DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Stembus- rumoer BERLIJN-WEST HEEFT NOG STROOM EN VOEDSEL VOOR EEN MAAND Washington zal wel niet op Molotofs ideeën ingaan Minister komt tegemoet aan de belastingbetalers Grondgebied van Israël zou kleiner worden Koning Leopold dringt aan op volksreferendmn Aanvoer door de lucht sléchts korte tijd mogelijk, zegt generaal Clay Joe Louis blijft wereldkampioen Earl Warren Republikeins candidaat voor vice-presidentschap Zaterdag 26 Juni 1948 Achtste jaargang' No. 1053 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. In de Britse, Franse en Amerikaanse sectoren van Berlijn is de industrie vrijwel verlamd tengevolge van de beperking van het electriciteitsverbruik, een gevolg van het stopzetten der levering van electriciteit uit de Sowjet-zone. De fabrieken mo gen slechts 25 procent van de normale hoeveelheid gebruiken. Particulieren zitten twaalf uur per dag geheel zonder. Op deze wijze hopen de Westelijke geallieerden het verbuik van electri citeit ongeveer een maand op gang te kunnen houden. Ook met het voedsel zal men ongeveer een maand toekun nen, zo meldt Reuter voorts. De Britten zijn ermee opgehouden hun vrouwen en kinderen naar Berlijn te laten komen, hetgeen wordt beschouwd als een bewijs van de moeilijke toestand. Generaal Clay, de Amerikaanse militaire gouverneur in Duitsland, zei, dat de bevolking van Berlijn- West slechts gedurende een korte periode via de lucht van voedsel kon worden voorzien. Volgens de economische chef van het Ameri kaanse militaire bestuur, A. W. Mo- ran, wordt, op dit ogenblik althans, nog een rantsoenverlaging voor de Berlijners in overweging genomen. Het Duitse nieuwsbureau Dena maakt bekend, dat de ar beidsraad van het district Weis- sensee in de Sowjet-zone alge mene staking wil proclameren ter bereiking van een enkele valuta voor Berlijn en het ver trek der Westelijke geallieer den uit die stad. In de Britse sector is men begon nen met de uitreiking van melkpoe der aan ziekenhuizen. Vijf voedsel- schepen uit Hamburg zijn nog niet te Berlijn gearriveerd. Zij zijn een dag over tijd. Door luidsprekers is in de Britse sector bekend gemaakt, dat de bevolking haar geld zo wel tegen Sowjet-marken als tegen Westelijke marken mag inwisselen. De gemeenteraad van Berlijn heeft besloten de aandacht van de Algemene Vergadering der UNO te vestigen op de toestand, waarin de bevolking van Berlijn is gebracht ten gevolge van de Russische blok kade. Bij K.B. is aan de heer D. P. Spierenburg, adjunct directeur-ge neraal voor de buitenlandse econo mische betrekkingen, terzake en voor de duur zijner werkzaamheid als hoofd van het Nederlands bu reau voor het Europese Herstel Plan te Parijs, de persoonlijke titel van gevolmachtigd minister ver leend. PRINS EN PRINSES te Den Helder Vier maal 35 saluutschoten, afge vuurd door H.M. Karei Doorman, H.M. Flores, H.M. Heemskerk en H.M. van Kinsbergen, klonken over de rede en de stad Den Helder toen gistermiddag de „Piet Hein'" met het prinselijk paar de haven van de marinestad binnenstoomde. Prinses Juliana verliet het jacht niet, omdat zij enige hinder had van een kaakontsteking. Een tweetal echtgenoten van ge vallen Helderse illegale strijders, elk vergezeld van een dochtertje mochten zich aan boord begeven om de prinses-iegentes bloemen aan te bieden. BRITS KABINET WEER BIJEEN Voor de derde maal in 24 uur is het Britse kabinet gisteren bijeen gekomen om uit de eerste hand, nl. van generaal-majoor Brownjohn, een verslag aan te horen over de gespannen toestand te Berlijn. Ge neraal Brownjohn is de plaatsver vangende Britse militaire gouver neur in Duitsland. De Berlijnse crisis is gisteren ook besproken tussen sir William Strang, onderminister van staat voor Duitse aangelegenheden en de ambassadeurs van Frankrijk en de V.S. te Londen. In officiële kringen te Londen