volkomen overstuur. Zwij gend wachtten de mensen op de kade, terwijl de gewonden op brancards werden gelegd en naar de ambulances werden vervoerd. Een der vrouwen had beide benen gebroken. Zij war nog steeds bij bewustzijn en snikte koortsachtig, toen zij van het schip werd gedra gen. De noodseinen van de Kjoeben havn waren door de tanker niet opgemerkt. Plotseling had de uit kijk het wrak ontdekt terwijl hij tevens hulpgeroep hoorde. Twee reddingsboten werden uitgezet maar door de hoge zee was het niet mogelijk geweest meer dan enkele van de passagiers te redden. (Van onze Haagse redacteur) De vergadering van de minister raad, welke Maandag niet kon doorgaan, omdat een aantal minis ters in Chateau d'Ardennes ver toefden is thans Vrijdag gehouden. In deze vergadering heeft de mi nisterraad zich niet slechts bezig gehouden met de ontwikkeling van de situatie in Indonesië, welke als zeer belangrijk kan worden be schouwd, doch ook met een aan tal punten, welke het buitenlands beleid raakten. ^Daarvan kan als eerste punt wor den genoemd de vérgaande conse quenties, welke de besprekingen in Chateau d'Ardennes voor ons land zullen hebben en waarschijnlijk zijn in deze vergadering ook de aanbe velingen van de Londense confe rentie over Duitsland besproken. (Van onze Haagse redacteur) Men vestigt er onze aandacht op. dat een bericht in het vakblad „De Kruidenier", waarin werd gezegd, dat de jamdjstributie per 1 Septem ber zal worden opgeheven, niet juist is. Ook wijzigingen van de sui kerdistributie 'op 7.0 korte termijn acht men in officiële kringen niet mogelijk; Suiker voor inmaak Voor de inmaak zal dit jaar een extra rantsoen suiker worden ver strekt. In de bonnenlijst van 2 Juli zal voor. alle leeftijdsgroepen een bon bekend gemaakt worden voor 500 gram suiker. Gouverneur van Curasao treedt in Juli af Gouverneur Kasteel van Curacao heeft de Staten medegedeeld, dat de Nederlandse regering hem een func tie in de buitenlandse dienst heeft aangeboden en dat hij daarom zal verzoeken in Juli vanzijn ambt als gouverneur ontheven te worden. Nog steeds waren in de afgelopen nacht geen juiste cijfers bekend over het aantal mensenlevens dat verloren is gegaan bii de scheeps ramp van de Kjoebnhavn, gisteren in het Deense Kattegat op een m\in gelopen. De schattingen liepen uit een van honderdvijftig tot tweehou- derdvijfentwintig. In de namiddag zochten vliegtuigen nog steeds naar drijvende lichamen. In Aalborg werd niet meer gewerkt: de werk gevers hadden al het personeel naar huis gezonden. In Kopenhagen zijn alle theaters, bioscopen en en kele andere vermakelijkheden ge sloten. De Deense koning heeft mede uit naam van de koningin, te legrafisch z\jn deelneming betuigd aan de maatschappij die eigenaresse was van de Kjoebnhavn. Verschillende waren reeds zo uitgeput, dat zij op het dek in zwijm vielen en door het water werden weggespoeld, .oordat iemand het had kunnen verhinde ren. Een woordvoerder van de Ver enigde Scheepvaart Maatschappij deelde mee, dat de Kjoebenhavn niet gedemagnetiseerd was. Ver schillende Britse scheepvaart maatschappijen hebben ons mede gedeeld, dat zij de schepen, die door de „gezeefde" route van het Kattegat varen, niet langer demag netiseerden. Daarom achtten wij het volkomen veilig ook de Kjoe benhavn niet te laten demagneti seren. Aan de andere kant is goed mogelijk, dat dit geheel niets met de ramp uitstaande heeft. Het schip is misschien getroffen door een mijn, die door geluid tot ont ploffing komt en demagnetisatie had in dat geval de explosie niet kunnen voorkomen. In Aalborg werd inmiddels bekend, dat de Kjoebenhavn in 