DAGBLAD VOOR AMERSFOORT M Situatie te Berlijn blijft gespannen Sokolofsky door Amerikanen een haïf uur vastgehouden We staan voor de eindstrijd van het Christendom Bidault bereid tot onderhandelingen met de Russen Twee ons rijst voor iedereen Griekse kinderen keren niet terug „De maarschalk reed duivels hard Hollanders slaags in Londens haven DE MARK, DIE BERLIJN OP STELTEN ZETTE I Vier ministers namen deel aan KAB-dag te Utrecht Maandag 28 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1056 Opgericht door de Stichting ..Het Parool - Giro 510330. Bank: Rotterdamscbe Bank. - Postbus 9 - Abonnements prijs 31 cent p. w. ol p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. De toestand in Berlijn moet thans ernstig:, onaangenaam cn gevaarlijk worden genoemd, zeidc gisteren de Franse minister van buitenlandse zaken, Georges Bidault, tijdens een vergadering van een parlementaire commissie. Bidault voegde hieraan toe. dat hü bereid is met Rusland te onderhandelen. De toestand is zelfs zo ernstig, dat Engeland, de Verenigde Staten en Frank rijk voortdurend met elkaar in contact staan. Do Britse commandant in Duitsland meende nog eens een beroep op de Russen te moeten doen om hun blokkade van Berlijn, die thans een week lang duurt, onmiddellijk op te heffen of de schuld op zich te nemen voor de uithongering van twee mlllioen Duitsers. Op het ogenblik is er nog voor ruim drie weken voedsel, maar reeds moeten voor de 6000 kinderen van zes maanden en ionger in de Amerikaanse sector gecondenseer de melk en melkpoeder door de lucht worden aangevoerd, terwijl niet gesproken wordt van de kin deren in de Franse en Engelse sec tor. Daarentegen zou in de Russi sche sector overvloed aan verse melk zijn. De Amerikanen hebben toegezegd, het voedseltransport door de lucht te intensiveren Dagelijks zullen honderd vliegtuigen de voedselvoor ziening trachten In stand te hou den. Per dag zal dan 300 ton voed sel worden aangevoerd, d.i. echter slechts 6^> van hetgeen voor de be volking nodig is. De bezuinigingsmaatregelen vol gen elkaar nu snel op. Het verkeer van de tram en de ondergrondse is tot een uiterste beperkt. Bij het vallen van de avond ls de stad weer in complete duisternis gehuld. Ook de bezettingsautoriteiten moeten bezuinigen. In de clubs zullen nog slechts standaardmaaltijden worden klaar gemaakt. In de Britse bios copen komt de middag-voorstelling te vervallen. Aan Brits personeel Egyptische minister verlaat de regering Achmed Chasjaba Pasja, de Egyptische minister van buiten landse zaken, heeft Zondag een ver zoek om ontslag ingediend. Men ge looft, dat hij het niet met de pre mier eens is, dat deze de Britse voorstellen in zake een constitutio nele hervorming voor de Soedan heeft verworpen. De premier heeft het ministerie van buitenlandse zaken tijdelijk overgenomen. Vijf broers vermist Men vreest, dat vijf broers uit het Engelse plaatsje Porthleven zijn verdronken na een botsing van hun vissersboot met het 7000 ton metende Amerikaanse schip Chry- anthy Star. De broers behoorden tot de familie Richards, die reeds vele generaties haar brood op zee verdiend heeft. Een zesde broer werd opgepikt. ARABIEREN STEKEN OOGST IN BRAND In de nacht van Vrijdag op Za terdag hebben Arabieren de Joodse kolonie te Misrah aangevallen en de oogst In brand gestoken. Ook in de buurt van Nazareth hebben de Ara bieren Joodse kolonies bestookt, al dus meldt AFP uit Cairo. Voorts wordt uit Cairo vernomen, dat graaf Bernadotto aangaande de voorstellen, welke hjj aan joden en Arabieren zal voorleggen, heeft verklaard, dat hij beide partijen verzocht had deze geheim te hou den, totdat zij hem hun