DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Maarschalk Tito bij Moskou in ongenade gevallen Wet op de bedrijfsorganisatie ingediend Tito in de ban Russen heropenen de grens voor Duitse reizigers Noodtoestand in Engeland afgekondigd Kominform stoot Joegoslavië uit op grond van „Trotskisme" Moskou maant „ware" marxisten aan tot „correctie" der leiders Irgoen keert terug in Israël-leger Elke acht minuten landde gisteren een vliegtuig op Tempelhof Thans staken nog 28.000 arbeiders Dinsdag 29 Juni 1948 'Achtste jaargang, No. 1057 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~- p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOOR DER, Maarschalk Tito en de Joegoslavische communistische partij zijn bij de leiders van de Kominform in ongenade gevallen. Maarschalk Tito wordt beschuldigd van Trotskisme en de partij wordt ervan beschuldigd dat zij de verkeerde weg is opgegaan, vooral wat betreft de binnen- en buitenlandse politiek en haar betrekkingen met de Sovjet-Unie. Deze beschuldiging is vervat in een communiqué dat gisteravond te Praag door de Kominform is uitgegeven en waarin wordt gezegd, dat de communistische partij van Joegoslavië zich buiten de broederschap der communistische partijen heeft gesteld en derhalve niet meer tot de Kominform zal behoren. Het communiqué is ondertekend door Zjdanof en door de vooraanstaande communisten uit Frankrijk, Italië, Bulgarije, Roemenië en Tsjechoslowakije. In acht lange cn bittere hoofd stukken, gepubliceerd naar aanlei ding van de onlangs in Roemenië gehouden bijeenkomst van de Kominform. worden maarschalk JosiR Broz Tito en zijn partij van practisch iedere misdaad, die bin nen de communistische gemeen schap mogelijk is, beschuldigd van „Trotskisme" en „anti-Sowjetisme" tot „onbekwaamheid" en „valse, demagogische tactiek" toe. Het communiqué verwijt de Joegoslavi sche leiders dat zij de „internatio nalistische tradities" hebben prijs gegeven om hun heil te zoeken bij de imperialisten. Definitieve sancties worden niet aangekondigd, maar het communiqué doet een beroep op de „gezonde kern" van de Joegoslavische partij om de leiders hun dwalingen onder het oog te brengen. Het bureau spreekt de mening uit, dat er in Joegoslavië nog ge noeg mensen zijn, die het Marxis me en Len'inisme trouw zijn geble ven om de leiders der Joegoslavi sche communistische partij te dwingen hun politiek te corrigeren en terug te keren tot het interna tionalisme. Deze leiders dienden vervangen te worden, indien zij er niet toe gebracht zouden kunnen worden hun politiek te veranderen. „Het bureau twijfelt er niet aan, of de communistische partij is in staat deze eervolle taak ten uitvoer te leggen," zo besluit het commu niqué. ARRESTATIES VEROORDEELD De Kominform veroordeelt onder meer de arrestatie van Zujovitsj en Hebrang, twee Joegoslavische mi nisters die kort geleden door Tito zijn ontslagen, en zegt hierover: Het is niet aanvaardbaar, dat in de Joegoslavische communistische partij de minste critiek met de wreedste repressiemaatregelen wordt gestraft. De Kominform ver oordeelt de daden als de uitslui ting uit de partij en de aanhouding van kameraden Zujovitsj en Hebrang, leden van het hoofdbe stuur, die critiek hebben durven oefenen op de anti-Sowjet-opvat- tingen van de partijleiders en die pleitten voor vriendschap met de U.S.S.R. De.Kominform is van mening, dat men in de communistische par tij een dergelijk terroristen en lou ter Ottomaans optreden niet mag dulden, in het belang van het on