DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Toestand in Berlijn wordt précair Dewey candidaat der Republikeinen „Hollandia"-spel vraagt toegang in onze badplaatsen Voorlopige regering voor geheel Duitsland Bijzonder Hof te Amsterdam gaat Duitsers berechten Alleen geweld kan ons verdrijven" zegt generaal Clay Geen electriciteit in West-Berlijn Knut Hamsun tot Anjerdag Behendigheidsspel dat in spanning niet onderdoet voor de roulette Vrijdag 25 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1054 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31. cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOOR DER- „Alleen met een schlet-nnrlog (..shooting war") zullen de Russen ons uit Berlijn kunnen verdrijven". Met deze woorden gaf generaal Lucius D. Clay, de Ameri kaanse opperbevelhebber in Duits land. tijdens een persconferentie te Heidelberg gisteren uiting aan zijn vaste voornemen, de positie der Amerikanen In Berlijn te handha ven. Noch het Russische optreden te Berlijn, noch eventuele stappen vaji de Warschause conferentie kunnen de plannen vertragen, die Amerika. Engeland en Frankrijk hebben ten aanzien van een West- Duitse regering, voegde Clav er aan toe. Als gevolg van de stopzetting van het spoorwegverkeer is de voedsel voorziening van Berlijn bemoeilijkt. De Britse commandant van Berlijn heeft echter de bevolking meege deeld dat er geen onmiddellijke ongerustheid behoeft te bestaan. De bevelhebber van de Amerikaanse sector heeft meegedeeld dat de voorraden in zijn sector voldoende zijn voor dertig dagen. ..Men zal het Berlijnse volk niet laten uithon geren". aldus ziin verklaring De Amerikaanse militaire politie is versterkt met gevechtswagens. Van electrische stroom is West- Berlijn voor een deel afhankelijk van de centrales in de Sovjetsector en sinds de toevoer daarvandaan stopgezet is. veroorzaakt dit onge mak voor de bevolking. Er worden echter stappen gedaan om de toe stand op dit gebied te verbeteren. Zoals de toestand nu is. zou Ber- lijn-West nog voor tien dagen stroom hebben. Ook de watervoor ziening wordt belemmerd. Een woordvoerder van het Fran se ministerie van buitenlandse za ken zei in Pariis: „Wij rijn vastbe sloten. in Berlijn te blijven. Wat gas aangaat, kunnen wij meer af snijden dan de Russen en voor wa ter geldt hetzelfde". De Sovjetzone heeft voorts de le vering van verse melk voor zuige lingen en ziekenhuizen in de Wes telijke zone van Berlijn stopgezet. De voorziening loopt echter nog niet direct gevaar omdat in Wcst-Ber- lijn een reserve is aangelegd. Van belemmering van het gealli eerde luchtverkeer naar Berlijn is tot nu toe nog geen sprake geweest. Wel echter zijn Russische versper ringsballons waargenomen in de luchtcorridor. maar men weet niet of deze ten doel hebben, het vlieg- tuigverkecr te bemoeilijken, dan wol dat Russische waarnemers de geallieerde aanvoeren door de lucht uit Frankfort willen observeren. „Kommandantura exit" Maarschalk Sokolofsky, de Rus sische militaire gouverneur, heeft z.ich in een proclamatie tot de be volking van Berlijn gericht. In deze proclamatie wordt meegedeeld, dat het geallieerde bestuursbureau te Berlijn (de „Kommandantura") ,.in alle opzichten" heeft opgehouden te bestaan. Truman ondertekent dienstplichtwet President Truman heeft de wet ondertekend, volgens welke mannen van 19 tot 25 jaar gedurende elf maanden zullen moeten dienen. Mogelijk zal de registratie over ongeveer zes weken een aanvang nemen. Men verwacht, dat in het eerste jaar 200.000 tot 225 000 man nen opgeroepen zullen