DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Overleg met Russen over geldhervorming Zommer Ais Al als, uit aan 't stroomen, A Is alle lieden, Bernadotte verwacht deze week de voorstellen Joodse kolonisten in het hart van China Republikeinse conventie te Philadelphia geopend r Sokolofsky accepteert voorstel van Britse militaire gouverneur Regeringsoffensief in Griekenland Grote concessie aan Marshall-landen Conflict in boezem van Frans kabinet Bijbelse namen herinneren aan hun herkomst Staking in België beëindigd Velen voelen zich geroepen presidentschap te aanvaarden Hoog water teistert Azië en Europa Londense markten zonder vlees Beatrix en Irene op schoolreisje Zijn huis is zoek V.. Overheid beledigd Dinsdag 22 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1051 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. Generaal sir Brian Robertson, de Britse militaire gouverneur in Duits land. heeft aan maarsehalk Sokolofsky, zyn Russische collega, meegedeeld bereid te xUn. viermogendhedenbespreklngen te voeren over de geldher vorming ir\ Duitsland, hetzij in eigen persoon, hetzü door middel van zUn staf. Maarschalk Sokolofsky heeft, zo wordt uit Sovjet-bron gemeld, dit voor stel aangenomen. Vanmiddag om 2 uur zouden de besprekingen te Berlijn worden geopend. Naar een statuut voor West-Duitsland De drie geallieerde opperbevel hebbers in de Britse, Amerikaanse en Franse zones van Duitsland zul len Vrijdag in Frankfort bijeen komen om met de premiers van de Duitse staten (Lander) overleg te plegen aangaande een bezettings statuut voor het Duitse volk. (Duitsland .-ordt tot op heden nog steeds door het militaire be stuur geregeerd op basis van de onvoorwaardelijke capitulatie van Mei 1945). In de brief aan maarschalk Sgko- lofsky heeft generaal Robertson verder de Sovjetverklaring, dat Berlijn deel uitmaakt van de Rus sische zone. categorisch van de hand gewezen. Intussen werken ook de Russi sche autoriteiten hard aan een va luta-hervormingsprogram als te genwicht voor de munt-hervorming In de Westelijke zones. De Duitse economische commissie van de Sovjet-zone in Duitsland heeft een ontwerp-decreet goedgekeurd voor een valutahervorming in genoemde zone. Na een geheime bijeenkomst van de commissie heeft de voorzitter, Heinrich Rau, het ontwerp ter goed keuring gezonden aan maarschalk Sokolofsky. Het ontwerp geeft de maarschalk in overweging, om de munthervorming in de Sovjet-zone ook op Berlijn toe te passen. Brits-Duitse goederentreinen op weg naar Berlijn passeerden Maan dag de contróleposten bij de ingang van de Sovjet-zone na een zeer strenge controle, waarna zij hun tocht naar Berlijn konden voortzet ten. •Een Amerikaanse goederentrein, die Zondag bij Helmstedt op een zij spoor werd gezet stond daar giste ren nog omdat de Amerikanen wei gerden Russen hun trein te laten inspecteren. Zonder inspectie, zeg gen de Russen komt de trein echter niet in Berlijn. Het verkeer te water ligt geheel stil. Kolonel Alexel Jelïsarov, de waarnemend commandant der Sov jets in Berlijn, heeft zijn Britse, Franse en Amerikaanse collega's te lefonisch medegedeeld, dat hij we gens drukke werkzaamheden niet in staat was de voor Woensdag vast gestelde bijeenkomst der vier ge allieerde „deputies" bij te wonen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken raadt allo rei zigers naar Berlijn aan, hun ver trek uit to stellen tot de Russische zonegrens weer geopend wordt. De eerste dag van de invoering van de „Deutsche Mark" bleek een kopersmarkt met zich mee te heb ben gebracht. Te Frankfort waren van de lederwinkels de etalages ge vuld met handkoffers, manicure- Veertig doodvonnissen te Athene In een nieuw offensief tegen de Griekse guerillastrijders nemen zes divisies regeringstroepen in het ge bied van West-Macedonië deel. Dit is, tot nu de grootste opera tie, door