DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Complot te Berlijn? Nederlander verkocht de Eiffeltoren ^Albanië sluit zijn grenzen voor „gevaarlijke elementen" Venezuela maakt aanspraak op West-Indische eilanden Britse eenheden opereren voor Malakka's kust ^"^Joegoslavië niet geisoleerd" Us onder Hitier... Bernadotte stelt verlenging van bestand voor Ook Canada naar Washington Huisvrouwen vermaken zich Opl Aug.rTrizonia Voor een millioen gulden opgesnoept Protestnota naar Moskou )insdag 6 Juli 1948 isch ekend idagmor- dat eeo verdrae weder- in maan- Opgericht door de Stichting „Het Parool'' - Giro 510330. sommin Bank: Rollerdamschc Bank. - Postbus 9 - Abonnement*- ildus rk. pri)s 31 cent p. w. ol 1 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Neder- kalizout en pe't van Ne-' en. ma- kinine^ ren. Achtste jaargang, No. 1063 Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. lstrateui nieuwt j Neder- k. ItalKl oes va: De Albanese regering heeft aan Dez^ jocgosla\ ische cn Griekse gren- ar. VooS *an het land de nodiRe voorbe' vardingen getroffen ora te beletten, en. verat gevaarlijk© elementen, die de Har d°'^in^n van de regering en het vo,li ul,lea schaden, Alba- lë binnen komen, aldus meldde gis- ra vond radio Tirana. Reeds eerder ad E. Djilas. één van de Joego laven die dezer dagen uit de Ko- werden gestoten, Albanië brandrvan f; beschuldigd, te trachten rwondinoegoslavië van honger te laten om- Ektnh»Wn. In het communistische blad „Bor- vgsdiensft" schreel' Djilas woordelijk: De ijke Mjieuwe methode van verdraaiing in der feiten is door de avonturiers hebbeen Tirana met het meeste succes Xïgepast. Hierdoor zjjn z\j erin ge- aagaffde Joegoslavische burgers te iten vervolgen, de economische be- •ekkiogen te laten afbreken, het srdrag van wederzijdse bilstand te ten opzeggen en de Joegoslavische rouwen en kinderen aan de hon- erdood prijs te geven door te ver inderen. dat voedsel naar Jocgo- avië wordt gebracht. Djilas gaf de verzekering, dat usland Joegoslavië geen prooi zou -ten worden van de imperialisten. kV Ij voelen ons niet geïsoleerd" be- oot deze uit de Kominform gesto- •n communist. En inderdaad heeft hij niet geheel igeljjk. De Zwitserse communis- sche partij heeft namelijk aan laarschalk Tito een brief geschre- ,,Er dreigen in Duitsland ernstige ntf-semietische relletjes, omdat, ooral in de steden van de Weste- jke -zones, de geruchten worden erspreid dat Joodse D.P.'s profi- ;ren 'van de geldhcrvorming", zei r. Nahoem Goldmann in de slot- itting van het Joodse Wereld-con- res, dat in Montreux is gehouden. !en delegatie van D.P.'s en een ooggeplaatst ambtenaar hebben et congres tegen deze agitatie swaarschuwd. Dr. Goldmann deed een beroep p de Duitse autoriteiten en op die an de drie bezettende landen het >ven en de veiligheid van de dui mden Joden, die in de kampen x>r verplaatste personen" leven, beschermen. „Wij vertrouwen er i>, dat zij strenge maatregelen illen treffen", zei hij. Versterking der positie van onze scheepvaart De commissie van rapporteurs t de Eerste Kamer is het niet eens iet de wetsontwerpen die bekrach- ging beogen van een drietal con- ?ntics. aangenomen door de 28ste iternationale Arbeidsconferentie te eattle. En wel betreft het hier het jrdrag betreffende de pensioenen an zeelieden, dat inzake de vacan- e met behoud van loon van zeebe en en dat betreffende de gages, arbeidsduur aan boord en de emanningssterkte. De rapporteurs wezen er op, dat - bepalingen der zo juist genoem- U2 verdragen niet belangrijk uit- ^aan boven die, welke zijn vervat i de huidige, voor het scheepvaart bedrijf geldende, collectieve arbeids- /creenkomstcn. Naar hun mening u ratificatie dier verdragen dan >k niet leiden tot aantasting, doch ?eleer tot versteviging van de po- t(ie van de Nederlandse scheep- - aart. K ven, waarin de veroordeling van de Joegoslavische partij door