worden. geldboete veroordeeld Het Noorse Opperste Gerechts hof heeft de Noorse schrijver en Nobelprijswinnaar Knut Hamsun veroordeeld tot het betalen van 325.000 kronen schadevergoeding met een rente van 4%. Hamsun was lid van de Noorse Nazi-partij gedurende het grootste deel van de bezetting en maakte in April 1940 een krachtige Nazi-pro paganda. W. A. Symons ter dood veroordeeld Het Bijzonder Gerechtshof te Utrecht sprak de doodstraf uit over de 30-jarige Nederlandse kantoorbe diende \V. A. Symons uit Holzkir- chen, die in de nacht van 9 op 10 Mei 1940 met de ons land binnen vallende Duitse legers als tolk en begeleider optrok tegen zijn eigen vaderland. De eis luidde 20 jaar gevangenisstraf. Tegen moordenaar tien jaar geëist Tien jaar gevangenisstraf wegens moord met voorbedachte rade eiste gisteren de officier van justitie bij de rechtbank te Zwolle tegen de 26- jarige T. W. P., die on 11 April het 21-iarige mei9ie R. Woltman met pistoolschoten doodde. De uitspraak volgt (jver een week. Aanklager eist beslag op Kruppfabrieken Tijdens zijn uiteenzetting van gis termiddag te Neurenberg, in het proces tegen Alfred Krupp en zijn elf medebeschuldigden, heeft de Amerikaanse procureur-generaal te Neurenberg, generaal Telford Tay lor, het Hof er aan herinnerd, dat hii krachtens een wet van de geal lieerde overheid het recht heeft de reusachtige wapenfabrieken van Essen in beslag te nemen. Ter rechtvaardiging van deze eis wees ■de hoge Amerikaanse magistraat het hof op „de talrijke misdaden, die de beschuldigden hebben ge pleegd". Vervolgens herinnerde hij aan het „brutale misbruik van de buiten landse arbeiders uit de concentra tiekampen. Hji accentueerde de gru welen waarvan de krijgsgevangenen het slachtoffer waren en die werden gepleegd onder voorwendsel opstan den te voorkomen. Tot slot handel de hij over de Duitse verdediging, die reeds de gedeeltelijke vrijspraak van Krupp heeft bekomen. De gene raal betwistte de geloofwaardig heid van sommige getuigen, van wier verklaring „een lijst van te genspraken en ongerijmdheden tot in het oneindige kan worden aan gelegd. die duizenden bladzijden be slaat." Troepen der Griekse regering rukken op Berichten van het front In Grie kenland, waar de regeringstroepen enkele dagen geleden zes divisies in de strijd hebben geworpen tegen de guenllatroepen van generaal Mar- kos, melden dat het Griekse leger is opgerukt tot Vourbiani, achttien ki lometer van Konitza verwijderd. Men ondervond hevige tegenstand van machincgeweernesten. De brug van Pyrgos is door de regerings troepen veroverd. In Saloniki zijn negen personen gewond toen daar in de telefoon centrale een bom ontplofte, die naar men vermoedt, door communisten is geplaatst. Irgoen deserteert uit Israël-leger Regering laat zeventig „rebellen" arresteren De Irgoen Zwal Leoemi heeft be kend gemaakt, dat de leiders van deze organisatie in verband met het gebeurde met het Irgoen-schlp voor Tel Avlv besloten hebben de overeenkomsten met de regering van Israël te schrappen. Het opper bevel van de Irgoen heeft zün man schappen bevolen het leger van Is raël te verlaten en de gevolgen van desertie te dragen. De Irgoen zal de regering van Israël „die niet ere- kozen is", niet erkennen. Gezien de situatie aan de grenzen van de Joodse staat, heeft de Irgoen de or der verstrekt het vuren niet te ope nen teneinde broederstrijd te voor komen. Agenten van de inlichtingendienst van de regering van Israël hebben Woensdag zeventig Joodse ..rebel len" gearresteerd, waaronder Peter Bergson, stichter van het He breeuwse