Griekse regeringsstrijd krachten tegen de troepen van ge neraal Markos uitgevoerd. De regeringsluchtmacht heeft reeds installaties en opslagplaatsen gebombardeerd. Ook de marine staat gereed om de regeringstroe pen bij te springen. De generale staf der regering bewaart het stil zwijgen over de resultaten. Veertig van honderdnegentien officieren en manschappen der Ko ninklijke Griekse vloot zijn door een Atheens militair gerechtshof ter dood veroordeeld. Alle veertig waren beschuldigd van sabotage-daden tegen de mari ne ten behoeve van de communis tische partij, 19 anderen kregen levenslange gevangenisstraf. Dwight Griswold, hoofd van de Amerikaanse hulpmissie in Grie kenland, heeft in een radio-toe spraak gezegd, dat de militaire toe stand in Griekenland na een jaar van Amerikaanse hulp „zeer ver beterd" is. „De Griekse strijd krachten zijn in het offensief," zo zeide hij. De toestand van de Griekse economie was eveneens beter geworden, aldus Griswold. „De begroting is in evenwicht, de geldkoers stabiel ei£. de prijzen gaan langzaam omlaag". Griswold critiseerde het „te zeer gecentraliseerde bestuur te Athene" en drong er bij de Griekse regering op aan een „democratischer, eco nomischer en meer representatieve behandeling van de aangelegen heden der mensen in de provincie" toe te staan. Scandinavische landen bespraken verdediging Officieel is bekend gemaakt, dat tussen Zweden. Noorwegen en De nemarken voorlopige besprekingen zijn gevoerd ten aanzien van de ver dediging van een neutraal Scandi navië. Het onderwerp der besprekingen was de voorwaarden voor Scandina vische militaire samenwerking te onderzoeken. Daar Zweden „gewa pende neutraliteit" voorstaat, wens te dit land de bestudering te beper ken tot verdedigings-problemen in geval van een conflict, waarin de Scandinavische landen zouden trach ten niet betrokken te worden. Tijdens de besprekingen waren echter meningsverschillen aan het daglicht getreden, in verband waar mede besloten werd de zaak niet te forceren maar tyd te nemen voor voortgezette besprekingen." Geen devaluatie-eisen van de zijde van Amerika Ambcnaren van he Amerikaanse ministerie van buitcnlandee zaken hebben Maandag te kennen gege ven, dat, als gevolg van een be langrijke Amerikaanse concessie betreffende de valuta-devaluatie In Europa, de bilaterale overeenkom sten betreffende het plan-Marxian waarschijnlijk tegen het einde van de week tot stand komen. De con cessie is het resultaat van een aan tal besprekingen der Britse, Fran se, Deense en Zweedse ambassa deurs met YVillard-Thorp, de Ame rikaanse onderminister van bui tenlandse zaken. De clausule in het oorspronke lijke ontwerp, drc alle betrokken Europese landen de verplichting oplegde overleg te plegen met de V S. over de devaluatie van hun valuta, telkens wanneer de V.S. dit verlangden, is thans vrijwel geheel uit de overeenkomst gelicht en vervangen door een artikel^ dat het ondertekenende land verplicht een „passende" koers te handhaven. alleen wissel- étui's en reiskoffers. Sommige win keliers stelden termijnbetalingen in om aan het geldtekort tijdens de overgangsperiode tegemoet te ko men. Te Düsseldorf kochten de Duitsers voor het eerst sedert de oorlog bloemkool, aardappelen en spinazie vrij. De politie arresteerde te .Hamburg 480 personen, nadat deze hun nieuwe marken hadden gehaald. Sommige van hen werden als „gezocht" herkend, anderen konden niet verklaren hoe zij in hun levensonderhoud voorzagen. Naar verder gemeld wordt, is voor West-Duitsland de uitgifte van 10 milliard nieuwe marken goedge keurd. Indien de koers van de mark op 30 dollarcent bepaald wordt, bete kent dit, dat de waarde van de nieu we gelduitgifte 3 milliard dollar zal zijn. Van geallieerde zijde -wordt ver nomen. dat het nog niet bekend is hoeveel van het nieuwe geld in de zaib\vorden.