is men van oordeel, dat de toestand in Berlijn „ernstig, maar rustig" is. Togliatti „heeft het heel prettig gehad" Italië's communistenleidcr was op Kominform- vergadering In communistische kringen tc Rome bevestigt men. dat de Ita liaanse communistische leider, Pal- miro Togliatti, tijdens een bezoek aan Oost-Europa een vergadering van de Kominform heeft bijge woond. De resultaten van de vergadering zouden binnenkort medegedeeld worden. Na hetWarschau-concert 99 Sovjet-optreden niet werkelijk verzoenend In Amerikaanse officiële kringen beschouwt men de verklaring van de conferentie te Warschau, waar in door acht Oost-Europese landen verzocht wordt opnieuw pogingen te doen om tot een viermogend- hedenovereenkomst inzake Duits- Betalingstermijn vier maanden verschoven o.a. voor inkomstenbelasting Definitieve aanslagen in vijf termijnen Voor de invordering van de aan slagen in de inkomsten-, vermo gens- en ondernemingsbelasting en ook voor de eenmalige heffingen wat deze laatste betreft onder be paald voorbehoud en een beperking tot de minder draagkrachtigen zullen alle wettelijke betalingster mijnen in het algemeen worden verschoven naar een tijdstip, dat vier maanden later valt. Hiervan zijn uiteraard uitgezonderd de bij zondere gevallen, waarin de wet onverwijld ingrijpen voorschrijft of de ontvanger dan onvermijdelijk acht. Dit nieuws is gisteren in Den Haag bekend gemaakt door prof. mr. Lieftinck, op een persconferen tie. Dit alles geldt alleen voor de aan slagen die in het jaar 1948 uitge gaan zijn of uitgaan. In de regel heeft men dus gedu rende ongeveer de eerste 5 maan den na die van dagtekening van het aanslagbiljet generlei vervolging te vrezen. Dan wordt opnieuw tenmin ste 4 maanden gewacht, voordat eventueel tot de tweede vervolging wordt overgegaan. Mocht een derde vervolging nodig zijn. dan valt ook deze weer tenminste 4 maanden la ter. Wanneer reeds termijnen van de aanslag zijn betaald, geldt de nieuwe maatregel alleen voor de nog niet betaalde termijnen van de aanslag. De nieuwe maatregel geldt niet voor de grondbelasting en de per sonele belastingen. Ook niet voor de vermogensaanwasbelasting, voor zover deze betrekking heeft op zwarte aanwas. De bedoeling van de maatregel is vooral de helpende hand te bieden aan de kleinere vermogensbezit- ters,,.die in moeilijkheden dreigen te geraken. Daarom zal de regeling, wat de eenmalige heffingen betreft, alleen gelden voor natuurlijke per sonen en dan alleen indien het in komen niet meer bedraagt dan 5000,— en bovendien de belast bare som voor de vermogenshef fing ineens niet meer dan de 35.000 bedraagt. Dit bedrag van 35.000 gulden komt overeen met een vermogen van tenminste 50.000 gulden voor gehuwden zonder kin deren. Deze maatregel wordt nog ge completeerd door een andere maat regel vorig jaar was n.l. reeds be paald. dat de definitieve aanslagen der inkomstenbelasting, die volgens de wet ineens invorderbaar zijn, voor de jaren tot en met 1946. in vijf termijnen konden worden be taald. Deze bepaling is thans uit gebreid over 1947 en 1948. De minister vertrouwde, dat door deze beide maatregelen de ernstig ste betalingsmoeilijkheden zullen worden verzacht en wees er boven dien nog op, dat de normale moge- i lijkheid tot het indienen van een verzoek tot uitstel van betaling by I de ontvanger blijft openstaan. De minister adviseerde de contri- buabelen nog, om niet onnodig het laatste moment af te wachten, waarop men tot betaling overgaat. Wettelijke regeling tot sanering van assurantiewezen Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp, houdende een regeling van het Assurantiebe- middelingsbedrijf. De in het onderhavige ontwerp van wet neergelegde regeling, is een compromis, dat rekening houdt met de wensen van de assu rantietussenpersonen en van de verzekeraars. De commissie kwam tot de vol gende conclusies: 1. Bevordering van de vakbe kwaamheid der assurantiebemidde laars. 