DAGBLAD VOOR AMERSFOOR „Wij blijven in Berlijn" Finnen naar de stembus Hoofdkwartier Kominform verhuist naar Boekarest West-kust van Japan opnieuw door bevingen geteisterd In 1898 haalde men benzine bij de drogist Bevin op zoek naar geconcentreerd en gedroogd voedsel BONNENLIJST Wij kunnen geen politiek voeren, die tegen Rusland is gericht Joegoslavische communisten op 21 Juli bijeen Dodencijfer nog steeds stijgende Maximum-snelheid: 20 km per uur Gedemobiliseerden worden geholpen DE Hl NESE PAPEGAAI Geen tweede München llonderdag 1 Juli 1948 Achtste jaarpa Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 c<mt Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 62j5. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER- ben. totdat op het laatst een positie moet worden ingenomen, die oorlog onvermijdelijk maakt." Willaim Gallacher (comm.): ..Eén ding is wel zeker, de Sowjet-Unie wil geen oorlog, maar wel de Ame rikanen! Engeland moet zijn verbond met Amerika verbreken!" Harold MacMillan (cons.): „Wij moeten het risico van oorlog aan vaarden. hoe ernstig het ook is. De alternatieve politiek te wijken brengt niet alleen het risico, maar vrijwel de zekerheid van oorlog met zich mee." (Bijval). Richard Crossman (lab.): „Wij zul len de campagne voor geheel Duits land verliezen, indien wij te Berlijn een nederlaag lijden." MacMillan: „De conservatieve par tij steunt ten volle de politiek, die door de regering ten aanzien van de kwestie Berlijn wordt gevolgd." George Marshall: Zowel In Washington als ook in Londen werd gisteren de toestand In Berlijn uitvoerig besproken. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, George Marshall, verklaarde met klem, dat de Amerikanen in Ber. UJn zullen blijven. HU voegde hieraan toe. dat de Sowjetpoglng om de Duitse burgerbevolking te Berlijn te blokkeren fundamentele kwesties van ernstige aard heeft opgeworpen, „welke wij snel denken aan te vatten". In het Lagerhuis wees Bevin het voorstel van Trygve Lie. om de Ber- Hjnse kwestie voor de Veiligheidsraad te brengen, van de hand. Ik ben bereid op de vrede te wachten, aldus de minister. Ik wil zelfs wachten tot de conferentie in November om het nogmaals te proberen. Bevin deelde voorts mede. dat de plannen voor het massa-vervoer door de lucht zeer ver gevorderd waren en de resultaten waarschijnlijk de ver wachtingen zouden overtreffen. In dit verband verdient een bericht uit Ottawa bijzondere aandacht, waarin werd medegedeeld, dat Engeland gevraagd heeft, of Canada geconcentreerd en gedroogd voedsel bezit om naar Berliin te zenden. De Canadese regering heeft reeds laten weten, dat voor dit doel aanzienlijke voorraden aanwezig waren. „Na BerlijnWenen!" De atmosfeer in het Lagerhuis was uiterst gespannen. Bevin resumeer de: „De crisis in Berlijn begon met het stilleggen van het wegverkeer, waarna het spoorwegverkeer aan de beurt was en vervolgens het vervoer per schip en zo voort. De Russen be weerden. dat zij deze maatregelen om technische redenen namen. De Engelsen boden toen technische hulp en materieel aan. waarvan echter geen gebruik werd gemaakt." De minister vervolgde: „De Britse regering zal zich er niet bij neerleg gen, indien de Russen van plan wa ren 2J4 mlllioen mensen uit te hon geren om chaos te verwekken, ten einde op die manier de geallieerden te dwingen, Berlijn te verlaten." (Applaus). Nadat Bevin er nog de nadruk op had gelegd, dat vrije toegang tot Berlijn in overeenstemming was met de getekende overeenkomsten ont wikkelde zich een hevig debat. Anthony Eden (cons.): ..De oppo sitie dringt