DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Geheime agenten hadden opdracht Gestapo tegemoet te komen New Look stal het hart van de Parisiennes Scandinavisch defensiepact in de maak? Nederland breekt overleg met Republiek af Tsjechoslowaakse regering bijna niet gewijzigd Op „third degree" mocht men het niet laten aankomen De saus mag niet te vet zijn Kans op verhoging vleesrantsoen Verenigde Staten willen weten wie hun vijanden zijn Den Haag om instructies gevraagd na publicatie van UNO-voorstellen Snelle afwikkeling van oorlogsschade Communisten kregen dertien van de twee-en-twintig zetels Staking in Londen breidt zich uit Geen Russen naar Palestina Donau-conferentie gaat toch door Woensdag 16 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1046 Opgericht door de Stichting ..Het Parool'' - Giro 510330. Bank: Rottcrdamsche Bank. Postbus 9 - Abonnements prijs 31 cent p. w. ol 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave.: 1SW, De Nieuwe Eers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 2» Amersfoort* Telefoon redactie •4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER* Hoe het England-spiel begon: ,.In Engeland kregen wij de Instructie, aan de verlangens van de Gestapo tegemoet te komen" zo verklaarde de reserve eerste luitenant H. M. G. Lauwers in een peregesprek als commentaar op Schreieders schildering van het England-Spiel. Luitenant Lauwers werd in de nacht van 6 op 7 November 1941 bij Ommen gedropt. Na zijn arrestatie begon het England-Spicl. „Wij mochten het eenvoudig niet op een ..Third degree" laten aankomen, omdat dan de kans bestond, dat alles gezegd zou worden" vervolgde de gewezen geheime agent, die. deze instruc ties indachtig, zijn code bekend maakte. En toen de Duitsers hem bevolen voor hen in contact met Engeland te treden, aanvaardde hij de opdracht en zette zich achter het seintoestel, omdat hij op deze wijze wellicht in staat zou zijn Engeland te waarschuwen. veilig geland waren, is het mogelijk, dat een van hen in het bijzijn van Slachter of Poos een bericht ge maakt heeft, niet wetende, met handlangers van de Duitsers te doen te hebben. In de eerste tijd maakten de agenten gebruik van een geheugencode, die voor alle agenten dezelfde'was, een „chiffre of anagram", berustend op een verwisseling van letters. Eerst na dat de Nederlanders in Engeland zich met het England-Spiel gingen bemoeien, werd een andere code ingevoerd, die de agent, wanneer hij zijn bericht had opgesteld, zelf niet meer kon ontcijferen en ook de Duitsers niet. Alleen in Enge land was men toen tot decoderen in staat. Luitenant Lauwers werd na zijn arrestatie het eerst verhoord door de Kriminalsekretaer Bayer Drie weken na dit verhoor kwamen de Duitsers hem vertellen, dat hij alles gelogen had. Door vergelijkin gen, zeiden zij, hadden zij dat kun nen vaststellen. „Verraad" Naar Aauwers verder meedeelde, liet hij in al zijn'berichten (hij sein de zelf van eind Maart 1942 tot Mid den October 1942) uitkomen, dat er iets bijzonders aan de hand was en met medewerking van de ook ge vangen genomen agent Jordaan „Nederlanders begrepen spionnagewerk niet" Luitenant Lauwers werkte bij het uitbreken van de tweede we reldoorlog in Manilla op de Phi- lippijnen op het kantoor van een rubberonderneming. In Juni 1940 vertrok hij uit Manilla naar Enge land en meldde zich daar als vrij williger bij het Nederlandse le gioen. In Maart 1941 gaf hij zich op voor het op te richten parachutis ten-bataljon. dat zich al spoedig ontpopte als een instantie met speciale opdrachten, onderdeel van de Britse