eerste in druk hadden medegedeeld. Nenni verlaat zijn blad Pietro Nenni. de leider van de pro-communistische Italiaanse so cialisten, heeft medegedeeld, dat hij zijn functie van hoofdredacteur van het orgaan der socialistische partij, de „Avanti", heeft neerge legd. De bekendmaking hiervan aan de vooravond van het congres der partij, dat Zondag te Genua is begonnen heeft opzien gebaard. ls verzocht ter besparing van ben zine zoveel mogelijk te voet te gaan. Nerveuze spanning De onder de Sowjet-Russische controle staande pers meent een „nerveuze spanning" onder het ge allieerde personeel waar te nemen. Aan dit bericht wordt toegevoegd, dat honderd k honderdzestig gealli eerde ambtenaren dagelijks BcrUii: verlaten en dat er al een wachtlijst voor drie weken zou zijn aangelegd. De Amerikanen zouden reeds bezig zijn hun kwartieren in de voorstad van Zchlendorf te ontruimen. Dergelijke berichten behoren vol gens andere waarnemers tot de zs- nuwenoorlog. Ook de A.N.P, cor respondent heeft niets van een ner veuze spanning kunnen bespeuren. Hij wijst er slechts op, dat iedereen in de Westelijke sectoren thans het Russische gebied mijdt uit yrees voor arrestatie wegens het bezit van West-Duitse marken De kalmte waarmede de bevolking de ontwik keling der dingen beziet zo schrijft deze Nederlandse waarnemer, wordt vrijwel niet beïnvloed door de campagne der Qnder Russisch toezicht verschijnende bladen, die erop gericht is te suggereren, dat de aftocht der Westelijke machten voor de deur staat. Het ls in dit verband opvallend, dat deze bladen geen gewag maakten van de aan houding van maarschalk Sokolofs- ky. Het wordt thans waarschijnlijk ge acht, dat de communisten zullen trachten door middel van stakingen en demonstraties het overwegend niet-communistisch stadsbestuur ter zijde te schuiven. De ernst van de situatie wordt nog onderstreept door tal van uitlatin gen en perscommentaren gedurende het weekeinde. De Britse minister van oorlog, Shinwell, gaf de verze kering, dat „het Britse leger, snel in een eerste-klas leger kan worden veranderd. Zijn Amerikaanse colle ga merkte op, dat een mobiele strijd macht van 18 Amerikaanse infante rie en pantserdivisies in 1949 op het programma staan. Het invloedrijke Zondagsblad „The Observer" schrijft: „Wij, en niet de Sowjets hebben het atoomwapen". De conservatieve „Sunday Times" merkt op dat „het beter is. dat twee milioen Duitsers verhongeren in handen van de Sow jets. dan dat tweehonderdmillioen Europeanen hun vrijheid verliezen en velen hun leven. In de bonnenlijst, die 1 Juli wordt gepubliceerd, zal een vóór- inleveringsbon van 200 gram rijst voor alle leeftijdsgroepen worden aangewezen. Verwacht mag wor den, dat deze hoeveelheden In de tweede h^lft van Augustus ter be schikking zullen komen. Rantsoenbonnen serie G na 3 Juli ongeldig De rantsoenbonnen van de serie G zullen na 3 Juli niet meer gel dig zijn. Na die datum zijn voor voedingsmiddelen, tabak en zeep- artikelen uitsluitend de rantsoen bonnen van de serie H geldig. De Spoorwegen spreken Met ingang van 28 Juni worden de volgende treinen ingelegd: Utrecht (v 10.08)—Maastricht (a 13.58); Haar lem (v 7.50)—Amsterdam (a 8.05); Den Haag (v 23.39—Rotterdam H.P. (a 00.02). Per 1 Juli vervallen Driebergen (v 7.59) naar Utrecht Roemenie heeft het verzoek van de Griekse regering om repatrië ring van de „uit Griekenland naar Roemenië weggevoerde kinderen" van de hand gewezen en dit ver zoek „een uitdaging en een poging de aandacht af te leiden" genoemd. De Joegoslavische regering zegt, dat zij om humanitaire redenen on derdak heeft verleend aan de Griekse kinderen. Ook de andere