DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Dr. Beel behoedt minister Gielen voor motie van afkeuring Textielpunten aangewezen Palar valt Nederland aan in Veiligheidsraad 'GELDCHAOS IN BERLIJN COMPLEET Toch nog hoop op aocoord Verkoop van ,,De Telegraaf" aan Elsevier van de baan VANDENBERG CANDIDAAT Ook minister Drees wekt op Batavia-expres overvallen Wetsontwerp op de bedrijfsorganisatie Vijandelijke legers weerstaan A Twee ministers van Israël afgetreden Vrijdag geldsanering in Westelijk deel van de stad Acht „Molotofs" in Warschau bijeen Coldstream Guards, in overall, lossen nu schepen in Londens haven BONNENLIJST TïaP Donderdag 24 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1053 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rottcrdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N,V. De Nieuwe Rers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Perszuivering in de Kamer (Van onze parlementaire redacteur) Toen er bij het perszuiveringsdebat, dat zich gistermiddag in de Tweede Kamer ontwikkelde uit de interpellatie van de Oud-minister Burger, twee moties ter tafel lagen, waarvan een in bewimpelde woorden een afkeuring van het beleid van minister Gielen behelsde, kwam de minister-president strijdvaardig de vergaderzaal binnenzeilen. liet doel van zün komst was duidelijk. liet ministeriële leven van minister Gielen was min of meer in gevaar door toedoen van één der twee regèrings- partycn cn het was van belang om dit gevaar tijdig te bezweren. Er werd direct druk geconfereerd, overigens zo onopvallend mogelijk. Het resultaat was, dat de heer (K.V.P.) schaarden zich aan de Burger eigenhandig zijn motie de tanden uittrok. Deze motie sprak uit, dat 't ten opzichte van de pers zuivering gevoerde beleid niet be antwoordt an de bedoelingen der wet. Zij"* nodigde verder de rege ring uit tot het nemen van maat regelen, die de spoedige tenuitvoer legging van de bestaande wettelijke voorziening waarborgde. De afkeu ring, heel voorzichtig geformuleerd, werd uit de motie geschrapt en daardoor sloeg zij niet meer op het debat, dat ten opzichte van minis ters beleid zeer critische geluiden had doen horen, welke het de vorige dag door de heer Burger uitge sproken scherp requisitoir onder streepten. Motie ontkracht. Anjerdag 1948 Toen de ontkrachting van de motie dank zi het tijdig tussenbei de komen van dr. Beel een feit was, verklaarde de heer Goedhardt (Arb.), dat hij er nu niet meer vóór kon stemmen. Bij de stem ming was hij niet aanwezig, welis waar, doch van de P.v.d.A. getuig den de heren Scheps, Vermeer, Le Poole en Ten Hagen door tegen stemmen, dat zij het met hem eens waren. Met 33 tegen 26 stemmen werd de motie aangenomen, waar door alle fracties verdeeld stemden behalve V.V.D. en C.P.N., die ge sloten tegen stemden, de laatste om dezelfde reden als de heer Goed hart had aangevoerd. Er was nog een tweede motie, die nu plotse ling belangrijker werd dan de eer ste. In deze motie werd uitgespro ken, dat de voormalige illegale pers en de om haar verzetshou ding in haar apparatuur gedupeer de pers bij voorrang de beschik king over de persapparatuur beho ren te verkrijgen. De heer Burger legde er de na druk op, dat de aanneming van deze motie betekende, dat de ver koop van het Telegraaf-bedrijf aan Elsevier daarmee van de baan is. Van de regeringstafel werd deze interpretatie niet bestreden en minister Gielen verklaarde, geen bezwaar tegen de motie te hebben. Zij werd met 56 tegen 3 stem men aangenomen. Al werd minister Gielen dus on danks zijn van vele zijden afge keurde beleid gesauveerd, als posi