DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Sokolofsky geeft geen duimbreed toe Welkom thuis jongens; Nodig voor herziening der grondwet Indonesië de hoofdzaak Thans drie luchtbruggen naar egelstelling Berlijn Een daad Albanië verbreekt relaties met Joegoslavië Er zijn nog enkele honderden Duitsers in Indonesië Missies moeten binnen 24 uur het land hebben verlaten Prof. mr. Aalberse overleden Vliegtuigbotsing nabij Northolt Komende verkiezingen Maandag 5 Juli 1948 'Achtste jaargang, No. 1062 Opgericht door de Stichting „Het Parool'1 - Giro 510330. Bank: Rotterdaauche Bank. - Postbus 9 - AbonntmenU- prtji 31 cent p. w. oi 14.r p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Deze bijzondere punten gaan over het Inkomen van de Koning of Koningin die afstand van de Kroon heeft gedaan over de overgang van bevoegdheden van organen van burgerlllk gezag In buiten gewone omstandigheden, en over dc In voering van het Instituut van Staats secretarissen Het eerste dezer bllkomende pun'en Is nog net op tijd aan de orde gesteld ton einde het mogolllk te maken aan de Koningin, nadat zll afstand van ne Kroon heeft gedaan, een Jaorlllks in komen uit 's Rijks kas toe te kennen Met het tweede Dunt beoogt men grondwcttelllk vast te leggen, dat buitengewone omstandigheden (b binnenlandse onlusten) dc bevoegdho' den van organen van burgerlilk gezag kunnoh worden overgedragen aan ande re organen van burgerlijk gezag Dit Is Iets nieuws en staat los van de reeds geregelde overgang van bevoegdheden van burgerlijke autoriteiten aan het mi litair gezag ten tijde van do staat van oorlog of beleg. staats-secretarissen Van meer belang Is dc derde nieuwig heid welke bij de Grondwetsherziening aan de orde ls gesteld: De Invoering van het ambt van Stnntssecreta ris. Nog bU de Grondwetsherziening van 1938 was een voorstel dlenaangnan de afgewezen, Maar na de bevrijding ls dermate overtuigend gebleken dat de tank voor verschillende Ministers te omvangrijk ls. dat de Kamers thans zich ermede hebben verenigd, dat Grondwet het mogolllk maakt een of meer Staatssecretarissen te benoemen tot bUstand van een Minister. Deze nieuwe functionarissen zlln geen zuiver ambtelijke figuren, zo als de tegenwoordige Secretarissen- Generaal der ministeries. wier plaats bil de Invoering van dc nieu we functie principieel niet veran dert De Staatssecretaris zal veel meer een politieke figuur zlln. Daar om Is te verwachten dat bij veran dering ln dc politieke toestand, met dc Ministers ook de Staatssecreta rissen zullen aftreden De Staats secretaris uil zo ilo een onder minister zijn en zal kunnen optre den ln de plaats van de Minister. HIJ handelt niet geheel zelfstandig, maar moet diens aanwijzingen ln acht nemen en ls aan hem verant woordelijk. BIJ Invoering van dit nieuwe ambt zal waarschijnlijk minder behoefte bestaan aan het benoemen van een Minister zonder portefeuille Dc laatste en veruit voornaamste ver andering ln dc Grondwet handelt over dc verhouding tussen Nederland en dc over zecsc gebiedsdelen. In dc eerste plaats worden enkele naamsveranderingen aangebracht ..Cu racao" wordt vervangen door: .,De Ne- derlandse Antillen" Een belangrijke verandering Is dit niet Bclangrllkc-r ls. dot „Nederlands-Indlë" uit dc Grond wet verdwijnt en „Indonesië" hiervoor In de plaats komt Dit brengt ook for meel tot uitdrukking, dat er sinds 1922, toen de woorden ..koloniën en bezittin gen' uit de Grondwet werden geschrapt weer het een en ander ls gebeurd. Maar ov.erlgens: wat betekent een naam Ten slotte gaat het er om. welke de feitelijke en juridische verhouding tussen Nederland en dc gebieden over zee zal zijn. Met name aan de omschrll- vlng hiervan