landen, Tsjecho- slowakije, Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Polen cn Albanië hebben geweigerd de weggevoerde kinde ren te repatriëren. Coert Dubois terug naar Amerika Coert Dubois, het Amerikaanse lid van de Commissie voor Goede Diensten in Indonesië, die onlangs zijn functie heeft neergelegd om dat hij overspannen was, zal 8 Juli per vrachtschip naar de Verenigde Staten terug keren. Russische 'arrestaties in Oostenrijk Volgens het met Britse vergun ning verschijnende blad „Welt- presse" zijn er tussen 3 Januari en 6 April van dit jaar 39 personen door de Russische autoriteiten in Oostenrijk gearresteerd. Verder deelt dit blad mede dat zeven per sonen zijn „ontvoerd", terwijl zeven anderen niet teruggekeerd zijn van bezoeken aan Russische bureaux. Zes personen zijn onder onbekende omstandigheden verdwenen. Jl/fORGEN is het feest in Soestdijk. Morgen viert Prins Bernliard zijn 1*1 zeven-en-dertigste verjaardag en er zal vreugde zijn in het ge lukkige1 gezin daar in het zonnige Prinselijk Paleis. Morgen is het ook Anjerdag en wij zullen met onverholen pret terugdenken aan de 29ste Juni van het jaar 1940 toen een tyrannieke bezetter niet kon verhin deren, dat heel Nederland met een anjer liep en Seyss-InquartRauter, Mussert en al die anderen kookten van woede. Morgen vieren de Prin sesjes de verjaardag van hun vader en wij vieren die met hen mee. Mogen er nog velen van deze blijde dagen volgen. Deze aardige foto van het Prinselijk Paar werd dezer dagen genomen tijdens het bezoek, dat Zweedse studenten aan het paleis Soestdijk brachten, bij welke gelegenheid de Prinsesjes prachtige poppen werden aangeboden Het monument te Velsen wordt 17 Juli ingewijd Op Zaterdag 17 Juli wordt in het crematorium te Velsen het grote gedenkteken ingewijd, dat daar werd neergezet ter nagedachtenis aan de 324 Nederlanders, die voor het Duitse vuurpeloton het leven lieten en wier stoffelijk overschot op bevel van de bezetter op Velsen werd gecremeerd. Naar het Russische nieuwsbureau Tass meldt, heeft de mijnwerker Yakof Troyan, van de Krivoy Rog ijzermijnen, het productierecord verbroken, door in één dag een hoeveelheid erts te delven, die nor maal per maand wordt geprodu ceerd. Er waren twee treinen no dig om het erts te vervoeren. Vijf Amerikaanse soldaten, die se dert 15 Juni in de Joegoslavische zone van Triest werden vastgehouden, zijn Zaterdag losgelaten. Amerikaanse soldaten hebben Za terdagavond te Berlijn de Russische militaire gouverneur, maarschalk Sokolofsky, wegens te snel rijden in de Amerikaanse sector een half uur lang vastgehouden. Zodra hü herkend werd, werd opdracht gege ven hem vrij te laten. Naderhand heeft de Amerikaanse opperbevel hebber in Duitsland, generaal Lu cius D. Clay, hem verontschul digingen aangeboden. De details van dit incident kon men eerst niet aan de weet komen. Leden van de Amerikaanse M.P. zeiden later dat de wagen „duivels hard reed" op een gedeelte van de autobahn, dat de Russische zone via de Amerikaanse sector van Berlijn met de Russische stadswijken ver bindt. Toen stuitte de wagen op een patrouille van de Amerikaanse M.P.. die onmiddellijk de achtervol ging inzette. Een jeep bx-acht het voertuig van Sokolofsky na 4 km tot staan. Sokolofsky stapte uit zijn wagen en verklaarde: „Ik ben maarschalk Sokolofsky". Maar dit maakte op de soldaten helemaal geen indruk, aan gezien zij geen Russisch verstonden. Zij lieten hun papieren zien, waar op in het Russisch een noot voor komt, dat iedereen, die aangehou den wordt, mee moet gaan naar het hoofdkwartier. Toen Sokolofsky dit weigerde stelden de leden van de M.P. zich via de radio in verbinding