de Kom inform wordt afgekeurd. Dit is dan voor de eerste keer, dat een communistische partij buiten Joego slavië maarschalk Tlto steunt. Hier moet echter aan worden toege voegd, dat de Zwitserse communis ten in April 1016 bij dc Sowjcts in ongenade vielen, toen de „Pravda" verklaarde, dat de partij industrië len onder haar leden had. Het Joegoslavische agentschap „Tanjug" deelde mee. dat een Joe- p-o-Slavisch-Bulgaarse commissie, die de laatste twee dagen in Bel grado heeft vergaderd, een plan heeft ondertekend voor culturele samenwerking tussen beide landen. Het plan zal een iaar van kracht blijven. Graaf Folke Bernadotte heeft offi cieel aan Joden en Arabieren voor gesteld. de wapenstilstand in Palesti na te verlengen en Jeruzalem en de haven-raffinaderijen te Haifa te de militariseren. Verder stelt Bernadot te voor. de drie landen, die in de wapenstilstandscommissie vertegen woordigd zijn (Frankrijk, België en dc V.S.) te verzoeken, gewapende wachten te zenden ter bescherming van de gedemilitariseerde plaatsen. In kringen van de Verenigde Na ties heeft men reeds de hoop opge geven. dat een vrede in Palestina be reikt kan worden. Ook Reuter meldt dat de spanning in Palestina stijgt, nu, naar verluidt, Arabieren en Jo den de voorstellen van Bernadotte hebben verworpen en beide partijen zich gereed maken de strijd na 9 Juli te hervatten. Hoop op verlen ging van het bestand is nauwelijks aanwezig, schrijft de waarnemer te Amman. Dc Israëlietischc staatsraad heeft besloten tot „algehele afwijzing" van graaf Bernadotte's voorstel voor een, vreedzame regeling van het conflict. Het besluit werd ge nomen met 27 tegen nul stemmen bij vier onthoudingen, na een be spreking, die drie en een half uur duurde. "'Sr Canada neemt deel aan de „voor bereidende besprekingen" te Wash ington. die heden aldaar met de vijf Westelijke mogendheden over even tuele militaire bijstand aan West- Europa geopend zijn. Bij deze diplomatieke, niet op re geringsniveau te voeren besprekin gen zal Canada vertegenwoordigd worden door de Canadese ambassa deur te Washington. Dramatische visitatie Een 52-jarige Rotterdammer, de heer Kampen, die met zijn kinderen per bus naar België was geweest, geraakte bij de grensvisitatie der mate overstuur, dat hij een beroerte kreeg en in de bus overleed. De man had een overhemd en wat vitrage bij zich. Het ongeval is niet te wij ten aan een onheus optreden der douane-beambten. Naar medereizi gers verklaarden, had de heer Kam pen zich tiidens de hele reis al on wel gevoeld. Nederland koopt 25 Canadese vliegtuigen Nederland heeft 25 Harvard- oefenvliegtuigen van twee Canadese maatschappijen gekocht. Elk toestel kost 12.000 A 15.000 dollar. I. vö| 73' amersfoortse huisvrouwen in Oos- Aoorbeek overleggen nabij huize ,De GfetWsberg" aan de hand der A.N rl.Bjgborden. waarheen de volgen- 53^ de tocht zal gaan Weerbericht AANHOUDEND KOEL Weersverwachting, gel ig tot Woensdagavond. vic*ïï«r bewolkt met tU- sllr s opklaringen cn op 'mmlge plaatsen enise stangen of motregen. Ma- in de kuststreken 4>g krachtige Noord westelijke wind. Aanhou- i' infl koel weer. 7 Juli; Zon op 4.29, onder 21.—. aan op 4.25, onder 22.15. Proces kamp Ravensbrück Te Hamburg ls het proces begon nen tegen zes bewaaksters van het kamp Ravensbrück. Volgens een vrouwelijke getuige hebben slechts 7 van de 886 in 1939 naar het con centratiekamp te Ravenbrück ge brachte vrouwen de oorlog over leefd. Maandag zijn ze op de Pietersbergin Oosterbeek aangekomen, de veertig Amersfoortse huisvrouwen, die de eerste groep vormen van de huismoeders onzer stad, die door de Amersfoortse Gemeen schap een week oralis met vacantie worden gezonden. Ze hebben het prettig, gezellig cn ze vermaken zich buitengewoon. ..Je voelt je net weer een schoolmeisje" z»i ons een der huismoederstoen wij vanmoroev een bezoek aan de Pietersberg brachten. ..Je zinnt. weer