tief resultaat va^ de interpellatie blijft toCh over, dat de regering, wat zij ook van plan geweest moge zijn, nu met goed fatsoen niet meer aan de verkoop van de Telegraaf apparatuur aan de Elsevier kan meewerken. Dit wil niet zeggen, dat „Trouw" en „Het Parool" nu automatisch deze apparatuur zullen verkrijgen. De regering is slechts vodr een kwart eigenaar van jde „Telegraaf". Als de andere eigena ren dus niet willen medewerken aan een redelijke, bovendien door de noodwet-perszuivering voorge schreven oplossing, kan altijd nog tot onteigeningen ten bate van de genoemde ex-illegale bladen wor den overgegaan. - De in de interpellatie opgezette actie tegen de Raad van Beroep, heeft hoogstens een waarschuwen de betekenis, want het ziet er niet naar uit. dat de minister hier be paalde maatregelen zal nemen. Geen antwoord. Uit het betoog van de interpellant in tweede instantie blijkt verder nog eens duidelijk, dat „Trouw" en „Het Parool" 'zich reeds in Decem ber 1946 tot de regering hebben gewend, doch geen antwoord heb ben gekregen. De heer Verkerk <A.R.), mej. Wittewaal van Stoet wegen (C.H.), de heer Stokvis (C.P.N.) en de lieer Koersen zijde van de interpellant, waarbij de Katholieke spreker de Raad van Beroep echter de hand boven het hoofd hield. Alleen de heer Kort hals (V.V.D.) trad als paladijn van de minister op. In zijn repliek merkte minister Gielen op, dat het ongepast zou zijn, als hij zich over de juristprudentie van de Raad van Beroep uitliet. Overigens beijverde de minister zich om door citaten uit vonnissen van de Raad van Beroep aan te tonen, dat deze principieel is, ter wijl de heer Burger met citaten uit dezelfde vonnissen het tegendeel aantoonde. Het Centraal Distributie Kantoor deelt mede, dat wederom 25 pun ten van de textielkaart VA 804 worden geldig verklaard. Ook thans wordt er op gewezen, dat van deze 25 punten er vijf als extra beschikbaarstelling zijn te beschouwen. Met ingang van 1 Juli 1948 wor den geldig de bonnen gemerkt: „Textiel K vijf punten", „Textiel K reserve" ter waarde van 10 pun ten, „Textiel L een punt" en „Tex tiel M een punt". De bonnen gemerkt: „L vijf pun ten", „M vijf punten", „Reserve L" en „Reserve M" zijn derhalve voor lopig niet aangewezen voor de aankoop van textielgoederen. Presidentschap der V.S. De Republikelnso senator Arthur Vandenberg heeft zich gisteren op dc Republikeinse conventie te Phi ladelphia officieel candidaat ge steld voor het presidentschap der Verenigde Staten. Vandenberg, die senator is voor Michigan, werd voorgedragen door de gouverneur van die staat. Kim Sigler. Deze- zei: Het vplk van Amerika heeft gezien, dat Vanden berg alle persoonlijke aspiraties ten achter gesteld heeft bij het besluit om de buitenlandse politiek voor Amerika tot ontwikkeling te bren gen. een politiek, welke door de we reld algemeen geacht wordt breed van opvatting en wijs te zijn. Aan Vandenbergs candidaatstel- ling gingen hardnekkige geruchten vooraf, dat Harold Stassen en Ro bert Taft van plan zouden zijn ge weest, één front te vormen tegen over een derde candidaat, Dewey. Marshall in het ziekenhuis De minister van buitenlandse za ken der Verenigde Staten, George Marshall. Is in het ziekenhuis opge nomen voor het ondergaan van „een behandeling van algemene aard". De Minister van Sociale Zaken, de heer W. Drees, heeft gister avond over Hilversum 2 een toe spraak gehouden over de a.s. An jerdag. De minister zeide o.m. het volgende: Het Prins Bernhard-Fonds gaat stil zijn weg, maar vervult een bij zondere rol in de versterking van de strijd voor de opbouw van onze beschaving, niet gezien