Ook Scandinavische landen worstelen met distributie perikelen SO SORRY," zegt Oustav, die kellner is bij Humlen in de Universitedtsgaden te Oslo, „so sorry, maar U krijgt geen suiker bij de koffie." En meteen nodigt hij me uit een van zijn met slagroom volgeladen gebakjes te proberen, hetgeen twee problemen oplevert. I Waar eieren luxe en kreeft burgerkost is In Zweden stond de tijd (bijna) stil Candidaten voor de eerste kamer Weinig intellect bij examinandi J. P. Haring gevestigd G. Donker pes/rs-BAD 1 OPL. SPORTMASSAGE Plaatst een BRANDPUNT Verwarmingsmonteurs Brandpunten KETELBINKIE vertelt uit zijn jeugd' Mooi zacht haar Diepe zijdeglans Blijvende golf in één minuut... Courantenreclame is niet te vervangen DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Dinsdag 15 Juni 1948 HET NOG NIEUWE RAADHUIS van Oslo, welks torens alom in de slad zichtbaar zijn (Van een onzer redacteuren) Het eerste: hoe dit taartwerk op decente wijze Ie nuttigen, zonder morsen, zonder vertoon van gulzigheid, wordt vrij aardig opgelost. Maar het andere ligt er nog. Het lag er in Oslo en in Uddevalla, in Helslngör en in Bremen, ja ook in Denekamp, zoals het in de gehele wereld ligt: het probleem van de ongeregelde verdeling van het aardse goed, een pro bleem dat men overal tracht te overwinnen, ieder op eigen wijze. T N Oslo is er geen suiker. En met weemoed gedenkt men des mor gens de Hollandse broodjes als op de ontbijttafel vier wellicht met de kaasschaaf van het brood verwij derde boterhammetjes zijn neerge vlijd. Maar zalmen en kreeften zijn tegen civiele prijzen alom te be machtigen en het is met kreeft dat wij, na een tocht van zeventien honderd kilometer de maaltiid doen. in plaats van met spiegel eieren, waarnaar het ganse hart hunkert Gustav zegt terechtwij zend dat Noorwegen oorlog heeft gehad en dat men moet leren zon der luxe te leven. ,,You mustn't ask for that!" voegt een Engelsman hieraan toe. die getuige ls geweest van onze uit onwetendheid geboren tactloze vraag. „Het irriteert de mensen wanneer buitenlanders vlees of eieren bestellen," en dit is dus de reden dat er kreeft op tafel komt, doodgewoon kreeft, zoals het de burgermanbetaamt. Maar als het ochtendblad ver schijnt met twaalf en zestien pagi na's is het ónze beurt om in termen van luxe en vooroorlogse verhou dingen te denken. Dc rum van dc bon Geen suiker, geen boter, geen brood voor hen. die geen bonnen hebben. En we hebben geen bónnen, doordat de douane aan gene zijde van de brug die het Zweedse Svinesund met het Noorse land verbindt, vergeten heeft dis tributiekaarten te verstrekken. Onze schuld is dat wij er niet aan hebben gedacht erom te vragen, maar wie voor het eerst van ziin leven een fjord ziet en stil wordt door een overmacht van indruk ken, tientallen meters boven het water en honderden meters bene den bergen en bomen, denkt niet aan de onvermijdelijkheid van eten en drinken en nog minder aan bon nen en distributie. Doch des ande ren daags, als we slechts de keuze hebben tussen slagroom en kreeft óf niets, wreekt zich de zor geloosheid en begint de tocht naar het distributiekantoor, alsof we thuis waren. Met slechts dit ver schil dat de pas de plaats inneemt van de Tweede Distributiestam kaart. En we staan in de rij. pre cies als thuis, precies als in Göte- borg en Haderslev, want wij leven in het Decennium der Distributie- rijen Is het niet voor brood, dan is het wel voor benzine. Niet in Noorwe