Hooikoorts! i Niezen, tranen met tuiten GUSTAAF, populaire koning der Zweden, morgen 90 jaar Redt de millioenen kinderen die in nood verkeren! miserabele ziekte in de maanden Juni en Juli Sport in „New Look Overstelpende stroom van moderne muziek GEEFT EEN DAG!" Waar is de Rembrandt? FR V Tweemaal wist „mr. G." zijn land buiten een wereldoorlog te houden DE HIN ESE PAPEGAAI Uit de boekenmolen Kerknieuws Radio-programma Lijd niet langer VOETEN Dinsdag 15 Juni 1948 HONGER! 7N de laatste maanden uan de oorlog heeft ons land de hon- gcc gekend. Hongerdie het den- ken vernauwt tot een strijd om het naakte bestaan. Hongerdie in de gezichten der kinderen de aanklacht tekende tegen een sa menleving. die hen geen geluk en levensblijheid had kunnen schen ken. maar verkommering, onder voeding en verwaarlqzing bracht. Wij in Nederland weten wat honger is. Daarom zal de actie „Geef één dag!" van het Neder lands comité ..De Verenigde Naties Helpen Het Kind" slagen. WEET U wat de UNRRA was? Een organisatie om door een gemeenschappelijke krachtsinspan ning de nood door de oorlogsont- reddering te verlichten. Heilzaam werk is er verricht over de gehele wereld. De taak van de UNRRA is echter afgelopen. De organisatie is opgeheven en om nu speciaal voor wat de jeugd betreft dit werk over te nemen en voort te zetten is de UNAC in het leven geroepen De UNAC verstrekt op het ogenblik aanvullende rantsoenen aan.drie en een half millioen Europese kinde ren. in Polen evenveel, in Grieken land ontvangen 340 000 kinderen UNAC-bijvoeding en in Joego slavië-zijn het er 600.000, 290.000 Franse kinderen en 75.000 Finse hummels weten wat UNAC be tekent. Dit zijn maar een paar getallen. Deze losse greep toont ongewild dat er voor deze or ganisatie geen stalen gordijnen bestaan. Het geld wordt landelijk, zoveel mogelijk door vrijwillige kosteloze krachten, ingezameld en als volgt verdeeld. Iets meer dan de helft komt ter beschikking van de inter nationale pot. Deze pot. die officieel de naam van Internationaal Kin der Noodfonds draagt, kan in Ne derlandse valuta op verschillende manieren over dit geld beschik ken. bij voorbeeld door noodlij dende Griekse of Hongaarse kinde ren naar ons land te zenden, door in Nederland levensmiddelen aan te kopen of door Nederlandse scheeps- ruimte te huren. Een derde gedeelte van de op brengst van de Nederlandse UNAC- actie komt ter beschikking van de In Italië komen er 700.000 kinderen voor in aanmerking, jeugd in de Nederlandse Overzeese i, door W. J. v. d. HOOFT gemeente-arts Amersfoort Het schitterende weer van de laatste dagen, dat wij zomaar cadeau krijgen zonder dat minister Lieftinck er ook maar één cent voor kan laten betalen, - dit heerlijke warme klimaat is helaas niet voor iedereen even geschikt. Er is namelijk een aan tal mensen, dat in deze tijd van het jaar, voornamelijk de maan den Juni en Juli, hooikoorts krijgt. Hooikoorts heeft veie ver- schijnselen; meestal treedt het plotseling op, de patiënt wordt 's morgens wakker en begint on middellijk heftig te niezen, de neus loopt letterlijk als een gietertje en de grote hoeveelheden vocht, die hieruit komen, kunnen al spoedig niet meer met zakdoeken verwerkt worden, zodat vele hooikoortspa tiënten hun toevlucht nemen tot luiers en baddoeken. Niet alleen dat de neus loopt, maar ook tranen de ogen aanhoudend, het oogwit ziet rood, meestal knipperen de ogen voortdurend omdat ze last hebben van het licht. Oppervlak kig beschouwd zien de lijders aan hooikoorts er doodziek uit. Bij nauwkeuriger onderzoek blij ken de slijmvliezen van de neus en de holten in de omgeving daarvan flink gezwollen te zijn. Dit heeft tot gevolg, dat de mensen een ver stopt gevoel krijgen gepaard met hevige hoofdpijn. De oogleden wor- den ook dik en rood door de ont steking der bindvliezen. Niet alleen de slijmvliezen van neus en neus- bijholten zijn gezwollen, maar