1941 licht bescha digd werd toen in het Kattegat een Duitse mijn in de nabijheid van het schip ontplofte. Buitengewone dienstplicht ook voor lichting 1949 Ook voor ingeschrevenen van de lichting 1949 bestaat de mogelijk heid om tot buitengewoon dienst plichtige te worden bestemd indien twee broeders dienen of gediend hebben. Een aanvraag daartoe moet in het algemeen voor 1 Augustus 1948 bij de gemeentesecretarie wor den ingediend. Tweede Kamer neemt pensioenwet aan De Tweede Kamer heeft gisteren het wetsontwerp tot aanvulling van de provinciale wet en de gemeente wet (tussentijds ontslag van leden der Gedeputeerde Staten en van wethouders) aangenomen met 48 tegen 34 stemmen. Vervolgens is de behandeling van de wijziging der pensioenwet 1922 voortgezet en tenslotte zonder hoof delijke stemming aangenomen. Zonder hoofdelijke stemming werd aanvaard een amendement van dc commissie van rapporteurs om de mogelijkheid te scheppen de ttfd doorgebracht in een betrekking met een wedde van minder dan 400 In te kopen, ook voor hen, die op 1 Maart 1942 reeds ambte naar waren in de zin der pensioen wet. Een amendement-Fortanier De Wit (VVD) om recht op ouderdomspensioen voor onder wijzeressen bij het lager onder wijs reeds te doen ontstaan als do leeftijd van 60 jaren is be reikt. «werd met 47 tegen 30 stemmen verworpen. Enige amendementen-Koenen (C. P.N.) tot verhoging der pensioenen, die door de minister onaanvaard baar waren verklaard op financiële WALS MET DE BRUID. Op de bruiloft van Hendrik Jan en Jantje danste prins Bemhard een vrolijke wals met de bruid gronden, werden bij zitten en op staan verworpen. Tenslotte heeft de minister nog overgenomen een amendement- Terpstra A.R dat een onbillijk heid wegneemt voor de onderwijzers bij het bijzonder lager onderwijs, die gepensionneprd zijn in de tweede helft van 1947 en die daardoor 300 minder pensioen per jaar zouden ontvangen dan' de onderwijzers bil hot openbaar onderwijs. Russische bewering over Britse trflinaanhouding Volgens hqt onder Russische controle staande Duitse nieuws agentschap is een Russische mili taire trein, ri lende van Moskou naar Parijs, \rijdag door de En gelsen aan de. grens van de Britse en Sowiet-zories aangehouden. Een Britse officier, belast met het toezicht op het grensstation te Helmstedt, zeide niets van het in cident af te weten. „Voor zover ik weet moeten alle Russische treinen, die door de Britse zone zouden rij den. te Helmstedt de grens passe ren". Sjarifoeddin terug in de regering? Volksfront wil handhaving van Republikeins leger Sjarifoeddin, de ex-premier van de Republiek Indonesië, verwacht dat hij weer in de regering zal worden opgenomen. Sjarifoeddin is voorzitter van het democratische front de vroegere Sajap Kiri een concentratie van links-georiën teerde partijen. Een van de punten die het democratische volksfront wenst te bereiken is, dat het repu blikeinse leger blijft gehandhaafd. REISERVARINGEN VAN JOURNALISTEN 1 In de jiitzending van het radio programma voor de Nederlandse Strijdkrachten van hêdënavond zul len drie deelnemers aan dc journa- hstenrels van <jle legervoorlichtlngs- dienst nsar Indonesië iets van hun reiservaringen vertellen. Deze uit zending kan tussen 18.30 uur en 19 uur worden beluisterd via Hilver sum I. De Amerikaanse bezettingstroe pen in Duitsland zullen niet uit de „essentiële gebieden" van Duitsland wbrden teruggetrokken, ook niet na afloop van de „algemene bezet tingsperiode". Dit nieuws is vervat in een Amerikaanse toezegging aan Frankrijk, die gedaan is op dc Lon dense zesmogendhedeneonferentie over West-Duitsland. Bidault, de