nationale comité en de Amerikaanse gezagvoerder van het wapenschip ..Monroe Fein" uit Chi cago. De regering van Israël Is blijkbaar vastbesloten krachtig od te treden tegen die personen, die de jonge staat in gevaar brengen door wapens en munitie naar Israël te brengen in strijd met het U.N.O. bestand. Donderdag 8 Juli zal Philips een televisie-uitzending geven van een modeshow van Nederlandse confectiefabrieken. Nederlandse da mes zullen als mannequins optre den. SiNDS 1940 heeft de witte anjer nationale betekenis De bloem werd het symbool van het verzet tegen de onderdruk ker en in machteloze woede moesten de Duitsers toezien hoe het gehele volk door het dragen ervan uiting gaf van zijn ver knochtheid aan het Huis van Oranje en de Nederlandse zaak. Op dc verjaardag van Prins Bernhard zal ieder Nederlander zich opnieuw met de witte anjer willen tooien en daaraan het wimpeltje willen hechten van het Prins Bernhard Fonds, de enige nationale instelling voor financiële steun in de strijd voor de geestelijke en culturele vrij heid. Men kan zijn bijdrage ook storten door overschrijving op de bankrekening van het P.B.F. bij de Ned. Handel Mij., door overschrijviyig op de giroreke ning van het P.B.F. 500900, of na aanbieding van een kwitan tie. ZES VRACHTAUTO'S met troepen van het 2e bataljon Coldstream Guards zijn in de Londense haven aangekomen ter lossing van de le vensmiddelen uit de schepen, die door de staking der havenarbeiders ongelost blijven. Troepen op een lichter wachten op de komst van leger voertuigen voor het vervoer van de levensmiddelen. Warschauverlangt: De strijd om het Witte Huis Thomas Dewey (New York) Is op de Republikeinse conventie te Phi ladelphia gekozen als candidaat van de Republikeinse partij in Amerika voor de presidentsverkiezingen, die In November plaats zullen hebben. Nadat Taft en Stassen zich als candidaten teruggetrokken hadden, werd een formele derde stemming gehouden, waarbij Dewey 1094 stemmen verkreeg en niemand tegen stemde. In de eerder gehouden stemmingen had Dewey niet de ver eiste 584 stemmen kunnen belralen. Toen de uitslag bekend werd ge maakt. had een minutenlange enthousiaste demonstratie plaats. Dewey hoorde het nieuws in zijn hotel «n begaf zich onmiddellijk naar de verkiegingszaal om een rede te houden. Met het oog op de zwak ke positie, waarin president Tru man's democratische partij zich op het ogenblik bevindt, aldus Reuter, is het vrijwel zeker, dat de candi daat van de Republikeinse partij de volgende president der V.S. zal worden. Op en top Amerikaan De 46-jarige gouverneur van Amerika's dichtst bevolkte staat, New York, die met de lach van een overwinnaar naar Philadelphia was gekomen, krijgt lus voor de twee de keer een kans om president van zijn land te worden. In 1944 kreeg Thomas Dewey namelijk 22.006.278 stemmen ofwel precies 3.596.227 minder dan Roosevelt. De Republi keinen zijn er echter thans vast van overtuigd, dat de New Yorker, op het ogenblik veel meer aanhan gers heeft dan vier jaar geleden. De levensloop van Dewey is voor Amerikaanse opvattingen heel nor maal. Toen Thomas in 1902 in Owosso (Michigan) werd geboren, was zijn vader de uitgever van een eenmaal per week verschijnend nieuwsblad. De kinderjaren van de jonge De wey waren prettig. Hij doorliep de openbare lagere en middelbare Monte Carlo aan de Noordzee. Dagreizen naar België worden moeilijker De ervaringen met collectieve grenspassen ten dienste van reizi gers naar België per touringcar zijn, blijkens een mededeling van het ministerie van financiën, zeer