DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Sokolofsky protesteert scherp tegen geldhervorming Marshallhulp zal vrijwel onveranderd blijven Hitlers schijntriomf in Compiègne Bernadotte krijgt schepen en troepen toegewezen Algehele sluiting verwacht van grens tussen Westen en Sowjetzone De prins reed voor tienduizenden Einde verwacht van Belgische staking DORP TE KOOP Nieuwe toewijzingen: voor Nederland steenkolen en kunstmest Vandaag acht jaar geleden OVERSTROMING IN CHINA Weiter sprak... Draagt straks Uw witte anjer en geeft voor een goed en groot doel Maandag 21 Juni 1948 'Achtste jaargang, No. 1050 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of f 4p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER- ^Maarschalk Sokolofsky, de Russische bevelhebber In Duitsland, heeft In een brief aan zyn Britse, Franse en Amerikaanse collega's de valutahervorming In West-Duitsland „onwettig" genoemd. „Door Uw eenzijdig optreden, zonder voorkennis en goedkeuring van de bestuursraad, hebt U de eenheid van valuta afgeschaft en de deling van Duitsland voltooid," aldus do brief. „Ik kan Uw excuus, dat de slechte economische toestanden in de Westelijke zones Uw eenzjjdtge actie rechtvaardigen, niet erkennen. Ik kan moeilijk begrijpen, hoe U do afzonderlijke geldhervorming in West-Duitsland rijmt met Uw verkla ring, vervat in een aan mij gericht schrijven, dat U overeenstemming hoopt te bereiken over een geldhervorming in alle vier zones ln de naaste toekomst. Het komt mjj voor, dat U door Uw optreden de hoop van het Duitse volk ln die richting geheel vernietigd hebt»" De maarschalk merkt verder op, dat hij eerst van de maatregel ln kennis ls gesteld toen hii op het punt stond te worden uitgevoerd. Dit bracht de Sowjet-bezcttings- autoriteiten in een moeilijke oositio en moest noodgedwongen lelden tot maatregelen om de belangen van het Duitse volk en het economisch leven in de Sowjetzone te bescher men. Maarschalk Sokolofsky vervolgt: „Het doet mij anderzijds genoe gen, dat de afzonderlijke munther vorming niet tot de Westelijke sec toren van Berlijn zal worden uitge breid. Naar miin mening spreekt het vanzelf, dat in Berlijn slechts één geldsoort ln omloop mag zijn. De invoering van twee valuta's zon niet alleen het economische leven van Berlijn dat ln de Sowjetzone ligt en economisch daarvan deel uitmaakt ondermijnen, doch ook dat van de Sowjetzone. Zulks zou Geld moet rollen... Drie Frankforter meisjes, die hun oude geld wilden opmaken, ondernamen een serie van 25 ritten in een draaimolen op een lunapark. Het oude geld. dat zij daarna nog over hadden ging naar de dokter, die er hij geroe pen moest worden v niet door de Sowjet-autoriteiten kunnen worden toegestaan." OOK IN BERLIJN? Men neemt aan. dat wanneer de Sovjets overgaan tot de uitgifte van een nieuw betaalmiddel in hun zone (waarbij inbegrepen de Russi sche sector van Berlijn), de Wes telijke geallieerden de nieuwe mark ook in de Britse, Franse en Ameri kaanse sectoren van deze stad in omloop zullen brengen. Het Duitse Nieuwsbureau meldt dat langs de gehele zonegrens ln Oost-Duitsland een strook van 20 tot 40 k.m. Niemandsland is ge vormd door Russische troepen en Duitse politie. Zondagavond ver luidde. dat de Russen van plan wa ren. Maandagmorgen de grens on verwachts te sluiten. In het Ruhrgebied bestaat vrees voor werkloosheid tengèvolge van de geldsanering. Vele werkgevers zouden grote aantallen werknemers moeten ontslaan die zijn aangeno men in de oude. rractisch waarde loze valuta en nu in nieuw ge!d zouden moeten worden betaald. Deels vrije verkoop in Britse zone Het Duitse economische bestuur te Frankfort heeft vandaag bekend gemaakt, dat de beperking van de distributie en van de aankoop van een gróót aantal artikelen is opge heven. Pannen, serviezen, fornui zen. electrische apparaten voor huishoudelijk gebruik, naaimachi