DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Gevechten in Clermond Ferrand eisen reeds 600 gewonden Merkwaardige eerste indrukken Kwart millioen arbeiders in België leggen werk neer Als ik nog eens ter wereld kom Studenten te Heidelberg gaan in4 staking Tanks en bijtende zuren de wapens in strijd tussen stakers en politie BONNENLIJST Hatta ontmoette Van Mook In barre nood deedt gij prachtig werk Directeur C. Jongkoen ïïfmsf Ontstemming overheidspersoneel Meer voedsel en boeken geëist Hongaarse scholen genationaliseerd „Grappenmakers" in Berlijn Donderdag 17 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1047 Opgericht door de Stichting „Het Parool- Giro 510330. Bankt Rotterdamschc Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. ol 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Meer dan zeshonderd gewonden, cen-en-dertig personen die waar schijnlijk blind zullen worden en een schade van ongeveer 20 mlllioen francs ziedaar de voorlopige balans die Donderdagmorgen op te maken was van de bloedige botsingen die sinds Dinsdagnacht aan de gang zijn tussen stakers van de autohandenfabrleken te Clermont Fer rand in Midden-Frankrijk en de ordediensten. Zwavelzuur, vitriool, traangas en tanks waren de strijdwapens en 31 politicmannen, die zout zuur en andere bijtende chemicaliën in hun ogemhebbcn gekregen, zul len waarschijnlijk hun gezichtsvermogen moeten verliezen. In Clermont Ferrand zijn de spoorwegarbeiders in staking gegaan en aangezien ook het wegverkeer omgelegd is, is de stad op het ogenblik vrijwel geïsoleerd. de CGT. het grootste vakverbond, een onderhoud gehad met de pre fect van Lyon, onder wiens res sort Clermont Ferrand valt. De de legatie der stakers eiste dat de po li tietroepen zouden worden terug getrokken, maar de prefect heeft dit geweigerd. Donderdag zouden de onderhandelingen worden voort gezet. Ook elders Behalve in Clermont Ferrand zijn ook in andere steden in Frankrijk stakingen uitgebroken. Marseille, St. Etienne, Quimper en Angers zijn de centra. Ook in Belfort (Elzas) dreigt een staking van 10.000 ar beiders. De onrust begon zich Woensdag avond ook te weerspiegelen in de Nationale Vergadering, waar een communistische afgevaardigde de stakingskwesties ter sprake bracht. Naar aanleiding van de getroffen politiemaatregelen in de onrustige steden, noqpide deze vertegenwoor diger de minister van binnenlandse zaken Modi, „moordenaar". Na het tumult dat daarop ontstond lieten de zaalwachters de publieke tribu ne ontruimen. De vergadering werd geschorst tot negen uur. Politiemannen en stakers iliggep achter barricades ongeveer 150 me ter tegenover elkaar. Over het nie mandsland vliegen projectielen van allerlei soort. Vele personen dra gen gasmaskers, want er is een aantal mensen in het ziekenhuis opgenomen, dat letsel heeft opge lopen door een nog niet gedefi nieerd soort gas. Van de berichten dat enkele personen zouden zijn gedood, was geen bevestiging te krijgen. Woensdagavond werd gemeld, dat de Bergougnan-fabriek in han den was van de politie, maar in de Michelinfabriek zouden de stakers de baas zijn. Tegen de avond werd gemeld, dat de fabriek door soldaten en politie met succes werd bestormd en dat men na een strijd van elf uur er in was geslaagd, zestig stakers te ar resteren. Evenwel deelde AFP de loop van de nacht mede, dat de autoriteiten een wapenstilstand met de stakers hadden gesloten en dat werd overeengekomen dat de politie zou worden teruggetrokken op haar oorspronkelijke posities buiten de fabriek. Waarnemers merkten op, dat de strijdkrachten der stakende arbei ders tot zeker 3000 man was aange groeid, hoewel op de fabriek slechts 1.500 arbeiders werken. Woensdag heeft een delegatie van Bidault maakt „Londen" smakelijk Frankrijk kan aan de controle op het Ruhr-gebied deelnemen, als het zijn zone verenigt met de Brits- Amerikaanse. aldus zeide gisteren de Franse minister van buitenland se zaken. Bidault. die de te