DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Berlijn verzoekt Deense regering stappen te doen bij UNO Kominform verspreidde gefantaseerde laster Door versneld vliegverkeer dalen passage-prijzen Toezicht op collaborateurs noodzakelijk Sokolofsky hoopt op spoedig herstel van spoorlijn met Westelijke zones N ederland volhardt in weigering Staking in Londen beëindigd Rusland eenzijdig geinformeerd LondenNew York binnen 7 uur Non-stop-vlucht van 17.000 km Britten verlaten geheel Palestina USSR recruteerde Joegoslaven Heinz, Alfred en Siegfried, zij zoeken elk op hun wijze een oplossing Het Münchener Jeugdcongres Ongewenste concentratie vastgesteld 'Woensdag 30 Juni 1948 Achtste jaargang, No. 1058 Opgericht door de Stichting „Het Parool - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~- p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort* Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER* De gemeenteraad van Berlijn heeft de Deense regering ver zocht om het vraagstuk inzake de toestand van de Duitse hoofd stad aan de Verenigde Naties voor te leggen. De Deense regering heeft nog geen beslissing genomen en zal zich eerst op de hoogte stellen van de houding welke de Russische autoritei ten in Duitsland zouden aannemen, ingeval Denemarken het beroep aan de UNO voorlegde. In plaats van een antwoord deelde Sokolofsky mede, dat de verkeers- belemmeringen slechts van tijdelijke aard zullen wezen, aangezien de beperkingen slechts dienden ter bescherming van de valuta in de Sowjet zone. Voorts sprak Sokolofsky de hoop uit, dat de spoorweg tussen Berlijn en Helmstedt spoedig weer in dienst gesteld zal kunnen worden. Hu zeide, dat hij de energieke maatregelen, die de Britten en Amerika nen hadden genomen om het verkeer door de lucht met de Westelijke zones te onderhouden, ten zeerste waardeerde. Sokolofsky zegt verder vernomen te hebben, dat de voedselvoorraden voor de bevolking voor verschei dene weken toereikend waren. Hij hoopte, dat in die tijd de spoorbaan voldoende hersteld zou zijn. De maarschalk vestigt er voorts de aandacht op. dat de Britse auto riteiten geen goederentreinen meer laten lopen tussen de Britse zone en de Sowjet-zone, omdat 30.000 wagons niet aan de Britten terug gegeven zouden zijn. Deze motive ring berust volgens Sokolofsky of op een onjuiste informatie of op moedwillige feitenverdraaiing, aan gezien volgens officiële statistieken de wagons regelmatig van de ene zone naar de andere gaan. Naar Reuter meldt, leert nauw keurige studie van Sokolofsky's woorden, dat de „blokkade van Berlijn" vooralsnog bestaan blijft. De aanvankelijke opluchting, aldus Reuter, maakte plaats voor „teleur stelling en toorn". Eerder op de dag werd reeds van Columbiaanse zijde verklaard, dat de Veiligheidsraad dient op te treden om een eind aan de crisis in Berlijn te maken, ter wijl ook twaalf Labour-parlements- leden in he Britse Lagerhuis een motie indienden, volgens welke ..de crisis te Berlijn naar de Veilig heidsraad moet worden verwezen". Het Berlijnse stadsbestuur besloot dit beroep te doen, nadat generaal Robertson het insluiten van Ber lijn door de Russen gewetenloos en onmenselijk had genoemd, en een middel, om politiek voordeel te be halen door een hulpeloze bevolking uit te hongeren De Russische blokkade van Ber- lljTx vormt oor» bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid, aldus de resolutie, die ter goedkeu ring aan het Berlijnse stadsbestuur werd voorgelegd. In de resolutie werd betoogd, dat twee mlllioen Duitsers, die in de Amerikaanse, Franse en Britse zone van de stad wonen, tot physieke ondergang ge doemd zijn. tenzij er snel hulp ver leend wordt. Ferdinand Fricdenburg, de Chris ten-democratische plaatsvervan gende burgemeester, deelde later mede, dat er contact was gezocht met twee landen om het beroep aan de UNO te doen