DAGBLAD VOOR AMERSFOORT] Sowjetzone vrijwel dicht voor verkeer uit het Westen Europese economie vraagt samenwerking Ik geloof aan een komende statengemeenschap' Op Zondagmorgen is het markt in Parijs Russische stap tegen geldhervorming in Westelijke zones van Duitsland Havens van Londen practisch dood Er was eens Een oud man, met 'n jong hart „Uitsoeke maar, uitsoeke maar!" 1898-1948 Buiig weer, Zondag verbetering? Zaterdag 19 Juni 1948 'Achtste jaargang, No. 1049. Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Uitgave: N.V. Dé NieUWe Efttè Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Bank: Rotterdamsche Bank- Postbus 9 Abonnements- -■• - Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDEH Met ingang van de afgelopen nacht 12 uur hebben de Sovjet- autoriteiten Oost-Duitsland practisch geheel van de rest van Duitsland afgesloten voor het spoor- en wegverkeer van Bizonië naar de Sovjetzone. Het passagierstreinverkeer is in beide rich tingen stopgezet, autoverkeer is alleen in de richting Oost-West toegestaan. Verder is ook voetgangersverkeer naar de Sovjet zone verboden en goederentreinen en schepen zullen zich aan Bij de Londense havenstaking zijn thans meer dan 16.000 man betrokken en worden meer dan 100 schepen opgehouden. De staking breidde zich gisteren uit naar de haven Tilbury aan de monding van de Theems. Pogingen van de bond om de stakers weer aan het werk strenge controle moeten onderwerpen. Deze Russische maat- tc krijgen zijn volkomen mislukt, regelen zijn genomen om een verwachte stroom van waarde loze oude marken tegen te gaan. De geldzuivering in de Weste lijke zones gaat morgen in. De 45 000.000 bewoners van West- Duitsland zullen Maandag elk niet meer dan dertig gulden in hun be zit hebben. Officieel werd bekend gemaakt, dat ingevolge de geldzuivering, iedere Duitser onmiddellijk 40 oude marken kan inwisselen tegen 40 nieuwe en binnen twee maanden nog 20 mark krijgt. De mark zal niet onmiddellijk een internationale koers hebben, doch volgens de berichten ligt het in de bedoeling dat de waarde van de mark voor het binnenland op f 0.76 zal Worden gesteld. De straffen, die op overtreding van de nieuwe wetten is gesteld zijn maximum vijf jaar gevange nisstraf en 50.000 mark boete. De thans gepubliceerde procla matie is de eerste van drie valuta- wetten. Er wordt geen verhouding voor de omwisseling van bankrekenin gen in marken genoemd. Dit ge heim zal bewaard blijven tot de derde en laatste wet gepubliceerd is Volgens de proclamatie wordt het oude geld van Duitsland de relchsmark, de rentenmarken, ge allieerde bezettingsmarken Maandag 21 Juni ongeldig. De enige uitzondering, die gemaakt zal worden, is die voor oude markbiljetten en munten tot aan de waarde van één mark. Deze kleine bankbiljet ten en munten zullen in ge bruik blijven tot nader order tegen een tiende van hun oude nominale waarde. Niemand zal meer dan 50 stuks van het klei ne wisselgeld bij betalingen be hoeven aan te nemen. Postzegels zullen geherwaardeerd worden tot op 1/10 van hun vroegere waarde. Het zich bij het Duitse publiek bevindende geld. alsmede de reke ningen bij banken, spaarbanken en postspaarinstellingen, zullen op een latere datum in nieuwe „Deutsche Marken" worden omgewisseld. De omwisselingsverhouding zal binnen kort in andere wetten gepubliceerd worden. Lonen en salarissen moeten van Zondag af in de nieuwe munt uit betaald worden. Naar in de proclamatie