inlichtingendienst. Hij ontving een uitgebreide agentenop leiding als voorbereiding voor zijn werk in Nederland. Hij werd in de nacht van 6 op 7 Nov. 1941 bij Ommen op het Ste- gerveld gedropt met luitenant Ta conis. Vijf maanden werkten zij samen. Toen werd luitenant Lau wers gearresteerd. De illegale groep van kapitein v. d. Berg. met wie hij in verbinding was gekomen, was n l. gepenetreerd door de beruchte V-man Ridderhof en hierdoor ge raakte ook luitenant Lauwers in handen van Giskes. Enige tijd latei- werd luitenant Taconis gegrepen. Bij de arrestatie van luitenant Lauwers wisten de Duitsers reeds, hoe de geheime agenten hun be richten codeerden. Ook wisten zij van het bestaan van de security- check af. Voor iedere agent andere Onder security-check moet men, aldus luitenant Lauwers, verstaan al de mogelijkheden, die een ge heim agent had om zijn berichten zo te stellen, dat men in Engeland wist, van welke agent zij afkomstig waren. Ook kon de agent daardoor aangeven, of hij in vrijheid dan wel gevangen was. Daar de security-check voor iedere agent verschillend was. acht luitenant Lauwers het uitgesloten, dat de tijdens het England-Spiel gevangen genomen agenten allen hun security-check zouden hebben prijsgegeven, zoals Schreieder be weert. De agenten ontvingen in Enge land een buitengewoon harde op leiding en waren met de uiterste zorg geselecteerd, zodat hij het on aannemelijk acht. dat zij door inti midaties of beloften overgehaald konden worden a 11 e s te vertellen. Wel acht hij het mogelijk, dat de Duitsers bij toeval liet een en an der te weten gekomen zijn. Sommi ge agenten werden namelijk door het „ontvangst-comité" Leo Poos en Martin Slachter na hun drop ping in een huis van z.g. illegalen gebracht en daar zij in Engeland opdracht gekregen hadden zo spoe dig mogelijk te laten weten of zij (Voor restaurant-bezoekers) Warme maaltijden mogen in de Horecabedrijven in het algemeen uit ten hoogste vier gangen, t.w. voorgerecht, soep. hoofdschotel en toespijs of fruit, bestaan. Het toe voegen van een vijfde gang Is slecnts toegestaan, indien deze be staat uit oesters, kievitseieren, ver se kreeft, asperges, haring of fruit, aldus lezen wij in de Staatscourant. Boter-saus mag slechts worden ver strekt bij de hoofdschotel. Deze saus dient minder dan 50 voe- dingsvetten te bevatten. De vleesportie per warme maal tijd voor de volksrestaurants en cafétaria's (prijsklassen A en B) wordt gebracht op 75 gram (zonder been) of 112 U gram (met been). Voor de restaurants der overige prijsklassen wordt de vleesportie per warme maaltijd gebracht op 90 gram. resp. 135 gram. Voorts is het verboden gerech ten. geheel of gedetltelijk bestaan de of bereid uit vlees met eieren in herkenbare, vorm. te verstrekken. Dit verbod geldt niet voor uitsmij ters. Het verstrekken van koffie of thee als drank is siechts geoorloofd, indien in de betreffende inrichting gelegenheid bestaat, koffie en thee per kop te betrekken, dus niet uit sluitend per potje of met complet. De nieuwe beschikking maakt het mogelijk ook tegen de verbruiker, die zich zijnerzijds niet aan de voorschriften houdt, op te treden. Er is een kans, dat het vleesrant soen in de toekomst wordt verhoogd tot 600 gram in de 14 dagen, aldus deelde minister Mansholt tijdons de jaarvergadering van de Friese slagershond mede. De minister voegde hieraan toe, dat venvacht mag worden, dat de vleesproductie gedurende de volgen de twaalf maanden c a. 200.000 ton geslacht gewicht zal bedragen Te genover deze productie staat echter een behoefte van 192 000 ton. wan neer men