Franse minister van buitenlandso zaken, maakte het voor het eerst wereldkundig, toen hij Vrijdagavond in de Franse Nationale Vergadering met een rede van twee uur de de batten inleidde over de Londense aanbevelingen. Toen Bidault zijn rede uit had, kreeg hij applaus van leden der M.R.P., waartoe hij zelf behoort, en van enkele gematigden De zitting werd toen verdaagd tot Dinsdag. In tegenstelling met eerdere berichten verwacht men nu weer, dat premier Schuman toch de vertrouwenskwes tie zal verbinden aan dé stemming, die die dag plaats heeft. Men ver wacht aldus een, zü het kleine, meerderheid voor de regering. Nieuwe vragen van Goedhart leiden tot nadere verklaring van minister Nadat gistermiddag in de Tweede Kamer-vergadering bi) het vragen uurtje de heer Goedhart (Arb.) aan de minister-president en de minister van Justitie de reeds vermelde vragen in verband met de vrijlating van Schreieder had gesteld en de minister van justitie, de heer Van Maarse- vcen, daarop had geantwoord, vroeg dc heer Goedhart nog of de Kamer uit 's ministers antwoord moet afleiden, dat de mogelijkheid bestaat terug te komen op de buitenvervolgingstelling. erder of de minister Hij vroeg het er niet mee eens is, dat de S.D. een gruwelijk bloedspoor in ons volk heeft nagelaten en dat een der belangrijkste chefs van de$e dienst Schreieder was. Hij herin nerde aan de „Dauervernehmun- gen", waartegen vele verzetslieden niet waren opgewassen. Tientallen zijn naar hel en verdoemenis ge zonden via de „Nacht-uncl-Nebel"- kampen. Spr. was van oordeel, dat alle verantwoordelijkheden con creet en positief vastgesteld moeten worden en hij vroeg of de ministers bereid zijn te bevorderen, dat de instructie heropend wordt. Minister Van Maarseveen ver klaarde, dat hem van een buiten vervolgingstelling niets bekend is, hem is alleen bekend, dat Schreie der op vrije voeten is gesteld. Na tuurlijk kan een vervolging nog plaats hebben op klacht van een der betrokkenen, hetgeen dan moet geschieden bij de bijzondere Raad van Cassatie. Het kan zijn, dat de procureur-fi%caal zelf reden vindt om een vervolging in te stellen. Daarover zal spr. nader rapport vragen. Vervolgens wees de minister er op. dat de mogelijkheid om Duitse ambtenaren te vervolgen beperkt is. Duitse ambtenaren kunnen vervolgd worden wegens oorlogs misdrijven en wegens misdrijven tegen de menselijkheid. Voor ande re misdrijven kan een Duitse amb tenaar niet vervolgd worden, voor zover hij in de kring van zijn ambtelijke bevoegdheid is gebleven. Het spreekt vanzelf, aldus de mi nister, dat de zaak tot volkomen klaai-heid moet komen, ook wat het England-Spiel betreft en de verant woordelijkheden aan Nederlandse en Engelse zijde. Een justitieel on derzoek leek hem mogelijk. Militaire hulp voor niet-coniiministische landen De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie van. sehator Vandenberg aangenomen, waarin Amerikaanse militaire hulp aan niet-communis- tfsche landen In het uitzicht wordt gesteld. Graaf Folke Bernadotte, de bemiddelaar van de UNO in de' Palestijn- sefkwestie, heeft Vrijdagavond het volgende communiqué uitgegeven: „In de loop van de eerste dag van het bestand in Palestina is door de bemiddelaar een klacht ontvangen volgens welke vier los van el kander staande schendingen van het bestand dopr Joodse strijdkrach ten zouden hebben plaats gehad. Voor elk van di4 gevallen heeft graaf Bernadotte onmiddellijk aan waarnemers van de UNO instructie ge geven tot onderzoek ter plaatse en zo spoedig mogelijk uitbrengen van rapport hierover." Zowel uit Syrische als uit Trans- jordaanse broa werd gisteren