gen, want daar is de beiizine vrij want de Noor mag Zondags niet rij den en hij moet ook des avonds na acht uur zijn auto laten staan. Met dezelfde ogen waarmee wij de Bel gen bekijken, moeten de Oslo^ers naar ons gezien hebben, toen wij te middernacht uit nieuwsgierigheid een politieauto achterna raceden om getuigen te ziin van het inre kenen van in kennelijke staat ver kerende lieden. De Noorse hoofd stad levert daarvan nog wel wat op. ondanks het feit dat men er na elf uur des avonds ceen andere druppel meer kan nuttigen dan wa ter. op z n best spuitwater. In Zweden net als vroeger Maar in Zweden, waar de lich ten niet doofden tussen '40 en '45. waar de winkels precies zo zijn als bij ons in 't grijs verleden van negen jaar geleden, daar staan wij in de rii om een paar liters benzine. Ook daar worden bonnetjes gescheurd voor brood en vlees, want wie niet op slagroom, melk en chocolade wil leven, heeft bonnen nodig, de hele lange weg van Halden tot Hal- singborg. langs de gele velden met koolzaad, de roodbruine rotsen om de fjorden, de bossen en de steeds van kleur wisselende meren, waar over de zon blijft schijnen tot laat. zeer laat in de avond. En de luchten zijn nog licht als we na bijna zeven honderd kilo meter van Oslo tot de Sont ziin ge komen, waar de veerboot ligt die de Zweden en Denen tot elkaar brengt. De halve tocht van de Noorse bergen af (waar nu nog sneeuw ligt tussen witte seringen en van rode bloemen zware mei doorns) en de Hollandse polders, is bijna volbracht. Terwijl Zweedse en Deense douane-autoriteiten onze stapel papieren met een dozijn nieuwe documenten komen aan vullen. opdat men in Stockholm en Kopenhagen precies wete hoeveel reservewielen en hoe weinig Kro nen we bezitten, gaan onze gedach ten terug langs de dorocn gehuch ten en steden, langs de rijen fiet. sen op de trottoirs van Gotcborg. de Amerikaanse ballpoint-pennen, die in elke gewenste hoeveelheid in de Zweedse etalages liggen, langs de blokken katoen, zijde en linnen, die puntloos geleverd worden, langs al die rode. blauwe en gele mutsjes met pluimen, die aan de boorden van de Sont en vogue zijn. ALS de boot afvaart bedenken we met schrik dat we binnen enkele uren, wanneer Denemarken voorbij is. de oorden der trooste loosheid binnen trekken. Duits land, dat als een ru'tne tussen de landen der welvaart ligt. Maar zodra we aan Deense bodem aan leggen en de douaniers in hun rood-blauwe ^oerette-uniforms de laatste stempels in onze passen drukken, zijn we vergeten, waaraan Een vrijheid, die betrekkelijk is. we morgen zullen denken. TOT LAAT, zeer laat in de avond blijft liet licht in de Noorse fjorden VRIJE WOORDEN door IR P. SCHUT Examen in zicht We zitten weer volop in de perio de waarvan men spottenderwijze wel zegt dat de ene helft van de Nederlanders bezig is de andere helft examen af le nemen! Zo erg is het wel niet, maar een feit blijft het dat een groot aantal jonge mannen van ULO-scholieren tot en met studenten deze mooie maanden bezig is met de voorberei ding van deze martelgang! Uitingen die variëren van kreu nende zuchten tot ongezouten ver wensingen, van diepgaand zelfbe klag tot hartgrondig gekanker zijn niet van de lucht en. ze zijn o zo begrijpelijk! Want hoe goed weten de zwoe gende jonge mensen dat ze bezig zijn een laagje parate laten we liever zeg gen: parade kennis in hun hoofden te stampen, ken nis die ze straks uit moeten spuiten en over een paar weken, een