°mst°mlo°P ^bTRCht 1 Twee Mayers zijn het met De waarde van het nieuwe geld Taylor in beroep tegen vonnis over Krupp c.s. Brigade-generaal Telford Taylor de Amerikaanse openbare aankla ger te Neurenberg, heeft een ver zoek gericht tot het Amerikaans militair gerechtshof om de uit spraak ten aanzien van Alfred Krupp en elf medebeschuldigden, allen leden van het Krupp-wapen- concern, te herzien. Het Hof had van vervolging af gezien, daar het meende onvol doende bewijzen te hebben in ver band met een beschuldiging we gens misdaden tegen de vrede. zal ongeveer één tiende van het to tale bedrag aan ryksmarlten zijn, dat thans uit de circulatie onttrok ken is. Voor de eerste oorlog bedroeg de circulatie in geheel Duitsland een weinig minder dem 10 milliard, mark. MILITAIRE HULP AAN WESTERSE UNIE Binnenkort diplomatiek overleg Waarschijnlijk zullen binnen twee of drie maanden diplomatieke besprekingen worden geopend tus sen de Verenigde Staten en de vijf landen van de West-EuropeSe Unie (Frankrijk, Engeland en de Bene- luxlandcn) over Amerikaanse ge wapende hulp voor de vijf ver dragspartners. Dit is meegedeeld door een woordvoerder van het Amerikaanse departement van de fensie. Deze diplomatieke bespre kingen zullen voorafgaan aan het overleg dat de militaire staven der betrokken landen zullen plegen. elkaar niet eens Maandagavond laat is het Franse kabinet bijeen gekomen om te trachten het conflict van de „twee Mayers" bij te leggen. De radicale minister van finan ciën, René Mayer, is tegenstander van loonsverhoging en subsidies voor basis-producten als steenkool. De socialistische minister van ar beid. Daniel MaverL is van oordeel, dat beperkte subsidies voor steen kool en een indirecte loonsverho ging nodig zijn om een openlijk conflict tussen de reg-aring en de arbeiders te voorkomen. Later wordt gemeld, dat het ka binet heeft 'besloten, de Ameri kaanse regering te verzoeken om instemming met maatregelen, die de Franse regering in staat zullen stellen prijsverhoging van voor de Franse industrie in het kader van het plan-Marshall geïmporteerde steenkool te vermijden. Het kabi net besloot, de politiek van het be vriezen der lonen voort te z.etten en slechts eventueel enkele kleine plaatselijke wijzigingen aan te brengen. BIJ NATHANYA in Palestina is^een voormalig Brits kamp voor her stellende militairen overgenomen door de Joodse autoriteiten, die er thans immigranten van Cyprus onderbrengen. Een groep nieuw aangekomenen aan de ingang van het kamp. 22 Juni 194 de appels bloeien, de schone maand'. en 't pers, aan 't groeien, de wegen baant, de zoele winden zie 'k geren gaan en blommen vinden, die open slaan. half bloed, half melk, zijn de appclbloomen, zoo een, zoo elk; als wceke zijde de tokken blomt, dan ben ik blijde: de zommer komt! die gaah en' staan, ,,goendag!" mij bieden en spreken aan, dan snoore en bindc ik mijn kommernis: dan ondereinde ik dat 't zommer is! GUIDO GEZELLE •Sw-i 'NAAR EEN REGELING IN PALESTINA Graaf Folke Bernadottc, de be middelaar der UNO voor Palestina, heeft gezegd te hopen, deze weck voorstellen voor een regeling van het Palestijnse vraagstuk „zwart op wit" te krijgen. HU gaf tc verstaan, dat de Arabi sche en Joodse deskundigen zich op Rhodos bevinden voor het verstrek ken van inlichtingen „teneinde ons in staat tc stellen voorstellen voor de toekomst tc doen". ZU zullen niet verantwoordelUk gesteld worden voor de voorstellen, aldus Bernadotte, noch zullen zij tc maken hebben met de voorstellen, die ik uiteindelijk aan de twee par tyen zal doen. Voorts verklaarde hij. dat zijn functie als bemiddelaar geheel on afhankelijk van de wapenstilstand is en niet beïnvloed zou worden do® het aflopen of de ineenstorting van het bestand. Maandag heeft Bernadotte een onderhoud gehad met de vier Ara bische deskundigen. Harold Evans, die kortelings was benoemd tot