ge meld, dat de Joden de bestands overeenkomst hadden geschonden, o.a. door een aanval op het vlieg veld van Lydda en door een lucht aanval boven Syrisch gr<?ndgebied nadat het bestand reeds was inge gaan. Berichten, volgens welke graaf Bernadotte Groot-Brittannië zou hebben verzocht om vliegtuigen en schepen voor de uitoefening van controle op het bestand, zijn in UNO-kringen tegengesproken. Wel heeft Bernadotte Belgie, Frankrijk en de VS er om gevraagd, maar hij wil om politieke complicaties te vermijden liever geen Brits mate riaal gebruiken. David Marcus, opperbevelhebber van de Joodse strijdkrachten aan het front te Jeruzalem, is Donder dagavond gesneuveld. Marcus, die in de tweede wereldoorlog diende als kolonel in het Amerikaanse le ger, ondernam een poging, de weg Tel AvivJeruzalem vrij te maken voor voedselaanvoer voor de bevol king van Jeruzalem. Tengevolge \?an Joodse successen in de strijd om Latroen is deze weg thans vrij gemaakt, meldt Reuter. Op de puinhopen (Van onze Jeugdwerk-redacteur) AAN de vooravond van het grote Duitse jeugdcongres te München, waaraan 10.000 personen zuUen deelnemen, waarbij ook vele buitenlanders, onder wie vijftig Nederlandse jongeren, is het niet ondien stig de mogelijkheden ervan onder ogen te zien en een gissing te maken omtrent de resultaten. Nadat tien jaar lang Hitier zijn grove handen over de Duitse jongeren had uitgestrekt en op geraffineerde wijze zijn toverwoord „Volksge- méinschaft" als balsem aan de versnipperde jeugd had toegediend, ver slapte plotseling in de laatste oorlogswinter de tucht. Niet langer werden er bonkaarten ingehouden wanneer de Hitlerjunge op dc oefenavonden niet verscheen, maar het werd geheel aan het lot overgelaten, wat er uit de jongens groeide: het lot overigens, dat de knapen in het leger, in de geteisterde gebieden öf aan het moorden óf aan het plunderen dreef. Met de capitulatie verdween de „Hajot" en een vacuum trad in. Even zo verging het de meisjes, wier Bund Deutscher Madel, die nimmer zo'n opgang maakte vanwege haar weinig ideële devies, Kirche, Küche, Kinder" ook werd verboden. I* -1- m deze geestelijke ruïne zal men het fundament moeten leg gen voor een nieuwe Duitse jeugd, die geen gelegenheid zou moeten zinsleven te gronde gaat. Volgens tellingen waren er in de Britse zóne 5>/3 millioen huizen verwoest, l'l/o millioen beschadigd en 1 >/2 worden geboden los te slaan en te millioen eerst na jaren weer bruik- verpolitieken, zoals na 1918 ge- baar. beurde. Dat dit een probleem is van de eerste orde moge duidelijk worden, als men weet onder welke omstandigheden een nieuwe jeugd gemeenschap zal moeten worden opgebouwd. In de eerste plaats is er een groot woningprobleem, waarbij het ge- In de tweede plaats is er het probleem van de gebroken ge- zinnen en het geweldige vrou wen-overschot. Op de 100 mannen zijn er 125 vrouwen. Ruim één millioen kinderen is vaderloos, circa 100.000 zijn er moederloos, terwijl er ontelba re wezen zijn. Daarbij zijn er kinderen die zelf, of wier va der en moeier verminkt zijn. Het derde probleem scheppen de 13 millioen „Oost-vluchtelingen" waarvan er 9 millioen in de Wes telijke zónes zijn ondergebracht en die de Jpoeling dun maken. Bij een bevolkingsdichtheid van 168 in 1933 is het cijfer thans 185. Opvoedingsproblemen Tekort, aan schoolruimten, leer krachten en leermiddelen schept een vierde moeilijkheid. .Hitier zorgde er destijds voor, teneinde de jeugd en zodoende de toekomst te bezitten, dat het lerarencorps goed nazi was en in alle boeken, zelfs in rekenboekjes deed hij zijn gif uitstorten. Leerkrachten en leermiddelen moesten