DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Ook nu het geen lichtstad meer is Opleiding van de Afrikaners tot ambachtslieden verboden In Palestina heerst rust Zandvoort wordt ontstraald Malan regeert Den Haag verrast Zware brand in NO-polder Zendtijd geweigerd door PvdA en KVP In Juli bon voor cacao Brood kan vrij zeggen bakkers Staking te Londen Bodem zou ongunstige invloed op volksgezondheid hebben Parijs blijft Parijs Salaris-stijging is uitgangspunt van pensioen verhoging Stinnes gaat weer aan de slag Neemt de spanning tussen lonen en prijzen af? Drukkersrecht Frans Vermeer overleden Dinsdag 15 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1Q45 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.-» p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.Y. De Nieuwe P.ers R«3actie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort [Telefoon redactie 4291, Telefoon administrate 6235. "Hoofdredacteur: TJ, DE BOORDER- Ik heb bevel geeevcn de opleiding van Afrikaners tot ambachtslieden onmiddellijk te slaken, aldus verklaarde gisteren de Zuid-Afrikaanse minister van Arbeid. B. H. Schoeman. In het begin van zijn betoog had de minister er al de nadruk op gelegd, dat de regering er voor dient te zorgen, dat er geen gemengde bonden van Europeanen en niet-fcuro- peanen zün. is op de militaire opleiding en be- wapening van Afrikaners. Erasmus voegde hieraan toe. dat Engeland, nu het het Indische le ger heeft verloren, wellicht geneigd zou zijn, een Afrikaans leger op te bouwen. ,,Aan alle fronten heerst rust", aldus luidde het legerbericht van het opperbevel van Israel, dat gistermiddag werd uitgegeven. Voorts werd van Joodse zijde meegedeeld, dat de Irgoen Zvai Leoemi, de Joodse terroristen orga nisatie, in het leger van Israel is opgenomen. De Irgoen zal echter als politieke beweging blijven voortbestaan en ook buiten Israel zal de Irgoen nog een militaire or ganisatie blijven. Geen niet-Europeanen in het leger De regering zal geen wettelijke maaregelen nemen om te voorzien in afzonderlijke vakverenigingen voor niet-Europeanen, aldus ver volgde de nieuwe bewindsman, maar er zal een apparaat worden geschapen, „om de niet-Europeanen te beschermen". Ook de nationalistische minister van landsverdediging. F. C. Eras^ mus. liet duidelijk uitkomen, welke plaats de niet-Europeanen thans in Zuid-Afrika hebben in te nemen. Het grootste deel der blanke bevol king. zo zeide hü is tegen het ge bruiken van niet-Europeanen in dc gewapende strijdkrachten. Hij gaf toe, dat in naburige sta ten Afrikanen gebruikt worden als soldaten, maar zeide dat niet be kend was, in welke mate deze sol daten in oorlogstijd in actieve dienst zouden worden gebruikt. Hjj wilde dan ook de „vriend schappelijke invloed" van de Zuid- Afrikaanse regering aanwenden te gen elke Britse politiek die gericht over ontevredenheid in Curasao (Van onze Haagse redacteur) In Den Haag toont men zich meer dan verrast over het verzet van de Staten van Curacao tegen het uitstel van de vorming van het College van Algemeen Bestuur tot na de benoeming van de nieuwe gouverneur van de Nederlandse Antillen. In de Staten heeft men dif uitstel ondemocratisch ge noemd. Men vestigt er in Den Haag echter de aandacht op dat dit uit stel slechts een zeer tijdelijk ka- rakter behoeft te hebben, omdat de volgende maand reeds de nieuwe gouverneur zal optreden. De Sta ten van Curagao hebben zich in het verleden niet bepaald ingenomen getoond met de huidige gouver neur. Men had dus kunnen ver wachten dat zij zouden toejuichen dat niet de aftredende gouverneur P. Kasteel dit College instelt dat in de Nederlandse Antillen zoveel invloed zal krijgen, doch dat de nieuwe gouverneur dit zou doen. Men wijst er echter in Den Haag op dat de Staten waarschijnlijk zo sterk tegen uitstellen van de vor ming van dit