Londen opgestelde aanbevelingen met be trekking tot Duitsland verdedigde. Noch ons protest, noch onze abe zigheid zullen verhinderen, dat met betrekking tot het Ruhr-gebied een bepaalde politiek gevolgd wordt, zo vervolgde de minister, die voorts liet uitkomen dat Frankrijk zich verzette tegen teruggave van mij nen en staalfabrieken in het Ruhr- gebied aan de oorspronkelijke eige naars, Politieke waarnemers waren er na het debat zeker van. dat de na tionale vergadering de Londense aanbevelingen zal steunen. Ook Bevin verklaarde, dat de Britse legering van oordeel is, dat de steenkoolmijnen van het Ruhr- gebied niet aan de oorspronke lijke eigenaars teruggegeven moe ten worden. Voor het tijdvak van 20 Juni t.m. 3 Juli 1948 zijn de volgende bonnen geldig en geven recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 806 451 Melk: 6 liter melk 453 Melk: 7 liter melk 456 Vlees: 100 gram vlees 457 Vlees: 300 gram vlees 458, 459 Boter: 250 gram boter pf margarine of 200 gram vet 470 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 26 Juni) 471 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 472 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 473 Algemeen: 50 gram thee 474 Algemeen: 2 eieren 475 Algemeen: 125 gram koffie 463 Reserve: 1200 gram brood (Geldig t.m. 26 Juni) 464 Reserve: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 466 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 26 Juni) Bonkaarten KD. KE 806 953 Melk: 12 liter melk 956.957 Vlees: 100 gram vlees 958 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet 959 Boter: 125 gram boter of mar garine of 100 gram vet 970 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m 26 Juni) 971 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. 972 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 974 Algemeen: 2 eieren 963 Reserve: 400' gram brood (Geldig t.m. 26 Juni) Bonkaarten ZA. ZB. ZC, ZD, ZE, MD. MF. MG. MH 807 (bijz. arh., a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook J. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 18 Juni worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 21 Juni a.s. mag worden gekocht. Weerbericht AF EN TOE REGEN Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond Aanvankelijk zwaar bewolkt roet regen. later brekende bewol king met plaatselijk regenbuien Aan de kust Mldelljk krachti ge. elders matige tot vrU krachtige Zuid- Westelijke wind. koel. 18 Juni: Zon op 4 19, onder 21.03. Maan op 18.08, onder 216. Mohammed. Hatta, de republi keinse premier heeft Woensdag middag een onderhoud van ander half uur gehad met dr. Van Mook. Officiële inlichtingen over het ge sprek, dat onder vier ogen gevoerd is, zijn niet te krijgen. Donderdag ochtend ontmoeten de beide diplo maten elkaar weer, en wel in het hoofdkwartier ran de Republiek te Batavia. Het onderhoud van Woensdag had plaats in het paleis aan het Koningsplein. „Vriendschappelijke geest" Een te Batavia uitgegeven com- muniqué van de R.V.D zegt: De be sprekingen tussen dr Van Mook en Mohammed Hatta werden heden voorlopig afgesloten. De besprekin gen werden in een vriedschappehike geest gevoerd en betroffen alle voornaamste punten, waarop ver schillen van inzicht de Nederlandse cn Republikeinse delegatie naar voren waren gekomen. Als gevolg van deze besprekingen zullen bei dein tbans nader oveïleg voeren met hun regeringen, teneinde na te gaan op welke wijze deze verschillen zouden kunnen worden overbrugd. JUNI is de maand, waarin de schapen geschoren worden. Op bovenstaande foto ziet men een oude schapenscheerder in actie: Onderwijl kijkt het jonge schaapje angstig toe, en schijnt zich af te vragen, wat die vreemde man met „moeder" uitvoert. Minister Drees dankt de „Hark' Twee van de drie vliegende forten, die op weg van de Azoren naar Palestina werden vermist, zijn Woensdag op Corsica geland en na getankt te hebben, vandaar weer vertrokken. METAALNIJVERHEID LIGT STIL Een der grootste