afhankelijk bestaan en de ontwik keling van de Joegoslavische com munistische partij, moet een einde daaraan worden gemaakt. REEDS TEKENEN Reeds in het laatste nummer van het Kominform-jcurnaal van 15 Juniwerden zekére niet met name genoemde personen openlijk aan gevallen wegens hun arrogantie, Peter is opgetogen Een woordvoerder van ex-ko ning Peter van Joegoslavië ver klaart, dat Peter opgetogen was over het nieuws van de scheuring, die plaats gevonden heeft tussen het regiem van Tito en de Kominform. Jhr. Van Vredenburch naar Nederland Naar het A.N.P. verneemt, zal de gedelegeerde van het opperbestuur jhr. Van Vredenburch, in de loop van deze week naar Nederland vertrekken om met de regering overleg te plegen over de huidige toestand in Indonesië en ter nade re bepaling van de instructie der Nederlandse delegatie. van hoefsmid tot staatshoofd, van leider tot verstoteling eigendunk en grootspraak. Thans wordt duidelijk dat dit artikel ge richt was tegen Tito. Op 25 Mei, Tito's verjaardag, is het in Belgra do al opgevallen dat Stalin en Hodza, de premier van Albanië, Tito geen felicitatietelegrammen hebben gestuurd. Er zijn sterke aanwijzingen dat het bureau van de Kominform dat tot nu toe te Belgrado is gevestigd, zal worden overgeplaatst naar Warschau. Aldus zou er „sneller en doeltreffender" kunnen worden op getreden, omdat Warschau dichter bij Moskou ligt. NOG IN FUNCTIE Tito is intussen nog aan de macht. Hij vertoefde toen het Praagse communiqué bekend werd, op zijn buitenverblijf in het Al penstadje Bied, niet ver van de Oos tenrijkse grens. Men verwacht dat de Joegoslavische regering een ver klaring zal uitgeven in antwoord op de beschuldigingen aan het adres van Tito. De Britse pers reageerde, zoals altijd, buitengewoon vlug op het gebeuren in Oost-Europa. De Man chester Guardian (Lib.) meent, dat „de legende van de Slavische soli dariteit, door de Russische propa ganda met zoveel moeite ge schapen," met één slag vernie tigd is. De „Times" (Cons.) schrijft dat er sinds „het uitstoten van Trotsky door de Bolsjewisten" niets is gebeurd, dat zo „vernieti gend is voor de communistische eenheid als dit." De „Daily Tele graph" (Cons.) wil geen „overdre ven betekenis" aan de huidige af meting der „huiselijke twisten" toekennen. Matthew James Leonard, produc tie-adviseur van Kaiser Frazer, is Maandag per K.L.M. naar Neder land vertrokken, waar hjj een be zoek zal brengen aan Rotterdam in verband met de bouw van de Kaiser -Frazer fabriek aldaar. Vermoede lijk zal hli advies uitbrengen over de bouw van deze fabriek. Leonard zal drie weken in Nederland blijven. Boterbonnen blijven langer geldig Het C. D. K. deelt mede, dat de geldigheidsduur van de bonnen voor 500 gram boter enz. Reserve 434 en Reserve 437 tot en met Zaterdag 3 Juli is verlengd. Een deel van het publiek heeft namelijk in de mening verkeerd, dat deze bonnen gedurende vier weken geldig zouden zijn. Dit is niet het geval. Alle boterbonnen zijn geldig gedurende veertien dagen, ook die, welke eens per vier weken worden aangewezen. Jeugdige personen mogen 's nachts niet werken Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp dat de nachtarbeid van kinderen en jeug dige personen, die een niet-indus- trieel beroep uitoefenen, regelt. Voor kinderen beneden veertien jaar en kinderen boven die leef tijd, die nog leerplichtig zijn, stelt het de nachtrust op een tijdvak van ten minste veertien achtereen volgende uren. welk tijdvak de uren tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends moet omvatten. Voor niet meer leerplichtige kin deren boven veertien jaar en jeug dige personen beneden achttien jaar bepaalt het de nachtrust op een t'jdvak van twaalf uur, omvat tende de uren tussen 10 uur des avonds cn 6 uur 's ochtends. Lening van de Wereldbank aan Nederland John Mccloy, president van de Wereldbank heeft gisteren ver klaard, dat men „vrij spoedig" een lening aan Nederland kan ver wachten, die ten doel heeft Neder land bij de aankoop van schepen te helpen. Hij zei, dat het bedrag betrekkelijk klein zou zijn. (Van onze Haagse redacteur) TWEE weken voor de regerlng-Beel haar zetels ter beschikking zal stellen heeft z(j de Staten-Generaal het wetsontwerp op de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie aangeboden, dat naar haar oordeel de belang rijke bijdrage van deze generatie kan zijn voor de rustige ontwikkeling van de welvaartsverzorging in Nederland. Dit wetsontwerp, dat vrucht is van jarenlange voorbereiding regelt de instelling van een openbaar lichaam voor het bedrijfsleven genaamd Algemene Bedrijfsorganisatie. De Sociaal-Economische Raad, welke zal worden ingesteld, vormt van deze Algemene Bedrijfsorganisatie het bestuur. Belangrijker echter acht dc regering de taak van deze Raad die voor een derde uit vertegenwoordigers van werknemers en voor een ander derde uit vertegenwoordigers van werkgevers bestaat als vast college van advies in alle belangrijke maatregelen welke de regering op sociaal en economisch terrein denkt te nemen. De Irgoen Zwai Leoemi is gis teravond teruggekeerd in het of ficiële leger van Israël. De terugkeer vond plaats nadat de minister van buitenlandse za ken, Mosje Sjertok. op een massa bijeenkomst gezegd had, dat deze oorlog gevochten zal worden aan een gemeenschappelijk front. Duizenden nieuwe soldaten wer den hierna in het leger opgenomen en legden de eed af. Marshall-verdragen getekend De eerste twee der aan het Marshall-plan deelnemende landen Itajië en Ierland hebben gis teren de bilaterale verdragen met de V.S. getekend, waarin de voor waarden zijn vastgelegd, onder welke zij in het kader van het E.R.P. hulp zullen ontvangen. De voornaamste bepalingen van deze verdragen zijn: lc.: De regering der V.S. ver klaart zich bereid om aan het be trokken Europese land hulp te ver lenen terwijl het Europese land toezegt krachtige pogingen aan te wenden 'om door middel van een gemeenschappelijk herstelprogram ma spoedig een zodanige economi sche situatie in Europa te bereiken als voor een duurzame vrede en welvaart noodzakelijk is. 2e.: De regerinr van het Europe se land verbiro. zich om met de V.S. regelingen uit te werken, die de V.S. in staat stellen grotere hoe veelheden te verkrijgen van de materialen.'waaraan in de V.S. te korten bestaan. 3e.: De verdragen leggen de Europese landen de verplichting op om hun resp. valuta's te stabilise ren of geldige wisselkoersen te handhaven. De Algemene Bedrijfsorganisatie heeft tot taak. de werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen in het belang van het Nederlandse volk, en voorts, de belangen van het be drijfsleven en de daartoe behorende personen te behartigen. Als lagere organen van deze pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie zijn in het wetsontwerp naar orde van grootte productschappen, hoofd bedrijfschappen en bedrijfschap pen gedacht, doch terwijl bij deze wet de algemene bedrijfsorganisatie en de Raad reeds onmiddellijk in het leven worden geroepen, zullen de hier genoemde groepen