orgaan gekant zijn, omdat de Staten zelf binnenkort zullen worden ontbonden en ver wacht wordt adt de nieuwe Staten een gans andere samenstelling zul len hebben dan de huidige. In den Haag heeft men dan ook de indruk dat de Staten door reeds op dit ogenblik tot de instelling van het nieuwe „College van Algemeen Be stuur" te komen, pogen om in dit College de verhoudingen in stand te houden welke bij verkiezingen in de Staten wel verloren zullen gaan. In Den Haag wordt ver wacht dat als opvolger van de atr tredende gouverneur, de heer L. A. H. Peters, zal worden benoemd, die als landbouwraad is verbonden aan de Nederlandse ambassade te Washington. Materiaal voor zeven huizen verloren Zeven Oostenrijkse houten wonin gen. die in de Noord-Oost polder zouden worden opgericht en die een waarde van 125.000 gulden vertegen woordigen zün in minder dan een half uur tü'ds tijdens een felle brand in rook opgegaan. De oorzaak van de brand moet gezocht worden in het spelen met lucifers van kinde ren. Een zware rookzuil, die op vele kilometers van het dorp Ens in de Noord-Oost Polder zichtbaar was. diende de brandweren uit de dor pen Hamspol, Emmeoord en Vollen- hove tot baken om die van Ens te hulp te sneLlen bij de bestrijding van het vuur. De taak bleek echter te zwaar. In korte tijd sloegen de vlammen door het dak van de enor me schuur waarin de segmenten voor de woningen waren opgeslagen en bereikten een hoogte van dertig meter. Brandende stukken hout vlo gen in het rond en bedreigden de omgeving De brandweer concen treerde zich daarop met goed gevolg tot het nathouden van de aangren zende panden. Van de schuur waarin de woning onderdelen waren geborgen rest nog slechts het enorme, veertig meter lange metalen geraamte Het is reeds de derde maal dat deze loods door brand is getroffen. Nederland zou grote dollarlening vragen Het A.N.P. meldt uit Brussel: Naar ..De Nieuwe Gids" van Maan dagmorgen bericht doet in finan ciële kringen het gerucht de ronde, dat Nederland bü de regering der Verenigde Staten een dollarlening van 250 millioen zou aanvragen. België zou hierbü zün diensten als bemiddelaar aanbieden. De P.v.d.A. en de K.V.P. hebben geweigerd gebruik te maken van de drie kwartier zendtijd, hun door de minister van O. K. en W. ter beschikking gesteld voor verkie zingspropaganda per radio. De ra- dinraad heeft namelijk van de mi nister opdracht ontvangen, de tek sten der te houden redevoeringen tevoren op te vragen om te voor komen dat aanvallen op personen zullen worden gedaan. Met deze invoering van preventieve censuur die zonder overleg met de be trokken partijen ingevoerd is kunnen de beide partijen zich niet verenigen. Bovendien werd van de beide partijen geëist te verklaren dat zij niet zouden meewerken aan verkiezingspropaganda via de mi crofoon door een omroeporganisa tie en dat zij zulke propaganda ook niet zouden aanmoedigen. Tot half September zullen de Bel gen zich zonder paspoort naar Zeeuws-Vlaanderen mogen begeven. Wel zal een identiteitskaart ge toond moeten worden. TIJDENS DE OORLOG is de vuur- foren van Texel, aan vacanticgangers uit het gehele land zo goed bekend, grotendeels vernield. Thans is men met het herstel begonnen en de vacan- tiegangers van dit jaar zien de de fo ren in steigers. In de bonnenHJst van 2 Juli zal voor de leeftüdsgroepen A, B en C een bon worden aangewezen voor vijftig gram cacao. Voor de D en E-groepen wordt een rantsoen van honderd gram verstrekt. Medio Augustus wordt een be slissing verwacht over de mogelük- held tot opheffing van de brooddis tributie. Dezer dagen hebben ver tegenwoordigers uit bakkerskrhi- gen als hun mening te kennen ge geven, dat het brood bonvrjj kan komen. De regering geeft de voor keur aan uitstel van enkele maan den, om de resultaten van de nieu we graanoogst af te wachten. Scheerzeep niet