wordt gezegd zullen de prijzen geen in vloed van de valuta-hervorming on dervinden. Pond koffie: 3000 mark De zwarte markt reageerde natuurlijk onmiddellijk op de maatregelen. Te Dusseldorf no teerde een pond koffie 3.000 mark. Britse en Amerikaanse sigaretten werden grif verkocht tegen 40 mark per stuk.. Zonegrens Maar ook de Russen lieten niet lang op hun reacties wachten. In een proclamatie zeide maarschalk Sokolovsky, de Russische opperbe velhebber. dat de Amerikaanse. Franse cn Britse monopolisten in de Westelijke zones in hun.politiek van verdeling van Duitsland gesteund worden door de grote Duitse kapi talisten en Junkers, die het fascisme aan de macht geholpen hebben en de tweede wereldoorlog voorbereid den. De invoering van twee geldsoor ten in Duitsland zal volgens de Rus sische spreker betekenen, dat de in terzonale handel practisch een han del tussen twee afzonderlijke staten zal worden. De voorwaarden voor vrü passagiers- en goederenverkeer tussen de bezettingszones zullen op houden tê bestaan. Dit laatste, aldus Reuter, wordt beschouwd als een aanwijzing, dat de Russische sluiting van de zone- grens (zie elders in ons blad) per manent zal zijn en niet een tijde lijke maatregel uitsluitend voor de periode van de geldsanering. De «*Yste financiële adviseur van de Am zone, Bennett, verwacht, dat tot zes maanden na de geldsane ring de werkloosheid in de Weste lijke zones ..vrij groot" zal zijn. Pers-commentaren Financial Times: „Slechts het eer ste stadium van de genezing". Times: „Toetssteen voor dc poli tiek der Westelijke geallieerden". Daily Telegraph- ..Tijdelijke on aangename gevolgen*' News Chronicle: „De stabielste va luta van Europa zal dit weekend in West-Duitsland ineenstorten de sigaret" De stakingsleiders hebben de stakers geadviseerd de staking voort te zetten. De havens van Lon den liggen volgens de laatste be richte practisch dood. De staking in de Belgische me taalnijverheid schijnt zich nog te zullen uitbreiden tot andere be drijfstakken. Uit Frankrijk wordt gemeld, dat de staking te Clermont-Ferrand slechts nog in de fabrieken van Bergougnon, Michelin en enige an dere wordt voortgezet. Elders is het werk hervat. Vijf gearresteerde stakers zijn tot gevangenisstraf ver oordeeld. U.P. meldt uit Italië dat tiendui zend arbeiders der metaalindustrie en scheepsbouw in de provincie Venetië in staking zijn gegaan. In de weg Indaroeng Ifgt 'n Baily- brug, gelegd door dc 3de Genie Veld Cie tijdens de politionele actie Thans wordt deze brug vervangen door een betonbrug, waarvoor men met het betonstorten bezig is. Generaal Janousek krijgt achttien jaar De Tsjechoslowaakse generaal van de luchtmacht Karei Janousek is door het hoge militaire gerechts hof te Praag ter dood veroordeeld wegens poging tot het verlaten van Tsjechoslowakije", aldus Reu ter. Het Hof heeft het vonnis ver zacht tot 18 jaar gevangenisstraf Generaal Janousek wordt voorts gedegradeerd tot gewoon soldaat. Van West naar Oost De militairen ln West Indië heb ben 314.000 sigaretten verzameld voor hun collega's in de Oost. Deze gift zal per K.L.M. via Schiphol naar Batavia worden vervoerd. Post voor militairen De opvarenden van het s.s. „Zui derkruis" (thuisreis BataviaRot terdam) kunnen in Port Said post ontvangen, mits de stukken uiter lijk op 25 Juni ter post bezorgd worden. De correspondentie voor het ms. „De Grote Beer" (Van Am sterdam naar Batavia) moet uiter lijk 21 Juni gepost