eerst later bij afzonderlijke wetten worden in gesteld. De productschappen, zijn de verticale zuilen, welke de onderne mingen omvatten, die in opeenvol gende stadia van het productie- en distributieproces een functie vervul len, ten aanzien van bepaalde pro ducten of groepen van producten. Dat betekent, dat zowel de in dustrie. de groothandel en de detailhandel die zich met een be paald product bezig houden in een productschap kunnen wor den ondergebracht. De hoofdbedrijfschappen en bedrijfschappen zijn de ho rizontale organisaties, welke in het productieproces een zelfde of een verwante functie vervullen. In de memorie van toelichting op dit wetsontwerp zegt de regering, dat zij meent zich ontslagen te ach ten van de bewijsvoering, dat so ciaal-economische leiding van de overheid vereist blijft, om onze volkshuishouding uit het moeras te holen en te houden. Het stelsel van laissez faire, laissez aller, is onder de nood der tijden overgegaan in een gemengd systeem, van vrijheid en seeondenheid.^van particulier initia te i en leiding door de overheid. Bij dc opstelling van dit wetsontwerp is de regering uitgegaan van de ge dachte. dat aan lagere organen dient tc worden overgelaten, wat deze e\engoed of beter dan een hoger or gaan kunnen doen. In deze lagere autonome organen van de bedrijfs organisatie, zullen bedrijfsgenoten zowel aan de kant van werknemers als aan de zijde van werkgevers moeten samenwerken aan een doel matige werkzaamheid van het be drijfsleven in het belang van het ge hele Nederlandse volk. In belangrijke mate heeft de rege ring het wetsontwerp, dat zij thans heeft ingediend, het voorontwerp la ten volgen, dat de Commissie van J der Ven in Maart aan de regering heeft overhandigd. Bij haar pogingen om tot het ge vraagde rapport aan de regering te komen is de commissie van der Ven uitgegaan van het veelbesproken voor een wetsontwerp van het Ka tholieke Centrum voor Staatkundige Vorming. Aan het eerste is de ge dachte van de verticale organisatie ontleend, aan het tweede de hori zontale groepering. Soc. Econ. Raad Het accent van de thans voorge stelde bedrijfsorganisatie zal voorlo pig nog moeten vallen op de Sociaal- Economische Raad, omdat de p— - duet- en bedrijfschappen pas gelei delijk zullen ontstaan. Reeds hierbij zal 'de Raad een belangrijke rol kun nen spelen, omdat aan hem daarbij een adviserende taak is toegewezen. Toch zal reeds onmiddellijk ook aan het bedrijfsleven daarbij een beslis sende rol toekomen, omdat vertegen woordigers van werknemers en -ge vers reeds over de oprichting van deze lichamen door de Raad gehoord zullen moeten worden. En ook wanneer de bedrijf schappen, hoofdbedrijfschappen en productschappen eenmaal be staan, zullen deze werkgevers- en werknemers-organisaties een voorname functie blijven vervul len omdat zij de leden zullen aanwijzen van deze drie licha men en voorts van twee derden van de leden van de Sociaal- Economische Raad. Eén derde van de leden van deze Raad zal door de Kroon worden benoemd, doch omdat geen der leden in de Raad in opdracht van wie dan ook optreedt, heeft ook de over heid op beslissingen van de Raad geen invloed. Wel echter kunnen bepaalde ministers de vergade ringen van de Raad bijwonen of zich daar doen vertegenwoordi gen, hetgeen trouwens ook in de product-, hoofdbedrijf- en be drijfschappen mogelijk is. In die vergaderingen heeft de minister of zijn vertegenwoordiger dan echter slechts een adviserende stem. Verordenende bevoegdheid Zowel de Sociaal-Economische