vergeten De bonnen „Tabak A Reserve" van de tabakskaart welke zfjn aan gewezen voor het kopen van een rantsoen scheerzeep enz., zün slechts tot 19 Juni geldig. Vijfentwintig schepen werden niet gelost Onverwachts zün gisteren in de Londense dokken grote aantallen havenarbeiders in staking gegaan. Vijfentwintig vrachtschepen, ten dele geladen met voedsel van het vaste land van Europa, konden daardoor niet worden gelost. De staking, die eerst van geringe omvang was en zich niet ernstig liet aanzien breidde zich echter in de loon van de middag snel uit en tegen drieën hadden al 1800 arbeiders het werk neergelegd. De staking is het gevolg van dis ciplinaire maatregelen welke zijn genomen tegen elf arbeiders naar aanleiding van een geschil over overwerk. Nieuwe toewijzingen der Marshallhulp De Amerikaanse steunvprlenings- organisatie voor het buitenland heeft nieuwe toewijzingen bekend gemaakt van totaal 95 millioen dollar voor aankoop van Marshall- goederen. Het aandeel van Neder land bedraagt 4.183.905 dollar. Deze toewijzing omvat blik, aan te kopen door de particuliere handel, en tar we. Benelux aanvaardt Londense voorstellen De regeringen van Nederland, Bel gië en Luxemburg hebben haar goedkeuring gehecht aan de gemeen- schappelüke aanbevelingen, welke het resultaat vormen van de infor mele Londense besprekingen inzake Duitsland tussen de vertegenwoor digers van Frankrük. de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrük en de drie Benelux-landen, aldus werd gisteren te Den Haag en Brussel be kend gemaakt. Aangezien Engeland en de Ver enigde Staten reeds officieel hun goedkeuring aan de besluiten der zes landen hebben gehecht, is Frank rijk het enige lid van de conferentie, dat zijn definitieve beslissing nog niet bekend heeft gemaakt. 'Havenstaking in Amerika onwettig verklaard Een federnal districtsgerechtshof heeft op verzoek van het Ameri kaanse departement van Justitie een tüdelük bevel uitgevaardigd, waardoor de dreigende staking van meer dan 100.000 zeelieden onwet tig wordt verklaard. P\ E KERSENPLUK in de Betuwe is Maar voor 't zover was moesten hcc, volle gang. heel wat maatregelen genomen worden om een goede oogst te garanderen. Een van de plagen waarmee de ksrsentelcrs elk jaar weer te kampen hebben, is de vraatzucht van de spreeuwent die vaak grote schade aanrichten. Daar gehuurde werk krachten op 't ogenblik zeer duur zijn men spreekt zelfs van lonen van f 15 tot f 20 per dag «s het geen wonder, dat de eigenaar van deze boomgaard dochters en eigen knecht aan 't werk heeft gezet. Met ratels, ram melende bussen en luid geschreeuw worden de spreeu wen op de vlucht gejaagd. Er z(jn mensen die veronderstellen, dat de bodem door zogenaamde „aardstralen" een zeer ongunstige Invloed op de volksgezondheid heeft. Wichelroede-bodemonderzoekers houden zich vooral met dit vraagstuk bezig en er ls zelfs een „Eerste Nederlandse Bureau voor Wichelroede- Bodemonderzoek" in het leven geroepen, om op dit gebied van advies te kunnen dienen. En zoals de stichter van «Ui bureau, dc heer J. jG. Mlcremet, mededeelde, zjjn er reeds enkele belangrijke successen behaald. Zo werd er door particulieren in Zandvoort het initiatief genomen een dorpsgedeelte te laten „ontstra- len". Door deze „ontstraling" wil men de bodeminvloeden trachten weg te nemen, die ziekten zouden bevorderen. Er zijn op het terrein twee ont- stralingsapparaten geplaatst, welke tezamen een gebied van 300 meter middellijn bestrijken. Deze appara ten zouden dan op dit gebied de z.g ..aardstralen" kunnen wegnemen, zo is de opvatting van de onderzoekers. Deze ontstralingsapparaten. waar op in 1938 octrooi werd aange vraagd. verwekken een magnetisch veld van heel kleine golf. aldus de heer Mieremet. Dit wordt horizon taal door antennes gericht. De ap paraten zijn gebaseerd op de wet van