met hun commandant, die Sokolofsky her kende zodra hij hem zag en hem via de tolk mededeelde, dat hij het slachtoffer was geworden van een normale val voor overtreders van de maximum snelheid. Bij Blythc (Ver Staten) ls een jachttoestel tegen de vleugel van een bombardementstoestel gebotst, toen de toestellen zich oo ongeveer 600 meter bevonden Beide vliegtuigen zijn te pletter gevallen. Er ziln drie doden. Staking breidt zich uit tot andere plaatsen Vrijdag is een handgemeen ont staan tussen stakende Londense ha venarbeiders en de bemanning van het Nederlandse „Eemstroom". Verschillende Britse arbeiders wa ren er vrijwillig toe overgegaan een gedeelte van de twintig ton vers spek aan boord van de „Eemstroom" te lossen. Toen stakers poogden dit werk te beletten, voegden de Neder landers zich aan de zijde van de vrij willigers, tengevolge waarvan men slaags geraakte. De bemanning van het schip moest zich evenwel spoe dig terug trekken. Het lossen werd hierop gestaakt. De „Eemstroom". welke ook Java- rubber en andere lading aan boord had, vertrok Vrijdagavond uit de Londense haven terug naar Amster dam. Bij informatie bij de Hollandse Stoombootmaatschappij, waar het schip toe behoort, kon vooralsnog geen bevestiging van de juistheid van dit bericht worden verkregen. De havenarbeiders te Liverpool hebben zich Zondagavond solidair verklaard met hun Londense colle ga's en besloten, morgen het werk neer te leggen. Liverpool is na Lon den de grootste haven. Het was Zon dag nog niet duidelijk, of allen het werk zullen neerleggen. Tezelfder lijd maakte de Britse premier, Attlce, de communisten voor de staking verantwoordelijk. Ook in Birkenhead, tegenover Li verpool, zijn 2000 havenarbeiders in staking gegaan uit solidariteit met hun Londense collega's. Attlee, de Britse premier, heeft de communisten verantwoordelijk gesteld voor de staking. Zaterdagmiddag liep het 14.400 ton metende vracht- en passagiers schip „Hoegh Silverstream", dat voor rekening van de Noorse Rede rij Leif Hoegh te Oslo bij de N.D.S. te Amsterdam wordt gebouwd, van stapel. Moderne schandpaal West-Brabant kent op het ogenblik twee plaatsen, waar de historische schandpaal in meer moderne vorm in ere is hersteld. In Zevenbergen heeft het ge meentebestuur de maatregel van een zwarte lijst" ingesteld, die in de café's komt te hangen en waarop de namen zullen wor den genoteerd van hen, die meermalen wegens openbare dronkenschap zijn aangehouden. In het dorp St. Willebrord heb ben de winkeliers eenzelfde lijst aangelegd. Zij publiceren voor taan in hun zaken de namen van hen, die weigeren gemaakte schulden te betalen. Pleegmoeder gevraagd Merkwaardige gebeurtenissen komen niet alleen in mensen levens, maar ook in honden levens voor Zo werd de jacht hond van de heer Verschuur van de Hoge weg, dezer dagen moeder van een gezonde der- tienling. De moeilijkheid was echter, dat de moeder niet alle dertien hondenkindertjes kon verzorgen, zodat nu naarstig wordt gezocht naar een pleeg moeder om de jonge diertjes in het leven te houden. Welke zeepmaatschappij het gelukkige gezin voor reclame doeleinden zal gebruiken is nog niet bekend. Ei NE DJEUTSCHE M A RK K'.