uitgaat van het tegen woordige rantsoen. De bewindsman waarschuwde dan ook voor een te groot optimisme t.a.v. de afschaf fing der rantsoenering van vlees. seinde hij zelfs in open taal. dat hy gevangen genomen was. Dat de waarschuwingen in hun berichten niet tot hun recht kwa men, verklaart luitenant Lauwers uit een der volgende drie oorzaken: uit gevaarlijke nalatigheid of uit ver raad of uit het volgen van eeivtac- tiek, waarbij men het ene planfcliet mislukken om het andere te aoen slagen. In dit verband wijst luitenant Lauwers op de geruchten, als zou een naaste bloedverwant van majoor Bingham in Nederland voor de Duitse inlichtingendienst gewerkt hebben. Dit heeft "Schreieder ten stelligste ontkend, doch luitenant Lauwers zegt zeker te weten, dat een onderzoek heeft uitgewezen, dat wel degelijk een familielid van majoor Bingham in Nederland voor de Duit sers werkte. Toen de Engelsen inzagen, dat het England-Spiel niet langer te „spe len" was, werd, aldus luitenant Lauwers, majoor Bingham ontslagen en wilden zjj alle verbindingen met Nederland verbreken, omdat Neder land zich niet eigende voor dropp ings en do Nederlanders het spion nagewerk niet zouden begrUpen. Door majoor K de Graaf, zelf een Engeland-vaarder. die herhaaldelijk voor het England-Spiel gewaar schuwd had. werd hiertegen scherp geprotesteerd, aldus luitenant Lau wers. omdat de Nederlandse illega liteit dan aan haar lot zou worden overgelaten. Tenslotte werd het B.B.O.. het Bureau voor Bijzondere Opdrachten, opgericht. De wapens en agenten, die toen gezonden werden, vielen niet in handen van Schreieder. Lui tenant LauSvers betwist de juistheid van de bewering van Schreieder. dat deze alle verbindingen tussen Nederland en Engeland controleer de. In de jaren 1942. 1943 en 1944 zijn vele agenten buiten majoor Bingham om gedropt. Deze agenten vielen niet in Duitse handen Luitenant I.auwers besloot met te zeggen, dat de agenten nooit door Schreieder of zijn ondergeschikten zijn mishandeld, maar daarentegen wel mensen, die indirect in yeiband stonden met het England-Spiel Een verantwoordelijke Zweedse woordvoerder te Londen heeft me degedeeld, dat dc Verenigde Staten en Groot-Brittannië er bü Zweden op aangedrongen hebben mee te doen aan een Scandinavisch defen siepact. Dit pact zou geen neutrali- tcits-clausule bevatten. Het Amerikaanse en Britse stand punt is uiteengezet tijdens infor mele besprekingen die te Londen. Stockholm en Washington zijn ge houden, verklaarde de woordvoer der. Voorts deelde hij mede, dat Eric Boheman, de Zweedse ambassa deur in Londen, verleden week een bezoek gebracht heeft aan Sir Orme Sargent, de permanente Britse on derminister voor buitenlandse za ken. In de loop van een lang ge sprek werd hem medegedeeld, dat Groot-Brittannië gaarne zou zien, dat er spoedig een Scandinavisch bondgenootschap gesloten werd. Bovendien hebben Amerikaanse diplomatieke functionarissen in Washington en Stockholm er bij de Zweden geen twijfel over laten be- Geen prijsverhoging tijdens het seizoen De prijscontröledienst vestigt er de aandacht op, dat door bedrijven met z.g. seizoenexploitatie slechts de wettelijk toelaatbare prijzen in rekening mogen worden gebracht. Aan de exploitanten van tenten, kramen, stallingen e.d. op het strand, in kampeercentra of bij bijzondere gebeurtenissen wordt dus niet bij wijze van uitzondering toegestaan een hogere prijs te be rekenen. De Nederlandse delegatie in Indonesië heeft de Commissie van Goede Diensten laten weten, dat zij het raadzaam acht. „voor lopig" de besprekingen met de Republiek af te