toekomen, maar dat een niet-Europees land had ge weigerd, ofschoon het zijn sympa thie betuigd had. In dit verband zij opgemerkt, dat te Washington werd verklaard, dat op het ogenblik de tjjd nog niet rijp is voor een actie der UNO. De communistische leden van het stadsbestuur beschreven het beroep als „gericht tegen een der bezetten de mogendheden". Functionarissen voor het vervoer op de binnenwateren zeiden dat het verkeer langs de Elbe dat volgens vroegere berichten door de Sowjet- autoriteiten geheel zou zijn stopge zet nog in in beide richtingen plaats vindt, maar wegens de Sow- iet-contröle langzamer dan gewoon lijk. De impasse in Indonesië UNO-commissie rappor teert aan Veiligheidsraad De commissie voor goede diensten in Indonesië heeft de Nederlandse weigering om het op 16 Juni door de Amerikaanse en Australische leden van de commissie ingediende compromisvoorstel te behandelen, telegrafisch aan de Veiligheidsraad medegedeeld. In haar rapport maakt de C.v.G.D. melding van de opvatting der Re publikeinse delegatie. Deze heeft het voorstel aan een diepgaande beschouwing onderworpen en is van oordeel, dat het de enige kans biedt om tot overeenstemming te komen. De republikeinse delegatie heeft de Nederlandse delegatie ver zocht, terug te komen op haar be sluit. Een Nederlandse vertegen woordiger heeft hierop meegedeeld, dat de weigering van de Neder landse regering om het voorstel te bespreken, definitief is. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft officieel medegedeeld, dat Court Dubois, het Amerikaanse lid van de Commissie voor Goede Diensten, verzocht heeft wegens zijn gezondheidstoestand van zijn functie te worden ontheven en naar huis te kunnen terugkeren. In een massa-bijeenkomst hebben de Londense havenarbeiders be sloten het werk te hervatten, liet besluit van de regering om de noodtoestand af te kondigen heeft kennelijk de staking gebroken. Gisteren waren nog meer dan 30.000 arbeiders in staking, volgens de officiële cijfers, die vandaag zijn bekend gemaakt Hier en daar wordt het werk reeds hervat. Van Liverpool en Merseysidc. waar gisteren de arbeiders het werk neerlegden, wordt bericht, dat ook daar besloten is het werk te hervatten. Minister Gielen officier van Legioen van Eer De ambassadeur van Frankrijk, de heer Jean Rivière. heeft aan minister dr Jos J. Gielen de onderscheiding van officier van het Legioen van Eer uitgereikt. Met ingang van 1 Juli wordt het verbod van vervaardiging van papieren kolenzakken ingetrokken Aardbeving in Japan eiste duizenden doden De Japanse autoriteiten schatten dat ten gevolge van de aardbevin gen minstens 400.000 personen zijn gedood, gewond of dagloos zUn ge worden. Over de steden IVIaroeoka, Mikoeni, Matsoeoke en Kanazoe die naar verluidt alle volkomen ver woest werden, zijn geen onmiddel lijke gegevens omtrent het aantul slachtoffers hekend. Deze sier ste den liggen 40 k.m. of minder van Foekoei. Volgens een schatting van de Amerikaanse reddingsploeg, die naar Foekoei is gegaan, zijn er te Foekoei en 39 plaatscYi in de buurt van deze stad 3155 personen om het leven gekomen en 7752 ernstig ge wond. Nederlanders slepen de „Schlageter" naar Brazilië De sleepboot „Noord-Holland" van Wijsmuller (IJmuiden) zal deze week naar Bremerhaven vertrek ken om daar het, door de Brazili aanse regering, aangekochte school- schip „Albert Leo Schlageter" op te halen en naar Rio de Janeiro te slepen. Keizer in hoger beroep veroordeeld Gisteren deed het Amsterdamse gex*echtshof uitspraak tegen de doelman Gerrit P. Keizer, die op 15 Juni in hoger beroep terecht stond wegens overtredingen van het deviezenbesluit. De uitspraak luidt thans: bevestiging van de ge vangenisstraf voor de tijd van zes maanden, voorts een boete van f 1000 of 30 dagen, een boete van f 5000 of zestig ^dagen en een boete van f 500 of dertig dagen. Een