schoolliedjes; je lacht uteer om niets, je grinnikt en je babbelt en je stoeit en het is net alsof alle zorgen even helemaal van je weg genomen zijn". Wij hadden het vertrek en de reis en de aankomst der veertig vrouwen mee gemaakt. Het was toen al gezellig en vrolijk, maar nu. na. een dag. begint de echte goede geest or nas in te komen. Wandelen en genieten van de omgeving, wat. lekker lui liggen een ogenblik in een stoel, dat zijn tot nog toe d.» voornaamste ..bezig heden" geweest. Goed slapen verder en lekker eten Want ja. het eten is nrimo. snapte een vrolijke huisvrouw, wij hliiven maar dicht bij de keuken, 'rant 'rat daar vandaan komt is rerstc-klas. En het fijne is ook. dat je het nu eens zelf niet hoeft klaar te ma ken", merkte een ander on. „Nu wordt eens voor je gezorad. Nou, ik mort u zeggen, het is la na neleden. dat me dat is overkomen". Wij hebben h"t grorvie vrolijke dames gekiekt. Hierboven op de foto ziet u ze. Ze wuiven »aar de familieleden rn kennissendie vanavond de krant lezen. Wij moesten noa vertellen, dat het weer best meevalt, dank zij de mooiweer-paravludie een der dames heeft meegenomen. U ziet ze onk op weg voor een wandeling langs de pi in en op een ander plaatje ziet u ze bij de ANWP-borden be- raadslaqen over de vraag tvaar ze morgen heen zullen gaan Er was ook een bord „Amersfoort" bij Maar dat lokte alleen het schone lied uit van „We gaan nog niet naar huis". Neen. blijf nog maar een vaar daoen. dames. En rust maar tik ker uit. De volgende week zult u 't thuis weer druk genoeg hebben. Economische fusie blijft echter beperkt De eerste Augustus is vastgesteld als datum voor de stappen ter ver wezenlijking van dc economische fusie der Franse zöne van Duits land met Bizonla. Op die datum zullen het transport en de handel van de drie Westelijke zones met het buitenland, in overeenstemming met dr Londcnse besluiten, worden gecoördineerd Volgens militaire regcrlngsbronnen In Parijs voorzien de nieuwe maatrccclen in: 1. Aansluiting van Frankrilk bil de Import en Export Maatschappij, die de handel met net buitenland van Bizonla regelt: 2 GemcenschappclUke opstelling vnn plannen voor de export- en import orocrnmma's van de drie Westelijke zones; 3 GemcenschappclUke financiering van dc Import en dc export: 4 Unificatie vnn het kader waarin de drie zones met andere landen han delsovereenkomsten zullen sluiten Frankrlik zal echter de herverdeling van export en Import tn do eigen zone In eigen hand houden zodat dc econo mische fusie van de drie Westelijke zones dus in zekere zin beperkt zal zijn. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap heeft zijn 75-jarig bestaan gevierd tij dens een bijzondere vergadering in het Indisch Instituut te Amster dam. Communisten zouden een opstand willen op touw zetten Het partijloos rechts© Parijs© blad „Figaro" heoft volgens Reuter bijzon derheden gepubliceerd over een com munistisch complot" dat opgezet zou zijn om de WostelUke geallieerden te dwingen Berlijn te verlaten. Een woord voerder van dc Britse ambassade to Parlls verklaarde aan Reuters corres pondent. dat het bericht van dc „Fi garo" hem geheel waar voorkwam. Het Franse departement van Buitenlandse Zaken zei. dat het bericht op de voor naamste punten overeenstemde met door het departement zelf ontvangen inlichtingen. Volgens het bericht van de „Figaro" zou de redactie van dit blad een ge heim communistisch document in han den gekregen hebben, bevattende in structies van de Duitse communistische partij aan communistische cellen tc Berlijn om een opstand te ensceneren, welke de sowjet-autoritclten een voor wendsel zou verschaffen om tussenbeide te komen en dc Westelijke geallieer den dc stad uit tc zetten, Het document, dat opgesteld zou zijn volgens richtlijnen uit Moskou, zou tot titel dragen: „Instructies ingeval van afkondiging van dc crisistoestand door de arbeidersmassa van Berlijn". De instructies zouden als volgt lulden: 1 De stroomvoorziening cn andere essentiële diensten moeten gedesorga niseerd worden. Onze kameraden zul len zonder verwijl de hun toegewezen posten bezetten cn In d% westelijke sectoren moet de massa, die niets om handen heeft, straten en pleinen bezet ten. Speciale functionarissen zullen de actie lelden van onzo speciale in terventie-afdelingen. die slechts van het centrale comité Instructies zullen ontvangen. 