„De Elf Provinciën" in het Consthuys „St. Joris" LAATSTE NIEUWS 2 zijn' toren D GRAND THEATRE „VAN KIELPLAAT TOT ZEEKASTEEL" „Van kielplaat tot zeekasteel" Vrijheid, moed, verbondenheid „De Drietand" in feestgewaad Zaterdag eindstr i j d om KNVB beker Dinsdag 15 Juni 1948 T N de bekende Heemschutserie is dan eindelijk ook Amersfoort vertegenwoordigd. We zagen zowat alle aantrekke lijke Nederlandse steden reeds de revue passeren. Jjtteer of minder belangrijke pu- caties over meer of minder be langrijke steden. Waar blijven wij, heeft menig Amersfoorter met mij gedacht als weer een aantal nieu we Heemschutjes in de verleidelij ke etalage s onzer boekwinkels ons toelachte. En nu is 't opeens gebeurd. Slank en best getekend staat onze goeie oude trouwe toren op het omslag te prijken. Met de Joriskerlj in zijn schaduw en een priegelklein trap- ge velt je. Ik denk me natuurlijk meteen het figuur m wat we er mee slaan in de grote boekenwinkel in Utracht of in Den Haag of in Amsterdam, in dat duvels grote Amsterdam En een trots gloeit in me .op, want ook bij het openslaan is de in druk helemaal niet gek. Opzij!, Uit de weg, zegt het boekje hier zijn we met z'n allen om de toren. Zeven eeuwen is lang genoeg om er eens een overzicht over te geven. We hebben muren gebouwd om gapgrage boeven en heerszuchtige graven en bisschop pen op een treiterige afstand te houden. We hebben moeite genoeg gehad om in meer dan honderd jaren bouwtijd die ommuring klaar te krijgen, we hebben ons zo comfor tabel mogelijk gehuisvest in grote en kleine huizen, in het gedrang tussen de omwallingen, aan Havik Vjjver, Krankeledenstraat en Hof. WfE hebben een paar eeuwen van zwakte gekend maar we zijn de misère van de 17e en 18e eeuw weer te boven gekomen. We hebbu: na het garnizoen en een groot spoorwegemplacement de in dustrieën hier gekregen. En nu zijn we echt een stad. En we worden met de dag zelfbewuster. Hier zijn we, zegt het boekje en wie durft zeggen dat we niet zeldzaam zijn. Met onze Muurhui zen, met onze gerestaureerde kroeg jes. met ons carillon, dat speelde toen een Canadese voltreffer ons 't hart deed vasthouden, vrezend dat we na de puinwolk niets meer te zien zouden krijgen. Hier zijn we en hebben we met onze grote op leggers en autobussen geen last ge noeg van onze prachtige poorten, we sparen ze voor Holland, niet slechts omdat we zo trots zijn op ons bezit, maar omdat we het een nationaal cultuurbezit weten, om dat heel dit heerlijke gedoetje van straten en grachtjes van traptoren- tjes en Muurhuizen een kostelijke parel is in de Nederlandse steden- fC^a^' oni(3at we het bovenmatig lief hebben gekregen en er aan op poetsen en restaureren dat het een aard heeft. Dat zegt het boekje en 't moet gezegd het is ons uit het hart gegrepen. R. J. F B. van Hasselt was de bevoorrechte. Hij werd de woordvoerder voor Amersfoort en 't ganse leger van vrienden van de oude stad. Hij heeft zich voortreffelijk van zijn taak gekweten. Na de voorge schiedenis der stad te hebben aan geroerd, wordt het ontstaan uiteen gezet. Kort en duidelijk als het ge hele boekje en met genoeg voorbe houd en kanttekeningen bij histo risch dubieuze punten. Dr. van Hasselt houdt zich dan pleizierig overzichtelijk met de hoofdzaken der historische stads ontwikkeling bezig en laat achter eenvolgens Muurhuizen, Havik en Hof en daarna het gebied tussen de twee omwallingen de ruvue passe ren. Hij noemt dan nog even de onderaardse gangen in de oude stad en komt via de O.L. Vrouwetoren zelf, aan een beschouwing over de St. Joriskerk, waarover de schrij ver reeds eerder een breedvoeri ger publicatie verzorgde. Na nog enige gedachten over het nieuwe Amersfoort te hebben ge geven. worden dan nog uit de om geving het Kapelletje van Isselt, Dool om Bergh en De Heiligen Berg ter sprake gebracht. Het heeft lang geduurd eer Amersfoort acte de présence gaf in de reeds lang lopende Heemschut reeks. Nu het zover is gekomen be leven we het als een klein feest en hoe bescheiden ook de uitgave zij, als een