Volta, maar hebben een geheel nieuwe toepassing. Door dit apparaat konden reeds enkele resultaten worden behaald. In de Panter-sigarenfabrieken in Veenendaal was het de directie op gevallen. dat een 14-tal arbeiders veel meer verzuim had door ziekte dan gemiddeld het geval was. Door het bureau van de heer Mie remet werd nu een onderzoek inge- Vermiste chauffeur keerde terug Toen de Haarlemse werkman ver leden week Maandag in Amersfoort de door hem bestuurde gemeente auto „in de soep" had gereden, kreeg hij het zo benauwd, dat hij een week lang „onder water" bleef. De gemeente Haarlem vreesde reeds dat hem een dodelijk ongeluk was overkomen. Z\jn verlangen naar huis en haard werd echter met het verstrijken van de tjjd sterker dan zijn vrees voor de gevolgen van het ongeluk en tenslotte heeft hü zich met een benauwd hart bü zijn werk geefster, de gemeente Haarlem, aangemeld. (Bijzondere correspon dentie) V'OOR de vreemdeling, die sedert de bevrij ding nog geen bezoek aan de Franse hoofdstad heeft gebracht, is Parijs in zijn gedachten nog altijd la ville lumière, de lichtstad. Maar dat is niet meer zo. De oorlog liet ook hier zijn sporen na. Onlangs, toen prinses Elisabeth hier op bezoek was, baad den de Notre Dame, de Een week in Parijs I avonds om tien uur don kerder dan op sommige punten van Amsterdam, Eens zag de reiziger die na zonsondergang Parijs naderde, van verre reeds een reusachtige lichtplek aan de hemel. Dat is ge weest. De duisternis die er voor in de plaats kwam is karakteristiek voor het hedendaagse Frankrijk, waar het leven, door de verschrikkelijke duurte, vooral voor de arbeider en de beambte, grauw en somber is geworden. Dat heeft er toe geleid, dat de Parijzenaar weliswaar zijn kostelijke humor heeft bewaard, maar niet geheel en al zijn lucht- - 0 hartigheid. Opéra en diverse andere Niettemin is Parijs Pa- bezienswaardigheden nog rjjs gebleven. Uiterlijk in het licht der schijnwer pers. Nu zijn zij weer in duisternis gehuld. Wie 's avonds laat over de Pont Double gaat, ziet de torens van de cathedraal innerlijk is een andere kwestie heeft het van de oorlog nauwelijks iets geleden. Nog altijd klopt hier aan de oevers van de Seine het hart van de den, waar men voor Frs. 200.- een zéér sober maal kan krijgen. Dat dan be staat uit soep, een spie gelei met spek, pommes frites en sla en een des sert. De kostelijke rode wijn is ook in Frankrijk duur geworden. Als ge 'm wilt proeven slaat hij een flinke bres in uw karige deviezen. Om dezelfde re den is 't beter niet plaats te nemen aan de gezellig gedekte tafeltjes op de grote boulevards. Maar verleidelijk is het. Want kan men zich iets pretti gere denken dan daar bui ten op straat te eten? On der de groene bomen brengt de koelte van de avond de eerste verfris sing na een warme dag. Na 'n koud en guur voor jaar heeft de Parisienne zich getooid met haar nieuwste zomerhoedje. De Parijzenaar heeft zijn col bertje uitgetrokken en wandelt er nonchalant mee op de arm. Een nooit slechts onduidelijk afste- Franse natie. Nog altijd is den. Maar wie ze eigen- eindigende stroom van ken tegen de donkere het een intellectueel en lijk koopt is mij 'n raad- voetgangers, fietsen, lucht. cultureel centrum. Daar- „el, want zü zijn ontstel- Het is waar, dat in de van getuigt o.a. het grote lencl duur. Avenue de l'Opéra, de aantal opmerkelijk goed Dit laatste is niet met gesorteerde, boekwinkels, alle. maar toch met zeer Rue St. Honoré en de Rue de Rivoli ontelbare straat Men vindt er tal lantaarns nog een helder nieuwe uitgaven, schijnsel geven. Maar het is toch niet meer zoals vroeger. Op de Beule'- van oor spronkelijke Franse wer ken en vertalingen, keu rig verzorgd en op goed auto's, bussen en motoren trekt aan uw oog voorbij. Ginds bij de Métro staan een jongeman en 'n meis- veel dingen in Parijs het je elkaar