ontleent deze Grondwets herziening haar betekenis Toegevoegd wordt aan de Grondwet een nieuw, het 14e. hoofdstuk met be palingen nopens ..de overgang naar een nieuwe rechtsorde" voor de grondgebie den van Nederland. Indonesië. Surina me en de Nederlandse Antillen Het zijn wel hoogst belangrijke, maar toch slechts algemene en betrekkelijk voge lijnen, die daartoe worden getrokken M^n heeft de Grondwet ln hoofdzaak willen .openhakken" ten einde In toekomst een nieuwe rechtsorde moge lijk to maken zonder aantasting der grondwettelijk vastgelegde toestand Een Grondwet dien» Immers enerzijds tot uitdrukking te brengen het resultaat ener staatkundige ontwikkeling ln het verleden, maar anderzilds evenzeer ruimte te laten voor een ontwikkeling ln de toekomst Gebeurt dit laatste niet dan wordt bl1 verandering der felteUj- ke verhoudingen de Grondwet een dode letter, zonder blndendo kracht Want uiteindelijk kan men geen enkele ont wikkeling der feiten tegen houden met woorden, hoe plechtig ook. Het was daarom noodzakelijk, dat onze be staande Grondwet werd „opengehakt" Met dit louter negatieve werk heeft men niet volstaan, maar bil de herzie ning der Grondwet ls tevens getracht enkele positieve aanwijzingen te geven Hierbij heeft men zich grotendeels laien door Mr. A. BLOM Pers-campagne tegen Nederlandse eisen ..Duitse olle-productle door Ne derland ln gevaar gebracht." Onder deze kop uit het ln de Russische zone van Duitsland verschiinende orgaan van de Christeliik-Democra- tische-unle ..Neue Zeit". haar onge rustheid over een bericht, dat Ne derland het grensgebied van de Eems zou verkriigen. Dit bericht verscheen ln het Kopenhaacrse blad ..Politikcn" Het besluit zou tiidens de zesmogendheden-conferentie over Duitsland te Londen ziln r-e- nomen. In een door het Duitse persbureau A.D.N. (Sowlet-zone) verspreide bericht wordt voorts ee- zegd, dat het verlies van het tre- noemde gebied tevens het verlies zou betekenen van 85^ der Duitse pahtha-bronnen. terwijl de Duitse olie-productie volledig zou ophou den. (Het grensgebied van de Eems heeft steeds deel uitgemaakt van de Neder landse grenscorrectie-eisen, die zoals wij verleden week meldden, door Ne derland nog steeds worden gehand haafd Er Is echter nog geen besluit dienaangaande genomen. Red lelden door de overeenkomst van Llng- gndjatl Voor nl de bovengenoemdo grondge bieden. dus ook voor die ln dc West. ls vastgelegd dnt die gebieden binnen de nieuwe rechtsocde de eigen belangen zelfstandig behartigen Bovendien zlln ze op de voet von gelilkwnardlgheid verbonden tot verzorging van de ee- mcenschnpnelljke belangen on tot we derkerige bijstand Zelfstandigheid, ce- Hlkwnnrdlghcld en samenwerking zUn dc gedachten waarop het hier aankomt. Tevens worden waarborgen gevraagd voor de rechtszekerheid, de fundamen tele menselijke rechten cn vrijheden, en deugdelijk bestuur DE NIEUWE UNIE Van de hoogste betekenis ls de be paling aangaande de te vormen Unie. Deze zal bestaan uit twee gclilkwaar- dlge staten: le, het Koninkrijk, ge vormd uit Nederland. Suriname en do Nederlandse Antillen: en 2c de Ver enigde Staten van Indonesië Echter wordt togelljkertljd de mopclllkhcld ge opend dnt het onder le bedoelde Ko ninkrijk wordt vervangen door Neder land: dus zonder Suriname en de Ne derlandse Antillen, die dan geen deel meer uitmaken van de Unie met Indo nesië Deze Unie wordt niet aangeduid als een Koninkrijk maar wel ls voor geschreven dat de Kroon der Unlo wordt gedragen door H M Koningin Wllhelmlna cn haar wcttlgo opvolgers Al ls ten aanzien van do nieuw© constructie niet alles even helder, vast staat wel. dot principieel cn staatsrechtelijk ls gebroken met do toestand, waarin