als het be zit van een kleine groep, maar als het bezit van de brede massa van ons volk. Wij streven naar groter welvaart en meer sociale recht vaardigheid. maar daarnaast ei daarbovenuit dient ons volk zich bewust te zijn van de grote waar den der cultuur, en door zijn na tionale geestesmerk een eigen plaats in te nemen in de rij der volkeren. Het moet bereid zijn tot offervaardigheid om allen, die ar beiden op geestelijk en cultureel terrein, of het nu wetenschap of kunst, jeugdwerk of volksontwik keling betreft, het vertrouwen te geven, dat het Nederlandse volk staat achter hun actieve culturele arbeid. Het fonds wil voor dit doel de offervaardigheid van het gehele Nederlandse volk opwekken en kanaliseren. De meesten van U zullen weten, hoe de actie is georganiseerd. Ge zult van de post de kaart met dc witte anjer hebben ontvangen. Ge wordt uitgenodigd, om daarbij het vrijheidswimpeltje te kopen, dat het symbool voltooit. Het is ver krijgbaar bij vele tienduizenden winkeliers, die zich belangeloos daarvoor beschikbaar hebben ge steld, en bij wie ge in een busje kunt storten, wat ge voor dit doel meent te-kunnen missen. Reeds twintig doden en gewonden Uit officiële Nederlandse bron te Batavia wordt gemeld, dat de Ba- tavia-Bandoeng-express Woensdag tot ontsporing is gebracht en door gewapende Indonesiërs is aangeval len. Volgens officieuze berichten werden tien personen gedood, on der wie een kapitein der Neder landse luchtmacht, en tien gewond. Men vreest, dat het aantal slacht offers nog groter zal blijken te zijn. De trein werd ruim drie kilometer ten Oosten van Tjikampek (onge veer 65 kilometer ten Zuidoosten van Batavia) tot ontsporing ge bracht. Tegelijkertijd werden de te lefoon- en telegraafleidingen door gesneden. Bii de Tweede Kamer is aanhan gig gemaakt het ontwerp van wet op de bedrijfsorganisatie. Bij dit ontwerp 19 als bijlage gevoegd het rapport van de commissie-Van der Ven. Het wetsontwerp met bijlage zal binnen enkele dagen bil de rt|ksult- geverU verkrijgbaar zijn. WEIGERING ZALEN AAN CPN Interpellatie-Hoogcarspel in Tweede Kamer In de Tweede Kamervergadering van gisteren is behalve de interpel latie-Burger ook de interpellatie- Hoogcarspel (CPN) aan de orde ge weest over het weigeren van zalen voor verkiezingsbijeenkomsten, dat in vele gemeenten is voorgekomen. Sommige burgemeesters, aldus de heer Hoogcarspel, beroepen zich op vrees voor de verstoring van de openbare orde. maar als die vrees bestaat, dan moet de burgemeester de politie versterken, maar niet een bepaalde politieke partij van open bare propaganda uitsluiten. Het antwoord van' minister Witte- man (binnenlandse zaken) kwam hierop neer, dat op dit punt de ge meentelijke autonomie zeer terecht is en dat de regering de besluiten van de gemeentelijke instanties vol ledig dekt, en niet van plan is in te grijpen Nogmaals: Rotterdam en Antwerpen Naar nieuiv overleg met Benelux-landen Het is mogelijk dat er binnen kort nieuwe stappen gedaan zullen worden om gebruik te maken van Rotterdam en Antwerpen voor het transitovervoer naar Bizonië. 