©48 f-f IER is 1 ding van een paar van die bankbiljetten die Duitsland, en speciaal Ber lijn, zo in rep en roer heb ben gebracht. Tot nu toe zijn de gevolgen van de geld- sanering alleen nog maar onaangenaam geweest, hoe wel zij in één opzicht doel treffend was: de zwarte markt is helemaal de kluts kwijt. Zelfs de sigaret, die tot nu toe internationaal betaabniddel was, gaat de invloed van het IJzeren Gordijn ondervinden: er waren Vrijdag in Berlijn zwarthandelaren, die nog pakjes te koop aanboden voor 120 oude marken. Maar deze sigaretten wa ren dan alle van Russische dan een afbecl- 'of Joegoslavische herkomst en de handelaren rekenden er blijkbaar op, dat zij de oude marken op een of andere manier in de Sow- jetzone nog met het vereis te zegeltje beplakt kunnen krijgen, waardoor hun geld waardevol blijft. Over de koers tussen de zegeltjes- markt van de Sowjets en de hierboven afgebeelde West-Duitse marken zijn de geleerden van de zwar te markt het overigens nog lang niet eens. Sommigen rekenen op een ruilkoers van 1 tegen 1. maar het is ook al voorgekomen dat er zes „Oostmarken" werden geboden tegen één „Duit se mark", zoals het Weste lijke geld officieel heet. Zelfs was er de vorige week een arbeider hij werkte in de Sowjetsector van Berlijn, maar zijn vrouw en vijf kinderen moesten leven in een van de Westelijke sectoren van de stad die één West- duitse mark wilde kopen voor vijftien .Sokolofsky's'. Aan de Sowjetmarken die hij van zijn werk mee naar huis bracht, had zijn gezin niets, want in Berlijn-West was de Sowjetmark een waardeloos papier, dat de bakker en de kruidenier niet wilden aannnemen En zo modderen de vier millioen inwoners van Ber lijn verder. Over hun hoof den wordt de strijd uitge vochten tussen de vier be- zettingsmogendheden. Zij, de Berlijners, maken zich niet druk over de vraag, wie nu het eerst het ver drag van Potsdam heeft geschonden, de Russen of de Amerikanen. Hun zorg is. dat er geen stroom meer is. dat het gaspitje maar heel laag brandt, cn dat zij misschien binnen kort geen water meer uit hun kraan krijgen .Om dan nog maar te zwijgen van de précaire voedselpositie die misschien met kunst en vliegwerk nog een kleine maand te handhaven is. En wat dan? Wellicht heeft toch die Amerikaanse song-compo nist gelijk, die een jaar of twee geleden al zei: „Mo ney is the root of all evil"... Kruidenier mocht geen verpakt ijs verkopen De Hilversumse kantonrechter, mr. G. P. Bijbakker sprak Zaterdag in een vonnis de mening uit. dat in het kruideniersbedrijf weliswaar vele ar tikelen kunnen worden verkocht, doch dat verpakt ijs daaronder niet kan worden begrepen. Derhalve zag hij zich genoodzaakt een kruidenier uit Weesp te veroordelen tot een boete van f 10. „Orpheus" had blinde passagiers aan boord Naar Associated Press meldt heeft de kapitein van het Nederlandse schip Orpheus" aan de Italiaanse autoriteiten Zaterdag twee Zuid- slaven uitgeleverd, die zich, naar zii zeiden, in Fiume aan boord ver stopt hadden, om uit hun land te kunnen wegkomen. Minister-president Beel: „We staan voor de eindstrijd van het christendom tegenover het communisme. Deze strUd kan alleen naar behoren worden voltooid met onze volle persoonlijkheid tot in zet. liet zijn bijzonder ernstige tijden. Laten wc In hemelsnaam zorgen dat wc een zijn!" Deze korte krachtige zinnen wer den gisteren ln de Jaarbeurshallen te Utrecht door minister-president dr. L. J. M. Bcel uitgesproken cn waren gericht tot de deelnemers van de K.A.B.-kaderdag. Voorts betuigde de minister-president na mens de regering erkentelijkheid voor de grote steun en modewer king ondervonden van de bona fido arbeidersbeweging, das ook van de K.A.B. Minister Beel deed ook voor dc toekomst een beroep op deze medewerking. Tot de aanwezigen behoorden be- Nederlander stortte van Almen Alp Dezer dagen is de heer M. C. Fal- lentln. de oudste secretaris van het C. J. M. V., by een bergtocht in do omgeving van Kander.steg (Zwit serland) om het leven gekomen. H(j stortte over een afstand van 180 m. van de Almen-Alp naar omlaag. Na twee uur zoeken vond een reddings ploeg uit Kandersteg