Ambachtsscholieren tonen hun werkstukken Waarom verkiezingen SAMAPIRIH sa Moeder gaat een week naar buiten (1_1)' DAGBLAD VOOR AMERSFOORT STADSNIEUWS Twee dagen expositie in schoolgebouw In twee zalen van de Ambachts school aan de Leusderweg werd door leerlingen dezer instelling een tentoonstelling ingericht van het in '"de afgelopen cursus vervaardigde werken. Vanavond en morgen avond zal de expositie van 7 uur tot 9 uur geopend zijn. Alle ten toongestelde artikelen, van huiska- mcrameublementen tot gootsteen schepjes worden verloot. De trek king vindt Donderdag plaats. Dit is de eerste maal na de oorlog, dat er op de Ambachtsschool zulk een expositie wordt gehouden. Het ma teriaal is nog niet bijzonder goed en evenmin overvloedig, maar toch is er in het afgelopen cursusjaar al weer vruchtbaar gewerkt. Zo ont stond de grote collectie werkstuk ken, die voor het begin van de nieuwe cursus moeten worden ge ruimd. Vanmorgen hebben we een korte rondgang gemaakt door de beide expositiezalen. Opvallend is het enthousiasme waarmee de jon gens zelf voor deze tentoonstelling werken. Alle stukken werden over zichtelijk gerangschikt. In de bo venzaal zijn voornamelijk werk stukken van de meubelmakers en van de electriciens bijeen ge bracht. Behalve het gebeitste huis kamerameublement zagen wij er een aantal slaapkamerameuble menten en een groot aantal fraaie moderne schemerlampen. Overal- herkende men overigens de vaardi ge handen van dc schildersleerlin gen, die zowel de meubels als de handige keukentafels en de vele kleine werkstukken van de smeden en bankwerkers in frisse kleuren schilderden en waar nodig van vrolijke ornamentjes voorzagen. Complete fietsen stonden er, re sultaat van een gedegen leertijd in de afdeling rijwiel, motor- en auto techniek. De schoenmakerswerk- plaa^ zorgde voor een kleine col lectie handgemaakte schoenen, hier en daar nog niet volmaakt van vorm, maar keurig van afwerking en oersterk. Geen wonder, dat de Tabaksdiefstallen berecht De 36-jarige tabaksbewerker T. v. L., werkzaam bij de Sopla-fa- brieken, die gedurende twee jaar regelmatig hoeveelheden tabak, welke hem ter bewerking was toe vertrouwd, mee naar huis nam en verkocht om zijn weekloon te ver hogen, hoorde hedenochtend voor de Utr. Rechtbank acht maanden gevangenisstraf met aftrek tegen zich eisen, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Voor hetzelfde feit stond terecht de 34-jarige tabaksbewerker H. B. uit Hooglanderveen, tegen wie zes maanden voorw. gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar werd geëist. Tegen de 37-jarige pakhuisknecht W. L. v. d. M., die de tabak van eerstgenoemde had gekocht en ver handeld, werd twaalf maanden ge vangenisstraf geëist met aftrek, waarvan zes maanden voorwaarde lijk. Uitspraak in deze zaken op 20 Juli. Burgerlijke Stand 5 Juli Geboren: Willem Herman, z v B W Somer en M C T Benthem de Grave. Marinus, z v G W Wassen en A G Blanken. Maria Rosula Wilhelmina, d v W J Gerritsen en J. van Keulen. Elisabeth, d v J H du Chattel en T T Krol. Trijntje, d v J Th. van Hoorn en G Pel. Lydia Mary, d v C Bokhoven en J C Bakker. Gerrit, z v E Holsap- pel en E Drost. Jan, z v J van Voorst en J S R Heddema. Carroll Richard Michael, z v A Balfoort en J E de Goede. Margaretha Maria Hillegonda, d v W j de Groot en H H Eerbeek. Cornelis Gijsbertus, z v A N Vermeulen en G. Graaf. Gehuwd: C van Vulpen en C. van Tellingen. Overleden: Christina Hendrina Lotze, 78 j. weduwe van B. On- stein. Johannes Engelen, 86 j. we duwnaar van V M van Veen. Pie- ter de Bruijne 82 j. weduwnaar van D. Bosschaart. Johanna