DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Op my aandrang werd besluit Seyss Inquart af te skrik Met kracht wordt gearbeid aan militaire samenwerking Paedagogisch Seminarium voor de Hervormden Renville-beginselen werden niet geschonden Parijs herbergt vele kleine paradijzen voor boekenliefhebbers Waarom geen overleg? Zuidvruchten vrij Bezwaren PvdA en KVP vervallen Ons geslag is nie vir die wanhoop Zweedse poppen voor de prinsesjes Hulp moet van tevoren goed zijn georganiseerd Nederlands geen srondeedachten zouden zijn Ultge' Unie-taal In September in werking Nederlands gezag over Indonesië .Vrijdag 18 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1048 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4^—p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. (Maar ze zijn er niet) Gedroogde zuidvruchten zullen \Mortaan bij eventuele Invoer niet. meer op bonnen of toewijzingen orden gedistribueerd. Ooit voor verse zuidvruchten cn bananen zul len dan in het algemeen geen bon nen meer worden aangewezen. Een uitzondering kan slechts worden verwacht voor sinaasappelen. Nog lopende bonnen voor bananen zul len eerst worden gehonoreerd. Te zijner tijd zullen voor de han del richtlenen worden bepaald. Do maximum prijzen voor de afzet in het binnenland zuljen blijven gelden. Zendtijd voor verkiezingen De Partij van de Arbeid en de K.V.P. deelden enige dagen gele den aan de Radioraad mede, dat zij geen gebruik zouden maken van' de gelegenheid tot het houden van ver- kiezfngstoespraken door middel vap de radio. Uit ter zake gehouden be sprekingen is echter gebleken, dat ook zonder het formeel stellen van sommige voorwaarden, materieel aan de verlangens der regering zal worden voldaan. In verband daarmede heeft de re gering de gestelde voorwaarden zo danig kunnen Wijzigen, dat de ge rezen bezwaren zijn vervallen. Franse kamer achter „Londen" Met slechts 297 tegen 289 stem men heeft de Franse natlonalo ver gadering een inotio aangenomen, waarin de regering wordt uitgeno digd deel te nemen aan do toepas sing van de voorstellen der confe rentie van Londen. Ook de Belgische senaatscommis sie voor buitenlandse zaken keurde de Londcnse voorstellen met be trekking tot West-Duitsland en in ternationale controle op het Ruhr- gebied goed. Luchtpost naar Israel Voortaan kan met de luchtdienst Amsterdam—Haifa niet aangete kende correspondentie worden meegegeven bestemd voor de on langs gevormde staat Israël. De verzending vindt plaats tweemaal per week en wel op Zondag cn Donderdag. De stukken moeten uiterlijk 2 dagen tevoren ter post bezorgd zijn. Leiden eert veldmaarschalk Smuts: In aanwezigheid van de prinses-regentes en prins Bernhard promo veerde heden In de Pieterskerk te Lelden veldmaarschalk Jan Chrl9ltaan Smuts tot doctor honoris causa In do rechtsgeleerdheid. De promotor was prof. rar. J. M. van Bemmelen. Na afloop van deze plechtigheid be gaf zich het hoge gezelschap via de Kloksleeg naar het academie-gebouw waar de receptie werd gehouden. Het lag In het voornemen van de voor malige eerste minister van Afrika nog heden naar Londen te vliegen en Zaterdag wederom naar Zuld-Afrllta te vertrekken. met sy ideologiese oproep. In weini ge jare was die gevalle Duitsland weer die magtigste wereldstaat Kyk ook hoe ongelooflik ver Rus land na haar rewolusie en haar ver pletterende nederlaag in die eerste wereldoorlog kon vorder. Wie had ooit kon droom dat in so'n korte tyd sulke dinge kon gebeur? In albei gevalle was daar 'n dui- delike ideologie, met geesdrif daar- agter. Die onuitputtelike en diena- miese riryfkrag van