slecht. Er is veel misbruik van ge maakt, waardoor de Nederlandse deviezen-positie ernstig is bena deeld. Gezien de omvang hiervan heeft de regering besloten, het ver lenen van collectieve paspoorten voor plezierritten niet langer toe te staan. Slechts ingeval een Ne derlandse touringcarondernemer een wederkerigheidsovereenkomst met een Belgische of Luxemburgse touringcarondernemer heeft geslo ten, zal hierop een uitzondering worden gemaakt. Verkrijging van deviezen voor zakenreizen Het verkrijgen van deviezen voor korte zakenreizen naar België, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Oos tenrijk. Tsjechoslowakije, Engeland, Denemarken, Noorwegen. Zweden en/of Finland zal binnenkort aan zienlijk worden vereenvoudigd. Aan de daarvoor in aanmerking komende ondernemingen zullen algemene vergunningen worden verleend tot het verkrijgen van reisdeviezen bij deviezenbanken voor zakenreizen van ten hoogste drie dagen naar België en van ten hoogste vijf dagen naar de overige genoemde landen. De gevraagde de viezen kunnen worden afgegeven op enkele aanvrage van de betrok ken onderneming, mits van een hiertoe bestemd aanvraagformulier wordt gebruik gemaakt, waardoor het aanvragen van een urgentie verklaring en een deviezenreisver- gunning vervalt. Op een spel dat ln spanning niet I onderdoet voor de hier te lande ver boden hazardspelen, maar aan de Nederlandse wettelijke eisen voldoet en bestemd Is om de Nederlandse kust aantrekkelijker te maken voor badgasten, is de hand gelegd door een combinatie van Casino te Sche- veningen. Huys ter Duin tc Noord- wijk en Rlehe te Zandvoort. Aan do burgemeesters van Den Haag en de belde andere kustplaatsen zyn ver gunningen aangevraagd om ln de drie grootste Nederlandse badplaat sen dit behendigheidsspel to mogen exploiteren. In Casino te Scheveningen is een demonstratie met dit nieuwe „Hol- landia"-spel gegeven. De speeltafel is verdeeld ln 36 nummers, rood en zwart. Tussen twee van deze vakken bevindt zich een ronde glazen schijf, die wille keurig verdeeld, dezelfde 36 num mers in rood en zwart bevat. In het midden brandt wit licht. Zolang dit witte licht brandt is zetten geoorloofd. Ook Is een der nummers verlicht. Indien men op een knop drukt' gaat onder de gla zen plaat een contact draaien, zo dat alle cijfers op hun beurt ver licht worden. Aangezien het aantal seconden, waarin het contact onder de plaat ronddraait, bekend is, bij voorbeeld tien, terwijl in die tyd vjif maal het oorspronkelijke num mer wordt gepasseerd, kan men na enige tijd observatie uitmaken welk nummer na uitloop van de motor verlicht zal worden. Hierbij dient vermeld, dat de aandrijving van de motor automatisch na tien secon den wordt uitgeschakeld, zodat de enige mensePke handeling aan het apparaat het drukken op de con tactknop voor de start mag zjjn. Zodra de motor is uitgeschakeld mag niet meer gezet worden. Het middenlicht van de schijf wordt dan automatisch gedoofd. Bij de gedemonstreerde tafel liep de „wijzer" niet verder dan ten hoogste tweederde van het cirkel vormige nummerbord rond. Enige demonstranten slaagden er herhaal delijk in een groep van drie num mers te noemen, waarin deze wijzer zou blijven staan en tóen men over ging tot het noemen van een num mer, waren de uitkomsten ook vrij nauwkeurig. Men moet bij dit spel echter steeds op zijn hoede zijn voor vrij wel onberekenbare, doch te obser veren capriolen van het lichtnet. De motor is aangesloten op het nor male electriciteitsnet voor wissel stroom en dit levert niet doorlopend constante perloden. Valt