dus gezui verd worden, waarbij niet genoeg vervangir.g aariwezig bleek.' Bo vendien is ook in Duitsland het on derwijs altijd karig gesalarieerd, zo dat er zich niet veel geroepen voe len om het leraarsambt te bekle den. Nog heden Heeft het Duitse kind nog geen halve week gemid deld school, zodat er te veel tijd overblijft voor losbandigheid. Tenslotte is er het grote pro bleem van werkloosheid, die aan zet tot ontucht, zwarte handel en kattekwaad. Dit alles heeft gemaakt, dat de jongeren in 1945 met lege handen en zonder idealen ston den, totaal afgesneden van de buitenwereld, zonder enige voorlichting en steun van de ouderen,- die het te druk had den met hun eigen problemen, terwijl het derde milieu, dat Een onzer redacteuren vertrok gisteravond met de Nederlandse Jeugd-delegatie naar het con gres te München, van waar hij regelmatig te lezers op de hoog te zal houden van zijn bevin dingen. Vóór zijn vertrek schreef hij een inleidend arti kel over de huidige groeperin gen in de Duitse jeugd, met de vele problemen in het verwoes te land, aan de hand waarvan men een duidelijker inzicht zal kunnen krijgen in zijn nog te verwachten beschouwiügen. van de jeugdorganisaties, nog dood was. Gaandeweg is de molen, van dit milieu gaan draaien, maar het was moeilijk op de losgeslagenen weer vat te krijgen. £elfs heden ten da ge, nu er al weer een zevental jeugdbonden zijn opgericht, spreekt men in Duitsland nog van „bun- kerjeugd"; dat zijn de ongrijpba- ren, die leven in de armoedigste omstandigheden, bedelen of zwarte handel drijven. Het bleek echter, dat er in de loop der jaren 1946 en '47 een intensieve vraag naar jeugdorganisaties was en zo ont stonden de Katholieke bond (met 800.000 leden), de F. D. J. (500.000 leden), een communistische orga nisatie, die vooral in de Russische zóne bloeit naar men zegt de Evangelische Jugend (15.000 le den), jongeren op naar schatting 10 mil lioen jongeren van 1222 jaar in geheel Duitsland. (Deze cijfers zijn misschien iets gewijzigd, omdat de telling dateert uit midden 1947). Overal in Duitsland zijn er jeugdparlementen gevormd, in stellingen, die men het beste zou kunnen vergelijken met de Neder landse Jeugdgemeenschap. Elite cn massa Met dit materiaal zal Duitsland aan zijn herbouw moeten begin nen en het schijnt mee te vallen. Het geestelijk contact met het bui tenland werpt resultaten af, die de verwachtingen overtreffen en het jaarlijkse congres is een uiting van de ernstige wil om aan te pakken. Het is een feit, dat men in de or ganisaties en op het congres alleen de élite jeugd aantreft, die ver in de minderheid is. Doch mogelijk kan uit deze jeugd het kader wor den gekweekt, dat de anderen zal kunnen opvangen en beteugelen. Resultaten zal het congres, waaraan zeer vele intellectuelen deelnemen, onder wie Europese schrijvers van naam, niet direct afwerpen, want de opbouw van een nieuwe jeugd zal jaren, mis schien een generatie duren. Toch zullen de Duitsers de geestkracht er uit kunnen putten om met ver grote energie dit probleem aan te pakken, terwijl de buitenlandse Antwoordopvragen van de heer Goedhart In antwoord op de vragen, ge steld door het Tweede Kamerlid F. Cocdhart (P. v. d. A.) in verband met de vrijlating van de Duitse politieman Schreieder heeft minis ter van Maarseveen, mede namens de minister-president, gistermid dag in de zitting dier kamer als volgt geantwoord: Inderdaad is Schreieder op 7 Ju ni 1948 op bevel van de procureur fiscaal bij het bijzonder gerechts hof te 's-Gravenhage in vrijheid gesteld", omdat van door hem ge pleegde strafbare feiten niet was gebleken. Hoewel er geen