2. In de sectoren, die onder leiding staan van onze speciale afdelingen, zal door de menigte gedemonstreerd wor den voor de eenheid van Berlijn en dc eenheid van valuta. Dc menigte zal tenslotte het gemeentehuis bezetten, de dlenstcentra van de verschillende wijken en oen zeker aantal nog na der aan te duiden plaatsen en gebou wen. 3. Dc onder 1 en 2 genoemde acties moeten uitgevoerd worden onder be scherming van Duitse polltlc-afdelln- gcn. Duitse cn militaire politie zullen tussenbeide komen tegen de demon stranten cn dc mogelijkheid bestaat, dat cr een aantal doden en gewonden vallen en dat cr vele arrestaties wor den verricht. 4 Wanneer deze situatie geschapen ls zullen Sowjetrusslsche troepen moe ten optreden om de veiligheid van de bevolking van geheel Berlijn te verze keren. Zij zullen voorts optreden ter Eisenhower geen candidaat Generaal Eisenhower heeft ver klaard. geen candidatuur voor „enig openbaar ambt" te zullen aanvaar den. Hij wil zich op dit ogenblik niet vereenzelvigen met een politieke partij. „Dit houdt niet in. dat ik van plan ben het SoL .vijgen te bewaren over enkele voor het land belangrij ke kwesties, waarover ik mijn me ning zou willen zeggen", verklaarde hfj. Venezuela brengt voor Nederland nog onofficieel allerlei argumenten te berde om aan tc tonen, dat de Benedenwindse eilanden feitelijk aan Venezuela zouden moeten behoren. Bovendien meent deze Zuid-Ameri kaanse republiek aanspraak tc mogen maken op de Guyana's, welke ge bieden het met Brazilië zou willen delen. Dit deelde gisteren de heer L. A. M. Lichtveld, die in opdracht van de Nederlandse regering als waarnemer de Tan-Amerikaanse conferentie te Bogota heeft meegemaakt, mede. De heer Lichtveld „Dag van de jeugd" op 10 Juli Ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van de Koningin zullen op 10 Juli alle jeugdorganisa ties. samenwerkende in de Neder landse Jeugd-Gemeenschap. in Am sterdam een „Dag van de Jeugd" or ganiseren. De Leidse universitaire gemeen schap heeft gistermiddag afscheid genomen van een harer leden, prof. dr. W. J. de Haas, die onlangs de pensioengerechtigde leeftijd bereik te en derhalve thans b\i het einde van het academiejaar het ambt van hoogleraar in de natuurkunde en de meteorologie neerlegde. Weer vliegtuigbotsing Twee Seafires van de Britse mari ne. de marine-uitvoering van de Spitfire, zijn Maandag bü Lossie mouth (Schotland) in de lucht met elkaar in botsing gekomen en in brand gevlogen. Een van de piloten vond de dood. de andere wist zich met behulp van zijn parachute in veiligheid te brengen. De Hilversummer H. W. Chr. Reuter, die in de bezettingsjaren kampbewaker in Ommen was. i.-» veroordeeld tot twaalf jaar gevan genisstraf. Bekende oplichter gearresteerd noemt deze eisen de laatste stem in het koor der Zuid-Amerikaanse republieken die er naar streven de gehele hemisphè- re van afhankelijke gebieden te zui veren. Dit streven uit zich al in de be sprekingen tussen Chili en Engeland over de Zuidpool-gebieden. tussen Argentinië en Engeland ten aanzien van de Falkland-eilanden en tussen Guatemala en Engeland, betreffende Brits Honduras. Venezuela, aldus de heer Licht veld, heeft echter rekening gehou den met de opvatting van de bevol king van Suriname en Curasao zelf, v/elke een diepgaande wijziging zou kunnen ondergaan indien de huidige verstandhouding met Nederland door onoordeelkundige maatregelen zou worden