breken. De aan leiding is, aldus de mededeling der Nederlandse delegatie, de pu blicatie van een strikt vertrouwelijk document, dat op 10 Juni door de heer Dubois, het Amerikaanse lid van dc commissie van drie, aan dr. Van Mook is overhandigd. De Nederlandse delegatie heeft de regering in Den Haag om nadere instructies gevraagd. De brief aan de C. v. G. D.. waarin dit Nederlandse besluit werd bekend gemaakt, was ondertekend door jhr. Van Vrcdenburch. en werd bezorgd vlak voor de vergadering der agendacommissie, die vandaag zou bijeenkomen. Op deze vergadering waren dus alleen de UNO-commissie en de republikeinse delegatie aanwezig. HATTA TE BATAVIA AANGEKOMEN Mohammed Hatta. de republi keinse premier, ls Woensdagoch tend te Batavia aangekomen voor zijn onderhoud met dr. Vnri Mook. Hoewel hij aan de pers meedeelde, dat hij niet met bepaalde voorstel len naar Batavia is gekomen, pu bliceerde de Nieuwsgier een reeks „compromisvoorstellen" die Katta aan Van Mook zou voorleggen Deze voorstellen komen in grote lijnen overeen met het UNO-plan zoals United Press dat in het hier bij afgedrukte bericht weergeeft. Woensdagavond zou Hatta een privcgesprek met Van Mook heb ben. PRESIDENT TRUMAN maakt, zo als U weet. per trein een grote ver- kiczmgstournée door het Westen van de Verenigde Staten. Ah de trein op een station even stilstaat, pleegt de president van het achtcrbalcon van de laatste der zestien wagons de plotse ling van alle kanten toestromende me nigte even toe te spreken. Tussen ere bedrijven door vindt Truman echter ook nog tijd om te vissen. Eigenlijk bedri/[t hij op dit plaatje in letterlijke zin hetzelfde ah hij op zijn tournée in figuurlijke betekenis doet. namelijk: een spierinkje uitgooien om een kabel jauw te vangen. staan, dat de Verenigde Staten wil len weten wie hun vijanden zijn, aldus de Zweedse zegsman. Verwacht mag worden, dat de werkzaamheden der schade-enquê- te-commissies tegen het einde van 1949 zullen zijn beëindigd, aldus deelt de minister van Financiën mede. Na de bevrijding zijn er bij de schade-enquête-commissies onge veer 900.000 schadegevallen aan gemeld. Per 1 Mei 1948 waren 647.000 huisraadschadegevallen en 215.000 gevallen wegens schade aan bedrijfs- en beroepsuitrusting ge noteerd. Op deze datum was defini tief afgewikkeld 80,7% van de eer ste categorie en 81,4% van de tweede categorie. Arnhem naar de 100.000 inwoners In een bijeenkomst, gehouden ter gelegenheid van het herstel van het Arnhemse gasbedrijf, deelde de bur- t^emeester van Arnhem mede. dat e Gelderse hoofdstad vermoedelijk deze maand honderdduizend inwo ners zal tellen. Slachtoffer zeilongeluk begraven Gistermiddag is te Meerbeek het stoffelijk overschot van mej. Bra- kel begraven, die door het ongeluk met het zeilbootje ..Jan van Gent" verdronk. Nadat de vader van het andere slachtoff«r Woensdag met het vliegtuig uit Indonesië zal zij» gearriveerd, zal Donderdagmiddag on Nieuw Eik en Duinen te Den Haag het stoffelijk overschot van Mej. Loopuyt ter aarde worden be steld. EEN van de dingen, die hier in Parijs niet minder in het brandpunt der belangstelling staan dan de politiek, is de nieu we mode. Dat is misschien anders dan men zou ver wachten. Men zou zich kunnen voorstellen, dat in andere landen de „New Look" nog het voorwerp van heftige discussies was, terwijl zij hier al de dood gewoonste zaak van de wereld was geworden en niet meer de aandacht trok. Maar dat is niet het geval. Dezer dagen nog publiceerde een der Parij- se bladen er een flink ar tikel over. Het merkwaardige daar bij is, dat er voor het woord „New