er bij de regering op aan Moskou te doen weten, dat wij niet bereid zijn ons door bruut geweld of chantage te laten intimideren. In dien wij zouden besluiten uit Ber lijn terug te trekken, zou dit voor West-Diutsland en Oostenrijk ver nietigende gevolgen hebben. Het zou een openlijke uitnodiging voor de Sowjets schijnen in Wenen te her halen wat in Berlijn gelukt was. De Russische regering zou in het geloof worden gesterkt, dat verdere druk verder toegeven ten gevolge zal heb- Voor het tijdvak van 4 t.m. 17 Juli 1948 zijn de volgende bonnen geldig verklaard: BONNEN VGüR BROOD EN VLEES 004,006 Vlees: 100 gram vlees 005 Vlees: 300 gram vlees 007-1 Brood: 800 gram brood (Geldig t.m. 10 Juli) 008-1 Brood: 200 gram brood (Geldig t.m. 10 Juli) ALLE BONKAART 010 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermin.lli e.d. 011 Algemeen: 100 gram bloem 012 Algemeen: 500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1000 gr. jam. stroop enz., of 500 gr. ver snaperingen 013 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet BONKAARTEN KA, KB. KC 808 016 Algemeen: 1 ei 017 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 018 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 019 Algemeen: 50 gram cacao 020 Algemeen: 200 gram rijst (voorinlevering) 021 Algemeen: 250 gr. zachte zeep 4- 250 gram soda B 027 Reserve: 800 gram brood (Geldig t m. 10 Juli) B 028, C 030 Reserve: 500 gr. boter of margarine of 400 gram vet C 029 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 10 Juli) BONKAARTEN KD. KE 808 031 Algemeen: 1 ei 032 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 033 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram /et 034 Algemeen: 100 gram cacao 035 Algemeen: 200 gram rijst (voorinlevering) 036 Algemeen: 500. gr zachte zeep 4- 500 gram soda 037 Reserve: 800 gram brood (Geldig tm 10 Juli) Reserve: 500 gram bloem EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA. QB. QC 808 75 Versnaperingen: 200 gr. versnape ringen of 200 gram suiker, -boter- namstrooisel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. 78 Versnaperingen: 100 gr. versnape ringen. of 100 gram suiker, boter- hamstrooisel enz., of 200 gr. jam. stroop enz. KeSnfrVïnnE Tabak: *r- scheerzeep of 100 gram scheercrème of 400 gram snel-scheercrème BONKAARTEN ZA. ZB. ZC ZD ZE MD. MF. MH 808 (bUr. arbeid, a s. moeders en rieken) Geldig zijn de bonnen van strook K Deze bonnen zijn 14 dagen geldig! Op Donderdag 8 Juli zullen brood bonnen worden aangewezen op de onno6 e Wyz: °P de A-kaarten 2000 gram. op de B-kaarten 2800 gram. op de C-kaarten 2200 gram, op de D-kaarten 800 gram en op de E- kaarten 000 gram. Per 14 dagen ont vangt dus de A-groep 3600 gram. de gram. de C-groep 4400 l-^oep 8(»gErramP 2°°0 EFam en de voar ™n?Cn 02° en 035 Algemeen m moeten uiterlijk op Zaterdag 10 Juh bij de detaillist f^hetrevt™ gew°on was dit artikel te betrekken worden Ingeleverd. Zij ?el vacanlle tón. doen er goed aan de bonnen op 7 Juli, wanneer zij in hun woonplaats vertoeven in ver band met de stemming, in te leveren. De bon Reserve E Tabak voor scheerzeep enz blijft tot nader aan kondiging geldig. VANDAAG, Donderdag, gaat voor de eerste maal een eskader straal vliegtuigen over de Oceaan, Zes De Havilland Vampire-vliegtuigen van de Engelse luchtmacht ver trekken van Hampshire naar Ca nada en He V.S. De Vampires zul len deelnemen aan oefeningen van de Amerikaanse luchtmacht 23 JUNI is de trein BataviaBandoeng 3 km. ten Oosten van Tji- kampek gederailleerd als gevolg van sabotage. Onmiddellijk na de ont sporing