geschaad. De Pan-Amerikaanse conferentie heeft voorlopig besloten op 1 Sep tember een uit alle 22 deelnemende republieken samen te stellen perma nente commissie te benoemen, die in Havana zal zetelen. Deze commissie zal moeten „toezien op de wijze, waarop het kolonialisme en de res tanten daarvan in Amerika worden geliquideerd. Zij zal naar een vreed zame methode zoeken om het kolo nialisme af te schaffen." OP zijn naamkaartje stond in sierlijke let ters „Industrieel" gedrukt. Hij leefde tijdens de oor log in Parijs en verdiende daar grof geld. Na de oor log bezat hij meer dan f 1 000 000. Toch achtte hij het raadzamer voorlopig in Parijs tc blijven tot de eerste zuiverings-storm was geluwd. Toen keerde hij platzak naar Ne derland terug. Fier droeg hij de Medal of Freedom en hij had ook papieren die uitwezen, dat hij gerechtigd was de ze Amerikaanse onder scheiding te dragen. In Nederland deed hij rich voor als salesmanager van de z e. War Supplies Li quidation Ltd., een combi natie van Amerikaanse bankiers die de goederen uit alle legerdumps had den opgekocht. Hij bood van alles aan: auto's, camera's en bouw materialen. En hij had succes. Zijn fantastische verhalen leken zeer aan nemelijk. Verschillende grote firma's bestelden voor ruim f 60.000. BIJ een pas afgestu deerde advocaat, liet hij de contracten opmaken. Men kwam overeen, dat hij de gevraagde goederen uit legerdumps zou leve ren. De koopsom moesten de kopers vooruit aan mr- H. betalen. Deze hield bet geld onder zijn berusting tot de goederen werden geleverd. Dat was de afspraak. De kopers en ook mr. H. had den er het volste vertrou wen in. Maar de moeilijk heden begonnen, toen hij mr. H. vroeg hem wat van het geld te geven, zoge naamd om de invoerrech ten te betalen. Mr. H. stemde toe en is blijven toestemmen, steeds als „hij" om voorschotten vroeg. Veel gemak hadden de heren van een contract, dat zij met het ministerie vas wederopbouw hadden gesloten. Ruim 10.000 ton betonijzer zou moeten wor den geleverd. Ditmaal echter werd de koopsom niet vooruit gestort. De heren lieten echter van dit contract een aantal licht drukken maken en toon den deze bij voorkomende gelegenheden aan nog twijfelende slachtoffers. jCT DOCH een ambtenaar van de Wederopbouw had argwaan tegen de „in genieur" opgevat Toen hij over zijn vermoedens met de Amsterdamse recherche sprak, werd hem verteld, dat de politie van alles op de hoogte was. maar nog niets kon ondernemen om dat er eerst sprake van verduistering kon zijn als na de leveringstermijnen de goederen uitbleven en het geld verdwenen was. Bij de meeste contracten was de leveringstermijn nog niet overschreden. In overleg met de poli tie besloot de ambtenaar naar Frankrijk te gaan. Hij trok langs verschillen de dumps, maar vond geen betonijzer Toen hem dit spelletje ging vervelen, zei hij de „ingenieur" wat hij van hem dacht. Deze trok zich daar echter niets van aan en vertelde met grote voldoening dat hii eens in Amsterdam geld had losgekregen van en kele Nederlandse zaken lieden die hij voorgespie geld had. dat de Eiffeltoren in Parijs zou worden ge sloopt en hij het ijzer daar van als schroot gekocht had. IOEN het voor dc In- A genieur gevaarlijk werd trok hii met mr. H naar de Rivièra. De han del daar bleek maar ma tig te zijn en al spoedig begaven de heren zich naar Zwitserland, waar zij hun vriendinnen ontmoet ten. Van Zwitserland trok ken. zij naar Italië, waar hun o.a in Milaan lange tijd in hotels crediet ver leend werd door.hun contract met het ministe rie van wederopbouw te tonen. In Rome liepen zij tegen de lamp. Wegens op lichting werden ze tot een maand gevangenisstraf ver-( oordeeld. Toen zii na allerlei we derwaardigheden dezer dagen weer in Nederland terug waren, werden bei den gearresteerd. Van de f 60.000.