Look" eigen lijk geen Frans equivalent bestaat. Men gebruikt hier hetzelfde woord als bij ons. Nadat Franse ont werpers de nieuwe mode hadden gecreëerd, heeft Amerika daaraan een naam gegeven. Deze ver kreeg ook aan de oevers van de Seine burgerrecht en, ondanks alle protesten, vindt de nieuwe mode in gang. ook in Parijs. Niet in die zin, dat zij nu al door alle Parisiennes wordt gedragen, maar men bespeurt de invloed Een week in Parijs II van de „New Look" ook déar, waar zij nog niet ge heel wordt gevolgd. Zo zijn b.v. in het algemeen de rokken langer gewor den. In Holland heb ik vaak de verzuchting horen sla ken, dat men juist de rok ken ging veranderen in een tijd van zulk een groot gebrek aan textiel. De Franse vrouw heeft ten aanzien daarvan geen zorgen. Alle stoffen, alle costumes, alle lingerie, alle textielgoederen zijn hier zonder bon verkrijg baar. Waar zij zich onge rust over maakt, dat is de prijs. Het ls waar, dat men voor Frcs 2000.- (on geveer f 25.reeds een aardige jurk kan kopen. En het is óók waar, dat lichte zomerstoffen slechts Frcs. 200,- per meter kos ten. Maar er zijn ook stof fen waarvoor een prijs van Frcs. 500,- of Frcs. 1000,- per meter heel ge woon is. Dat is geen klei nigheid. wanneer men be denkt dat bij de nieuwe mode, de rokken vaak een wijdte hebben van vier a vijf en soms wel van tien meter. Daarom moet de Franse vrouw met smalle beurs zich weten te be helpen. Zij doet het, door haar korte rok te verlen gen met behulp van een ingezette strook. Ik kan niet ontkennen, dat het vaak héél aardig staat. Geruite stof is hier thans bijzonder in trek. Men ziet ontzaglijk veel rokjes, die daarvan zijn gemaakt. En een wit of lichtgekleurd blousje er Öovert doet het uitstekend. Laat ik eerlijk toegeven lezer, dat ik mij aanvan kelijk, zoals vele mannen, tegen de nieuwe mode heftig heb verzet. Dat ik haar onpractisch en erg lelijk heb gevonden. Dat ik haar fel becritiseerd heb en bespot. Maar hier in Parijs ben Ik bekeerd. Of het komt door de gra cieuze wijze, waarop de Parisienne haar weet te dragen, kan ik niet zeggen. Maar ik ben er van over tuigd, dat het vele andere tegenstanders, als zij hier vertoefden, net zo zou gaan als mij. Over die veranderde zienswijze hoef ik mij niet te scha men. De geschiedenis kent zelfs grote mannen, die in Parijs tot andere gedach ten zijn gekomen. De nieuwe president van Tsjechoslowaklje, Klement Gottwald. heeft gisteren het kabinet Zapotocky beëdigd, dat slechts enkele kleine ver schillen vertoont met het na de Februarl-gebcurtenisscn door Gottwald gevormde. Dertien van de 22 portefeuilles zijn in handen van'de com munisten. terwijl de drie sociaal-democratische ministers na de fusie met de communistische partij op 27 Juni gerust als communisten kunnen worden beschouwd. De Tsjechische socialisten en de volkspartij kregen elk twee ministerzetels en de belde niet-communistische Slowaakse partijen eik een. Slechts twee ministers uit het na de Februari-coup geformeerde ka binet keren in het nuidire kabinet niet terug, namelijk Gottwald, die president is geworden en de so ciaal-democratische vice-premicr Bohumil Lausman, die onlangs be kend heeft gemaakt, dat hij zich uit het politieke leven zou terugtrek ken. Zdenek Fierlinger, voorzitter van de sociaal-democratische partij, is benoemd tot plaatsvervangend mi nister-president. Volgens het Tsjechoslowaakse nieuwsbureau heeft dr. Benesj het volgende telegram aan Gottwald gezonden: „Mijnheer de president, U is de hoge eer te beurt gevallen het hoogste ambt in onze geliefde republiek toegewezen te