zijn. Voor post in Batavia is de datum uiterlijk 1 Juli. De Franse wijsgeer Jacques Marltair, bekend apologeet van de R :K. levens beschouwing. dié kort geleden zijn post als Frans ambassadeur bij de Heilige Stoel heeft neergelegd, is ln Napels aan boord van de Vulcanla naar New York vertrokken, waar hij aan de Universi teit van Princeton colleges in de wijs begeerte zal geven. Apostolische Gemeente huurde Schiphol Dertien KLM-rondleiders heb ben gisteravond ervaren wat het betekent, wanneer op Schiphol weer eens records worden verbe terd. Geen vliegrecords, doch be zoekers-records. Tussen half zes en half acht werden bijna 2600 be zoekers op Schiphol rondgeleid. Een tweede record was dat van het aantal rondvluchten: in dezelf de uren werden er 14 gemaakt met een totaal aantal passagiers van 336. Voor tien gulden per persoon. En het derde en belangrijkste was dat van het totaal aantal be zoekers. dat gelijktijdig op het vliegveld aanwezig was: ruim 12.000. Nog nimmer heeft zich een dergelijke compacte massa op het terrein bevonden. Deze belangstelling gold niet de vertrekkende veldmaarschalk Smuts. Met veel geduld stonden de dui zenden van zes uur af te wachten op de aankomst, van de heer L. Slok, hoofdbestuurder der Hersteld Apostolische Gemeente in Neder land en Overzee, die vier maanden in Indonesië op bezoek is geweest bij de ongeveer 900 soldaten aldaar. Aangezien het totaal aantal leden van de Apostolische Gemeente in Nederland ongeveer 60.000 be draagt, was ruim een vijfde deel daarvan ter begroeting op het af gehuurde bezoekers-terrein aan wezig. Met de rhythmische massa- groet „welkom apostel" en een zee van wuivende vlaggetjes werd de heer Slok om half elf ontvangen. Later sprak de hoofdbestuurder door een microfoon zijn volgelingen toe, waarna de bijeenkomst met massa-zang werd besloten. Kruideniers vinden winstmarges te laag De gezamenlijke middenstands bonden vrezen, dat in het bijzonder het middenstands-kruideniersbedrijf bü handhaving der huidige marges bedreigd wordt in zijn voortbestaan, zjj hebben dan ook de ministers van Voedselvoorziening en Economische Zaken verzocht een verbetering de zer marges over de gehele linie te willen bevorderen. VEILIG van onder moeders rokken zag dit meisje Woensdag in Stock holm een sprookje werkelijkheid worden. Ter gelegenheid van zijn ne gentigste verjaardag maakte de Koning van Zweden, omringd door alle statie van het Zweedse hof, een rïjtour door de stad. De regering over „Parijs" Beslissing van verstrekkende betekenis Het op 16 AprJ 1.948 te ParUs ondertekende verdrag voor Europese economische samenwerking kan niet meer z(jn dan een raamwerk van regels, waarbinnen zich de economische samenwerking begint te vol trekken, aldus wordt in de memorie van toelichting op het bij de Tweede Kamer ingediend wetsontwerp tot goedkeuring van dit verdrag gezegd. In de memorie wordt op het grote belang gewezen dat de V.S. aan het verdrag hechten. Voorts wordt als belangrijkste grondstelling voor dp werkwijze van de organisatie genoemd, dat alle beslissingen met een stemmigheid tot stand moeten komen. Hoe en in welk tempo deze Euro- Veldmaarschalk dr. Smuts: (Van onze apecialo verslaggever) De Pieterskerk in Leiden, Vrij dagmiddag. Op dc mot prachtig houtsnijwerk versierde kansel staat veldmaarschalk J C, Smut s. die zo juist, na een hartelijke toespraak van prof. mr, J. M. van Bemmelcn. gepromoveerd is tot doctor honoris