dus het vaststellen van een nummer ver keerd uit, dan dient de nieuwe af wijking. die niet bijzonder veelvul dig voorkomt, geobserveerd te wor den, voordat men opnieuw met vrij grote mate van zekerheid zijn keus op een nummer kan bepalen. Men moet goed kunnen rekenen, doch nog beter kunnen observeren. Het feit, dat men afhankelijk is van mechanische invloeden door ver schillen in stroomsterkte. die ook buiten contróle van de bankhouder staan, alsmede van de prestaties van de motor, die door het lopen warm wordt, dus enig verschil in uitloop zal vertonen, brengt het spelelement bij „Hollandia" in het geding. Concurrentie aan speelholen Voor de speelgelegenheden zou een dag-entrée van 3.50 worden gevraagd. Iedere bezoeker zou moe ten worden ingeschreven en wan neer bij onderzoek zou blijken, dat hu bijvoorbeeld bankemployé i9 of zijn gezin met spelen benadeelt, wordt hij verder, dit zal op een kaartsysteem worden bijgehouden, geweerd. Ook geüniformden zou den het Casino niet mogen betre den. Bovendien heeft een te vormen Naamloze Vennootschap tot exploi tatie der speelgelegenheden zich be reid verklaard een dagelijks percen tage der inkomsten ter beschikking van instellingen van openbaar nut te stellen. Indien de exploitatievergunnin gen worden verleend volgens ju risten zijn de kansen daartoe niet ongunstig zal nog moeten blijken welke belangstelling justitie voor „Hollandia" heeft en of het de moeite waard zal worden geacht tot in hoogste instantie uit te maken in welke verhouding kans en behen digheid bij „Hollandia" staan. Verwacht wordt, dat bij exploita tie van „Hollandia" het gros van de officieel geschat plm. 120 clan destiene Haagse speelholen, door gebrek aan belangstelling zal moe ten sluiten. school en voltooide zijn studie aan de universiteit van Michigan Evenals vele andere jongelieden uit het Midden-Westen, ging De wey naar New York om daar een rechtspraktijk uit te oefenen. Spoe dig ging hij in de politiek en in het begin van de jaren dertig werd hij openbaar aanklager in de overbe volkte stad New York. Hij stelde zich ten doel aan een golf van mis daden die de wereldstad teisterde een einde te maken. Spoedig kreeg hij dan ook de bijnaam „Racket Busters" (iemand, die de zwende laars de baas is). Daarna werd hij gekozen tot gou verneur van de staat een poli tieke baan, die, naar men algemeen zegt. in belangrijkheid na die van de president komt. Zijn eerste nationale optreden had plaats tijdens de republikeinse nationale conventie van 1940, maar hij kreeg geen voet aan de grond door de dynamische persoonlijk heid van de inmiddels overleden Wendell Willkie. Daarom moest hij vier jaar wachten om candidaat voor het presidentschap te worden gesteld. In 1944 werd hij dus hoewel hij door Roosevelt werd verslagen in naam leider van de republikein se partij. Dewey steunt de Truman-leer ter bestrijding van het communisme zonder voorbehoud evenals de po litiek voor de hulp aan Europa. De wey sprak ^ich voorts uit voor een Westelijke unie in Europa en een „vastberaden" politiek ten opzichte van Rusland. Tenslotte steunt hij ook de idee van algemene militai re oefening voor jonge Amerika nen. Dewey is gehuwd met de voor malige revue-artiste Frances Hutt, bij wie hij twee zoons heeft van resp. 15 en 12 jaar. Hongaarse regering geëxcommuniseerd Volgens bij het Vaticaan ontvan gen berichten, heeft Josef Kardi naal Mindszenty, de primaat van Hongarije formeel de excommuni catie van de leden van de Hon gaarse regering en het parlement bekend gemaakt. Aanleiding tot deze stap is de