DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Broederkrijg dreigt in Palestina te ontbranden Verbetering van positie der rentetrekkers in zicht Sow jetmark' zal Donderdag worden ingevoerd Nederland zal overleg met Djogja hervatten Republikeinse partij heeft haar programma gereed Giskes, en niet Schreieder leidde het England-Spiel Gedetineerde deed zich voor als „kampcommandant Landende Irgoen-troepen slaags met geregelde Joodse leger Vragen over de perszuivering Economische strijd om Berlijn staat voor de deur Voortgezette hulpverlening0 aan „vredelievende" landen Kominform bijeen': Zeldzaam staaltje van brutaal bedrog Woensdag 23 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1052 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N,V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J, D£ BOORDER. Tweede Kamer Gevechten zijn ontbrand tussen het geregelde leger van de Joodse staat Israel en troepen van de verzetsorganisatie Irgoen Zwai Leoemi, toen de laatsten, landend vanuit een schip, dat illegaal wapens het land in brengt, bij Tel Aviv een bruggen hoofd vormden. Ook op de weg van Haifa naar Tel Aviv is een gevecht ontstaan tussen het Israëlische leger en de Irgoen; aan beide zijden werden -verliezen geleden. Het leger is verzocht zich in het gehele land gereed te houden. Deze „broederoorlog" is ontstaan doordat de Irgoen Zwai Leoemi van het voor de rede wan Tel Aviv lig gende immigrantenschip Altalena af troepen'en wapens aan land trachtte te brengen. De regering van Israël, gebonden aan de bepa lingen van het vierweekse bestand met de Arabieren, trachtte dit te verhinderen, maar haar troepen moesten zich terugtrekken voor de opdringende Irgoen, die er spoedig ln slaagde, 'n bruggenhoofd te vor men. Van het schip af, dat onder vuur der kustbatterijen ligt, wordt de .bevolking van Tel Aviv per ra dio aangemaand, geen geloof te hechten aan de „leugens van de re gering". „Wij brengen wapens voor het Joodse volk. Leve de Joodse op stand, leve de Irgoen Zwai Leoemi", alflus de oproepen. Gisteravond had de Irgoen de Israëlische troepen ten Noorden van Tel Aviv verdron gen. Laat in de avond verminder de het vuren. Het schip, dat de hele dag was bestookt door de regerings troepen, vloog in brand en werd door de opvarenden verlaten. De regering van Israël is voort durend bijeen om te beraadslagen over het conflict met de Irgoen. De beide opperrabbijnen van Tel Aviv hebben premier Ben Goerion aan geboden, al hun invloed aan te wenden om een broederoorlog te vermijden. President Truman heeft bekend gemaakt dat er tussen de V.S. en Israël diplomatieke missies zullen worden uitgewisseld. In Haifa zal de UNO een radio station oprichten, dat waarschijn lijk vandaag nog met zijn uitzen dingen zal beginnen. Kans op dollars voor herstel in Indonesië De Internationale Bank staat naar U.P. meldt sympathiek tegen over het Nederlandse verzoek om fondsen ten behoeve van de econo mie In Indonesië. Eugene Black, een der directeuren van de Internatio nale Bank, is vla Amsterdam op weg naar Indonesië en men neemt aan dat hij de toestand gunstig ge noeg zal vinden voor het aangaan van een lening. Nederland stelt po gingen in het werk. van verschil lende bronnen in de Verenigde Sta ten een bedrag van ongeveer 400 millioen dollar los te krijgen voor het herstel" van de Indonesische pro- ductie. Rechtstreekse verbetering van de positie der rentetrekkers ls in zicht: zonder hoofdelijke stemming heeft de Tweede Kamer gistermid dag twee wetsontwerpen aanvaard, houdende aanvulling van renten krachtens de invaliditeitswet