nes. kinderwagens, fietsen, radio toestellen en uurwerken mogen thans vrii door fabrikanten en win keliers worden verkocht. De drie-en-zestigduizend toe schouwers van de Olympische dag waren zichtbaar verrast, toen Prins Bernhard met zijn paard ;,The Priest" deelnam aan het springcon cours. De prins toonde ook nu weer zijn rijvaardigheid. Het was even wel jammer, dat The Priest" één maal voor het nemen van de Spoorbomenweigerde, hetgeen hem op drie strafpunten kwam te staan. Prins Bernhard, die buiten mededinging reed, legde het par cours af in 1 minuut en 38 secon den. In Londen staken thans 15.000 havenarbeiders Op een massabijeenkomst van de stakende Londense havenarbeiders is Zaterdag eenstemmig besloten de staking, waardoor reeds 121 sche pen in de Londense havens onbe handeld zijn gebleven, voort te zet ten. De leiders van de 15.000 sta kers. die tegen het advies van hun vakvereniging in handelen, zullen komende week een deputatie naar het Lagerhuis zenden. TWEE DODEN BIJ VECHTPARTIJ Tragisch einde van bal te Eisden Zaterdagavond om elf uur kregen een Pool en een. Belg op een bal te Eisden ruzie om een Nederlands meisje. Tóen twee wachtmeesters der politie tussenbeide wilden '"o- men, trachtten enige andere Polen hun landgenoot te ontzetten. De po litie werd zodanig in moeilijkheden gebracht, dat zij eerst van de gum mistok gebruik maakte, en daarna een waarschuwingsschot loste. De politiemannen zagen kans om ver sterking te vragen, maar voordat deze ter "laatse was, drongen de Polen opnieuw op. tengevolge waar van de politiemannen genoodzaakt waren, van hun vuurwapens ge bruik te maken. De Pool K. werd door een van de twee geloste scho ten in het hoofd getroffen, en over leed tijdens het vervoer naar het ziekenhuis te Maastricht. De wacht meester Op de Ven, die assistentie kwam verlenen, werd bij het betre den van de balzaal door enige Polen met een stoel zodanig op het hoofd feslagen, dat hg met een schedel- asisfractuur naar het ziekenhuis te Maastricht moest worden over gebracht. Zondagmorgen omstreeks half elf is h(j daar overleden. Dit slachtoffer was dertig jaar oud. ge huwd, en vader van één kind. Sirenes overstemden De Gaulle te Verdun Sirenegeloei huilde Zondag plot seling over Verdun, juist op het ogenblik, dat generaal De Gaulle daar een rede zou houden. Het la waai duurde tien minuten en de menigte, die De Gaulle wilde horen, protesteerde luidkeels. De politie ging ijlings naar de kathe draal, waar de sirenes van de torens huildenOveral werd ge zocht naar saboteurs maar nergens was er een te vinden. Ten einde raad sneed de politie toen maar de draden van de sirenes door. Toen kon De Gaulle net zijn rede begin nen. Hij sprak over Frankriiks lot. dat opnieuw ernstig wordt be dreigd door de binnenlandse socia le en economische chaos en door de politiek van een „ongeschikt open baar gezag", dat het lot van het land in de waagschaal stelt door zijn standpunt in zake Duitsland. Slechts weinig wapens naar Europa De regering der V.S. heeft ..schoon ongaarne" beslist, dat dit jaar slechts zeer kleine hoeveelhe den wapens en munitie naar de Europese landen zullen kunnen worden gezonden, zo heeft Reuter van een Amerikaanse regerings ambtenaar vernomen. Er zgn volgens Reuter tekenen, die wjjzen op een spoedig einde van de staking der 200.000 Belgische metaalbewerkers. Men verwacht, dat Dinsdag de staking zal worden afgelast na besprekingen tussen werkgevers en afgevaardigden der werknemers, waarbij leiders der Belgische regering Conder wie pre mier Spaak) zullen bemiddelen. Bij de staking zijn 2600 fabrieken en 43 hoogovens betrokken. Ook de scheepswerven te Antwerpen, waar 40.000 arbeiders werken., liggen stil. Christiansen 21 Juli voor zijn rechters Christiansen, „General der Flie- ger". zal op 21 Juli terechtstaan voor het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem, beschuldigd van het neer schieten