werd de trein beschoten, tengevolge waarvan enige doden en gewonden zijn te betreuren. Direct na het gebeuren werd met man en macht gewerkt om de trein weer op de rails te krijgen. Overzicht tijdens deze werkzaamheden. Finland zal op 1 en 2 Juli een nieuw parlement van twee honderd leden kiezen. Het is het enige land aan de Westelijke grenzen van Rus land, dat nog vrije en geheime ver kiezingen houdt. Wat ook het resultaat van die verkiezingen moge zijn, aldus seint AP uit Helsinki, de koers van de Finse buitenlandse politiek staat vast. President Paasikivi heeft haar in deze woorden aangegeven „Fin land kan nooit een politiek voeren, die tegen de Sowjet-Unie is ge richt". De communisten proberen dan ook door middel van hun Volks- democratische unie dit beginsel uit te buiten. Reeds eerder had de Finse pre mier Mauno Pekkala verklaard, dat Finlands buitenlandse politiek de inzet der verkiezingen vormt en dat het volk door zijn stem uit te bren gen ja of neen zal zeggen op de huidige koers van die politiek. De linkse pers voegt hier onmiddellijk aan toe. dat zij, die niet voor de volksdemocratie stemmen, afwij zend staan tegenover deze politiek van vriendschap met Rusland. De midden- en rechtse partijen doen hun best om deze bewering te ontzenuwen en zij leggen er de na druk op, dat geen enkele partij in Finland van de thans gevolgde koers wenst af te wijken. De communisten en volksdemo craten, die optrekken onder de leuze: ..Volksdemocratie of reactie'* verkondigen voorts dat er geen mid- De leden van de Kortilnform hebben besloten het hoofdkwartier uit Belgrado te verplaatsen. Ook het half-maandclijkse bulletin zal niet meer in de Joegoslavische hoofdstad worden uitgegeven. Naar verluidt zal het hoofdkwartier en het redactiebureau van de Kominform te Boekarest worden gevestigd. denweg is. De sociaal-democraten daarentegen werpen zich op als de vertegenwoordigers van juist die middenweg: het Westerse socialis me. Men verwacht, dat menig kiezer, die ontevreden is over de verouder de conservatieve politiek van de li berale progressieve partij de so ciaal-democraten zal steunen De regering van de Verenigde Staten zal onverwijld wellicht volgende week 55 raillioen goud dollar deblokkeren, die Joegoslavië in de Verenigde Staten bezit, aldus heeft een Amerikaanse autoriteit verklaard. Japans westelijke kust die Maandag van aardbevingen en branden te lijden heeft gehad, werd opnieuw door bevingen geteisterd. De laatste officiële rapporten wijzen er op dat het dodencijfer wel tot hoven de 5.000 zal stijgen. De officiële verlieslUst die door het hoofdkwartier van gene raal Mae Arthur wordt samengesteld geeft voor de stad Foekocl en 39 naburige dorpen reeds 3215 doden aan. terwUI 7.752 personen gewond cn 39.237 gebouwen en huizen vernield of zwaar beschadigd werden. De UP-correspondent, Peter Kali- scher, meldt uit Foekoci dat dc stad nog altijd schudt en dat de gewonden op straat liggen. Duizenden daklozen zijn tussen de ruines op zoek naar verwanten, voedsel en huisraad. On geveer 2000 personen werden ge wond toen in Foekoei een bioscoop instortte, terwijl in een andere bios coop de meerderheid van de 400 aan wezigen het leven liet. De waterlei ding van de stad functionneert nage noeg niet. 60 gevangenen uit de ver nietigde gevangenis bevinden zich op vrije voeten. Het verlies van de zijde-industrie van Foekoei wordt op op 27 30 mll lioen dollar getaxeerd. De stad en omgeving had 36.000 textielmachines, hetgeen 28 procent van de gehele textiel-industrie van het land verte genwoordigde. Het gekreun van ster