prachtig hulpmiddel ter verbreiding van het goede gerucht, dat van onze dierbare stad uitgaat. Om de woorden van de schrijver te gebruiken. De Heem Amersfoort wel van zeer eerwaardige ouderdom en vol schone herinne ringen. Het is een gebenedijd oord. D. Zuiderhoek, Stadsarchitect. Ochtendstemming aan dc voet van dc St Joris Dc tentoonstelling ,.De Elf Provin ciën" in Consthuys St. Joris" is er vooral op aangelegd dc Hollanders en oud-Hollanders, die in Amerika wonen, attent te maken op de schilderachtige schoonheid van hun geboortegrond of geboorteplaats, in beeld gebracht door schilders en etsers, die speciaal het pit toreske in hun kunst dienen. Bijaldien niet al die verweg-wonen- den dit jaar nog hun vacantle in Hol land zullen doorbrengen, zijn er cata logi gedrukt met veel illustratie, die- aan gindse adressen zijn toegezonden. Dc voorbereiding van deze expositie is uiteraard niet eenvoudig geweest en een nieuw contact met Amerika is broodnodig; misschien wel even nodig als het Marshall-plan. Na dc hoogcon junctuur van dc Haagse School heeft dit contact veel aan intensiteit inge boet. Dit zal te wijten zijn aan het feit, dat onze moderne kunst de Ame rikanen (nog) weinig zint, en mogelijk ook aan 't feit, dat Amerika z'n eigen kunstenaars van naam is gaan krijgen. Men kan dc kunstsmaak van dc ge middelde Amerikaan zeker niet hoger aanslaan dan die van de gemiddelde Nederlander. Het ligt dus voor de hand, dat hij meer plezier heeft in de schilde rijen, die een vertrouwde weergave zijn van de werkelijkheid dan in dc kunstwerken, waarin de persoonlijke fantasie en dc experimenterende geest van dc maker overwegen. Van uit dit licht bezie en beoor- dclc men dus dc tentoonstelling „Dc Elf Provinciën", waar het accent bij schilders en etsers 64 steden en dor pen zijn vertegenwoordigd vooral ligt op het pittoreske, op een sugges tieve weergave van de realiteit. Tussen het „veel en velerlei", waar bij niet alles op peil staat, noteerde lk de fijne smaakvolle etsjes van P. J. van Dokkum, de intelligente tekeningen van Ant. Pieck, een grote ets van Dirk Harting (Toren) die mij aan Sacnre- dam en Karsen doet denken, boeiende Elburggezichtcn van Kees Heynsius en A. v. d. Pol (ik bedoel het haventje in lichte, blanke tonen!). Huize Eero- wijk van Akkc-ringa Jr.. Tcrblijt en Rotterdam, resp. schilderij en ets van dc productieve Kees Verhoeven naast werk van Hemkes (etsen). Adri Pieck en wijlen J. C. Nijland. C. A. S. Advertentie Tel. 4632. DENKT U EROM dat Woensdag a s. 10.00 uur de voorverkoop begint voor de documentaire film Herstellende militairen bezochten vliegfeest De vliegfeesten op Soesterberg zijn bijgewoond door de herstellende patiënten van het Militair Hospi taal Hoogeweg en het Militair Sa natorium, Utrechtsewcg, beide te Amersfoort. Onder leiding van dc majoor- veldprediker Ds. W. Rvjnsburgcr en vergezeld van de Directrice van het Militair Hosoitaal werden de pa tiënten naar de omgeving van het vliegveld gebracht door twee Roode Kruis auto's van de Geneeskundige Dienst der K.L. De militairen heb ben het luchtfesttfn zeer goed kun nen volgen. Het uitstaoie is voor de militairen in alle opzichten goed geslaagd. Noteert U even GRAND; „Gilda" (18 jr.) 14.30, 18 45 en 21 u. Zo. 14.—, 16.15. 18.45 en 21 u. CITY; „Matto regeert" (18 jr.) 14.30, 18.45 en 21 u Zo. 14, 16.15, 18.45 en 21 u. REMBRANDT: „Sport staalt spie ren" alle Ift.). Vrij. en Zat. 14.30, 18,45 en 21 u. Overige dagen 14.30 en 20 u. Zo. 14. 16.15. 13 45 en 21 u. CONSTHUYS ..ST. JORIS": ten toonstelling v. schilderijen e.d. „De elf Provinciën". Geopend op werkdagen: 10—12. 