die mense siel was agter die idee En die was weer beliggaam in konkrete vorm. Die idee en die konkrete beliggaming is albei noodsaaklik vir die daad- werklikheid. Pas dit toe op die Weste! Nic te lang talm nie Dit sal kom die hergeboorte van Europa, van 'n groter Europa wat vergoeding en regverdiging sal bring vir al die gedane kwaad, al die gelede verlies. Moge dit nie te lang talm nie Ek persoonlik het geen twyfel aan die wedergeboorte van Europa. Holland het ook haar onderskeie bydrae tot hierdie groot se herrysing te bring, wat haar edel verlcde waardig sal wees. haar toe kom sal verseker, en die grootse rol van hierdie lage lande in die ge- skiedenis van Europa met verwe- senlyking sal bekroon. Die belofte van die scwentiende eeu moet ver vul word. v En so wens ek haar en hierdie historiese universiteit al die be9te toe vir die jare van vervulling wat voorlê. Vriend van ons land Tevoren had de rcctor-magnificus, prof. mr J C. van Oven met de vol gende woorden de plechtigheid ge opend: „Wij huldigen een vriend van ons land. die zijn vriendschap op menig kritiek ogenblik met de daad bewezen heeft" De promolor. prof mr J. M. van Bemmelen zeide' Uw wetenschappe lijk werk ligt niet in de eerste plaats op juridisch maar op pliilosophisch gebied cn dus op een ander terrein, dan dat waarop aan u heden de doc torsgraad wordt verleend. De twee de moeilijkheid is dat u. behalve man van wetenschap ook staatsman zijt. Het politiek terrein betreedt de man van wetenschap echter slechts ongaarne. Immers de poli tiek is de kunst van het bereikbare. In de wetenschap vragen wij ons niet af. wat bereikbaar is. doch wat waar en wat het ideaal en dus onbereik baar is. Toch hebt u in uw leven in uw politiek dik\yijls verder gekeken dan' naar het bereikbare". Na de toespraak las prof van Bemmelen de traditionele formule in het Latijn voor. waarmee de doc torsgraad wordt verleend. „Laat my al dadelik erken hoe diep getroffe ek gevoel oor hierdie funksie van vandag. aldus de ge wezen premier van Zuid-Afrika. „Die toekenning van die eregraad van 'n universiteit is altyd 'n hoë eerbewijs van die kant van die be- trokke universiteit, en in 'n langt leeftyd is die eer my dikwels te beurt geval Maar onder al die eer- bewyse heg ek heel bcsonder waai de aan hierdie eregraad van die uni versiteit van Leiden. In die eerste ulaas omdat dit van die universi teit van Leiden kom. en in die twee de plaas, omdat dit kom aan my as Afrikaner afstammeling van die Hollandse stam". Nadat Smuts zijn vermoeden had uitgesproken, dat zijn promotie niet op „bloot akadomiese gronde maar meer deur geskiedkundige gronde gemotiveer is", vertelde hij van de beste dienst, die hij Nederland ooit heeft kunnen bewijzen. „My bly nog een van de lewen- digste herinncringe hoc ek op as het ware op die allerbeste tydstip daartoe kon bydra om 'n ramp tg verhinder. Daardio Sondag op weg na die San Francisco konfcrensle waar. in oorlcg met mr Churchill en op my aandrang, besluit werd om Scyss Inquart van die uitvoering van die Duitse plan die dyke te verniel af te skrik, het ek miskien die beste diens verrig in my vermoë om die ou moederland te hulp te kom „Wat van die tockoms". aldus vroeg Smuts. „Europa kan en sal nic by hierdie ramp berus nie. Ons geslag is nie vir die wanhoop aangêle nie. Wat vandag nodig is in Europa js vorm en uitdrukking te gee aan die ingebore drang tot herlewing wederopstanding. Wat vandag nodig is is die belig gaming van die drang tot herstel in prakt it se vorm Die westerwereld moet aan haar eic ideologie vaste en konkrete vorm gee Kyk hoe ver Hitier dit