Gijs- berta van Gulik 51 j. gehuwd met W. v .d. Pol. leerlingen zelf heel veel belangstel ling voor hun werk verwachten. Er zitten immers middagen van studie en vaak dagen arbeid in hun werk stukken. Als we daarbij in aan merking nemen de weinig ideale omstandigheden, waaronder op de Ambachtsschool nog steeds moet worden gewerkt, zal een hartelijk medeleven van onze burgerij ook niet anders dan verdiend zijn. Gistermorgen vertrokken veertig Amersfoortse huisvrouwen naar het vacantieoord ,,De Pietersberg" te Oosterbeek Bijna een hele week blijven ze daar, om te genieten van een verdiende-vacantie: Weg -met lappen, pannen, potten, Stoffers, zorgen en zo meer: Moeder gaat 'n week naar buiten, Echt genieten voor een keer. Eén en vijftig weken werken Is voldoende in een jaar. Mannen hebben óók vacantie; Of is het misschien niet waar? De vrouwen hebben het reuze naar de zin in Oosterbeek en toch zal menige moeder 's avonds eén ogenblikje thuis zijn met haar ge dachten. Daarvoor kennen we haar te goed: Zou Marietje nou wel slapen? Haar man let. daar niet zo op. 't Kind zit nou vast wel te spelen Met haar beertje of haar pop. Jantje moet eens naar de dokter; Als ze thuis is, doet ze 't vast Hij had nou toch al twee dagen Van zijn buikje zo'n last Welterusten, zegt ze s avonds Voor 't naar bed gaan voor zich heen; 't Is hier fijn, maar zonder jullie Voel 'k me soms zo erg el leen... Onderscheiding voor stadgenoot De adjudant bij de Amersfoca.'tse politie, de heer L. G. Ot(en zal Donderdag te Den Haag worden onderscheiden met „The ribbon of the King's medal for courage and freedom". Dit in verband met hulp aan Engelse piloten in de oorlog. Niet zo, maar zo In het verslag over de bijeen komst van de oude S.D.A.P. is door een foutieve zinswending een on juiste indruk gewekt. Er is nl. on der meer geschreven „De begro ting, zo riep de heer A. Noordewier uit, moet sluitend gemaakt wor den. Hij concludeerde, ambtena rensalarissen naar beneden en be- terer sociale voorzieningen." De betr. spreker heeft evenwel gezegd, dat door de grote uitgaven voor het militaire apparaat de regering financieel voor de noodzaak komt om op de ambtenarensalarissen en op de sociale voorzieningen te gaan bezuinigen. DE BESTE TER WERELD VAN 77 CENT AF Noteert V even GRAND: Waterloo Bridge (18 jr.) 14.30, 18.45 en 21 u. Zo. 14.—, 16.15, 18.45 en 21 uur. CITY: Schimmenjacht (18 jaar) 14 30, 18.45 en 21 u. Zo. 14. 16.15, 18.45 en 21 u. REMBRANDT: Rancho Grande (alle lft) Vrijdag en Zaterdag 14.30, 18,45 en 21 u. Overige dagen 14.30 en 20 u. Zo. 14. 16.15, 18.45 en 21 u. 6 JULI: Tentoonstelling Ambachts school 19 u. Begroetingsbijeenkomst „Kota Baroe" militairen gemeentehuis 14.30 u. Verkiezingsvergadering P.v.d.A. Markthal 19 30 u. 7 JULI: L. E. A. Opvoering „De Spooktrein" 20 u. OPENB. LEESZAAL EN BIBL da gelijks ruilen v. boeken 14—17 u. Dl. Vrljd avond ook van 19—21 uur. Leesz. geopend dagelijks 10 —12.30 u. en 1417 u. DL en VrlJd. ook 19—22 uur. DANCING VAN T HUL: Zat. Zon. en Woensd. dansen. 2023 uur Zond. mid. 1518 u. (Orkest „The Rhythm Specials"). DANCING d'ORANJEBOOM: Zat., Zon. en Woensd. dansen „ST1CHTSE HEUVEL": dagelijks dansen (The Red. White and Blue eane' D'OUDE LANTEERN: Tentoonstel ling werken van Brenner. Concert van de Politie Het Politie-muziekgezelschap ,,Dc Harmonie" geeft onder leiding van zijn dirigent, de heer Th. Hulleman op Donderdag 8 Juli een concert in de muziektent voor Amicitia. Het programma luidt: 1. Eemland. Mars Lureman; 2. Odalisque. Ouverture. Gosl Mol; 3. Landelijke Bruiloftsstoet (karakter stuk) F. Jakma Sr, 4. Wiener