z(jn ontzielde lichaam. Heden zal z(jn stoffelijk overschot op het kerkhof te Kan dersteg ter aarde worden besteld. Lunshof gedagvaard wegens belediging De oud-minister van Justitie, mr dr G. J van Heuven Goedhart, heeft de schrijver van de brochure „Vlag halfstok", de journalist H. A. Lunshof, in kort geding gedagvaard voor de Amsterdamse rechtbank. Mr van Heuven Goedhart, acht zich door deze brochure, die zijn beleid als minister van Justitie in de jaren 19441945 kwalificeert, beledigd en heeft een eis tot onmiddellijke stop zetting van de uitgifte dezer bro chure ingediend, alsmede de cis tot een boete van f 500 voor elke dag, dat deze brochure langer verschijnt. Wie werd door Jappen beroofd? Wie er prijs op stelt dat pogingen worden ondernomen om tot een eventuele restitutie te geraken van geroofde en naar Japan afgevoerde voorwerpen, doet goed zich in ver binding te stellen met het Bureau voor Oorlogsschade. Noordwijk 20. Batavia. Reeds ingediende verzoeken behoeven niet herhaald te worden. Tsjechische socialisten voor het laatst bijeen Tijdens een plechtigheid te Praag is de fusie van de 30 jaar oude Tsjechoslowaakse sociaal-democra tische partij en de communisten werkelijkheid geworden. Zegels met cltcnie van prinses-regentes In verhand met do troonswisse ling zal do beeltenis van Koningin WllhelmJna op do In omloop zijnde of nieuw uit to geven gewone zegels van 5 cent en hogor, worden ver vangen door dlo van het nleuwo staatshoofd. B|j de troonswisseling zullen reeds zegels van 10 en 20 cent met de beeltenis van de nieu we vorstin gereed zijn. Voorts zullen van 31 Augustus t-m. 30 September herdenkingspost zegels in de waarden van 10 en 20 cent verkrijgbaar worden gesteld, die tot ultimo 1949 voor frankering geldig blijven. Vrijdag werd te Groningen het honderdjarig bestaan gevierd van de tabaksfabriek Theodorus Niemeyer NV. Weerbericht KOEL AANHOUDEND WEER Weersverwachting, gel dig tot Dinsdagavond: Voor de kustgebieden: gedurende de nacht nog veel buien, hier cn daar met onweer. Mor gen overdag buiig en enkele opklaringen. Tij delijk tot krachtig toe nemende wind tussen Voord-West en Noord. Koel weer. Voor het Binnenland: wisselende be wolking met nu en dan buien, hier en daar met onweer. Aanvankelijk weinig wind, later tijdelijk tot vrij krachtig toenemend uit Noord-Westelijke rich ting. Koel weer. 29 Juni: Zon op 4 23. onder 21.04. Maan op 0.40. onder 12.34. halve mgr. Huurdeman en de bis schoppen mgr. Mutsaerts cn mgr. Bacten de rdnisters... Drees, Van Mnarseveen, Van den Brink en Fióvez. De verbondsvootzitter, dc heer De Bruyn. flankt* cjc aanwezige ministers voor he °en zii voor het arbeidende voIk 'hebbdn gfcffaan en nog voornemens zijn te doen. Spre ker stelde het verder op prijs, dat dc vertegenwoordigers van de Duitse K.A.B. aan de uitnodiging gevolg hebben gegeven. Ook zij hebben in bange uren ge beden om verlossing van de tiran nie, zeide sp'rek,r!\ N«- gtj* en wij althans van die dmk. b'cvrijdi zijn, nu reiken Wlflielkander als katholie ken dc hand: nu treclcn.wij,elkaar als vricndcrojegemocf. Voordat het slotwoord werd uit gesproken voerden 600 leden van de Utrechtse K.AB. het massaspel „De weg der werkers" op. Zeven extra treinen cn tal van autobussen brachten dc deelnemers naar hun haardsteden terug. VPRO-landdas vond enorme belangstelling Zondagmorgen waren uit alle uit hoeken van ons land ruim 7.000 vrij zinnige protestanten, leden van d« vit r vrijzinnige kerkgenootschappen en van de groepen der Vrijzinnig- Cnristelijke Jeugdcentrale naar Am sterdam gekomen om deel te nemen aan dc 1c landdag van dc V.P.R.O. n>i dc oorlog, die gehouden werd