kon 'breng Dat Nederland dc Zweedse hulp in de hongerwinter van 1944 op '45 nog niet vergeten is. bleek uit het grote enthousiasme waarmee het Amsterdamse publiek Dins- dagavond in het Concertgebouw het studentenkoor „O r p hel D r n g a r" ontving, nog vóór er een noot gezongen was. Orphei Dróngar" maakt onder auspiciën van dc Koninklijke Manncnzangvcrcniging ..Apollo" ccn tournee van enkele dagen door ons land. Gisteren werd door prinses-regentes Juliana en prins Bernhard een receptie aangeboden. Voor de prinsesjes brachten dc gas ten vier prachtige ..Dorlarna"-poppen mee, die men hier boven ziet afgebeeld. VELDMAARSCHALK SMUTS, wie heden het ere-doctoraet van de Leid se Universiteit is aangeboden, arriveerde gisteren op Schiphol Regering over pact van Brussel: Hulp bij een aanval op Nederland zal alleen dan liaar volle waarde hebben, wanneer zij van te voren is georganiseerd, aldus lezen wü in de memorie van antwoord op liet voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs der Eerste Kamer over het ontwerp van wet tot goedkeuring van het vijflanden pact, dat op 17 Maart te Brussel werd ondertekend. STAKING VAN 1IJUR IN FRANKRIJK Ongeveer een half millioen Fran- e arbeiders zal waarschijnlijk deelnemen aan de staking van één uur die door de CGT tegen Zater dagmiddag is afgekondigd als pro test tegen dc politionele actie tegen de stakers in Cleririont' Ferrand. Waarnemers in Parijs waren ge troffen door deze zwakke reactie van de CGT. Op Zaterdagmiddag, wanneer vele bedrijven stil liggen, zal een staking weinig effect heb ben. Premier Schuman heeft zijn voor naamste ministers bijeengeroepen legen Vrijdagmiddag 5 uur om „de gehele sociale en economische toe stand te bespreken". De socialisten zijn geporteerd voor enige loons verhoging, om een herhaling van de wanordelijkheden van Decem ber jl. te voorkomen. Koningin schenkt UNAC tweeduizend gulden De „UNAC" de organisatie van de Verenigde Naties voor de Hulp aan het noodlijdende Kind ont ving van de Koningin een gift van f 2000.— Inderdaad, zo lezen wij verder, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de Nederlandse soldaat in een nieuwe oorlog buiten zijn land zal Lebben te strijden. Hij deelt dan dit lot met Canadezen, Engelsen cn zo vele anderen, die deel hebben ge nomen aan de bevrijding van Ne derland. Dc militaire samenwerking vormt uiteraard een belangrijk onderdeel van het vijfmogendhedenverdrag. Met kracht wordt gearbeid aan een zo groot mogelijke cn zo doeltref fend mogelijke samenwerking in geval van een conflict, wraarop de bepalingen van het verdrag van toepassing zijn. Zij, die bepleiten, dat het Neder lands in de Unie in beginsel gelijk gerechtigd zal zijn met Frans en Engels, onderschatten de practische moeilijkheden, de kosten en het tijdverlies, welke de veeltaligheid in het internationaal verkeer te weeg brengt. Van de Nederlandse regering is dan ook geen voorstel te verwachten het Nederlands als authentieke taal in de Unie te doen aanvaarden. Dat de preambule een anti-chris telijk karakter zou dragen, be strijdt de regering. Het enkele feit. dat de naam des Allerhoogsten niet genoemd is, betekent allerminst, dat partijen bij het ontwerpen van dit verdrag van anti-christelijke gaan. De regering streeft naar ge leidelijke. niet naar overhaaste 'en voorbarige uitbreiding van de kring der deelnemende sta ten. Indien deze West-Europese Unie een kern wordt, die zich geleidelijk tot een volledige Europese federa tie zal uitbreiden, kunnen de vijf verdragstaten zulks niet anders dan toejuichen. Daarnaast bestaat ech ter de mogelijkheid, dat