Melo- dien Strauss, Hans Kliment; 5 Sons of the Brave, mars, T. Bidgood; Pauze 6. Salomon, Ouverture. O. Fils- fils; 7. Ie Wals Selectie. Alb. Meijns; 8 Colibn, Picolo Solo. J. Martin: 9. Marche Americaine 1 Stars and Stripes), Sousa. Gevonden voorwerpen Bankbiljet. Dekens. Zwarte dam. parapluie. Psalmboekje. Zilv. dam. horloge. Blauwe jongenspet. Porte feuille inh. foto's t.n. J M Sens den Haag. Groen grijze ceintuur (mil.). Grijze poes. Hcrenrijwiel. Rente- kaart t.n. T J Sanders. Blauw gevl. vulpen. Groene port. inh. f 1.25 en bonnen, bonkaarten. Blauwe jong. regenjas. Dozen -inh. poeder. Binnenbal (voetbal). Br. port. inh. 6 cent. Inlegvel no. B 605 t m. 611. Port. inh. f 1.70. Bruin glacé handschoen (1.). Donker grij ze ceintuur. Witte zijden haarstrik met klem. Zwarte jong.jas. Zil. medaille (rood, wit, blauw). Aire dale terrier. Paar br. dam. hand schoenen. Br. dam handschoen (r.). Zwarte vulpen (Vindus). Zwarte dames hadschoen (gehaakt). Zil. Schakel armband. Fietssleuteltjes. Postduif (Holland 48. No. 210729). Dinsdag 6 Juli 1948 Onthulling monument op Joodse begraafplaats On de Joodse begraafplaats aan de Soesterweg wordt op Woensdag 21 Juli a.s. des namiddags te vier uur een monument onthuld. Met dit monument worden de 55 in het concentratiekamp Amersfoort om gekomenen. die op deze begraaf plaats zijn herbegraven, geëerd. Graan en ochtendvoer bonvrij Er is gisteren een gunstig bericht voor de pluimveehouders afgeko men. Het graan- en ochtendvoer is namelijk met ingang van 5 Juli bonvrij gesteld. APV „De Ordonnans" Uitslag wedvlucht Chateauroux afst. 650 km. op Zondag 4 Juli in concours 158 duiven, gelost om 11.45 met ZW. wind. Aankomst eerste duif Zondag 19.22.14; laatste prijsduif Maandag 8.38.30. Aangew. 25 ct. no. 2 en 5; aangew. 10 ct. no 1 en 4. Konings poule no. 1; speciaals no. 1, 2, 3, 4. 5, 6. De prijzen werden als volgt be haald: J. Burgsteden 1, 30; J. Jagtenberg 2. J. Leyenhorst 3. 9. 16; G. v. d. Berg 4; C. Meijer 5. 32; B. v. d. Burg 6, 21; F. Hartcman 7. 25; Chr. Windhouwcr 8: A. Kaal 10; G. v. Doornik 11; H. Heideveld 12, 28; D. Broerze 13; G. Blanks 14; A. Verhoef 15; G de Valk 17. 40; M. v. Keken 18; J Steenwyk 19; L. Biezenbos 20; M. Dekker 22; H. Schuurman 23, 20; A. v. Leeuwen 24, 26, S. Visscher 27; G. Wijnands 29; A. Wiekart 31. 34; J Overeem 33; R Riksen 35; J. Hoenderdaal 37; H. Lis donk 38; G. Z. Kalor 39. Eindstand aangewezen 2 duiven: 1. M v. Keken 849 pnt; 2. A. Wiekart 810 pnt. Stand Generaal t.m. Orleans: 1 H. Heideveld 211674 pnt; 2. S. Visscher 2013pnt; 3. A. Wiekart 1941 pnt; 4. M. v. Keken 1918 pnt; 5. J. v. Burg steden 1883 74 pnt. Eindstand Vitesse: 1. M. v. Keken 294588 5803i pnt; 2. J. Burgsteden 294609 536'4' pnt.; 3. J. Woudenberg 554494 487 pnt.; 4. F. Harteman 594592 459 pnt.; 5. J. Schunsclaar 555574 452 pnt. Lectuuractie had veel succes De Lectuuractie is nu bijna ten einde. Dank zij de inspanning van tientallen jongens en meisjes en ook ouderen staat thans een enor me stapel boeken en tijdschriften gereed om met diverse troepen transporten naar Indië te worden verscheept. Hartelijk dank aan de zeer vele stadgenoten, die hun boe ken- en tijdschriften voor raad ten behoeve van onze militairen heb ben „gedund". Wellicht is hier en daar door een of andere oorzaak de gereed staan de lectuur nog niet opgehaald. Mo gen we de betreffende personen verzoeken zelf de boeken e.d. deze week nog in te leveren bij het Chr. Mil. Centrum, Lange Beekstraat? Bij voorbaat onze dank. Plaatselijk Prot. Interk. Thuisfront. Défilé van Grenadiers Op 7 Juli te 11.45 uur zal voor de Rotterd. Bank op de Utrechtse weg een défilé plaats hebben van het in opleiding zijnde Bataljon Grenadiers, dat binnenkort naar IudiO vertrekt. „Amersfoort" tegen... „Amersfoort" Hedenavond speelt op het S.O.V. A.