van gijzelaars en het ne4- men van andere represaillemaatre gelen jegens de Nederlandse bur gerbevolking. Het Hof zal onder presidium staan van dr. J. A. G. Baron de Vos van Steenwijk. Pro cureur-fiscaal is mr. G. Vikkert, als toegevoegd raadsman treedt op mr. J. H. Arnold. Rauter, Schreieder, Lages en Fullriede zijn als getui gen opgeroepen. In de tenlastelegging wordt hij ervan beschuldigd aansprakelijk te zijn voor de executie van gijze laars na de spoorwegaanslag in 1942 in Rotterdam en na de aanslag op een militair in Haarlem op 30 Januari 1943. Het hoofdpunt van de beschuldiging wordt gevormd door de vergeldingsmaatregelen tegen Putten in de nacht van 30 Septem ber 1944, na de aanslag op gene raal Rauter. tMinP' EEN der oudstEngelse landgoederen, Stanton- Wel weet hij te melden, dat Sir George tot zijn bc- cstate, bestaande uit kasteel, het dorp Stanton en sluit ts gekomen omdat de Britse Lieftinck hem int zeven boerderijen is voor liefhebbers te koop. Hoe- hoofde van dit landgoed zoveel belasting oplegt, dat veel de eigenaar, Sir George Stott, hiervoor moet deze zijn it^komsten te boven zou gaan. hebben is onze bron van informatie niet bekend. Compromis in Congres De gemengde commissie, samengesteld uit leden van Senaat en Huis van Afgevaardigden, heeft Zaterdag goedgekeurd, dat de eerste periode van hulp aan Europa volgens het plan-Marshall 15 maanden zal bedra gen. President Truman is echter gemachtigd, het bedrag, Indien hü dit nodig acht, in 12 maanden te besteden. Zowel Huis als Senaat hebben Zondag dit voorstel goedgekeurd. Het is een compromisvoorstel, waar door dc dreigende verlaging van het bedrag voor het plan-Marshall practlsch van de baan is. Paul Hoffman, de administrateur van het plan-Marshall, heeft weer een aantal nieuwe toewijzingen voor de steunontvangende Europese landen bekendgemaakt. Het gaat hier om een bedrag van ruim 215 millioen dollar voor zes landen, te weten Frankrijk, Denemarken, Ita lië, Nederland, Griekenland en Groot-Brittanniè. Hierbij worden ook gerekend Bizonië, Triest en Frans Noord-Afrika. Voor het eerst is ook industriële uitrusting in de toewijzing opgenomen, o.a. land bouwmachines, turbines, radiatoren en tractoren. Meer dan 8,5 millioen dollar is gereserveerd voor de transportkosten. Nederland krijgt bij deze ge legenheid voor 5.699.000 dollar kolen en voor 650.000 dollar kunstmest. De steenkool komt voor een deel uit Bizonië, de stikstof uit Chili. Er gaat voor een bedrag van 1.642.000 dollar aardappelen uit Nederland naar Bizonië. Tot dusver heeft Nederland voor een bedrag van bijna 33 millioen dollar aan Marshallgoederen ont vangen, bij een totaal voor Euro pa van ruim 578 millioen dol lar. Wat zoutevis mag kosten Voor zoutevis, welke niet alleen uit Noorwegen en IJsland wordt ge ïmporteerd. doch eventueel ook op onze eigen vissersschepen en hier te lande zal worden vervaardigd, zijn uniforme Driizen vastgesteld. In de winkel mag opengesneden zoute vis thans worden verkocht voor ten hoogste 1.45 per k.g. en zoutevis aan moten voor ten hoogste 1.65 Parijs, 21 juni 1940. Op precies dezelfde plaats in het Bos van Compiègne, waar op 11 November 1918 de wa penstilstand werd gete kend, die een eind maak te aan de eerste wereld oorlog, heeft heden Hit- Ier Frankrijk zijn condi ties gedicteerd. Voor de samenkomst is dezelfde spoorwagon met dezelfde tafel en dezelfde stoelen gekozen als die, waarin in 1918 de Duitsers on der het geallieerde juk moesten doorgaan. Een ooggetuige, die van grote afstand aanwezig mocht zijn, beschrijft de aankomst van de Duitse .delegatie als volgt: „Door mijn verrekijker zie ik Hitier en zijn gezelschap naderen. Hoewel de Füh- rër tracht op dit ogenblik zijn diepste gevoelens te beheersen, zijn zijn ogen zonli.cht. die van de wreker van het gehate Versailles. Een wraak waaraan hij zijn leven heeft gewijd. Het gezelschap nadert de