een Euro pese federatie zich naast de West- Europese Unie ontwikkelt. In dat geval zal deze Unie allerminst overbodig zijn, maar een onderdeel vormen van de Europese federatie. Nieuwe Duitse mark reeds in omloop Op de zwarte markt te München worden reeds de nieuwe Duitse banknoten aangeboden tegen een koers van 1 20. Wanneer de mark officieel zal worden uitgegeven is nog niet be kend, evenwel is medegedeeld, dat Ruslan bereid is mede te werken aan maatregelen, die ten doel heb ben de valutahervorming in Duits land door alle vier mogendheden te doen plaats hebben. Naar te Frankfort wordt verno men, zal een officiële afkondiging over valuta-herziening in West- Duitsland te 4 uur hedenmiddag aan de Duitse bladen ter publicatie worden verstrekt. (Eigen berichtgeving) Te Utrecht wordt gevestigd een Nederlands Hervormd Paedago- gisch Seminarium, waarvan het dc bedoeling is, dat het nauw zal sa menwerken met de Rijksuniversi teit. Bij de stichting van dit Semi narium; dat in enkele opzichten te vergelijken is met het Nutssemina- rium voor Paedagogiek aan de uni versiteit te Amsterdam, is men uit gegaan van de gedachte, dat do paedagogische scholing van leer krachten tot nog toe alleen van niet-confessionele. Gereformeerde of Rooms Katholieke ziide ter hand ls genomen, doch dat de Hervorm den het terrein braak lieten liggen. Door het besluit van de Synode het Seminarium te Utrecht te stichten komt aan deze toestand een einde. (Dè Gereformeerden hebben 'n der- gelyk paedagogisch centrum aan de Vrjje Universiteit te Amsterdam bü Prof. Waterink). Het Hervormde Seminarium stelt zich het volgende ten doel: 1. Opleiding tot de Middelbare Ak ten A en B Paedagogiek: 2. Didactische opleiding van a.s. leraren bii het middelbaar <n voorbereidend hoger onder wijs: 3. practische paedagogische oplei ding van a.s. predikanten (cate- chetiek en didactiek van het godsdienstonderwijs) 4. het beoefenen van de klinische paedagogiek (onderzoek en op voeding van moeilijke en ont spoorde kinderen, opleiding van leiders van Hervormde bureau's voor opvoedingsmoeilijkheden, bureau's voor beroepskeuze, enz Het ligt voor de hand. dat ook aan de vorming van leerkrachten voor het Zondagsschool-onderwijs grote aandacht wordt besteed. In het algemeen wil men nu ook voor de Nederlands Hervormden thans het onderwijs en de opyoeding op een modern wetenschappelijke leest gaan schoeien (psychologisch, pae dagogisch en didactisch). Het werk van het Seminarium kan grote ge bieden gaan bestrijken, ook buiten hetgeen hierboven in het kort ls weergegeven. Het ligt ln de bedoeling, dat het Nederlands Hervormd Paedago gisch Seminarium te Utrecht zijn werkzaamheden in September van dit jaar zal aanvangen. Als rector zal Dr. Vor dor Haake optreden, de onlangs gepensionneerde lector van het Baarnse Lyceum. In het cura torium,hebben o.a. zitting prof. dr. M. Langeveld. prof Berkelbach. mr. Des Tombe en Dr. Weiland, rector van het Christelijk Lyceum te Utrecht. Prof. Dr. M. Langeveld, die te Utrecht en Amsterdam hoog leraar in do Paedagogiek is. zal aan het Seminarium tevens als do cent optreden. Commissie tan Goede Diensten: Overhandigde voorstellen niet gebonden aan goedkeuring van gehele commissie De Commissje van Goede Diensten heeft in een te Batavia uitgegeven communiqué te keunen gegeven, dat haar Australische en Amerikaanse leden verbaasd waren over de prominentie die hun voorstellen hebben gekregen. Deze voorstellen, waren de vorige week vertrouwelijk aan Dr. Van Mook en drs. Hatta overhandigd „Toen de onderhandelingen bijna tot stilstand waren gekomen, leek het