maand misschien weer schoon vergeten zijn. Dies mopperen ze en naarmate 't war mer wordt, hartgrondiger! En toch hebben ze ongelijk. Want het gaat bij die examens niet om die parade-kennis. Zo wijs zijn een groot aantal examinatoren ook wel; daar laten ze zich niet door over bluffen. Maar het gaat erom dat de candidaat een moeilijk stuk werk en de examens zijn over 't alge meen moeilijk, vooral de eindexa mens goed tracht te verrichten, rlat hij de losse fragmenten van zijn kennis bij elkaar voegt tot één ge heel cn zoveel mogelijk begrip krijgt van wat hij verwerkt. Er zijn misschien andere en betere manie ren om dat te bereiken, maar daar gaat het op 't ogenblik niet om. Het examen moet n u worden gedaan en het is goed om in te zien dat het geen verloren moeite is. ook al zal de opgeplakte kennis weer gauw vervluchtigen. Bovendien: Wie wil er niet graag eens laten zien dat hij zich niet in een hoek laat drukken, dat hij ook wat kan als het er op aankomt! Arme slachtoffers! Sterkte en succes!! Heden had op de Provinciale Griffie van de Provincie Utrecht de candidaatstelling voor de ver kiezing van de leden der Eerste Kamer plaats. De volgende lijsten werden ingediend: A.R.: Mr. J. A. de Wilde. Den Haag; J. Hommes, 's-Heer Arends- kerk; prof. d» I. A. Diepenhorst, Amsterdam; dr. E. Oosterheer, Eindhoven: A. Meines, Utrecht; D. A. v. d. Schans, Eethen. C.P.N.: J. Brandenburg, Amster dam; J. v. Santen, Amsterdam; A. D. Schoonenberg, Amsterdam; J. P. Schalker, Amsterdam: G. v. Praag, Den Haag; A. A. Verhey. Amster dam; Chr. Smit, Amsterdam; E. Teeboom geb. v. West, Amsterdam. K.V.P.: A. c.. de Bruijn, Maar tensdijk; J. M. A. C. van Dongen, Aardenburg: Mr. H. W. de Vink, Utrecht; C. J. van Hootegens, Hon- ternisse. CHU: J. Feijers, Kamerik; A. H. S. Stemerding. O. W. Souburg; D. W. v. d. Put, Zevenbergen; drs. F. A. Kraayenveld, Heerlen; H. van Galen Last, Amersfoort. P.v.d.A.: E. Brongersma, Heem stede; J. J. Kramer, Brunssen; P. C. d. Jonge. Middelburg; P.J. Kapteyn. Haarlem; P. Sanders. Schiedam; L. A. Doorn, Utrecht; C. J. Janssen, Den Bosch; M. J. Olivers, Maas tricht. V.V.D.-lijst: E. H. s'Jacob, Utr.; D. W. Lindenberg, 's-Heer Arends- kerke: E. A. J. Scheltema, geb. Con- radi, Haarlem; J. C. J. Mens, Nee- de. St. Geref.: A. J. Schot, Middel burg; D. v. Beuzekom, Rotterdam; W. T. Mulckhuyse, Waarder. Rijksgecommitteerden verontrust Vier rbksgecommitteerden. die ln Tilburg leerlingen van het St. The- resia Lyceum examineerden, hebben zich verontrust uitgelaten over het intellectuele peil der candidaten. De algemene ontwikkeling staat op een uiterst laag peil. en het diploma wordt door de leerlingen beschouwd als „ballast" die nu eenmaal geëist wordt, en waaraan men dan maar probeert te voldoen. Dit lage peil moet volgens deze gecommitteer den ongetwijfeld voor een groot deel worden toegeschreven aan de oorlogsomstandigheden. Ook echter heeft een moderne levensvisie, die ontstellend nivellerend werkt, een grote oppervlakkigheid als het wa re noodzakelijk gemaakt. Directeur van abattoir bevoorraadde de zwarte handelaren In de gemeente Schagen in Noord-Holland heeft de rijkspoli tie in samenwerking met de C.C.D. de rijksveearts P. d. B„ directeur van vleesverwerkingsinrichting van dit district gearresteerd. Aanlei ding hiertoe is een opzienbarende fraude waarbij vet en vlees aan de normale handel werden onttrokken om in de zware markt te verdwij nen en afgekeurd vleesafval