99 OPERATION BEETLE" heette met een krijgshaftige term de actie, die de bewoners van Zuid en Oost Engeland net als wij voor twee weken heeft moeten leveren tegen een invasie van Colorado-kevers. Nederland verkeerde in de betrekkelijk gunstige positie, dat het onge dierte reeds aan de kust werd ontdekt voor het gros gelegenheid had door te dringen naar het binnenland. In Engeland, ook al door de aard van de kust, mislukte de prompte bestrijding van dit invasieleger. Al ivas dus de vertraagde verdediging een nadeel, toen ze eenmaal op gang was ondervonden de kevers ten volle de defensieve kracht van de Britse verdediging. De onderste foto toont een DDT-sproei- tractor in actie. Op de bovenste foto een doosje met glazen deksel, waarin een op gezet exemplaar van de kever, waartegen oorlog gevoerd moet worden. De mobiele eenheden en de leiders van de groepen school- kinderen, die aan de actie deel namen, kregen zulk 'n doosje mee, om vast te stellen, dat men wel de juiste kever inza melde en niet met man en macht ven leer trok tegen b.v. lieveheerbeestjes. /N gedachten zien wij deze statie-foto van lord en lady Mount- batten reeds in het geschiedenisboek van onze kleinkinderen staan. „De laatste onder-koning van Brits-Indië", zullen zij dan lezen, en de onderwijzer vertelt hoe de staten India en Pakistan na de tweede wereldoorlog hun onafhangelijkheid hebben gekregen. v. Van Klef fens betwist wederom UNO-recht tot interventie „Wij Republikeinen liebben vol ledig cn duidelijk het beginsel van een federatie aanvaard. Laat er hieromtrent generlei twijfel be staan. Maar wij wensen een fede ratie die de belangen van Indo nesië dient, een federatie in over eenstemming met de grondbegin selen der democratie." Deze woor den sprak gisteren de heer Palar, de Indonesische vertegenwoordiger toen'de Veiligheidsraad de debat ten over de Indonesische kwestie hervatte. „Wat wij niet wensen is een fe deratie zoals die, welke de Neder landers thans proberen in het leven te roepen, met gebruikma king van methoden zoals hun tech niek in West-Java en op Madoera die te zien heeft gegeven. Mr. Van Kleffens sprak on middellijk na de heer Palar. Hij betwistte opnir, het recht van de Veiligheidsraad, tussenbeide te komen en zei. dat de Republiek recht nog machtiging heeft, om de zaken die de toekomst van de Ver enigde Staten van Indonesië be treffen, in bespreking te brengen. Generaal Romulo (Philippij- nen) steunde het standpunt van de heer Palar en zei dat de zgn. de mocratische staten (negara's) zijn ingesteld zonder dat de democra tische vormen in acht zijn geno men. Nadat de heer Guy de la Tournelle (Frankrijk) inmen ging van de Veiligheidsraad zowel naar de letter als naar de geest strijdig had genoemd met het Handvest der Verenigde Naties, betoogde de Chinese afgevaardig de dr. Tsiang, o.m. dat de Unie tus sen Nederland en de Republiek er een moest zijn van gelijkwaardige verdragsgenoten. De rij van sprekers werd beslo ten door de Sovjetvertegenwoordi ger Mali k, die Nederland be schuldigde van een Macchiavellis- tische „politiek-met-twee-aange- zichten", waarbij het werd ge steund door de C. v. G. D. Op 1 Juli zullen de besprekingen in de Veiligheidsraad over Indonesië worden vervolgd. Overleg vertraagd De hervatte onderhandelingen in Indonesië onder auspiciën v%n de C. v. G. D. worden vertraagd door de bezwaren die de Nederlanders opperen tegen bespreking van het voorstel dat door de Amerikaanse Arbeiders en kleine zelfstandigen in eigen huizen? De minister van wederopbouw en volkshuisvesting: heeft een commis sie ingesteld, die moet onderzoeken, welke voorzieningen zouden zijn te treffen om de verktfi^ing van e«"-en woningen door arbeiders, voorna melijk ten plattelande en met hen gelijk te stellen kleine zelfstandi gen. te bevorderen. De commissie zal voorts onder de ogen moeten zien. of, zoals is voor gesteld, aan de betrokken personen bij de wet een recht op financiële rrtedewerking moet worden gegeven en of de kapitaalverstrekking voor de eigenbouw door de overheid of de particuliere geldmarkt dient te geschieden. Wanneer de laatstge noemde mogelijkheid