neutrale gemeentelijke commissaris van Jeruzalem is afge treden en zal naar de V.S. terug keren. In een brief aan Trygve Lie, ver klaarde Evans dat de zaak van vre de en verzoening in Jeruzalem het best gediend zou zijn, als aan graaf Bernadotte de vrije hand gelaten werd zich met het vraagstuk bezig te houden. In het eerste interview dat hij een Brits journalist toestond heeft Mosje Sjertok, de minister van bui tenlandse zaken van Israël, gezegd, dat Israël zich tevreden zou stellen met een onmiddellijke de facto-er- kenning door Groot-Brittannië. Verder verlangde hij, dat Engeland „de oorlog die het*tegen ons leidt en financiert en waarvoor het de wapens levert" zal stopzetten Sjer- T N het hart van China karaktertrekken practisch -*■ woont een kleine groep uitgewist, mensen, wier uiterlijk bij- jjr bestaat een theorie na geen verschil vertoont over de herkomst van déze Joden, die zegt, dat zij niet in China kwamen tijdens een massa-migratie, doch dat zü nakomelingen zijn van een groep Joodse kooplieden en hun gezin nen. die zich in China ves- met dat van de Chinese buren, doch die niettemin van Joodse afkomst is. Deze kleine kolonie van niet meer dan tweehon derd leden leeft in de om muurde stad Kaifeng in de provincie Honan, welke een half millioen inwoners telt. Zij vormen de over blijfselen van de oorspron kelijke Joodse gemëen- schao, welke 800 jaar lang in China werkte, bloeide en ten slotte in verval ge raakte. Bijbelse straatnamen herinneren nog steetjs aan de betekenis van deze ko lonie. welke van de Wes terse beschaving werd af gesneden door de afschaf fing van het karavaan- svst< m na de ontdekking van de zeewegen naar het Oosten. De achteruitgang van de Joden in China moet in hoofdzaak gezocht worden in China's onmeteliik assi- schaft werd. was de Jood- milatie-vermogen. Tenge- se kolonie in Kaifeng af- volge van de gemengde gesneden, huweliiken. welke door de Andere deskundigen zijn eeuwen heen werden geslo- echter van mening, dat de ten. zijn hun semietische voornaamste migratie in de 12e eeuw geschiedde, hoewel men het over het algemeen eens is. dat de Joden China bereikten via de oude trans-Aziatische karavaanweg. Eens een welvarende kolonie Eeuwenlang bloeide deze kolonie. Er werd in 1163 - een synagoge gebouwd. tigden. Volgens deze theo- Enkele Joden bekleedden rie dateert hun aankomst belangrijke regeringspos- uit de tjid van het Ro- ten. Een nog steeds be- meinse keizerrijk, toen He- staand stenen --denkte- breeuwen uit Perzie han- ken, gedateerd 1489, meldt, del in zijde dreven met dat een gaoep van 70 China en hiervoor de lan- Joodse gezinnen ten tijde ge karavaanweg door Tur- van de Soeng dynastie kestan gebruikten. (960—1279 na Chr.) in China aankwam en van de de 17e eeuw begon met een reeks van rampen. Door een overstroming van de Gele rivier werd de synagoge ernstig bescha digd en het grootste deel van de geschriften ver woest. De heilige boeken werden no*it door nieuwe vervangen,- waardoor alle kennis van de Hebreeuwse literatuur verloren ging. Na de dood of vertrek van de laatste rabbijnen hiel den de godsdienstoefenin gen op en werden de gods dienstige tradities een voor een afgeschaft. Slechts het verbod op het eten van varkensvlees wordt nog steeds nageko men. De nakomelingen van de eerste nederzetters zlin trots op hun afkomst en verwachten een opleving van hun geloof. Enige ma len hebben Joden in China tok was van mening dat het Ara bische Legioen van koning Abdoel- lah afgedaan zou hebben als de En gelsen de financiële steun zouden stopzetten. De Britse politiek, aldus de minister, is niet antisemitisch maar anti-Zionistisch, gegrond op eigenliefde en verkeerd begrepen nationale belangen. Haganah cn Irgocn slaags Manschappen van het leger van Israël en dissidenten van de Irgocn Zwai Leoemi zijn slaags geraakt, toen de laatsten