ook die van keel en strottenhoofd, zo dat de patiënten een pijnlijk gevoel in de keel krijgen, herhaaldelijk gaan hoesten en soms kortademig worden. Wanneer de hooikoorts zich in deze heftige vorm geopen baard heeft, dan is het onmogelijk aan het werk te blijven, welk werk m§n ook verricht, lichamelijk of in tellectueel. Alle hooikoorts-patiën ten klagen ook nog over het „be roerde" gevoel dat ze over zich hebben, zodat alles bij elkaar, deze ziekte buitengewoon hinderlijk is. Allergische ziekte Over de oorzaak van de hooi koorts is men het vrijwel eens. De ze ziekte behoort evenals asthma, netelroos en sommige vormen van migraine, tot de z.g. allergische ziekten. Dat zijn ziekten, die ont staan wanneer bepaalde mensen een stof binnenkrijgen, waarvoor ze overgevoelig zijn. B.v. sommige mensen bemerken na het eten van aardbeien plotseling dat ze over het gehele lichaam jeuk krijgen en dat er een huiduitslag ontstaan is, ter wijl enkele delen van het lichaam zoals de oogleden, de kin en de lip pen, plotseling sterk gezwollen zijn. Andere mensen die aardbeien eten, merken niets, alleen zij die er overgevoelig voor zyn, krijgen deze symptomen. De stoffen, waarvoor iemand overgevoelig is, heten allergenen. Deze allergenen krijgen we binnen met het voedsel, of door ze in te ademen, of door de huid. Bekend is ook de overgevoeligheid van sommige mensen voor de primula obconica. Stuifmeclkorrels De naam hooikoorts wijst er op, dat hooi er iets mee te maken heeft. Hooi is immers het gerijpte en ge droogde gras, waaruit bij mooi weer grote hoeveelheden stuifmeelkor- rels (pollen) te voorschijn komen. Het is sinds lang bekend, dat dit stuifmeel der grassen vele van de schuldige allergenen bevat. Als de ze stuifmeelkorrels in de neus ko men, van daarvoor gevoelige men sen, dan breekt in zeer korte tijd de hooikoorts uit. Daarom is het ook begrijpelijk, dat de hooikoortspa tiënten zich na een flinke regenbui zo opgelucht gevoelen, want dan zijn er vrijwel geen stuifmeelkor rels in de lucht. Intussen is wel ge bleken, dat er veel meer planten zijn, die pollen verspreiden, welke hooikoorts kunnen doen uitbreken. Volgens professor Snapper zouden ook schimmelsporen bij deze aan doening een grote rol 'spelen, gro ter dan men vroeger dacht. Het spreekt vanzelf, dat er ijve rig gezocht is naar de scheikundige samenstelling der allergenen. De z.g. electrophorese opende hier nieuwe wegen en het gelukte reeds hoogactieve kristallüne allergenen te bereiden. Chemisch zü'n het geen eiwitten, hetgeen men aanvanke lijk veronderstelde. j-- iftWUaMaffi!t-JtlVWI-Vw'T.' zorgen dat men steeds vertoeft in een streek waar de grassen en an dere planten nog niet in bloei staan of gemaaid zijn. Men zou dan als het ware een auto met aanhangwa gen moeten hebben om van de ene streek naar de andere te reizen, steeds de bloei der grassen ontwij kend.. Zo was voor de oorlog Hel goland het dorado voor de Duitse hooikoorts-patiënten, omdat daar geen grassen of andere planten voorkwamen, die hooikoorts kon den verwekken. Ten tweede: door zich reeds van af Januari regelmatig te laten in spuiten met z.g. pollenvaccin. Dit is geen vaccin in de gewone bete kenis, want het heeft met bacteriën niets uit te staan, maar omdat het op een dergelijke wijze werkt, heeft deze naam burgerrecht verkregen. Het vaccin bestaat uit een extract van verschillende stuifmeelsoorten en hiervan wordt telkens een klein beetje onder de huid gespoten. Het gevolg is, dat er langzamerhand een verminderde gevoeligheid optreedt en tegen de hooikoortstijd, een vrij wel ongevoeligheid voor diverse stuifmeelsoorten. Men noemt zo'n behandeling desensibilisatie. Het bezwaar van deze behandeling is, dat men enige maanden steeds een injectie moet hebben, welke overi gens geen last met zich meebrengt. Als beloning heeft men grote kans geen hooikoorts te krijgen of slechts in