-terrein aan de Bokkeduinen voor de handbal-zomeravondcompetitie het eerste elftal van „Amersfoort" tegen het tweede team van dezelfde vereniging. RIJKSMONUMENTENZORG heeft een aantal huizen met houten ge vels, die in ons land uiterst zeldzaam zijn, onder haar hoede genomen. Deze woningen, waarvan in Wittem bij Vaals de mooiste voorbeelden te vinden zijn, verkeerden fn desolate staat. Een der geheel gerestau- Teerde gebouwen, EEN TRANSPORTVLIEGTUIG van de R.A.F. en een Skymaster van de Scandinavische Luchtvaartmaatschappij zijn Zondagmiddag bij het vliegveld Northolt. bij Londen met elkaar in botsing gekomen en neer gestort. Alle 32 inzittenden van de Zweedse DC-6 en de 8 personen aan boord van het Engelse Vork-toestel, onder wie de Hoge Commissaris van Malakka, Sir Edioard Gentkwamen om het leven'bij dit ongeluk, het ernstigste in de geschiedenis van de Engelse luchtvaart. Gedeelte van de vleugel van het RAF York-transportvliegtuig, dat. door een boom iverd doorboord, toen het na de botsing in Shrubbs Corner, ongeveer drie mijl van het Northolt vliegveld neerstortte. De brandweer kon niets uitrichten, daar het dichtst bijzijnde water op twee mijl afstand was. Soest Huldiging teruggekeerde militairen De Zaterdag uit de tropen terug gekeerde 30 Soester militairen, wa ren Maandagavond met hun ouders» vrouwen en verloofden verzameld in het St. Ludgardusgebouw te Soestdijk. De gehele zaal was met familie leden bezet, toen de heer Berlijn, als voorzitter van Nikaproba, zich tol de jongens richtte en hun na mens Nikaproba een „Welkom Thuis" toeriep. Daarna verkreeg de burgemeester van Soest het woord en memoreerde, dat het voor de ouders, vrouwen en verloofden en vooral voor de jongens zelf, een ge noegdoening moet zijn, weer ver enigd te zijn met hun familie. Spr. heette allen van harte welkom na mens het gemeentebestuur en deelde mede dat hun namen ge plaatst waren in het ereboek der gemeente. Wanneer iemand die in dit ereboek is opgenomen, in moei lijkheden mocht komen te verke ren, dan staat voor hem de deur van de burgemeesterskamer steeds open en zal spr. hem met raad en daad en zonodig met hulp bijstaan. Vervolgens zong het mannenkoor „Apollo" enige liederen. Even voor de pauze klonken de tonen van muziek der Soester Har monie tot de zaal door. Dit corps bracht een serenade. Het gehele ge zelschap begaf zich naar het bor des om de muzikale huldiging in ontvangst te nemen. Terstond na de pauze reikte de burgemeester aan ieder militair het certificaat uit. als bewijs dat hij in het ereboek der gemeente Soest staat ingeschreven. Het toneelgezelschap „Soestdijk" veerde een klucht in twee bedrij ven: „Het rare kosthuis" op, dat bijzonder goed in de smaak viel en waardoor de lachspieren danig in werking kwamen. Nikaproba heeft de jongens op schitterende wijze gehuldigd en door zo'n intieme avond voelen zij zich direct weer thuis in Holland. SPSV—PTT (Baarn) 1-1 Te Baarn speelde Maandagavond de Soester Politie tegen een elftal van de P.T.T. uit Baarn. Deze wedstrijd was zeer belangrijk, daar het om de bovenste plaats van de ranglijst ging. P.T.T. was het eerste kwartier volkomen in de meerderheid, doch S.P.S.V. werkte zich langzamer hand los en belaagde onophoudelijk het doel der gastheren. Eerst een kwartier voor het verstrijken van de eerste helft, kon SPSV het. eer ste doelpunt scoren uit een voor zet van