1417 en 19 —20 uur. D'OUDE LANTEERN: Herden kingstentoonstelling Chris Lanooy t.m. 6 Juni. Geopend dagelijks 10—12, 14—17 u Zon- en feest dagen van 1417 uur. OPENB. LEESZAAL EN BIBL da gelijks ruilen v. boeken 14—17 u. Di. Vrijd avond ook van 1921 uur. Leesz. geopend dagelijks 10 —12.30 u. en 1417 u DL en Vrijd. ook 19—22 uur. DANCING VAN *T HUL: Zat.. Zon. en Woensd. dansen, 2023 uur Zond. mid. 1518 u. (Orkest „The Rhythm Specials") DANCING d'ORANJEBOOM: Zat., Zon. en Woensd. dansen „STICHTSE HEUVEL*;: dagelijks dansen (The Red. White and Blue gang). Temperatuur Pesie's Bad De temperatuur van Pesie's Bad was hedenmorgen 23 graden Goede documentaire film in „Grand" Verscheidene bioscopen in de gro te steden brengen regelmatig cul tuurfilms. Ook de directie van het Grand Theatre wil trachten tot het regelmatig vertonen van deze films te komen. Als eerste in dit genre draait Donderdag a.s. in Grand een Polvgoonfilm, getiteld ..Van kiel plaat tot Zeekasteel". Men leest wel eens over het te water laten van een schip, of men volgt aan de hand van scheepstiidingen een bepaald schip van haven tot haven, omdat een familielid gaat of terugkeert. Maar. wat weten we van schepen? Van lijncntekeningen, van stabili teit van een s.ehip of van de proe ven, die genomen worden in het Scheepsbouwkundig proefstation te Wageningen? Heeft U zich wel eens afgevraagd, wat er nodig ls. om een schip te bouwen en wat ge. daan moet worden, voor een schip het zeegat kan uitvaren? ,,Van kielplaat tot Zeekasteel" is en documentaire film. die hiervan een indruk geeft. De rolprent brengt U de bouw van het vlagge- schip ..Oranje". Het geluid is niet van bijzondere kwaliteit, maar tal van goede opnamen maken de film interessant. Het gesproken com mentaar is van Kommer Klevn. Verdacht van oplichting De Amersfoortse politie hield Maandag de boekhouder v. d. H. uit Rijswijk aan, die er van ver dacht wordt zijn werkgever voor f 2500.te hebben opgelicht. Twee treinen later Klokslag één uur stond ik voor het station, 'k Had een goede vriend af te halen, 'k Was veel te vroeg. Dat lag trouwens met aan mij. maar aan m'n vriend, want hij heeft de „prettige" gewoonte om precies op tijd te zijn voor de volgende trein Ik vermaakte mij zolang met in dc brandende zon staantrok weemoedig aan m'n laatste cigarct en keek naar de mensenmassa, die het station uit' kwam. Zij gingen zich inleggen In het Zeistec trammetje, op weg naar de vliegfeesten. Tussen dc massa hepen collectanten van de Amersfoortse Speeltuin Centrale bedrijvig rond om een zo groot mogelijke buit binnen te halen. Een heer schoot op mij af. ik offerde en de man prikte een speldje op m'n shirt. Dat was erg vriendelijk, maar hij had een slechte harjd van prikken Overigens, veel men sen gingen voorbij zonder de collec tanten te zien. dacht ik. Een jochie kwam langs en zei tegen de man met dc rinkelende centenbak: Nee hoor ik geef niet, want me voader heb zelf ook zo'n bus thuis Deze keer kwam m'n vriend twee treinen later. M'n verwensing hoorde hij niet. want hij liet spontaan een dubbeltje in de collectebus glijden. La ter op de dag merkte ik, dat het zijn laatste was r Paling lag voor het opprikken „De paling ligt voor het grijpen in de poelen aan dc Dollardstraat." Deze mare ging door het Soester- kwartierOok wij zijn er heen ge sneld. Aan dc kant op dc bodem lagen wel wat half vergane takken en er dreven tientallen dode visjes, maar paling hebben we Maandag middag niet meer gezien. Minstens een kwartier stonden wc in de gloeiende zon te wachten. Dc pa ling had geen medelijden en bleef weg. Helaas, wij kregen dus geen paling in de pan, zoals vele bewo ners van dc Dollardstraat en om geving dc afgelopen dagen hebben gehad. Een beetje spijtig ojjer de slechte vangst belden wc ergens aan. Wc komen om dc paling, mevrouw, zeiden wc. Maar meneerdc paling is dood, die heeft dc buurman giste ren geslacht, want zelf durfden we het niet, antwoordde dc dame een beetje schuldig. We mochten binnenkomen en luisteren naar haar verhaal: Vrijdagmiddag kri oelden kinderen om de vijvers Zij waren op pahngvangst. Vermoede lijk door de warmte kwamen dc dieren aan dc oppervlakte. Ook volwassenen verdrongen elkaar aan de vijverrand. Met schepnetten en zelfs met gewone etensvorken, waar je ze zo maar aan kon prik ken, werd jacht gemaakt op de glibberige reptielen Opgetogen keerden velen met een flink maal palingwaar soms exemplaren bij waren