zeer verzwakte mate. Nog geen afdoend middel Er zijn wellicht weinig ziekten waartegen zoveel middelen aan de markt komen als juist tegen hooi koorts, hetgeen meteen bewijst, dat er nog geen afdoend middel be staat. De middelen, die we hebben, zijn alle zogenaamd symptomatisch, d.w.z ze bestrijden de verschijnse len. Bekend zijn b.v. adrenaline en cphetonine, waarvan tenslotte afge leid zijn de z.g. wek-aminen, stof fen die thans reeds teveel gebruikt worden voor depressieve toestan den. Heel bekend is pervitine. Vele hooikoortsmiddelen worden plaat selijk aangewend in de vorm van neusdruppels, oogdruppels enz. In de laatste tijd zijn belangrijke ontdekkingen gedaan met betrek king tot de allergenen. Het is n.l. gebleken, dat er in het lichaam een stof voorkomt, histamine genaamd, welke een grote rol speelt bij de overgevoeligheidsziekter. Wanneer het nu gelukt om een deel van de histamine onwerkzaam te maken, dan wordt het uitbreken van de overgevoeligheidsziekten, dus ook van de hooikoorts verhinderd. Vooral in Frankrijk zijn op het laatst van de 2e wereldoorlog en daarna vele preparaten gemaakt, die een z.g. antihistamine-achtige werking hebben, b.v. antallergan en antistine. Voor de hooikoortslij der ziet de toekomst er dus hoopvol uit en we mogen zeker verwachten, dat binnen korte tijd een middel gevonden zal worden, dat hij in de hooikoortstijd slechts iets behoeft in te nemen om hem te beschutten te gen deze allervervelendste maar ge lukkig onschuldige ziekte. Is een Rembrandt gesto len! Paul Vlaanderen heeft de zaak in handen en de vermoedelijke dader Is gevon den. Vanavond om kwart voor tien over Hilversum I worden de slot-verhoren afgenomen. Als U mee helpt de schuldige ont maskeren, scherpt U daarmede Uw detective-talent, dat is een. Punt twee is, dat als U Uw op lossing instuurt aan het Neder lands comité van de actie „De Verenigde Naties Helpen Het Kind", U meedingt naar een groot aantal prachtige prijzen. Punt drie, en dat is het belang rijkste. is dat U daarmede dc noodlijdende jeugd van de we reld helpt. vy Gebiedsdelen en de resterende vijf tien procent blijft beschikbaar voor onze eigen jeugd. Is er nog wel zoveel kinderleed, dat verlicht moet worden? Welk een vraag; wist U wel dat er alleen in Europa dertig millioen kinderen zijn die geholpen zouden moeten worden, en dat de middelen slechts toereikend zijn om iets meer dan een tiende gedeelte hunner te hel pen? Denk eens aan Griekenland, waar de vrede nog steeds niet is weergekeerd. Denk aan Pales tina. denk aan China, denk ook aan Indonesië, denk ook aan lan den als Polen en Joegoslavië, waar door de oorlog en de droogte van verleden jaar. de tuberculose door ondervoeding een slopende invloed heeft. Wcest wereldburger! Elk land heeft de steun-actie naar eigen initiatief georganiseerd. Het Nederlandse comité waarvan prin ses Juliana ere-voorzitster is. voert de actie onder het motto „Geef één Dag!" De bedoeling daarvan is. dat men het loon van één dag werken tor beschikking zal stellen van het kind. Wie meer dan een dag wil af staan mag dat natuurlijk doen en wie minder kan missen, hoeft even min bang te zijn dat de nrlnses hom daarom kwaad zal aankijken. Hoofd zaak is dat het geld bijeenkomt. Dc een zal over een bepaalde periode overwerk willen verrichten om het loon daaruit aan het comité over te dragen, een ander zal het weer op een andore manier bijoen brengen. Zo is het bij voorbeeld ook moge lijk de kinderactie te steunen door depl te nemen aan de radiohoorwed- strijd van vanavond. Men zie voor nadere bijzonderheden het kadertje bij dit artikel. Maar wanneer U met prijsvragen en loterijen toch niet gelukkig bent. gireer dan Uw bijdrage aan het fonds rechtstreeks door bijschrijving op de giro-rekening van het Neder landse comité „Verenigde Naties Helpen Het Kind", postgironummer 9600, Stadhouderslaan 146 in Den Haag. Of