stakingen die België in de loop der laatste jaren heeft gekend, is gisteren uitge broken, toen ongeveer een kwart millioen arbeiders, werkzaam in de metaalnUverhe het werk heeft neergelegd. Ook bij de meeste Bel gische hoogovens is het werk ge staakt. De arbeiders eisen 5 loonsverhoging en eenzelfde pre mie van de basisionen, die zij sinds het begin van dit jaar voor trou we opkomst ontvingen. Nog tot Dinsdagavond laat is in het kabinet van de eerste-minister tussen de vertegenwoordigers der vakverenigingen en der regering onderhandeld over een oplossing van het conflict, doch dit heeft geen resultaat opgeleverd. Te Antwerpen is de staking on der de metaalarbeiders vrijwel al gemeen en in de grote constructie- werkplaatsën als „Bell Telephone" en „Antwerp Telephone" ligt het werk geheel stil. Ook de scheeps- herstellers met inbegrip van de schilders zijn te Antwerpen in sta king gegaan. De arbeiders zouden hedenmorgen in vergadering bij eenkomen. In het bekken van Charleroi is de staking eveneens algemeen en slechft twee werkplaatsen werken nog gedeeltelijk. Ook de metaalarbeiders in het bekken van Luik hebben vrijwel volledig het werk neergelegd. Overal zijn stakingsposten opge steld. Het aantal stakers in Antwerpen bedraagt 40.000. Ook in de grootste constructiewerkplaatsen voor au to's, waar buitenlandse merkwa- gens in elkaar worden gezet, is het werk gestaakt. Dodelijke val van Belg De Poorter Tijdens de 4e etappe van de ronde van Zwitserland heeft zich een dodelijk ongeluk voorgedaan. Bij de afdaling van de Susten-pas verloor de Belgische coureur Richard de Poorter bij een val het leven. Het tjagischeVjjngbluk gebeurde bij het binnenrijden van de voor laatste tunnel. Men vermoedt dat hij door de plotselinge overgang van het felle zonlicht naar het duister der tunnel een ogenblik niets heeft kunnen zien. Andere renners vertelden gezien te hebben, dat De Poorter op de top van de pas afgestapt was om zijn remmen bij te stellen. Vermoede lijk hebben zijn remmen bij de af daling geweigerd, waardoor hij met grote snelheid tegen de muur van de tunnel botste. De Belgische wieler-wereld lijdt met zijn heengaan een ernstig ver lies. De Poorter had in zijn loop baan als renner verschillende klas sieke Belgische wegwedstrijden, zoals de Waalse pijl, op zijn naam gebracht en ook dit seizoen ver keerde hij in uitstekende vorm. De wilde staking in de Londense haven omvat thans 12.000 van de 25.000 havenarbeiders. Meer dan honderd schepen kunnen niet ge lost worden. Er worden voorberei dingen getroffen voor het inrichten van een rechtbank onder een on afhankelijke president Officier O. N. Verwelkomd door de heer J. G. Winkel, de Utrechtse wethou der van Sociale Zaken, betrad prinses Juliana Woensdag middag „Esplanade" te Utrecht, waar zij de laatste nationale bij eenkomst van de Huip-Actle Rode kruis (Hark) bijwoonde. Minister Drees heeft daar de directeur van de Hark, de heer C. Jong koen de versierselen van Offi cier in de orde van Oranje Nassau overhandigd. Zeer vele hartelijke woorden van dank zijn tijdens deze slotvergade ring gesproken. De voorzitter mr. J. C. H. baroh Baud huldigde de drie directeuren, die de Hark heeft gehad, n L de heren J a- c o b s, die niet aanwezig was, Werner en Jongkoen. Ook de beschermvrouwe, prinses Julia na, zegde hij dank voor haar vol ledige steun bij alle moeilijkheden. Minister Drees schetste de ont zaglijk zware omstandigheden, waaronder de Hark werd geboren. Terwijl Noord-Nederland zich in de greep van de honger en de kou kromde, vormden, de Zuid-Neder landers temidden van hun puinho pen een organisatie, die het Noor den na zijn bevrijding te hulp kon snellen. „Dat het Ned. Volksherstel en de Hark tezamen zoveel voor ons geteisterde volk konden doen danken zij voor een groot deel aan de band, die U, Koninklijke Hoog heid, tussen beide organisaties wist te scheppen", zei de minister. Gaarne bracht hij hulde aan alls medewerkers van de