aan slagers in Schagen werd verkocht ter verwerking in worst. In afwachting van verdere ver horen in deze zaak is de directeur ingesloten in het gemeentehuis var. de gemeente Winkel. Tot dusverre zijn in totaal twee personen gear resteerd. Ter plaatse veronderstelt men echter, dat, nu deze zaak aan het rollen is gekomen nog meer ongerechtigheden aan het licht zul len komen. nieuw duits geld Te Hamburg zijn bij de Rijksbank drie zwaar bewaakte Britse vracht auto's aangekomen, die naar men meende het nieuwe Duitse geld be vatten De gehele straat waar het gebouw gevestigd is \yas afgezet toen de houten kisten werden gelost en m het bankgebouw werden ge bracht. De autoriteiten weigerden alle inlichtingen, maar men gelooft dat de geldsanoring in West-Duits- land onmiddellijk voor de deur staat. Churchill ontsticht over Morrison In het Lagerhuis wordt Woens dag een aanval van Churchill ver wacht op Herbert Morrison. Deze plaatsvervangend premier in het Britse kabinet, heeft Zaterdag in een rede gezegd dat Churchill „va ker niet dan wel aanwezig is in het Huis. maar ook als hij afwezig is zijn salaris blijft trekken". De oppositieleider werd boos en zei „Morrison had zich gemakke lijk beter kunnen laten inlichten door het ministerie van financien". Herbert Morrison heeft nu Chur chill een brief geschreven, waarin hij zegt, dat zijn woorden schert send waren bedoeld en niet kwaadaardig. Maar Churchill laat het er niet bij zitten en wil Woensdag nog een „nadere verkla ring" afleggen. LEVENSLANG VOOR V-MAN De 42-jarige ex-hulpagent bij de Rotterdamse politie J. J. C. Snoek, lid van de beruchte groep tien in de jaren 19421944, werkende on der het pseudoniem „De Vrres", is door de Rotterdamse kamer van het Haagse Bijzondere Gerechtshof veroordeeld tot levenslange ge- 'angenisstraf. Hij had zich in de bezettingsjaren schuldig gemaakt aan verraad van Joden en het overleveren van Joodse goederen aan de Duitsers. Aan tennistournooien geen gebrek Nu de competitie zo goed als be ëindigd is-^gaan de tournooien weer de aandacht vragen en hieraan is in het district Utrecht geen ge brek, wat mag blyken uit de vol gende tournooilyst. 27 Juni: Hilv. LTC (Hilversum): A, B Junioren; T.C. Woerden (Woerden). B. C: Tp. „Volta" (Amersfoort), Parktournooi; 4 Ju li: Hoogerheide (Hilversum), Dis trictskampioenschappen Utrecht; Alta (Amersfoort: Jeugdkampioen schappen District Utrecht; Tp. Oudenryn (Utrecht), Parktournooi; 11 Juli: 't Stort (Amersfoort), A. B; UTV ..Oudenryn" (Utrecht). B; Groen Wit (Hilversum), C; Tp. „Tuindorp" (Utrecht). Parktour nooi; 18 Juli: Shot (Zeist), B. be perkte A; 25 Juli Hilvcrheide (Hil versum). A. B, C; 28 Juli: Hooger heide (Hilversum), Nationale jeugd kampioenschappen; 1 Aug.: Het Spiegel (Bussum), A, B; Sportief (Amersfoort). Parktournooi; 8 Aug.: LTC „Bilthoven" (Bilthoven) A en B-enkelspelen; Baarnse LTC (Baarn), Veteranentournooi; 15 Aug.: Gooiland (Hilversum): A, B C; 31 Aug.: Kring Utrecht: Tour- nooi in kader Regeringsjubileum- sportweek (op banen Rhijnauwen); 5 Sept.: Alta (Amersfoort), Amers- foort.se kampioenschappen A; 12 Sept.: Alta (Amersfoort): Amers- foortse kampioenschappen A. De genoemde data zyn de eind data van de verschillende tour nooien. Ronde van Zwitserland wordt rustig gereden Het algemeen klassement van de ronde van Zwitserland luidt na de derde etappe: 1 Kublér (Zwits.) 