nogal vanzelfsprekend," aldus het communiqué, „dat een of meer vortegenwoordigers van dc commis sie zouden bijdragen tot oplossing van de moeilijkheden". Belde leden zijn van mening, dat geen procedurcregellng is geschonden. Het communiqué drukt teleur- op dat de besprekingen tussen stelling uit over het feit dat de Nederlandse regering de ingedien de voorstellen meent niet te kun nen bespreken. Strijdig met de Renville-overeenkomst acht het communiqué de voorstellen aller minst: integendeel lijkt het de bei de leden toe, dat „dit working pa per een opmerkelijke getrouwheid aan deze beginselen toont". Op eert persconferentie heeft de wnd. eerste secretaris der C.v.G.D. nog meegedeeld, dat de voorstellen zijn overhandigd als „working pa pers" van de Australische en Ame rikaanse delegaties. Dergelijke voorstellen behoeven niet door de gehele commissie te worden goed gekeurd. Nogmaals werd ontkend, dat de C.v.G.D. verantwoordelijk was voor de publicatie van de voorstellen. Verder werd nog mee gedeeld, dat het working paper dat de heer Coert Dubois op 10 Juni aan dr. Van Mook heeft overhan digd, altijd zodanig kan worden veranderd, dat ook het Belgische lid het er mee eens zou kunnen zijn. Op die wijze zou het stuk dan een „'working paper" van de Com missie van Goede Diensten wor den. In de Veiligheidsraad De Veiligheidsraad heeft zich gisteren weer met de Indonesische kwestie bezig gehouden en het re sultaat van de zitting was, dat de Raad aan de Commissie van Drie zal verzoeken, inlichtingen te ge ven over de „opschorting" der on derhandelingen. Dit werd besloten op aandrang van het Australische lid Hood. Mr. Van Kleffens merkte Van Mook cn Hatta doorgingen cn dat het opschorten der onderhan delingen slechts was geschied om dat de publicatie van het bewuste voorstel der C.v.G.D. minder be vorderlijke spanning en opschud ding had veroorzaakt. Palar, de Republikeinse afgevaardigde vroeg naar aanleiding van de voorlopige opschorting, hoe lang „voorlopig" zou duren en Pillai, dc vertegen woordiger van India trok van leer tegen het vormen van staten dpor Nederland in Indonesië. Engeland erkent Engeland heeft de „Nederlandse souvcreinltelt" over Indonesië aan vaard, aldus decldo gisteren ccn woordvoerder van het Britse minis terie van buitenlnndso zaken mede. Britse diplomatieke missies zullen niet langer Indonesische passen er kennen. De Amerikaanse Senaat heeft Donderdag een wetsontwerp aan genomen, waarbij eventjes een be drag van 3.749 059.250 dollar wordt uitgetrokken voor de instandhou ding en uitbreiding van de Ameri kaanse vloot in 1949. Dc chef van dc Belgische generale staf. lt.-gen. E Bnelc. heeft te Amster dam een bezoek gebracht aan dc legcr- tentoonstelling die thans wordt ge houden. In België liggen thans 2500 fabrieken stil België verkeerde gisteren nog steeds in de ban van de grootste staking sedert het einde van de oorlog. Meer dan 2500 fabrieken, scheepsverven en werkplaatsen wa ren gesloten. Krachtens een „gent- lemans agreement" tussen stakende arbeiders en werkgevers zal echter gedurende de staking worden ge zorgd dat machines en installaties worden onderhouden. In Clermont-Ferrand kon de orde v/orden hersteld Evenwel heeft de Franse C.G.T. een algemene sta king gelast, die Zaterdagochtend van 11 tot 12 uur gehouden zal worden. I N een van mun vorige brieven heb ik geloof ik al verteld, dat Parijs nog altijd een cultureel en intellectueel centrum is en dat dit bovenal blijkt uit het fantastisch groot aantal, uitstekend gesor teerde boekwinkels. Men vindt ze in alle delen van de stad. In het Quartier de