bepraat eens met Uw col lega's hoe Uw bedrijf kan helpen aan deze wereldomvattende actie. Hun rampspoed onze schuld OOK de hedendaagse sport- en strand kleding vertoont de specifiek vrou welijke lijn. De jongensachtige shorts bij voorbeeld kunnen Mevrouw Mode niet langer bekoren. Nu komt het pofbroekje op de voorgrond, wat ons niet behoeft te spijten, want dit is in vele gevallen flat teuzer, niet het minst voor de wat meer gevulde dames. Aan het strand draagt u ze met een b.h.tjc (echter alleen voor jeugdige fi guurtjes!) of met een zonnebadlijf je, op de fiets, het tennisveld enz. met een een voudige blouse. Bij een taillewijdte van 76 cm. heeft u nodig 1.10 meter stof van SO cm. breed. Aan de achterkant moet dan een stukje aangezet worden. In de linkerpijp maakt u een splitje vpor treksluiting. Voelt u meer voor knoopsluitlng, dan voert u de voorkant van het split en maakt daarin knoopsgaten; aan de achterkant maakt u een onderschietje van dubbele stof voor de kno pen. De pijpen worden van onderen afgewerkt met schuine repen, waardoor we elastiek halen. De bovenkant voorzien we van een faille- band, bij strandkleding kunt U volstaan met het tegenzetten van een reep stof. Voor een grotere maat knippen we 't patroon langs dc stippellijnen door en leggen de de len zo uer uit elkaar als nodig is (ongeveer 2 cm per maat), voor een kleinere maat schuift u ze over el kaar. Grotere figuren ne- mpn ook de pijpen wat langer. ELLA BEZEMER Wat te doen? Hoe kunnen we nu de hooikoorts voorkomen of genezen? Hooikoorts kunnen we op twee manieren voorkomen: ten eerste, doch deze wijze is practisch voor niemand door te voeren, door te NEGENTIG jaar is een gezegende leeftijd en wie deze bereikt; mag zich meestal in een bijzondere belangstelling verheugen. Des te groter zal die belangstelling zijn, wanneer de man die deze leeftijd der sterken bereikt een vorst Is, en wie weet dat morgen de populaire koning Gustaaf van Zweden zijn negentigste levensjaar voltooit, zal begrijpen dat morgen ln Stockholm, maar evengoed in andere Zweedse steden deze koninklijke verjaardag met speciale luister zal worden ge vierd. NEGENTIG jaar een stuk ge schiedenis, waarin de haast le gendarische monarch een begrip ge worden is, niet in de laatste plaats doordat de Zweden juist hèm be schouwen als de man, die zijn land veilig door twee wereldoorlogen heen loodste. Niet minder respect hebben zij voor de tact die koning Gustaaf aan de dag legde, toen veranderingen van binnen lands-politieke aard de vorst in 1920 confronteerden met een rege ring, waarvan voor het eerst een sociaal-demoncraat (Branting) mi nister-president was. Deze geleide lijke verschuiving naar links is in Zweden, anders dan in andere lan den, waar zij soms veel politiek ru moer met zich meebracht, zonder veel interne complicaties voltrok ken en koning Gustaaf verwierf het aanzien van allen door z-ich volstrekt boven de partijen te stel len en in zuiver constitutionele zin te regeren. NEGENTIG jaar wordt deze vorst. Slechts één monarch is er vóór hem geweest, die ook op 90- jarige leeftijd nog de kroon droeg, namelijk Keizer Wilhelm I van Duitsland. Maar anders dan het Duitse keizerrijk beleefde Zweden een lange periode van rust... en vooral vrede! Koning Gustaaf was het, die in 1914, toen de eerste wereldoorlog was uitgebroken, de koningen van Noorwegen en Denemarken bijeen riep in Malmö om te komen tot een strikt gehandhaafde neutraliteits politiek der Scandinavische landen. Dezelfde stap nam Gustaaf onmid dellijk aan de vooravond van de tweede wereldbrand ditmaal in Stockholm maar de landen van Haakon en de verleden jaar overle den Christiaan bleven ditmaal niet gespaard. Toen Denemarken en Noorwegen door Duits geweld waren losgesla gen uit het vredige Scandinavische blok, was het Zweden, dat alleen stond voor de taak. het leed der door de oorlog geteisterden te