venden en de lijkenlucht maken het verblijf in de rampzalige plaats tot een nachtmerrie. Skoghaug en Bursley liepen niet op mijnen Van twee recente scheepsrampen in het zeegebied bij de Nederland se kust is de oorzaak thans aan het licht gekomen. Het Noorse s.s. „Skoghaug" ver ongelukte op Kerstmis vorig jaar bij IJmuiden. Thans is gebleken, dat de aan het schip toegebrachte schade alle verschijnselen vertoont van een ketelontploffing. Ket Britse stoomschip „William Bursley" rapporteerde op 10 Mei van dit jaar, dat het op een mijn was gelopen ter hoogte van Den Helder. Het bureau Lloyds heeft thans echter meegedeeld, dat dit niet het geval is geweest, doch dat het schip op een obstakel onder water is gestoten. KNAC viert 50-jarig bestaan Van betrouwbare zijde verneemt de correspondent van Reuter, dat deze stap een definitieve breuk be tekent. maar dat vroeger of later de Joegoslaven zich weer bij de Komin form zouden aansluiten. In dit ver band wijst men op het vijfde Joego slavische communistische partij-con gres, dat op 21 Juli gehouden zal worden. Men heeft ook opgemerkt, dat maarschalk Tito uit zijn zomer verblijf te Bied naar de hoofdstad is teruggekeerd. De breuk tussen Moskou en Bel grado wordt nog steeds druk bespro ken. In Washington hebben de diplo maten van verbazing het hoofd ge schud. over het scherpe antwoord van de Joegoslavische communisten aan de Kominform. meldt United Press. Allen waren het er over eens. dat iets „zeer ongewoons" achter het Russische ijzeren gordijn plaats vond. Enige officiële Amerikaanse uitleg is echter nog niet gegeven. Het Foreign Office concludeert, dat de sensationele breuk tussen Sta lin en Tito het gevolg is van <£e wei gering van Joegoslavië om orders van het Kremlin te accepteren. Jacques Duclos, leider der Franse communistische parlementsfractie, die aanwezig was op de vergadering der Kominform waarop maarschalk Tito „geëxcommuniceerd" werd, ver klaarde, dat de resolutie van de Kominform door de Joegoslavische leiders niet gepubliceerd werd om dat zii het volk vreesden. Vroeg of laat zou de waarheid echter aan het licht komen. Blijkens een te Londen uit Joego slavië opgevangen radio-bericht, bevindt maarschalk Tito zich in Belgrado. Hij heeft hier een bezoek gebracht aan wederopbouw,-com- plexen. Dit is het eerste positieve bericht omtrent Tito, sedert de aanval op hem van de Kominform. Volgens Westelijke waarnemers te Belgrado zou een scheuring inie de Joegoslavische communistische"- partij onvermijdelijk zijn. Een der-T- gelijke scheuring, aldus zeggen zij.ï- zou even verstrekkende gevolgen hebben als destijds de scheuring?- tussen aanhangers van Stalin enin Trotsky in de Sowjetpartij. et Toen in het Jaar 1898 de Franse automobielclab een snelheidswed strijd ParijsAmsterdamParUs uitschreef, bleek het noodzakelijk, voor het Ncderlandsgebled een re gelingscommissie ln het leven te roepen. Dat is de feitelijke aanlei ding geweest tot de oprichting van de Nederlandsche Automobiel Club, welke in een vergadering, gehouden op 3 Juli 1898 te Utrecht, haar be slag kreeg en dus Zaterdag a.s. haar 50-jarig bestaan zal vieren Wij weten jammer genoeg niet, in welk tempo de afstand werd af gelegd maar veronderstellen, dat de Tour de France-rijders het thans heel wat vlugger zullen doen. Toen namelijk de eerste rijvergunning werd afgegeven had het departe ment van Waterstaat er de voor waarde aan verbonden, dat de ma ximumsnelheid 20 km per uur niet te boven zou mogen gaan, ter wijl bü het afgaan van hellingen, in bochten en bebouwde kommen de voorgeschreven