Hark, die met zoveel wijsheid en tact de uit het buitenland geschonken goederen Zelfstandigen willen meer propaganda maken De zelfstandigen hebben vergeten voor hun stand propaganda te ma ken. Zii hebben dan ook een enorme achterstand in te lopen op de groe pen met een coöperatieve grond slag. Met deze woorden opende de heer Th. Bodrsma de' tweede iaar- vergadering van de stichting voor Nederlandse Zelfstandige Handel en Industrie, die Woensdagavond in restaurant Esplanade te Utrecht werd gehouden. De heer Boersma geloofde dat het heel goed mogelijk was het algemeen belang te koppe len aan het belang van de enkeling. Het Engelse Lagerhuis heeft het wetsontwerp tot nationalisering van de gasindustrie in derde lezing aangenomen. Het ontwerp gaat thans naar het Hogerhuis. (Bijzondere corresponden tie) ]y[ OCHT ik ooit weer op -LVA de wereld komen dan geloof ik. dat ik met een lief klein meisje uit Asnières of Courbevoie zou trouwen in de kerk van Saint-Julien-le-Pau- vre en daarna te gaan wo nen in de Rue de la Mont Géneviève, vlak bij het Panthéon en de Ecole Po- lytechnique. Niet dat de Grieks-Katholieke ere dienst. die in dit oude godshuis wordt uitge oefend. mij nu in het bij zonder aantrekt. Maar om- een schoolkwestie, die ons maar al te zeer vertrouwd is. Uitgerekend op de tot dusver warmste dag van het jaar hebben de mi nisters en de leidende fi guren der parlementaire fracties een ganse avond, tot diep in de nacht en vroeg in de morgen, ver gaderd over de vraag of men het openbaar en bij zonder onderwijs al dan niet met elkaar gelijk noest stellen. En misschien hebt u wel ;ens bitter opgemerkt le- ;er. dat het er de schijn van heeft. dat politieke delinquenten bij ons een bijzondere schutspatroon hebben en dat iets derge lijks alleen in Holland mogelijk is. Laat ik u dan troosten met de verzeke ring. dat men zoiets ook hier kent. Dezer dagen brachten de Parijse bla den het bericht. dat iemand die zoveel sympa thie voor ex-maarschalk Pétain had betoond, dat hij door de regering van Vi chy tot burgemeester was TROUWEN met een lieve kleine Parisienne, wonen benoemd, dit opnieuw was Een week in Parijs III dat het zo'n schilderachtig plekje is in het schilder achtige Parijs. Of dit ech ter zo gemakkelijk zou gaan. staat nog te bezien. Niet omdat ik Saint-Julien -le-Pauvre niet zou weten te vinden achter het ge boomte van de Square René Viviani. dat hem aan het oog onttrekt. Ook niet. omdat het meisje uit se schrijvers, die er mee nebben? Een collega .moest Asnières mij misschien te worstelen kregen, zijn oen men hem vroeg of hij een blauwtje zou laten lo- er ten einde raad toe over- al iets gehoord had. ant- pen Maar wel omdat het, gegaan, hun wensen niet woorden: „Nog niets he- ïndien de tijden niet zeer per advertentie kenbaar laas. maar ik hoop al- veranderd waren, nog te te maken, maar door een door! bezien zou zijn of ik een artikel in de litteraire ko- Er zijn meer dingen in woning zou kunnen krii- lommen van het een of 3arijs. die net zijn als bij gen. daar waar ik wenste andere blad. Een van hen ons. hoewel men er na- of ergens elders in Parijs, verklaarde, dat men door tuurlijk ook heel veel Want er bestaat in de hem. te helpen, mee zou vindt, dat anders is. Het Franse hoofdstad net werken aan de verschij- polijieke leven bijvoor als bij ons een woning- ning van een nieuw boek beela. wordt hier op het probleem. En enkele Fran- Of het veel geholpen zal ogenblik beheerst door Tout comme chez nous in de Rue de la Mont Géneviève en dan met haar door deze stad zwerven geworden, na eerst bij dé bevrijding van zijn zetel te zjjn verjaagd Wat de Parisienne be treft. zij verschilt natuur lijk in veel opzichten van haar Nederlandse zuster. Maar gisteren zag ik hoe een politieagent, op rle hoek van een der brede straten, biizonder opmerk zaam werd toen hii een van haar ontdekte achter het stuur van een auto. die erg vreemde capriolen maakte. Zodat ook in dit opzicht gzegd