hel pen verlichten. Het is bekend dat koning Gustaaf of mr. G.. zoals hij zich bij het beoefenen van zijn geliefde tennissport liet noemen dikwijls de stimulerende kracht was bij de hulpverleningsacties welke in die tiid van Zweden zün uitgegaan. VELE oorlogsslachtoffers lan den zowel als individuele per sonen herinneren zich met dank baarheid de leniging van de nood. waartoe Zweden, geleid door zijn vorst, het initiatief nam en ook thans weer nu de strijd in een an der deel van de wereld is ontbrand geeft de naam van een andere af stammeling uit dat roemrijke Huis- Bernadotte hoop voor het op nieuw vestigen van die ondeelbare vrede, waaraan de wereld zo'n be hoefte heeft. Internationaal Muziekfeest Het 22ste InternaUonale Muziekfeest van dc International Society for Contemporary Music Is Zaterdagavond met een orkcstconccrt ln het Kurhaus te Scheventngcn besloten en al slaakten dc deelnemers na afloop geen zucht van verlichting daarvoor was de Inderdaad Internationale sfeer te plezierig en dc stemming te opgewekt de algemene Indruk was toch wel, dat het nu welletjes was. Zo'n opeenhoping van moderno muziek geeft zoveel en zozeer uiteenlopende lndrukkerl te verwerken, dat het onderscheidingsvermogen ook bij de gerouti neerde luisteraar allengs verloren gaat en men eindelijk weer eens naar een Mozart-symphonle of een romantisch concert gaat verlangen. Nederlandse sectie kwam goed voor de dag Bovendien vielen er onder deze muziek uit alle vier de windstreken, van Australië tot Callfornlë en van Zweden tot Spanje, weinig of geen meester werken te ontdekken: feitelijk maakten de reeds bekende Nederlandse stukken de gunstigste Indruk. Dresden's Tweede vioolconcert, de Symphonlsche Variaties van Badings, de Sonate voor twee piano's van Hcnkcmans en vooral de „Musique pour l'Esprit en Dcuil" van Rudolf Escher de Nederlandse sectic kon hiermee met gerechtvaardigde trots voor de dag komen. Trouwens, ook de drie grote Nederlandse orkesten en het Amsterdams Kamcrmuzlekensemble on der leiding van Fcllx de Nobel, maak ten een uitnemend figuur en de organi satie van het geheel was ln dc beste handen. Een lachsucces Intussen heeft het laatste orkest concert. door het Residentieorkest ln het Kurhaus, nog een zekere sensatie ge bracht. Het begon met een klasslcisti- sche, knap geschreven doch Ietwat droge orkestsuite van de Oostenrijker Alexan der Spitzmtlller. Daarna volgde cc-n eveneens vr(J intellectualistisch getint, een-dclig Vioolconcert van de Noor Far- tein Valen en dan kwam het lachsucces van dc avond, het Wiegelied voor 29 strijkers en harp van de jonge Poolse componist AndrzcJ Panufnik. Tijdens de uitvoering van dit stuk, dat gebaseerd ls op een volkslied, dat achtereenvolgens door verschillende Instrumenten gespeeld wordt tegen een achtergrond van dalen de kwarttoncn van andere instrumenten, heerste er een vrolijke paniek ln dc zaal, veroorzaakt door de dlssoncrende glissandi, waarbij velen eenvoudig niet beleefd kónden blijven. Dat was bij con dergelijke „KatzenJammer" begrijpelijk, maar toch was dit klankeffect even Interessant als lachwekkend en al leek mij het scheppende element in deze muziek gering, dc sensatie van dit bijna voelbnar zwevende orkest opende ln leder geval wonderlijke klankmogelijk heden. Panufnik schreef muziek voor theater, radio en film en op het gebied van klankillustratie moet hij inderdaad tot de meest curieuze prestaties in staat z(jn. Schitterend slot Na een Hoornconcert van de Engelse Elisabeth Lutyens, vertolkt door Dennis Brain en gedirigeerd door Fnts Schuur man. werd het concert met een Sinfo- nlctt van de Amerikaan Walter Piston, een lang niet onaardig speelmuziekjc. besloten. Maar eerst door de uitvoering werd deze Sinfonietta tot de tweede sensatie. Het Residentie-orkest, was tot dusverre ln dc vertolking van het moderne programma een heel stuk be neden het Rotterdams