in het RAI-gcbouw. Tot de talrijke gas ten behoorden p.m. dc burgemeester van Amsterdam, mr. A. J. d'Ailly en prof. W. Schermerhorn. De landdag rede „De bron van onze kracht" werd uitgesproken door ds. J. van Dorp, predikant te Londen. Hij trok een vergelijking tussen een piloot en dc vrijzinnig protestant, die hij als een piloot in de vrije aviatiek van het geestelijk leven zag en die de geestelijke waarden lief heeft als de oneindige ruimte zelf. Daarna spraken drie buitenlanders, dr. John Lathrop uit New York. dr. F. Buri, predikant te Bazel cn Geor ges Marchal, predikant te Parijs over het onderwerp „Door God in dc we reld geroepen." Generaal Orsborn sprak voor 1500 jongeren De opperste leider van het Leger des Heils, generaal Elbert Orsborn, werd Zaterdagavond in het Concert gebouw te Amsterdam verwelkomd door een stampvolle zaal, die de ope ningssamenkomst van het jaarlijks congres volgde. Generaal Orsborn constateerde, dat dc zendingsgecst in het Leger zeer levendig is. De zen dingsofficieren, werkzaam in Indo nesië, vertegenwoordigen 13 nationa liteiten. Zondagmiddag werd eveneens in het Concertgebouw een door 1500 jongeren bezochte nationale jeugd- rally gehouden. In zijn toespraak zei- de generaal Orsborn, die de bijnaam „jeugd-gencraal" heeft gekregen, dat hij zich in het bijzonder het lot van de asphalt-jeugd heeft aangetrokken. Deze jongeren wil hij een ideaal ge ven om voor te leven. Aan het slot van zijn toespraak deed hij een be roep op de jongeren zich in dienst te stellen van Christus. Millioenen personen worden nog vermist Acht tot twaalf millioen personen ziln tengevolge van dc oorlog ver dwenen zonder het minste spoor achter te laten, aldus blijkt uit een verslag van de Internationale Vluchtelingen Organisatie. In deze schatting zijn niet begrepen de vermisten in de Sowjet-Unie. De zen worden geschat op een mil lioen. Mountbatten naar Moskou? In verband met de aanstaande te rugkeer van de tegenwoordige Brit se ambassadeur in Moskou, Sir Maurice Peterson, doet opnieuw het gerucht 'de ronde, dat admiraal Lord Louis Mountbatten tot zijn op volger benoemd zal worden. Argentinië wil dollars Argentinië heeft bekend gemaakt, dat Engeland en andere Europese landen na afloop van de bestaande handelsverdragen in dollars zullen moeten betalen. Binnen het kader der Nederlands- Franse vriendschaps-betrekkingen zullen honderd Franse kinderen uit Verdun naar Nederland komen. De kinderen zullen gedurende enige maanden in Haarlem en omgeving worden gehuisvest. FOOR het binnenlandse luchtverkeer in de Verenigde Staten, in het bijzonder op „boemel"-lijntjes maakt men tegenwoordig gebruik van bovenstaand vliegtuig van de Glenn-Martin-fabrieken. Het oponthoud aan de tussenstations wordt tot het minimum be perkt, doordat een afzonderlijke in- en uitgang is geconstrueerd. Wanneer het vliegtuig op een bepaald veld binnenkomt taxiet het tot vlak voor het stationsgebouw. Daar aangekomen worden hy- drolisch trappen uit luiken van het vliegtuig neergelaten. De pas sagiers, die wensen in te stijgen doen dat via een trap aan de voor zijde van de cabine, terwijl degenen, die hun plaats van bestem ming hebben bereikt, gelijktijdig aan de achterkant onder de staart van het vliegtuig, het vliegveld op wandelen. Wanneer de trappen weer zijn ingetrokken, het geheel vergt slechts enkele minuten, rolt het vliegtuig weer naar de startbaan om koers te zet ten naar de volgende luchthaven. De Convair-Liner, waarvan de KLM binnenkort een aantal exemplaren ontvangt, heeft een soort gelijk systeem voor het opnemen en uitlaten van reizigers.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1