spoorwagon. Hitier blijft staan. Ik kan hem nu be ter zien en herken het gelaat, dat mij reeds ver trouwd is van het film doek. Er straalt onblus bare haat, wraakzucht, woede, verachting en compagnie acht, zonder triomf uit. Als ware het echter het geweer te pie ten gerieve van zijn lijf- senteren. De Fransen be- fotograaf neemt hij voor stijgen eveneens de wa de wagon temidden der gon en door de beslagen In nood gewaande sloep werd opgepikt Zondagmorgen ontdekte ile kust wacht in de buurt van Huisduinen op volle zee een hevig stampende sloep. De reddingboot Dorus Rijkers uit Den Helder voer. na een telefo nische oproep, ter assistentie uit en nam het vaartuig, waarin zich vier mannen bevonden, op sleeptouw naar Den Helder. De opvarenden waren kapitein Hillen van het s.s. Farmsum, diens zoon en twee vrien den van laatstgenoemde. Het vier tal had Zaterdagmiddag in Hoek van Holland zee gekozen om naar Den Helder te zeilen, waar Zater dag a s. zeilwedstrijden worden ge houden. Van de kust af had men de indruk gekregen dat de sloep van kapitein Hillen in nood ver keerde; volgens zij eigen zeggen was daarvan echter geen sprake. Noors schip sloeg lek te IJmuiden Het Noorse m.s. „Lionel", dat Zondagavond de Noordersluis in IJmuiden uitvoer met als bestem ming de hoogovens, heeft een van de mcerstoelen ter plaatse, die door de Duitsers vernield is en dienten gevolge onder water ligt. aangeva ren, waardoor het schip aan de bo dem werd beschadigd. Prinsesjes dansten voor de UN AC Cissy van Dijk uit de kleuter klas, en Emmie en Mientjc van Dijk in de kinderklasscn de ze drie zusjes waren wel de meest prominente figuren in de balletschool van de danseres Gabriellc Desfrce, die Zaterdag middag in Hilversum een ballet uitvoering naven ten bate van de UNAC. De uitvoering lever de deze middag voor dc UNAC ruim duizend guldeh op. Waar om de drie zusjes Van Dijk zo de aandacht trokken? Het wa ren de drie prinsesjes Beatrix. Irene en Margriet, die onder deze pseudoniem optraden. Emigratie naar Z-.Afrika gaat via Breda Emigranten voor Zuid-Afrika zul len in het vervolg via Breda ons land verlaten. Om hen een bootreis van Amsterdam of Rotterdam naar Antwerpen (waar de schepen meestal enige dagen blijven liggen om te laden of te lossen) te bespa ren, zal met ingang van 15 Juli Breda centrale verzamelplaats voor deze emigranten zijn. Alle douane formaliteiten worden te Breda ver richt, waarna men per bus naar Antwerpen wordt vervoerd. De afdeling Apeldoorn van de Ver voor E.H.B.O. heeft op de Rijksweg naar Amersfoort, onge veer tien k.m. buiten Apeldoorn, egn complete verbandkast doen plaatsen, die iedere weggebruiker kan openen door een loodle te ver breken. Aantal doden op 10.000 geschat Overstromingen zoals in honderd jaar niet zijn voorgekomen hebben in de Chinese provincie Foekien reusachtige schade aangericht. Dui zenden hectaren land staan onder watér en volgens officieuze schat tingen bedraagt het aantal doden 10.000. Het aantal mensen, dat door de verwoesting van 10.000 wonin gen dakloos is geworden wordt op tweehonderdduizend geschat. In de stad Foetsjau kwamen vijfhonderd mensen om het leven toen een hotel instortte. De overheidsdien sten in deze stad functionneren niet meer. maar Nederland hoorde hem niet! De heer Welter is woedend op de KRO, aan welke woede hij uitdruk king geeft door telegrammen aan de Radioraad, minister Giclen en de voorzitter van de KRO. Wat is het geval, De heer Weitor was door de regering Zaterdag avond een kwartier zendtijd toege wezen om een verkiezingstoespraak te houden. Dc pech begon doordat hij iets te laat in de Haagse studio verscheen. Dit kostte hem een mi nuut. Bovendien bleek er storing te zijn op de lijnverbinding van de studio met Hilversum. Daarmede gingen nog eens zes minuten ver loren. De heer Welter stond zich te verbijten en de nieuwsgierige luis teraar die graag wilde weten, wat