Phllharmoniseh Orkest en het Concertgebouw-Orkest ge bleven, maar onder leiding van de jonge Leonard Bernstein, wiens directie een zeldzame spanning en geladenheid ver toonde, reageerde het met een felheid en een precisie, die een schitterend slot effect aan dit feest der moderne muziek gaven. J. RomJjn Ed. Verkade 70 jaar Vandaag, 15 Juni, wordt Eduord Ver kade 70 jaar. HIJ Is dc man. die onze toneelkunst in een tijd, toen zij ener zijds ln sleur cn conventie bevangen was. anderzijds een eenzijdig natura lisme huldigde, nieuwe stijlmogelijk heden heeft gewezen en aan de ver worvenheden van dc moderne Europese literatuur (Shaw; Schnitzlcr; Strind- berg) heeft aangepast. Hij ging daarbij uit van dc gedachte der „vergeeste lijking". een verwarring stichtend woord voor een gezond begrip, dat hij nog altijd trouw is gebleven. HIJ verwees daarmee de acteur naar de diepere ach tergrond van zijn rol, en verzette zich tegen het op de voorgrond brengen van het „Spectaculaire" ln de vertoning. Vele acteurs zijn nog altijd dankbaar voor de eminente lessen, die Verkade hun heeft gegeven en voor de geest drift, waarvan hij hen heeft door drongen. Nog altijd gaat zyn hart uit naar de jonge acteur desnoods dilet tantdie nog niet verknoeid ls door dc knepen van het vak. Daarvan getuigde wel het enthousiasme waarmee hij, te zamen met Arend Ifaucr, een school voor Dramatische Kunst heeft opgezet na de bevrijding: een instituut echter, dat slechts een tijdelijk leven beschoren schijnt te zijn geweest; ook nl door het feit dat Vcrkndc nl wil hij cr mis schien zelf nog niet van horen toch dc last der jaren zo langzamerhand aan den lijve gaat voelen Geen wonder na een zo langdurige periode van intense toneelpractijk! Verleden jaar heeft Verkadc officieel afscheid genomen van het officiële toneel. Hij heeft toen ln een voorstelling ln Amsterdam (Schnitzlcr en Shakes peare!) nog eens weer duidelijk willen aanwijzen wéér zijn idealen liggen, en hij heeft onwillekeurig ook de zwakten van zijn „stelsel" getoond. Afscheid dus. Maar ln zi]n hart en niet alleen ln theorie blijft hij bij 't toneel, dat hem van zijn jeugd af in zijn betovering heeft vastgehouden. Hij draagt voor uit zijn geliefde Shakes peare! hij schrjjft, houdt lezingen en zal zelfs het volgend seizoen een Hamlet regisseren bij dc Haagse Comcdle. Wij wensen dc jonge 70-jarige veel succes met zijn werk en ln zijn plannen I Boekbespreking EARL DERR B1GGERS CEARL DER, EEN CHARLIE CHAN-MYSTERIE No. 9 Hij belde het scheepvaartkantoor op. en kwam met nog bezorgder blik terug. „De President Pierce is al drie kwartier geleden binnen ge komen". kondigde hij aan. „In een half uur kunnen ze hier zijn." „Het verkeer is erg druk op dit uur" zei Victor. ..Ja, dat is zo", erkende Eden. „Wel. Sallv ik heb je er alles van gezegd. Wat denkt je ervan?" „Wat moeten we denken??' viel Vitcor in. „Madden heeft het hals snoer gekocht en wil het in de woestijn geleverd hebben. Het is niet aan ons zijn orders in twijfel te trekken Als we dat doen. wordt hij misschien kwaad en doet heel de koop te niet. Neen. wij hebben de paarlen te leveren, krijgen zijn kwitantie en wachten op zijn chèque." Zijn pafferige witte han den bewogen gretig. Eden wendde zich tot zijn oude vriendin. „Is dat jouw mening, Sallv?" ..Wel ja. Alec", zei ze. „Ik geloof, dat Victor gelijk heeft." Zij keek trots naar haar zoon. Eden keek ook naar hem. maar met een heel andere uitdrukking. „Heel goed", antwoordde hij. „Dan is er geen tijd te verlieren. Madden heeft grote haast, want hij wil al gauw naar New York. Ik zal Bob vanavond om elf uur laten gaan met het halssnoer maar ik wei ger beslist hem alleen te zenden." „Ik zal meegaan", bood Victor aan. Eden schudde het hoofd. „Neen", wierp hij tegen, „ik heb liever iemand van de politie, zelfs al komt hij helemaal uit Honolulu Sally, zou je deze Charlie Chan