18 uur 33 min. 48 sec„ 2 Clemens (Lux.) zelfde tijd. 3. Bresci (It.) lo 36.40. Van strijd is gisteren totaal geen sprake geweest. Het was tenslotte een groep van 20 renners, die tege lijk op de eindstreep afstoof. Het werd een sprint, die tenslotte in het voordeel van de Zwitser Kubler werd beslist. Van Meegeren wint Tijdens de Londense grasbaan- kampioenschappen won Van Meege ren van de Engelsman Deloford met 6—1. 6—0. Daar Italië de beide resterende enkelspelen won, behaalde dit land in de kwartfinale van de Davis cup een 50 overwinning op Denemar ken. Door een overwinning van Jo hansson op de Hongaar Adams, die met 75. 61. 6—4 het onderspit dolf. heeft Zweden zich verzekerd van een plaats in de halve finale van de Europese zone. Zweden komt nu uit tegen Engeland voor een plaats in de finale. Tartakower wint van Prins De resultaten van de vijfde en zesde ronde van het internationaal schaaktournooi luiden: Steiner (Au stralië) wint van Golombek (Engel Foltys (Tsj.-Sl.) speelt remise met Stoltz (Zweden). Podgorny (Tsj.- Sl.) wint van Gawlikowski (Polen). Richter (Tsj.-Sl.) wint van Zita (Tsj.-Sl.). Vidmar (Zuid Slavie) speelt remise met Pirc (Zuid Sla vie). Zita speelt remise met Barcza (Hongarije) èn T&rtaköwer (Frank rijk) wint van Prins (Nederland). Steiner en Vidmar bezetten beiden de eerste plaats met ieder 4^ pnt. Engelse poloploeg samengesteld Voor de waterpolo-ontmoeting EngelandNederland, die Zaterdag 19 Juni te Londen (Kingsbury) zal worden gespeeld, is het Engelse ze vental als volgt samengesteld: doel: Haswell; achter: Potter. Murray en Lewis; voor: Mitchell. Gentleman en Brand. De Residentieoperette opent het nieuwe speelseizoen op 31 Augus tus in de Utrechtse Stadsschouw burg. Zij zal dan opvoeren: „Het Vrouwtje van Stavoren", het tot operette omgewerkte toneelstuk „Vrouwenzand" van Ben van Eys- selsteijn. We muziek is van Charles Heijnen. Radecker maakte borstbeeld Diepenbrock In 1945 gaf de Regering aan John Radecker opdracht een borstbeeld te vervaardigen van r\Alphons Diepenbrock. Dit werkstuk is ge reed gekomen en de minister zal het aan Rotterdam in bruikleen aanbieden, ter plaatsing in het musseum Boymans, totdat een meer karakteristieke plaats is ge vonden in het toekomstige muziek centrum. De minister wil op deze wijze van erkentelijkheid doen blijken voor hetgeen het Rott. Philh. Orkest onder Ed. Flipse voor de Nederlandse toonkunst en in het bijzonder voor de muziek van Diepenbrock heeft gedaan. Vrijdag 18 Juni zal het borst beeld in het Museum worden ont huld. Op deze dag viert het orkest zijn 30-jarig bestaan. Toonkunstenaars in Breda Een buitengewone ontvangst genoot de Kon. Ned. Toonkunstenaarsvereniging Zaterdag op het Raadhuis te Breda, waar de vereniging voor 't eerst in haar 74-jange geschiedenis in vergadering bijeenkwam 's Middags bezocht men de Grote Kerk, waar de organist. Kees Stolwijk, o a zijn Passacagha uitvoerde. Na een rondrit door het Mastbos bracht 's avonds in Concordia het Tilb. Sted. Orkest o.l.v. Louis Toebosch. Zuid- Nedeilandse muziek ten gehore, met name van T. de Leeuw (Breda). L. Toe bosch (Breda). C. Smulders (Maastricht) cn Oscar van Hemel (Bergen op Zoom). Van de laatste was ook bij de ontvangst ten Stadhuize een trio uitgevoerd van 1938 Zondag had de werkvergadering plaats. Gabr. Marcel bekroond De Franse Académie heeft de grote prijs voor letterkunde toege kend aan Gabriel Marcel voor diens gezamenlijk werk. Zoals men weet is Marcel een existentialist van katholieken