van een pols dikte en met een gewicht van twee drie pond, naar huis Palingen voor het opprikken, 't Lijkt op Luilekkerland Burgerlijke Stand Geboren: Harry, z v H v d Ziel en A A v d. Lisdonk. Willem, z v G Jansen en M v Zoeren. Albert z v J Trinks en H. Elzenaar. Ever- dina Willemina, d. v. H v d Vis en J H Wind. Johanna Geertruida, d. v. R. Jellema en J G Eppink. José- maria Martin, z v F E J M de Mulder en G E "Willenborg. Berti Johan Lucien, z v C J Beckers en M v d Geest. Jacob, z v J, Ter- maat en A Koenen. Maria Helena, d v C J Haan en A Hoogerwerf. Overleden: Louis Henry Arnold Cardinaals, oud 53 jaar, gehuwd niet Teilegen. J. S. B. A. Jacoba Wilhelmina Coté, oud 75 jr. wedu we van K. L. Rieff. Hesselina de Vries, oud 69 jaar, weduwe van \V. v. Plateringen. Nagelaten werk van Chr. Lanooy De vermaarde pottenbakker Chris Lanooy, de kobold met de profeten- baard en de kinderogen, ls ln het begin van dit Jaar gestorven. Het leek wel eens, of hij, die zo'n eeuwenoud am bacht uitoefende, niet met jaren en met ouder-worden te maken had, maar do oorlog heeft hem weinig goeds gebracht en zo is ook hij sterfelijk gebleken. Edoch. wat zijn handen cn zijn geest in den loop der jaren gewrocht hebben wat hij aan klei. water en vuur deze oude elementen aan schoon heid cn adel ontworsteld heeft, dat zal, hoe broos het soms ook lijken mag. een langer leven beschoren ztjn en zal nog spreken tot vele geslachten na ons. Dc eerste tentoonstelling van het in zijn atelier en woning achtergebleven werk producties uit verschillende perioden ls gearrangeerd in d'Oude Lantccrn. en men zal toegeven: betere plaats is moeilijk voor dit werk te vin den. Het bezit een klassieke rust, een harmonie In de vorm. die haast niet van deze tijd zijn. maar aansluiten aan perioden, waarin de mensheid een veel meer aaneengesloten eenheid ver toonde en waarin zij nog rust en ge duld en toewijding kende aan het vak. Terwijl de wonderlijke tover van zijn glazuren direct ontleend is aan het mysterie der natuur. Het is ongetwijfeld mogelijk een nog imposanter beeld van Lanooy's totale oeuvre bijeen te brengen, maar .a thing of bcaut.y is a joy for ever" cn din|en van ware schoonheid, meer ge boren en geworden dan gemaakt of be dacht, vindt men In hetgeen hier bij een is tal van keren. Wie vatbaar is voor schoonheid in eenvoud, hij zal hier niet. onbevredigd zelfs niet onver zadigd vandaan gaanl C.A.S. „Oranje en Nederland" in R.K. leeszaal „Oranje en Nederland" is de naam van de tentoonstelling, die van Zaterdag 26 Juni tot en met 3 Juli in de Katholieke Leeszaal en Bibliotheek aan de Wijersstraat 2 zal worden gehouden. De opening geschiedt op de eerste dag van de tentoonstelling om half drie door de heer dr. J. J. van den Besselaar. Het bestuur van de leeszaal wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de viering van het regerings jubileum van H.M. de Koningin. Actetas ontvreemd Een heer deed bij de politie aan gifte van de diefstal van een bruinieren actetas, die hij even op zijn in de Arnhemsestraat gepar keerde fiets had achtergelaten. Examens Onze stadgenoot B. M. Keulen slaagde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht voor het candidaats-exa- men rechten. Militaire demonstratie op Craailosche heide Nabij de Craailosche Heide ln de omgeving van Hilversum zal op Zaterdag 19 Juni om drie uur in de middag een militaire demon stratie worden gehouden. Er zal o.a. een infanterie-aanval worden gedaan op een verdedigde stelling, waarbij verscheidene ondersteu nende wagens, zoals artillerie, ge pantserde voertuigen en vliegtui gen zijn betrokken. Deze demon stratie is een onderdeel van de viering van het Regeringsjubileum van H.M. de Koningin. Individual-psychologie op studieconferentie Hoe fascinerend Alfred Adlers psychologie nog voor de moderne mens is, bewees de grote opkomst od het weekend van de Nederlandse Werkgemeenschap voor Individual- psychologie, dat in de Internationa. Ie School voor Wijsbegeerte werd gehouden. Vrijheid, moed. verbondenheid, dit