kunnen overhalen met Bob mee te gaan?" Zij knikte. „O. zeker. Charlie zou alles voor mij doen „In orde. Dat staat dan vast. Maar, wat duivel, waar blijven ze toch? Ik zeg je, dat ik ongerust be gin te worden De telefoon onderbrak hem. en Mevrouw Jordan ging er heen. „Hallo Charlie", zei ze. „Kom dadelijk boven. We zijn op de vier de verdieping nummer 492, Ben je alleen?" Zij hing de hoorn op en kwam in de kamer terug. „Hij zegt. dat hij alleen is", kondigde zij aan. „Alleen", herhaalde Eden. „Wel. ik begrijp nietHij zeeg neer in een stoel. Een ogenblik later keek hij be langstellend naar het dikke man netje, dat zijn gastvrouw en haar zoon zo hartelijk begroetten. De speurder uit Honolulu kwam verder de kamer in. een niet opvallende gestalte in Westerse kleding. Hij had dikke ronde wangen, een ivoor kleurige huid, maar wat Eden het meest trof, was de uitdrukking van zijn ogen. een heldere, scherpe blik, die de pupillen deed glanzen als zwarte knoopjes in geel licht. ..Alec". zei Sally Jordan, „hier is mijn oude vriend. Charlie Chan. Charlie meneer Eden." Chan boog diep. „De eer stapelt zich op. op dat vasteland. Eerst heb ik Juffrouw Sally's oude vriend ontmoet, nu ontmoet ik meneer Eden." Eden stond op. „Aangenaam", zei hij. „Een goede overtocht gehad, Charlie?" vroeg Victor. Charlie haalde de schouders op. „Al die tijd lijdt de grote Zuidzee aan scherpe pijn diep beneden, cn gooien zichzelf heen cn weer om het te bewijzen. Mogelijk uit sym pathie lijd ik dezelfde kwaal." Eden kwam naar voren. „Vergeef mij, dat ik u in de rede val maar mijn roon zou u komen afha len „Dat spijt mij zeer", zei Chan, hem ernstig aanziende. „De fout moet ontwijfelbaar aan mij zijn. Wees zo goed mijn dom heid niet te tellen, maar er was geen afhaler aan haven „Ik begrijp het niet", zei Eden weer. „Enige minuten ik toeven bij loopplank", ging Chan voort. „Nie mand waagt te naderen uit regen achtige avond. Daarom ik taxi roe pen en haasten naar deze plaats." „Heb je het halssnoer?" vroeg Victor. „Buiten alle twijfel", antwoordde Chan. „Reeds heb ik mij kamer ver schaft in dit hotel, gedeeltelijk ont kleden om dezelve te verwijderen uit gordel om mijn midden." Hij wierp een onschuldig uitziend pa relsnoer op de tafel. „Aanschouw de Phillimore paarlen aan einde der reis", grinnikte hij. „En nu valt grote last van mijn schouders met hoogst verrukkelijke bons." (Wordt vervolgd) In een zéér verzorgde uitgave is ter gelegenheid van de 60ste ver jaardag van de dichter A Roland Holst Deel I van zün Verzamelde Werken verschenen. Het bevat de bundels Verzen (1911), Do BelUde- nis van de Stilte (1913) en VoorbU de Wegen (1920). Voor wie van poë zie houdt zéér de moeite waard! (Uitgave Stols-Van Dishoeck). Deel I van de Verzamelde Werken van Horman Gorter verscheen on langs in fraaie uitgave. Hot bevat do „Mei". Het 2e deel, dat in Septem ber verschijnen zal. belooft zeer be- lancrük te worden wegens de eerste publicatie van een aantal verzen van deze dichter. (Uitgave v Dis- hoeck-Querido). Cola Debrot: Bewolkt bestaan. Deze Westindlsche arts schreef dit maal een roman over de tijd vóór 1940, die ten dele in Amsterdam, ten dele in Willemstad speelt. Het bock bevat buitengewoon knappe passages (b.v. typering van de stad Utrecht) maar ook enorm verwar de gedeelten. Debrot is een groot schrijver, die echter niet alles kan publiceren wat hü schrijft, (uitgave Mculenhoff). Rolfilms blijven schaars De amateur-fotografen mogen niet te hoge verwachtingen koeste len aangaande do voorziening met rolfilms. In het totaal zal geduren de 1918 voor f 600.000.