Raad als de drie andere groepen hebben verordenende bevoegdheid. Bij de lagere organen zal dit waar schijnlijk op de duur echter van gro tere betekenis- blijken te zijn dan voor de Raad, omdat het accent in de Raad toch op de adviserende taak zal liggen. Het is wellicht om deze reden dat nergens in het wetsont werp blijkt of de vergaderingen van de Raad openbaar zullen zijn. Dit is daardoor niet uitgesloten, doch al lerminst een noodzaak. Deze vraag komt naar voren, om dat in sommige opzichten zich een Gisteren landden elke acht minuten transport-vliegtuigen van het Amerikaanse leger op het vliegveld Tempelhof tc Berlijn, om voedsel en voorraden aan te voeren naar dc nog steeds door dc Russen geblokkeerde Duitse hoofdstad. Maar toen werd meegedeeld, dat In totaal 120 vliegtuigen als het ware een brug van Frankfort naar Tempelhof vormen, lieten de Sowjct-autortteiten weten, dat... voor Duitsers dc grens tussen Oost- en West-Dultsland Is heropend. Dit wil echter niet zeggen, dat dc interzonale personen- en goederentreinen weer gaan lopen, want dc reparatie aan de tyn Helmstadt—Berlijn zal volgens 't door de Russen gecontroleerde Duitse persbureau A.D.N. „langer duren dan men aanvankelijk meende." Inmiddels hebben de Amerikanen speciale ploegen aan het werk ge steld, om de vliegtuigen binnen de kortst mogelijke tijd te lossen. Men verwacht binnen enkele dagen uit Amerika een vloot van enorme C-54 Skymastcr transportvliegtuigen. Elk der toestellen kan een lading van zeven ton vervoeren. Naar schatting zullen 500 ton voedsel per dag naar Berlijn worden gebracht. Maar Berlijn heeft meer nodig dan voedsel. Het gebrek aan steenkolen doet zich reeds gevoelen. Dit geldt evenwel ook voor de Russische zone. aangezien de Ruhr-kolen. ook naar de verschillende Oost-Duitse gebie den gingen. In Mecklenburg b.v. werken slechts nog 19 van de 42 gas-fabrieken. Er gaan dan ook hardnekkige ge ruchten. dat de Rusren de blokkade op het spoorwegverkeer zouden op heffen. De politieke leiders der Weste lijke mogendheden nemen echter het zekere voor het onzekere en blijven verder nauw contact houden, om ge zamenlijk de te nemen stappen te bespreken Generaal Clay, de Amerikaanse opperbevelhebber, heeft gisteren een bezoek gebracht aan zijn Sov- jetrussische collega Sokolofsky. Republikeinen weigeren accoord te accepteren De Republikeinse delegatie heeft geweigerd het accoord ter verrui ming van het verkeer ter zee te accepteren, aldus werd in een com muniqué van de C.v.G.D. meege deeld. De Republiek weigerde o.m. op gronden, dat de Nederlandse „blokkade" met dat accoord niet opgeheven was. Dit accoord werd in Kalloerang door de sub-commis sie aanvaard. vergelijking tussen deze Raad en een sociaal-economische Derde Kamer der Staten-Generaal opdringt. Van sommige zijden is daar wel naar ge streefd, doch het denkbeeld is niet aanvaard, omdat dc zaken waarmede de Raad zich zal hebben bezig te houden hem toch stellig een ander karakter geven. Vermelden wij tenslotte nog, dat de regering niet heeft overgenomen uit het voorontwerp van de Commis sie van der Ven het denkbeeld om de Stichting van de Arbeid in te schakelen als vast adviesorgaan van de Raad. Berlijnse crisis voor de U.N.O.? Generaal sir Brian Robertson, dc Britse militaire gouverneur In Duitsland, is gisteren per vliegtuig in Kopenhagen aange komen voor een onofficieel be zoek. Hij zal op verzoek van een Deense vereniging voor buiten landse politiek, ccn lezing hou den. Tc Bcrlfjn deden echter hardnekkige