goud der menseliike waarden, met inflatie bedreigd, werd hier weer afgewogen. Dr. A. Muller heeft in een diep gaand betoog gezegd, dat Adlers grote daad verder reikt dan de ont dekking dat de mens door ziin per soonlijk levensdoel gestuwd wordt. Adler gaat tot aan het laatste ge heim van de mens. dat oneindig moeilijk te vatten en te beschrijven is: de persoonlijkheid, de scheppen de kracht. Het laatste in de mens dat is hij zelf! Adler heeft de sprong gewaagd, niet slechts zelf scheppend, intuïtief to werk te gaan. doch ook in (1e mensen het laatste, het onbegrijpelijke, het on verklaarbare. te zien als hun per soonlijke vrijheid en dit tot grond slag van zijn Individualspvchologie te maken. De2e Idee kenschetst spr. als een der filosofisch-antropologi- sche fundamenten van de Indivi- dualspychologie. De mens is echter meer intuïtief, veel meer scheppend dan hii doet blijken. De mens is in wezen vrij. doch hij moet die vrijheid nog na streven' Hij is een geestelijk wezen, doch hij moet nog geestelijk wor den! Dc mens. dader van zijn da den. synthese van vrijheid en nood wendigheid l Wiens hooestp doel is. dienaar van God cn broeder der mensen te worden! Mevrouw Sophie J. de Vries bracht Adlers idee dor verbonden heid van het menselijk wezen naar voren in haar inleiding over Indivi dualspvchologie en gezin. Zij waar- llimalnnd Zwarte eieren Een persoon uit Hoogland kreeg proces-verbaal voor het vervoeren van ongestempelde eieren. Boven dien werd een groot aantal eieren in beslag genomen. Aanbesteding gemeente woningen De aanbesteding van de 12 ge meente-woningen is in drie gedeel ten geschied en wel als volgt: 6 woningen aan den Ham, 6 in Hoog landerveen en in het geheel. De in schrijvingen waren: De Hoog te Amersfoort: I f 70.254, II f 70.254, III f 140.000; Gebr Lammers te Amersfoort: I f 62.525 II f 62925, III f 125.500; H. G. V. Noordenburg, Hoogland: I f 67.450, II f 67.100, III f 134.500; E. G Schoonderbeek te Hoogland: I f 69.732, II f 69.243, III f 139.034. Aannemer E. de Bruin schreef alleen in voor 6 woningen aan den Ham voor f 68.962.-r-. Eervol ontslag Aan A. v. 't Klooster A. F. Jzn is bij K.B. op zijn verzoek eervol ontslag verleend als Heemraad van het Waterschap Beoosten de Eem Officiële publicaties REORGANISATIE BIJ DE DISTRIBUTIEDIENST Vanaf Maandag 14 Juni is wij ziging gekomen in de openstelling van het distributiekantoor. Het kantoor zal 's Maandags niet meer voor het publiek geopend zijn, ter wijl het 's Woensdags alleen ge opend zal zijn voor de winkeliers en Vrijdags slechts voor het uitrei ken van bonkaarten. Alleen Dins dags- en Donderdagsmorgens kan het publiek voor de lopende geval len op het distributiekantoor te recht. AANVRAGEN OM WERK KLEDING In het tijdvak van 15 Juni t.e.m. 1 Juli kunnen slechts op Dinsdag en Donderdag aanvraagformulieren worden afgehaald en ingediend voor werkkleding voor individuele aanvragen door personen, die een zelfstandig beroep uitoefenen of werkzaam zijn in bedrijven met minder dan 5 werkkleding-dragen- de arbeiders. In aanmerking komen slechts zij, die sedert 31 Januari 1948 geen werkkleding hebben ontvangen. De stamkaarten moeten zowel bij het afhalen als bij de in diening der aanvraagformulieren worden overgelegd. UITREIKING BONKAARTEN AAN ZELFVERZORGERS Vrijdag 18 Juni aanstaande zijn die zelfverzorgers aan de beurt voor het afhalen van nieuwe le vensmiddelen-, tabaks- en versna- peringenkaarten, wier naam begint met één der letters U tot en met Z. Stamkaarten en inwisselingsbon nen moeten 'worden overgelegd. Het clubblad van de AZC Nep- tunus verschijnt deze maand ter gelegenheid van het zevende lus trum in een jubileum-uitgave. Het blad, dat tot de beste club bladen van onze stad behoort, ziet er in feestkleedij zeer fraai uit. Het is verlucht met vele foto's uit ver leden en tegenwoordige tijd. De ty pografische verzorging van de fir ma Nieuborg is uitstekend. Burgemeester Molendijk leverde een bijdrage, waarin hij schrijft, dat Neptunus in de propaganda voor de