en ander met aftrek van het gehele voorarrest en verbeurdverklaring van de in beslag genomen Engelse ponden. Niet alleen Amerika, Japan. China, Frankrijk en Oostenrijk zijn de laatste weken door hoog water ge teisterd: ook lijn 3 in Amsterdam moest zich na de regens van de laatste dagen, als een amphibie- tank een weg banen door de hier en daar blank staande straten. Belgrado antwoordt Door alle Joegoslavische zenders werd gisteravond het antwoord omge roepen van dc Joegoslavische communistische party op dc critiek van de Kominform. Om te beginnen stellen de Jocgoslavcn vast. dat dc communis tische party der Sowjet-Unte reeds op 27 Maart een brief naar alle leden van de Kominform behalve Joegoslavië heeft gezonden. Deze brief bevatte ernstige beschuldigingen tegen dc Joegoslavische party, maar deze laatste werd niet op de hoogte gesteld van de inhoud van het schreven, noch van het feit der verzending. Eerst dc Hongaarse communistische party stelde de Joegoslavische party van het Russische schryvcn In kennis. De Jocgo- slaven lieten onmiddellijk dc Sowjct-communlstcn een aanbod toekomen, om ter plaatse een onderzoek In te stellen, maar dit aanbod werd afgewezen. De Joegoslavische party stelde toen vast, dat de leden der Kominform de beschuldiging van dc zyde der Sowjets aanvaard hebben, zonder Joego slavië in deze te horen en trok dc conclusie, dat op basis van „gefantaseerde laster" niet kan worden gediscussieerd. Lockheed ingenieur De vliegtuigen van de naaste toe komst zullen alle schroefloos wor den voortbewogen. De kruissnelheid zal dan minstens 900 km per uur bedragen. Het traject New York Londen zal dus niet langer dan 7 uur duren, tcrwUl door do ver snelde overvluchtcn, die een bespa ring in de exploitatie betekenen, het tarief met 30 pereent kan wor den verlaagd. Zie hier een schets, die dr. Hall L. Hibbard. vice-presi dent cn hoofd-ingcnleur van de Lockheed Aireraft. gisteren tc Am sterdam van dc toekomstige rol van het vliegverkeer In de wereld gaf. Dr. Hibbard gaf voorts een ge detailleerd overzicht van de diverse vliegtuigtypen, die door zijn onder neming worden gefabriceerd. Het zijn de Constellation, de Constitu tion, de „P.A. Jet-fighter" en dc „Truculent-Turtle". Over de Constellation vertelde dr. Hibbard, dat reeds 175 variaties van dit type gemaakt zijn. Ten aanzien van de Constitution, een dubbeldeks-vliegtuig, dat met een kruissnelheid van 300 mijl per uur ruimte biedt aan 168 passagiers, vertelde spreker, dat van dit type twee stuks voor marinedoeleinden zyn gebouwd. Het ligt voorlopig niet in de bedoeling met de produc tie van dit reuzenvliegtuig door te gaan. De Jet-fighter Is een schroefloos vliegtuig, dat een snelheid bereikt De bevelhebber der Britse troe pen in Palestina, luitenant-generaal MacMillan heeft Dinsdag In een Êroclamatie medegedeeld, dat de ritse strijdkrachten 1 Juli geheel Palestina hebben ontruimd. De proclamatie kondigt voorts het beëindigen van de militaire ju risdictie van MacMillan in Palesti na aan. Hierdoor houdt het Britse bestuur in Palestina na 25 jaar ge heel op te bestaan. Uit Haifa werd nog gemeld, dat twee Engelse Churchill-tanks van het vliegveld van Haifa zijn ver dwenen. Marriott stelt de Joden hiervoor verantwoordelijk en noemt het een schending van het be stand. Uit protest tegen dit incident hebben luitenant-generaal Mac-Mil- lan en tien stafofficieren op het laatste ogenblik geweigerd het door de burgemeester van Haifa aange boden afscheidsdiner bij te wonen. Daar twee Engelse soldaten tege lijk met de tanks verdwenen zijn. achtte een Engels stafofficier bot mogelijk, dat de soldaten met me deneming van de tanks gedeser teerd zijn. Van goed ingelichte zijde wordt voorts vernomen, cloch is niet ofri- cieel bevestigd, dat aan de staat Israel en de Arabische staten door graaf Bernadotte voorstellen zijn gedaan de volgende twee punten als basis hebben: 1. de Arabieren moeten de staat Israel erkennen. 