kan worden: hebben verdeeld en zo zuinig met de rijkssubsidies waren. „Natuur lijk zijn er fouten gemaakt, één keer is zelfs de Hark ernstig in op spraak geweest, maar dat doet niets af aan de waardering, die de regering voor Uw organisatie heeft". In een uitvoerige rede heeft de heer Jongkoen een overzicht gege ven van alle Harkwerkzaamhcden. Hij releveerde, dat er in totaal bij na achttien millioen stuks goederen zijn uitgereikt, vertegenwoordigend een waarde van ruim honderd mil lioen gulden. Naast de grote hoe veelheden textiel waren daarbij honderd barakken voor Walcheren, 800 huis- en slaapkamerinrichtin gen, 165 naaimachines, 15.000 pe troleumkachels, 1500 fietsen, 200.000 potten en pannen, 100 auto's, 40 ambulance-aanhangwa gens, 50 motorfietsen en zelfs een complete vliegmachine voor de Na tionale Luchtvaartschool. Dit alles werd volkomen gratis aan de nood lijdenden geschonken. Baron Baud kondigde aan. dat er van de Hark een gedenkboek zal verschijnen. onder Er is ernstige ontstemming en onrust onder het overheidspersoneel ontstaan, aldus deelde het secreta riaat van de Samenwerkende Cen trales van Overheidspersoneel me de, omdat thans voor de derde keer de behandeling van de gratificatie regeling tot een nader bekend te maken datum is uitgesteld. De centrales dienden, nadat de be slissingen van het college van rijks- bemlddellaars Inzake de toekenning van 2 gratificatie voor het par ticuliere bedrijfsleven was ^gevallen, reeds op 3 Mei een voorstel in. om, evenals het vorige jaar. ook voor 1948 het overheidspersoneel voor een dergelijke gratificatie in aan merking te doen komen. Horen, zien, zwijgen ...en dan pas praten (Van onze Jeugdwerk-redacteur) MÜNCHEN. 11 Juni: Wie op het moment dc zestig leden van de Ne derlandse jcugddelegatie. zojuist aangekomen in de tentenstad van het grote Duitse .jeugdcongres. zou interviewen, zou weinig antwoord ontvangen. In de eerste plaats hebben zij 23 uur reizen achter de rug door een landschap dat zo mooi is. maar zo verwoest tevens, dat zij allen over verzadigd zijn aan impressies. Toen in Holland de voorbereidingen wer den getroffen voor de uitzending oer delegatie en het bonte gezel schap jonge mannen en vrouwen van allerlei politiek en confessie nog eens vergaderde in de Jeugd herberg te Rhijnauwen. toen werd er unaniem besloten: wij gaan naar München om de Duitse jeugd de hand te reiken. In dc trein door Holland was dit voornemen in zoverre gewijzigd, dat de deputanten cr nog aan toe voeg den: maar wc laten ons niet kisten. In de nacht reden we door het ge troffen gebied, beschenen door een im Ig maansikkeltje, dat echter net genoeg licht uitstraalde om van de gapende huizen een lange grillige dodenakker te maken. Hier was het. dat een onzer onbewust een regel uit de Mattheus-passion floot: wir setzen uns in Tranen» nieder En we namen vaster ons besluit: hier moet geholpen worden De jeugd die zo moet leven in een dergelijk land, moet onze bescherming genie ten, wil zij niet ten ondergaan of een nieuw gevaar opleveren voor dc wereld. We werden in onze mening ge sterkt. toen de trein voortsnelde door het imponerende Rijndal naar Frankfort. In Frankfort namen we afscheid van de door de Ned Spoorwegen speciaal gereserveerde comfortabele wagen om de leren zitplaatsen tc verwisselen voor houten banken en propvolle treinen, waar zelfs mensen op de buffers en treeplanken een plaatsje moesten zoeken. DE OLYMPISCHE PLOEG uit Ceylon, die in het deelnemerskamp in.het Koninklijk Park te Rich mond is aangekomen, heeft een grote hoeveelheid kokosnoten als aanvulling op de rantsoenen mee genomen. Vijftig procent van de studenten van de wereldberoemde universiteit van Heidelberg weigerden gisteren de colleges te volgen en maakten bekend dat zij onder de bestaande omstandigheden niet leven of studeren konden. 