geruchten dc ron de, dat dc Britse bevelhebber de Deense minister van buiten landse zaken, Rasmussen, zou bezoeken om te bewerkstelligen dat Denemarken dc BerllJnsc crisis voor do UNO zal brengen. Generaal Robertson zei zelf bij aankomst op Kastrup: „Ik weet van niets". ZIJ LOPEN MET HEM WEG. de studenten vaii dc Columbia-Uni- uersilcit 1» New York met hun nieuwe president. Geen wonder, wanneer je baas zich populair ge maakt heeft zoals geen enkel „schoolhoofd", waar ook ter we reld, heeft gepresteerd. De nieuwe „baas" is namelijk niemand minder dan de man, die voor Amerika geldt als dc veldheer die de Tivee- dc Wereldoorlog gewonnen heeft: generaal Eisenhower. De studenten op dit plaatje z(jn allemaal Euro peanen: zij vertegenwoordigen Frankrijk, NoorwegenGrieken land. Hongarije. Estland, Engeland, Nederland cn Tsjechoslowakije. Auto nabij Buitenzorg beschoten Naar eerst thans kan worden géfrield, hebben sluipschutters Zondagavond een auto met mili tairen. die uit de richting Buiten zorg kwam, beschoten. Een mili tair werd zodanig gewond, dat hij enige uren daarna is overleden. Toeslag op militaire stand-pensioenen De regering acht het onbevredi gend, dat er een categorie van ge wezen militairen bestaat, die nu reeds jaren lang als gepension- neerden de overtuiging zijn toege daan. dat hun onrecht is aange daan. Dc minister van oorlog heeft het zich dan ook tot plicht gere kend, voor de oud-gcpenstonncer- de militairen tot een bevredigende voorziening te geraken en heeft dienaangaande een wetsontwerp bij dc Tweede Kamer ingediend. De toeslag welke als een wette lijk recht aan de oud-gepension- neerde militairen zal worden ver leend, zal 400% van het oorspron kelijke pensioen moeten bedragen. Ilelicoptère maakte noodlanding Gistermiddag omstreeks half vier werd de helicoptère van de stich ting hefschroefvlicgtuigen bij Nootdorp (Z.-H door een motor storing gedwongen te landen. Bij het aan dc grond komen kantelde het hcfschroefvliegtuig, waarbij^Se rotorbladen werden beschadigd. De drie inzittenden kwamen onge deerd uit het toestel. Maandagmiddag om 3 uur meer den aan de steiger van Es en van Ommeren tc Amsterdam een vier tal Engelse motortorpedoboten. In Groot-Brlttannië Is de noodtoe stand afgekondigd om het hoofd tc kunnen bieden aan dc door de ha venstaking veroorzaakte crisis. Als eerste resultaat kan reeds worden gemeld, dat de havenarbeiders van Southampton hebben besloten, niet mede te staken. In plaats daarvan drongen zij er b(j de Londensc col lega's op aan, dat dezen naar hun werk terug zouden keren. B(j de staking zijn thans 19.000 man te Lon den cn 9.000 man tc Liverpool be trokken. De wet op de noodtoestand ver leent de regering verstrekkende be voegdheden. Overl-rcding van de wet kan drie maanden gevangenisstraf of do maarschalk wijdde, een krant... van de onposit'e was. die blijkbaar nop- niet gemerkt had. dat het hom meles was. Een symptoom was ook. dat «ie Russen aanvankelijk 1W houden van de Donau-conferentie In Bel grado onmogelijk noemden, omdat daar niet voor voldoende accommo- datie voor de gedelegeerden heette voorontwerp-Vos en van de Proeve te kunnen worden gezorgd. Daar HET bericht, dat de Kominform de banvloek heeft geslingerd tegen Tito en de Joegoslavische communistische partij, overtreft in belangrijkheid voor het ogenblik alles, zelfs de spanningen ln Berijn. Dat er moeilijkheden varen gere zen zowel in de gelederen van de communistische partij in Joegosla vië zelf als in het Oostelijk blok was niet