te kussen, zon- Miche en de Boulevard papier gedrukt. Zij schij- Saint Germain is het des nen gretig aftrek te vin- geval. Bovenal met de maaltijden. Het kost waar lijk buitengewoon veel moeite ergens in het Quartier Latin een een voudig restaurant te vin der dat iemand op hen let. En met het gerinkel van glazen, messen en vorken vermengt zich de klokslag van Saint-Ger- main-des-Prés. steld in een der zalen, waar zich 150 sigarenmakers bevinden. Er werden vele ..storingsbanen" gevonden en daarbij bleek, dat de 14 arbeiders, die altijd zittend hun werk verrich ten, zich juist in die storingsbanen bevonden. Men heeft toen een ont- stralmga-apparaat aangebracht. Na ongeveer 5 maanden kon de directie der fabrieken melden, dat er een zeer gunstige wending is ingetreden. Als ziekteverschijnselen open baarden zich veelal pijn m rug of hoofd, moeheid, bronchitis en rheu- matiek De heer Mieremet haalde nog an dere voorbeelden aan. waaruit valt af te leiden, dat er meer dingen tus sen hemel en aarde zijn Kersen blijven duur Meikersen nog niet rijp Op de fruitveilingen in de Betuwe werd Maandag voor de Duitse ker sen nog f 1.60 tot f 1.80 per kilo be- taald. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat er meer vraag dan aanbod is, en de Duitse kersen zoo goed als ..af" zijn. terwijl een goed gewas Meikersen in de meeste bongerds nog niet rijp is. Voor de aardbeien werd f 1.60 tot f 2.per kilo gebo den. De handel kan alleen de eerste soort kopen, daar dc tweede soort aardbeien voor de industrie gere serveerd wordt Pluimveefokkers willen meer vrijheid De pluimveecommissic van de stichting voor de Landbouw heeft zich bezig gehouden met de vraag, of het mogelijk en gewenst is de kippenhouderü. de eierhandel en de kutkenboerderii vrij te laten Haar voorlopige conclusie luidt, dat het ln verband met de export gewenst is de belemmerende bepalingen t a, Y. de kippenhouderli. de eierhandel en de éierprfos óp te heffen, en dat het eveneens gewenst is de kuiken- broederjj vr(j te laten. Een normloon omstreeks 1914. glo baal 1000 bedragende, kan, indien men de loonschommelingen. die ln het tweede tijdvak (19201945) heb ben plaats gehad, egaliseert, geacht worden globaal overeen te komen met een normloon van 2000 in dit tweede tijdvak, terwijl deze laatste norm op zijn beurt weer globaal overeenkomt met een norm van circa 2800 in het derde tijdvak (1946 en volgende jaren). Deze con clusie is door de ministers van Bin nenlandse Zaken, van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van Oorlog, van Marine ai. en van Verkeer en Waterstaat geformuleerd in de memorie van antwoord op het voorlopig verslag der Tweede Kamer betreffende he^t ontwerp van wet-verhoging van pensioenen. Naar de mening van de ministers mag het uitgangspunt van het wets ontwerp niet zün verhoging van de pensioenen naar evenredigheid van de daling van de koopkracht van j het geld dan wel van de stüging der salarissen. De ministers zijn voorts van oor deel. dat ten aanzien van de wacht gelders gelijksoortige maatregelen dienen te worden getroffen als voor de gepensionneerden noodzakelijk worden geacht. Noodweer in Engeland Het hagelde knikkers Maandagnamiddag heeft boven Zuid-Engeland een noodweer ge woed. In afwisseling met onweers buien kwamen er tropische regen buien los en vielen er hagelstenen zo groot als knikkers. Veie huizen werden door de bliksem getroffen. In verschillendestreken viel de electrische stroom uit. De bliksem sloeg o.a. op het dak van een school te Hatfield, waarin zich een vijf- honderdtal kinderen bevond, van wie echter niet een werd getroffen. Er werd nog meer slecht weer ver wacht. De groot-industrieel uit het Ruhr- gebied Hugo Stinnes, die. naar Reu ter meldt, „tüdens het regiem van Hitier ontzaglijke macht uitoefen de als een der grootste industriëlen ter