dc oud-minister van de toekomst van Nederland denkt, hoorde gra- mofoonplaten. Om acht minuten voor acht kon de toespraak begin nen, maar net toen de oud-minister het hoogtepunt van zijn betoog na derde. was het ineens stil. Toen do stilte werd verbroken was 't niet meer de oud-minister, maar de om roeper van de KRO die sprak. De KRO had op last van de regering vijftien minuten zendtijd ter be schikking gesteld voor verkiezings toespraken en daarmede aan haar plicht voldaan. Zij rechtvaardigt zich tegenover de heer Welter met het feit, dat het zelfs is voorgeko men dat 'n rede van prof. Kors, de voorzitter van de KRO een keer ls „weggeregeld" omdat hii de hem gestelde tijdslimiet overschreed. Jeugdig Rijkspersoneel krijgt opslag Met ingang van 1 Juli zal de be loningsregeling voor jeugdig per soneel in Rijksdienst worden ge wijzigd. De nieuwe regeling, die samenhangt met dc afsehaffing van de ongehuwde aftrek voor Rijks personeel, zal voortaan aansluiten bij die van gehuwde volwassenen in Rijksdienst. De lonen zullen voortaan bedragen: 14 jaar f 35- f 40 per maand; 15 jaar f 40«f 55; 16 jaar f 50-f 70; 17 jaar f 60-f 80; 18 jaar f 70-f 95: 19 jaar f 80-f 105; 20 jaar f 90-f 120 per maand. Drie Amerikaanse torpedojagers autoriteiten werden vastgehouden. zgnen onder wie Hess, vensters zie ik hen het Goering, Ribbentrop en militaire saluut brengen. Keitel enkele ogenblik- Hitier heft de arm voor ken een heldenpose aan, de Duitse groet, de voeten gespreid, de Twaalf minuten na armen in de heup en het aankomst der Fransen hoofd geheven. Zijn ijze- verlaat Hitier de wagon, ren kruis flonkert in het De commandant van de Abrupt breekt hij deze houding af en verdwijnt met zijn staf in de spoorwagon, waarop tezelfdertijd de standaard van de Führer wordt ge hesen. Wanneer enkele ogen blikken later de sombere en sobere Franse delega tie verschijnt onder lei ding van generaal Hunt- ziger geeft de Duitse ere- Duitse erecompagnie meldt:: „Mein Führer! De Groot Duitse weermacht groet zijn opperste bevel- Berlijn, niet Compiègne was het brandpunt van de tweede wereldoorlog. Het was slechts het sou venir bij een schijntriomf, dat Hitier acht jaar gele den naar Compiègne liet voeren. In de slag om Berlijn is de wagon vermoedelijk verloren gegaan. In Ber lijn nam Hitiers leven hebber!'* Het is^ dan J3.42 door zelfmoord een einde. door zelfmoord een einde en viel het Groot Duitse Rijk aan scherven. 21 Juni 1940, een war me dag in Juni, die bedoeld was als stijgbeu gel naar eeuwige roem en onsterfelijkheid. Het bleek niets te zijn dan de inzet van een kort maar luguber intermezzo in de geschiedenis. uur in de middag. Een muziekcorps speelt het Deutschlandlied gevolgd door het Horst Wessellied en blakend van trots verlaat Hitier het histo rische toneel. De rest der onderhandelingen laat hij aan zijn staf over. Op zijn speciale wens wordt de wagon van Compiègne naar Berlijn overge bracht." Eén-uurstaking was rustig in Frankrijk Duizenden Franse arbeiders heb ben Zaterdag een uur gestaakt uit protest tegen de hoge kosten van levensonderhoud. Hun woede was echter niet groot genoeg, om de re gering bang te maken. In Parijs gooiden enkelen hunner met vuilnis naar de politie en zij sloten het gemeentelijk vervoerbe drijf. Maar tegen het middaguur, toen de staking ten einde was, gin gen de meesten hunner weer aan het werk. In Marseille staakten de haven arbeiders. In de mijnschachten van Douai staakten 40.000 mijnwerkers, terwijl slechts 6.000 doorgingen met hun werk. De staking had een zekere unifor miteit. Veelal dienden delegaties verzoeken om loonsverhogingen van 20 procent in. Ongeveer 1.000 stakers van de Bergougnan rubberbandenfabriek te Clermont-Ferrand hebben Zon dag de terugtrekking geëist van alle politietroepen buiten de fabriek en de vrijlating van gearresteerde de monstranten. In het St. Jozefziekenhuis te Maastricht ls Zaterdag na een langdurige ziekte overleden mr. dr. N. J. L. Brantjes. 