nationalisatie van de Hongaarse katholieke scholen. De conferentie te Warschau, waar Molotof en zeven van zijn collega's uit de andere Oost-Euro- pese landen de Duitse kwestie heb ben besproken, is geëindigd met de publicatie van een communiqué, waarin o.a. een vredesverdrag voor Duitsland wordt verlangd. Ook valt dit communiqué o.m. de vor ming van dc Wcst-Europese Unie aan, die „onder bescherming van de V.S.," onlangs door de regerin gen van Engeland, Frankrijk, Ne derland. Belgie cn Luxemburg is gevormd. Verder wordt gezegd, dat door de Londense zesmogendhe- denconferentie de demilitarisering en democratisering van Duitsland tot een vredelievende staat is stop gezet. De ministers verlangen: 1. Nakoming van de te Potsdam gestelde eisen aangaande demobi lisatie en dcmilitarisatic van Duits land door Frankrijk, Groot-Brit- tannie, de Sowjet-Unie en de Ver enigde Staten. 2. De Ruhr moet onder het be heer der vier mogendheden komen. 3. Instelling van een voorlopige regering voor geheel Duitsland, waarin vertegenwoordigers van alle democratische partijen en or ganisaties zitting hebben. 4. Een vredesverdrag volgens de beginselen van Potsdam, waarin voorzien wordt in de terugtrekking van bezettingstroepen binnen het jaar. 5. Regelingen, waardoor Duits land zijn verplichtingen tot her stelbetalingen kan nakomen aan landen, die schade hebben geleden door Duitse agressie. Het communiqué zegt verder o.m.: Men mag ook niet over het hoofd zien dat dc Bcnelux-landen in de conferentie van de drie Wes terse mogendheden betrokken, ter wijl nabuurlanden van Duitsland zoals Polen cn Tsjechoslowakije, uitgesloten waren. Men verwachtte in Warschau vandaag nog een bekendmaking der acht Slavische landen over de vorming van een regering voor Oost-Duitsland. Keizer Hirohito vraagt salarisverhoging De Japanse keizer schijnt in geldmoeilijkheden Ue verkeren. Vol gens betrouwbare zegslieden heeft Hirohito twee milliocn yen aan zijn particulier vermogen moeten onttrekken om het huishoudgeld aan te vullen, de 8 millioen, die hij van de staat ontvangt bleken niet toereikend te zijn. Hij zou een sa larisverhoging van 12 millioen yen hebben gevraagd. Naar het A.N.P. verneemt, ls bin nenkort de benoeming te verwach ten van dr. P. A. Kasteel, thans gouverneur-generaal van Curasao, tot H.M.'s buitengewoon gezant en gevolgmachtigd minister te San tiago (Chili). Spoedzitting van Brits kabinet In avondtoilet verschenen gister avond enkele Britse ministers onder wie Attlee zjj waren naar een filmpremière geweest op een spoedzitting van het Britse kabinet, bijeengeroepen om de situatie in Beriyn te bespreken. Verder hebben ook de met Amerika gerezen moei lijkheden en wnarschyniyk ook de Londense havenstaking punten van de agenda gevormd. Over de staking heeft Attlee gis teren ln het Lagerhuis gezegd, dat er 7.000 man ln de haven aan het werk zijn, maar er staken nog ruim 21.000 arbeiders. Er zal niet wor den onderhandeld, voordat zy het werk hebben hervat, deelde de pre mier mede. Bevin, de minister van buiten landse zaken, heeft zijn vacantle aan zee afgebroken om ln Londen persoonlijk de leiding te nemen bij het bepalgn van de koers ten aan zien van de Beriynse crisis. Een woordvoerder van het Foreign Of fice heeft de toestand ln Beriyn „ernstig" genoemd. Pul van twintig meter werd kind noodlottig Donderdagmiddag stonden enige schooljongens te kijken bij het werk van een puinruimmachine op de terreinen van de verwoeste oude stad van Nijmegen, waar de kermis deze week zal verrijzen. Een der jongens stond op los zand. dat