l'Opéra zo goed als op Montmartre. In het Arrondissement de la Bourse en in het Quartier du Temple. Maar waar men er over strui kelt. dat is in het Quar tier Latin: in de Arron dissementen Panthéon en Luxembourg. Op de Bou levard Saint Germain, op de Boulevard Saint Mi chel, op de Place de la Sorbonne bij de universi teit, in de Rue des Ecoles nen en telkens komen er nieuwe bij. Naast Franse werken ziet men zeer veel verta lingen. Vooral van Engelse of Amerikaanse auteurs. „Autant en emporte le vent" („Gejaagd door de wind") van Margareth Mitchell ontbreekt bij voorbeeld in vrijwel geen enkele etalage. Evenmin als de boeken van Pearl S. Buck, A. J Cronin of John Steinbeck. De nieuwe Franse ro- 1 mans handelen voor een Franse boek niet goed- groot deel over de jong- koop en kost het leven, ste oorlog of de bezettings- hier zeer veel geld tijd Bii de door Vercors Ik kan me. wanneer ik bekend om zijn „Stilte voor al deze etalages sta. der zeenog tijdens de soms nauwelijks voorstel- oorlog opgerichte „Edi- len, dat er nog mensen zijn tions de Minuit" verscheen die geld voor boeken over- een roman van Jean Pa- houden. Maar zij verschij- nijel „Le Rage" getiteld. en in de Rue Monsieur le Prince, treft men uitgever naast uitgever,1 boekhan delaar naast boekhande laar. Precies eender is het gesteld in al de kleine straatjes, die op de grote verbindingswegen uitko men. Hoe zij - allen kunnen bestaan is mij een raadsel. Want zoals u weet is het Een week in Parijs IV 4je door de Parijse litte raire bladen opmerkelijk goed werd beoordeeld. Daarnaast ziet men oor logsherinneringen. zoals bijvoorbeeld „Le cirque", het dagboek van een jonge Franse vlieger, die als een der eersten bij de. R A F. werd ingedeeld en 'politie ke lectuur, zoals documen ten over het proces te Riom, herinneringen van Paul Reynaud, de laatste premier van de Ille Re publiek en een balans van de daden der Vichy-rege- ring. Dat men bier ook overal Victor Kravchcn- ko's „J'ai choisi la liber- té" (Ik verkoos de Vrij heid) kan krijgen, be hoeft nauwelijks te worden betoogd. Opvallend groot, boven al natuurlijk in het Quar tier Latin de Parijse studentenwijk is het aantal wetenschappelijke boeken Op. vrijwel alle terreinen van het mense lijk denken zijn sedert de bevrijding nieuwe uitga ven verschenen. Menigvul dig zijn ook de herdruk- keij, zowel van Franse klassieken als Corneille. Racine Molière, als van moderne auteurs, die voor de jongste oorlog opgang hebben gemaakt. geliik Jean Guéhenno. Louis Aragon André Gide of Francois Mauriac. Men krijgt uit dit alles de in druk. dat het Franse boek een grote plaats inneemt in het Franse leven en dat voor de vrienden van het Franse boek. Parijs een waar Dorado is. I_T OEWEL we op het ter- A 1 rein van onze buiten landse politiek weinig mededeel zaamheid gewend zijn en dus ook geen reden hadden om onze ver wachtingen hoog te spannen, moe ten wij toch bekennen, dat wij weer verwonderd en teleurgesteld zijn over de wijze, waarop dc rege ring kans heeft gezien Kamer en Volk volledig le negeren bij haar beslissing, om de aanbevelingen van de Conferentie van Zes te Lon den te aanvaarden. Formeel staat onze regering vol komen in haar recht, anngezfen de Zes van te voren hadden uitge maakt, clat een eenvoudig rege ringsbesluit in elk der landen zon der ratificatie door dc parlementen voldoende zou zijn. Maar formeel gelijk hebben is toch. niet het hoog ste. Waar ons land dobr het besluit der regering wordt vastgelegd op een buitenlandse politiek op lange termijn, die bepaalde grote verant woordelijkheden meebrengt, mis schien mag