rechts, kopte Den Hartog in, de P.T.T. keeper sloeg de bal juist voor de voeten van de toe stormende linksbuiten en deze be nutte zijn kans. (01). Na de hervatting een gelijk op gaande strijd me, SPSV iets in de meerderheid. Het duurde toch nog een half uur, voor de PTT gelijk kon maken. Van ongeveer twin tig meter afsttand loste de mid- voor van P.T.T. een schot, de back van S.P.S.V. raakte de bal maar even doch deze veranderde daar door van richting en was toen niet meer te houden voor de goed op gestelde keeper van S. P. S. V. „Juliana" concerteerde op Braamhage SOEST. Als onderdeel van de actie voor adoptie van de Neder lands-Hervormde kerk te Ammer- zoden, welke door oorlogshandelin gen zwaar was getroffen en waar van de restauratie, dank zij de me dewerking van de Soester geloofs genoten, thans reeds is aangevan gen, bracht het Tamboer- en Pij perscorps „Juliana" uit Amers foort, Zaterdag een bezoek aan 'Soest. Na een muzikale rondgang door de gemeente, die uiteraard veel belangstelling trok, concer teerde dit muziekgezelschap op het landgoed .Braamhage". Velen maakten van de gelegenheid ge bruik, tegen een geringe entree het concert bij te wonen. Zij hebben zich hierdoor een genotvolle avond bezoVgd, met het bewustzijn mede gewerkt te hebben aan een mooi doeL U denkt misschien: bijna iedereen zal toch weten, dat er pas in 1950 weer kamerverkiezingen moeten worden gehouden en dat wij thans ter stembus gaan, omdat de grondwetswijziging ten aanzien van de overzeese gebiedsdelen moet worden goedgekeurd door een nieuw gekozen kamer? Webiu, dan ziet u het al te rooskleurig, want eind Juni was slechts één op elke drie kiezers daarmee op de hoogte. 4 wist niet eens dat er verkiezingen kwamen; 51 wist de reden der verkiezingen niet; 8 gaf een fout entwoord: Dit betekent dus, dat van de 5'/2 millioen kiezers, die Woensdag ter stembus geroepen worden, maar ruim 2 millioen weten, waarom dat geschiedt. m 4 Het best zijn de kiezers van de WD op de hoogte (69 het slechtst de KVP-kiezers (29 Over het algemeen weten de welgestelden veel beter waarom deze verkiezingen zijn uitgeschreven dan dc minder welgestelden, hetgeen blijkt uit het volgende staatje: Arme volksklasse 17 overige volksklasse 34 kleine midden stand 51 gegoede middenstand en welgestelden 68 (Nederl. Stichting voor Statistiek). „Crescendo" had succes Op het dezer dagen te Laren ge houden bondsfeest van het Aarts- dioc. Gymnastiekverbond, behaalde de R.K. Gymnastiekvereniging „Crescendo", niet minder dan drie prijzen. De damesafdeling wist twee eer ste prijzen en de herenafdeling een derde prijs in de wacht te slepen. Congres van Natuurwacht „Nederland" Zaterdag en Zondag waren vele afgevaardigden van verscheidene Natuurwachtersverenigingen uit Nederland te Soest bijeen, voor het houden van het jaarlijks congres. Zaterdagavond werden deze af gevaardigden door het bestuur van de Natuurwacht Eemland, afdeling Soest, in de grote zaal van „De Gouden Ploeg' verwelkomd. De voorzitter, de heer Götz v. d. Vet, heette alle aanwezigen wel kom en stelde de aanwezigheid van burgemeester baron S. P. Bentinck en wethouder K. de Haan, op zeer hoge prijs. Het verheugde spreker dat dit congres nu juist samenvalt met de viering van het tweede lus trum van de natuurwacht Eem land. Hierna verkreeg de Burgemees ter het woord, die de vereniging feliciteerde met dit tweede lustrum en daarbij de verzekering gaf, dat de natuurwacht, waarvoor hij gro te sympathie heeft, ten alle tijde op zijn steun kan rekenen. Spr. sprak de hoop uit dat de natuurwacht een steun zal worden voor het be houd van „Het Hollands Land schap", dat door de aanwas dei- bevolking, van jaar tot jaar klei ner wordt. De bevolking der om liggende gemeenten komen thans door de vele communicatiemidde len, snel bus- en treinverkeer meer in de gelegenheid om van het Soes ter natuurschoon te genieten, daar om is grote waakzaamheid voor 't behoud daarvan dringend nodig. De leiders van natuurwachters uit de provincies Utrecht, Limourg en Groningen vertelden van hun moeilijkheden, maar ook van mooie resultaten bij de opbouw en hun successen bij de bescherming van bloemen en vogels. Veel inte ressants deelde de heer Collin uit Zuid-Limburg mee over de be scherming van Orchideeën en Le lietjes van Dalen. De hoofdleider, dr. J. H. van Burkom vertelde over de snelle groei der natuurwachten; hij toon de zich een groot voorstander voor inschakeling van jeugdleiders, die later natuurwachters worden. Zondag werd het congres beslo ten met gemeenschappelijke wan delingen door de Soester bossen cn duinen, terwijl ook een bezoek werd gebracht aan het Soester Na tuurbad en omgeving. In hotel ..Bos en Duin" vond een feestelijk diner plaats. Bij hun vertrek brachten de af gevaardigden de voorzitter en het bestuur van de natuurwacht Eem land dank voor de uitstekende or ganisatie van dit tweedaags con gres. BENOEMINGEN Door de burgemeester van Soest, zijn de volgende natuurwachters benoemd tot Onbezoldigd Gemeen te-veldwachters. de heren J. G- S. Götz v. d. Vet, Th. W. Celosse, W. de Langen en A. B. B. Kist. Motorrijders vierden nachtelijk feest In het gewoonlijk rustige stadje Riverside (Callfornië) zijn in de nacht van Maandag op Dinsdag 2.800 motorrijders als wildemannen tekeer gegaan. Zii hebben een dolle nachtelijke wedstrijd geïmproviseerd, vuurwerk afgestoken en de politieagenten met bierflesjes bekogeld. Aangestoken door de „feestvreug de" hebben ongeveer 3.500 voetgan gers hen toegejuicht en met luide kreten aangemoedigd, terwijl ze de nolitieagenten met de vuist bewerk ten. Aanleiding van dit „festijn" was de uitsluiting der motorrijders door de Amerikaanse Motorrijders Asso ciatie. Het vorige jaar zijn er, ter gele genheid van de motorwedstrijden in Boxsprings, dergelijke onlusten uitgebroken. Toen vielen er twee doden, terwijl vijftien mensen kwetsuren opliepen en twintig in een cel terecht kwamen. Ditmaal viel er „slechts" één dode; een feestvierder reed te plet ter tegen een brugleuning. Er werden 54 arrestaties verricht wegens; dronkenschap in het open baar, burengerucht, weigering om door te lopen, het gebruik van alco holische dranken in het openbaar en overtreding van de wet op het af steken van vuurwerk. Aan de top van de lijst van onge veer 900 mannen cn vrouwen in de V.S., die een inkomen hebben van meer dan 75.000 dollar (het inko men van president Truman), staat Charles Skouros, president van de nationale theatercorporatie en van de nationale amusement-theater maatschappij met een inkomen van 985.300 dollar. De filmster Betty Grable is de meest verdienende vrouw (299.300 dollar). Hoofdpijn - Kiespijn - Zenuwpijn helpt altijd Nieuwe Amerikaanse industrieën in ons land Volgens het blad „Business Week" zouden, behalve de Kaiser- Frazer fabriek te Rotterdam, die naar verwacht wordt tegen het einde van dit jaar met haar werk zaamheden zal beginnen, nog onge veer tien andere Amerikaanse fir ma's onderhandelen met Neder landse belanghebbenden over d© vestiging van filialen in Nederland. De plannen omvatten o.m. de pro ductie van scheermesjes, vulpen houders en pompen. De nieuwe Amerikaanse investeringen in de Nederlandse industrie bedroegen in 