Indlë ondergeschikt was aan Nederland. Indonesië 6taat gelijkwaardig naast Nederland en wordt evenals Nederland aangeduid als een staat. De, dus uit twee staten bestaande. Unie heeft eigen organen tot samen werking Inzake buitenlandse betrekkin gen. dcfcnslo en enkoio andere aange legenheden Aan het Internationaal rechtsverkeer neemt do Unlo deel ap eigen naam. Men bedenke, dat In het vorenstaan de onder „Indonesië" wordt verstaan het gehele geheld, dat eertijds „Ncder- lands-Indlë" heette. Do huidige ..Repu bliek Indonesië" .ls van de Verenigde Staten van Indonesië een deel of komt er bulten te staan De nieuwe Grondwet bepaalt, dat die Verenigde Staten fede ratief zullen zijn opgebouwd uit onder ling gelijkwaardige deelstaten. Tegelij kertijd ls de mogelijkheid opengelaten, dat een deel van Indonesië niet tot de Verenigde Staten gaat behoren In dit geval zal nog nader een nfzondcrlitko regeling worden getroffen. NIET HET LAATSTE WOORD Met deze Grondwetsherziening Is voor de nagestreefde nieuwe rechtsorde nog lang niet liet laatste woord gesproken. Daarvan zijn de opstellers zich terdege bewust geweest Verdere nfwUkingen van de bestaande Grondwet zlln daar om uitdrukkelijk mogclllk gemaakt; zo kunnen worden getroffen bl) een ge wone wet, die evenwel moet worden aangenomen met ten minste twee derdo der uitgebrachte stemmen. Al heeft de huidige Grondwetgever vele mogelijkheden voor toekomstig© ontwikkeling open gelaten tevens heeft hij zich voorgesteld dat dc tegenwoor dige. nog telkens veranderende, toe stand. een eindstadium bereikt Voor het geval dat de hervomlng van het thans nog grondwettelijk beslaande Ko ninkrijk der Nederlanden formeel haar beslag zal krijgen, is bepaald, dat do nieuwe rechtsorde tot stand komt door vrijwillige aanvaarding langs democra tische weg In elk der vier grondgebie den: Nederland. Indonesië. Suriname en de Nederlandse Antillen. ZIJ hchoeft dan nog do bevestiging door de Ko ningin De besproken herziening der Grond wet Is van zeer grote betekenis. De grondslagen van ons staatsbestel wor den cr door gcwltzlgd. of luister: do reeds begonnen wijziging wordt er door erkend. Vandaar, dnt de Regering haar algemene beschouwingen kon aanvan gen met dc zin, waarmede deze bespre king eindigt: ..Nimmer ln do hlstono van het Koninkrijk heeft een regering zich genoopt gezien de medewerking van de Staten-Generaal In te roepen oor een ontwerp van wet van zo In grijpende aard als het onderhavige." Doek uit Rijksmuseum ontvreemd Te Wassenaar werd Vrijdag een 31-jange Amsterdammer gear resteerd, terwijl hij met een schil derij onder zijn arm over straat liep. Hij bekende het doek, ,,De Rust" van Adriaan van de Velde, uit het Rijksmuseum te hebben ge stolen. Op Dinsdag 6 Juli zal de Indone sische kwestie wederom in de Vei ligheidsraad behandeld worden. De agenda van de zitting van 6 Juli is nog niet bekend. Utrecht neemt affiche van CPN in beslag B. en W'. van Utrecht hebben Za-* terdag verkiezingsaffiches van de C.P.N. In beslag laten nemen, waar op vermeld stond, dat de Neder landse regering plannen zou hebben tot hervatting van een militaire actio in Indonesië. Weerbericht KOEL WEER Weersverwachting, geldig van Maan dagavond tot Dins dagavond. Veel bewolking met enkele verspreide buien. WUid tussen Noord cn West of draaiend naar rich tingen tussen Noord en West, matig, maar ln de kuststreken tij delijk vrij krachtig. Koel weer. 6 JuU: Zon op» 4 28. onder 2L0L. Maan op 3.15, onder 21.28. De generaals Clay (V.S.), Robertson (Gr. Brlttannie) en Noiret (Fr.) heb ben Zaterdagmiddag om vijf uur op hun verzoek een onderhoud gehad met de Sowjet-maarschalk Sokolofsky, die de drie opperbevelhebbers in