2. Bescherming van de titel der assurantiebemiddelaars. 3. Regeling van de rechtspositie van de assurantiebemiddelaar. 4. Regeling van de beloning van de assurantiebemiddelaars door vaststelling van provisie-maxima. 5. Wering van z.g. schijnvol- machten ter voorkoming van ont duikingen. Voor de op het ogenblik in het assurantiebemiddelingswezen werkzame personen is een soepele overgangsregeling ontworpen. Een ieder die voldoet aan zekere, niet te zware eisen, zal kunnen worden erkend. Walcott in elfde ronde knock-out geslagen In een schitterend verlicht Yankee Stadion, ten aanschou- we van 50.000 joelende Ameri kanen, heeft Joe Louis Vrij dagavond voor de vijf-en- twintigste maal nu, zijn we reldtitel aller gewichten met succes verdedigd. In de elfde ronde van het gevecht heeft hij zijn tegenstander, Joe Walcott, met een onwaarschijnlijk harde rechtse op de kin knock-out geslagen. Louis had van de voor gaande tien ronden er vijf op ziln naam gebracht, tegen Walcott drie. Twee ronden de 4de en de 10de gingen gelijk op. Om de ring zaten zeven rijen verslaggevers gereed om deze uit slag aan de wereld bekend te maken. Er waren televisie-came ra's opgesteld om de wedstrijd per radio over geheel Amerika uit te zenden. land te komen, als een „poging om het Duitse volk te winnen," zo meldt Reuter. Uit het commentaar van deze kringen valt te voorspellen, dat Amerika het achtmogendhedenver- zoek zal verwerpen. In de verkla ring werd niet verwezen naar het feit, „dat het de Sowjet-Russen waren, die over de gehele linie het tot stand komen van een regeling voor Duitsland tegengewerkt had den." De recente gebeurtenissen te Berlijn, aldus genoemde kringen, bewijzen in feite, dat het optreden te Warschau jiiet werkelijk verzoe nend is. Indien men de gebeurte nissen te Berlijn en Warschau bijeen neemt, zou men kunnen denken, dat de Sowjet-Russen trachten Berlijn geheel in handen te krijgen om het als hoofdstad van de nieuwe staat te gebruiken. Men ziet in de standvastige hou ding van officiële Amerikaanse kringen een aanwijzing, dat George Marshall het verzoek van War schau op dezelfde wijze zal beant woorden als het recente „Stalin- Molotof vredesaanbod", toen hij erop aandrong, dat de Sowjet-Rus sen met „gespecificeerde voorstel len" voor de dag zouden komen en zouden tonen, dat hun voorstel om opnieuw te onderhandelen ernstig gemeend was. H. K. H. de Prinses-Regentes Deze bijzonder fraaie joto van Prinses Juliana werd enige weken geleden genomen in Limburg tijdens de tocht, die de Prinses langs de mijnen maakte. Er stond een fotograaf langs de weg om de auto met de Prinses in het voorbijgaan te kieken. Tengevolge van een verkeersstremming moest de auto even stoppen, juist op de plaats waar de fotograaf langs de weg stond. „Dit is mijn kans" dacht de man van de camera. Vrijmoedig van opwinding wenkte hij naar de Prinses. Hij gebaarde met de hand omhoog: „Ach, gaat U even staan". Onze sportieve Prinses stond op in de wagen, het publiek achter de fotograaf barstte uit in gejuich, de Prinses lachte om het leuke intermezzo en„knip" zei de camera. Het beeld van een gelukkige, lachende Prinses was op de plaat vast gelegd, het beeld van haar, die is voorbestemd over enige maanden onze Koningin te zijn. Wereld-copyright Foto-bureau ,Het Sticht", Utrecht Amerika, Engeland en Frankrijk hebben in de geallieerde bestuurs raad voor Oostenrijk geprotesteerd tegen het vasthouden door de Sow- jet-autoriteiten van Anton Marek, de Oostenrijkse politie-officier. die meer dan een week geleden uit zijn huis te Wenen Is verdwenen. De Sowjet-opperbevelhebber, ge neraal Koerassof weigerde het pro test en de daarop gegronde resolu tie te aanvaarden. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: sold. Ie kl. J. C. Decker uit Maastricht; korp. N. G. van den Heuvel uit 's-Gravenhage; sold. F. Schoenma ker uit Andijk; sold. J. B. J. van der Waard uit Rotterdam. Koninklijke Marine en Konink lijk Nederlands-Indische Leger melden geen verliezen. De ondertekening van de bilate rale mereenkonisten in het kader van het plan-Marshall zal ongeveer 3 Juli, de door het Congres vastge stelde datum, kunnen plaats heb ben, aldus Is van de zijde van het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken vastgesteld. De voorstellen van Bernadotte Egypte schond bestand twee maal Graaf Folke Bernadotte is bezig met het opstellen van voorstellen tot belegging van het Palestijnse conflict na het aflopen van de hui dige bestandsperiode. Volgens de Joodse pers zou volgens deze voor stellen, de Joodse staat worden in gekrompen. De aldus kleiner ge maakte staat zou vry immigranten kunnen opnemen en de souverelni- teit van Israël zou zich slechts uit strekken in het binnenland. In het buitenland zou deze gezamenlijk met het Arabische gedeelte van Pa lestina worden vertegenwoordigd. Een woordvoerder der UNO- commissie in Palestina heeft be kend gemaakt, dat de Egyptenaren hebben geschoten op een wit UNO- vliegtuig en tevens geweigerd heb ben een Joods konvooi, waarvoor door de commissie toestemming was verleend, tot de Negev-neder- zettingen toe te laten. Hij verklaarde, dat de commissie beide incidenten beschouwde als overtredingen van de wapenstil- standsbepahngen. en dat de Egypti sche commandant hiervan op de hoogte gesteld was door kol. Thord Bonde. hoofd van de wapenstil standscommissie. Nokrasji Pasja, de premier van Egypte, heeft over het vliegtuig incident gezegd, dat de Egyptische piloot het UNO-vlicgtuig voor een Joods toestel had aangezien. Als de piloot er zeker van was geweest, dat het een UNO-machine was, zou er nooit geschoten zijn, aldus No krasji. Rabbi Fishman en mr. Sjapiro. de twee Israëlische ministers, die Woensdag hun ontslag hadden in gediend zijn Vrijdag van gedachten veranderd en hebben hun ontslag aanvragen ingetrokken. Deze in trekking volgde op een verklaring van de regering, dat personen, die gearresteerd waren in verband met de landing bij Tel Aviv door Irgoen- troepen. zouden worden vrijgelaten, mits zij geen misdaad tegen de staat hadden begaan. Israël en de Sovjet-Unie zijn overgegaan tot het uitwisselen van gezanten. Weerbericht DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Tijdelijk veel over drijvende bewol king, maar droog weer. Meest mati ge wind nissen West en Noord, weinig verandp- ring van tempera tuur. 27 Juni: Zon op 4 21 onder 2104 Maan op 0.24. onder 10 13 28 Juni: Zon op 4 22. onder 2104. Maan op 0.34. onder 1124. Regering niet bereid, er op in te gaan „Verkiezingen z\jn niet ln staat, In een probleem, (lat de koninklijke prerogatieven raakt, de Mil van het volk uitdrukking te verlenen. Daar om ben Ik er voorstander van, dat een volksraadpleging wordt gehouden, die zal steunen op een wet. Indien (leze volksraadpleging geen overdui delijke meerderheid opleverde voor m^jn terugkeer, zou ik aftreden. Zou de meerderheid van het volk my evenwel gunstig gezind zijn, dan ver wacht lk dat het parlement een eind maakt aan de huidige crisis." Aldus ongeveer luidt de voornaamste passage uit een brief van koning Leopold aan do eerste minister van België. De brief Is gisteravond door Spaak aan de andere ministers voorgelezen en nadien gepubliceerd. De koning schrijft, niet de bedoe- linsr te hebben, de datum of de uit voeringsbepalingen van een parle mentaire procedure voor te schrij ven. Hij geeft met de suggestie voor een volksraadpleging slechts principiële positie weer. De discus sies over binnen- of buitenlandse politiek mogen, aldus de koning, niet worden onderbroken. ..Op 7 December a szo Raat de brief .vorder, „zal prins Boudewijn in' sfaat ziln te regeren Mijn constitutio nele positie zal hierdoor