onbekend. Een Daar we ken geleden verklapte een van de Joegoslavische ministers, dat twee van zijn voormalige collega's waren afgezet en gearresteerd, omdat zij de verwerkelijking van het vijfja renplan hadden bemoeilijkt. Boven dien viel het op. dat wel Albanië en Boelgariie (od bevel) bereidheid aan de dag legden, om tot oen her stel van de normale betrekkingen met Griekenland te komen, maar dat uit Belgrado wat toch zeer voor de hand gelegen zou hebben -- niet een dergelijk geluid werd ver nomen. Ook trok het de aandacht, dat Tito's verjaardag dit jaar zo onge merkt voorbijging, speciaal dat de gebruikelijke telegrafische geluk wens van Stalin deze keer achter wege bleef Dit werd nog onder streept door het feit., dat deze ver jaardag in de pers van de naburige landen eveneens volkomen werd ge negeerd. dat b.v. in Hongarije het enije blad. dat een artikeltje aan de Kominform in zijn zeer karakte ristieke motivering van het ban vonnis tegen Tito c.s. heeft inge bracht. i9 dat zij arrogant ziin ge weest Omgezet in gewone, niet- Kominformistische taal betekent dit. dat de Joegoslavische regering de „brutaliteit" heeft gehad een eigen, van Moskou onafhanke lijke politiek te willen voeren. Hier voor hebben we de vorige zomer en herfst al heel duidelijke aanwHzin- staat echter te genover dat de omstandigheid, dat dit bezwaar enkele weken la ter niet meer bleek te gelden, ruimte Het voor de gevolgtrekking, dat Moskou de moeilijkheden had opgelost, respec tievelijk verwachtte, ze vóór 31 Ju li. de datum, waarop de conferentie zou worden geopend, opgelost te hebben. Dit laatste !s dus. gezien de ban vloek, niet iui3t gebleken Dat zou ik op het ogenblik niet durven zeg gen. Want de grote vraag, waarop ik het antwoord niet weet. is deze- Hoe is de situatie ln Joegoslavië zelf? Is Tito nog aan het bewind of is de regering er al veranderd en is de ..zuivering" in de partil er al aan de gang? Er lopen al dagen lang geruchten, dat de verblijf plaats .van Tito onbekend is. maar gesteld al. dat ze juist zijn. dan nog zijn zo voor twee uitleggingen vat baar. Een van de beschuldigingen, die iiiiiiiimiiiimiiiiniDitaiiii door prof. dr. C. D. J. Brandt gen 2ehad. toen Tito kennelijk de bedoeling had om een Balkanfede ratie onder zijn leiding te stichten waarvan de kern zou moeten wor den gevormd door de vereniging van Joegoslavië en Bulgarije tot één staat Misschien zult U zich nog herinneren, dat Dimitrof. de Bul gaarse premier, zich op een goed moment in het boetekleed heeft ge stoken en openlijk deze plannen heeft verloochend, toen het Krem lin er niet van bleek te 'Mllea we ten. Een van de gevolgen van deze „kleine zijsprong" van Tito is ge weest, dat de machthebbers in Mos kou dc teugels in dc satellietstaten strakkor hebben aangetrokken, dat zij successievelijk aan alle illusies van „nationale garen van afkomst. Met andere woorden de nationale figuren uit de communistische partij werden op dc achtergrond geschoven cn po litiek geliquideerd. Zo hoorden we b.v. midden Mei. dat in Roemenië gearresteerd was Patrascanov de communistenleidcr. die een zeer actief aandeel had gehad aan de omwenteling van Augustus 1914 en 'r een boete van duizend pond of beide tot gevolg hebben. Dc laatste maal dat ln Engeland de noodtoestand werd afgekondigd was bij een algemene staking in 192G. De autoriteiten kregen toen de bevoegdheid alle essentiële produc tiemiddelen. alsook het vervoer, over te nemen. De noodtoestand werd officieel door de Kroonraad afgekondigd, die