zfjn hoofdkwartier te Babelsberg ontving. Zy wilden, aldus werd later van Amerikaanse zfjde meegedeeld, maarschalk Sokolofsky er nog eens op wjjzcn, dat de blokkade van Berlijn een eenzydlge maatregel ls. De drie generaals wilden voorts te weten komen, wanneer de „technische moeilijk heden", waardoor het spoorwegverkeer stilgelegd wordt, overwonnen zul len zyn. Dc drie generaals keerden na een half uur zonder enige verzeke ring of toezegging terug, „waardoor de toestand dus onveranderd biyft", aldus een officiële woordvoerder. Na deze conferentie hebben de' Westelijke geallieerden een nieuwe geldmaatregel uitgevaardigd, vol gens welke de arbeiders in de Westelijke sectoren van Berlijn slechts maximaal 25 percent van hun loon in Westmarken kunnen verlangen, terwijl dus minimaal 75 percent in Roebelmark zal worden Huisvrouwen zijn met vacantie TOEN de heer H. Molendijk in November 1946 zijn intrede deed als burgemeester van Amers foort cn meteen met grote energie aan het weTk ging, bleek hu heel wat plannen naar onze stad te hebben meegebracht. Het zegt meer. dat hij het bij voornemens niet liet, maar dat verscheidene van zijn plannen inmiddels zijn ge realiseerd en andere hun verwe zenlijking naderen. De burgemees ter, die zich met alle kracht voor het uitbreidingsplan van de stads- 6tedebouwkundige spande, werd ook de ziel en de motor tegelijk van de Amersfoortse Gemeenschap, die onder zijn leiding steeds meer zegenrijk werk voor onze stad gaat verrichten. Het sociale en cultu- rele leven had steeds zijn volle aandacht. Hij nam het initiatief tot volks-toneelvoorstellingen en liet het gezelschap Bouber naar Amers foort komen. Volksconcerten zijn in voorbereiding. Hij nam tevens het initiatief tot het uitvoeren in de openlucht van "Fedde Schurers bevrijdingsspel „Simson" en het overweldigend succes van de voor stellingen van dit spel in het open luchttheater „Birkhoven" ligt ieder nog vers in het geheugen. WIJ herinneren ons nog het gro te enthousiasme, waarmee de burgemeester ons het eerst vertel de van zijn plan om een aantal Amersfoortse huismoeders, die daaraan het meest behoefte had den, gratis een week met vacan tie te doen gaan. Het was in de zomer van het vorige jaar. Vele mensen waren met vacantie, in het bos, aan zee, in het buitenland. Maar de vrouw in het grote gezin, de vrouw in het .gezin met weinig inkomsten, bleef dag aan dag slo ven in haar huishouden. „Kunnen we daar nu niets aan doen?" vroeg dc burgemeester. En hij h'ad het antwoord klaar. Hij was op de „Pietersberg" in Oosterbeek ge weest. „Daar moeten we drie maal een groefc» Amersfoortse huisvrou wen voor een week heen laten gaan#, zei hij. „Daar is geld voor nodig. Masr dat geld komt er. De Amersfoortse Gemeenschap wil zich er voor spannen het geld bij een te brengen en alles verder te regelen". Het is in orde gekomen. Het geld kwam bij elkaar. En de Sociale Sectie van de A.G. organiseerde de uitzending. Met medewerking van de daartoe geëigende instanties werden drie groepen vrouwen sa mengesteld, waarvan er een Rooms Katholiek en een Protestants- Christelijk is. De bij iedere groep passende leiding werd aangewe zen, allerlei maatregelen voor het vervoer en voor het verblijf in Oosterbeek werden getroffen en vanmorgen is de eerstte groep met autobussen van het bureau der A.G. aan de Zuidsingel vertrokken. T~"\IT is een daad! Er wordt veel gesproken over „gemeenschap" maar dit is een stuk gemeenschaps- werk'in de praktijk. Niemand zal willen bewerey, dat hiermee de wereld of zelfs maar ons kleine Amersfoortse wereldje nu meteen een ander aspect heeft gekregen. Maar ieder zal toegeven, dat ef met gebeurtenissen als deze iets gaat