echter geen wijziging ondergaan Ik zou mij dus een grote verantwoordelijkheid op de schouders laden. Indien cr niets gedaan werd om een oplossing te vinden M in zoon Boudewijn. die zijn studies voort zet om tc zijner tijd zijn grondwet telijke plichten en rechten uit te oefe nen. zal zijn politieke en militaire ver plichtingen vervullen zodra het ogen blik hiertoe is gekomen Zelf was Ik reeds 20 Jaar toen ik naar de militaire krijgsschool ging en lk ging voor het eerst naar de Senaat, toen lk 25 was." Deze laatste zinsnede schijnt cr op te ijzen, dat koning Leopold cr zich te gen zal verzetten, dat ziin zoon. prins Boudewijn, nog dit Jaar naar België zal komen om de lessen aan de krijgs school te volgen en zitting te nemen in het parlement, waartoe hlf. wanneer hij de 18-jarlee leeftijd heeft bereikt, het recht heeft. Naar van betrouwbare zijde na der wordt vernomen, hebben zo wel de socialistische als de katho lieke ministers het schriiven van koning Leopold voor kennisgeving aangenomen en zouden zij niet be reid zijn gevolg te geven aan het daarin vervatte verzoek een volks raadpleging te organiseren. Volgens deze kringen mag ook niet verwacht worden d3t het schrijven van de koning behandeld zou worden nog voordat het parlement op reces zou gaan en zou dit worden uitgesteld tot dc maand September Wel kan worden aangenomen, dat het voorstel van de koning een levendig punt van dlscuscie zal uitmaken ln de onderscheidene oar- tijgroeperingen Waarschijnlijk zal door de katholieke volkspartij en met name door dc heer De Vlccschauwer de grote ijveraar voor de terugkomst van dc ko ning. een wetsvoorstel tot het houden van een volksplebisciet bij de wetge vende vergaderingen zal worden Inge diend. Truman ondertekent immigratiewet Truman heeft een wet onderte kend. volgens welke 205.000 oor logsvluchtelingen in de komende tweo jaar in Amerika zullen mogen immigreren. Tenminste 40 procent van de bin nenkomenden moeten afkomstig zyn uit plaatsen, die door een vreemde mogendheid zijn gean nexeerd. ALGEMENE STAKING IN TRIEST De Italiaanse vakbeweging in Triest heeft gisteren een algemene staking uitgeroepen als protest te gen de communistische activiteit op de scheepswerven. Winkels en kantoren in het centrum van de stad sloten hun deuren. Gisteren werden twee handgra naten geworpen naar het commu nistische partijbureau in Triëst. IV/Tet de verkiezingen ln het naaste verschiet zi|n de com munisten begonnen met vuil te gooien, en de aldus belastorden, vooraanstaande ilguren uit de Partij van de Arbeid, hebben dit niet op zich laten zitten en slaan terug. Op een waardige wijze ge schiedt dat ln een bock|e: „Wat deed Koos Vorrink? Do klare taal der lelten". Daarin vertellen de heren W. Drees, J. H. Schops, H. van Delden, Pleter 't Hoen (F. Goedhart), L. J. van Looi, K. R. van Staal, Kl. Toornstra, en mr. G. E. van Walsum van hun contacten en ervaringen met Vorrink ln de be zettingstijd en zij komen allen tot de slotsom: Vorrink is oen goed vaderlander geweest, op wie niets, maar dan ook niets valt aan te merken. Zoals mr. Van Walsum het zegt: „Wie Koos Vorrink kent en wie hem in dc bezettingstijd heeft meegemaakt, die kan het on mogelijk over zijn kant laten gaan als hij ziet, dat diens Nederlandse gezindheid en persoonlijke moed ln opspraak worden gebracht. Als dat gebeurt, dan nemen zij het voor hem op. om de eenvoudig® reden, dat hem onrecht wordt aan gedaan." De lasterlijke aanvallen worden overigens niet alleen gericht op Vorrink, maar evenzeer op Fr. Goedhart en op verschelden an dere figuren, die ln de verzets strijd een belangrijke rol hebben gespoeld. In het bovengenoemde boekje vertelt Fr. Goedhart zijn eigen verhaal; men leze dit en men zal zien, dat er van do leu gens niets anders overblijft dan leugens. Do eenvoudige waarheid ls, dat do communisten voor deze verkie zingen een verbond hebben aan gegaan met fascisten, ex. en neo fascisten en dat de eersten hun kolommen hebben opengesteld voor de laatsten. Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan. Er ls geen enkel principieel verschil tussen Hitler dictatuur en Moskou-dicta tuur, dat is reeds herhaaldelijk ge. bleken en het blijkt thans opnieuw. MET de wijze, waarop de com munisten deze verkiezings strijd voeren, disqualificeron zij zichzelf. Het is uitstekend, dat In zulk een strijd de principiële standpunten Jn allo scherpte te genover elkcflr geplaatst worden. De kiezers moeten weten wat zij kiezen en waarom zij op deze en niet op die partij stemmen. En al zal menig mens de leuzen, welke bij een verkiezingsstrijd v/orden verkondigd, met een korreltje zout nemen, het zou van gebrek aan werkelijkheidszin getuigen, Indien men verwachtte, dat een verkie zingsstrijd een liefelijk samengaan was van wolf en lam. Maar de communisten zijn be gonnen met de vuilste laster te In troduceren. Dat ls nog nooit ver toond en dat wijst op een menta liteit die ons volk gelukkig vreemd ls. Een voorbeeld van hoe het moet is, dat het dagblad „Trouw", het welk toch zeker niet van sympa thieën voor de Partij van de Ar beid verdacht kan worden, open lijk getuigde, dat Vorrink een goed vaderlander ls. Van faire te genstanders mag verwacht wor den, dat zij elkaar bij het politiek® steekspel op eerlijke wijze bestrij. den en dat die strijd gaat om prin cipiële zaken, om zaken van na tionaal belang, van democratisch belang; een tegenstander, die met laster werkt, plaatst zichzelf bul ten de rij der fatsoenlijke politieke, democratische partijen. Elk Nederlander heeft zijn poll- tieko voorkeur, gebaseerd op le vens- en wereldbeschouwing. Op grond daarvan kiest hij. Als hij (en zij) straks naar de stembus gaat, kan hij er gelukkig zeker van zijn, dat welko niet-communistische partij hij ook kiest, hij stemt op een pertij, die op haar wijze demo. cratisch landsbelang wil dienen en dat de mensen, die hij kiest, goede vaderlanders zijn Wij ken nen Andrlessen en Schouten, mr. Oud en Tilanus, Vorrink en Weiter, om er maar enkelen te noemen en wij weten, dat zij goede Neder landers zijn, mensen die voor hun overtuiging gestaan hebben en staan, en die ons land niet aan een vreemde mogendheid zullen ondergeschikt maken, Wanneer men naar de stembus gaat late men zijn keuze bepalen door zijn overtuiging, door zijn inzicht in het landsbelang, door zijn demo cratische gezindheid, niet door laster. Het gaat bij do komende verkie. zingen om heel veel belangrijke dingen. Te oordelen naar de wijze, waarop de communisten te v/erk gaan, gaat het ook om de vraag, of men van Nederland een fat soenlijk democratisch land wil maken, dan wel een fasclsllsch- communlstlsch riool. Op deze vraag zullen de kiezers in Neder land in elk geval een ondubbel zinnig antv/oord geven. Thomas E. Dewey. de republi keinse candidaat voor het presi dentschap van de V.S.. heeft gou verneur Earl Warren (Californië) als candidaat voor het vice-presi- dentschap aangewezen. De benoeming van Warrr.n Ir een stemmig door de conventie goedge keurd. Er was geen andere candi daat voorgedragen. Warren werd in 1946 tot gouver neur van Californië gekomen als candidaat van de Republikeinen en Democraten tezamen, een gebeurte nis, zoals er in het politieke leven der V S slechts één heeft plaats ge had. Dit werd mogelijk, omdat War ren in zijn binnenlandse politiek beide partijen bevredigen kon. (Voor senator Vandenbcrg geldt iets dergelijks op het gebied der buitenlandse politiek). Warren was voorstander van <-en „New Deal"-programma voor de Westelijke staten van Amerika. HU is vóór algemene militaire training van de Amerikaanse jeugd, een te genstander van het isolationisme en een krachtig verdediger van het plan-Marshall.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1