maximumsnel heid 8 km per uur bedroeg. In de eerste jaren van het auto mobilisme bestonden er nog geen benzinepompen of servicestations. De benzineleverancier was de dro gist. Maar niet iedere drogist was in zon.'"" Londense havenstaking kostte arbeiders ruim 3 millioen Alle 28.000 stakers in de havens van Londen en Liverpool hebben gisteren het werk hervat. De sta king begon op 12 Juni uit protest tegen de schorsing van elf arbei ders, die geweigerd hadden aan een lading zink-oxyde te werken zonder extra betaling wegens „smerige lading". In Londen alleen al heeft de sta king twee millioen werkuren ge kost. De stakers verloren 300.000 pond sterling (f 3.195.000.aan loon. In scheepvaartkringen be twijfelt men dat de achterstand die de export door deze staking heeft geleden nog voor het eind van dit jaar kan worden ingelopen. Gen. Clay zou worden vervangen Volgens het Britse blad Daily Mail doen in Frankfort geruchten de ronde, dat generaal Lucius D11* Clay, de Amerikaanse opperbevel-1 hebber in Duitsland, binnenkort zóu worden vervangen. Hij zouWe worden opgevolgd door generaal^" Albert Wedemeyer. Deze is 'een®4 tijdlang hoofd van de Amerikaanse^1" militaire missie in China geweest;an Als zodanig volgde hij in Januari0p 1947 generaal Marshall op, toenin. deze James Byrnes opvolgde als»!(i minister van buitenlandse zaken. ,ii- Ouwehands Dierenpark j opent Insectarium lie Rhenen en in het bijzonder het^t, in deze gemeente gevestigdehy ..Ouwehands Dierenpark" is eeniet bijzonder attractieve bezienswaar digheid rijker geworden. In een zojuist gereed gekomen nieuw en*"' ruim gebouw in het Dierenpark"" heeft de burgemeester van Rhenen," jhr. mr. L. Bosch van Rosenthal,^ gisteren een uitgebreid insectarium^..' geopend. Aan de dierencollectie,ur van het park zijn sinds gisteren te nog toegevoegd twee Nijlpaarden, een Boa-Constrictor, enkele Kaai-»n- mannen en een WatussL-rund. am automobiel in het grote verkeer zou kunnen gaan spelen. Tien jaren later werd reeds een vrijwillig auto mobielcorps opgericht, dat zijn nut tijdens de mobilisatiejaren van 19141918 kon bewijzen. De KNAC is nog steeds actief. Zo werd onlangs de SOS-dienst in het leven geroepen, welke ten doel heeft de „gestrande" leden op de snelste en eenvoudigste wijze hulp te doen verschaffen. Door een over eenkomst met de Bovag is het mo gelijk geworden, ongeveer twaalf honderd garagebedrijven in alle delen des lands in deze hulpdienst in te schakelen. Hoffman waarschuwt Marshall-landen Paul Hoffman, de administrateur van het Marshall-plan. verklaarde gisteren, dat geen der 16 Europese landen de Sowjet-Unie goederen mag leveren, welke de V.S. zelf niet dat land laten toekomen. Op een vraag van journalisten, of de hulp zou worden ingetrok ken, indien een der Europese lan den deze bepaling zou overtreden, antwoordde Hoffman: „Wij zouden besprekingen over deze kwestie be ginnen". In dit verband zij opgemerkt, dat twee linkse leden van de „Onaf hankelijke Labourpartij" in het Britse lagerhuis een motie hebben ingediend, waarin de regering ver zocht wordt de hulp volgens het plan-Marshall te verwerpen. De motie legt er tevens de nadruk op, dat de handelsbetrekkingen met de Sowjet-Unie en de landen van Oost-Europa „sterk uitgebreid" moeten worden. Wachtgeld en credieten (Van onze Haagse redacteur) Voor onderofficieren en officie ren, die voor de oorlog reeds ge ruime tijd in actieve dienst zijn ge weest, en die na de oorlog weer onder de wapenen zijn geroepen, zal binnenkort een regeling worden bekend gemaakt, volgens welke aan onderofficieren wachtgeld