men zelfs wel zeggen het gevaar van zekere risico's in zich draagt, was toch wel het min ste, wat wij verwacht hadden, ge weest, dat de regering op dc een of andere wijze overleg zou hebben gepleegd met de Kamer, de leden daarvan van de precieze inhotid van dc aanbevelingen in kwestie, van haar interpretatie der diverse pun ten ervan (die heus niet allemaal even duidelijk geformuleerd zijn!) en van dc overwegingen, welke de regering tot het aanvaarden ervan zouden leiden, op dc hoogte doen hebbben gebracht. Wij juichen het dan ook toe, dat de heer Van der Goes van Natcrs dc minister van buitenlandse zaken schriftelijk om uitleg heeft gevraagd, waarom, dit alles is achterwege gebleven. Nog liever zouden wij echter hebben gezien, dat Kamer bij tijds, dus voordat dc be slissing v i c 1, dc minister van buitenlandse zaken aan zijn ver stand had gebracht, dat zij op een dergelijk overleg hoge prijs stelde. Was het in dit geval niet mogelijk geweest, dat de berg van het Bin nenhof maar bij voorbaat naar de Mohammed van het Plein was ge komen, aangezien de ervaring toch wel heeft geleerd, dat van laatstge noemde kant weinig beweging te verwachten is? Nu krijgen dc vra gen van de fractieleider van de P.v.d.A.toch weer het karakter van mosterd na dc maaltijd. Het spijt ons bovendien, dat de heer Van der Goes van Natcrs er aan zijn vragen nog niet één heeft toegevoegd, nl. of de minister van buitenlandse zaken niet eens voor de microfoon had kunnen komen, om het hele Nederlandse volk uit te leggen, waarom het gaat en wat de consequenties ervan zullen zijn. Ministers komen toch wel voor minder belang rijke dingen voor de mi crofoon dan voor een vraagstuk van interna tionale orde, waarmede de toekomst van ons land, van West-Duitsland, van West-Europa, ja laten wij het maar uitspreken, van hét be houd van de vrede ge moeid kan zijn. Wat eeh pracht van een gelegenheid heeft dc rege ring weer gemist, om ons volk op te voeden in de zo onmisbare be langstelling voor de eigen buiten landse politiek. Als wij met zijn allen dan de onmondige kwajon gens op dit gebied zün als ons de partement van buitenlandse zaken schijnt te denken, dan dient men op het Plein in Den Haag toch dub bel te letten op zijn taak van op voeder. Men begrljpe ons niet verkeerd. \J/ij schrijven dit niet, omdat wij bezwaar zouden hebben tegen de aanbevelingen van de zes en tegen de aanvaarding ervan door onze regering of omdat wij verwachten, dat er bij een belangrijk gedeelte van ons volk oppositie tegen zou zijn. Integendeel, wij zijn persoon lijk sterk vóór het besluit onzer re gering. Wij willen alleen maar, dat onze minister van buitenlandse za ken begrijpt, dat het onze poli tiek is, v/elke hij voert en niet de zijne en dat hij er ons daarom in moet laten delen. Het England-Spiel Kamercommissie hoort kol. Somer Naar ANP verneemt heeft de parlementaire enquêtecommissie in verband met het „Engeland-Spiel" gehoord de kolonel van het KNIL, thans gedetacheerd bü de generale staf alhier, dr. J. M. Somer, die sinds Maart 1943 hoofd was van het bureau Inlichtingendienst der Nederlandse regering te Londen, welke functie hü tot dQ bevrüding bekleedde. Kol. Somer vertrekt volgende week naar Indonesië. Weerbericht PLAATSELIJKE BUIEN' Weersverwachting, geldig tot Zaterdag avond. V Wisselend bewolkt met plaatselijke bul- en, hier en daar met onweer. In de nacht vrij zwakke, overdag meest matige wind uit Zuld-WestelIJke richting. Weinig ver andering ln tempera tuur. 19 Juni: Zon op 4 19. onder 2103. Maan op 19.28, onder 2.38.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1