74 jaar, oud-gou verneur van Curasao. en 1 Franse korvet zullen onmiddel lijk aan graaf Bernadotte ter be schikking worden gesteld. Zij zullen gebruikt worden als patrouillevaar tuigen. Zaterdagavond zijn veiligheids troepen, die graaf Bernadotte zullen bijstaan, per vliegtuig uit New York vertrokken. Voor het vertrek wer den zij geïnspecteerd door Trygve Lie. secretaris-generaal der UNO, Onder de manschappen bevinden zich slechts zeven niet-Amerikanen. Zij komen uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Frankrijk (2), China en Australië. Het contingent draagt de grijze uniform van de UNO en revolvers. Explosie te Cairo Zondagochtend vroeg hebben zich in de Joodse wijk te Cairo twee ont ploffingen voorgedaan, tengevolge waarvan 25 personen werden ge dood en 54 gewond, van wie 37 zwaar. Acht huizen werden totaal vernield. Britten evacueren De laatste Britse troepen zullen Palestina binnen tien dagen verla ten, zo werd Zaterdag uit welinge lichte bron vernomen. In de afge lopen weken zijn duizenden solda ten en tonnen uitrusting naar an dere Britse bases in het Midden- Oosten verscheept. De kapitein van het Joodse schip „Pan York" is in Haifa door de Britten gearresteerd, omdat hij ge weigerd heeft inlichtingen te ver strekken over de bestemming van het schip, dat tegelijk met de „Pan Crescent" in het geheim zou zijn vertrokken van Cyprus, waar beide schepen, sinds zij op 1 Januari wer den opgebracht, door de Britse Ministeriële opwekking voor 29 Juni: Van onze geestelijke vrijheid en van ons verzet tegen de tyrannie *is de witte anjer, die velen op 29 Juni 1940 droegen als eerste de monstratie tegen, de bezetter, het symbool genoemd. Ik zou hieraan willen toevoegen, dat de witte an jer tevens het symbool is van blij heid, offervaardigheid en dank baarheid aldus ongeveer sprak Zaterdagavond minister G i e 1 e n, toen hij in een radiorede het Ne derlandse volk opwekte, om op 29 i Juni a s., de verjaardag van prins Bernhard, deze bloem te dragen en daarvoor een bijdrage te willen storten op de girorekening van het Prins Bernhard Fonds- Dit fonds, dat in de zomer van 1940 is opge richt om ons aandeel in de gealli eerde oorlogvoering te vergroten, heeft zich na de bevrijding als taak gesteld,, de strijd voort te zetten om het behoud en de versterking van onze cultuur. Zaterdagnacht kwamen de beide schepen te Haifa aan. Hoe U geven kunt, wanneer U de witte feestbloem wilt dragen die dezer dagen door de PTT in uw huis komt, wordt u in de dag bladen en per radio duidelijk ge maakt. Geeft in het besef, dat u met blijheid iets moet offereh voor een gezamenlijk, 1 goed en groot doel. Anton Marek door de Russen gearresteerd Beschuldigd van spionnage De Sovjetautoritelten in Oosten rijk hebben thans bekend gemaakt dat Anton Marek. de hoofdinspec teur van politie, die sinds enkele dagen verdwenen was, door hen ge arresteerd is. HU wordt beschuldigd van het „organiseren van splonnago tegen de Sovjet-Russische bezet tingstroepen". bij welke zaak vol gens Tass ook hoge ambtenaren van het Oostenrijkse ministerie van binnenlandse zaken zijn betrokken. 504e STAATSLOTERIJ, 3e KLASSE. Ie LIJST 25000.— op 18551 5000.— op 6310 2000.— op 15591 1500.— op 18562 1000.— op 11887 400.— op 17079 21908 200.— op 11658 16528 100.— op 1989 6574 7414 10797 11500 11647 12495 17603 Generaal en mevrouw Orsborn de internationale leiders van het Leger des Heils. zullen de volgende week Nederland bezoeken. Weerbericht Weersverwachting, gel dig tot Dinsdagavond. Vanavond en vannacht tijdelijk enige lichte re gen. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt doch overwegend droog weer. Matige tot vrij krachtige wind tussen Zuid en West. Vrij koeL 22 Juni' Zon op 4 20. onder 21.04. Maan op 22.35, onder 4.27

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1