trachtten een schip met wapens naar de kust te bren gen en te lossen, aldus een commu niqué van de regering van Israël In een communiqué van de rege ring van Israël wordt melding ge maakt van een gewapende botsing tussen het geregelde leger van Is raël en de Irgoen Zwai Leoemi. Er wordt in gezegd, dat een boot geladen met wapens voor de Irgoen de kust van Palestina bereikt heeft. Gistermiddag Is door het mlnls- terlo van arbeid bekend gemaakt, dat een accoord Is bereikt en dat .do staking, die sedert 16 Juni In do Belgische metaalnijverheid heerste, geëindigd is. De arbeiders hebijQn het werk hervat. De staking in de Belgische ijzer en staalindustrie is geëindigd met een gedeeltelijk succes voor de ar beiders. In plaats van de geëiste vijf procent loonsverhoging krijgen de kwart millioen metaalarbeiders een toeslag voor goede presentie, welke neerkomt op een loonsverho ging van drie procent. Dit moet worden mogelijk ge maakt door de dHe'procents export belasting to handhaven welke in de nabije toekomst zou komen te ver vallen en welke door de eigenaars betaald wordt. Geschat wordt dat België door de staking meer dan 80.000 ton staal verloren heeft, hetgeen ongeveer 12 procent van haar totale export ge durende die periode uitmaakt. Vertier ondervond de reparatie van schepen in de haven van Ant werpen aanzienlijke vertraging Men neemt aan, dat zQ keizer toëstemmine kreeg en het buitenland plannen oo,-cfo Tnrfen waren Hip K..Z toestemming Kreeg rahhiin naar de eerste Joden waren, die zich in het Verre Oosten vestigden. Toert de Zeewe gen ontdekt werden, tengevolge waarvan het karavaansysteem afge- zich in Kaifeng te vesti gen. Momenteel leven de wei nige overgebleven gezin nen grotendeels onder zeer eenvoudige omstandighe den Zij voorzien in hun onderhoud als klerk, win kelier, onderwijzer en landbouwer. Men gelooft, dat hun achteruitgang in gehad een rabbijn naar Kaifeng te zenden om het verloren geloof weer te doen opleven, maar hier van is tot nu toe nog niets gekomen. De grond waar op de synagoge gestaar. heeft, is overgenomen door de missie van de Cana dees-Engelse kerk, met het plan hierop een zie kenhuis te bouwen. Nederlanders bereid besprekingen te hervatten ,De Commissie van Goede Diensten is er informeel van op de hoogte gesteld, dat de Nederlanders bereid zijn de onderhandelingen met de Indonesische republiek, welke vo rige week zijn afgebroken, te her vatten, mits slechts technische, eco nomische en financiële onderwer pen worden besproken en politie ke aangelegenheden worden ver meden, aldus wordt uit betrouw bare bron te Batavia.vernomen. De Nederlandse delegatie heeft verklaard te moeten wachten op instructies uit Den Haag. Sommige leden der commissie vragen zich verbaasd af hoe de on derhandelingen kunnen worden voortgezet, zonder dat daarbij aan de politieke onderwerpen wordt geraakt. In Philadelphia werd Maandag de nationale conventie van de Repu blikeinse party geopend. Zoals men weet zal de vergadering een candl- daat aanwijzen, die het by de presidcntschaps-verklczlngen op 2 Novem ber tegen de candidaat van dc Democraten zal moeten opnemen. De meeste kansen maken op het ogenblik T. Dcwcy die. hij een eerdere gelegenheid tegen Roosevelt het onderspit heeft moeten delven Harold Stasscn. Robert Taft. Arthur Vandenberg cn Earl Warren. stemming cn het tumult is do con ventie zelf een ernstige aangelegen heid, waar de gedelegeerden beslis singen zullen nemen voor dc toe komst van Amerika en van do ge hele wereld. Philadelphia is een mengelmoes van ernst en vrolijkheid, schrijft een van de honderden journalisten, die deze verkiezing binnen de partij verslaan. Door do straten lonen oli fanten (symbool dor republikeinen) dwergen cn andore vreemdsoortige wezens. De gedelegeerden verschijnen in alle mogelijke kledij. Sommigen dragen papieren mutsen of