causa In de rechtsgeleerdheid, till spreekt met zachte, doch indrin gende stem. ietwat aarzelend nu cn dan, maar steeds met diepe ernst, die een enkele maal wordt verzacht door een woord vol milde humor. Van vele zijden ziin schijnwerpers op hom gericht, fotografen cn ci neasten fcwermen om hem heen. ca- mcr&'s klikken cn ruisen. In een brede krans om do preek stoel zitten de vele genodigden, op de eerste rii prinses Juliana en prins Bomhard, achter hen de mi nisters Beel en Van Boctzelaer. aan de voet dc hoogleraren van de Leid. se Universiteit Allen luisteren met intense aandacht naar Smuts woor den. Want deze 78-jarige niet zijn sneeuwwitte haren cn baardje, met zijn gegroefde gezicht, heeft hun ve'el te zeggen. De stormen van drie oorlogen zijn over y'n hoofd gegaan, hij heeft de mens gezien ln al ziin kleinheid, maar ook in ziin groot heid. Z(jn diepe geloof aan de groei van een statengemeenschap, aan een grote, vreedzame toekomst der mensheid, reeds in ziin 1eugd be leden. heeft hem nooit verlaten. En bij zijn ere-promotic getuigt hij weer daarvan. Staande ln dezo oude kerk met haar hoge. gothlsche bogen, die aan alle zijden omgeven is door herinneringen aan Nederlands vrij heidsstrijd. It maarschalk Smuts ziin trots, afstammeling te ziin van ons kleine volk. dat zon grote rol in de wereldgeschiedenis heeft ge speeld en nog spelen kan. Hij dankt ontroerd voor de grote eer hem be wezen door de universiteit, die go- sticht is door de grootste vorst uit het Huis van Oranje. „Ik zal U toespreken ln het Zuid-Afrikaans en gij zult horen, dat de Neder landse taal zleh in mlln land 300 jaar heeft gehandhaafd, en hoe zü daar in werkelijke zin vereenvou digd is." zet dr. Smuts met een fijn lachje en al zijn toehoorders aan vaarden lachend deze zinspeling op onze eigen moeilijkheden bH de taal- vereenvoudieing Daar staat nu de wijze staats man. die Churchill wist te bewegen Seyss Inquart een boodschap te sturen waarin werd gezegd, dat. als de Relchskommissar de euvele moed had alle Nederlandse dijken door te laten steken, de Geallieer den hem persoonlijk daarvoor aan- pese economische samenwerking zich zal voltrekken, kan niet voor uit in teksten worden vastgelegd, Het. is echter van het grootste be lang, dat voor de periode van het Europese herstel-programma de Verenigde Staten duidelijk het voornemen te kennen hebben gege ven de organisatie der deelnemen de landen zoveel mogelijk in de werking van het Europese herstel programma te betrekken. Dc regering is er zich van be wust, dat de economische toestand van de Europese landen op dit ogenblik vraagt om een gemeen schappelijke activiteit. De regering is er voorts van doordrongen met de ondertekening van dit verdrag een beslissing van verstrekkende betekenis te hebben genomen. Brabants Kamerkoor, dir Frans van A meisvoort heeft van de Hongaarse componist Zoltan Kodaly het eerste uitvoeringsrecht voor Nederland gekre gen van diens „Missa Breves" voor ge mengd koor en orgel Voor drie dubbeltjes naar Van Beinum In verband met het 60-jarig be staan van „Het Concertgebouw" biedt deze instelling een viertal uitvoeringen aan. die alle onder lei ding zullen staan van Eduard van Beinum. De speciale toegangsprijs zal slechts f 0.30 per persoon be dragen. De concepten zijn vastge steld op "•dag. Woensdag. Don derdag en Zondag resp. 4. 7. 