wordt gekozen moet tevens uitgemaakt worden of het instituut der bouwkassen dient te worden ingeschakeld. Landbouwhulpactie in de Achterhoek Gedurende de komende zomer maanden zullen de Achterhoekse boeren weer in de gelegenheid wor den gesteld landbouwhulp uit het Westen des lands op hun bedrijven te nemen. Deze hulp wordt gevormd door jongens uit de grote steden, die door bemiddeling van de gewes telijke arbeidsbureau, in samenwer king met-landbouworganisaties, aan een zomervacantie geholpen wór den. Deze jongens worden in ver schillende kampen ondergebracht. Zii eten en werken op de boerderij, maar staan verder onder speciale leiding. Verleden jaar deden de Achterhoekse landbouwers goede ervaringen met deze landbouwhulp op. Venvacht wordt, dat ook dit jaar deze actie zal slagen. en Australische leden der com missie is ingediend voor een „al lesomvattende regeling." Ook de Belgische delegatie in de C. v. G. D. verzet zich tegen het plan om deze voorstellen op de agenda te plaatsen, zoals de Republiek ver zocht heeft. Coert Dubois, het Amerikaanse lid van de C. v. G. D. is ziek. Hij verblijft op het ogenblik, over spannen, te Buitenzorg en zal over een of twee weken naar Amerika terugkeren. Hij wordt opgevolgd door zijn waarnemer, Charlton Ogburn. Twee ministers van dc voorlopige regering van Israël zijn gisteren af getreden. Het zijn rabbijn Fisch- mann. minister van religie, en Mosje Sjgpiro, minister voor de immigratie. De gevechten tussen troepen van de Irgoen Zwai Leoemi en de ge regelde Joodse strijdkrachten zijn in het voordeel van de eersten verlo pen. Het Noordelijk deel van het strand van Tel Aviv was gister avond in handen van de Irgoen. Hotels aan de boulevard te Tel Aviv werden gisteravond ontruimd om dat men vreesde dat het nog steeds brandende schip Altalena in de lucht zou vliegen. Met dit schip heelt de Irgoen uit Frankrijk wa pens en munitie naar Palestina ge bracht. Uit een mededeling van een woordvoerder van het Foreign Office is afgeleid, dat de ontruiming van Palestina door Britse troepen 9 Juli zal zijn voltooid. Oostenrijk heeft bij de geal lieerde bestuursraad te Wenen ge protesteerd tegen de arrestatie van Anton Marek, inspecteur-generaal van de Staatspolitie, door de Rus sen. Radiovoorlichting over „England-Spiel" Mr. L. A. Donker, voorzitter van de parlementaire enquête commissie zal vanavond om 19.45 uur in de radio-rubriek „De Regeringsvoorlichtings dienst antwoordt" over de zen der Hilversum 1, spreken over de werkzaamheden van deze commissie, speciaal met betrek king tot 't z.g. „England-Spiel". De geldchaos in Berlijn is compleet. Vandaag voeren de Sovjets, morgen de Britten, Fransen cn Amerikanen in „hun" sectoren van de stad een geldsanering in en na Vrijdag zal het Westelijke deel van de voormalige Duitse hoofdstad „buitenlands gebied" zijn voor het Oosten en omgekeerd. Het meest gedupeerd zijn de mensen die in Berlijn-West wonen cn in Bcrlijn-Oost werken. Zij krijgen hun lonen uitbetaald in Sovjet- marken. maar kunnen daarmee in West niets beginnen, al is het niet verboden, ze daar bij zich te hebben. Wel is invoer van „Duitse marken" (het nieuwe Westelijke geld) in de Sovjet- sector verboden. In de kringen der Westelijke ge allieerden hoopt men ondanks alles nog op een overeenkomst met de Russen. Men heeft in verband daar mee het nieuwe geld, dat Vrijdag morgen om 7 uur in do Westelijke sectoren van do stad wordt inge voerd, met een letter „B" bestem peld om hierdoor de deur open te laten voor coördinatie met de Sov jetmark. Do Sovjetverordening, dat deze laatste geldsoort voor de