zwemsport een groot aan deel heeft. Hij wenst Neptunus toe, dat de vereniging in edele wed strijden jaren lang haar taak mag vervullen. De heer J. A. C. Spoel, voorzitter van de Stichting Sportfondsenbad Amersfoort zegt aan het adres van Neptunus: „Door en met elkander zijn wij beide gezond en groot ge worden." De voorzitter van de Koninklij ke Nederlandse Zwembond, de heer Jan de Vries, schrijft, dat Neptunus een bijzondere plaats in neemt in het zwemleven van de Bond. De heer B. Planjer, voorzitter van de kring Utrecht van de KNZB stelt Neptunus ten voorbeeld aan vele andere verenigingen en wijst er op, dat vele zeer jeugdige zwemmers en zwemsters reeds nu uitstekende prestaties leveren. De voorzitter van AZ PC, de heer G. van Zelm wenst de jubile rende vereniging geluk met het ju bileum. Verscheidene Neptunus-leden, die momenteel in Indonesië vertoeven, zonden eveneens hun gelukwensen, evenals vertegenwoordigers van de Willesden Swimming Club' in Londen en de Aarhuus Gymnastik Forening in Denemarken. Jan Kortbeek, de redacteur van het blad, schrijft in een goed arti kel over „de geschiedenis van Neptunus". Al met al een jubi leum-nummer, dat een uitstekende indruk achterlaat. Eerste parcours van Avond-Vierdaagse Degenen die Zaterdag a.s. niet aan de laatste tocht van de Avond vierdaagse kunnen deelnemen lo pen vanavond reeds hun eerste parcours. De route is als volgt: Markthal, Hellesteeg, Molenstraat, Brugje over beek, v. Asch van Wyckstraat, Smallepad, Stations straat, Stationsplein, B.W. Laan tot over overweg. Direct na overweg Rijwielpad links langs spoorbaan; deze volgen tot aan Soestduinen, Mont Gomeryweg tot aan Soes- terberg, Rijksstraatweg n. Amers foort, Utrechtseweg, Utrechtse straat. Varkensmarkt. Langestraat, Krankeledenstraat, Markthal. „Amersfoort" heren leverden goede prestatie „Amersfoort" trok Zondag met twee dames- en herenelftallen naar Deventer, waar de handbalvereni ging „Actief" een tournooi organi seerde ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan. Ondanks de drukkende warmte werden er aav- dige er spannende wedstrijden ge speeld. De mooiste en spannendste wedstrijd van het gehele tournooi was de strijd tussen de Hoofdklas ser „Olympia" (H) en het eerste herenteam van „Amersfoort". On ze stadgenoten leverden de schitte rende prestatie deze ploeg een ge lijkspel (55) af te dwingen. Nog voor de rust wist „Amersfoort" zelfs de score tot 31 op te voe ren. De eindstand werd 55. Door strafworpen werd Olympia win naar. Het gehele elftal dat met twee invallers speelde heeft heel goed voldaan. In de tweede wedstrijd konden zij het niet bolwerken, zo dat zij voor een prijs niet in aan merking kwamen. De Amersfoort- dames werden "in de eerste wed strijd uitgeschakeld, door met 42 van „Actief" (Deventer) te verlie zen. Hier werd gespeeld met inval lers voor de beide backs wat een groot handicap bleek te zijn. Het tweede herenteam werd eveneens uitgeschakeld. Alleen het tweede dameselftal kwam met een twee de prijs voor de dag. achuwde de ouders, dat zi1 de le vendheid hunner kinderen niet zou den doen verkwijnen door hun eigen gestolde levensvorm. Zij mogen het kind niet halen uit de levende verbondenheid met de mensheid. Slechts opvoeden in een geest van verbondenheid houdt levend en p;eeft het kind voor de toekomst een moedig: En toch!" Dat er ook op de school een ont zaglijk werkterrein voor de Indivi dual-psychologie ligt. maakte de heer G. H. van Asperen duidelijk. Zijn voordracht ontlokte een even levendige discussie als de causerie van dr P. H. Ronge over de be tekenis van de Individualpsvcholo- gie voor de medische mensbeschou wing. Het is ontzaglijk moeilijk, de natuur-wetenschappeliike en de psychologische zienswijze tot een eenheid te brengen. Adler nu heeft ons daartoe een mogelijkheid gege ven, hij legt een natuurlijk verband tussen de physlologische en spy- chisch-compcnsatorische processen bij de patiënt mens. Het begrip voor deze synthese moet bij onze doktors groeien. Stoutenburg Trein