pakken, die versierd zijn met politieke leu zen. Anderen hebben een panama achter op het hoofd, de colbertjes zijn gekreukeld en in dc mond steekt een half opgerookte sigaar. Iemand leidt een baby-olifant door de zwetende menigte. Came ra's flitsen. Taft tracht te glim lachen. Dan vallen twee grote bor den. die Taft's portret dragon, van de muur bjjna op het hoofd van de senator. Maar ondanks deze carnavals- Ook overstromingen in Frankrijk en Oostenrijk Van de naar schatting duizend slachtoffers van de overstroming in de Chinese provincie Foekicn een telegramverminking was oorzaak dat aanvankelijk van tienduizend doden werd gesproken zijn thans 200 lijken geborgen. Tenminste 200.000 personen zijn dakloos ge worden door deze ramp, die het ge volg is van het door zware regens buiten haar oevers treden van dc rivier de Min, Ook Japan wordt geteisterd door hoog water. Rondom Tokio is een groot gebied onder water komen te staan, waardoor duizend mensen dakloos zijn geworden. Uit andere delen van het land komen berichten over stagnatie van het spoorweg verkeer tengevolge van het hoge water. Dezelfde oorzaak regen die de rivieren doet overstromen heeft aanzienlijke schade aangericht in do Isère, een zijrivier van de Rhónc in Frankrijk. In de departementen Sa- voie en Isöre zijn de meeste wegen en spoorlijnen onbruikbaar door het hoee water. Ook in Oostenrijk ziet men soort gelijke tonelen. In Tirol stafti ver scheidene laaggelegen streken on der water. In het Zlllertha! zijn tal van bruggen weggespoeld. De Inn Is by InnsDrueck buiten haar oevers getreden. Havenstaking bedreigt voedselvoorziening De staking der havenarbeiders te Londen heeft zich verder uitge breid, o.a. tot de arbeiders van de pakhuizen, zodat een nieuwe be dreiging is ontstaan voor de toch reeds schrale voedselrantsoenen van de Londenaars. Totnutoe werd vrijwel uitsluitend gestaakt door de havenarbeiders, die vrachten van de kaden naar de opslagplaat sen vervoeren. Sinds gisterert zijn daarbij behalve het pakhuisperso- neel, ook de arbeiders die met het lossen der schepen belast zijn. bij gekomen. In totaal wordt thans door ongeveer 18.000 man ge staakt. In de haven liggen twee honderd schepen op lossing te wachten, vijftig ervan met levens middelen aan boord. Doordat er in de voornaamste depóts langs de rivier niet gewerkt werd, konden de Londense markten geen vlees betrekken. De winkels zijn voor namelijk op hun reserves aange wezen. De bond van havenarbeiders zou vandaag een krachtige poging doen om een einde aan de staking te maken. Vermoedelijk zal ook het kabinet zich met de toestand bezig houden. Reeds zijn schikkingen ge troffen om de troepen te require- ren om eventueel de goederen te vervoeren. Niemand toonde meer grimmig heid clan senator Taft, die op een persconferentie verklaarde in twee dagen nog geen half uur slaaj> te hebben gehad. Zijn rondo gezicht was -strak en betrokken van ver moeidheid, z(jn ogen bUna glazig. Gouverneur Dcwey voelde zich kennelijk op zijn gemak. HU drukt handen zonder ophouden, noemde de mensen bij de voornaam cn sprak met iedereen. Uiteraard zijn de West-Europese landen hier niet vertegenwoordigd, maar zU vormen toch een „onzicht bare delegatie". Dc Europeso pro blemen, de economische en de mili taire hulp, eisen namelijk een be langrijk deel van dc aandacht fier aanwezigen on. Alle candldatcn zyn vóér hulpverlening aan Europa. Stassen legt er echter do nadruk op.' dat het Ameriknans geld niet f;ebruikt mag worden om de „socia- isatie" van Europa te steunen. En gouverneur Warren betoogde, dat „een einde moet komen aan het Jso- latlonnisme". De verkiezingen zUn een kwestie van hartstochten, schrijft een der waarnemers. Hij voegt er aan toe, dat het mogelijk is, dat niet* één van dc candldatcn gekozen wordt, maar dat men een compromis vindt door... Eisenhower de strijd