veranderen. Amersfoorters in teresseren zich voor Amersfoorters. De gemeenschap groeit! Het besef wordt levendig, dat de huismoe ders, die nergens op de voorgrond treden, maar die dag aan dag wer ken in de beslotenheid van hun gezin, aan de wastobbe, aan de naaitafel, achter het gascomfoor, dat die vrouwen het allerbelang rijkste werk doen in de gemeen schap van een volk en van een stad en dat juist deze vrouwen die er zelden de gelegenheid voor Stijgen in de eerste plaats be hoefte aan en recht op vacantie hebben. De gemeenschap moet mor gen ook in haar eigen belang dat deze vrouwen die vacantie ook inderdaad krijgen. De Amersfoort se Gemeenschap heeft dit begrepen. Het is een bescheiden begin, dat nu is gemaakt. Moge de actie „Huisvrouwen met vacantie" in de toekomst grootscheepser wor den voortgezet. uitbetaald. Een van de overwegin gen bij het nemen van dit besluit is geweest, dat de Westelijke geal lieerden volkomen bereid zijn on- i der zekere voorwaarden met dc Russen te onderhandelen over de herinvoering van één enkele geld soort in Berlijn. De Westelijke ge allieerden staan er echter op. dat deze geldsoort onder vierzijdige en niet onder eenzijdige controle komt te staan. Officieel aldus de ANP-cor- respondent te Berlijn noeml men de toestand onveranderd, doch er is in politieke kringen niemand die er aan twijfelt, dat de zaken in een ernstige^ stadium zijn geko men. Niet alleen heeft het Sowjet- Russische bestuur generlei aarze ling getoond de blokkademaatrege len voort te zetten, doch daarnaast heeft men de bruggen achter zich verbrand, waarlangs een niet al te opvallende terugtocht mogelijk zou zijn geweest. Met een voortzetting der blok kade voor onbepaalde tijd in hel verschiet vraagt men zich hier af, hoe lang de luchtweg de voorzie ning zal kunnen handhaven. Gene raal Clay zei. „Zo lang het Ameri kaanse volk het wenst, desnoods langer dan een jaar". Daarentegen verheelde een Britse woordvoerder niet, dat de voedsel-operatie in de winter heel wat meer moeilijkhe den zou geven dan in de zomer. In de laatste 24 uur landden 161 Brit se en 225 Amerikaanse vliegtuigen in Berlijn. In dezelfde tijd is de rivier De Havel herschapen in een basis voor watervliegtuigen, waarin morgenochtend de eerste Sunder- land-reuzen zulle?) neerstrijken. Tien Sunderlands van de R.A.F. zullen vanaf Hamburg een derde luchtketen naar Berlijn smeden. J Boven: Een aantal militairen uit onze provincie aan boord van de binnenlopende „Kota Baroc". Hiernaast: De commissaris der Ko ningin in de provincie, de heer M. A. Reinalda. in gesprek met de in het vaderland terug gekeerde mi litairen, na aankomst van de Kota Baroe. Daar onder: Een van de Amers foortse soldaten, terug in de fami- miliekring. Zo was het Zaterdag avond in tientallen Amersfoortse gezinnen. Studenten vormen ere- 3vacht bij intocht van Koningin De Studenten Weerbaarheid-or ganisaties van Leiden, Amsterdam, Utrecht en Wageningen zullen voor de Koningin een erewacht vormen brj haar Intocht te Amsterdam voor de viering van de jubileumfeesten in Augustus. Albanië heeft alle bestaande overeenkomsten met Joegoslavië opgezegd, cn heeft de leden van de Joegoslavische handel- en culturele missies verzocht, binnen 48 uur het land te verlaten. De Joegoslavische regering acht dit een eenzijdige handeling, in strijd met elk beginsel van internationaal recht en eerbied voor internationale verdragen, aangezien Joegoslavië en Albanië in 1946 een pact hebben getekend, dat economische eenheid tussén de "twee landen beoogt. De Joegoslavische regering wijst erop, dat het actieve saldo van de Joegoslavische hulp aan Albanië, dat ongeveer twee milliard dinar bedraagt, het beste bewijs is