2. De Joden moeten sommige ge deelten van hun gebied prijsgeven. Ingelegde treinen reden maar één dag Het, van het ANP afkomstige be richt over met ingang van 28 Juni ingelegde treinen, is ten dele on juist geweest. De treinen Utrecht Cv. 10 08) Maasticht (a. 13.58) en Den Haag (v 23.39) Rotter dam DP Ca. 00 02) hebben alleen op 28 Juni gereden. DE HELlCOPTèRE van de Stichting Hef schroef vliegtuigen moest we gens een motorstoring een noodlanding uitvoeren op een weiland bij Nootdorp, waarbij de machine kantelde en de rotorbladen beschadigden. De verklaring gaat dan verder: ..Het is absoluut juist, dat sinds de bevrijding leden van de geheime dienst van de USSR zonder overleg gepoogd hebben, Joegoslaven te re- cruteren." De Joegoslaven zijn niet van me ning, dat zij het internationaal demo cratische front geschaad hebben. Met nadruk wijzen zij de beschuldiging van de hand. dat de Joegoslavische communistische partij een nationale koers volgt. Dit is volgens de Joego slaven de „grootst mogelijke histori sche onrechtvaardigheid". In het antwoord wordt dan verder gezegd: „Het is een schande en bui tengewoon kwetsend voor ons om te beweren, dat er geen critiek in de Joegoslavische communistische par tij zou bestaan, een partij, die zo veel heeft bereikt." Wat het feit betreft, dat in enkele secties geen verkiezin gen hebben plaats gehad, wordt op gemerkt: „Dit is slechts een gevolg geweest van dc oorlog cn van na oorlogse omstandigheden. Het is het geval geweest in vele partijen, met inbegrip van de communistische par tij der USSR". Tenslotte wordt gezegd: „De vijan delijke propaganda zal de verklaring van de Kominform misbruiken om zowel de communistische partij van Joegoslavië als de Sowjet-Unie te belasteren. De Joegoslavische com munistische partij kan daarvoor geen verantwoordelijkheid aan vaarden. De partij doet een beroep op haar leden om de rijen te sluiten als enig antwoord op de beschuldi gingen." Wat zit er achter? Vele waarnemers zoeken er naar, wat achter de gehele geschiedenis zit. want zij geloven niet dat dc ver klaring van de Kominform het ge hele verhaal vertelde. Zij dachten aan rivaliteit, dat Ti.to „te groot voor zijn schoenen" is geworden, of dat hij weigerde aan een of ander nieuw avontuur deel te nemen. Zij vroegen zich ook af in hoeverre de verkla ring gepubliceerd werd als feit cn hoeverre voor opvoedende consump tie in Oost-Europa. In officiële kringen te Londen noemt men het communiqué van de Kominform ..een document van ee- weldig belang, dat de nauwkeurigste bestudering verdient". De diploma tieke correspondent van Reuter schrijft dat het de belangrijkste com munistische verklaring na de oorlog is Andere bladen vatten hun com mentaar in deze twee regels samen: Ziedaar de grootste mislukking van de Sowjet-politiek sedert de oorlog." Een waarnemer te Praag merkte op: ..Je kunt nu wel ophouden Komin form te zeggen. noem het kind bij de naam. en zeg Komintern!" (Van onze Jeugdwerk-redacteur) MUNCHEN, 16 Juni. In onze tent liggen zes Duitsers, tussen vier Nederlanders, en de korte tijd, dat wij met hen gegeten, geslapen en gesproken hebben is voldoende ons een indruk van hun karakter te ge ven. Daar is Heinz, 29 jaar, Ostflücht- ling, de enige, die in de Russische zone heeft vertoefd. Hij verteld er graag van maar kan niet inzien waarom de Russen fouten maken als de Nazi's. Hij is critisch, noemt zich liberaal socialist en een nuchter beschou wer. Als voedsel-ambtenaar heeft hij het thuisfront gediend en als zodanig de vele zwakke plekken van zijn volk aanschouwd. Hij is ervan overtuigd, dat heel Duits land schuld heeft aan de ellende, doch redeneert ook, dat het buiten land fouten maakt. Over het leven in de concentra tiekampen hebbeti zij werkelijk