en kinderbQslagregeling voor invali- diteits-, ouderdoms- en wezen- rentetrekkers. Deze ontwerpen waren ingediend in afwachting van een algehele herziening der so ciale wetgeving. Voort aanvaardde de Kamer het wetsontwerp tot goedkeuring van de internationale tarwe-overeen- komst. Hierdoor wordt onze tarwe- importbehoefte voor meer dan 70 pet. gedekt in landen die samen circa 83 pet. van de totale export voor hun rekening nemen. Nadat nog een paar kleine wets ontwerpen onder de hamer waren doorgegaan, kwam de interpellatie van de heer Burger (Arb.) over het beleid inzake de perszuivering De viermogendhedenhesprekingen over een uniforme geldsanering in heel Duitsland, die gisteren te Berlijn zijn gehouden, zijn mislukt. Maarschalk Sokolofsky, de Russische militaire gouverneur, heeft na afloop der conferentie zijn Britse. Franse en Amerikaanse collega's doen weten, dat er Donderdag in de Sowjetzone een Russische geldher- vorming zal worden ingevoerd. Dez zal, aldus de brief van Sokolofsky, ook gelden voor Berlijn. De Berlijnse besprekingen zijn na vijf en een half uur confereren met gesloten deuren afgesprongen op een politieke voorwaarde, die de Russen stelden, zo meldt AFP. Men was het over de technische voor waarden van een munthervorming voor Berlijn eens, toen de Sowjet- vertegenwoordigers weigerden de hervorming te laten toepassen door een vierlandenwet. Zij eisten dat zij zou worden afgekondigd als een Russische maatregel alleen, het geen de Westelijke vertegenwoor digers weigerden, omdat dit een. rtüskenning van het gezag van het bestuursbureau zou betekenen. Grote spanning Met de grootste spanning vraagt men zich nu af, of de Russen erin zullen slagen, het nieuwe geld (dit zijn oude marken, bedrukt met nieuwe stempels) in te voeren in geheel Berlijn, dus ook in de drie niet-Russische sectoren van de stad. Van Britse, Franse en Amerikaanse zijde verzet men zich hiertegen uiteraard scherp, maar de Sowjet- autoriteiten beweren, dat twee va luta's de Sowjetzone economisch kwaad zouden kunnen doen, het geen niet kan worden gedoogd. In zijn brief aan de drie Weste lijke bevelhebbers zegt maarschalk Sokolofsky, te hopen dat aan de uitvoering der Sowjet-geldsanering in Berlijn geen beletselen in de v/eg zullen worden gelegd. De correspondent van het ANP meldt nog: Het meest waarschijnlijk lijkt het thans, dat de uitvoering van het Sowj et-bevel alleen in de Sowjet- sector zal plaats hebben, waardoor een splitsing van Berlijn in twee economisch afzonderlijke delen zou worden veroorzaakt. Men realiseert zich in West-Berlijn zeer wel, dat de Sowjet-autoriteiten onder der gelijke omstandigheden alle moge lijkheden in handen hebben om het leven in dit deel der stad onmoge lijk te maken. Het beheer van vrij-* Weerbericht WIND UIT NOORDELIJKE RICHTINGEN Weersverwachting, geldig tot Don derdagavond. Voor de kustgebieden: overdrijvende wolkenbanken, doch overwegend droog weer. Langs de Wad- denkust tijdelijk nog vrij krachtige, ove rigens meest matige wind uit NoordeiiJ- i',A ke richtingen. Wei- nil? verandering in temperatuur. Voor het binnen land: Vannacht op vele plaatsen opkla rend. Morgen over dag weer wat toe nemende bewolking, doch vrijwel ner gens meer buien, Vnnacht zwakke, mor gen overdag matige wind uit Noor delijke richtingen. Iets hogere tempe raturen dan vandaag. 