wereld", is door een zuiverings hof te Dusseldorf onschuldig bevon den Stinnes verklaarde van plan te zijn wederom in het zakenleven tc gaan en bp te dragen aan het eco nomisch herstel van Duitsland. Weerbericht VEEL BEWOLKING Weersverwachting, gel dig tot Woensdagavond: J Veel bewolking met vooral aanvankelijk plaatselijk enige regen. Meest matige wind uit Westelijke richtingen. Voornamelijk ln het Noord-Oosten van het (Van onze Haagse redacteur) In schrlftelük antwoord op tot hem door de pers gestelde vragen, heeft minister v. d. Brink mede gedeeld. dat de mogelükheid van een verdere internationale prijsda ling het begin van concurrentie in het bedrüfsleven cn een ruimer aanbod op dc arbeidsmarkt wüzen op een vermindering van de span ning tussen lonen cn prüzen in ons land. Onder deze omstandigheden is het aannemelijk, aldus de minister, dat op de duur huurverhogingen en opheffing van de subsidie op levensmiddelen kunnen worden doorgevoerd zonder dat het effect op de lonen groot zal zün. De ver houdingen tussen lonen en prijzen zal onder die omstandigh den eco nomisch verantwoord kunnen blij ven. Over de binnenlandse voorziening merkt de minister op dat de Ame rikaanse steun in de eerste plaats zal worden aangewend voor de uitrusting van de industrie opdat Nederland met deze hulp in de kortst mogelijke tijd weer een pro ductie kan bereiken welke ons naar gezonde verhoudingen terug kan voeren. Op de binnenlandse goederenmarkt is verbetering merkbaar. Men kan dit zien in de opheffing van schoenen, de rij wielbanden en de rijwielen in dis tributie. Op andere terreinen kan het vooralsnog niet zo snel. Opheffing van de tabaksdis tributie is indien zich geen on voorziene ontwikkelingen voor doen, voorlopig nog niet mo gelijk. Hoewel ook de kolen- productie van de Nederlandse mijnen blijft stijgen is de im port van kolen nog zo groot dat nog niet kan worden ge zegd wanneer de kolendistri- butie kan worden opgeheven. Ook met textiel blijft het nog moeilijk. Over de verhoging van de handelsmarge voor sommige krui denierswaren, deelt de minister mede dat deze wordt bestudeerd in samenwerking met het ministe rie van landbouw. Vermelden wij tenslotte nog dat de minister over het vraagstuk van het overheidsingrijpen heeft mede gedeeld dat hij noch een voorstan der is van een onder alle omstan digheden bestreden organiserend ingrijpen door de overheid in het van een DE loop van het recht vertoont rare kronkels na de oorlog zo langzamerhand weten we dat wel cn men is dan ook vaak ge neigd om zich maar bij de overtui ging neer tc leggen dat de deugd in onze onzalige wereld vaker gestraft dan beloond wordt. Wij willen U het trieste verhaal vertellen van de drukker A*. H. Pasman, eigenaar van een klein be drijf, Labor geheten, aan dc Am sterdamse straatweg te Zuilen bU Utrecht. Pasman is tijdens de oor log met andere Utrechtse drukkers, zoals Jan Hendriks, Vijlbrief. Zui dendorp cn Storm bü diegenen ge weest, die voor het drukken van illegale brochures cn kranten de verzetsgeest er bij ons volk inhiel den. Wij kenden hem toen als een tamelijk onvoorzichtig heer. die omstreeks nieuwjaar zün klanten zwart-op-wit kwam verzekeren dat Nederland herrijzen cn Oranje te rugkomen zou. Hij was een illegaal- drukker uit overtuiging, die drukte wat hij niet kon verzwijgen en bij wie wc nooit tevergeefs kwamen, wanneer we voor illegale uitgevers bemiddelden. Maar aan dc andere kant was hü toch ook rustig en laconiek genoeg en zo moest hij, na negen maanden Wolvenplein cn Oranjehotel, we gens gebrek aan bewijs door de Duitse rechtbank worden vrijge sproken. Dit gebeurde in het be kende tweede Parool-proces. Dat was in Augustus 1944. Pasman dook onder in Kamcrik, omdat hü er niet voor voelde om mee le doen aan de „arbeidsinzet" en omdat hij tenslotte een verdacht individu was gebleven. Na