aanleiding be staat de juistheid van het oordeel van de betrokken procureur-fis caal, dat voor een strafrechtelijke vervolging van Schreieder geen grond bestaat, in twijfel te trek ken, heeft dc minister van justitie niettemin in verband met het be lang van deze aangelegenheid en het door de heer Goedhart ge vraagde aan dc procureur-fiscaal nader rapport gevraagd. De verklaring, dat Schreieder een zeer knap politieman is, is blijkbaar in technische zin bedoeld. De verklaring, dat hij een correcte politieman is, slaat kennelijk op het feit, dat Schreie der de door hem of zijn onderge schikten verhoorde arrestanten be hoorlijk behandelde en tegen mis handeling van hen waakte en op trad, Tegenover de procureur-fiscaal bij het bijzonder gerechtshof heeft Schreieder. die na zijn vrijlating aan bepaalde contróle-maatregelen Is onderworpen, zich verbonden een zo volledig mogelijke beschrij ving van de onder de naam Enge- land-Spiel bekende gebeurtenissen te geven en hier te lande te blij ven, zolang de procureur-fiscaal dit nodig acht, zodat ook de parle mentaire enquête-commissie in de gelegenheid zal zijn hem te horen. deputaties indrukken mee kunnen de vakverenigingsjeugd nemen, die van waarde kunnen (80.000 leden), de socialistische zijn, wanneer men eenmaal de Falken (50.000 leden), Bündische schuldvraag over de oorlog, heeft Jugend, rechtsgeoriëriteerd, zeer losgelaten en de Duitse jeugd in aggressief en vermoedelijk ex- een eendrachtig Europa wil bij- Nazi (50.000 leden), tezamen on- staan ten bate van een betere toe- geveer 2 millioen georganiseerde komst voor ons allen. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Sold. P. van den Berg uit Bergen (N.H.J, gesneuveld 29 Mei 1948. Koninklijk Nederlands-Indische leger: Soend. cav; 2o kl. Oesman uit Indonesië. Loods van de ATO uitgebrand Vrijdagavond Is dc grote lood» San Francisco aan de Rijnhaven, waar de Praag-autodienst van van Gcnd cn Loos (ATO) gevestigd is, voor een derde gedeelte uitge brand. Tien zware 10-tons trucks gingen in dc vuurzee geheel verlo ren. Ook het kantoor in de loods brandde geheel uit. De brandweer heeft met twin tig stralen van drie autospui ten cn drie blusboten getracht het ongewoon felle vuur meestér te worden. De benzinetanks van de vrachtauto's ontploften met doffe knallen, terwijl brandende autobanden een enorme rook ontwikkelden. Bewoners van I£atcndrecht heb ben zich dapper geweerd bij het in veiligheid brengen van een zeven tal auto's en een partij vaten met benzine. De brand, die omstreeks zeven uur door tot nu toe onbeken de oorzaak it. uitgebroken, was omstreeks kwart voor negen be dwongen. De nablussing heeft de gehele nacht geduurd. Kunstmatige regen blust bosbrand Een gedeelte van de brandende bossen in het Noorden van Ontario kon Vrijdag worden geblust door het verwekken van kunstmatige regen Vrijdag zijn er coloradokevers aangespoeld aan de kust van Gro ningen. Noordelijk van Uithuizen. Ook in de omgeving van Eenrum werden de kevers gesignaleerd. Met de vernietiging van de indringers is begonnen. Weerbericht HETZELFDE WEERTYPE Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Droog weer, behou dens een kans op en kele verspreide on weersbuien. voorna melijk in het Zuiden van het land. Over dag zonnig en behalve langs de Waddenzee warm weer. Zwakke tot matige wind uit richtingen tussen Oost en Noord, doch In d© middag op vele plaat sen Invallen van een koele zeewind. 13 Juni: Zon op 4.20 ondeT 21.—. Maan op 11.15. onder 105 14 Juni: Zon op 4.19. 'onder 21.01. Maan op 12.40, onder 1.20.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1