2.500 studenten begaven zich vervolgens in optocht naar de gebouwen van het Amerikaanse militaire bestuur om hun protest tc demonstreren. De studenten eisen meer voedsel, beter onderdak, meer boeken en betere faciliteiten. Hun protest draagt een ordelijk karakter. Verwacht wordt dat ook de rest der studenten „in staking" zal gaan. Plannen zijn gemaakt voor verschillende demonstraties. Zoals men weet is Heidelberg momenteel het hoofdkwartier van het Ameri kaanse leger in Duitsland. De staking werd uitgeroepen door de studentenraad der univer siteit. Deze raad marcheerde aan het hoofd van de stoet naar het stadhuis. Er is een resolutie opge steld waarin zowel op deJD«itse als Amerikaanse autoriteiten een be roep wordt gedaan de levensom standigheden der studenten te ver beteren. bij de komende monetaire maatregelen rekening met hen te houden en geconfiskeerde bezittin gen van de studenten van Heidel- berg terug te geven. Kort na de demonstratie brak brand uit in een door de Ameri kaanse bezettings-autoriteiten ge bruikt gebouw, dat juist het doel wit der studenten is geweest. Het gebouw stond in een oog wenk in lichter laaie. Men legt echter geen verband tussen de brand en de demonstraties. De Hongaarse scholen zullen worden genationaliseerd. Een des betreffend wetsontwerp werd aan vaard met 230 tegen 63 stemmen. De leidster van de Christelijke vrouwenbond had tevoren geëist, dat de regering de V.N. zal verzoe ken. de situatie in Hongarije in ogenschouw te nemen om vast te stellen, of er in Hongarije werkelijk vrijheid van godsdienstige overtui ging bestaat, zoals m het vredes verdrag wordt gewaarborgd. Zij zeide. dat de leerlingen van de volksuniversiteit, welke door de regering is opgericht, elkander groetten met de woorden: „Er be staat geen God", waarop wordt ge antwoord: „Er is er nooit een ge weest!" De slag om Antwerpen Driekleur of Union Jack? De slag om het verkeer In de haven van Antwerpen wordt vooral geleverd tussen de Engelsen en de Nederlander^. schrijft de Nieuwe Gids. Stonden in het eerste kwar taal van dit jaar de kansen onver deeld gunstig voor de Britten, se dert April is daarin verandering gekomen en langzaam lopen de Ne derlanders hun achterstand in In April hadden de Engelsen de leiding met 159 inkomende schepen, op de voet gevolgd door Nederland met 155. In de afgelopen maand be droegen deze getallen resp 169 en 167. Ook wat de ingeklaarde ton- nenmaat betreft is de wedloop spannend. Het blad wijst er op. dat het niet onwaarschijnlijk is. dat de Nederlandse driekleur de „Union Jack" naar de tweede plaats zal dringen. Brand in kamp Laren Gisteravond brak brand uit in het bewaringskamp te Laren. De kamp commandant meende, dat de brand was ontstaan door kortsluiting in een barak die gebruikt wordt voor het lesgeven en koor-repetities. De kamp-brandweer, later geassisteerd door de brandweer uit Laren, was in korte tijd hét vuur meester. Op het kort na de brand gehouden appèl ontbrak niemand. Coloradokevers in zicht In verschillende dorpen in het land van Maas en Waal Is de colo radokever gesignaleerd. Er zijn aardappelvelden waar duizenden larven zich op het aardappelloof hebben vastgezet: Naast de gewone verplichte bespuitingen Is men in overleg met de plantenziektekun- dige dienst reeds begonnen met het bespuiten op grote schaal met een DDT-oplossing. Mannheim. Stuttgart. Ulm. Augs burg gleden ons voorbij. Puinhopen, triest in het gouden daglicht Mün chen werd bereikt hongerig en ka pot in het hart. 1000 Jongeren Wij Nederlanders betraden het tentenkamp, als een der laatste de legaties van de ongeveer 1000 jon geren uit 33 landen, o.m. Ecyptena- ren. Argentijnen. Australiërs. Blr- mancn, Indochinezen, Mexikanen. Jeupdcongres te Miinclien Amerikanen, Nicuw-Zeelandcrs en vertegenwoordigers van vrijwel allo Europese staten, behalve Rusland, dat ook geen Duitsers uit zijn zone toestond het congres bij tc wonen. Al deze vreemdelingen biiecn to zien voor het mcrendëcl ex-vijanden in het door de geallieerden bcscha' riigde München. temidden van de Duitse jeugd is wel een merkwaar