24 Juni: Zon op 4.20, onder 21.04 Maan op 23.38, onder 6.37. wel alle centrale diensten der stad geschiedt uit de Sowj et-sector. Zouden de bevelhebbers der Wes telijke sectoren toestaan, dat het nieuwe geld ook in hun deel van Berlijn zal worden uitgegeven, dan zou dit' een economische inlijving van Berlijn bij de Sowjetzone bete kenen, een oplossing, die door de Russen met vastberadenheid is na gestreefd. aan de orde. Het Londense persbe sluit is de nek omgedraaid, aldus de heer Burger. Het karakter van winstobject der krant is een van de hoofdoorzaken van de bezet tingscollaboratie geweest. Er is verschil gemaakt tussen bedrijfs- en perszuivering, waaruit blijkt, dat de pers beschouwd werd als iets van hoger orde. „Het is mij onduidelijk", aldus de heer Bur ger, „hoe men voor enige tijd fout kan worden geoordeeld, blij kens de vonnissen." Men is, vol gens spreker, fout of niet. De heer Burger deed zijn vragen vergezeld gaan van uitvoerige toelichtingen. Hij informeerde o.m. naar de ten uitvoerlegging van het amende ment-Burger (strekkende tot li quidatie van gecollaboreerd heb bende persorganen) en betoogde dat ongeveer een jaar na aanne ming ervan, nog niets van de ten uitvoerlegging is gebleken. Minister G i e 1 e n antwoordde op alle door de heer Burger ge stelde vragen en zegde o.m. toe, dat hij bij financiën en economi sche zaken met alle kracht zou aandringen op het beschikbaar stellen van deviezen voor de ex- illegale pers, om technisch haar voortbestaan te waarborgen. De interpellatie-Burger zal van daag worden voortgezet. Ook komt vandaag de iqterpellatie-H oog- carspel (CPN) aan de orde over het weigeren van zalen voor politieke bijeenkomsten. Sjarifoeddin wellicht naar Amsterdam Afgevaardigde naar de Wereldraad der Kerken Mr. Amlr Sjarifoeddin, de voor malige premier van de Republiek Indonesia, ds. Harahap en mr. Tam- boenan zijn de drie Javaanse can- didaat-afgevaardigden van de Hu- ria Kristen Batak Protestan (Ba- takse Christelijke Protestanten) voor de conferentie van de Wereld raad der Kerken, die in "Augustus te Amsterdam zal worden gehou den. Het ligt in de bedoeling, van de drie candidaat-afgevaardlgden twee naar Amsterdam te sturen. Commissie van Goede Diensten niet hoopvol gestemd In een gisteren uitgegeven communiqué van dc Commissie van Goede Diensten is bekend gemaakt, dat de Nederlandse delegatie schriftelijk aan dc Commissie heeft meegedeeld, dat zU (de delegatie) door Den Haag ge machtigd was om de onderhandelingen met do Indonesische Republiek te hervatten. De zitting van de procedure-commissie, die op 16 Juni afgelast werd, omdat de Nedcrlandso delegatie niet verscheen, zou vandaag gehouden worden. A LS U een luchtreis zoudt maken van Amsterdam naar New /l York, om vervolgens in Chinastad echt Chinees te gaan eten, wat zoudt ge dan van deze twee heerlijkheden het meest vermel denswaard vinden? De luchtreis natuurlijk. Anders is het kennelijk met deze twee kleine Chineesjes, de oudste drie en de jongste twee jaar oud. Op die leeftijd geniet je meer van een ritje met de tram dan van een vliegreis. Een lekker hapje daarentegen is een genoe gen, waarvoor het hart van mannen van alle leeftijden bezwijkt. En dat Li Wang hun iets bijzonders heeft voorgezet, k\jk daarvoor maar eens naar zijn gulle glimlach. De kinderen zijn' naar New York gereisd binnen het kader van de UNAC-actie voor de nood lijdende jeugd van de wereld De Commissie voor Goede Dien sten heeft aan de Veiligheidsraad het eerste hoofdstuk van haar „tus sentijds rapport" overhandigd, waar in zij uitdrukking geeft aan een ze ker pessimisme ten aanzien van dc resultaten van de uitoefening van haar taak. Wat betreft de hervatting van de handel betwijfelt de commissie, of de overeenkomsten in dezen wel volledig worden uitgevoerd, wan neer geen politieke overeenkomst