8 en 11 Juli. Geen verliezen gemeld De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week geen verlie zen in Indonesië zijn gerapporteerd. (Van een bijzondere correspondent) Cl EN van de Parijse be- A-' zienswaardigheden is de zogenaamde Marché des Puces, de vlooienmarkt. Iedere Zondagmorgen wordt zij gehouden, zowel in het Quartier Latin, in dp Rue St. M*dard. als in het Noorden van de stad, bij de Porte de Clignan- court. Als u ooit een bezoek mocht brengen aan de Een week in Parijs V Franse hoofdstad moet u niet verzuimen haar te gaan zien. Die bii de Porte de Clignancourt is de grootste en uitgestrektste van de twee. Maar juist daarom kan ik u raden, naar die in het Quartier Latin te gaan. Want die is overzich telijker en u krijgt daar een betere indruk van het geheel. De Mai'ché des Puces Op de Marché des Pu- den zijn artikelen aanprijst, dankt haar naam aan de ces kon men letterlijk van omstandigheid dat hier alles kopen: gebarsten spie tweedehands goederen en gels en lampetkannen, oude lorren worden verkocht fornuizen en beduimelde door kooplieden, die soms boeken. petroleumstellen wekenlang de barbier niet en bibelots, gekreukelde hebben gezien en koop- coupons van een twijfel achtig kleurtje, gedragen petten en horloges, bescha digde gramofoonplaten „Komt dichterbij. Zondag j.l. heb ik er een uurtje rondgeslenterd en geconstateerd, dat dit alles een van de dmgen is, waarin Parijs niet is ver anderd. Het was er druk, evenals in de Rue Descar tes en in de Rue Mouffe- tard. waardoor men van en naar de markt ging en •waar evenals elders trouwens vele winkels en bistro's open waren. Zo zijn er meer dingen in Parijs, die een bijzon dere bekoring hebben en nog hetzelfde zijn als vroe ger. Nog altijd wringt zich 'n onafgebroken stroom van auto's, bussen, fietsen en motoren, dwars door het hart van de stad over de grote boulevards tussen de Place de la République en de Place de l'Opéra. Nog altijd houdt men Zondags morgens pantoffelparade op de Champs Elysées, waar aan het eind het ver keer. drie a vier rijen dik, caroussel rijdt rond de Are de Triomphe de l'Etoilc. Nog immer slapen hier de bedelaars onder de komt bruggen van de Seine en sprakeljjk zouden stellen. En deze boodschap had het gewenste resul taat! Deze zelfde grote Zuid-Afri kaanse mens dringt er bil ons op aan onze idealen vaste vorm te Ce- ven. Hij stelt ons ten voorbeeld, hoe de Boeren cu dc -Engelsen, die el kaar eerst zo fel bestreden hebben, nu als vrienden in hetzelfde land bijeen wonen. „Een dergelijke ver broedering moet ook in Europa mo gelijk zjjn. En gij. Nederlanders, kunt daartoe zeer voel bijdragen!" Als veldmaarschalk Smuts ons deze schone toekomst voor ogen tovert breekt do zon door de zware wolken, dlo zich Vrijdagmiddag bo ven Lelden samenbalden, cn zil werpt haar licht door de hoge. ge kleurde kerkrultcn. waardoor do oude, rodo muren wemclend leven gaan. Dan wenst do rector-magnlficus van dc Loldse Universiteit, prof. mr. J. C. van Oven. dr. Smuts ge luk mot diens promotie, do eerste tonen van het Wilhelmus schallen uit het hoog-oprilzende orgel, alle aanwezigen verheffen zich en zin gen uit volle borst mee. Enkelo se- ronden aarzelende stilte, daarna verlaten prinses Juliana, prins Bernhard cn veldmaarschalk dr. Smuts de kerk. Van hot verweerde Rapenburg klinkt gejuich, het prin selijk naar cn de „jonge" doctor, gevolgd door de statige stoet der hoogleraren, schrijden langs de dicht opeengepnkte menigte cn be treden het Universiteitsgebouw. Neérlands oudste academie