dige gewaarwordig. En de bezieling stijgt in ons op: In deze sfeer kunnen wij slagen, in deze sfeer kan iets groots geboren worden. Maar dan komt het: de voorko mende Duitsers worden onze ..bur' gomeosters". onze kampleiders, onze ..voedseldistribuanten" cn Ausweis- verstrekkers. Weer staan ze boven ons, weer zijn ze de keline „Füh- rertjes" cn weer klappen weer hun kaken open. Alleen ze zeggen vaker „bitte" Te vaak bijna. Horen, zien en zwilgen Deze impressie drukt ons terneer en de Nederlandse jongeren houden krijgsraad. Het devies wordt: eerst horen, zien cn zwijgen. Achteraf eens praten. Bij vijf Nederlanders komen vijf Duitiers in de Amerikaanse leger tent cn met deze knapen wordt di rect al gedebatteerd maar men kan wederzijds nog geen vat op elkaar krijgen, ook al danj; onze gastheren dc socialistische jeugd dienen en mijn tentgenoten uit Christelijke groeperingen voortspruiten. Maar men zal de moed nie ipgeven om el kaar te vinden (Ongecorrigeerd) Met de woorden::„Het heeft geen ziryue bijeenkomst voort te zetten." verliet kolonel Yelisa'rof, gevolgd door de gehele Russische delegatie. Woensdagavond de vergadering van het militaire bestuur te Berlijn, nadat reeds 13 ma: was gedebat teerd. Toen de Amerikaanse bevelheb ber. die tevoren wegens vermoeid heid was weggegaan (nadat hij zijn plaats aan zijn plaatsvervanger had afgestaan) het vertrek der Russen hoorde, zeide hij: „Mijns inziens betekent dit het eind van het mili taire bestuursbureau. Maar wan neer de een of andere grappenma ker denkt dat de V.S., Engeland en Frankrijk zich uit Berlijn zullen weg laten werken, dan zal hij nog tot andere gedachten komen. Tevoren hadden de vier gealli eerde bevelhebbers met algemene instemming besloten het voedsel rantsoen voor alle leeftijdsgroepen te Berlijn te verhogen. De verhoging bedraagt 100 tot 250 calorieën per dag. Huis en Senaat zijn het nog niet eens Het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden heeft Woensdag gewei gerd het voorstel van de Senaat, voor de Marshall-hulp een som van 6 125.710.228 dollar uit te trekken, over te nemen en de kwestie ver wezen naar een gemengde commis sie, welke een compromis moet trachten te vinden. In welingelichte Congreskringen Is mqn van mening, dat aanstaande Vrijdag een definitief besluit door Huis cn Senaat genomen zal wor den. Min. Lieftinck voert zware strijd tegen de rechterzijds der Kamer Nadat het wetsontwerp tot Noodvoorziening-gemeen te-finan- ciën zonder hoofdelijke stemming was aangenomen, deerl zich enige spanning voor toen de Kamer zich verzette tegen een schriftelijk ver zoek van minister Gielen om de interpellatie Burger reeds Donder dag in plaats van Vrijdag te doen plaats vinden. De oorzaak van dit verzoek was verhindering van de minister Vrijdag in de Kamer aan wezig te zijn. De Kamer slikte dit niet. Als de minister verhinderd is in de volksvertegenwoordiging aanwezig te zijn, dan moet daar voor, aldus de. Kamer, al een heel bijzondere reden zijn. In leder ge val liet zij haar agenda er niet door in de war brengen. En zo ver dween de voorgenomen interpella tie naar een tijdstip in de volgende week. Bij het financieel debat dat hier na ontbrandde over twee belasting wetsontwerpen viel de Kamer zoals tegenwoordig niet vaak meer gebeurt uiteen in links en rechts. De rechterzijde onder aanvoering van de heer Teulings (KVP) heeft een amendement ingediend op het wetsontwerp tot definitieve waar dering van effecten dat de z.il fa milievennootschappen in een^un- stiger positie plaatst dan andere N.V.'s. Hoewel minister Lieftinck en de heer Hofstra (Arb.) het amendement heftig bestreden, waarbij zij de assistentie verwier ven van de heer IToogcarspel (CP N), die van mening was dat het ontwerp, van de minister nog niet ver genoeg ging. toch ziet het er naar uit dat het amendement zal worden aangenomen. De beraad slagingen zullen heden worden voortgezet.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1