gehele stad geldig is. is niet aanvaard door het burgerlijke (Duitse) bestuur van Berlijn. In een gistermiddag ge houden zitting heeft de Berlijnse gc. meenteraad een verklaring van me vrouw Louise Schroder, de waarne mende eerste-biirgemecster, aange hoord. waarin zij zei. dat het stads bestuur de instructies van het Sov. Jetbestuur niet kon uitvoeren. Het stadsbestuur zou een gemeenschap pelijke valuta voor de gehele stad blijven nastreven. De raadszitting werd ongeveer anderhalf uur onderbroken door een betoging van communistische de monstranten, ongeveer 2000 in ge tal. Intussen hebben de Sovjct-autori- tciten ook nieuwe belemmeringen in dc weg gelegd aan het verkeer van Bizonlë naar Berlijn: op de spoorlijn BerlijnHclmstcdt is allo verkeer stopgezet „wegens een technische storing", zoals de Rus sische motivering luidt. Voorts heb ben de Russen ann de krachtstntions in de Sovjetzone bevel gegeven, geen eleclricitelt meer te leveren aan de Westelijke zones. In deze gebieden zullen nu onmiddellijk strenge bezuinigingsmaatregelen worden genomen. Luchtreis naar New York in guldens betaalbaar Als gevolg van een besluit van de Nederlandse Bank kunnen Neder landse ingezetenen een passage AmsterdamNew York voortaan ook in guldens betalen, ongeacht de maatschappij waarmee zij vliegen. MeeV dan honderd aardschokken hebben Maandag het eiland Sangihe in dc Indonesische archipel geteis terd. Sangihe ligt ten Noorden van de Minahassa, Celebes' Noordpunt. Spoedig Sovjetplan voor Duitsland bekend Op iedere hoek van de War- schause straten stond gisteren een politieagent, gewapend met een tommygun. De telefooncentrale in de Poolse hoofdstad had opdracht, geen internationale gesprekken door te laten en diverse straten waren voor alle verkeer afgeslo ten: in het Wilanova-paleis buiten de stad confereren acht Oost-Euro- pese ministers van buitenlandse zaken. Molotof (Sovjet-Unie), En- ver Hodja (Albanië), Molaref (Bulgarije), Clcmentis (Tsiecho- slowakijc), Simitsj (Joegoslavië), Modzelcwski (Polen), Anna Pau- ker (Roemenië) en Molnar (Hon garije) zijn in de Poolse hoofdstad bijeen, om volgens een officieel Pools communiqué, dc Londense beslissingen aangaande Duitsland te bespreken. Een Balkandiplomaat deelde aan een verslaggever van United Press mee. dat dit de groot ste en belangrijkste conferentie in Oost-Europa is sinds het eind van de oorlog. Men neemt aan dat de Oost-Europese politici tot een nc- coord willen komen over de vor ming van een afzonderlijke rege ring 'voor Oost-Duitsland. Opgemerkt wordt, dat deze con ferentie volgt op de geheime bij eenkomst van de Kominform, die Zaterdag in Praag was begonnen. Er werd binnen 48 uur 'n gemeen schappelijke politieke verklaring van de Sovjet-Unie en de andere Oost-Europese landen verwacht over de toestand in Duitsland. DE BEURSBENGEL van de Am sterdamse Koopmansbeurs hangt weer op haar plaats. Vanaf Maan dag zal zij de Amsterdamse koop lieden elke middag weer ter beurze roepen Verlies van millioenen dollars dreigde Luid toegejuicht door Londe- naars die op straat liepen, reden gistermiddag achthonderd man schappen van de Coldstream Guards, in overall gestoken, naar de haven om een begin te maken met het lossen van de meer dan 150 schepen die daar liggen. De regering is er toe overgegaan, het leger in te schakelen, omdat slechts een kleine duizend havenarbeiders gehoor hadden gegeven aan de op roep van Attlee en de vakbeweging om het werk te hervatten. Hel overgrote deel van de 20.000 ar beiders volhardt in de staking. De staking begon op 14 Juni. als sympathiebetuiging met elf arbei ders,. die