en kleding, en aan officieren wacht geld wordt verleend bij demobili satie. Deze regeling wordt getroffen voor een groep militairen, die reeds jarenlang de wapenrok aan hebben, doch die, omdat zij niet in Indone sië hebben gediend, geen profeit trekken uit de gunstige demobilisa ties-regelingen. welke voor de uit Indonesië terugkerende militairen geldt. Voor dc de burgermaat schappij terugkerende militairen worden nog andere middelen over wogen, om hen te helpen. Dezer dagen is een Koninklijk Besluit te verwachten, dat het mogelijk maakt, dat aan bedrijven welke het eigendom zijn van een militair of welke door hem werden geleid, een financiële tegemoetkoming zullen krijgen in de schade welke zij heb ben geleden doordat de betrokkene in dienst was. Dat geldt uiteraard ook, als het bedrijf door deze voortdurende schade tenslotte moest worden opgeheven, waarbij dan tevens de mogelijkheid zal aansluiten dat aan de gedemobili seerde betrokkenen een vestigings- crediet zal worden verstrekt. EARL DERR BIGGERS CEARL 1 EEN CHARUE CHAN-MYSTERIE No. 21 De uitdrukking van zijn gericht joeg me schrik aan. Hij stond daar als een opgejaagd ko nijn in het licht en schoot toen weg. Ik klopte aan de huisdeur. Het duurde lang. en toen kwam er ein delijk een man. die er bleek en opgewonden uitzag Hij zei, dat hij Thorn, de secretaris, was. Ik geef er mijn woord op Will heeft het al gehoord dat hij over zijn hele lichaam beefde. Ik vertelde hem waarom ik bij Madden kwam, en stert naar de naam van Horatius Greeley behoort bij toeval tot mijn bezitt:ngen en daarmee rijd ik er u heen." „Ik kan er niet aan denken u uit uw werk te halen." „Kom, maak geen grapjes. Breek mijn hart niet. Mijn werk! Ik ben hier bezig een flinke dagtaak tot in eeuwigheid te rekken en nu komt u binnenrollen en begint me voor de gek te houden. „Het spijt me", zei Bob. „Nu valt me in, dat ik uw plakkaat op de deur heb zien staan." Holley haalde de schouders op. ..Dat was goedkoop cynisch, geloof ik. Ik probeer er vrij van te blijven, maar soms Zij gingen het kantoor uit en Hol ley deed de deur op slot. Het verla ten. saaie straatje strekte zich aan weerszijden uit naar onbeperkte hij was erg onbeleefd. Hij zei. dat ruimte. De redacteur maakte een ik de grote P. J. beslist niet spre ken kon. „Kom over een week te rug". zei hij telkens. Ik praatte en pleitte en hij gooide de deur voor mijn neus dicht." „U kon Madden dus niet spre ken". herhaalde Bob langzaam. „Anders nog iets?" „Niet veel. Ik reed naar dé stad terug Een eindje op de weg vie len mijn lichten weer op de kleine oude grondonderzoeker. Maar toen ik kwam waar ik dacht, dat hij zijn moest, was hij spoorloos verdwenen. Ik heb niet naar hem gezocht alleen maar gas gegeven. Mijn lief de voor de woestijn is niet heel groot, als het donker is." Bob Eden nam een cigarette. „Ik ben u zeer verplicht", zei hij. ..Meneer Holley, ik moet nu dade lijk naar Madden. Als u mij een ga rage wijzen wilt. „Dat wil ik niet", antwoordde Holley. „Een oud wagentje, dat lui- handbeweging naar het rustige schouwspel. „Je kunt ons allemaal hier vin den bannelingen van de wereld", zei hij. „Natuurlijk, de woestijn is groots, en wij hebben haar lief maar laat een dokter eens zeggen „je kunt gaan", dan zie je ons niet meer van het stof. De dagen kun nen me zoveel niet schelen maar de nachten de koude, eenzame nachten." „Kom, Will, zo erg is het niet", zei het meisje zacht. „Neen. zo erg is het niet", gaf hij toe. „Sedert de radio en de bios coop er zijn, niet meer. Avond aan avond zit ik daar in dat theater, en „Het is