heeft één der grootste zonen van deze tijd, cn uiteindelijk ook van ons volk. de hoogste wetenschappelijke eer bewezen. Anton Marek verdwenen Hij verijdelde nazi-putsch De Oostenrijkse autoriteiten zUn verontrust door de verdwijning van de 60-1arige hoofd-inspecteur Anton Marek. HJj verdween uit zijn wo ning. nadat h(J opgebeld was door, naar zijn vrouw zeide, een Russi sche kapitein. Marek was degene, die de nazi putsch van 1931 verijdelde: h(j be hoorde tot de lijfwacht van Dollfuss, de Oostenrijkse kanselier, die in dat jaar vermoord werd. Sedert de bevrijding heeft hij zich bezig gehouden met gevallen van beweerde ontvoering door dc Sow- jets. Geen dollars voor Indonesië De lening van 100 mlllloen, welke door do United States Export-Bank ten behoeve van het herstel van do economische positie van Indonesië aan Nederland zou worden ver strekt, Is volgens een herleht van United Press uit Batavia opge schort. Goed Ingelichte waarnemers ge loven. dat door deze Amerikaanse stap de Nederlanders gedwongen zullen zijn, de onderhandelingen met de republiek weer op te vat ten. F IA reformjurk en knievrij rokje heeft de cirkel zich gesloten. De damesmode is weer daar, waar zij zich een halve eeuw geleden be vond. TOEN de hoop op een gouden toekomst, waarin het iedereen steeds beter zou gaan. NU de illusie dat de goede oude tijd moge terugkeren. En zie, daar wandelen weer mooie meisjes rond in ruisende jurken met strikjes en strookjes, het lieve hoofd gedekt door grote hoeden, rijk met bloemen gegar neerd. Het meiske, dat op de prent wordt nagestaard door niet begrijpende mannen, lanceerde haar „droom" dezer dagen bij de Londense „Royal Ascot". Het groepje van vier moet zich vijftig jaar geleden bevonden hebben op het Waterloo-station eveneens in Londen. Dit station bestaat thans juist een eeuw. nog aldoor welven zich de tere luchten met hun tin ten van He de France bo ven de huizenzee. vrouwen, die in vuile don kere blouses cn lompen zijn gehuld. Haar aantrek kelijkheid bestaat daarin, dat men er alle echte volkstypen uit het Quar tier kan aantreffen en men er toneeltjes ziet, zoals ner gens anders. dichterbij, messieurs mesdames. Overtuigt u zelf Tegen een prijs als deze kunt u dit nergens krijgen, waar u maar wilt in héél Parijs!*' En de be woners van dc volksbuur- ten achter de Boulevard etalagepoppen. Zo gek kunt Saint Germain verdringen delingen, die door dit u het niet bedenken of u zich bij de diverse goede- boeiende schouwspel en al- kunt het Zondagsmorgens ren. die een enkele keer les wat hier verder te zien vinden in de Rue St. Me- op kraampjes, maar meest- is worden aangetrokken en dard, waar men met een al zomaar op het trottoir die nimmer moe worden er stortvloed van rappe woor- en de straat zijn uitgestald, naar te kijken En ook steeds zijn er nog altijd ontelbare Parijze- naars en ontelbare vreem- Geen compromis tussen regering en stakers De in België uitgebroken staking dreigt algemeen te worden. Zondag komt het nationale vakverenigings congres in Brussel bijeen en zal waarschijnlijk besluiten, tot alge mene staking, indien de loonsver hoging van- vijf procent niet wordt toegestaan. De metaalbewerkers, die sinds Woensdag staken, zijn vastbesloten staking voort te zetten totdat hun eisen worden in gewilligd. Besprekingen die Vrij dag zijn gehouden tussen premier Spaak en afgevaardigde van de werkgevers en werknemers, hebben niet tot overeenstemming