— aan rol- film worden geïmporteerd zodat wij het prüs-vcrschil in aanmer king genomen. het thans met c.a. •15 van de hoeveelheid van voor de oorlog moeten stellen, aldus het ministerie van Economische Zaken, dat hieraan nog het advies verbindt, het moer in qualitelt dan in quanti* telt te zoeken. Ncd. Hcrv. kerk Beroepen te Yerseke H R J. Reljen- ga te Lecrsum: tp Hcldo J D Smlds te Vcenhuizen: te Hollcndoorn A. S. BlUs- ma te Broek op Lnngendijk: te Stad aan 't Haringvliet (toez.) H. Goedhart te Rccuwijk. Aangenomen naar Nuenen (toez G. F. C. Bakker te Lelden: naar Plershll W. Okken. ourl-pred. van NiJbroek. woonachtig tc Seist: naar Zweeloo (Dr.) M. de Koning, fndisch pred, to 's-Gra- venhage Bedankt voor Meerkerk A. den Har- togh te Harderwijk. Benoemd tot hulppred. te Rotterdam K, W. Slik, ennd. aldaar, Gcref. kerken Beroepen te Appingedam C. Bos t« Murmerwnude; te Ncdcrhorst den Berg A. I Koffcmnn. ennd. te Amsterdam. Bedankt voor de Hey-Tulndorp (Rot terdam) P. Hnlnjó to Valkenburg (Z. H.): voor de Lier (vac. W. Mocns) en voor Hoofddorp M. Ros to SlceuwlJk: voor Oudshoorn (Alphen a. d Rijn) H. J. Oldemnns, laatstelijk Hcrst. Evang. Luth. pred. te Den Helder Ned. ProL Bond Tweetal te Wassenaar Dr. H. Faber tc Schiedam cn mej. da C. P. Thomsen te Gouda. Beroepen te Wassenaar dr. H. Fabor te Schiedam. Chr, Geref, kerken Beroepen tc Oosterbeek M. Ovcrduln tc Nicuwpoort. Evang. Lut.h. kerk Beroepen tc Mlddclburg-Vllssingen A. K. v. d MelJ te Nijmegen Vrije Evang, gemeente Beroepen te Apeldoorn J. I. v. Wijck te Gouda (2e maal) Hedenavond HILVERSUM I 19 00 Dennenheuvel en de hoofdarbeiders, causerie: 19 10 Hobo en plano 19 15 Groten van het Chanson: 19 45 Rcg.ultz.; 20 00 Nieuws; 20 05 Echo: 20 15 Muslcorda. 20.45 Paul Steenbergen 25 jaar aan het toneel. 21 15 Herhaling Prijsvraag UNAC: 22.00 Gr. muz.; 22.15 Bultcnl overzicht; 22 30 Plano: 23.00 Nieuws; 23.15 Londen on der dc loupe; 23,30 Rachmnnlnof. gr.pl. HTLVERSUM II: 19 00 Nieuws, weer: 19 15 Omroep kamerork: 19 45 Erica Mo- rlnl viool; 20 00 Nieuws: 20 05 Gewone man: 20.12 Koning Oedipus, drama van Sofokles: 22.45 Avondgebed; 23 00 Nws,; 23.15 Kamermuziek. Morften HILVERSUM T: 7 00 Nieuws: 7 15 Ochtendgymnastiek: 7.30 erm.pl.; 8.00 nieuws: 818 orgelspel: 8.50 Voor de huisvrouw; 9 00 gr.pl.: 9 30 kamermu ziek 10.00 morgenwijding. 10.20 Onzo keuken: 10 30 Als de stofzuiger zwijgt; 11.00 nnn non stop nr 12 00 Vlneentl- no: 12 30 Weer: 1213 Platteland. 12 38 Hawalian-mii7iek- 13 00 Nieuws: 13.15 Kalender: 13 20 Ramblers 13 50 gr pl 14 00 Gesproken portret; 14 15 Kamer muziek: 15 00 TTonrsnel; 15.30 Regen boog: 18.00 Roodborstles: lfi 15 Het stond In de krant: 10 45 Vragen staat vrii: 17 15 Koor: 17 30 Wekel.praatje: 17.35 Jan Corduwencr: 18.00 Nieuws: 18 20 Onerctte potpourri: 18.30 Reg. uitzending. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws: 7 15 Reveille: 7 45 Woord voor de dae; 8 00 Nieuws: 8 15 Gewijde muziek: 8 30 Con cert: 9.00 Ochtendbezoek: 9 30 Water standen 9 35 Symph concert: 10.30 Mor genwijding: 11 00 Orkest Strarnm: 11.15 Hoorspel: 1155 Muziek; 12.30 Weer: 12.33 cello- en orgelmuziek: 13 00 Nws 13.15 van Ramenu tot Ravel; 13 50 Orgel gr.pl 14 00 14e Bonrlsdnc Bond Chr. geref meisjesver.: 15 00 Phllh. orkest; 16.00 platenverzorglnp: 16.50 onze Jon gens en meisje*:: 17.45 ree ultz18 00 Nederl. koren, 18.30 sprookjes. TTTTNK A LENDER 15 JUNI. Anemonen bloeien meestal in het voorjaar of in de voorzomer. De Anemone Japonica bloeit als vaste plant evenwel van Augustus tot October met rode, ro se of witte bloemen. Als najaars- bloem verdient ze een plaatsje in uw tuin. Daaraan denke men thans reeds. Advertentie aan uw Vermoold*, garwol- len en overmatig transpirerende vooton; likdoorn* en eeltplekken. T")ompcl UW arme, ge-/ kwelde voeten ln een kom warm water, waarin u een handvolRodell Saltraten op- lost. De bruisende zuurstof, die deze krachtige zouten ontwikkelen, knapt u onmiddellijk op. Likdoorns en eelt wor den zó zacht, dat u ze eenvoudig kunt wegnemen. De pijn verdwijnt; het lopen wordt weer een genoegen. Haal direct even een pak Rodell Saltraten.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3