huize. Het vorig seizoen hield hij lezingen in ons land, o.a. in Utrecht. De prijs voor de roman zal volgend jaar worden toegekend, daar geen enkele der candidaten een meerderheid kon behalen. Marcel Marceau naar ons land? Er bestaan plannen, dat de Franse mimicus Marcel Marceau (de leermeester van Jean Louis Barrault) met zijn gezelschap over enige tijd voorstellingen in Neder land komt geven. Daarbij zou een aantal Nederlandse kunstenaars medewerking verlenen. Genoemd worden o.m. de namen van Geor gette Hagedoorn, Cruys Voorberg, Wim Sonneveld en Pierre Ver- donck. De laatste voor de muzikale illustratie. Britse regisseurs leiden Amerikaanse stars Sir Alexander Kofda heeft in de Ver. Staten een overeenkomst gesloten met de Amerikaanse fllmmagnaten Davld O. Selznick en Samuel Goldwyn. waarvan de strekking is. dat een serie films wordt vervaardigd aarbij de leiding bij Britse regisseurs berust, terwijl het spelers materiaal gerccruteerd wordt uit de populairste Amerikaanse stars, die con tracten hebben met Selznick en Gold wyn. Men zal beginnen met een nieuwe Scarlet Pimpernel, waarin David Niven de hoofdrol speelt, terwijl de regie zal zijn van Mich Powell en Emeric Press- burger. Voorts zal Jennifer Jones de hoofdrol vervullen in de technicolor „Tess of the d'Ubervilles" (regie Carol Reedt en Gregory Peck zal Sydney Carton vertolken in ..A Tale of two cities" (Dickens). Ook ..The Third man" van Graham Green zal in deze serie uitkomen. „Foot Copy" schoenen product van wetenschap vakervaring Alleenverkoop LANGESTRAAT 78. Wegens vertrek van Arts. Arts, Verméerstr. 156. felef. 5693 GELD verkrijgbaar ronder borg voor alle doeleinden, door ons spaarcredietsysteem. Vraagt inlichtingen. „SAMENWERKING" Verstolkslr. 31, Leeuwarden 3 re JwiMnanic iush-fyt! f NOOIT TE OUD OM TE LEREN ZWEMMEN Werkelijk voor zwemmen leren bestaat er geen leeftijdsgrens. Denkt U dus voor al niet dat U wel te oud bent. Wacht niet langer, maar begint nog vandaag U kunt dan nog DEZE ZOMER ZWEMMEN LEREN Maar.dan moet U ook naar voor het eerste Ned wettig gedepon diploma Inl en prosp ACADEMIE v PARA-MEDISCHE BEROEPEN, Galvanistr 9. A dam (O.). Tel. 52711 Bij voldoende deeln cursus te A'foort WOLTER DROS AMERSFOORT vraagt BEKWAME TE KOOP AANGEB. Te koop een stofzuiger. Te bevragen bij Van Gel der. Schaepmanlaan 8. 7461 W. Meuldijk EBr« OMT" ke«fl ÏO fi«W f j tigta seittin» i p>o» «o WBMtw wir "-o tteel ftgnar. Em goed* EnVc-cp «Been U rvlet f voldoeixl*. Een frwl f*- welfde bost* betelen! Itugd. Morlel M«y brengt Je Builr Tonit bekinJeling Ir» lorle li|J kunt U een fntle buite yerlrljgeo en behouJenl Knipt onJf"l.'»nJe bvi uil en alutirl deie duidelijk ingevuld, met poil- re cel iw tnlww-J »*t -MurlelMay Aid BT." 5453 165. De» H»sg. U gelieve mïi grahi innjet enige verplichting nadere Inlichtingen tesodeo ever het preparaat JBuate Tnnic Adres— Flute, Voor LV «atwaord (ta geslote» eowee*) 668. Achteraf bekeken is het geen wonder, dat Knots jaloers op mij was. De duizenden mensen op de tribunes vormden nu één grote juichende massa, en hun geestdrift werd nog groter, toen ik ook mijn twee laatste ronden achterstand inliep en ik voor de andere weer een gevaarlijke mede dinger werd. Ik hoorde een meneer van de jury roepen; dat er nog maar drie ronden voor het einde gelopen moesten worden en dat was vol doende voor me om nog meer vaart uit m'n atoom-schoenen te halen. Ik raakte nu bijna de grond niet meer. snorde