tegen Truman (die waarschijnlijk door de democraten candidaat zal worden gesteld) tc laten opnemen. Maandagmiddag zijn de beide oudste prinsesjes, Beatrix cn Irene, met hun medeleerlingen van Kees Boekc's school „Dc Werkplaats" te Westerschelling aangekomen. Met twee autobussen zijn dc kinderen onder leiding van dc heer Boeke eerst over dc afsluitdijk naar Har- lingen gereden. Vandaar ging dc tocht per boot naar Terschelling. Donderdag zullen de prinses-re gentes en prins'Bernhard mot de „Piet Hein" naar Terschelling ko men om dc prinsesjes te bezoeken. Terwijl Hugo Loehndorf, een manager van een Hamburgse fabriek, Zaterdag de gehele nacht in de rij stond voor zijn handvol nieuwe Duitse marken, heeft een bende ijverig zijn nieuwe huis. dat bijna voltooid was. ontmanteld. Toen Loehn dorf terugkeerde was van zijn woning niets meer te bekennen. Aleer dan 20.000 stenen, 100 stalen steunbalken en een hoe veelheid ander bouw-materiaal waren verdwenen. Negen arres taties konden later in verband hiermede worden verricht. België wist dat boter lichtelijk „vissig" was België heeft spijt van de klacht die het heeft geuit over de zoge naamde „vissige" boter, die het voor enige tijd van Nederland ont ving. Dit excuus van de zijde der Belgische dienst voor de handels betrekkingen ontslaat dc Neder landers van de blaam, dat zij wel bewust minderwaardige bote»: zou den hebben geëxporteerd. Toen voor enige tijd België drin gend om boter verlegen zat, was Nederland bereid boter te leveren, die echter niet voor de detailhandel bestemd omdat de reuk ervan niet aantrekkelijk was tengevolge van langdurige opslag in een koelpak- huis, De boter zou bestemd worden voor grote instellingen die ze in haar producten zouden verwerken. Bovendien zou de oorsprong ervan niet worden bekend gemaakt om de naam van Nederland als zuivel- leverancier niet te schaden. Dat de boter wel in de detailhandel is ge komen en dat de Nederlandse naam daardoor in opspraak is ge komen wordt door de Belgische autoriteiten ten zeerste betreurd. Nadat de Amsterdamse recht bank de voormalige hoofdredacteur van „De Waarheid", de heer A. J. Koejemans had vrijgesproken van de beschuldiging van belediging van hef openbaar gezag in zijn krant van 24 September 1946 door opneming van ccn caricatuur in verband met het beleid inzake In donesië, was de officier van Justi tie van deze vrijspraak in beroep gegaan. Vandaag hoorde A. J. K. driehonderd gulden boete, bij niet betaling te vervangen door dertig dagen hechtenis, tegen zich eisen. P.v.jj.A. wenst erkenning Israël te bevorderen Het partijbestuur van de Partij van de Arbeid heeft besloten, met de fracties van deze partij in Eer ste en Tweede Kamer overleg te plegen over de vraag, op welke wijze een spoedige erkenning van de staat Israel door de Nederlandse regering zou kunnen worden be vorderd. Staatsdrukkerij werkt over voor de IJNAC Een groot deel van het personeel der Staatsdrukkerij is vrywillig be gonnen over te werken ten behoeve van de UNAC. Men begint een half uur vroeger en gaat een half uur later naar huis. Het door dit extra- werk verkregen geld zal vrijwel ge heel in eigen land worden besteed, deels voqr het opnemen van nood- ïydende kinderen uit het buitenland, deels voor kinderhulp in eigen land. Afgevaardigden van de vak verenigingen van de Peugeot-fa- brieken te Sochaux (Oost-Frank rijk) hebben eenstemrrjig besloten vandaag een proteststaking tegen de hoge kosten van het levenson derhoud af te kondigen. Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, gel dig tot Woensdagavond. Wisselend bewolkt met plaatselijke buien, hier daar met i - en daar met onweer. Meest matige wind tus- y V sen West en Zuid, Wcl- ln nig verandering temperatuur. 23 Juni: Zon op 4 20, onder 21.04. Maan op 23.12, onder 5.27.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1