geleid. De regering is niet bereid tot een loonsverhoging van vijf procent in de gehele industrie. Chauffeurs en agenten leren vreemde talen De taxichauffeurs en verkeers politie te Haarlem krijgen thans, op initiatief van de V.V.V. Engelse les; Frans en Duits zullen volgen. Maandelijks tvorden ruim 2000 woningen gebouwd De minister van wederopbouw en volkshuisvesting. Mr. dr. J. in 't Veld. heeft meegedeeld, dat in dc eerste maanden van 1948 gemiddeld meer dan 2000 woningen per maand afgebouwd werden. Hierop grondde hij de verwachting, dat dit jaar 30.010 woningen klaar zullen ko men. Voor 1949 verwacht de minis ter een zelfde aantal, vermeerderd met 8000 montagewoningen. Tegen het einde van dat jaar zal naar zijn verwachting het evenwicht tussen de toename van beschikbare wonin gen en de bevolkingsaanwas zijn hersteld, al is daarmede natuurlijk niet de grote achterstand inge haald. De sopraan Alexandra Bouwmees ter zal In het kader van de Interna tionale uitwisseling met een studen tenorkest onder leiding van J. Mo lenijzer ln Parijs de' „Mlroir de Peine" van Hendrik Andriessen ten gehore brengen. Verder zal zij. begeleid door Wouter Denijs om zingen ln de Sor- bonne en voor de Radio Diffusion Franjaise. Le Mirolr de Peine wordt op 20 Juni gezongen in een oude abdij op 40 kilo meter afstand van Parijs. ATA dc hitte van de vorige week iV is de afkoeling over het alge meen van merkwaardig weinig re gen vergezeld geweest. Dit kwam omdat daar dc afkoeling 's nachts kwam en door gesloten bewolking werd gevolgd, zndat tempcratuur- tegcnstellingen ontbraken. Hoe het anders gekund had leerde de storm ramp bij Leek in Groningen, waar de afkoeling eerst Dinsdagmorgen kwam, en ren onweer met wind hoos 2% mlllloen schade aanrichtte Thans is ons land onder dc in vloed van een qrofe Z.W.-lijke stroming, die vochtige en matig warme lucht van de Oceaan brengt terwijl de hogere lagen om een hoekje koudere lucht uit het N. achter dc depressie over dc Br. Eilanden aanvoeren, die telkens wanneer de zon tracht het over land wat warmer te maken, om laag stort en buien met regen of onweer veroorzaakt, zoals nog Vrij dagmiddag hier in Amersfoort. De depressie, die thans naar geland trekt en volgens berichten ook uit Engeland schijnt op te vul len, zou dit spelletje nog een tijd kunnen volhoudenen het weerbe richt van Zaterdag vroeg vertelde ons niets van vooruitzichten voor Zondag. Er is echter één goede kansge woonlijk volgen, de depressies op de Oceaan elkander op, komt er 'n volgende in het zicht, dan geeft de rug van betrekkelijk hogere druk king tussen beide even. een onder breking van de koude stroom. De buien blijven dan weg, totdat de gelijkmatige regen van de nieuwe depressie gepasseerd is Hierop is onze hoop gevestigd voor het weer van Zondag. Maar door het ontbreken van berichten over de verdere vooruitzichten blijft dit onzeker. Dr officiële be richten van Zaterdagmiddag en -avond zullen ons nader inlichten. Weerbericht WISSELEND BEWOLKT Weersverwachting, geJdlg tot Zaterdag avond. Wisselend bewolkt met plaatselijke but en.. hier cn daar met onweer. Zuld-weste- lijkc wind, aan de kust nu en dan krach tig. in het binnen land maUg en tijdens buien af en toe vrij krachtig. Weinig ver andering ln temperatuur. 20 Juni: Zon op 4 19. onder 2103. Maan op 20 43. onder 3 02 21 Juni: Zon op 4.19. onder 21.04. Maan op 21.47, onder 3 38.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1