van de ongegrondheid der Albanese be schuldigingen, volgens welke Joe goslavië er naar streeft Albanië zo volledig moselijk uit te buiten. Voorts wordt uit Joegoslavië nog gemeld, dat men bezig is in koorts achtige haast versperringen op te werpen op de voornaamste wegen die over de grens naar Oostenrijk leiden. Langs de gehele grens zijn de bomen over een strook van 160 meter breedte verwijderd. Houten uitkijkposten zijn opgericht, die dag en nacht van wachten zijn voorzièn. Op grond van „lasterlijke berich ten" is een Amerikaanse correspon dent van „Telepress" het recht ont nomen in Joegoslavië te blijven. Hoewel duizenden leden van de communistische partij in Joegosla vië het niet eens zijn met de be schuldigingen van de Kominform, heeft het hoofdbestuur gemeend, alle communistische partijen die aangesloten zijn bij de Kominform uit te nodigen naar het vijfde con gres van hun partij op 21 Juli. Graaf Bernadotte: Maakt van Palestina een federale unie Graaf Fotke Bernadotte, de bemid delaar van de organisatie der Ver enigde Naties, heeft voorgesteld ln Palestina 'n federale Unie met Arabi sche en Joodse staten te vormen. Je ruzalem zou da,n in het Arabische deel van het land komen te liggen, tervvyi het gemeentelijk gezag door Joden zou worden uitgeoefend. Haifa zou volgens de voorstellen een vrije haven worden. Een ander voorstel was het gehele woestijngebied in de Negab aan de Arabieren te geven en Westelijk Ga- lilea geheel of gedeeltelijk aan het Joodse grondgebied toe te voegen. Wat de immigratie betreft, heeft graaf Bernadotte voorgesteld, dat el ke staat er zorg voor draagt niet meer immigranten op te nemen dan hij kan gebruiken. De Arabieren zouden de voorstel len reeds hebben verworpen en ook de Joden zouden een en ander van de hand hebben gewezen. Het officiële antwoord van de Ara bische Liga zou echter „tegenvoor stellen" bevatten. Graaf Bernadotte zal. Indien zijn suggesties een basis voor besprekin gen vormen, zijn onderhandelingen voortzetten. Indien zij echter als ba sis worden verworpen, zal hij de Vei ligheidsraad onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen en eventueel zijn conclusies indienen. Prof mr. P. J. M Aalberse. ojid-ml- nlster van Arbeid. Nijverheid en Han del, ls Maandagnacht om half twee ln het pension „Eykenburg" te 's-Graven- hage overleden. Met hem ls een van Nederlands meest vooraanstaande staatslieden heengegaan, die Jaren lang In ons politieke en sociale leven een grote rol speelde. Prof. Aalberse ls 27 Maart 1871 ln Lelden geboren. Na studie aan het gymnasium te Katwijk aan den Rijn studeerde hl.i aan de rllksunlversltelt in zijn geboortestad. In 1897 promoveerde hij in de rechten Onmiddellijk na zijn promotie vestigde hij zich in Leiden als advocaat. In 1899 werd hij gekozen tot lid van de Leldse gemeenteraad V3n 1901 tot 1903 was hij wethouder van sociale aangelegenheden en openbare hygiëne. Naast deze werkzaamheden had prof Aalberse ook een belangrllk aandeel In het katholieke leven: ln 1902 slichtte hij het ..Katholiek Sociaal Weekblad" en in 1905 de Katholieke Sociale Actie Na de dood van dr. Schaepman werd prof Aalberse in Februari 1903 voor het district Almelo lid der Tweede Kamer Weldra ontplooide tatl daar vooral op sociaal gebied een grote activiteit, Toen in 1916 zijn benoeming afkwam tot hoogleraar aan de Technische Ho geschool te Delft trad hij af als lid der Tweede Kamer Na twee en een half jaar zag men hem echter in het parle ment terug als hoofd van 't toen nieuw Ingestelde Departement van Arbeid. Tal van sociale maatregelen kwamen onder zijn bewind tot stand, o.m de Instelling van de Hoge raad van Ar beid. de Arbeidswet 1919, de VfUwilllge