eensklaps onder zijn voeten weg zonk. Het bleek, dat de knaap te recht kwam in een 20 meter clk'pe put, die onder de ruines was ver borgen. De jongen viel 15 meter diep, en bleef toen haken aan een dwars balk in de put, onder deze balk was nog 5 meter diepte. Men slaagde erin, de knaap uit zijn ne telige positie te redden. De jongen had een zware beenbreuk en een ernstige hersenschudding. Zijn toe stand is niet zonder levensgevaar. Onder de ruines van de oude stad zijn meer van deze oude put ten welke dateren van eeuwen her. Prinselijk paar op Texel „Daar zyn ze," klonk het Don derdagavond omstreeks half zeven rond do haven van Oude Schild. Do uitroep gold do „Piet Hein", waarin prinses-regentes Juliana en prins Bernhard een bezoek zouden bron gen aan Texel. Na een onderhoud van enkele mi nuten met dc Commissaris der Ko ningin en dc burgemeester, begaven de hoge gasten zich per auto on toegejuicht door talryke Texelaren en vacanticgangers, naar Den Burg, het centrum van het eiland. Daar stonden namelijk alle schoolkinde ren van het eiland opgesteld, dl® het prinselijk paar een zanghuldo brachten. De dochtertjes van twee door do Duitsers gefusilleerde Texelse ver zetsmannen, boden de prinses een bouquet anjers aan. Daarna werden ln het versierde oude raadhuis van Texel de wethouders cn gemeente raadsleden. enkele verzetslieden cn notabelen aan het prinseiyic paar voorgesteld. Militair gedood bij verkeersongeval Doordat gisteren op de weg As senRolde de voorste ryder van een colonne militaire motorrijder® in een bocht tegen een boom reed, vlogen een luitenant, drie instruc teurs en vier rijles krijgende solda ten die hem volgden, tegen hem op. Een van de motorryders, de 20- jarige soldaat A. vay Pol uit Dic- ver, werd zo zwaar gewond, dat hU later ln het militaire hospitaal to Assen overleed. Wat utility-cnveloppen mogen kosten Op 1 Juli treedt een prijsregeling voor utility-enveloppen (gele kwar to-enveloppen zonder binnendruk) in werking. De prijzen bij verkoop aan gebruiker zijn: 0.65 per 100 stuks, 0.33 per 50 stuks, 0.17 per 25 stuks, 0.07 per 10 stuks, 0.01 per stuk. Door trein gegrepen en gedood Gistermiddag is de 22-jarlge War- mold Wiclicrink uit Hooghalen (Bcilen) op de onbewaakte over weg te Graftdyk by Assen door de sneltrein ZwolleGroningen gegre pen cn gedood. De jonge man, die hardhorend is, hoorde tie trein ver moedelijk niet aankomen. Bus reed in op groep marcherende jongens Op de Graafseweg by Nijmegen werd gisteren een autobus aange reden d.oor twee met elkaar verbon den militaire auto's. De chauffeur van de bus raakte hierdoor de macht over zyn stuur kwijt cn reed in op een groep marcherende jon gens van de Don Boscostichting. Eén van deze jongens werd hierbij op slag gedood, twee anderen moes ten zwaar gewond naar een zieken huis worden gebracht. Drie jongens liepen lichtere verwondingen op. Extra trein naar Assen loopt wel Het TT-bureau te Assen deelt mee, dat de extra-trein naar Assen, in tegenspraak met andere berich ten. Zaterdagmorgen wel zal lopen. De vertrektijden zijn: Amsterdam C.S. 5 04 uur, Den Haag S.S. 4.20 uur en Rotterdam-Maas 4.22 uur. In het kader van de feestelijke herdenking van het 35-jarig be staan der militaire luchtvaart zal de prinses-regentes op 1 Juli aan de luchtmacht Nederland een vaan del uitreiken. Men moet goed kunnen rekenen, doch nog beter observeren Het Amsterdamse Byzondere Platenkamp, het vermoorden met Gerechtshof zal Dinsdag een begin maken met de berechting van Duit se „Krimlnalbeambten" van de di verse bureaux der