botste tegen hooiwagen Toen de voerman G. R. uit Ter- schuur met zijn hooiwagen de on bewaakte overweg op de Stouten- burgerlaan passeerde zag hij wel de trein uit Amersfoort naderen. Ook uit de richting Apeldoorn kwam echter een trein, die hij niet opmerkte doordat hij naast de hooggeladen wagen liep. De Apel- doornse trein botste tegen het ach terste gedeelte van de hooiwagen, die kantelde. Het paard rukte zich los en sloeg op hol, doch de voer man, die alleen enkele schrammen op liep, zag kans het zelf op te vangen. G. R. werd behandeld door dokter Klaarenbeek uit Hoevela ken en door de G.G. en G.D. naar zijn woning gebracht. Soest Sanering in Soester zuivelbedrijf In Soest bestaan momenteel plan nen om te komen tot sanering van het melkventersbedrijf. Zoals de toestand thans is vindt op weinig rationele wijze de klantenbediening plaats. Het gebeurt dat in één en dezelfde wijk, vijf en nog meer melkhandelaren hun klanten be dienen. Er is een commissie ingesteld, die voorbereidingen zal treffen om tot een goede oplossing te komen. Wanneer de voorgestelde sanering doorgang mag vinden, dan komt de nieuwe regeling in Augustus in werking. Kinderen speelden met vuur Met vuur spelende kinderen heb ben vermoedelijk brand in de wo ning van de heer J. aan de Steen- hoffstraat te Soest veroorzaakt. Door tijdig ingrijpen van de brand weer kon erger voorkomen wor den, doch niettemin beliep de scha de aan huisraad, enige honderden guldens. Verzekering dekt de scha de. Succes van Evert Grift op Cauberg Onze plaatsgenoot Evert Grift nam Zondag deel aan de grote wielerwedstrijd op de Cauberg, in de afdeling amateurs. Ondanks een lekke band en het defect raken van zijn versnellings apparaat, wist Evert als vijfde door de finish te gaan. Voorwaar een prachtig succes. SPSV—PTT 1—1 De Soester politie bond Maan dagavond op het BDC terrein, de strijd aan voor de zomeravond competitie tegen het elftal van de P.T.T. uit Soest. S.P.S.V. dat nog steeds ongeslagen is, vatte het spel veel te kalm op. Het zou echter anders uitkomen. P.T.T. was vol komen de baas. Het mocht de postmannen dan ook gelukken de Politie een gelijk spel af te dwin gen (1—1). Soest II blijft in vierde klasse Soest II speelde Zondag de pro motie-degradatiewedstrijd tegen H. C. T. C. IV, in het Van Lennep's Sportpark te Soest. H.C.T.C. won de wedstrijd met 35. Door deze uitslag moet Soest II wachten tot het volgend seizoen. Zal het dan gelukken? De volledige uitslag is: Dames single: Mej. C. Wilminkmej. Joe- kes 36, 36. mej. Pootmej. Rozenberg 64, 46, 16. Herensingle: DekkerTrimbach 46, 26. Van BreukelenSchef- fers 63, 60. Damesdouble: mej. Wilmink en mej. Pootmej. Joekes en mej. Rozenburg 46, 64, 46. Herendouble: Dekker en Van BreukelenTrimbach en Scheffers 6—3. 2—6', 7—5. Mixeddouble: mej. Wilmink en de heer Dekkermej. Joekes en de heer Trimbach 68, 68. mej. Poot en de heer Van Breukelen mej. Rozenburg en de heer Schef fers 64, 64. Gevonden voorwerpen Tas, inh. paar damesschoenen; bruin kinderschoentje achterschot van kaasbrik; huissleutels; rozen krans in étui; tank; tank van mil.- auto; luier, tussenlegger en broek- ja; bruine portemonnaie inh. f 10.- en Amst. tramkaart: beertje; lips- sleutel No. 748; 18 textielpunten; hondenpenning No. 79 want; brui ne kinderportemonnaie; gonje zaadzak; vulpenhouder (Evers- harp);; rode haarstrik; damespols horloge met band; vulpotlood; grijs (visgraat) colbertjasje. Inlichtin gen Politiebureau, Van Weede- straat. Deze week twee eieren De aanwijzing van een bon voor twee eieren voor alle leeftijdsgroe pen op 25 Juni zal een week worden vervroegd, zodat de bonnenljjst \an deze week reeds deze bon vermeldt. Tegen perszuivering en vrijlating Schreieder De Nationale federatieve raad van het voormalig verzet heeft zich met een uitgebreid rapport inzake de perszuivering gewend tot de le den van de Statcn-Generaal. Eveneens heeft de Nationale fe deratieve raad van het voormalig verzet voor Woensdagavond a.s. een buitengewone spoedvergade ring uitgeschreven