hij beweert het ons eerst ken nis genomen, toen de Amerikanen hun films toonden uit de kampen. De tweede Duitser is Werner uit Kassei, 21 jaar. Hij streed aan het Oostfront, werd bij Charkow ver wond. Was geen Nazi, maar we! Hitlerjunge. Hij is een fatsoenlijke kerel, die oprecht schuld erkent, doch graag een streep zet onder het verleden. Hij zoekt terdege en vlijtig naar een nieuwe richting. Maar hij is niet critisch en neigt vaak tot zwammen. Hij leest, bij wijze van spreken de ene dag het partijprogramma van de S.P.D. en wordt socialist, de volgende dag is hij, na lezing van een ander pro gramma, liberaal. Hij dweept met de Oxford-beweging, die in het kamp grote propaganda maak?, zonder de consequenties te over zien en te overwegen. Een eerlijke knaap maar helaas een leeghoofd. De derde is Richard, een gezel lige, vrolijke vier en twintigjarige Beier, vol grollen en kattekwaad. Hij kan geen keus maken. Ook hij draait in de vernieuwingskolk rond. Zijn eerste opmerking is: Geef meer eten en enige luxe, be huizing en vertier, dan zullen geen materiële omstandigheden onze hersens afstompen. Hij wenst Beieren los van Duitsland, zelf standig opgenomen in een fede raal Europa. De vierde, Horst, was een Nazi. Vader was in de Partij, moeder leidde meisjes op. Beiden zijn dood. Zelf heeft hij op 18-jarige leeftijd in Frankrijk en later in de Arden nen gevochten. Hij spreekt zeer verward en hij praat graag. Toen ik hem kapittelde, heeft hij mij fel geantwoord, maar de hele dag zweeft hij om me heen, wil alles betalen en weert elke sigaret of een met boter besmeerde boterham. Hij zelf bekent schuld. „Nicht meine Eltern, sondern ich....!" Ik be schouw hem als een reclasserings- geval met gunstig perspectief. De vijfde, Alfred, is een dromer, 20 jaar. Spreekt weinig, denkt veel. Het enige wat hij zei: Wat zou ik graag een jaar door de wereld zwerven, dan een jaar daarover boeken schrijven en dan voor mijn part sterven. Zijn oordeel over zijn landgenoten is. Ze spreken te veel, denken en doen te weinig. Verder leidt Alfred een groepje vakbewe- gingsjeugd. De laatste, Siegfried, is een men geling van de „Streber" en de voorvechter en de praatzieke theo reticus. Vurig socialist, ondanks zijn katholiek zijn. Hij tekent en zingt aardig en spreekt nimmer over schuld. Op een directe vraag daarover zei hij: Men mag mij niet verwijten gevochten te hebben voor mijn land, al was dat land ook corrupt. Ziedaar het opinie-onderzoek in mijn tent, dat wpl niets zegt over de andere 60 millioen Duitsers, maar die toch enig inzicht geeft in de zielen van mensen, die elk op hun wijze een oplossing zoeken. Sicherheitspolizist staat terecht Met de „Totenkopf" op zijn uni formpet verscheen in de jaren 1941 tot 1944 de thans 43-jarige Willy Zühlke in de gangen van het huls van bewaring aan de Amstëlveense- wecr te Amsterdam. Zühlke is thans het eerste Duitse lid der Sicherheitspolizei, dat in Am sterdam voor het Biiz. Hof wordt berecht. Nog gekleed in zijn uni form met tressen, stond hij kaars recht in het verdachtenbankje en beantwoordde de hem gestolde vra gen op bedeesde toon Pertinent bleef Zühlke de belangrijkste pun ten der dagvaarding ontkennen- hij zeide slechts geslagen te hebben, wanneer de gevangenen zich obsti naat gedroegen, maar dan uitsluitend met de hand of met een gummi knuppel De getuigen wisten beter. Eenmaal kwam de verdachte de gang der gevangenis in. toen ver schillende Joodse arrestanten de grond aan het schoonmaken waren, hetgeen op bevel van een der andere Duitse bewakers geschiedde met een tandenborstel. Zühlke aanschouwde dit tafereel met welgevallen en zou later met zijn collega de angstige gevangenen met emmers vuil water hebben overgoten. Zühlke ontkende iets met deze gebeurtenis te maken te hebben gehad en zeide er zich niets van te herinneren. Na het getuigenverhoor