gisteren te Edinburg, waar de koning thans verblijft, bijeen kwam. Naar vanmorgen wordt gemeld heeft ccn vergadering van meer dan vijfduizend Londense haven arbeiders met grote meerderheid besloten het werk te hervatten. Ook staking in andere Britse havens De havenstaking tc Londen is overgeslagen naar Liverpool Van de 14.000 arbeiders die daar gewoonlijk werken, is vanmorgen de helft niet op het werk verschenen. Ook in de H Bavlke*nri^i7V4lfTiJ?riïlfÖrlbea'4 die sindsdien tot Januari j.l. in de ,ave,: 13 50 Charles Panzora mot plano; verschillende Roemeense regerin- 4 05 Gr pi.; H.30 Lezing over rozen: gen de belangrijke post van minis- ®-00 Gcm omroep a capollakoor; 15 30 ter van justitie had bekleed. En j,aconda-cnst'mblc; 1800 Grenadier juist afgelopen Zondag had de Ob-,UBrdB marcheren; lfi.15 Voor onzejon- server het bericht van de ge van-'rn 8 cn me|sl«*. 17.10 Reportage van gennemiijg van een andere nationa- Vlmbledon; 17.45 Rcg. uitz.; 18 00 Ned. Ie leider der Roemeense communis- {oren cn korpsen: 18 30 De symbolisohe ten. n.l. Giorgloc Dei, de secretaris,Btokcnls van «prookjes. van de partij en minister van eco- nomische zaken. TUINKALENDER Zo n nationale figuur is Tito na tuurlijk in hoge mate. Van alle 29 JUNI. De rozen staan in tegenwoordige leidende figuren in150"0, In tal van onze natuur- Oost-Europa is hp zelfs de enige, Minnende gemeenten trejt men die zijn positie niet uitsluitend aantipenbare rozentuinen aan. waar Moskou te danken heeft. Daardoor 'luizenden groot- cn klelnblocmiae «,.Uo,v..7 heeft hij om te beginnen een zekere druik- en klimrozen in hun prach- onafhankelijkheid" morele onafhankelijkheid, die door '9e rose, rode, gele. witte en vele in de satellietstaten in Midden- en' de ligging van ziin land aan de '"do re tinten prijken. Bezoek deze Zuidoost-Europa (dat wil dus zee- peripheric van het Slavisch blok. 'ozentwtncn en noteer de namen gen binnen de evenUicle atieratüus dat wil zeggen aan de grens van de mooiste soorten. Dat. komt van Tito!) een eind hebben ge- het Westen nog versterkt wordt. 1 dc komende winter te pas bij de maakt. Men herinnere zich: Hon- En dit is nu net precies, wat Mos- aanschaffing van rozen voor uw kou niet kan dulden. tigen tuin. Weldra zullen ook de 'Ogen op de kwekerijen in volle Over de gevolgen, welke de uit- b'oci slaan. In de parken bloeien stoting van Tlto uit de Kominform. 'hdns nnk de zogenaamde botani- uit het Oostelijk blok uit de zgn tche rozen, lhrrvan bestaan ook Slavische solidariteit heeft, wil ik tPPr tal.rUke soorten. Vele ervan het vandaag niet hebben Zij k un- dragen in het najaar prachtig ge nen ongelooflijk belangrpk zijn. r?urSc en t'JPlsrh Omvormde bot- maar voordat Ik mii in bcspiegeli;i- 's Yece rojcnf 2Vn n,et voor Per" garjje, de verwijdering van Koning Michael, en Tsjechoslowakije Teke nend is het hierbij ook. dat in de naaste buurlanden van Tlto. in Bul garije en Joegoslavië, duo daar waar de herinnering aan vroegere Balkaplanden en ententes in de eerste plaats nog leeft, de rege ringsmacht uitsluitend in handen is gegeven van lieden, die hun oplei ding in de Sowjetunie hebben ge had. Sowletburgers ziin en soms zelfs niet eens Roemenen of Boel gen hierover verdiep, dien lk toch eerst ik zei het al weten over de situatie van ogenblik in Joegoslavië zelf. ken bestemd doch voor aanplan- meer teting cr(tcns tussen heestergewas- het sen. Het is de moeite waard ook deze botanische soorten te leren kennen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1