de bevrijding kwam hij terug cn vond hij zijn drukkerij leeggeplunderd en zijn pers onbruikbaar gemaakt. Van het Beheersinstituut ontving hij echter de drukkery „De Tampon" aan de Van Asch van Wijckskndc te Utrecht in huur, waarvan de eige naren, de gebroeders Groenemeyer, SS-bladcn cn „bodenstandige" lit teratuur hadden gedrukt. Deze wa ren als NSB-ers vast gezet. De huur liep af in October 1946, maar Pasman, die voor een toewijzing van een nieuwe machine niet in aanmerking kwam (hoe zou hü') mocht dc snelpers meenemen wan neer hü zelf transport, revisie en montage f 3000.en een week- huur van f 10.(voor een 20 jaar oude machine, die f 4000.gekost had) betaalde. Pasman vond dat allemaal heel gewoon. Hij had nooit gewenst of verwacht dat hij voor zijn illegale arbeid na de oorlog beloond zou worden. Maar hij voelt zich toch enigszins geprikkeld door het ver volg van de historie. De gebroeders Groenemeyer zijn vrijgekomen en mogen van 10 tot 15 jaar geen func tie in het drukkersbedryf uitoefe nen. Maar hun bezit blijft onaange tast cn hun drukkery kunnen zü voor goed geld verhuren. Nu wordt Pasman gesommeerd om binnen zes dagen de snelpers te retourne ren transport, revisie en montage (f 3000.zijn voor zyn rekening. Pasman is brodeloos, zo brodeloos als zijn gezin was toen hij in 1943 was weggehaald hoewel er toen tenslotte nog hulp van de illegali teit op kwam dagen. Pasman komt immers niet voor een toewüzing in aanmerking en een stel NSB-ers, die in de oorlog prat gingen op het vele geld dat ze met hun verraad verdienden, begint alweer met een aardige bijverdienste. Van rechtswege zal er wel geen speld tussen te krijgen zijn. Een be lofte de belofte dat nationale standvastigheid beloond zou wor den is nog geen rechtsgrond En dit verhaal is dan ook volmaakt doelloos en overbodig tenzij de vroegere lezers van het Parool. Vrü Nederland, Ons Volk en Je Main- tiendrai zich in 1948 de namen „La bor" en „de Tampon" willen her inneren. J.R- 1 economische leven noch is Juni: Zon op 419. onder 31.01. systeem dat elk ingrijpen vrijwel Maan op 15.34, onder 1.46. onvoorwaardelijk afwijst. Slachtoffer van Schreieder (Van onze Haagse redacteur) Zaterdag is te Huis ter Heide de voortreffelijke illegale werker Frans Vermeer in de ouderdom van 28 jaar overleden aan de gevolgen van de behandeling welke hij in de Duitse concentratiekampen heeft ondervonden. Op het ogenblik, dat de „zeer knappe en fatsoenlijke politieman" Schreieder in de Scheveningse dui nen zijn memoires schrijft en in terviews weg geeft, strijdt een van de slachtoffers van zijn provocatie- ploeg de laatste wedstrijd. In Januari 1943 heeft Van der Waals zich bij Frans Vermeer we ten in te dringen als sabotage- agent uit Engeland cn toen hij met behulp van Scheieder's Engelse radioverbindingen voldoende intro ductie had verkregen, heeft Ver meer hem in contact gebracht met Kees Dulihl, die hem op zün beurt weer met dr. G. Kastein in ver binding bracht. Schreieder en Van der Waals hebben Kastein, Dutihl en Vermeer revolvers en spring stoffen gegeven om er aanslagen mee uit te voeren. En toen deze aanslagen waren gelukt, hebben de nazi-knechten hen ingerekend. Kastein heeft zich door een dode lijke sprong uit een raam aan het S.D.-verhoor weten te onttrekken, Dutihl heeft de kogel gekregen en thans heeft ook Frans Vermeer het leven gelaten als gevolg van het duivelse spel van Schreieder en Van der Waals. Met een verwoeste gezondheid is ■hij uit Duitsland teruggekeerd; een verblijf in Zwitserland vermocht daar slechts een tijdelijke verbete ring in te brengen. Daarna ging het snel achteruit tot Zaterdag het ein de kwam aan het leven van deze jonge, voortreffelijke en moedige mens. De crematie zal Donderdag om kwart over een geschieden te Wes- terveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1