werd zaak geschorst tot 20 Juli a.s. Avontuurlijke postduif Een matroos van de Franse vrachtboot „Bcrnières" trof op de brug van het schip, toen het ter hoogte van Cherbourg voer, een uitgeputte postduif aan, die een ring droeg met het op schrift „nr. 598710Holland 47". De duif had voorts een boodschap bij zich, waaruit bleek, dat hij ook reeds op het Noorse stoomschip „AJa" een „noodlanding" had gemaakt. De postduif is naar een post duivenvereniging te La Rochelle gebracht, waar hij wat op zijn verhaal kan komen. Daarna wordt hij weer losgelaten. van duizend kilometer per uur. Er zijn reeds duizend toestellen van dit type afgeleverd. De „Turculcnt Turtle", een twee- motorig vliegtuig, heeft een record op zijn naam staan. Het heeft na melijk een non-stop-vlucht gemaakt van 17.000 kilometer. Spreker eindigde zijn betoog met er op te wijzen, dat het „aller nieuwste snelverkeer" zeker niet binnen 7 8 jaar werkelijkheid zal worden. Dode bij noodlanding nabij Almelo Een adjudant-onderofficier werd gedood toen gisteren een lesvlieg- tuig van het vliegveld Twenthe bij Almelo een noodlanding moest ma ken en daarbij over de kop sloeg. Het toestel, een tweemotorige bommenwerper, had enkele dagen geleden een nieuwe vleugel gekre gen; de piloot merkte in de lucht, dat hij daardoor niet met de ma chine kon manoeuvreren. Hij wilde landen op een roggeveld, maar het toestel sloeg om, waarbij de 51-ja rige K. Meyer eruit werd geslin gerd. De twee andere inzittenden, een luitenant en een soldaat, wer den licht gewond. Bestuurders der CPN vrijgesproken De Amsterdamse rechtbank deed gistermorgen uitspraak In de zaak tegen negen leden van het partybc- stuur der CPN. t.w.: A. J. Koeje- mans. P. dc Groot, G. Wagenaar. J. Brandenburg, J. P. Schalker, S. Ba rm h. J. R. Reuter. J. II. Tclwcs en J. van Santen. Alle verdachten werden vrijge sproken. Zij hadden terechtgestaan wegens een publicatie in „De Waar heid" van 23 September 1946 over het uitzenden van militairen naar Indonesië en de ongeregeldheden, die zich bij een demonstratie daar tegen te Amsterdam hebben voorge daan. O.m. bevatte hot artikel de passage „thans heeft de regering- Beel haar handen met bloed van vrijheidsstryders bevlekt, die op vreedzame wijze demonstreerden". De officier van Justitie eiste tegen alle verdachten, met uitzondering van de heer Koejcmans ten aan zien van wie hij zich aan het oordeel van dc rechtbank refereerde geldboete van honderd geulden of tien dagen hechtenis. Nog ccn uitspraak Het Amsterdamse Gerechtshof be vestigde het vrijsprekend vonnis le gen de heer A. J. Koejcmans. oud- hoofdredacteur van „De Waarheid", op 29 Januari tegen hem uitgespro ken. De procureur-generaal, mr. J. Fabius. had f 100 boete geëist. De heer Koeicmans was gedag vaard wegens belediging van het Openbaar Gezag door middel van een caricatuur. Prinsesjes verrasten de jarige vader De prinsesjes hebben de verjaar dag van hun vader niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zy meenden niet beter te kunnen doen. dan hun vader met een stukje ..eigen handwerk" te verrassen Op Soestdijk is een ieder het er over eens, dat het zclf-ge- boetseerde 30 cm hoge sealyham- hondje van prinses Beatrix een waar kunstwerk is. Ook prinses Irene heeft voor haar scheppingsdrang een object uit de dierenwereld gekozen. Zij heeft eveneens van boetseerklei ccn schaapje gemaakt. Prinses Margriet heeft zich dit jaar nog beperkt tot het traditionele „gevlochten matje". de Rauter in cassatie Naar ANP verneemt is de behan deling van de cassatie-zaak Rauter door de Bijzondere Raad van Cas satie vastgesteld op 20 October te 10 uur. Padvinders-leiders naar Koempoelan Op 3 en 4 Juli houdt de vereniging „De Nederlandsche Padvinders" haar jaarlijkse leiders-samenkomst, of Koempoelan De ongeveer 1500 aan wezige padvindersleiders zullen zich bezinnen