krijgen. Ik feliciteer U en groet U hartelijk." De staking in de Londense dok ken heeft zich snel uitgebreid. Reeds hebben 4000 havenarbeiders het werk neergelegd. Zesendertig schepen konden niet worden ge lost. Er ontstond stagnatie in de aardappelen-toevoer naar Londen. Kwart millioen Belgen dreigen met staking Ongeveer 250.000 arbeiders in de Belgische metaalindustrie dreigen het werk neer te leggen, daar de onderhandelingen tussen de rege ring en vertegenwoordigers der ar beiders werden afgebroken. De ar beiders eisen een loonsverhoging van 5 en een premie van 5 van hun basisionen, die zij sinds het begin van dit jaar voor „trouwe opkomst" ontvingen. „Kjoebnhavn" had geen passagiers-lijst Tot nu toe zftn er 33 lichamen van het wrak van de Deense stoom boot Kjoebnhavn geborgen en ge ïdentificeerd. Er worden nog 15 personen vermist. Het aantal ge redden bedraagt tweehonderdacht envijftig. Volgens vroegere berichten zou het aantal passagiers vande Kjoebn havn vierhonderd z\jn geweest maar de directie der maatschappij deelde mee. dat dit slechts op schat tingen der officieren berustte. In verband met de korte reis van Ko penhagen naar Aalborg waren geen passagierslijsten aangelegd." „Waarom zou iemand zich ver zetten tegen de deelneming van Rus sische militaire waarnemers in Pa lestina". zo vroeg Gromyko gisteren in de Veiligheidsraad „Waarom zouden de V.S. het recht hebben 21 waarnemers, alsmede schepen en vliegtuigen te zenden, terwijl de Sowjet-Unie niet in staat is zelfs maar vijf waarnemers te sturen?" Edoch, de Russische resolutie, waarin werd voorgesteld een waar nemerscorps voor Palestina op te richten, bestaande uit 30 tot 50 per sonen afgevaardigd door alle leden van de Veiligheidsraad behalve Sy rië. werd verworpen. Alleen de Sowjet-Unie en de Oekraine stem den voor; dc negen andere leden onthielden zich van stemming. Graaf Bernadotte dealde nog mede. dat geen enkel incident het bestand In Palestina ernstig in ge vaar. heeft gebracht. Dochter van Spaak wordt Engelse Spaaks 21-Jarige dochter Mnrle ls gisteren te Brussel in het huwelijk ge treden met Arthur Michael Pallistcr. een zoon van admiraal Sir Arthur Pal- liscr ZIJ ls daardoor Brits onderdaan geworden. Italië geeft milliarden voor defensie uit Bijna een vierde gedeelte van de Ita liaanse begroting 1943/49, namelijk 256 5 milliard van het totaal van 1 087 5 mil liard lire. werd Dinsdag toegewezen aan de minister van defensie, De minister van financiën heeft reeds een tekort voorzien van 332 milliard Ure Voor onderwijs zal Italië in het volgende begrotingsjaar amper 90 mil- Uard lire besteden. /UDY GAINFORD is het mooi ste meisje van Australië. Zij heeft bruin haar en blauwe ogen en ze werd tot ..Miss Australia 1948" gekozen, omdat ze behalve mooi en charmant, ook intelligent en bij zonder vriendelijk is. Jtidg is dezer dagen met een mailschip in Engeland aangeko men. waar ze enkele maanden op tournee gaat. Natuurlijk zal zij zich in Frankrijk en misschien ook in Scandinavië laten bewonderen. Of Judg weer gauw naar Nieuw Zuid-Wales terug keert weet ze nog niet. Ze wil n.l. in Europa of Amerika een kans wagen bij de lilm..Ik ben pas twintig jaar", zegt ze. ..Ah 't wat wordt, kent U me nóg ah ik veertig ben!" De inhoud van het „strikt ver trouwelijke" document is inmiddels bekend geworden door United Press. Dit persbureau geeft een uittreksel uit dc UNO-voorstellen, zoals die door de heer Dubois op 10 Juni nan dr. Van Mook zijn over handigd. Hierin werd voorgesteld, dat binnen drie maanden in geheel Indonesië verkiezingen zouden wor den gehouden