er aan wordt toegevoegd. Ten aanzien van de toepassing van de beginselen, die vervat zijn in de overeenkomst van de ..Ren ville". verklaart de Nederlandse de legatie in dit rapport, dat dc Indo nesische Republiek door in buiten landse aangelegenheden het initia tief te nemen en vooral door een overeenkomst met de S.U te hebben gesloten enkele van die beginselen heeft geschonden, volgens welke de Nederlandse regering verantwoor delijk bleef voor de betrekkingen tussen Indonesië en het buitenland, totdat de Verenigde Staten van In donesië gevormd zijn. Te Philadelphia werd Dinsdag hot uit 2700 woorden bestaande ver kiezingsprogramma aanvaard, waarmedo de Republikeinse party voor het eerst na twintig jaar een overwinning hoopt te behalen. Weliswaar hadden de tegenstanders van Vandenhergs politick dip de mening zyn toegedaan dat deze te Internationalistisch Is zich gedurende acht uur tegen het program verzet, maar hun oppositie heeft niet mogen baten. Do resolutie-commissie wijzigde het punt aangaande het communisme en bepleitte een krachtiger houding tegenover de communisten. Wat de buitenlandse politiek be treft zijn o.m. de volgende punten opgesteld 1. Afschaffing van het UNO-veto by vreedzame regeling van inter nationale geschillen: 2. Regionale pacten, zoals het re gionale verdedigingspact van het Westelijk halfrond: 3. Voortgezette hulpverlening aan de „vredelievende landen" opdat zii hun economische onafhankelijkheid kunnen herstellen en hun funda mentele vrijheden behouden. 4. Verwelkoming van de nieuwe staat Israël en de belofte met deze staat samen te werken. Ten aanzien van de binnenlandse politiek bepleit het verkiezingspro- /~)E vliegende burgemeester ■L-J wordt hij genoemd. Niet ten onrechte want sedert zijp ambts aanvaarding ah burgemeester van Amsterdam heeft mr. d'Ailly al heel wat luchtkilometers achter de rug. Nog geen jaar geleden vloog hij (met ambtsketen) naar Moskou om daar deel te nemen aan de feesten ter gelegenheid van het achthonderdjarig bestaan dier stad. Wie het weten kunnen zeggen, dat hij bij die gelegenheid in één week meer heeft gedaan voor beter be grip tussen Nederland en de Sow- jet Unie dan onze ambassade in jaren. Momenteel is hij (met ambtske ten) in de Verenigde Staten ah gast van het jarige New York. Toen William O'Dwyer, burge meester van New York hem van het vliegveld haalde, vroeg hij d'Ailly: „Hoe voelt U zich als onze gast?'' Deze antwoordde: „Ah een grootvader." New York is namelijk gegroeit uit de Nederlandse neder zetting Nieuw Amsterdam. Sedert dit grapje is het ijs gebroken. D'Ailly is nu een der meest gelief de gasten van New York. De Amsterdamse burgemeester zou echter al een heel slecht zoon z{jn van een handeldrijvend volk, ais hij niet even naar Washington was gegaan om een praatje te ma ken met meneerJohn McCloy. president van de Internationale Bank voor Herstel en Wederop bouw. Men zal zich herinneren dat er voor enige tijd sprake van was. dat deze Bank een filiaal zou vestigen in Amsterdam. Daarvan werd sedert niets meer gehoord. Bij het b£zoek van de vliegende burgemeester liet meneer McCloy niet veel los. Hij zei alleen maar: „Ik weet nog niet eens zeker, of er wel een Eur. fil. komt". Burgeva- der d'Ailly heeft toen maar niet verder aangedrongen en het ge sprek teruggevoerd naar koetjes en kalfjes. Maar ah er nog eens een Europees filiaal komt; en de keus valt op Amster dam, dan weten toe aan wie Nederland dat voor deeltje en de eer te danken zal hebben. Donderdag komt de burgemeester weer thuis. Wat zal hij veel hebben te vertellen. BOVENSTE FOTO: Burgemeester d'Ailly (met ambtsketen) drukt zijn New Yorkse collega O'Dwyer de hand. Tussen hen de hoofdpersoon gram o.a. handhaving van een ge wapende macht in overeenstem ming met de nationale veiligheid, maatregelen tegen het Ivnchen en de verkiezingsbelasting, verkiezing van een président en vice-president by volksstemming in plaats van door een kiescollege. AVRO jubileert Begin Juli gaat de A.V.R.O. jubileren. Vyf en twintig jaar bestaat de Algemene Vereni ging Radio-Omroep dan. Met een reeks feestelijkheden en een kleurrijk programma in de aether zal men het jubileum vieren. In de grote zaal van de studio wordt een serie voorstellingen ge geven van „De vreemde bezoeker" (Death takes a Holiday), op 8 Juli is er receptie in het restaurant van de studip. op 10 Juli dc ledenverga dering en tot besluit van de feeste lijkheden een Bonte Avond in thea ter „Gooiland" voor AVRO-bestuur- ders en personeel. Op Zondag 4 Juli biedt het Concertgebouworkest de jubilaresse een concert aan, o.l.v. Eriuard van Beinum. Ook de uitzendingen zullen in do week van 412 Juli menigmaal een feestelijke sfeer ademen. Het pro gramma vermeldt o.a. enkele her denkingstoespraken, een rondlei ding door de studio van de heer en mevrouw „Luistervink", een serie bijzondere concerten met vooraan staande solisten, kwartiertjes met herinneringen, programma's uit de- oude doos en een symbolisch klank beeld. De minister van Sociale Zaken, W. Drees, zal hedenavond om 20.05 uur over Hilversum II een radio toespraak houden over de „Anjer- dag-VriJheldsdag-l 948" van het Prins Bornhardfonds. uit een historisch spel, voorstellende O'Dwyer's voorganger uit 189S. MIDDEN: Het jubileumembleem van de vijf wij ken Richmond, Brooklyn, Manhattan, Bronx en Queens, die in 1898 samen greater New York lingen vormen. ONDERSTE FOTO' Een moment uit de histori sche optocht. Een diligence opgediept uit het mu seum van de stad New York. Niet Schreieder, maar Giskes is de man geweest, die het England- Splel leidde. Oberstlcutnant Her mann Giskes maakte de plannen en leidde de uitvoering ervan. Eerst toen deze, verdacht van medeplich tigheid aan de samenzwering tegen Hitler, van zijn functie was onthe ven, werd Schreieder de supervisie opgedragen. Deze mededelingen zijn afkomstig van majoor K. de Graaf, voormalig commandant van het continentaal departement B.B.O., die ln een on derhoud met het A.N.P. een verkla ring gaf over het England-Splel. De goede behandeling van gevan gen genomen agenten geschiedde dan geheel door toedoen van Gi§kes. Deze behandeling veranderde ech ter, nadat Canarls, de leider der Duitse contra-srpionnage, uit zijn functie ontheven was, voornamelyk omdat Berlijn wist dat hij behoorde tot een groep officieren van wie een gedeelte betrokken was by een samenzwering' tegen Hitier. Dat Giskes ook deel uitmaakte van het complot kon niet bewezen worden, doch het vertrouwen van de nazi's in de onder de Wehrmacht ressor terende spionnage-afdelingen was zo geschokt, dat zij Giskes van zijn leidende functie in het England- Spiel onthieven en aan Schreieder, de Gestapoman, voortaan de super visie opdroegen. Majoor De Graaf verklaarde, dat het aan deze com mando-wisseling te wijten was, dat de agenten uit Haaren naar Duitse concentratiekampen werden overge bracht. Schreieder heeft hen daar enige malen bezocht en kon weten, dat zy in die kampen zouden worden dood gemarteld. In dit geval kan Schreie der zich niet beroepen op een bevel van de Gestapo uit Berjyn, aldus majoor De Graaf, want, indien een bevel tot wegvoering naar Duits land zou zijn uitgegaan, zou