- was reeds lang niets meer over. De ingenieur bleek een 35-jarige bunkerbouweV te zijn. die een millioen aan de Duitsers had verdiend. Werk in papierfabriek ligt stil Arbeidsinspectie verbiedt werkdag van uur Het personeel van de papierfa briek Nestelrov-Trompenburs- 'n Amsterdam Is Maandag in staking gegaan, omdat de Arbeidsinspectie bezwaar maakte tegen de viif-da- gen-werkweek, die in deze fabriek gold. Na de bevrijding hadden directie en personeel besloten 's Zaterdaes niet te werken en op de andere werkdagen een uur langer zodat het totale aantal werkuren toch 43 per weck bleef In Januari maakte de Arbeidsinspectie hiertegen bezwaar, omdat deze regeling 'n strijd is met de Arbeidswet, die noogstens QVj uur werken per dag toe staat cn het buitengewoon besluit Ar beidsverhoudingen van 1945. dat de 48- urige werkweek handhaafde. Op een verzoek van de directie van- Nestelroy om de vljfdagen-v.erkweek in haar fabriek te mogen handhaven heb ben de hoofdinspecteur van de Arbeids inspectie en de minister van Sociale Zaken afwijzend beschikt. De poll'le heeft nu de arbeiders onmogelijk ge maakt langer dan 8^ uur per dag te werken Indien de fabriek toch langer blijft draaien zal de Arbeidsinspectie proces-verbaal opmaken, zodat de kan tonrechter moet beslissen In dit con flict Het personeel stelt zich op het stand punt. dat de langere werkdag waar tegenover de vrije Zaterdag staat gedurende drie jaar geen enkele moei lijkheid opleverde cn dus best gehand haafd kan blijven. Doodgestoken na ruzie Zaterdagnacht is in de gemeente Mierlo tijdens een vechtpartij, de 54- jarige P. J. Rooyakkers door messte ken gedood. R. begaf zich, waar schijnlijk voor een onderhoud naar de fabriek van De Haas, waar hij ze kere M. K. ontmoette. Zij kregen ru zie die op een vechtpartij uitliep, R. werd door messteken ernstig ge wond. Geneeskundige hulp mocht niet meer baten. De dader meldde zich onmiddellijk bij de politie. Pakketten naar Indonesië Er wordt nog eens op gewezen, de inhoud \an pakketten naar In donesië zoveel mogelijk In blik te verpakken. Het komt nog her haaldelijk voor, dat pakketten In een gehavende cn zelfs bedorven toestand aankomen. Vuurpijl veroorzaakte brand Maandagavond om elf uur if een grote schuur, toebehorende aan dc weduwe Levink in Lonneker Over ijssel) afgebrand. De brand is ver oorzaakt door een vuurpijl, die af geschoten was tijdens het muziek stuk ,,De slag bij Waterloo", dat in Lonneker werd uitgevoerd. Het dak van de schuur vatte onmiddellijk vlam en de brandweer kon niet be letten. dat de schuur tot de grond toe afbrandde. beveiliging van de nndcre bezettings troepen cn deze wcfigelcldcn naar een nader aan te dulden plaats 5 Dc vergaderde arbeiders zullen een „toestond vnn algemene crisis" afkon digen. Onze speciale afdelingen, als de enige die optreden, zullen van de me nigte opdracht krijgen een voorlopig bestuur In te richten. 6 Pas In geval van een toespitsing der verhouding tussen dc Sowjctrus- sichc bezettingsmacht cn die van do Westelijke mogendheden zal do „crisis toestand" worden afgekondigd. 7 Geen Initiatief mag worden geno men tenzij met toestemming van het centraal comité. 8 Dit document moet vernietigd wor den zodra de speciale functionarissen, belast /net dc opdracht van het cen traal comité, ervan kennis genomen hebben. (w.g.) algemeen secretariaat van de Duitse communistische partij. In verband met de toestand In Berlijn heeft do directie van de American Overseas Airlines beslo ten het aantal wekelijkse retour vluchten tussen Frankfort aan do Main cn Berlijn te verhogen van zes tot 25. De nieuwe regeling gaat onmid dellijk In. zij heeft geen invloed op de transatlantische dienst van do A O A. Waarschijnlijk binnen dc komen de vier cn twintig uur zullen de regeringen van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten cn Frankrijk gemeenschappelijk protesteren tegen de Sowjet Russische blokka de van het rail-, weg- cn water verkeer naar Berlijn. In de