Ouderdomsverzekering. de Gezond heidswet. de Arbeidsgeschillenwct en de Landbouwongev.illenweL Gedurende vier Jaar tot 1928 was prof. Aalberse hoofdredacteur van het katholieke dagblad „Het Centrum" ln Utrecht. Prof. mr. P. J. M. Aalberse Jhr. van Vredenburgh weer in ons land „Wij hebben de Renville-overeenkomst. die een onafhankelijk Indo nesië garandeert. Slechts op die basis moeten naar mijn mening de onderhandelingen geschieden. Het zou'fataal zijn als door de verkiezin gen de regeringspolitiek zo gewijzigd zou worden, dat de Rijkseenheid- gedachte invloed zou krijgen. Dc ideeën van politici als Fcuillctau de Bruyn en Weiter worden in Indonesië noch door de Nederlanders, noch door de Indonesiërs geapprecieerd". Aldus de vice-voorzitter van de Nederlandse delegatie in Indonesië, jhr. H. F. van Vredenburgh. gister avond bij zijn aankomst uit Batavia op het vliegveld Schiphol. Over het doel van zijn komst naar Nederland zeide jhr. Van Vre denburgh: „De delegatie heeft nieu we instructies nodig. De besprekin gen zijn weliswaar niet vastgelopen, doch zij gaan uiterst langzaam en wij zullen met nieuwe instructies moeten werken om snel tot een op lossing te komen". Over de recente actie tegen de Rampokkers in Tassikmalaja zeide jhr. Van Vredenburgh, dat deze zaak ten zeerste is opgeblazen. Het hele geval had niet veel om het lijf. Er waren te weinig troepen. Inder daad is het zo. dat er Japanners aan hebben meegedaan. Ze traden zelfs op als leiders van kleine groepen, die van uit de bergen opereerden Er waren er echter niet meer dan een 50-tal. In totaal zijn er 1500 a 2000 Japanners op republikeins ge bied. Ook zijn er nog enkele honderden Duitsers. Het spreekt vanzelf, zo meende jhr. Van Vredenbyrgh. dat deze lie den t.z.t. moeten worden uitge leverd. Het is nog niet zeker of de vice- voorzitter der Nederlandse delega tie naar Indonesië zal terugke ren. Het is namelijk uitgesloten, dat hij binnenkort zijn functie in Tan- ger zal aanvaarden. Nabij het vliegveld Northolt zUn gisteren een vliegtuig van de Scan dinavische luchtlijnen en een Vork van de R.A.F. met elkaar In bot sing gekomen en neergestort. Allo passaeiers en leden van de beman ning. In totaal 39 personen, kwa men hierbij om het leven. In het Britse toestel bevonden zich zeven personen, van wie Sir Edward Gent enige passagier was Deze bekende Britse politicus ver trok Donderdag uit Colombo ..m met het ministerie van Koloniën overleg te plegen ln verband met de toestand od Malakka. Sir Edward Gent streed tijdens de eerste wereldoorlog ln Vlaanderen en Italië. Na de oorlog was hij In de kolo niën werkzaam Van 1942 tot 1946 was hij plaatsvervangend onderminister van buitenlandse zaken Daarna wicrd n!| benoemd tot gouverneifr en Oonerhe- velhebber van de Unie van Malakka Na de wijziging van de staatsvorm al daar werd Sir Edward benoemd tot ho ge commissaris voor de federatie van Malakka. Dc aanstaande verkiezingen voor de belde Kamers der Staten-Generaal zyn nodig geworden door do ontbinding dezer colleges cn deze ontbinding i was geboden tengevolge van door de Kamers aangenomen voorstellen tot het ln overweging nemen ener herziening der Grondwet. Deze herziening zal eerst van kracht kunnen worden als dc nieuwe Kamers haar met ten minste Y der uitgebrachte stemmen bekrachtigen. Wat houdt deze verandering der Grondwet nu ctgcniyk In? Zy betreft vier onderwerpen, die ln vier afzondcriykc voorstellen zyn belichaamd. I Het hoofdpunt ls dc Indonesische kwestie. Alleen deze rechtvaardigt do ontbinding der Kamers. De andere punten zyn aan de orde gesteld, omdat I er nu toch een GronJwctswyzlging zou komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1