Schreie der altijd hebben kunnen zeggen, dat de agenten belangrijk voor de Wehrmacht waren en volgens mede deling van Giskes niet konden wor den gemist. Majoor De Graaf wees er verder op. dat het England-Spiel reeds in November 1943 beëindigd was. Wanneer Schreieder als eind datum April 1944 noemt, doet hij dit slechts, zo zei majoor De Graaf, om te kunnen beweren, dat hy na Giskes in November 1943 te zijn opgevolgd, zelf ook een leidende rol in het England-Spiel gespeeld heeft. Werk wordt hervat in Clermont Ferrand De arbeiders van de Bergougnan- rubberfabrlek te Clermont-Ferrand, waar de vorige week stakers slaags raakten met de politie, hebben be sloten Woensdag het werk te her vatten. De arbeiders van de Miche- lin-fabrieken blijven in staking en houden de fabriek bezet. Beweringen, tegenspraken en her nieuwde bevestigingen wisselen el kaar af ln een mengeling van nieuws over een Kominform-confe- rentie, die op het ogenblik ergens in Oost-Europa, waarschijnlijk in Tsjechoslowakiie. aan de gang zou zijn. De bekende Russische commu nist Zhdanof zou Zaterdag door Warschau zyn gekomen. Ook Tog- liatti, de Italiaanse communisten leider, zou daar zyn gezien. Andere geruchten beweren, dat Togüatti na z\jn oponthoud op het vliegveld van Praag Zaterdag is doorgevlogen naar Boedapest of Boekarest. Slansky, secretaris van de Tsjeeho- slowaakse communistische party, ls uit Praag vertrokken. Een vriend van hem heeft verteld: „Slansky ls bij iets betrokken, waarover in de naaste.toekomst een verklaring zal worden gegeven." In de Tsjecho- slowaakse hoofdstad is opnieuw het gerucht gaan circuleren, dat gene raal Markos. de Griekse communis- tischo guerillaleider, daar zou zijn. De commissie heeft dus de in druk. dat de Nederlandse regering het voornemen beeft haar contróle over geheel Indonesië langzamer hand over te dragen aan de voor lopige federale regering van Indo nesië. Redelijke verdeling der inkomens? Minister Drees benoemt adviescommissie Do minister van Soclalo Zaken heelt, overwegende, dat het gewenst wordt geacht nader het vraagstuk tc bestuderen ln hoeverre door wet telijke maatregelen do spreiding van het bezit over do grote massa des volks en eon redelijker verde ling van hot Inkomen over dc ver schillende groepen der bevolking dient to wordenjïevordcrd, een com missie ingesteld, welke tot taak zal hebben advies uit tc brengen: 1. Omtrent do vraag of, en, zo Ja, in welke vorm aan <i<- arbeider een aunspraak behoort to worden toe gekend op de winst, behaald door du onderneming of do bedrUfstak, waarin hy werkzaam ls; 2. Omtrent de vraag of en op welke wijze do arbeider in de gele genheid behoort to worden gesteld aandeelhoudersrechten to verwer ven, ook onafhankelijk van verkrij ging uit hoofde van winstdeling: 3 Omtrent dc vraag of, en, zo ja, door welke maatregelen kan wor den bevorderd, dat uit winstdeling of besparing verkregen gelden wor den aangewend tot hervorming van meer duurzaam bezit; en 4. Omtrent dc vraag of on in hoe verre het in beginsel op dc weg van de overheid ligt uit een oogpunt van bczitssprekling on van redelijke verdeling van het inkomen ln deze verdeling in tc grijpen en ten aan zien van de daartoe noodzakelijke middelen de hoofdlijnen aan te ge ven, welke by dc toepassing daar van zouden moeten worden gevolgd. Rotterdam ondervindt invloed van staking in Londense haven De vakvereniging van de veerlie- don, iichterlleden, schuitenvoerders en sleepbootmanschappen hebben Dinsdagavond besloten zich te voe gen bij stakende havenarbeiders te Londen. Door de staking worden 145 schepen