beboet waren, omdat zij niet wilden werken a'an een „be smette" lading zinkoxyde. De ha venwerkers hebben in een tele gram aan AttJee intrekking van de „onrechtvaardige straf" geëist en zeggen dat eerst daarna hervatting van de onderhandelingen tussen de tegenover elkaar staande par tijen mogelijk wordt. De staking is gisteren ook ter sprake geweest in het Lagerhuis, waar Attlee zei, dat millioenen door de export verdiende dollars verloren dreigden te gaan. Door de staking is de mogelijkheid ontstaan dat Engeland het voor een tijdvak van zes maanden gestelde export- doel niet zal kunnen verwezenlij ken, terwijl bovendien voor mil lioenen gezinnen moeilijkheden zijn ontstaan, aldus Attlee. De mi nisterpresident doelde hier kenne lijk op de ladingen voedsel die aan bederf onderhevig zijn, en met het lossen waarvan de Coldstream Guards nu zijn begonnen. Als de staking voortduurt, zullen de troe pen alle voedsel gaan lossen. Buitenlandse schepen, die In de Londense haven lagen, zijn reeds op hun weg teruggekeerd, omdat zij niet werden gelost. Dr. Huender wordt Gouverneur van Suriname Naar het ANP uit doorgaans wel ingelichte kring verneemt, wordt binnenkort de benoeming verwacht van generaal-majobr dr. W. Huen der, thans hoofd '*an de Nederland se militaire missie te Berlijn, tot gouverneur van Suriname. „Vliegende burgemeester' mr. A. J. d'Ailly van Amsterdam, die aan vankelijk vandaag uit New York zou terugkeren, wordt nu Vrijdag morgen om negen uur met het New York-vliegtuig op Schiphol ver wacht. Voor het tijdvak van 27 Juni t m. 10 Juli 1948 zijn geldig verklaard: Bonkaarten KA, KB, KC 806 469 Algemeen: 250 gr. waspoeder 476 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 477 Algemeen: 750 gram 'suiker, botcrhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram versnaperingen 478 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 3 Juli) 479 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 3 Juli) 465 Reserve: 1200 gram brood (Geldig t.m. 3 Juli) 468 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 3 Juli) Bonkaarten KD, KE 806 969 Algemeen: 500 gr. waspoeder 976 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 977 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1000 gram jam. stroop enz., of 500 gram versnaperingen 978 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 3 Juli) 965 Reserve: 800 gram brood (Geldig t.m. 3 Juli) 968 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits Tabak- en versnaperingenkaarten enz. QA, QB. QC 802 67,71 Tabak: 2 rants, sigaretten of kerftabak 69 Versnaperingen: 200 gr. ver snaperingen, of 400 gram jam, siroop enz of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz. 72 Versnaperingen: 100 gr. ver snaperingen, of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 25 Juni worden gebruikt. Niet aangewezen zijn en vernietigd kunnen worden de bon nen 422, 424, 425, 924, 925 Melk; 430, 431, 432, 934, 937, 938 Reserve; 439, 939, 945 Algemeen. NIEUWE BONNEN VOOR WERK KLEDING AANGEWEZEN Het C. D. K. deelt mede, dat thans ook de bonnen voor werk kleding H5 en L5 tot nader order geldig zijn voor het kopen van werkkleding. De bonnen H6 t/m H12 en L6 t/m L12 zijn nog niet geldig De bonnen Hl t/m H4 en LI t/m L4 er. de rantsoenbonnen FC en FD 'olijven voorlopig geldig. Weerbericht DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Overdrijvende wol kenbanken. Droog weer. Matige wind tussen Noord en West. Weinig, veran dering in tempera tuur. 25 Juni: Zon op 4.21, onder 21.04. Maan op 23.57, onder 7.49.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1