voor een voorlopig parlement. Nederland en de V.S. van Indonesië zouden gelijke part ners als souvereine staten zijn in de Unie, aan het hoofd waarvan ko ningin Wilhelmina en haar wette lijke opvolgers zouden staan. Het voorlopige parlement van de V.S. van Indonesië zou een voorlopige federale regering kiezen, die op haar beurt een president zou aan wijzen. Deze president zou dan een premier en een volledig kabinet moeten benoemen. De luitenant-gouverneur-gene raal zou. zo luiden deze strikt ver trouwelijke voorstellen verder, het vetorecht krijgen over daden van de voorlopige regering die tegen het UNO-handvest en het statuut der Unie indruisen en voorts de be voegdheid, het gebruik van de strijdkrachten in Indonesië te lei den na overleg met de voorlopige regering. Verder zouden de Neder landers alle bevoegdheden van bin nenlands bestuur onmiddellijk overdragen aan de voorlopige rege ring en de Republiek zou hetzelfde doen met alle vormen van souve- reiniteit inzake de'buitenlandse be trekkingen. de muntcontróle en de strijdkrachten. Toestel van Aero-Holland te Barcelona beschadigd Gisteren is een ..Beechcraft" van de Aero Holland bij het taxiën na de landing op het vliegveld van Barcelona beschadigd. Het toestel kwam met een oneffenheid van het terrein in aanraking. Het landings gestel liep enige schade op. Dc pas sagiers waren op weg naar Afrika. Zij zetten de reis daarheen voort met een ander toestel der Aero Hol land. Rusland heeft een Amerikaans voor stel aanvaard om op 30 Juli een confe rentie te houden voor het treffen van maatregelen voor vrij Internationaal scheepvaartverkeer op de Donau. Naar men verwacht zullen de vol gende landen aan dc conferentie deel nemen: Verenigde Staten Engeland, Frankrijk, Rusland. Bulgarije. Tsjecho slowaklje. Hongarije. Roemenië, de Oekraïne en Joegoslavië. Wij ruilen met Rusland voor negentig millioen Nadat op 10 Juni te Moskou de handels- en betalingsovcreenkomst tussen Nederland en Rusland werd geparafeerd, zullen wij in de ko mende twaalf maanden granen, ge zaagd hout, mijnhout, papierhout, kali. ferromangaan. nalriumsulfaat, bruinsteen, paraffine cn enige andere belangrijke grondstoffen uit Rus land ontvangen. De totale waarde dezer leveringen kan geschat wor den op negentig millioen gulden. Nederland zal voor hetzelfde bedrag leveren: scheepsbouwobjecten. elec- trotechnisch materiaal, industrie diamant, rubber en rubberproduc ten, pharmaceutische producten, ver ven, schoenen, haring, fokvec en enige andere producten. Tc Londen werd nog .meegedeeld, dat de commerciële onderhandelin gen tussen Engeland en de Sowjet- Unie in de nabije toekomst hervat zullen worden. De onderhandelingen zullen betrekking hebben op veel groter aantal producten dan die, waarin de Russen tot nog toe belang stelden. Drie vliegende forten worden vermist Drie vliegende forten, die op weg waren van Santa Maria (Azo- ren) naar Corsica, worden vermist. De vliegtuigen zijn Maandag ver trokken en sindsdien is niets meer van hen vernomen. Omtrent het aantal personen, dat zich aan boord van de machines bevond, werd niets medegedeeld. De be manning van een vliegend fort telt meestal echter tien koppen. Weerbericht VRIJ VEEL WIND Weersverwachting, gel dig tut Donderdagavond: Aanvankelijk tijdelijke opklaringen, maar morgen weer toenemende bewol king met later op de dag plaatselijk enige regen. Matige, nu en dan vrij krachtige wind tussen West en Zujd. Weinig verandering van tempe ratuur. 17 Juni: Zon op 4.19, onder 21.02. Maan op 16.46, onder 2.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1