langs de Theems vastge houden waarvan vele geladen zijn met aan bederf onderhevig voedsel. Een belangrijke minderheid van de vakvereniging, die een ledental heeft van 4.000, wilde aan het werk blijven. Vakverenigingsleiders waren van mening, dat bet merendeel van de 19.000 .stakende havenarbeiders het werk Woensdag zouden hervatten. Clement Attiee. dc premier, heeft in het parlement verklaard, dat .voortzetting van de staking een „ern stige invloed" op de Britse ccopo- mie zou hebben. Hij zei, dat de re gering verwacht, dat de mannen bij hun beslissing van Dinsdagochtend zullen blijven om Woensdag aan het werk te gaan. Er zijn stappen ondernomen om te voorkomen, dat zich aan bederf on derhevig voedsel ln de haven op hoopt. Het laden van Neder lands fruit en groente te Rotter dam Is stopgezet. Perziken, en me loenen. die tien procent van een la ding fruit uit Rotterdam vertegen woordigen. zijn al verrot. Sommige ladingen Nederlands fruit zijn naar andere havens gedirigeerd. Er zal niet meer gezonden worden, totdat de staking afgelopen is. zo heeft een importeursfirma verklaard. Dc Franse dirigent Pierre Monj teux heeft de uitnodiging voor het dirigeren van een reeks, concerten van het Concertgebouworkest in Mei en Juni 1949 aangenomen. Ook heeft de heer Monteux zich bereid verklaard, in dezelfde periode nbg enige opvoeringen van de Neder landse Opera te leiden. L" „Een ogenblikje, mijnheer", zei Dinsdagmorgen de 39-jari- ge architect A. E. Rouleau, maar hij had een hele tijd no dig om aan de Haagse Recht bank te vertellen, waarom hij geld nodig had. Dat geld had hij door oplichting verkregen. R. kwam in het interne ringskamp Blauw Kapel als politiek delinquent, maar hij zag kans er als „agent van het B.N.V." uit te komen. Zelfs had hij geïnterneerden ver hoord! Hij maakte „dienstreizen" als majoor R van de Geheime Dienst K. en hij kreeg van de administrateur van hel kamp voorschotten. ..Ik vond het wel een beetje vreemd, maar Rouleau zei, dat Den Haag het goed vond," verklaarde deze admi nistrateur vanmorgen. In het kamp was kapitein La G. com mandant. Rouleau zag kans hem vol komen uit te schakelen. Later werd de heer Van V. commandant, maar ln feite had Rouleau de leiding. Het kamphek draalde open als R iedere dag ln zijn auto met chauffeur het kamp uitreed voor zijn dienstreizen. Zestienduizend gulden maakte hij op voor deze reizen. Met z.ljn voorschotten kon hij zijn onkosten niet meer dek ken: hij nam zijn toevlucht tot oplich terijen. die hij als „geheim agent" en „ingenieur" gemakkelijk kon plcgcp, R's invloed werd zo groot, dat hij voor de geïnterneerden verlofpassen ging uitschrijven en in het kamp met een revolver rondliep. Toen er plannen waren het kamp op te heffen, hielden dc geïnterneerden, die hier niet voor voelden, krijgsraad Een „roodvonk-epidemie" werd geënsce neerd I Men behandelde enkele perso nen op een bepaalde manier, zodat ze verschijnselen van roodvonk vertoon den waardoor vijf doktoren om de tuin geleld werden Hierdoor bleef het kamp nog een maand gehandhaafd. De officier van Justitie, mr Dc Llnd, noemde R een gladde oplichter „Het Is geen wonder, dat hl) zo slaagde ln kamp Blauw Kapel." Hij eiste een Jaar gevangenisstraf met aftrek, en daarna ter bcschikkjng stelling van de rege ring Verdachtc's raadsman wees er op dat. dc wantoestanden In het kamp Blauw* Kapel slechts mogelijk waren doordat volkomen onbekwame mensen een ver antwoordelijke functie bekleedden. HIJ concludeerde dan ook tot vrij spraak. Uitspraak over veertien dagen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1