1947 ongeveer veertien mil lioen dollars. LANG ZULLEN ZE LEVEN Dinsdagmorgen is in het stad huis van Oostzaan de 91-jarige Tjerk Veen in het huwelijk getreden met zijn huishoudster, de 74-jarige Joukje Mulder. Tjerk en zijn bruid verschenen in hun Zondagse kleren voor de burgemeester, de heer A. Hes, die zelf het huwelijk inzegende. Er was hoe kan het anders zeer veel belangstelling van de Dostzaners, die, toen het paartje het stadhuis verliet, luidkeels zongen: „Lang zullen ze leven!" Het kanaal van Corinthe, dat bh de terugtocht in 1944 door de Duitsers werd vernield, is weer ge opend. Revolutie in Peru De Peruaanse regering heeft voor de radio bekend gemaakt dat de garnizoenen van Juliaca en Puno in Zuid-Peru in opstand zijn ge komen. Overal elders in het land zouden de troepen echter trouw aan de regering zijn. In de hoofd stad Lima schijnt de staat van be leg te zijn afgekondigd. De kapi teins Llosa en Izaguirre zouden de revolutie leiden. Te Londen werd de iurv geko zen voor de Olympische atletiek wedstrijden. Deze jury bestaat uit: A. Brudage (USA). P. Mericamp (Fr.), ir. Paulen (Ned.). Mietinen (Finland) en Kopal (Tsj.sl.). Scheenstiidingen Aldabi. Buenos Aires Rotterdam. 4/7 dwars van Gibraltar; Alphacca, Ja panRotterdam. 3/7 van Marseille; Amstelkerk. West AfrikaAmsterdam. 3/7 300 mijl nrd van Las Palmas; Con- gostroom. Amsterdam West Afrika. 4/7 te Bordeaux: Delft, CuracaoAm sterdam, 4/7 te Antwerpen; Grootcbeer, AmsterdamJava. pass 4/7 Socotra; Jaarstroom, RotterdamWest Afrika, pass 5/7 Las Palmas; Johan van Ol- denbamevelt. Amsterdam—Java. pass 4/7 Dondrahead; Klipfonteln. Mombas- saAmsterdam, 4/7 te Genua: Merwede, Rotterdam—Calcutta, pass 4/7 Finls- terre; Molenkerk. RotterdamJapan. 4/7 van Singapore: Noordam, 5/7 van New York te Rotterdam: Oranje. Am sterdam—Java, pass 4 7 Aden; Sibajak, Batavia—Rotterdam. 4 7 8 uur te Suez- Tabinta, 3/7 van Quebec naar Rotter dam; Ternate, Rotterdam—Java. 1/7 te Londen: Van 't Hoff. 3/7 24 uur van Barcelona vla Antwerpen naar Rotter dam; Waterman. Rotterdam—Batavia, pass"3/7 13 uur Oucssant, 4/7 Finisterre gepass; Willem Ruys, BataviaRotter dam. 4/7 5 20 uur te Suez. Soldaten, pas thuis, kunnen toch stemmen Stemgerechtigde militairen, die. nog buiten Nederland vertoevend, niet in staat zijn geweest, uit Indonesië een volmacht tot stemmen te zenden, om dat zij vóór de uitreiking dezer vol- mochten aan boord gingen, kunnen toch aan de verkiezing deelnemen in dien zij op 31 December 1947 in enig bevolkingsregister in Nederland waren ingeschreven In de meeste gevallen is dit zo, omdat militairen, die hun dienst buiten Nederland vervullen. Ingeschre ven blijven in het bevolkingsregister van de plaats hunner inwoning Voor zover deze militairen nog geen persoon lijke oproeping voor de verkiezingen hebben ontvanfen. moeten zij zich ten spoedigste wenden tot de secretarie der gemeente, waar zil in het bevolkings register waren opgenomen. Beurs van New York« Atch. Baltim Can.Pac. (Ulo U N.Y.Cen. Penrn,R. Sout.Pac Uo.Pac. All.Ch. Am. Can. Am.Car. A.ameit. A. T.cnT Am. Tob. Anac.C. detni.S doeuntjA. iiiry&Jet litv B. Jonsoi. li Jouglas 3up. N Eastm. K Jen El. jeo.Mot. 1 7 2 7. 113% ii4'i 15 15% I 17 17% l 40% 4PA 16% 17% 20% 20% I I 58% 58" a I 195 194% I 190 189% l 85 85% I 48 47% I I 63% 64% I i 155% 155% 58 58% I i 38% 38% i 36% 36% J 25% 25% Ó4 64% I 39% 39% l 24% 24 V* l 58% 58 j l 185% 186 l 42% 42% I l 40% 41% I 63% 64% 17 2 7 jdyea 44% 44% d*onM 20% 20% .Harv. 33 33% Nickel 31% 32^ .l.enl 15* 15% an.C. 58% 58% ntgW. 59% 60 :k. M. 4% 4% 310 C. 13% 13% ï.St. 30 30% /n. T. 36% n R. 41 II On. 43% ony 21 21% OO Br 28% 28% Jii.J. 86% 88 det>. 