voor de be stuursleden van aangesloten orga nisaties, zulks in verband met de vrijlating van Schreieder. De ver gadering zal worden gehouden te Haarlem. Nieuwe legitimatie papieren voor politie Voor de rijks- en gemeentepoli tie is een nieuwe politie-legitimatie ingevoerd Deze ambtenaren zullen zich in het vervolg slechts met dit bewijs kunnen legitimeren. Alle vroegere uitgegeven legitimaties en pennin gen zijn hierdoor komen tc verval len. De eindstrijd om de KNVB-beker tussen DWV en Wageningen Z3l Za terdag 19 Juni des avonds om 7 uur in het Olympisch stadion te Am sterdam gespeeld worden. Scheids rechter bÖ deze wedstrijd is dc heer D. Njjs uit Rotterdam. Voetbal reglement wordt niet gewijzigd Gedurende het afgelopen week einde kwam te Montreux de Inter national Football Board in een ver gadering bijeen. Het voorstel van de Schotse voetbalbond om het strafschopgebied te wijzigen in een halfcirkel-vormig gebied, werd niet aangenomen. Ook het voorstel van de FIFA om betreffende de vervan ging van gewonde spelers te bepa len, dat de doelverdedigcr geduren de de gehele wedstrijd en de andere spelers gedurende de eerste speel- helft mogen worden vervangen, werd afgestemd. Alleen de bestaan de bepalingen betreffende ruw spel werden voor een deel verscherpt. Zakenlieden kunnen deviezen krijgen Voor korte zakenreizen naar Bel gië. Frankrijk, Zwitserland. Italië, Oostenrijk, Tsjechoslowakije. Enge land, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland zal men bin nenkort veel gemakkelijker devie zen kunien krijgen dan tot nu het geval was. De Nederlandse Bank zal aan daarvoor in aanmerking komende ondernemingen algeme ne vergunningen geven voor het verkrijgen van deviezen voor leden van haar personeel: voor België voor zakenreizen van ten hoogste drie dagen en voor de overige ge noemde landen voor reizen van ten hoogste vijf dagen. De onderneming moet op een formulier deviezen aanvragen welke dan door een de- viezenbank worden verstrekt; het aanvragen van een urgentie-ver klaring en een deviezen-reisver gunning komt daardoor te verval len. Ondernemingen, welke kunnen aantonen, dat de in het tijdvak van 1945 tot 1948 gemaakte reizen eco nomisch waren verantwoord, zul len algemene vergunningen ont vangen. Andere bedrijven moeten een aanvraag indienen. Grote prijsverlaging in Frankrijk De Franse regering heeft besloten de prijzen van staalproducten met 2 tot 10% te verlagen, die van een aantal huishoudelijke artikelen, con serven, hoefijzers enz, met 2 tot 6%, van auto's met 4%, van landbouw- tractors met 3.5%, van rijwielen met 5% cn die van de motorfietsen met 4% *Ook zullen bijna 220 millioen me ter katoen voor de fabricage van artikelen voor dagelijks gebruik tegen een prijs, die 5% lager is dan vroeger, op de markt worden ge bracht. Engelsman in Roemenië gearresteerd Engeland heeft bij de Roemeense regering stappen gedaan naar aan leiding van de arrestatie van Alex ander Evans, vertegenwoordiger van Britse olie-belangen in Roemenië. Evans zou gearresteerd zijn, toen de trein van Boekarest naar Boeda pest de Roemeens-Hongaarse grens bereikte. Voorstanders van lynchen verliezen terrein Tot het bittere einde zal te te gen het wetsontwerp vechten, vol gens hetwelk het lynchen een onder federale jurisdictie vallend straf baar feit zou worden, beloofde gis teren een lid van de commissie voor rechtszaken van de Amerikaanse Senaat. Hij kon echter niet verhin deren, dat dit wetsontwerp door ge noemde commissie met tien tegen drie stemmen werd aangenomen. Grote bloemkool-aanvoer in liet Westland Tengevolge van het warme weer van de laatste dagen is de aanvoer van bloemkool op de Westlandse veilingen zo groot, dat zij nauwe lijks verwerkt kan worden. Alle auto's, die beschikbaar zijn, worden gerequireerd om de bloemkolen die voor een groot deel naar Duitsland gaan, te vervoeren. In Delft kwa men 30.000 kisten aan, in Wester- lee 33.000, in Honselerdijk 10.000 en in Naaldwijk 8000 kisten.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2