op de plaats, welke de padvindersbeweging temidden van ons volk innegmt. In verband daar mede omvat het programma drie in leidingen over het onderwerp „De geestelijke weerbaarheid van ons volk", welke gehouden zullen wor den door ir F. S. Ottcn. president directeur van de Philipsfabrieken, ds T Hylkema. voorzitter van de Ver eniging van Europese Federalisten en mr J. Klaaszes. burgemeester van Wageningen. Zaterdag 3 Juli zal de koningin op de Ruigenhoek een toorts ontsteken, welke door een estafette van ver kenners naar de Goudsberg te Lun- teren zal worden gebracht en waar mede des avonds het kampvuur wordt aangestoken. Oudste inwoonster van Nederland overleden Gisteren is te Rotterdam over leden mevr. Herfst-Braams. De overledene, die beter bekend stond als „opoe Herfst" was 106 jaar en. daarmee de oudste inwoonster van Nederland. Vakverenigingen bespraken Marshall-plan Gisteren kwam de adviserend© vakverenigings-commissie voor het Europese herstelprogram te Parijg bijeen. Besproken werd o.m. de verantwoordelijkheid der vakbon. den in het kader van het Marshall plan. De commissie stond onder voorzitterschap van de algemen© secretaris van het NVV. Kupers. Bewaker van kamp Vught huort levenslang eisen „Deze zaak heeft niets met poli tiek te maken. Verdachte heeft tij dens de bezetting slechts kans ge zien zijn wreed karakter uit te le ven. Hij mishandelde en moordde naar hartelust en werd daarvoor beloond met drank en sigaretten". Deze woorden uit de mond van de procureur-fiscaal van het bijzon dere gerechtshof te Leeuwarden sloegen op de 25-jarige landbouw- arbeider Douwe Bleeker uit Bols- ward, die bewaker was in het be ruchte kamp tc Vught. Mr Nube eiste dan ook levenslange gevan genisstraf. Overzicht van een der p.ittingenvan het Jeugdcongres te München De stichting „Toezicht Politieke Delinquenten" heeft In sommige bc- dryven een ongewenste concentratie van gecollaboreerd hebbende werk nemers geconstateerd. Enkele van deze bcdryven stonden zelfs onder „foute" leiding. De genoemde stich ting stelde verder vast. dat in de tweede helft van 1947 slechts weinig bedryven weigerden, politieke delin quenten in dienst te nemen. Een en ander lezen wy in het verslag over de werkzaamheden van de stichting gedurende de jaren 1945 tot en met 1947. Bij he begin van het nieuwe jaar bedroeg het aantal onder toezicht gestelden nog 41.872. Het aantal toe zichthouders was 16.708. De uitgaven van de stichting bedroeg over de jaren lS45/'47 f 1.765.000.Aangezien de subsidie was begroot op 2.350.000.is een niet onbelangrijk deel ongebruikt gebleven. Het hoogste aantal gedetineerden werd bereikt op 15 October 1945 toen de kampbevolking een sterkte van 96044 personen (72 321 mannen en 23.723 vrouwen) vertoonde Op 1 Januari 1948 was dit aantal ge slonken op 8200. Tenslotte wordt in het verslag op gemerkt. dat de inschakeling in het arbeidsproces over het algemeen zeer vlot is verlopen. Regering bepleit werving van Italianen De regering is van oordeel, dat Italiaanse arbeidskrachten in dienst moeten worden genomen om de productie der Nederlandse mijnen op het voor 1948 geraamde peil te brengen. Verschillende leden van de Mjjnindustrieraad hebben echter ernstige bezwaren tegen verdero werving van vreemdelingen. De ge noemde raad heeft thans besloten, de definitieve bepaling van zijn standpunt uit te stellen tot de ver gadering. die over ongeveer veer tien dagen zal v/orden gehouden. Weerbericht AFNEMEND BUIIG Weersverwachting:, gel- W dig tot Donderdagavond: Wisselend bewolkt. In,_ de kustgebieden bijna nergens buien meer. In S het binnenland voorna- qj melljk In de namiddag plaatselijk enkele buien Weinig verandering van temperatuur. Zwakke tot matige wind tussen West en Noord. I Juli: Zon op 4 24. onder 21.0" Maan op 0.56, onder 15.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1