Sicherheitspoli- zei in ons land. Dinsdag komt o.a. de Duitser J. A. Zint voor het hek je. Zint was in Utrecht bij de Si- herheitspolizei en wordt ervan be schuldigd. een der gevangenen ern stig te hebben mishandeld. De grootste zaak. die voorlopig op het programma van het Amster damse Bijzondere Hof staat, ls die tegen de 45-jarige kriminalbeamb- te Paul Fröhlich, uit Resselkow ln Duitsland, die gedurende de gehele bezetting een der meest gevreesde figuren van de Utrechtse Sicher- heitspolizei was. Dit proces zal Donderdag 29 Juli om 10 uur be ginnen en de gehele dag duren. De misdaden, die deze verdachte ten laste worden gelegd, zijn er vele: ln Breukelen op 9 September 1944 tezamen met de agenten Neumeyer en Haveneth het als „afschrikwek kend voorbeeld" op een stuk land achter diens eigen woning neer schieten van de uit het politiebu reau te Breukelen gehaalde Jack revolverschoten op dezelfde dag van A. J. J Klijn in diens woning te Utrecht: het neerschieten op 3 October 1944 van twee uit het po litiebureau te Amersfoort gehaalde gevangenen op een terrein tc Hoog land: het van korte afstand dood schieten van 5 uit de Utrechtse ge vangenis gehaalde en naar Rens- woude overgebrachte gevangenen: de opdracht aan een vuurpeloton tot het fusilleren van 13 gevange nen uit het concentratiekamn te Amersfoort in November 1944: het toezicht houden te Zeist ln April 1945 op het fusilleren van 10 weer loze gevangenen, die od bevel van Willy Lages. de chef der Slcher- heitspolizel te Amsterdam, van het leven moesten worden beroofd Dit alles ofschoon de ongelukkigen nimmer door een gerecht waren veroordeeld, maar gedood werden als represailles voor zogenaamde od leden der Duitse weermacht ge pleegde aanslagen. Onder de meer dan 25 getuigen, die in dit proces zullen worden ge hoord. bevinden zich ruim 10 der beruchtste Nederlandse S.D.-agen- ten. DANSWET IN WORDING Alle dansleraren die zich na 5 Mei 1945 hebben gevestigd, zullen nog tot December van dit jaar ge legenheid hebben een herexamen af te leggen. Wie zich daarna aan meldt. zal een nieuw, verzwaard examen moet«n afleggen. In de toe komst zal een dansleraar zich al leen kunnen vestigen met een dl* ploma, getekend door een ryks- Instantie. De commissie, dio Is sa mengesteld om de danswet voor te bereiden, houdt zich voornamelyk bezig met het regelen van het dans- onderwljs en wat daarmee samen hangt. zoals de opleiding van dans leraren, het afnerqen van examens, etc., en verder met het centralise ren van alles wat op dansgebied in Nederland werkzaam is. Het opstel len van voorschriften, dat ook tot de taak der commissie behoort, om vat o.a. ook het toezicht op dan-< cings, zorg dat balleiding in ver trouwde handen komt. etc. „Meteori'-trainers voor de Nederlandse luchtmacht De Nederlandse luchtmacht zal binnenkort de beschikking krygen over de zgn. „Dual Meteor", een tweepersoons straalvliegtuig voor de training van ,.Jet"-vliegers. De Nederlandse luchtmacht, die Zater dag de eerste drie Meteor-straal- vllcgtuigen krygt. heeft daarmede zeer modern materiaal In haar be zit. Nederland is na Engeland het eerste land, dat deze toestellen ln gebruik neemt. Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, gel dig tot Zaterdagavond Vooral overdag tamelijk veel overdrijvende be wolking, doch bijna overal droog weer. Langs de Waddenzee tijdelijk vrij krachtige, overigens meast matige wind tussen West cn Noord. WeLnlg veran dering In temperatuur. 26 Juni: Zon op 421, Maan op 0.11, onder 9.02

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1