niet ver." me lief hebt. Paula", zei Will Hol ley zacht, „dan moet je eens een achtergrond voor me zoeken in New York, en een film, die daar speelt. Dan zal ik er naar kijken tot deze oude ogen blind zijn." „Ik zou het wel willen", zei het meisje, „maar het publiek in de gro te steden geeft er niet om. Het wil de woestijn de wijde, open ruim te. ver van het stadslawaai." Holley knikte. „Ik weet het. Dat gevoel heeft zich in de laatste jaren door Amerika verspreid als een vre selijke epidemie. Ik moet er eens een hoofdartikel over schrijven Do Fransen hebben er een goed spreek woord voor: Waar iemand niet is daar is zijn hart." Het meisje stak haar hand uit „Meneer Eden. ik ga u bier verla ten verlaten voor een goede nacht in Hotel Woestijnrand." „Maar ik zal u weerzien", z-ei Bob snel. „Dat moet." „Natuurlijk. Morgenochtend ben ik op de ranch bij Madden Ik heb die brief van hem. en nu zal ik hem spreken, daar wil ik wac om ver wedden als hij er is „Als hij er is", herhaalde Bob in gedachten. „Goedennacbt. Maar voor u heengaat hoe vindt u runder lapjes?" „Verrukkelijk", lachte zij. „Ja één was genoeg. Maar dat éne ben ik heel dankbaar" „Het was een heel lief lapje", zei ze „Goedennacht." Will Holley liep door naar een oude auto. die voor het hotel stond. „Stap in", zei hij. DEVIN heeft in zijn Lager- hulsrede het beslissende woord gesproken: w ij z ij n niet van plan te wijken. En hU heeft dit gezegd in het volle bewustzijn van de consequenties, die deze verklaring kan heb ben en hij heeft ervoor gezorgd, dat ook de leden van het Lagerhuis, toen zij hem toejuichten, dc beteke nis van zijn woorden voor nu en voor de naaste toekomst duidelijk voor ogen hadden. Hij sprak op deze plaats uiteraard alleen namens de Britse regering, maar hij zou niet zo gesproken hebben als hij gedaan heeft, wanneer hij niet de zekerheid had. dat zijn woorden ook die van Washington en van Parijs waren. Zelden zal een rede van Bevin met zoveel spanning door de hele wereld tegemoet gezien zijn als deze. Zou 't Westen toch nog weer bereid zijn to capituleren? Eind vorige week was het allesbehalve zeker, dat dit niet het geval zou zijn. Verdacht de Ob server b'.v. Zondag dc Engelse Fo reign Secretary nog niet van neigin gen la Chamberlain en was het bo vendien niet voor aller ogen zicht baar, dat dc geest van München weer allerbedcnkeiljkst vaardig werd over Frankrijk? Wat in Londen tenslotte de door slag gegeven heeft, weet ik niet. Of het misschien de ontwikkeling der dingen ln Joegoslavië, dat wil duo zeggen het zichtbaar worden van de barst in het Oostelijk blok, is ge weest? Het heeft geen zin ons in veronderstellingen hierover te gaan verdiepen. Hoofdzaak is immers, dat wij nu weten, waar wc aan toe zijn, wij d.w.z. de hele wereld, de Russen in de eerste plaats: het Westen heeft 10 jaar na dato dc les van München inderdaad ge leerd. T S Berlijn voor de Westelijke mo- gendheden nu werkelijk van zo ongelooflijk grote betekenis, dat zij het niet kunnen prijsgeven? Zo is liet, naar mijn mening inderdaad, om de eenvoudige reden, dat het hier om veel meer dan Berlijn alleen gaat. Maar zelfs als het alleen om de voor malige Duitse hoofdstad ging. clan zou ik nog dezelfde mening zijn toe gedaan. Want moreel kunnen de Westelijke mogendheden toch niet al die bewoners van hun sectoren van de stad, die zich in goed vertrouwen op hun bescherming als democraten volgens de regels van het Westen hebben willen gedragen en zich daardoor alleen al hebben blootge steld aan de vijandschap van de Sowjets, zonder meer daaraan prijs geven. Maar