een paar bochten door en begon mijn tegenstanders te passeren. Die ke ken niet erg vrolijk, maar ik riep dat het me erg speet en dat ik zon haast had en toen was ik ze allemaal al voorbij. Tenminste.... allemaalop één na Want nog vóór mij, met een flinke voorsprong op de anderen, rende de kampioen van het vorig jaar. de neger Joep Flitch, waarvan Daantje's oom gezegd had. dat hij niet in te halen was Maar daarbij had hij niet op de kracht van mijn aloom-schoenen gerekend: ik haalde Joep in en ging vlak achter hem lekker uit de wind dacht ik: ..Anders windt hij zich misschien zo op... Ja, we begonnen het einde te naderen en alles scheen verder van een leien dakje te gaan. Maar m'n vijand Knots zat niet stilhij had zijn plaats op de tribune verlaten en zich ver dekt opgesteld. „Hier moet hij langs komen", mompelde die spelbreker, „ik zal 'm verrassen, die krielkipl" TE HUUR GEVRAAGD Jong Rijksambtenaar die wenst te trouwen, zoekt twee ongemeubileerde ka mers met keuken in Amers foort. Brieven P/a J. van Staalduinen, Tuinstraat 7. Amersfoort. 7464 PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd net meisje voor dag en nacht. Mevr. Donker. Vermeerstraat 156. 7462 Gevraagd flink meisje voor dag of dag en nacht. Zondags vrij. Hulp voor ruw werk aanwezig. Stephenson- straat 41, Amersfoort. 7459 Nette kapper of kapster gevraagd voor Hilversum. Brieven onder No. 7460 bur. van dit blad. PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd net meisje voor dag en nacht. Meerdere hulp aanwezig. Mevr. Stokvis. Leusderweg 272. 7458 PERSONEEL AANGEB. Jongedame in bez.it van diploma Handelsdagschool, typen, steno, met kantoor ervaring. zoekt betrekking op klein kantoor. Br. no. 7450 bur. van dit blad. Net meisje zoekt voor 2 dagen in de week van 8 tot 3 uur werkz.heden. Br. no 7449 bur. van dit blad. DIVERSEN Met vacantie naar Zee? Vacantiecentrum De Haven heeft nog plaats. Gezellig interieur. Prima keuken, geen gezinskamers. Volledig pension f 26.25 per week. Wassenaar tel. 3030. 7455 Fotodienst Gruys maakt weer kinderfoto's aan huis. Archifoto, Rubensstraat 79, TeL 3070, A'foort. 7445 Myriaden geatomiseerde Kemt-deeltjes doordringen het haar en laten elke haar een natuurlijke, lichtgevende glans uitstra len. Het haar herleeft in een verbijsteren de schittering, krijgt de soepelheid die U begeert en laat zich gemakkelijk kappen. Heden ten dage kan iedere vrouw mooi ge soigneerd en natuurlijk glanzend haar bezitten. Haar, dat in het oog valt en door iedereen wordt bewonderd. In groolmoeder's tijd probeerde men tever geefs droog, stug en levenloos haar te ver fraaien met alle mogelijke soorten brillantine. Nu kunt U in een oogwenk aan dof en ziek haar zijn prachtige, zijdeachtige glans terug geven. Kemt, de uitvinding van een Engelse geleerde, is volkomen evenwaardig aan de glansstoffen der haarklieren en verleent Uw haar soepelheid en natuurlijke glans. De ..Kemt mlnuut«< Kemt uiterst fijn In het haar verstoven, geeft elke af zonderlijke haar een verrukkelijke zijdeglans, welke met geen ander middel bereikt kan worden. De dage lijkse -Kemt minuut- maakt stug, droog en schijnbaar levenloos haar soepel, verleent het een prachtig glanzend en jeugdig fris aanzien en vergemakkelijkt het kappen. Kemt werdt thans nog met gumml- bal-atomiseur geleverd; de hier afgebeelde Zwitserse luxe atomi- seur kan nog niet geïmporteerd worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4