nota zal vermoedelijk onmiddellijke ophef fing van de blokkade worden geëist. Werkloosheid neeint voortdurend af Dc werkloosheid neemt nog steeds af, in een vrij regelmatig tempo. Op 30 Juni '45. dus bijna twee maanden na dc bevrijding, waren cr 112.G00. dit aantal was op 11 Dec. van dat zelfde jaar gedaald tot 90.400. op 31 Der. *46 tot 47.000, op 31 Dcc. '47 tot 30.600 en op 31 Mei van dit jaar waren er nog slechts 22.400. Sterk sprekend zijn ook de cijfers voor net aantal personen, die wachtgeld ontvingen: op 30 Juni '45 waren het er 201.400, op 31 Dec. '45 was het aantal gedaald tot 43.500, op 31 Dcc. '46 tot 7600 en op 31 Mei van dit jaar waren het er nog maar 1600. Ook het aantal DUW-arbeiders liep terug van 33.500 op 31 Dec. '45 tot 10.327 op -.1 Mei '48. Al deze cijfers zijn een zeer duidelijke de monstratie van de herlevende be drijvigheid in onze nijverheid cn landbouw. In vergelijking met het jaar 1930 (crisistijd) spreken deze gegevens, allen afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek, al een zeer duidelijke taal. In dat jaar werden gemiddelc' per week 193.268 uitkeringen verstrekt aan werklozen, in Maart 1948 gemid deld 20.994. Het bedrag dat in 1936 gemiddeld werd uitgekeerd was f 10.56, in Maart '48 was dat f 27.68 Haringvangst lager dan in 1947 Melkproductie neemt toe Er zijn enige tijd geleden be richten *n de dagbladen versche nen, waarin werd gemeld dat de opbrengst van de haringvangst ver blijft onder die van het vorige jaar. De cijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek thans publiceert bevestigen deze berichten. In Mei 1947 is aangevoerd in totaal 2.995.000 K.G. haring, in Mei '48 slechts 929.000 K.G. De melkproductie - neemt toe, vergeleken met die in het vorige jaar. In de week van 2529 Mei leverden de boeren rond 100 mil lioen liter melk aan de zuivelfa brieken, d.i. acht pet. meer dan in de overeenkomstige week in 1947. Het aantal stakingen en de hoe veelheid werkdagen, die ten ge volge daarvan verloren gingen, was 'n Mei 1948 minder dan in Mei '47. Toen ontstonden 30 geschillen, waardoor 12.371 dagen niet is ge werkt, de overeenkomstige cijfers ziin voor Mei van dit jaar 11 en 7535. In Maart '48 waren zij 34 en 45.671. Het loon-indcxcijfer in dc indus trie bleef de laatste maanden gelijk, nl. 174.7, dat In de landbouw steeg nl. van 243.9, dat gold van Juni '47 tot 30 April '48, tot 258.6 op 31 Mei. In dit verhoogde cijfer zijn waar schijnlijk de pluklonen voor kersen en ander fruit verdisconteerd. Het lc'onindexcijfer voor industrie en landbouw samen steeg daardoor van 184.4 op 186.4. „Eenhêden van de Britse marine en luchtmacht opereren thans voor de Oostkust van Malakka om t« voorkomen, dat communistische versterkingen Malakka bereiken", aldus verklaarde gisteren do Britse opperbevelhebber In het gebied van Malakka, «"eneraal-majoor Boucher te Singapore. Boucher stelde voor een speciale grensmacht te vormen om de Noordgrens met Slam te be waken. Er zou voorts een stelsel van identitelts- en registratiekaarten ingevoerd worden. De communisten gebruiken op Malakka twee zendstations. Wjj la ten hun die nog een tijdje, zo ver volgde Boucher. Boucher zeide tenslotte ervaring te hebben opgedaan In Voor-Indlë en Griekenland in het bestrijden „van rode terroristen". De vijand kon zich in Malakka wel goed ver bergen, doch was technisch minder goed uitgerust cn minder moedig dan de verzetslieden in Griekenland en Voor-Indië, aldus Eoucher. Naar aanleiding van deze verkla-4 ring deelde de president van Johore, Dato Onn Bin Djaffar. mede, dat „er reeds van 1942 af gecomplot teerd werd om een communistische republiek on Malakka te stichten". DRIELING GEBOREN Te Horst (L.) is gisteren een drieling geboren. De 20-jarige moe der, mevr. van Wegberg, en haar drieling, alle drie meisjes, make het uitstekend.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1