ër is veel meer. Want als Het Parool Woensdagavond, nadat het eveneens op die morele klap heeft gewezen, schrijft: „Strategisch zou er niets veranderen. Uiteindelijk zou zelfs de politieke situatie van Duitsland weinig verande ren. want hoezeer de R e r 1 ij- ners over een dergelijk ver raad teleurgesteld zouden zijn. de West-Duitsers zou den toch genoodzaakt b 1 ij— ven met de Westelijke mo gendheden samen te wer ken. Ze hebben geen andere keus", dan moet ik zeggen, daj Ik het hiermee nu juist helemaal niet eens kan zijn. En als Het Parool dan even verder beweert: „O ok cle ca pitulatie van München ver anderde betrekkelijk wei nig aan de internationale krachtsverhoudingen" dan kan ik op zichzelf deze vergelijking van dc situatie van toen en nu vol komen billijken, maar mijn opvat ting van de beide leden van die ver gelijking is precies tegenovergesteld aan die van Het Parool. Volgens mij heeft nl. het veriïbrèn gaan van de Tsjechische Maflfinotli- nie met als gevolg, dat ook Jwëór 15 Maart 1939 heel Tsjcchoslo\wjj&kije po litiek. strategisch en econram.'sch af hankelijk werd van Hitlcr<vDultsland. de strategische situatie in 1938 Juist enorm steérk gewij zigd. Welnu, daaronjn ben ik er ook in tegenstelling tot/wat Het Parool zegt van overtuigds.' dat het opgeven van Berlijn door,- de Westelijke mo gendheden niet /meer of minder be tekent dan dfa t in feite de grens vajfi de Sowjetin- vloedssfe/er verschoven wordt n Aar.... de Rij n. Al was het alWeen maar hiervoor, dat de Duitsers An het Westen van Duits land zoijïden inzien, dat de Sowjets de ster'/cste waren en dus de natuur lijke eéi begrijpelijke neiging zouden hebbr/n om met die zgn. sterkste van het ^ogenblik op goede voet tc komen, hejm op zijn minst genomen niets in de weg te leggen. En zoals van Mün chen het Protectoraat Bohemen het onvermijdelijk gevolg is geweest, zo zou op Berlijn een gesowjetiseerd Duitsland moeten volgen. Dit is de l^s. welke de historie van de laatste tien jaar mij heeft geleerd en die ik meende U niet te mogen onthouden. Ik moet er nog één ding bijvoegen. De spanning is groot, de situatie waarom het te verdoeze len? is niet zonder gevaar. Maar Bevins duidelijke verklaring ver groot het oorlogsgevaar met. Inte gendeel. Ik ben ervan overtuigd, dat Moskou op het ogenblik geen oorlog wil, maar ik ben er evenzeer van overtuigd, dat het bereid is tot de rand van het uiterste te gaan om zoveel mogelijk van zijn wensen te kunnen verwe zenlijken. Daarom is het goed. dat het Kremlin van Bevin gehoord heeft, waar, naar de mening van het gezamenlijke Westen, die rand be gint! Het kan enhet zal er zijn voordeel mee doen. In 1947 exporteerde Nederland 35.754.000 sigaren. Weerbericht VRIJ soms. bij het Laatste Nieuws, of ook wel in een stuk, zie ik New York weer. met automobielen, en de leeuwen op de stoep van de Bi bliotheek. en vrouwen in bontman tels." Zwijgend liepen ze met hun drieën voort over het zand. „Als je „Een ogenblik ik moet mijn va- lies halen", antwoordde Eden. Hij ging het hotel binnen en kwam even later terug met zijn koffer, die hij achterin zette „Horatius is klaar", zei Holley. „Nu naar het Westen, jonge man." KRACHTIGE WIND Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond Aanvankelijk zwaar icwolkt met voor- lamelljk ln het ;uld-Oosten van het land nog enige rc- Morgen veel •verdrijvende be- rolking maar over- ■egend droog weer. datlgc ln de kust- |streken tijdelijk :rachtlge wind. Koel 2 Juli: Zon op 4.24, daan op 1.10, onder 16.19. onder 21.01

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1