27% 27% Lat C. 63% 63% Aircr 29% 30 Corp 3% 3Vs Prul' 53% 54% RubD. 48% 49 Stee. 80'/. 80% iting 29% 30 Olw. 48% 473f Omzet: 920 000 Amsterdamse Effectenbeurs In het algemeen beurs- aspect was heden niet veel wijziging gekomen Evenals vorige week had de handel weinig te betekenen cn aangezien zich geen bijzon der nieuws voordeed, dat speciaal van invloed kon zijn. had de effectenmarkt betrekkelijk een onbeteke nend verloop, ook ter beur ze vormen de verkiezingen van overmorgen uiteraard een druk onderwerp van gesprek, hoewel men meent geen opzienbarende ver schuivingen te moeten ver wachten. Niettemin wordt het voor en tegen van be paalde wijzigingen in de zctclverhouding der par tijen reeds druk tegen el kaar afgewogen. Het afge lopen weekend bracht een verrassing, n.l de verkie zingsuitslag in Finland, waar de communisten zijn achteruit gegaan De toe stand In Berlijn blijft nog onveranderd gespannen, doch de beurs reageerde weinig of niet op dit nieuws. Er waren enige ko pers in de markt, die wat belangstelling aan de dag legden voor sommige lei dende fondsen. De omzotten stegen echter niet aanmer kelijk cn zullen weinig of niets van die van Vrijdag, verschild hebben. Act. aandelen Koloniale Bank N. L H.-bank Ned H Mij. A.K.U. aand. öer"n .«mg v. Berkels pat. Calvó Delft Crt Centrale Suiker Fokker Van Gelder L.K. E.K E.K 94% - 95 - 122% - 161 Vi 165 163% - 308 - 123% - 197 178% - 149% 150 K. Nd Rovons 208 209% 207 297% 300% 299 - 278 156% 258% 257'.; 202 - 320% - Lever Br Ned. Ford Ned. Kabelfabr Philips gloeil. dito nieuwe Wilton Feyen D. Petrol. Mh Kon Petr. Mij dito nieuwe A'dam Rubber Bandar Rubber 142 Deli-BaL R.M 106% - Oost Java R M Serbadjadl S R 78 Holl. Am. Lijn 202 200 Java-C.-J. Lijn 170 172 K.N.S M. 173'/4 Kon. Paketv. 170 Sch Unie 186% 190% 189 Rott Lioya IJ; J« it. MU Nederl 150 H.V.A. Ml.) Java Cult. Mij 99'/. Ned. Ind. S U 100 102 Ver Vorst C M 19 47 Deli-BaL 139% Deli Tabak 157% 159% 15g Senemb. IV 203% 319 347 341% 343 339% 163% 164% 142 78% 199 172% 173% 169% 222 Actieve obllg.: Ned '38 (3%) 3 dito '47 (3%) 3 Ned "37 3 Dollarl. '47 3% NWS 2VJ Sp. eert. 100 2% N.L '37 A 3 Grootboek '46 Niet-actieve obligaties A'dam 1 '37 3% 'sHage 1 '37 3% R'dam le en 3e ing. 1937 3% dito nieuwe Rdam '38 (3%) 3 Utr. pr. '39 2% Utr. g. 11' 37 3% Pandbrieven Amst. Hyp 3% Arnh H (3%) 3 Fr. Gr. H. 3% 3rav Hypb 3% Ned Hypb. Rott Hypb 3% Utr Hypb. 3% West Hypb 3% 4 7 2.7 98% 98% 98% 102% 98% 102 81% 100V 100Y. 94% 93^ 99% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 100 95 95 99^ 95% 98% 95 100 100 Industr. obllg.1 A.K.U. obl. 3% Berghs en J 3% Levers 3% Werkspoor 3% Bt Ptr Mij 3% Kn Ptr Mij 3% Dell Sprw 3% Ned.-Ind Sp3% 101% 102 102% 102% 102% 102^ 103 102% 102 103% 103 72 Nlet-acL aand. A'damse B. Hl] Bank Unie Rott. Bank Tw. Bank Cert Rott Bel. Cons Lever 6% c.pr. dito 4% Pref Gist en Sp fab. Rott. Dr. My. Werksp Serie A Aniem Ved Ind Gas Internatio Amst Ball. My Dell Sp. My. Ned Ind Spw Voorlopig ge noteerde aand.: Albert Heyn Mil Fin N H. Vredesteln Ned Walvlsv Zwanen b Org Prolongatie Am er. fondsen Anaconda Beth Steel Chrysler Gen Motors intern Nickel Kennecott Republic Steel US Steel Phillips Shell Union Tidewater Baltimore Pennsylvania 2/7 41 155% 154 219% 219% 157% 156% 172% 171% 175 175% 149% 149 106% 356 361% 358 152 152 110 109 202 201 144% ÜV» 60 27% 27 - 204 2% 2% 39 39 111% 111% - 132% - 65% - 32% 60 60% 29% 30»/» 32% 83% 75 74% 44% 45% 30% ÏCl% 14% 20% 20% 7 2 f laten bieden

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2